Inblick Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inblick 2012. Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad"

Transkript

1 Inblick 2012 Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

2 2 ORD FRÅN VD ORD FRÅN VD 3 Viktiga steg mot klimatneutral fjärrvärme Vi kan se tillbaka på ett väldigt händelserikt 2012 med betydande framsteg inom utvecklingen av vår affär. Vi fattade viktiga beslut och genomförde aktiviteter som för oss framåt både inom vår produktion och på marknaden. Det är bäddat för en period av förändring och utveckling! Åratal av förberedelser och förhandlingar mynnade ut i flera viktiga beslut. I december tog vi beslutet att investera 4,4 miljarder kronor för att uppföra Sveriges och ett av världens största biobränsledrivna kraftvärmeverk som ska producera klimatneutral och förnybar värme som räcker för hushåll. Den nya anläggningen är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm, Sverige och resten av Europa. Vi startade dessutom arbetet med att bygga upp lagringskapaciteten för biobränslen i Energihamnen i Värtan för att kunna byta ut mer kol till biobränsle. Det pågående bygget av ett avfallseldat kraftvärmeverk i Brista i Sigtuna kommun (Brista 2) fortlöpte enligt plan och nu pågår ett intensivt arbete inför anläggningens driftsättning som sker hösten Under året startade vi Öppen fjärrvärme, ett pilotprojekt med syftet att skapa en marknad för återvinning av energi i Stockholm genom ett fjärrvärmenät öppet för fler leverantörer. Vi köper överskottsvärme från leverantörernas anläggningar till ett marknadsmässigt pris. På så sätt tas energi som annars skulle gå förlorad tillvara, till exempel värmen som blir över när datahallar kyls eller överskottsvärme från kyldiskar i livsmedelsbutiker. Under 2012 rekryterades piloter till projektet som under 2013 ska driftsättas. Tillsammans med piloterna tar vi nu fram skalbara lösningar som har den bästa lönsamheten för alla inblandade. Vi strävar efter att bli nästa generations energibolag. Våra energiprodukter ska göra samhället mer hållbart. Vi vill och kommer att vara en del av lösningen på en av våra största utmaningar hotet om en farlig uppvärmning av vårt jordklot. Utsläppen av växthusgaser minskade jämfört med Fjärrvärmen i Stockholm producerades till 87 % av förnybar eller återvunnen energi. De investeringar vi nu genomför kommer att öka den andelen. Vår vision är att fjärrvärmen i Stockholm ska vara klimatneutral innan år Men fjärrvärmen och fjärrkylan möter också ett regelverk och en lagstiftning som tyvärr varken leder till effektivare energianvändning eller hushållning av resurser. Exempel på det är Boverkets nya byggregler som mötts av massiv kritik från såväl fastighetsbranschen, Energimyndigheten, fjärrvärmebranschen och forskare. Dessa blir gällande från och med årsskiftet och som de är utformade missgynnas fjärrvärme som uppvärmningsform eftersom de fokuserar på köpt energi istället för använd. Det innebär till exempel att en värmepump som är installerad i ett hus värderas högre än en värmepump som är installerad utanför fastigheten och är knuten till ett fjärrvärmenät. Vi anser att det är nödvändigt att utgå från ett systemperspektiv när regelverk som dessa tas fram. Det innebär att hänsyn måste tas till hur mycket energi som går åt i hela kedjan, från energikällan till slutlig användning i byggnaden. En ändring av byggreglerna är nödvändig. Annars kommer fjärrvärmen och fjärrkylan att tappa konkurrenskraft gentemot andra alternativ. Därför är ett fortsatt arbete för att konkurrensneutrala regelverk och lagstiftning ska gälla på värmemarknaden prioriterat. Utredningen gällande tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten lades under året fram för regeringen. Baserat på de remissvar som kom in, varav Fortum Värme var en remissinstans, beslöts att ett införande enligt utredningens förslag varken gynnade kund, samhälle eller miljö. Tre andra utredningar tillsattes istället. Målet med dessa är att skapa förutsättningar för att öka användningen av spillvärme, miljöpröva spillvärmepotential i anslutning till nya kraftvärmeinvesteringar samt utreda möjligheterna för en prisändringsprövning. Samtliga tre utredningar kommer att färdigställas under våren 2013 och därefter remisshanteras. Vi kommer att följa utredningarna noga och söka säkerställa förslag som innebär att fjärrvärmen kan verka på konkurrensneutrala grunder och bedrivas på sunda marknadsmässiga principer. Vi kan konstatera att vi har en både utmanande och spännande tid framför oss. Vi ska fortsätta att utveckla produktionen med siktet inställt mot en resursoch klimatneutral fjärrvärmeleverans, och samtidigt vara den miljömedvetne kundens bästa alternativ var ett år av viktiga beslut och spännande avstamp. Under 2013 ser jag fram emot att vi fortsätter utveckla vår affärsmodell och affär till nytta för kund, samhälle och miljö. När vi tagit Brista 2 i drift och utvärderat Öppen fjärrvärme har vi tagit stora steg i denna riktning och vår strävan mot att vara nästa generations energibolag. Anders Egelrud, VD Fortum Värme Ägande AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad ägs till 90,1 % av Fortum Power and Heat AB och 9,9 % av Stockholms stad. Stockholms stad har preferensaktier i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB och teckningsoptioner vilka vid utövandet resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Styrelse Cecilia Stegö Chiló (m), ordförande Per Langer, Fortum, vice ordförande Charles Berkow (mp) Per Hallberg (m) Jan Valeskog (s) Håkan Grefberg, Fortum Susanne Jonsson, Fortum Göran Hult, Fortum Tomas Berglund, arbetstagarrepresentant Leif Wiklund, arbetstagarrepresentant Anders Marklund, Fortum, suppleant Jan Persson, Fortum, suppleant Ledningsgrupp Anders Egelrud, VD Leif Evaldsson, Asset Management Johanna Eriksson, HR Niclas Hörvallius, Production & Distribution Shamsher Khan, Production Optimisation & Fuel Management Kerstin Levin, Finance & Legal Peter Mörke, Markets Stefan Patrikson, Strategy & Project Management Anette Ullskog, Communication & Sustainability Kommuner där vi har verksamhet Vi finns i kommunerna Stockholm, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby. Antal kunder Produkter Företag Privat Totalt Gas Fjärrvärme Fjärrkyla Samtliga produkter Försäljning (gwh) El Värme Stadsgas 80 Fordonsgas 127 Kyla 421 Certifieringar och medlemskap Certifieringar: ISO och OHSAS Medlemskap: FSC, Hagainitiativet, Reko Fjärrvärme*, RSPO och WWF/GFTN *Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör enligt Svensk Fjärrvärme. Vi lever upp till höga krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Kontaktuppgifter Huvudkontor AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Stockholm Tel: Fax: Besöksadress: Lidingövägen 115 Kundservice Kundservice Värme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm Tel: Fax: E-post: Öppettider: måndag torsdag 8 16, fredag 8 15 Felanmälan Tel: Hemsida

3 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 Översikt av Fortum Värme 2012 Ägarförhållanden AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad ägs till 90,1 % av Fortum Power and Heat AB och 9,9 % av Stockholms stad. Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms stad har preferensaktier i AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB och teckningsoptioner vilka vid utövandet resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Ägarna har ett konsortialavtal som reglerar ägande och förvaltning av koncernen. Förändringar i koncernen Under året fusionerades det helägda dotterbolaget Fortum Värme Fastigheter AB in i moderbolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Bolaget var vid fusionen vilande. Under året bildades två nya bolag, Fortum Värme Invest AB och Fortum Vindvärme AB. Båda bolagen är helägda dotterbolag till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Bolagen har inte haft någon verksamhet under Verksamheten Koncernen AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad producerar och levererar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas till företag och privatpersoner i Sverige. Moderföretagets verksamhet består dels i att äga aktier i det operativa bolaget AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, dels i att svara för koncerngemensamma finansieringslösningar. Rörelseresultatet för koncernen uppgick till mkr, vilket understiger 2011 års resultat med 569 mkr. I föregående års resultat ingick engångsposter i form av reavinster med 880 mkr vilka i årets resultat endast uppgår till 55 mkr. Försäljningen minskade med 152 GWh till GWh jämfört med föregående år. Nyförsäljningen under 2012 uppgick till 64 (123) GWh fjärrvärme och till 24 (10) GWh fjärrkyla. Nettolåneskulden minskade med 126 mkr och uppgick vid årets slut till (9 691) mkr. Antalet anställda i koncernen vid utgången av år 2012 var 733 (702) personer. Finansiell ställning Koncernen Eget kapital uppgick till (7 648) mkr vid årets utgång och soliditeten till 36,7 (33,3) %. Skuldsättningsgraden uppgick till 1,1 (1,3) ggr. Moderföretaget Eget kapital uppgick till (3 261) mkr vid årets utgång och soliditeten till 21,1 (20,3) %. Skuldsättningsgraden uppgick till 2,7 (3,1) ggr. Investeringar Koncernen investerar kontinuerligt i utveckling av produktion, drift och distribution för effektivare energianvändning och förbättrad mijöprestanda. Investeringarna i koncernen uppgick till (1 376) mkr och till 0 (0) i moderföretaget. Information om risker och osäkerhetsfaktorer Med fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasverksamhet följer olika typer av risker finansiella, operativa och strategiska. De finansiella riskerna är relaterade till prisförändringar på el och bränslen i relation till det pris som koncernens produkter betingar i marknaden. Med ägande och drift av anläggningar för värme- och och elproduktion samt tillhörande distributionsnät följer operativa risker, främst avseende olika typer av produktionsstörningar. Förändringar i skatte- och styrmedelssystem har stor inverkan på verksamheten, såväl vad avser produktens värde, som vad avser lönsamheten i genomförda investeringar. Under året konstaterade regeringen att förslaget om tredjepartstillträde snarare riskerade att leda till kostnadsökningar på marknaden än till ökad effektivitet. Förslaget lämnades därför därhän. Näringsdepartementet gav därför Energimarknadsinspektionen ett nytt utredningsuppdrag, denna gång om att återkomma med förslag till en modell i tre delar, omfattande en likabehandlingsprincip, en mekanism för prisförändringsprövning och en mekanism för reglerat tillträde. Utredningarna pågår in i första kvartalet 2013, och det är vid utgången av 2012 för tidigt att säga hur dessa förslag kommer att se ut i detalj. Därtill fick Energimyndigheten i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur eventuella spillvärmepotentialer ska tas i beaktande i samband med anläggningsprojekt för ny storskalig fjärrvärmeproduktion. Även denna utredning pågår in i första kvartalet Bedömningen är att eventuella lagförslag baserade på dessa utredningar som tidigast kan komma att föreläggas riksdagen under andra halvåret Miljöinformation Koncernen bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Verksamhetens miljöpåverkan består främst av utsläpp till luft och vatten, samt av utvinning och transport av bränslen för energiproduktionen. Att ta tillvara energi som annars går förlorad och att uppnå energieffektivitet i alla led är vägledande för Fortums utvecklingsplaner. Utmaningen är att utveckla energiproduktionen med både lokalt och globalt ansvarstagande. Utsläppen av växthusgaser per kwh fjärrvärme minskade jämfört med 2012, vilket innebär en fortsatt trend mot successivt minskad klimatpåverkan. Fortum Värmes fjärrvärme i Stockholm producerades år 2012 till 87 % (84 % år 2011) av förnybar och återvunnen energi. Exempel på förnybar energi är biomassa och vattenkraft. Exempel på återvunnen energi är spillvärme och avfallsenergi. De specifika utsläppen per kwh fjärrvärme av kväveoxider, svavel samt partiklar förändrades inte nämnvärt. Läs mer om miljöhändelser 2012 på sidorna 8 9. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Fortum Värmes utveckling för att skapa en ny uthållig energiförsörjning leder till fortsatta investeringar i förnybar energiproduktion och distribution. Detta är nödvändigt för att även fortsättningsvis kunna erbjuda marknaden miljöriktiga och ekonomiskt hållbara energilösningar. Fokus är ställt på kraftvärme baserad på återvunna och förnybara insatsvaror. Fokus är också ställt på driftsättningen av projekt Öppen fjärrvärme. En ökande utmaning är att fjärrvärmens systemfördelar och resurssnålhet inte värderas fullt ut i olika modeller för miljöcertifiering av fastigheter, i den svenska byggnormen eller i kommunala och lokala miljömål. Energisparkrav riktas inte mot hur mycket primär energi som används, utan mot hur mycket som köps och utan hänsyn till kvaliteten på den köpta energin. Ett exempel är byggnormen, som kan uppnås genom elbaserad uppvärmning med värmepumpar, men som i praktiken skärper isoleringskraven på precis samma hus dramatiskt om värmepumpen flyttas och istället placeras till exempel i Värtaverket för att återvinna de 160 GWh energi som årligen tillförs fjärrkylasystemet. Byggreglerna är i detta avseende direkt kontraproduktiva i förhållande till klimat- och resurspolitiken, och de miljövinster som fjärrvärmen skapar riskerar att förloras. Fortum Värme arbetar tillsammans med många intressenter för att komma tillrätta med detta problem. Förslag till disposition beträffande moderföretagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel jämte årets resultat i moderföretaget, kronor, disponeras enligt följande: Utdelning Balanseras i ny räkning Summa Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Utdelning till aktieägarna avses under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnas med kronor. Utdelningen kommer att utbetalas under Den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning reducerar bolagets soliditet till 19,2 %. Denna soliditet bedöms som betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna värdeöverföringen i form av utdelning ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, och ej heller hindrar bolaget från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kapitel stycke (försiktighetsregeln). Läs mer om koncernens resultat på sidorna 6 7.

4 6 RESULTAT RESULTAT 7 Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK) Koncernens balansräkning i sammandrag (MSEK) Kassaflödesanalys koncernen (MSEK) Förändring Förändring Den löpande verksamheten Värmeintäkter Kylaintäkter Gasintäkter Elintäkter Reavinster för avyttrade och nedlagda verksamheter Övriga intäkter Summa intäkter Kraft- och bränslekostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt på årets resultat Minoritetens andel Årets resultat TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Utsläppsrätter Byggnader, mark och tunnlar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Råvaror och förnödenheter Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet med mera Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag -1 0 Avyttring av dotterföretag Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 12 9 Förändring koncernkonto Likvida medel vid årets slut 12 12

5 8 MILJÖÅRET 2012 MILJÖÅRET Våra energiprodukter ska göra samhället mer hållbart 2012 fortsatte vi att utveckla produktionen med siktet inställt mot en resurs- och klimatneutral fjärrvärmeleverans. Vi beslutade att uppföra Sveriges största biokraftvärmeverk. Fortum Värmes fjärrvärme i Stockholm producerades år 2012 till 87 % av förnybar energi biomassa eller vattenkraft, eller av återvunnen energi spillvärme och avfallsenergi. Vi tar tillvara på energi som annars skulle gå förlorad i sorterat brännbart avfall, värme ur renat avloppsvatten och överskottsvärme från fjärrkylakunder. I våra kraftvärmeverk produceras värme och el samtidigt. Det gör att kraftvärme i sig är mycket energieffektivt eftersom hela 90 % av energin i ett bränsle kan utvinnas. Jämför det med ett kolkraftverk som sällan utvinner mer än 20 % av energin i bränslet. Fjärrvärmen är därför svårslaget resurssnål. Vi sparar på både bränslen och miljön. Utsläppen av växthusgaser minskade jämfört med år Variationer mellan enstaka år kommer alltid att förekomma beroende på marknads- och väderförhållanden, men trenden är och ska vara minskande utsläpp och minskad resursförbrukning per kwh fjärrvärme. Miljöhändelser 2012 Miljardinvesteringar för förnybar produktion i Värtaverket Den 20 december 2012 fattades beslut om att investera 4,4 miljarder kronor i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtan. Under året beslutades även att investera 164 miljoner kronor för att bygga en ny silo och utrustning i Energihamnen för att hantera ökad mängd biobränsle i befintligt kraftvärmeverk i Värtan. Läs mer om produktionen i Värtan på sidan 14. Öppen fjärrvärme Under 2012 rekryterades piloter för Öppen fjärrvärme, ett projekt som går ut på att öppna fjärrvärmesystemet och tillsammans med kunderna skapa smarta lösningar för att ta tillvara på energi som annars går förlorad. Läs mer om Öppen fjärrvärme på sidan 15. Ökad kapacitet och miljövärden för fjärrkylan En ny ledning för fjärrkyla har placerats i Karlbergskanalen. Genom denna ledning har möjligheterna att utnyttja vårt kylalager i Hornsberg ökat och därmed har miljöprofilen för produktionen förbättrats. Det innebär också att kapaciteten ökat vilket gjort det möjligt att ansluta fler nya kunder, motsvarande cirka 24 MW. Under 2012 beslutades även att investera i bättre fjärrkylaproduktion i Hammarby. Projektet har påbörjats och kommer att vara färdigt till säsongen Köldfaktorn på den nya produktionen kommer att vara väsentligt bättre än nuvarande och därmed kommer elanvändningen att minska påtagligt. Dessutom medför projektet en ökad kylkapacitet på cirka 22 MW i det södra fjärrkylanätet. Våra bränslen Under 2012 fortsatte arbetet mot målet att vårt uttag av biobränslen ska vara hållbart. Vi går längre än lagkraven och ställer krav i alla våra avtal att råvarans ursprung ska vara spårbar ända till källan. Genom medlemskap i FSC (Forest Stewardship Council) stöder vi ett hållbart skogsbruk. Kraven följs upp med verifierande granskningar hos leverantörer. Vi samarbetar även med WWF genom att som enda energibolag i Sverige vara medlem i WWF Global Forest & Trade Network, ett initiativ för att avskaffa olaglig avverkning och bidra till förbättrat skogsbruk. Genom detta medlemskap har vi tagit fram en treårig handlingsplan för användning av skogsbränslen i Brista och Hässelby. Klimatneutral fjärrvärme Vi erbjuder kunderna att teckna avtal om klimatneutral fjärrvärme som uppfyller kraven för att använda begreppet klimatneutral i ISO Med detta menas att beräkningarna omfattar alla de delar av livscykeln som krävs i standarden och att dessa har klimatkompenserats i utsläppsreducerande projekt inom FN:s CDM-system. En utomstående revisor har verifierat att våra beräkningar och kompensation uppfyller standardens krav. Värmetävling får kunder att spara energi Under första kvartalet 2012 deltog bostadsrättsföreningar med fjärrvärme i Stockholm i vår årliga Värmetävling. Under tävlingen fick de tävlande föreningarna lära sig hur de sparar energi och därmed sänker sina kostnader. Vinnaren av Värmetävlingen 2012 sänkte sin fjärrvärmeanvändning med 29 % jämfört med samma period året innan. Under de tre månader som tävlingen pågick sparade de tävlande föreningarna tillsammans närmare MWh. Stockholm Gas moderniserar gasnätet Stadsgasnätet är cirka 50 mil långt och täcker centrala Stockholm samt Solna och Sundbyberg. Nätet håller nu på att moderniseras då många av rören är gamla. Just nu fokuseras arbetet på högtrycksnätet. Man behöver inte gräva upp hela gatan när ett rör byts. De nya rören skjuts in i de gamla och kopplas sedan ihop med varandra, det kallas lining. Åtgärden bidrar till ett mindre läckage och därmed till en minskning av utsläppen av växthusgaser. Miljötillstånd Hässelbyverket I oktober 2012 erhölls ett nytt miljötillstånd för Hässelbyverket vid Mark- och Miljööverdomstolen. Det nya tillståndet medger dels fortsatt produktion vid nuvarande kraftvärmeanläggning med utökat bränslespann, dels ombyggnad av befintlig oljeeldad kondenskraftpanna alternativt uppförande av ny panna för fasta bränslen med en tillförd bränsleeffekt om högst 240 MW. Tillståndet medger upp till ton avfallsklassificerade bränslen per år för den nya alternativt ombyggda pannan.

6 10 MILJÖÅRET 2012 MILJÖÅRET Miljödata Här redovisar vi hur utsläppen utvecklats för vår produktion i Stockholm. Vi följer upp vår väg mot hållbar fjärrvärme genom att mäta och beräkna vårt totala klimatavtryck och graden av förnybar energi. Utsläpp per produktionsform Utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveloxid och partiklar per produktionsform och totalt. Avser vår produktion. Produkt Koldioxid Kväveoxider Svaveloxider Partiklar andel förnybart/ (el+värme+kyla) (g/mwh) (g/mwh) (g/mwh) (g/mwh) åter vunnet Bränslemix el totalt ,2 63 % Bränslemix fjärr värme ,8 87 % Bränslemix fjärrkyla % Bränslemix totalt Fortum Värme % Utsläpp Utsläpp av koldioxid, kväveoxid, svaveloxid och partiklar samt andel förnybart bränsle av total produktion (ton). Avser vår produktion Koldioxid Kväveoxider Svaveloxider Partiklar Andel förnybart 60 % 62 % 71 % 76 % Andel förnybart och återvunnet 72 % 74% 77 % 83 % Försäljning (GWh)* El Värme/ånga Stadsgas Fordonsgas Fjärrkyla Totalt *Inklusive försäljning inom Värmevärden AB från 2009 till och med mars Tillförd energi Det här är den tillförda energin i Fortum Värmes totala produktion. Här nedbruten för produkterna fjärrvärme, el och fjärrkyla. Tillförd energi i Fortum Värmes totala produktion 3% 18% 18% 16% 16% 16% Fjärrvärme 15% 15% 3% 3% 15% 30% 27% 30% 30% 27% 27% Total Total Total produktion, produktion, av fjärrvärme fjärrvärme och och el el och el Biobränslen Biobränslen 1 Avfalls- Avfalls- och returbränslen och returbränslen Energi ur sjö & och avloppsvatten samt samt spillvärme Energi ur sjö & avloppsvatten samt spillvärme Värmeåtervinning genom fjärrkyla Värmeåtervinning genom 2 fjärrkyla El Fossila El bränslen 3 Fossila bränslen Fjärrkyla 4 Frikyla Fjärrkyla 5 Spillkyla Frikyla 6 VP-kyla Spillkyla 7 KM-kyla VP-kyla 8 KM-kyla Total produktion, fjärrvärme och el Biobränslen Avfalls- och returbränslen Energi ur sjö & avloppsvatten samt spillvärme Värmeåtervinning genom fjärrkyla El Fossila bränslen Fjärrkyla Frikyla Spillkyla VP-kyla KM-kyla 6% El 39% 6% 20% 20% 6% 39% 20% 39% Fjärrkyla 40% 23% Fjärrkyla är bortförd energi från en fastighet. Det är endast den el som gått åt till produktion och distribution som ska anses som tillförd energi. Verkningsgraden, COP, visar att elbehovet per bortförd kwh överskottsvärme är mycket lågt. Dessutom återvinns en del av denna värme under vinterhalvåret. 1 Både fasta biobränslen och biooljor. 2 Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. Totalt sett återvinner Fortum 156 GWh från kylanätet vilket blir 220 GWh fjärrvärme. 3 Torv betraktas enligt Värmemarknadskommittén som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4 klassas som fossilt. Fortum Värme bokför därför torv tillsammans med fossila bränslen. 4 COP 2012 var 7,3 5 Naturlig kyla, till exempel kallt sjövatten, som inte behöver kylas i någon process. Elförbrukning endast för distribution av kyla. COP 2012 var Kyla som utvinns i en värmepumpprocess där produktionsekonomin för värmeproduktionen inte 23% påverkas. Elförbrukning endast för distribution av kyla. COP 2012 var Kyla som produceras samtidigt som värme i en 23% värmepumpprocess där produktionsekonomin för värme påverkas. COP 2012 var 3,7. 40% 8 Kyla som produceras i en värmepumpsprocess som inte återvinner värme. COP 2012 var 2,7. 40%

7 12 MILJÖÅRET 2012 UTVECKLING AV PRODUKTION 13 Miljövärdering enligt branschens överenskommelse (VMK) Redovisningen av miljövärderingen fokuserar på tre perspektiv hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan, hur effektivt energin används och hur stor andel fossila bränslen som används i fjärrvärmenätet. Från vision till verklighet utveckling av vår produktion Fortums mål är att fjärrvärmen i Stockholm ska vara resurssnål och klimatneutral innan år Fram till 2023 planerar vi att investera cirka 15 miljarder kronor för att minska klimatpåverkan från uppvärmningen av hus i Stockholm. Värmemarknadskommittén (VMK), som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme kom under 2011 fram till en överenskommelse om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Nedan redovisas, för Fortum Värmes fjärrvärmenät, de nyckeltal som ska redovisas enligt överenskommelsen. Observera att detta är nyckeltal som visar miljöprestandan hos fjärrvärmen som levererats till kunden. All produktion av fjärrvärme även produktion som sker utanför Fortums regi ingår i beräkningen. Klimatpåverkan Redovisas som koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från såväl värmeverkets skorsten som utsläpp vid produktion och transport av bränslet. Miljöprestanda för levererad fjärrvärme* Primärenergifaktor Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi. De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken som tas fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. Fossila bränslen Mäts i andel kol, fossil olja och naturgas som används i förhållande till den totala andelen energi som används för att producera fjärrvärmen. Torv betraktas enligt VMK som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4, klassas som fossilt. Torv ingår därför inte i VMK-nyckeltalet nedan, men inte heller i Fortum Värmes nyckeltal Förnybart/återvunnet Utsläpp av växthusgaser, egna utsläpp och indirekta utsläpp för inköpt energi, g/kwh fjärrvärme 82,0 95,0 82,0 72,0 68,7 Utsläpp av växthusgaser, transport och produktion av bränslen, g/kwh 6,2 6,3 7,2 7,1 6,7 Primärenergifaktor 0,42 0,42 0,25 0,20 0,21 Andel fossila bränslen, % *Inklusive värmeproduktionssamarbeten med andra fjärrvärmebolag och avräknat för avtal om specifika leveranser. Exklusive lokal fjärrvärme i Täby och närvärme i Storstockholm. Plan för utveckling av vår produktion 2013 Ny kraftvärmeverk i Brista I Brista norr om Stockholm pågår bygget av en ny avfallseldad kraftvärmepanna. När anläggningen står klar 2013 kommer den tillföra värme- och elkapacitet som helt baseras på återvunna bränslen. Anläggningen kommer omvandla ton avfall till 490 GWh värme och 150 GWh el per år Mer olivkärnor i Värtaverket Vi utvecklar Värtaverket genom att öka inblandningen av biobränslen i form av olivkärnor. Det innebär ökat behov av lagringsmöjligheter och därför bygger vi en ny lossning, nytt transportsystem och en ny silo i Energihamnen i Värtan. Satsningen är en viktig del i Fortums investeringsplan för att utveckla klimatneutral el- och värmeproduktion i Stockholm Nytt bioeldat kraftvärmeverk i Värtaverket Bygget av en ny anläggning i Värtaverket i Stockholm kommer att minska användningen av fossila bränslen i Värtaverket med 20 % vilket ger minskade koldioxidutsläpp med cirka ton per år. Den förnybara el som kommer att produceras i kraftvärmeverket bedöms samtidigt leda till att annan fossil kraftproduktion i Norden och Europa kan undvikas. Den samlade klimatnyttan blir därför ännu större, cirka ton minskade koldioxidutsläpp per år Pellets i Hammarbyverket Hammarbyverket är världens största värmepumpsanläggning med sju värmepumpar och två biooljeeldade pannor. Vi utreder möjligheten att bygga en ny pelletspanna för att minska beroendet av bioolja Lövsta Fortum och Stockholms stad undersöker förutsättningarna för en ny kraftvärmeanläggning på gamla deponiområdet i Lövsta. En ny anläggning i Lövsta skulle i sådant fall eventuellt kunna ersätta Hässelbyverket och därmed frigöra mark som kan användas till att bygga bostäder på Ny panna Högdalen Högdalenverket togs i drift 1969 och har moderniserats genom åren och vi vill utveckla anläggningen ytterligare med en ny avfallseldad panna för att minska beroendet av de två äldsta pannorna Nytt kraftvärmeverk i Stockholm Då Stockholm förväntas växa med personer fram till år 2030 så räknar vi med en ökad efterfrågan på fjärrvärme. Vi planerar därför för ett helt nytt kraftvärmeverk någonstans i Stockholmstrakten. 2030

8 14 UTVECKLING AV PRODUKTION UTVECKLING AV PRODUKTION 15 Återvinning av energi i Stockholm Genom Öppen fjärrvärme tar vi tillsammans tillvara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad. Stora och små leverantörer i Stockholm kan sälja sin överskottsvärme till Fortum Värme. Bark, kvistar och flis ska bli förnybar el och fjärrvärme I december 2012 beslutade vi att bygga Sveriges största anläggning för produktion av förnybar energi med biobränslen. Det nya biokraftvärmeverket i Värtan är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Vi vill skapa en helt ny marknad för återvunnen energi i Stockholm genom ett fjärrvärmenät öppet för fler leverantörer. Vi kallar det Öppen fjärrvärme. Vi konkurrensutsätter vår egen produktion och ger leverantörerna marknadsmässigt betalt. Våra nät gör att vi kan flytta energin dit den behövs. Genom att ta tillvara på överskottsvärme som annars skulle gå förlorad minskas behovet av att producera ny värme samtidigt som leverantörer får ersättning för inlevererad energi. På så sätt uppstår både kostnadsbesparingar och miljövinster för alla inblandade. Alla anläggningar som producerar värme billigare än Fortum Värme har möjlighet att bli leverantör inom Öppen fjärrvärme. Potentialen är stor överskottsvärmen enbart från de datahallar som finns i Stockholm skulle räcka till att värma en ort av Täbys storlek med invånare. Öppen fjärrvärme startade som ett pilotprojekt med ett tiotal piloter. I år kommer piloternas anläggningar att anslutas till Fortums fjärrvärme- eller fjärrkylanät. Utvärdering av projektet sker tillsammans med deltagarna under Målsättningen är att Öppen fjärrvärme ska lanseras i full skala Bygget startade i januari 2013 och anläggningen ska stå färdig och vara i drift i början av Flis bark, grenar och kvistar kommer att omvandlas till 750 GWh el och 1700 GWh värme. Det motsvarar uppvärmningen av cirka normalstora (65 kvm) lägenheter och kan täcka nära hälften av Göteborgs behov av fjärrvärme. När det nya verket tas i drift kommer vi att producera el och värme samtidigt. Den förnybara el som produceras kommer att leda till positiva globala klimateffekter genom att den ersätter el som annars produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Det betyder att vårt biokraftvärmeverk ensamt minskar Europas koldioxidutsläpp med hela ton per år. Anläggningen kommer betyda mycket för den lokala miljön eftersom den kommer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm med ton per år. Det är lika mycket som vägtrafiken i Stockholm släpper ut under 1,5 månader. Det nya kraftvärmeverket kostar 4,4 miljarder kronor, vilket är den största investeringen i bolagets historia. Under den mest intensiva byggperioden mellan 2014 och 2015 kommer projektet att sysselsätta personer. Det genererar samtidigt jobb hos leverantörer av all utrustning och material som behövs för att bygga verket. Samtidigt som vi bygger det nya biokraftvärmeverket utvecklar vi även det befintliga Värtaverket. För att kunna öka inblandningen av biobränsle i nuvarande anläggning bygger vi en ny lossning, nytt transportsystem och en ny silo i Energihamnen i Värtan. TOMAS ÖHRLING 2013

9 16

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Innehåll Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 5 Vår verksamhet i korthet 6 Vår ekonomi 7 Vår marknad avtal, priser

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

Inblick 2011 Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Inblick 2011 Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Inblick 2011 Ekonomi- och miljöredovisning för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad Några ord från VD 2 2 2011 blev ett starkt år både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för oss på Fortum

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Postadress 115 77 Stockholm Telefon/utland 020-46 00 00 +46 278 276 96 Epost/hemsida

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10

Delårsrapport januari mars 2012 2012-05-10 2012-05-10 Delårsrapport januari mars 2012 Rapportperiod (januari-mars 2012) Nettoomsättningen ökade till 2 948 (2 115) KSEK Rörelseresultatet ökade till -3 541 (-3 879) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer