/ :,9a2/ / Conny'Dohl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "/ :,9a2/ / Conny'Dohl"

Transkript

1 ORDI NARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF KRYDDGÅRDEN t TYRESÖ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM Ordinorie förenin gsstö m mo för HSB:s Bostodsröttsförening KRYDDGAR D EN i Tyresö ovseende verksomhetsåret , l Plots: Beslutonde: Gemensomhetslokolen Timjon, KryddgÖrdsgrönd 1 1 Nörvoronde medlemrnor enligt bilogd förteckning l6 st Röstberöttigode medlemmor vorov I st fullmokt. Utses ott justero: Porogrof: r-r B underskrifter:./ An, -/- Sekretero re:..y.. fue I V Mfu) Evo Nord6n M öt e s o rd f ör ond gtäm7 / :,9a2/ / Conny'Dohl "/ Justerore: ttersson Justerore: Håkon Lorsson Ordf. 3signatur

2 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF KRyDDoÅnorN trynrsö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTnÄorsoRrum s 0r var AV ordforande VrD STAMMAN Brf Kryddgördens ordförande Conny Dohl oppnor mötet och hölsqr möiesdeltogorno völkomno- På frögon om förslog titl mötesordföronde beslufor stömmon utse Conny Dohl till ordföronde vid stömmon. s 02 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VALAV PROTOKOIFöRARE Conny Dohl onmöler Evo Nord6n som protokollförore. s 03 GoDKÄNNRNoeAV RÖSTLANGD Siömmon besfufor foststöllo rösilongden till l6 röstberöttigode - vorov I fullmokt. Stömmon besfufor enhölligt foststöllo den förteckning som uppröttots i sombond med medlemmqrnos onkomst till lokolen som nörvoroförteckning. Se bilogo 1. s 04 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNTNG Stömmon beslufsr foststöllo utdelod dogordning. Se bilogo 2. s 05 var AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFöRANDEN JUSTERA PROTOKOLLET SAMT var AV nösrnärnene Stömmon beslutar utse Helen Pettersson och HÖkon Lorsson till jusieringsmön och tilliko röströknore. s 06 FRÅGA OM KATLELSE BEHöRTGEN SKEn Kollelse ör uppsott i portornc den l3 moj och utdelod i medlemmornos brevlödor med Örsredovisningen 20 moj Siömmon beslufor ott kollelse behörigen skett. Justerare sisnatur 1r",'1 ra signatur I r 11( ij

3 ORDINARIE FORENINGSSTAMMA BRF KRYDDoÅnoru r rvnrsö SAMMANTRÄoTspnoToKoLL SAMMANTnÄorsontuu s 07 STYRETSENS REDOVTSNINGSHANDUNGAR Mötesordföronde Conny Dohl gör tillsommons med mötesdeltogorno kort igenom redovisningshondlingorno ovseende verksomhetsåret Stömmon beslufor ott med godkönnonde löggo redovisningen till hondlingorno. s 08 REVTSORERNAS BERÄTTEISE Brf Krydd gårdens ordinorie revisor Hel en Pettersson f öredror revisionsberöttelsen. Helen Petiersson hor tillsommons med BoRevision AB - Leno Stömböck skrivit under revisionsberöttelsen. $ o? BESTUT OM FASTSTÄrrANDE AV RESUTTAT- OCH BATANSRÄKNINGEN Stömmon beslufor enligt styrelsens förslog ott foststöllo resultot- och bolonsrökningen. s 1o BESLUT I ANTEDN NG AV FÖRENTNGENS RESUTTAT ENUGT DEN FASTSTÄIDA BALANSRÄKNINGEN Stömmon beslufor enligt styrelsens försbg ott Örets överskott kr,l3,l.380 SEK fördelos så ott kr SEK överförs till kontot för yttre underhöll och ott övrigo kr SEK bolonseros i ny rökning. s t 1 BESLUT OM ANTVARSFR1HET FöR STYRETSEN Stömmon beslulor enhölligt ott beviljo onsvorsfrihet för styrelsen. s 12 FRÅGA OM ARVODEN FöR STYRETSE OCH REVISOR Arvode för styrelsen för verksomhetsöret ör 3 prisbosbelopp, och för revisor krono vilket beslutodes vid stömmon 2008 och dörmed ör principen för ondro ekonomisko ersöttningor inte oktuell vid årets stömmo. Fördelningen <rv beloppen delegeros ov stömmon tillstyrelsen. Ordf.,-sipatur 3

4 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF KRyDDcÅnorN trvnrsö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄorsoRruu S r3 val AV styrelsetroemöter och SUPPLEANTER Volberedningen - Anette Erenius - redovisor de 2 förslog till ordinorie ledomöter och dör förslog nummer i ontogs ov stömmon. Stömmon besfufor uise följonde ordinorie ledomöter. Conny Dohl Omvol 2 ör Nyvol 2 ör Morio Aiterving Björn Schelvonder Nyvol 2 år Per-Ake Corlberg Nyvol 2 år Evo Nord6n Nyvol 2 Ör Tony Hedlund Tobios Petersen Vold 2008 pö 2 ör Vold 2008 på 2 Ör Volberedningen - Anette Erenius - redovisor förslog till suppleonter och stömmon beslufode uise följonde suppleonter. Inger Pettersson Vold 2008 pö Z ör Roghild Holmgren Omvol 2 år Volberedningens förslog, se bilogo 3. s 14 VAL AV REVTSOR OCH SUPLEANT Stömmon beslufor utse Helen Pettersson iill ordinorie revisor med Yvonne Lorsson som revisorsuppleont vordero på i Ör. s r5 vat AV VALBEREDNTNG Stömmon besfufor utse Anette Erenius som sommonkollonde somt Sophio Andreosson ott utgöro volberedning under verksomheisöret. s r6 ERFODERUGT VAt AV FUttMÄKilGE MED SUPPLEANTER OCH övnlea REPRESENTANTERI HSB Stömmon besfufode ott delegero örendet till siyrelsen oit utse ombud med ersöttore. S r 7 ÖvRrGA ANMÄLDA ÄRENDEN Frögon om nyo stodgor togs upp. Stömmon besfufode ott styrelsen skulle orbeto vidore med förslogei och efter visso modifieringor tögtgo from de nyo stodgorno vid en extro stömmq under hösten. Ordf. b signatur Juste4gg,signatur Justerare

5 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF KRYDDcÅnorN I TYRESo SAMMNTRADESPROTOKOLL SAMMANTnÄorsonruna E ra srämmans AVSLUTNTNG Mötesordföronde Conny Dohl tockor deltogorno för visot intresse och ovslutode dörmed årets siömmo. Siömmon ovslutodes kl Ordf. 5 signatur Juster.lp Aignatur Justerfe;signatur

6 KALLELSE Ordinarie föreningsstämma Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsftirening KRYDDGÄROEN i Tyresö kallas håirmed till ordinarie ftireningsståimma. Dag: Torsdagen den 28 maj 2009 Tid: Plats: Gemensamhetslokalen Timjan På ftireningsstiimman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad ar endast den medlem som fullgjort sina ftirplikt-elser mot ftireningen. En medlems rätt vid fiireningsstiimman utövas av medlemmen personligen eller den som iir medlemmens stiillftireträdare enligt lag eller genom ombud. Fullmakten gäller högst ett år fran utfiirdandet. Ombud fär bara ftireträda en medlem. Medlem far på ftireningsståimma medftlra högst ett biträde. Endast medlem eller medlems make, maka, sambo, ft)räldrar, syskon eller barn fär varcbitrade eller ombud. DAGORDI{ING 1 Val av stiimmoordftirande 2 Anmälan av ståimmoordfiirandens val av protokollftirare 3 Godkiinnande av röstliingd 4 Fastställande av dagordning 5 Val av två personer att jiimte stiimmoordftirande justera protokollet samt val av röstråiknare 6 Fråga om kallelse behörigen skett 7 St1'relsens årsredovisning 8 Revisorernas berättelse 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansråikningen 10 Beslut i anledning av ftireningens resultat enligt den fastställda balansråikningen 11 Beslut om ansvarsfrihet ft)r styrelseledamöter 12 Fråga om arvoden ftir styrelseledamöter och revisorer frr kommande verksamhetsår samt principer ft)r andra ekonomiska ersättningar ftir styrelseledamöter 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 14 Val av revisor/er och suppleantler 15 Val av valberedning 16 Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 17 Övriga i kallelsen anmälda iirenden Antagande av nya stadgar 18 Stiimman avslutas Tyresö HSB : s Bostadsrättsftirening KRYDDGÅRDEN i TvTesö Styrelsen I ;i*yq å

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna

Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Översikt av de viktigaste ändringarna av stadgarna Föreningens firma ( 1) Genitiv-s:et på Riksbyggen har tagits bort. Firman har ändrats från Riksbyggens bostadsrättsförening till Riksbyggen bostadsrättsförening

Läs mer

Protokoll drsmote. Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening. $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo. $2. Vol ov ordforonde vid stommon

Protokoll drsmote. Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening. $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo. $2. Vol ov ordforonde vid stommon Arsmote Duvesjonsomfollighetsforening Dolum: 20l5-06-06 Tid: kl. I l:00 Plols: Romelondo, Duvesionsdonsbono Protokoll drsmote $ l. Motets oppnonde och foststollonde om drssiommo ordforonde Kerstin Kuylenstierno

Läs mer