Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad"

Transkript

1 Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress Stockholm Telefon/utland Epost/hemsida fortum.se Säte/org nr Stockholm

2 Innehåll Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 5 Vår verksamhet i korthet 6 Vår ekonomi 9 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 10 Vårt miljöarbete 12 Vårt rekoarbete 15 4

3 Låt oss berätta om vår verksamhet Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Stockholm, Sigtuna, Upplands Väsby, Nacka, Täby och Lidingö. År för rekogodkännandet Med detta dokument bjuder vi in dig att ta del av vår verksamhet. Vi har upprättat dokumentet i Reko fjärrvärmes anda för ökad öppenhet, ökad jämförbarhet och ökat förtroende. Stockholm, augusti 2014 Anders Egelrud, VD Om du har frågor om vår verksamhet som inte besvaras i detta dokument är du välkommen att kontakta vår rekoledare Per Eriksson, telefon Eller gå in på vår hemsida fortum.se. 5 6

4 Vår verksamhet i korthet Ägarförhållanden Fortum Värme ägs till 90,1 procent av Fortum Power and Heat AB och till 9,9 procent av Stockholms stad. Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms stads ägarandel utgörs av preferensaktier som ger lika stort ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB har. Stockholms stad innehar därtill teckningsoptioner, vilka vid inlösen resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Ägarna reglerar sin styrning och förvaltning av Fortum Värme genom ett konsortialavtal. Förändringar i koncernen Under året fattade Stockholms stad beslut om att lösa in teckningsoptionerna. Som en konsekvens härav kommer stadens ägarandel att per den 1 januari 2016 uppgå till femtio procent, såväl vad avser kapital som vinstintresse. Detta uppnås genom att preferensaktierna växlas mot stamaktier, till antalet lika många som Fortum Power and Heat AB innehar. De bägge ägarna tecknade under året ett nytt konsortialavtal som träder i kraft den 1 januari Som konsekvens av det nya konsortialavtalet har aktiviteter inletts för att Fortum Värme självständigt och fullt ut ska kunna svara för sin finansiering då det nya konsortialavtalet träder i kraft. Fortum Värme har beslutat att för sin finansiella rapportering tillämpa internationella redovisningsregler enligt IFRS för Verksamheten Fortum Värme är moderbolag i en koncern. Koncernen producerar och levererar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Stockholmsregionen. Moderbolaget Fortum Värmes verksamhet består dels i att äga aktier i det operativa bolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, dels i att svara för koncerngemensamma finansieringslösningar.moderbolagets verksamhet består dels i att äga aktier i det operativa bolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, dels att svara för koncerngemensamma finansieringslösningar. Vision Tillsammans med våra kunder och partners på marknaden och i samhället, skapar vi de mest resurseffektiva och hållbara energilösningarna för städer. Mål Våra kunder har en klimat- och resursneutral energilösning senast 2030, med ambition att nå målet betydligt tidigare än så. 7 8

5 Vår ekonomi Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning under 2013 uppgick till 6993 MSEK (7049). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1701 MSEK (1601). Att rörelseresultatet utvecklats positivt trots minskade intäkter beror huvudsakligen på effektiviseringar och på en gynnsam utveckling av bränslekostnaderna. Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK (1267) och efter skatt till 1168 MSEK (1512). Försäljningen uppgick till GWh varav 8239 GWh avser värme, en total minskning om 188 GWh jämfört med föregående år, varav 278 GWh är en minskning av försäljning avseende värme, huvudsakligen till följd av en varmare vinter. Därtill försåldes 1257 GWh el, 426 GWh fjärrkyla och 247 GWh gas (inkl distribuerad gas). Nyförsäljning under 2013 uppgick till 128 (64) GWh fjärrvärme och till 24 (24) GWh fjärrkyla. Nettolåneskulden uppgick till MSEK (10542). Antalet anställda i koncernen vid utgången av år 2013 var 713 (707) personer. Likviditet och finansiell ställning Koncernen Likvida medel uppgick per till 31 MSEK (12). Vid balansdagen var koncernkontokrediten utnyttjad till 1120 MSEK (976). De likvida medlen ökade jämfört med Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2704 MSEK, medan använda medel i investeringsverksamheten uppgick till MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -374 MSEK. Nettokassaflödet var således positivt. Eget kapital uppgick till MSEK (8 552) vid årets utgång, vilket motsvarar en soliditet på 38 procent (36). Det egna kapitalet har ökat med årets resultat samt med en positiv total effekt vid övergången till IFRS; effekten uppstår vid värdering av kassaflödesförsäkringar och pensionsförpliktelser. Moderbolaget Likvida medel uppgick per till 0 MSEK. Vid balansdagen var koncernkontokrediten upptagen till MSEK (-4233). De likvida medlen var oförändrade jämfört med Eget kapital uppgick till 4159 MSEK (3419) vid årets utgång, vilket motsvarade en soliditet på 24 procent (20). Investeringar Fortum Värme investerar kontinuerligt i utvecklingen av produktion och distribution för effektivare energiproduktion och för en förbättrad miljö. Investeringarna i koncernen uppgick till MSEK (1 978) varav 0 i moderbolaget. Årsredovisning fortum-varme-ar-2013-low.pdf 9 10

6 Vår marknad Avtal, priser och kundkommunikation Avtal När ett avtal är på väg att gå ut, senast tre månader innan, skickar vi skriftligen ut ett nytt erbjudande till kunden med aktuellt pris. Gör kunden inget nytt val av prisabonnemang så förlängs automatiskt det prisabonnemang kunden hade sedan tidigare med ett år, fast med en eventuell förändring av pris och avtal. Utöver information om nya priser så informerar vi även om det skett några avtalsförändringar och vilka de är samt att kunden kan begära medling enligt fjärrvärmelagen. Företagskunder (inkl brf:er) får en kundunik fjärrvärmeprognos över deras kostnad per månad kommande år, baserade på historiska värden. Fjärrvärmeprognosen finns på Energikontot (kundens unika sidor på och där ges möjlighet att jämföra den prognostiserade kostnaden för de olika fjärrvärmeabonnemangen samt se vilken kostnadsbesparing energieffektivisering kan ge. Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkoren. Kundkategori Andel, % Flerbostadshus 100 Industrier 100 Offentliga lokaler 100 Övriga lokaler 100 Småhus 100 Övrigt (exempelvis markvärme): 100 Prisinformation Vi informerar kunden skriftligen om ett nytt pris senast tre månader innan kundens aktuella avtal har gått ut. På vår hemsida finns även aktuell prisinformation och där publiceras nya priser senast tre månader innan de träder i kraft. Vi informerar större kunder personligen och skriftligt. Kunderna får även prisinformation under det Reko-möte som hålls varje höst. Normalprislista Var finner kunden normalprislistan? På vår hemsida. Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder? På vår hemsida På REKO-träffar Vid energirådgivningsmöten Vi informerar skriftligen minst en gång per år till alla våra kunder att vi har olika prisabonnemang och att de finner mer information om dem på vår hemsida. Prisutveckling Årtal Förändring, % , , ,0 Policy för prisförändringar Fortum Värme tillämpar värdebaserad prissättning. Det innebär att priset skall avspegla produktens värde för kund, och att såväl prisnivå som prisstruktur är kopplade till de värden som produkten skapar för kunder. För att konkret uppnå detta baserar Fortum Värme sin prissättning på fem principer: alternativprissättning, prisstabilitet, likabehandling, valfrihet, öppenhet. Vi strävar efter öppenhet när priserna sätts så att våra kunder ska kunna jämföra priserna med konkurrerande lösningar. Vi arbetar ständigt för att kunder och omvärld ska uppleva vår fjärrvärme som det självklara valet. Vi vill erbjuda ett pris som gör fjärrvärmen konkurrenskraftig jämfört med alternativ på den lokala värmemarknaden. För att leva upp till detta genomför vi varje år analyser av värmemarknaden och kundernas olika alternativ. Priset sätt utifrån en strävan efter öppenhet och transparens så att kunder enkelt ska kunna jämföra fjärrvärmepriserna med konkurrerande lösningar. Det innebär bland annat att priserna ska vara lättillgängliga och specificerade så att värmekostnadens rörliga och fasta delar framgår, att vår prissättningspolicy och beräkning av alternativens kostnader ska vara publika. Vår fjärrvärme ska alltid vara det bästa alternativet på värmemarknaden, med ett över tiden stabilt och konkurrenskraftigt pris. De nya fjärrvärmeabonnemangen är därför prissatta utifrån de viktigaste uppvärmningsalternativen som finns på din lokala värmemarknad. Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden ser ut och justerar våra priser därefter. Vi garanterar även priset för hela nästa år oavsett hur värmemarknaden i övrigt utvecklas. Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar? Under hösten, i slutet av september. När träder prisförändringen i kraft? 1 januari. Hur kommuniceras prisförändringar? Skriftligen via brev till alla kunder. På hemsidan. Större kunder har även ett personligt möte med ansvarig säljare. Möte med våra största kunder (VIC-Forum) Reko-träffar Kundkommunikation Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? Två tillfällen under hösten. Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? 4 och 5 november Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? 130 Hur kommunicerar ni med era kunder? Kunddialogen är kritisk för både nuvarande och potentiella affärer. Energifrågor kan vara komplexa och i många fall ter sig köpet av fjärrvärme som abstrakt för många kunder. Det är därför viktigt att ha en tydlig och riktad kundkommunikation så att kunskaps- och informationsgapet mellan oss och kunden minskar. Kanaler som framför allt används är: personliga möten, via telefon, riktade utskick, REKO-träffar, Energikontot*, Energirådgivning* och kundevent som t ex Värmetävlingen* *Energikontot är kundens eget konto som de kan nå via vår hemsida och där finns unik information om deras anläggningar. Vi bjuder in alla våra kunder till energirådgivning och där vi också ger råd och information om våra olika abonnemangsformer. Värmetävlingen är en tävling där bostadsrättsföreningar tävlar i energieffektivisering gentemot sig själv. Under tävlingens gång så utbildar vi bostadsrättsföreningens styrelse i energieffektiviserande åtgärder. Kundmätningar Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, d v s. genomför NKI-undersökningar? 1 gång/år När gjordes den sista mätningen? Under perioden 5 mars 2014 till och med 31 mars Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna: En större kvantitativ kundundersökning där vi mäter nöjdheten i samtliga segment samt vad som är viktigt för kunden. Kvalitetspåverkande störningar Beroende på om det är en planerad eller oplanerad störning skiljer sig våra rutiner åt. Vid en planerad störning informerar vi kunden skriftligen senast 10 arbetsdagar före störningen. Kunden kan även hitta information om avbrottet på vår hemsida och ta kontakt med oss via kundservice eller ett särskilt telefonnummer för driftavbrott. Kunder som är särskilt känsliga för störningar tar vi kontakt med via telefon. Vid oplanerade avbrott informerar vi via vår hemsida, vi har en sms-tjänst där kunder kan prenumerera på avbrottsinformation, samt att kunden kan kontakta oss via kundservice eller ett särskilt telefonnummer för avbrottsinformation. Kunder som är särskilt känsliga för driftstörningar tar vi kontakt med via telefon. Vid större störningar kontaktar vi media samt bevakar och svarar i sociala medier

7 Miljöbokslut fjärrvärme Utsläpp från Fortum Värmes produktion, g/kwh levererad fjärrvärme Utsläpp av växthusgaser, egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi, g/kwh ,0 82,0 72,0 68,7 82,0 Utsläpp av växthusgaser efter klimatkompensation, g/kwh fjärrvärme 2 68,7 Utsläpp av växthusgaser, transport och produktion av bränslen, g/kwh 6,3 7,2 7,1 6,7 7,9 Primärenergifaktor 0,42 0,28 0,23 0,21 0,22 Andel fossila bränslen, % Koldioxid systemeffekt 3 76,0 90,0 85,3 104,9 114,3 Andel förnybar eller återvunnen energi, % Andel förnybar energi, % Kväveoxider, mg/kwh Svaveldioxid, mg/kwh Stoft, mg/kwh 2,3 3,0 4,0 3,3 2,8 1 Inklusive värmeproduktionssamverkan med andra fjärrvärmebolag. 2 Nytt för i år är att Fortum Värme klimatkompenserar en del av utsläppet 2013 ned till 2012 års nivå. Den som vill redovisa värmeköpets klimatpåverkan efter klimatkompensation ska använda värdet 68,7 som alltså är samma nivå som Torv betraktas enligt VMK som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4, klassas som fossilt. Fortum Värme bokför därför torv tillsammans med fossila bränslen. 4 Nyckeltalet avser konsekvens av värmeleverans ur ett globalt perspektiv som även omfattar nettobalansen mot kraftnätet. Koldioxidutsläppet för den nordiska marginalproduktionen är hämtad från Elforsks rapport 08:30 och uppgår till 670 g/kwh. 5 Med förnybar energi menas biobränslen, biooljor, bioandel i avfall och returbränslen, energi lagrad i sjövatten samt andel förnybar energi i inköpt el och importerad fjärrvärme. Med återvunnen energi menas spillvärme, återvunnen energi i avloppsvatten, andel av avfall och returbränslen som inte definieras som förnybar samt återvunnen energi i inköpt el och importerad fjärrvärme. Vårt miljöarbete Utsläpp till luft Värmemarknadskommittén (VMK), som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme kom under 2011 fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Här redovisas, för Fortum Värmes fjärrvärmenät, de nyckeltal som ska redovisas enligt överenskommelsen. Fortum Värmes fjärrvärme i Stockholm producerades år 2013 till 84 % av förnybar energi i form av biomassa eller vattenkraft, eller av spillvärme och avfallsenergi. Fortum Värme tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad i sorterat brännbart avfall, värme ur renat avloppsvatten och överskottsvärme från fjärrkylakunder. Nytt för i år var att Fortum Värme klimatkompenserade sina utsläpp av växthusgaser så att VMK-nyckeltalet för CO 2 e inte ökade från 2012 års nivå. Utsläpp till luft från tillståndspliktiga och anmälningspliktiga anläggningar rapporteras enligt gällande lagstiftning till respektive myndighet. Mål och rutiner i miljöarbete Fortums vision är att fjärrvärmen i Stockholm ska vara klimatneutral innan år En central del av vår strategi är att effektivisera energisystemet totalt sett genom att öka den andel av fjärrvärmen som produceras i våra kraft värmeverk, för att på så vis öka den elproduktion som sker samtidigt med fjärrvärmen med hög verkningsgrad, dvs få energiförluster. Fortum Värmes ledningssystem är certifierat enligt ISO och OHSAS Särskilda miljöinsatser Under 2013 invigdes det avfallseldade kraftvärmeverket i Brista norr om Stockholm och driften har kommit igång under hösten. Fortum bygger Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. Beslutet att investera 4,4 miljarder kronor för att bygga en ny anläggning i Värtan i Stockholm togs av Fortums styrelse den 20 december Anläggningen är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Det nya biokraftvärmeverket tas i drift 2016 och kommer att ge cirka ton minskade koldioxidutsläpp per år globalt en betydande stor och viktig klimatnytta i en tid då den globala klimatutvecklingen och temperaturökningen behöver hejdas. Bygget av biokraftvärmeverket startade i januari Investeringen kommer att minska användningen av fossila bränslen i Värtaverket med ytterligare 20 % vilket ger minskade koldioxidutsläpp i Stockholm med cirka tusen ton per år. Biobränslet kommer årligen att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka normalstora lägenheter eller halva uppvärmningen av en stad i Göteborgs storlek. För att kunna öka andelen biobränslen i Värtaverkets koleldade kraftvärmeverk (KVV6) har under 2013 installation av lossning, nytt transportsystem och ny silo för biobränsle genomförts i Energihamnen i Värtan. Den nya bränslehanteringen ska klara en bioinblandning i KVV6 upp till 17 % (energiandelar). Mängden förnybart bränsle motsvarar uppvärmningen av cirka lägenheter. I dag är inblandningen av biobränsle i form av olivkärnekross i KVV6 cirka 4 % av bränslet. Utrustningen ska kunna hantera flera fasta biobränslen, i första hand olivkärnekross men även andra fasta biobränslen. Under 2013 fortsatte arbetet mot målet att Fortum Värmes uttag av biobränslen ska ske på ett hållbart sätt. Fortum går längre än lagkraven och vill att råvarans ursprung ska vara spårbar ända till källan. Genom medlemskap i FSC (Forest Stewardship Council) stöder Fortum Värme ett hållbart skogsbruk. Arbetet syftar till att säkerställa att även fasta biobränslen framställs på ett hållbart sätt och krav på spårbarhet ställs därför i alla av Fortum Värmes avtal. Kraven följs upp med verifierande granskningar hos leverantörer. Fortum Värme samarbetar med WWF genom att som enda energibolag i Sverige vara medlem i WWF Global Forest & Trade Network. Fortum Värme använder inte palmolja, utan endast lågvärdiga restprodukter som kan ha sitt ursprung i vegetabiliska oljor bl a från oljepalm. Fortum Värme stödjer trots det genom medlemskap i Round table on sustainable Palmoil (RSPO) utvecklingen mot hållbar palmoljeproduktion och accepterar inte restprodukter från palmoljeprodukter som kommer från plantager som är anlagda senare än

8 Vårt rekoarbete Rekoutbildad personal En (1) Planer för rekoarbetet Vi ser arbetet med Reko som ett sätt att utveckla och öka transparensen och därmed förtroendet mellan kund och leverantör i branschen. Som en av de största leverantörerna i branschen ser vi det som ett ansvar för oss att gå före i att arbeta i enlighet med Reko och att vara initiativtagare till att utveckla villkoren

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB

Publiceringsdatum: 2011-08-24. Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Publiceringsdatum: 2011-08-24 Verksamhetsgenomlysning 2010 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (12) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är

Läs mer

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme

Prisdialogen 2014. Ragnar Hörndahl 2014-03-20. Prisändringsmodell för Fortum Värme PM Ragnar Hörndahl 2014-03-20 Prisdialogen 2014 Prisändringsmodell för Fortum Värme Heat Org.nr 556016-9095 MomsNr SE556016909501 Säte Stockholm AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad PM 1 (18) 1 INLEDNING...

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016

Prisändringsmodell & Prisåtagande 2014 2016 Fjärrvärmepriset näringsidkare i Helsingborg Prisändringsmodell & Prisåtagande 214 216 Innehåll 1. Prispolicy... 2 2. Åtagande om prisförändringar för 214 216 för Helsingborgs näringsidkare... 2 2.1 Pris

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar

Klimatbokslut. Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar 1 Förord Om Hagainitiativet Hagainitiativets beräkningsmanual/ghg protokoll Hagainitiativets beräkningar Klimatbokslut Axfood Coca-Cola Enterprises Sverige Fortum Värme JM Procter & Gamble Sverige Svenska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB

PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB PRISÄNDRINGSMODELL FJÄRRVÄRME JÖNKÖPING ENERGI AB 2014-09-03 Prisändringsmodellen En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Prisändringsmodell för Fjärrvärmen gällande Växjö Energi AB Denna prisändringsmodell gäller för fjärrvärme till näringsfastighet i Växjö. Närvärmen Ingelstad, Rottne och Braås behandlas i en separat prisändringsmodell.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB

Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer