Inblick Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inblick 2012. Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad"

Transkript

1 Inblick 2012 Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

2 2 ORD FRÅN VD ORD FRÅN VD 3 Viktiga steg mot klimatneutral fjärrvärme Vi kan se tillbaka på ett väldigt händelserikt 2012 med betydande framsteg inom utvecklingen av vår affär. Vi fattade viktiga beslut och genomförde aktiviteter som för oss framåt både inom vår produktion och på marknaden. Det är bäddat för en period av förändring och utveckling! Åratal av förberedelser och förhandlingar mynnade ut i flera viktiga beslut. I december tog vi beslutet att investera 4,4 miljarder kronor för att uppföra Sveriges och ett av världens största biobränsledrivna kraftvärmeverk som ska producera klimatneutral och förnybar värme som räcker för hushåll. Den nya anläggningen är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm, Sverige och resten av Europa. Vi startade dessutom arbetet med att bygga upp lagringskapaciteten för biobränslen i Energihamnen i Värtan för att kunna byta ut mer kol till biobränsle. Det pågående bygget av ett avfallseldat kraftvärmeverk i Brista i Sigtuna kommun (Brista 2) fortlöpte enligt plan och nu pågår ett intensivt arbete inför anläggningens driftsättning som sker hösten Under året startade vi Öppen fjärrvärme, ett pilotprojekt med syftet att skapa en marknad för återvinning av energi i Stockholm genom ett fjärrvärmenät öppet för fler leverantörer. Vi köper överskottsvärme från leverantörernas anläggningar till ett marknadsmässigt pris. På så sätt tas energi som annars skulle gå förlorad tillvara, till exempel värmen som blir över när datahallar kyls eller överskottsvärme från kyldiskar i livsmedelsbutiker. Under 2012 rekryterades piloter till projektet som under 2013 ska driftsättas. Tillsammans med piloterna tar vi nu fram skalbara lösningar som har den bästa lönsamheten för alla inblandade. Vi strävar efter att bli nästa generations energibolag. Våra energiprodukter ska göra samhället mer hållbart. Vi vill och kommer att vara en del av lösningen på en av våra största utmaningar hotet om en farlig uppvärmning av vårt jordklot. Utsläppen av växthusgaser minskade jämfört med Fjärrvärmen i Stockholm producerades till 87 % av förnybar eller återvunnen energi. De investeringar vi nu genomför kommer att öka den andelen. Vår vision är att fjärrvärmen i Stockholm ska vara klimatneutral innan år Men fjärrvärmen och fjärrkylan möter också ett regelverk och en lagstiftning som tyvärr varken leder till effektivare energianvändning eller hushållning av resurser. Exempel på det är Boverkets nya byggregler som mötts av massiv kritik från såväl fastighetsbranschen, Energimyndigheten, fjärrvärmebranschen och forskare. Dessa blir gällande från och med årsskiftet och som de är utformade missgynnas fjärrvärme som uppvärmningsform eftersom de fokuserar på köpt energi istället för använd. Det innebär till exempel att en värmepump som är installerad i ett hus värderas högre än en värmepump som är installerad utanför fastigheten och är knuten till ett fjärrvärmenät. Vi anser att det är nödvändigt att utgå från ett systemperspektiv när regelverk som dessa tas fram. Det innebär att hänsyn måste tas till hur mycket energi som går åt i hela kedjan, från energikällan till slutlig användning i byggnaden. En ändring av byggreglerna är nödvändig. Annars kommer fjärrvärmen och fjärrkylan att tappa konkurrenskraft gentemot andra alternativ. Därför är ett fortsatt arbete för att konkurrensneutrala regelverk och lagstiftning ska gälla på värmemarknaden prioriterat. Utredningen gällande tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten lades under året fram för regeringen. Baserat på de remissvar som kom in, varav Fortum Värme var en remissinstans, beslöts att ett införande enligt utredningens förslag varken gynnade kund, samhälle eller miljö. Tre andra utredningar tillsattes istället. Målet med dessa är att skapa förutsättningar för att öka användningen av spillvärme, miljöpröva spillvärmepotential i anslutning till nya kraftvärmeinvesteringar samt utreda möjligheterna för en prisändringsprövning. Samtliga tre utredningar kommer att färdigställas under våren 2013 och därefter remisshanteras. Vi kommer att följa utredningarna noga och söka säkerställa förslag som innebär att fjärrvärmen kan verka på konkurrensneutrala grunder och bedrivas på sunda marknadsmässiga principer. Vi kan konstatera att vi har en både utmanande och spännande tid framför oss. Vi ska fortsätta att utveckla produktionen med siktet inställt mot en resursoch klimatneutral fjärrvärmeleverans, och samtidigt vara den miljömedvetne kundens bästa alternativ var ett år av viktiga beslut och spännande avstamp. Under 2013 ser jag fram emot att vi fortsätter utveckla vår affärsmodell och affär till nytta för kund, samhälle och miljö. När vi tagit Brista 2 i drift och utvärderat Öppen fjärrvärme har vi tagit stora steg i denna riktning och vår strävan mot att vara nästa generations energibolag. Anders Egelrud, VD Fortum Värme Ägande AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad ägs till 90,1 % av Fortum Power and Heat AB och 9,9 % av Stockholms stad. Stockholms stad har preferensaktier i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB och teckningsoptioner vilka vid utövandet resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Styrelse Cecilia Stegö Chiló (m), ordförande Per Langer, Fortum, vice ordförande Charles Berkow (mp) Per Hallberg (m) Jan Valeskog (s) Håkan Grefberg, Fortum Susanne Jonsson, Fortum Göran Hult, Fortum Tomas Berglund, arbetstagarrepresentant Leif Wiklund, arbetstagarrepresentant Anders Marklund, Fortum, suppleant Jan Persson, Fortum, suppleant Ledningsgrupp Anders Egelrud, VD Leif Evaldsson, Asset Management Johanna Eriksson, HR Niclas Hörvallius, Production & Distribution Shamsher Khan, Production Optimisation & Fuel Management Kerstin Levin, Finance & Legal Peter Mörke, Markets Stefan Patrikson, Strategy & Project Management Anette Ullskog, Communication & Sustainability Kommuner där vi har verksamhet Vi finns i kommunerna Stockholm, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby. Antal kunder Produkter Företag Privat Totalt Gas Fjärrvärme Fjärrkyla Samtliga produkter Försäljning (gwh) El Värme Stadsgas 80 Fordonsgas 127 Kyla 421 Certifieringar och medlemskap Certifieringar: ISO och OHSAS Medlemskap: FSC, Hagainitiativet, Reko Fjärrvärme*, RSPO och WWF/GFTN *Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör enligt Svensk Fjärrvärme. Vi lever upp till höga krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Kontaktuppgifter Huvudkontor AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Stockholm Tel: Fax: Besöksadress: Lidingövägen 115 Kundservice Kundservice Värme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm Tel: Fax: E-post: Öppettider: måndag torsdag 8 16, fredag 8 15 Felanmälan Tel: Hemsida

3 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 Översikt av Fortum Värme 2012 Ägarförhållanden AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad ägs till 90,1 % av Fortum Power and Heat AB och 9,9 % av Stockholms stad. Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms stad har preferensaktier i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB och teckningsoptioner vilka vid utövandet resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Ägarna har ett konsortialavtal som reglerar ägande och förvaltning av koncernen. Förändringar i koncernen Under året fusionerades det helägda dotterbolaget Fortum Värme Fastigheter AB in i moderbolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Bolaget var vid fusionen vilande. Under året bildades två nya bolag, Fortum Värme Invest AB och Fortum Vindvärme AB. Båda bolagen är helägda dotterbolag till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Bolagen har inte haft någon verksamhet under Verksamheten Koncernen AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad producerar och levererar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Sverige. Moderföretagets verksamhet består dels i att äga aktier i det operativa bolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, dels i att svara för koncerngemensamma finansieringslösningar. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till mkr, vilket understiger 2011 års resultat med 569 mkr. I föregående års resultat ingick engångsposter i form av reavinster med 880 mkr vilka i årets resultat endast uppgår till 55 mkr. Försäljningen minskade med 152 GWh till GWh jämfört med föregående år. Nyförsäljningen under 2012 uppgick till 64 (123) GWh fjärrvärme och till 24 (10) GWh fjärrkyla. Nettolåneskulden minskade med 126 mkr och uppgick vid årets slut till (9 691) mkr. Antalet anställda i koncernen vid utgången av år 2012 var 733 (702) personer. Finansiell ställning Koncernen Eget kapital uppgick till (7 648) mkr vid årets utgång och soliditeten till 36,7 (33,3) %. Skuldsättningsgraden uppgick till 1,1 (1,3) ggr. Moderföretaget Eget kapital uppgick till (3 261) mkr vid årets utgång och soliditeten till 21,1 (20,3) %. Skuldsättningsgraden uppgick till 2,7 (3,1) ggr. Investeringar Koncernen investerar kontinuerligt i utveckling av produktion, drift och distribution för effektivare energianvändning och förbättrad mijöprestanda. Investeringarna i koncernen uppgick till (1 376) mkr och till 0 (0) i moderföretaget. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Med fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasverksamhet följer olika typer av risker finansiella, operativa och strategiska. De finansiella riskerna är relaterade till prisförändringar på el och bränslen i relation till det pris som koncernens produkter betingar i marknaden. Med ägande och drift av anläggningar för värme- och och elproduktion samt tillhörande distributionsnät följer operativa risker, främst avseende olika typer av produktionsstörningar. Förändringar i skatte- och styrmedelssystem har stor inverkan på verksamheten, såväl vad avser produktens värde, som vad avser lönsamheten i genomförda investeringar. Under året konstaterade regeringen att förslaget om tredjepartstillträde snarare riskerade att leda till kostnadsökningar på marknaden än till ökad effektivitet. Förslaget lämnades därför därhän. Näringsdepartementet gav därför Energimarknadsinspektionen ett nytt utredningsuppdrag, denna gång om att återkomma med förslag till en modell i tre delar, omfattande en likabehandlingsprincip, en mekanism för prisförändringsprövning och en mekanism för reglerat tillträde. Utredningarna pågår in i första kvartalet 2013, och det är vid utgången av 2012 för tidigt att säga hur dessa förslag kommer att se ut i detalj. Därtill fick Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur eventuella spillvärmepotentialer ska tas i beaktande i samband med anläggningsprojekt för ny storskalig fjärrvärmeproduktion. Även denna utredning pågår in i första kvartalet Bedömningen är att eventuella lagförslag baserade på dessa utredningar som tidigast kan komma att föreläggas riksdagen under andra halvåret Miljöinformation Koncernen bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Verksamhetens miljöpåverkan består främst av utsläpp till luft och vatten, samt av utvinning och transport av bränslen för energiproduktionen. Att ta tillvara energi som annars går förlorad och att uppnå energieffektivitet i alla led är vägledande för Fortums utvecklingsplaner. Utmaningen är att utveckla energiproduktionen med både lokalt och globalt ansvarstagande. Utsläppen av växthusgaser per kwh fjärrvärme minskade jämfört med 2012, vilket innebär en fortsatt trend mot successivt minskad klimatpåverkan. Fortum Värmes fjärrvärme i Stockholm producerades år 2012 till 87 % (84 % år 2011) av förnybar och återvunnen energi. Exempel på förnybar energi är biomassa och vattenkraft. Exempel på återvunnen energi är spillvärme och avfallsenergi. De specifika utsläppen per kwh fjärrvärme av kväveoxider, svavel samt partiklar förändrades inte nämnvärt. Läs mer om miljöhändelser 2012 på sidorna 8 9. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Fortum Värmes utveckling för att skapa en ny uthållig energiförsörjning leder till fortsatta investeringar i förnybar energiproduktion och distribution. Detta är nödvändigt för att även fortsättningsvis kunna erbjuda marknaden miljöriktiga och ekonomiskt hållbara energilösningar. Fokus är ställt på kraftvärme baserad på återvunna och förnybara insatsvaror. Fokus är också ställt på driftsättningen av projekt Öppen fjärrvärme. En ökande utmaning är att fjärrvärmens systemfördelar och resurssnålhet inte värderas fullt ut i olika modeller för miljöcertifiering av fastigheter, i den svenska byggnormen eller i kommunala och lokala miljömål. Energisparkrav riktas inte mot hur mycket primär energi som används, utan mot hur mycket som köps och utan hänsyn till kvaliteten på den köpta energin. Ett exempel är byggnormen, som kan uppnås genom elbaserad uppvärmning med värmepumpar, men som i praktiken skärper isoleringskraven på precis samma hus dramatiskt om värmepumpen flyttas och istället placeras till exempel i Värtaverket för att återvinna de 160 GWh energi som årligen tillförs fjärrkylasystemet. Byggreglerna är i detta avseende direkt kontraproduktiva i förhållande till klimat- och resurspolitiken, och de miljövinster som fjärrvärmen skapar riskerar att förloras. Fortum Värme arbetar tillsammans med många intressenter för att komma tillrätta med detta problem. Förslag till disposition beträffande moderföretagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat i moderföretaget, kronor, disponeras enligt följande: Utdelning Balanseras i ny räkning Summa Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Utdelning till aktieägarna avses under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnas med kronor. Utdelningen kommer att utbetalas under Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar bolagets soliditet till 19,2 %. Denna soliditet bedöms som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, och ej heller hindrar bolaget från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kapitel stycke (försiktighetsregeln). Läs mer om koncernens resultat på sidorna 6 7.

4 6 RESULTAT RESULTAT 7 Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK) Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) Kassaflödesanalys koncernen (MSEK) Förändring Förändring Den löpande verksamheten Värmeintäkter Kylaintäkter Gasintäkter Elintäkter Reavinster för avyttrade och nedlagda verksamheter Övriga intäkter Summa intäkter Kraft- och bränslekostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt på årets resultat Minoritetens andel Årets resultat TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Utsläppsrätter Byggnader, mark och tunnlar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Råvaror och förnödenheter Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag -1 0 Avyttring av dotterföretag Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 12 9 Förändring koncernkonto Likvida medel vid årets slut 12 12

5 8 MILJÖÅRET 2012 MILJÖÅRET Våra energiprodukter ska göra samhället mer hållbart 2012 fortsatte vi att utveckla produktionen med siktet inställt mot en resurs- och klimatneutral fjärrvärmeleverans. Vi beslutade att uppföra Sveriges största biokraftvärmeverk. Fortum Värmes fjärrvärme i Stockholm producerades år 2012 till 87 % av förnybar energi biomassa eller vattenkraft, eller av återvunnen energi spillvärme och avfallsenergi. Vi tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad i sorterat brännbart avfall, värme ur renat avloppsvatten och överskottsvärme från fjärrkylakunder. I våra kraftvärmeverk produceras värme och el samtidigt. Det gör att kraftvärme i sig är mycket energieffektivt eftersom hela 90 % av energin i ett bränsle kan utvinnas. Jämför det med ett kolkraftverk som sällan utvinner mer än 20 % av energin i bränslet. Fjärrvärmen är därför svårslaget resurssnål. Vi sparar på både bränslen och miljön. Utsläppen av växthusgaser minskade jämfört med år Variationer mellan enstaka år kommer alltid att förekomma beroende på marknads- och väderförhållanden, men trenden är och ska vara minskande utsläpp och minskad resursförbrukning per kwh fjärrvärme. Miljöhändelser 2012 Miljardinvesteringar för förnybar produktion i Värtaverket Den 20 december 2012 fattades beslut om att investera 4,4 miljarder kronor i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan. Under året beslutades även att investera 164 miljoner kronor för att bygga en ny silo och utrustning i Energihamnen för att hantera ökad mängd biobränsle i befintligt kraftvärmeverk i Värtan. Läs mer om produktionen i Värtan på sidan 14. Öppen fjärrvärme Under 2012 rekryterades piloter för Öppen fjärrvärme, ett projekt som går ut på att öppna fjärrvärmesystemet och tillsammans med kunderna skapa smarta lösningar för att ta tillvara på energi som annars går förlorad. Läs mer om Öppen fjärrvärme på sidan 15. Ökad kapacitet och miljövärden för fjärrkylan En ny ledning för fjärrkyla har placerats i Karlbergskanalen. Genom denna ledning har möjligheterna att utnyttja vårt kylalager i Hornsberg ökat och därmed har miljöprofilen för produktionen förbättrats. Det innebär också att kapaciteten ökat vilket gjort det möjligt att ansluta fler nya kunder, motsvarande cirka 24 MW. Under 2012 beslutades även att investera i bättre fjärrkylaproduktion i Hammarby. Projektet har påbörjats och kommer att vara färdigt till säsongen Köldfaktorn på den nya produktionen kommer att vara väsentligt bättre än nuvarande och därmed kommer elanvändningen att minska påtagligt. Dessutom medför projektet en ökad kylkapacitet på cirka 22 MW i det södra fjärrkylanätet. Våra bränslen Under 2012 fortsatte arbetet mot målet att vårt uttag av biobränslen ska vara hållbart. Vi går längre än lagkraven och ställer krav i alla våra avtal att råvarans ursprung ska vara spårbar ända till källan. Genom medlemskap i FSC (Forest Stewardship Council) stöder vi ett hållbart skogsbruk. Kraven följs upp med verifierande granskningar hos leverantörer. Vi samarbetar även med WWF genom att som enda energibolag i Sverige vara medlem i WWF Global Forest & Trade Network, ett initiativ för att avskaffa olaglig avverkning och bidra till förbättrat skogsbruk. Genom detta medlemskap har vi tagit fram en treårig handlingsplan för användning av skogsbränslen i Brista och Hässelby. Klimatneutral fjärrvärme Vi erbjuder kunderna att teckna avtal om klimatneutral fjärrvärme som uppfyller kraven för att använda begreppet klimatneutral i ISO Med detta menas att beräkningarna omfattar alla de delar av livscykeln som krävs i standarden och att dessa har klimatkompenserats i utsläppsreducerande projekt inom FN:s CDM-system. En utomstående revisor har verifierat att våra beräkningar och kompensation uppfyller standardens krav. Värmetävling får kunder att spara energi Under första kvartalet 2012 deltog bostadsrättsföreningar med fjärrvärme i Stockholm i vår årliga Värmetävling. Under tävlingen fick de tävlande föreningarna lära sig hur de sparar energi och därmed sänker sina kostnader. Vinnaren av Värmetävlingen 2012 sänkte sin fjärrvärmeanvändning med 29 % jämfört med samma period året innan. Under de tre månader som tävlingen pågick sparade de tävlande föreningarna tillsammans närmare MWh. Stockholm Gas moderniserar gasnätet Stadsgasnätet är cirka 50 mil långt och täcker centrala Stockholm samt Solna och Sundbyberg. Nätet håller nu på att moderniseras då många av rören är gamla. Just nu fokuseras arbetet på högtrycksnätet. Man behöver inte gräva upp hela gatan när ett rör byts. De nya rören skjuts in i de gamla och kopplas sedan ihop med varandra, det kallas lining. Åtgärden bidrar till ett mindre läckage och därmed till en minskning av utsläppen av växthusgaser. Miljötillstånd Hässelbyverket I oktober 2012 erhölls ett nytt miljötillstånd för Hässelbyverket vid Mark- och Miljööverdomstolen. Det nya tillståndet medger dels fortsatt produktion vid nuvarande kraftvärmeanläggning med utökat bränslespann, dels ombyggnad av befintlig oljeeldad kondenskraftpanna alternativt uppförande av ny panna för fasta bränslen med en tillförd bränsleeffekt om högst 240 MW. Tillståndet medger upp till ton avfallsklassificerade bränslen per år för den nya alternativt ombyggda pannan.

6 10 MILJÖÅRET 2012 MILJÖÅRET Miljödata Här redovisar vi hur utsläppen utvecklats för vår produktion i Stockholm. Vi följer upp vår väg mot hållbar fjärrvärme genom att mäta och beräkna vårt totala klimatavtryck och graden av förnybar energi. Utsläpp per produktionsform Utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveloxid och partiklar per produktionsform och totalt. Avser vår produktion. Produkt Koldioxid Kväveoxider Svaveloxider Partiklar andel förnybart/ (el+värme+kyla) (g/mwh) (g/mwh) (g/mwh) (g/mwh) åter vunnet Bränslemix el totalt ,2 63 % Bränslemix fjärr värme ,8 87 % Bränslemix fjärrkyla % Bränslemix totalt Fortum Värme % Utsläpp Utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveloxid och partiklar samt andel förnybart bränsle av total produktion (ton). Avser vår produktion Koldioxid Kväveoxider Svaveloxider Partiklar Andel förnybart 60 % 62 % 71 % 76 % Andel förnybart och återvunnet 72 % 74% 77 % 83 % Försäljning (GWh)* El Värme/ånga Stadsgas Fordonsgas Fjärrkyla Totalt *Inklusive försäljning inom Värmevärden AB från 2009 till och med mars Tillförd energi Det här är den tillförda energin i Fortum Värmes totala produktion. Här nedbruten för produkterna fjärrvärme, el och fjärrkyla. Tillförd energi i Fortum Värmes totala produktion 3% 18% 18% 16% 16% 16% Fjärrvärme 15% 15% 3% 3% 15% 30% 27% 30% 30% 27% 27% Total Total Total produktion, produktion, av fjärrvärme fjärrvärme och och el el och el Biobränslen Biobränslen 1 Avfalls- Avfalls- och returbränslen och returbränslen Energi ur sjö & och avloppsvatten samt samt spillvärme Energi ur sjö & avloppsvatten samt spillvärme Värmeåtervinning genom fjärrkyla Värmeåtervinning genom 2 fjärrkyla El Fossila El bränslen 3 Fossila bränslen Fjärrkyla 4 Frikyla Fjärrkyla 5 Spillkyla Frikyla 6 VP-kyla Spillkyla 7 KM-kyla VP-kyla 8 KM-kyla Total produktion, fjärrvärme och el Biobränslen Avfalls- och returbränslen Energi ur sjö & avloppsvatten samt spillvärme Värmeåtervinning genom fjärrkyla El Fossila bränslen Fjärrkyla Frikyla Spillkyla VP-kyla KM-kyla 6% El 39% 6% 20% 20% 6% 39% 20% 39% Fjärrkyla 40% 23% Fjärrkyla är bortförd energi från en fastighet. Det är endast den el som gått åt till produktion och distribution som ska anses som tillförd energi. Verkningsgraden, COP, visar att elbehovet per bortförd kwh överskottsvärme är mycket lågt. Dessutom återvinns en del av denna värme under vinterhalvåret. 1 Både fasta biobränslen och biooljor. 2 Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. Totalt sett återvinner Fortum 156 GWh från kylanätet vilket blir 220 GWh fjärrvärme. 3 Torv betraktas enligt Värmemarknadskommittén som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4 klassas som fossilt. Fortum Värme bokför därför torv tillsammans med fossila bränslen. 4 COP 2012 var 7,3 5 Naturlig kyla, till exempel kallt sjövatten, som inte behöver kylas i någon process. Elförbrukning endast för distribution av kyla. COP 2012 var Kyla som utvinns i en värmepumpprocess där produktionsekonomin för värmeproduktionen inte 23% påverkas. Elförbrukning endast för distribution av kyla. COP 2012 var Kyla som produceras samtidigt som värme i en 23% värmepumpprocess där produktionsekonomin för värme påverkas. COP 2012 var 3,7. 40% 8 Kyla som produceras i en värmepumpsprocess som inte återvinner värme. COP 2012 var 2,7. 40%

7 12 MILJÖÅRET 2012 UTVECKLING AV PRODUKTION 13 Miljövärdering enligt branschens överenskommelse (VMK) Redovisningen av miljövärderingen fokuserar på tre perspektiv hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan, hur effektivt energin används och hur stor andel fossila bränslen som används i fjärrvärmenätet. Från vision till verklighet utveckling av vår produktion Fortums mål är att fjärrvärmen i Stockholm ska vara resurssnål och klimatneutral innan år Fram till 2023 planerar vi att investera cirka 15 miljarder kronor för att minska klimatpåverkan från uppvärmningen av hus i Stockholm. Värmemarknadskommittén (VMK), som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme kom under 2011 fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Nedan redovisas, för Fortum Värmes fjärrvärmenät, de nyckeltal som ska redovisas enligt överenskommelsen. Observera att detta är nyckeltal som visar miljöprestandan hos fjärrvärmen som levererats till kunden. All produktion av fjärrvärme även produktion som sker utanför Fortums regi ingår i beräkningen. Klimatpåverkan Redovisas som koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från såväl värmeverkets skorsten som utsläpp vid produktion och transport av bränslet. Miljöprestanda för levererad fjärrvärme* Primärenergifaktor Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi. De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken som tas fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. Fossila bränslen Mäts i andel kol, fossil olja och naturgas som används i förhållande till den totala andelen energi som används för att producera fjärrvärmen. Torv betraktas enligt VMK som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4, klassas som fossilt. Torv ingår därför inte i VMK-nyckeltalet nedan, men inte heller i Fortum Värmes nyckeltal Förnybart/återvunnet Utsläpp av växthusgaser, egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi, g/kwh fjärrvärme 82,0 95,0 82,0 72,0 68,7 Utsläpp av växthusgaser, transport och produktion av bränslen, g/kwh 6,2 6,3 7,2 7,1 6,7 Primärenergifaktor 0,42 0,42 0,25 0,20 0,21 Andel fossila bränslen, % *Inklusive värmeproduktionssamarbeten med andra fjärrvärmebolag och avräknat för avtal om specifika leveranser. Exklusive lokal fjärrvärme i Täby och närvärme i Storstockholm. Plan för utveckling av vår produktion 2013 Ny kraftvärmeverk i Brista I Brista norr om Stockholm pågår bygget av en ny avfallseldad kraftvärmepanna. När anläggningen står klar 2013 kommer den tillföra värme- och elkapacitet som helt baseras på återvunna bränslen. Anläggningen kommer omvandla ton avfall till 490 GWh värme och 150 GWh el per år Mer olivkärnor i Värtaverket Vi utvecklar Värtaverket genom att öka inblandningen av biobränslen i form av olivkärnor. Det innebär ökat behov av lagringsmöjligheter och därför bygger vi en ny lossning, nytt transportsystem och en ny silo i Energihamnen i Värtan. Satsningen är en viktig del i Fortums investeringsplan för att utveckla klimatneutral el- och värmeproduktion i Stockholm Nytt bioeldat kraftvärmeverk i Värtaverket Bygget av en ny anläggning i Värtaverket i Stockholm kommer att minska användningen av fossila bränslen i Värtaverket med 20 % vilket ger minskade koldioxidutsläpp med cirka ton per år. Den förnybara el som kommer att produceras i kraftvärmeverket bedöms samtidigt leda till att annan fossil kraftproduktion i Norden och Europa kan undvikas. Den samlade klimatnyttan blir därför ännu större, cirka ton minskade koldioxidutsläpp per år Pellets i Hammarbyverket Hammarbyverket är världens största värmepumpsanläggning med sju värmepumpar och två biooljeeldade pannor. Vi utreder möjligheten att bygga en ny pelletspanna för att minska beroendet av bioolja Lövsta Fortum och Stockholms stad undersöker förutsättningarna för en ny kraftvärmeanläggning på gamla deponiområdet i Lövsta. En ny anläggning i Lövsta skulle i sådant fall eventuellt kunna ersätta Hässelbyverket och därmed frigöra mark som kan användas till att bygga bostäder på Ny panna Högdalen Högdalenverket togs i drift 1969 och har moderniserats genom åren och vi vill utveckla anläggningen ytterligare med en ny avfallseldad panna för att minska beroendet av de två äldsta pannorna Nytt kraftvärmeverk i Stockholm Då Stockholm förväntas växa med personer fram till år 2030 så räknar vi med en ökad efterfrågan på fjärrvärme. Vi planerar därför för ett helt nytt kraftvärmeverk någonstans i Stockholmstrakten. 2030

8 14 UTVECKLING AV PRODUKTION UTVECKLING AV PRODUKTION 15 Återvinning av energi i Stockholm Genom Öppen fjärrvärme tar vi tillsammans tillvara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad. Stora och små leverantörer i Stockholm kan sälja sin överskottsvärme till Fortum Värme. Bark, kvistar och flis ska bli förnybar el och fjärrvärme I december 2012 beslutade vi att bygga Sveriges största anläggning för produktion av förnybar energi med biobränslen. Det nya biokraftvärmeverket i Värtan är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Vi vill skapa en helt ny marknad för återvunnen energi i Stockholm genom ett fjärrvärmenät öppet för fler leverantörer. Vi kallar det Öppen fjärrvärme. Vi konkurrensutsätter vår egen produktion och ger leverantörerna marknadsmässigt betalt. Våra nät gör att vi kan flytta energin dit den behövs. Genom att ta tillvara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad minskas behovet av att producera ny värme samtidigt som leverantörer får ersättning för inlevererad energi. På så sätt uppstår både kostnadsbesparingar och miljövinster för alla inblandade. Alla anläggningar som producerar värme billigare än Fortum Värme har möjlighet att bli leverantör inom Öppen fjärrvärme. Potentialen är stor överskottsvärmen enbart från de datahallar som finns i Stockholm skulle räcka till att värma en ort av Täbys storlek med invånare. Öppen fjärrvärme startade som ett pilotprojekt med ett tiotal piloter. I år kommer piloternas anläggningar att anslutas till Fortums fjärrvärme- eller fjärrkylanät. Utvärdering av projektet sker tillsammans med deltagarna under Målsättningen är att Öppen fjärrvärme ska lanseras i full skala Bygget startade i januari 2013 och anläggningen ska stå färdig och vara i drift i början av Flis bark, grenar och kvistar kommer att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme. Det motsvarar uppvärmningen av cirka normalstora (65 kvm) lägenheter och kan täcka nära hälften av Göteborgs behov av fjärrvärme. När det nya verket tas i drift kommer vi att producera el och värme samtidigt. Den förnybara el som produceras kommer att leda till positiva globala klimateffekter genom att den ersätter el som annars produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Det betyder att vårt biokraftvärmeverk ensamt minskar Europas koldioxidutsläpp med hela ton per år. Anläggningen kommer betyda mycket för den lokala miljön eftersom den kommer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm med ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader. Det nya kraftvärmeverket kostar 4,4 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Under den mest intensiva byggperioden mellan 2014 och 2015 kommer projektet att sysselsätta personer. Det genererar samtidigt jobb hos leverantörer av all utrustning och material som behövs för att bygga verket. Samtidigt som vi bygger det nya biokraftvärmeverket utvecklar vi även det befintliga Värtaverket. För att kunna öka inblandningen av biobränsle i nuvarande anläggning bygger vi en ny lossning, nytt transportsystem och en ny silo i Energihamnen i Värtan. TOMAS ÖHRLING 2013

9 16

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Innehåll Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 5 Vår verksamhet i korthet 6 Vår ekonomi 7 Vår marknad avtal, priser

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2011 Fortum Värme Vi är en rekogodkänd fjärrvärmeleverantör. Kvalitetsmärkningen omfattar vår fjärrvärmeverksamhet på följande orter/nät: Orter/nät Stockholm, Sigtuna, Upplands Väsby,

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Fortum Värme och miljön Stockholm 2013

Fortum Värme och miljön Stockholm 2013 Fortum Värme och miljön Stockholm 2013 Miljöåret som gått Året 2013 inleddes med att vi tog det första spadtaget till Europas och förmodligen världens största kraftvärmeverk för biobränsle i Värtaverket.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor

Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor Livslängsdsförlängning och effekthöjning av äldre avfallseldade rosterpannor Göran Eidensten AB Värme samägt med Stockholm stad 1 Kortfakta om Värme Delsbo Näsviken Sörforsa Samägt mellan och Stockholms

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer