Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk."

Transkript

1 Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar, bakteriell vaginos, diabetes mellitus, obesitas, instrumentell/operativ förlossning, korioamnionit, mekonium i fostervattnet, maternell anemi och anemiserande blödningar. I. Antibiotikaprofylax Betahemolytiska streptokocker grupp B (GBS) Profylax mot neonatal sepsis med GBS ges intrapartalt till kvinnor som uppfyller minst ett av följande kriterier: vattenavgång >18 timmar och etablerat värkarbete feber > 38ºC föder barn före graviditetsvecka GBS-kolonisation i urin under aktuell graviditet tidigare fött barn med allvarlig neonatal GBS-infektion eller genomgått sen abort/iufd med trolig GBS-genes Profylax under förlossningen ges med: bensylpenicillin 3 g x 4 iv klindamycin 600 mg x 3 iv (vid typ I-allergi) Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Profylax ges med: cefuroxim 1,5 g iv som engångsdos helst preoperativt klindamycin 600 mg iv (vid typ I-allergi) Till högriskpatienter som ska genomgå akut kejsarsnitt ges antibiotika som vid postpartumendometrit, vilket innebär tidig terapi. II. Antibiotikabehandling Till gravida rekommenderas ofta högre antibiotikados beroende på att den gravida kvinnan har en ökning av plasmavolymen på 1-1, 5 liter och en 50- %ig ökning av den glomerulära filtrationen. Några veckor post partum har förändringarna återgått till det

2 normala. De doser vi idag använder är dock i allmänhet så pass höga att de är tillräckliga även vid graviditet. Vid urinvägsinfektion finns ingen anledning att öka dosen av antibiotika, som huvudsakligen utsöndras via njurarna. Vid förekomst av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) ska det förutom adekvat behandling och uppföljning göras epidemiologisk utredning i samarbete med avdelningen för vårdhygien. Korioamnionit före partus Prelabour Preterm Rupture Of Membranes (pprom) mellan vecka 22+0 och Vanlig orsak till pprom är en subklinisk infektion. minskar risken för korioamnionit och neonatal morbiditet. Odling tas från vagina och urin. ges med: erytromycin 250 mg x 4 per os i 10 dygn Akut korioamnionit Akut korioamnionit debuterar vanligen efter vattenavgång men kan även föregå och vara orsak till vattenavgång och värkarbete. n är varierande. Patienten bör antibiotikabehandlas och förlösas snarast. associerade patogener är GBS E. coli klebsiellaarter samt bakterier med låg virulens såsom Ureaplasma urealyticum Mycoplasma hominis Gardnerella vaginalis peptostreptokocker prevotella- och bakteroides spp. Symtom Prematurt värkarbete och/eller vattenavgång kan vara enda symtom. De vanligaste manifestationerna är maternell feber, fostertakykardi, ömhet över uterus och mekoniumfärgat fostervatten eller illaluktande flytning. odling från vagina och urin med antibiotikum inleds genast, och patienten bör förlösas snarast. piperacillin/tazobaktam 4 g x 4 iv vid fynd av betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS) byts till bensylpenicillin 3 g x 4 iv Efter förlossning nytt ställningstagande till antibiotikabehov.

3 Endometrit efter förlossning ( barnsängsfeber ) Det finns ingen enhetlig definition på minimikriterier för diagnosen endometrit, men vanligen innefattar tillståndet feber, värk i nedre delen av buken och ömmande livmoder. Under begreppet barnsängsfeber ryms även mycket allvarliga septiska tillstånd med snabbt förlopp och trots antibiotikabehandling viss dödlighet. Definition tidig = debut inom ett par dygn efter förlossningen. sen = senare debut. tidig = ofta betahemolytiska streptokocker grupp A (GAS), så kallad klassisk barnsängsfeber sen = vaginal- och tarmflora, betahemolytiska streptokocker grupp A och B och eventuellt D Symtom tidig = hög feber ofta med frossbrytningar. Lokala symtom såsom buksmärtor saknas ofta. Sepsis kan utvecklas snabbt. Allvarligt tillstånd som kan vara livshotande. sen = oftast en måttligt påverkad patient som har illaluktande avslag, buksmärtor och feber. Buksmärtor kan dock saknas. klinisk bild och odlingar från blod och eventuell urin odling från vagina/cervix med frågeställning streptokocker Tidig: piperacillin/tazobaktam 4 g iv x 4 efter odlingssvar med GAS byte till bensylpenicillin 3 g x 4 iv Vid utebliven effekt efter 2 dygn bör byte till imipenem 1g iv x 4 övervägas. Eventuellt infektionskonsult. Sen: Vid sen infektion och måttligt påverkad patient samt vid övergång till peroral behandling vid tidig ges: amoxicillin/klavulansyra 500 mg/125 mg per os x 3, vid svårare infektion i kombination med metronidazol 400 mg per os x 3 eller klindamycin 300 mg per os x 3 stid 5-10 dygn.

4 Sårinfektion efter kejsarsnitt Se under laparotomi. Antibiotikaval med hänsyn till amning. Amningsrelaterad inflammation i brösten Börjar vanligen som en icke-infektiös process, som kan utvecklas till mer eller mindre svår bakteriell infektion, eventuellt med abscessbildning. Djup svampinfektion i brösten, det vill säga candida, diskuteras som orsak till amningssmärta, men belägg för detta saknas. Icke-infektiös mastit Definition Mjölkstockning Bröstmjölk och blodplasma pressas ut i vävnaden. Symtom hög feber, ofta påfallande hög i förhållande till allmäntillståndet frossa rodnat bröst måttligt förhöjt klinisk hjälp att tömma bröstet vila smärtlindring Infektiös mastit Överväldigande del Staphylococcus aureus. Symtom Samma symtom som vid icke infektiös mastit. Eventuellt såriga bröstvårtor. Hög feber som inte viker på ett dygn med åtgärder enligt ovan. klinisk odla från bröstmjölk vid atypiska långdragna besvär Ska ges med preparat som möjliggör fortsatt amning. flukloxacillin 1 g x 3 per os i 10 dygn

5 Vid typ I-allergi och fullgånget barn ges: klindamycin 300 mg x 3 per os i 10 dygn. Bröstabscess Vid utvecklad abscess skall ultraljudsledd dränering göras, eventuellt med kvarliggande kateter. Antibiotika som ovan. Gynekologi I. Antibiotikaprofylax Hysterektomi Antibiotikaprofylax ska alltid ges vid Wertheimoperation och vaginal hysterektomi. Profylax bör även ges vid abdominell hysterektomi om riskfaktorer såsom övervikt, nedsatt immunförsvar eller förekomst av bakteriell vaginos finns. Om det sistnämnda inte har uteslutits preoperativt bör profylax ges, vilket i praktiken innebär att det stora flertalet patienter ska ha profylax. Profylax ges med: sulfametoxazol/trimetoprim (800 mg mg) 1 tablett eller 80 mg/ml + 16 mg/ml 10ml iv eller metronidazol 1 g givet iv per os eller rektalt Preparaten är likvärdiga för ändamålet ur evidenssynpunkt. Teoretiska överväganden talar för att metronidazol kan vara att föredra vid vaginala ingrepp mot anaerober och sulfametoxazol/trimetoprim vid abdominella ingrepp mot stafylokocker. Vid intravenös administrering ges preparaten optimalt minuter före ingreppet. Vid peroral/rektal administrering ges preparatet minst två timmar före ingreppet. Transvaginal kirurgi med främmande material (TVT, prolapsnät) Antibiotikaprofylax används i stor utsträckning trots att studier av säker effekt saknas. Legala aborter Allmän profylax rekommenderas inte. Alla patienter bör screenas för klamydia och bakteriell vaginos (BV). inleds snarast vid positivt utfall men aborten behöver inte skjutas upp. II. Antibiotikabehandling Postoperativ sårinfektion efter laparotomi De flesta postoperativa bukväggsinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus och uppträder tre till fyra dygn postoperativt. Fasceit En sårinfektion som kommer snabbt inom de första dygnen och medför en kraftig rodnad och smärta i sårområdet kan vara fasceit orsakad av betastreptokocker grupp A eller annan aggressiv patogen. Tillståndet kan vara mycket allvarligt. Kontakta kirurg på Karolinska/Solna och infektionsläkare för samråd. Snar antibiotikabehandling, se tidig postpartumendometrit.

6 Övriga sårinfektioner S. aureus dominerar hemolytiska streptokocker gramnegativa tarmbakterier anaerober förekommer, särskilt vid fasceit Symtom rodnad svullnad smärta värmeökning runt såret feber kan förekomma, vanligen måttlig vid progress varbildning som kan tömma sig spontant klinisk bild sårodling adekvat debridering rutinmässigt insättande av antibiotika är inte nödvändigt, men kan vara ett komplement i svårare fall I normalfallet behandling med: flukloxacillin 1g x 3 per os, vanligen 5-7 dygn Vid typ I-allergi eller då man misstänker anaerob infektion ges: klindamycin 300 mg per os x 3, vanligen 5-7 dygn Vid allmänpåverkan kan man starta med: piperacillin/tazobaktam 4 g x 3 iv Vid övergång till peroral terapi ges: amoxicillin/klavulansyra 500mg/125mg x 3 per os eventuellt med tillägg av metronidazol 400mg x 3 Infektion i vaginaltoppen efter hysterektomi samt i raphin efter prolapsplastik stafylokocker förekommer men är mera ovanligt vid dessa tillstånd betahemolytiska streptokocker (vanligast grupp B) E. coli och andra tarmbakterier är vanliga orsaker blandad genes anses vanligt, ofta med anaerobt inslag

7 Symtom smärta feber ökat, eventuellt varigt avslag klinisk bild odling från abscess. Odling från vagina ger oftast ringa vägledning, eftersom denna lokal normalt hyser ett stort antal bakteriearter ultraljud DT Större hematom/abscesser bör dräneras. Om infektionen är lokal, räcker oftast peroral behandling med: sulfametoxazol/trimetoprim (800 mg mg) 1 x 2 per os i kombination med metronidazol 400 mg x 3 eller ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i kombination med klindamycin 300 mg x 3 eller amoxicillin/klavulansyra 500mg/125mg x 3 per os eventuellt med tillägg av metronidazol enligt ovan stid vanligen 5-14 dygn. Djupare infektion sepsis abscess Vid allmänpåverkan kan man starta med piperacillin/tazobaktam 4 g x 3 iv, eventuellt med tillägg av metronidazol vid påvisad abscess, 1,5 g x 1 dag 1 iv, följt av 1 g x 1 iv, upp till 5 dygn alternativt imipenem 0,5 g x 4 iv Vid terapisvikt efter två dygn bör infektionsläkare konsulteras. Vid övergång till peroral behandling, se riktlinjer under vaginaltoppsinfektion. Endometrit efter abort Lättare tidiga endometriter kan vara icke-bakteriella och snabbt självläkande tillstånd som kan skötas med expektans i första hand. I sällsynta fall svår febril sjukdom som kräver sjukhusvård. Abortrester kan motivera (re-) exeres. betahemolytiska streptokocker gramnegativa bakterier anaerober STI-agens, framför allt Chlamydia trachomatis Bakteriell vaginos (BV) är en stark riskfaktor.

8 Symtom smärta och ömhet över uterus i kombination med onormalt lång blödning eller flytning feber kan förekomma ultraljud för att utesluta abortrester STI-prover om sådana inte har tagits före aborten Om patienten är opåverkad ges peroral behandling med: doxycyklin 200 mg x 1 per os i kombination med metronidazol 400 mg x 3 alternativt sulfametoxazol/trimetoprim (800 mg mg) 1 x 2 per os i kombination med metronidazol 400 mg x 3 alternativt levofloxacin 250 mg x 1 per os i kombination med klindamycin 300 mg x 3 stid 7 dygn.vid STI ges riktad terapi efter provsvar. Om ultraljudsundersökning visar att det finns signifikant mängd abortrester kvar, patienten har symtom på samtidig endometrit med feber och förhöjt, rekommenderas: piperacillin/tazobaktam 4 g x 3 iv, minst en dos före (re-) exeres eller cefotaxim 1g iv x 3 och metronidazol 1,5 g x 1 dag 1 iv, följt av 1g x 1 iv Salpingit Den klassiska salpingiten hos yngre kvinnor med STI-agens och som kräver sluten sjukhusvård är ovanlig idag gentemot för bara något decennium sedan. Framför allt beror detta på att gonokock (GC)-infektionerna minskat drastiskt, men mycket pekar på att även virulensen hos klamydiastammarna har minskat. Så kallade tysta klamydiasalpingiter, som kan ge bestående tubarskada utan att ge symtom, är inte helt ovanliga. De salpingitpatienter som numera behandlas i sluten vård är i det stora flertalet fall något äldre, men premenopausala kvinnor som får sina infektioner av den egna vaginalfloran. Långvarig spiralanvändning är en riskfaktor. Svåra fall med tuboovarialabscess som kräver operativt ingrepp är inte ovanligt i denna grupp. Chlamydia trachomatis Neisseria gonnhorreae Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Actinomyces israelii gramnegativa bakterier streptokocker grupp A vid tuboovarialabscess ofta anaerob superinfektion

9 Symtom varierande grad av lågt sittande buksmärtor smärtor under höger arkus, perihepatit ökad flytning, ibland purulent olaga blödning ömhet över uterus och adnexa är så gott som alltid förhöjt vid akut salpingit, medan LPK i stort sett saknar diagnostiskt värde. Ett i det närmaste leukocytfritt wet smear är ovanligt vid salpingit. Provtagning för klamydia och gonorré rekommenderas, men allmän odling från cervix är sällan indicerat. Vaginalt ultraljud kan ge vägledning. Differentialdiagnoser är appendicit, divertikulit, endometrios, cystruptur/nekros. Förstahandsvalet vid misstanke om STI-relaterad salpingit är: doxycyklin 200 mg x 1 per os Vid misstanke om anaerob infektion hos en kvinna > 35 år, som är spiralbärare, och har adnexresistens eller bakteriell vaginos kombineras doxycyklin med metronidazol 400 mg x 3 per os stid dygn. Alternativ behandling med: levofloxacin 250 mg x 1 per os, eventuellt i kombination med metronidazol 400 mg x 3 eller klindamycin 300 mg x 3 Vid svår infektion ges parenteral behandling första dygnet med: doxycyklin 200 mg x 1 och metronidazol 1,5 g x 1 dag 1 iv, följt av 1 g x 1 iv Vid påvisad eller misstänkt gonorré bör behandling ske i samråd med venereolog. Vid konservativ behandling av tuboovarialabscess och vid svåra tillstånd ges: piperacillin/tazobaktam 4 g x 3 iv i kombination med metronidazol 1,5 g x 1 iv första dygnet, därefter 1 g x 1 iv eller cefotaxim 1g iv x 3 och metronidazol enligt ovan eller imipenem 0,5 g x 4 iv Kan bytas till peroral behandling med: amoxicillin/klavulansyra 500mg/125mg x 3 per os och metronidazol 400mg x 3 efter ett till två dygn vid regress av symtom och stid dygn.vid aktinomykos (diagnos vanligen på PAD) ges fenoxymetylpenicillin 1-2 g x 3 per os i 3 till 12 månader Vid tuboovarialabscess är kirurgisk intervention ofta nödvändig med ultraljudslett dränage, laparoskopi/laparotomi och salpingektomi eller salpingooforektomi. Om kvinnan är spiralbärare, ska spiralen extraheras snarast.

10 Referenser Mittendorf R, Aronson MP, Berry RE, Williams MA, Kupelnick B, Klickstein A, et al. Avoiding serious infections associated with abdominal hysterectomy: a meta-analysis of antibiotic prophylaxis. Am J Obstet Gynecol Nov;169(5): PubMed Smaill F, Hofmeyr GJ. Antibiotic prophylaxis for cesarean section. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3). PubMed French LM, Smaill FM. Antibiotic regimens for endometritis after delivery. Cochrane Database Syst Rev Oct 18;(4). PubMed Sexually Transmitted Diseases, 4th Edition. McGrawHill 2008.

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan

Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att tillmötesgå en kvinnas önskan om ett planerat

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art

Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid. State of the art Vattenavgång utan värkar vid fullgången tid State of the art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Vårdrutiner för nyfödda på förlossningen/bb/eftervård - gemensamt för vårdkedjan i ÖLL

Vårdrutiner för nyfödda på förlossningen/bb/eftervård - gemensamt för vårdkedjan i ÖLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Inledning... 2 Allmänna rekommendationer Amning... 3 Vägning... 3 Temperatur... 3 Bad... 3 Navelvård... 4 Smärta... 4 PKU och biobankslagen... 4 Hörselscreening... 4 Saturationsscreening...

Läs mer

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet

VÅRDPROGRAM. Venös tromboembolism. Antikoagulantiabehandling. Venös tromboembolism och graviditet VÅRDPROGRAM Venös tromboembolism Antikoagulantiabehandling hos vuxna Venös tromboembolism och graviditet 2014 1 Introduktion Vårdprogrammet Venös tromboembolism och Antikoagulantiabehandling för Sahlgrenska,

Läs mer

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda en kvinna med

Läs mer

Intrauterina behandlingar som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011

Intrauterina behandlingar som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011 Intrauterina behandlingar som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83)

SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN. SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) SVERIGES VETERINÄRFÖRBUNDS RIKTLINJER FÖR INFEKTIONSKONTROLL INOM SMÅDJURSSJUKVÅRDEN SVS vårdhygien version 9 120124.docx 1(83) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR ATT FÖREBYGGA

Läs mer

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation Kardiovaskulär risk i Sverige Sedan Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer om förebyggande av aterosklerotisk

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen?

Läkemedlets väg genom kroppen. Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? Läkemedlets väg genom kroppen Hur påverkar kroppen läkemedlet och hur påverkar läkemedlet kroppen? HUR HITTAR LÄKEMEDLET RÄTT? Denna skrift är framtagen av LIF, som är branschorganisation för de forskande

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Operation men vad händer sedan?

Operation men vad händer sedan? Operation men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk insats efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom Författare: Carina Stenberg, arbetsterapeut Närhälsan Karlsborg

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer