Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet."

Transkript

1 BILAGA A12:8 SWECO Sammanfattning avser att avsluta sin befintliga utfyllnadsdeponi samt konvertera Hyttslambassängerna till deponier. På den avslutade utfyllnadsdeponin ska en deponi för inert avfall och en deponi för icke-farligt avfall anläggas. För de nya deponierna planeras en anlagd geologisk barriär konstrueras. Bottenkonstruktionen inklusive geologisk barriär avses byggas upp enligt följande (uppifrån och ner): Geotextil (materialseparerande skikt) Dränering, 0,5 m. Skyddsgeotextil (för att skydda underliggande geomembran) Geomembran (ex HDPE). Finkornigt material (0-5 mm), 0,5 m. Den föreslagna konstruktionens funktion har utvärderats med avseende på dels dess täthet och dels transporttiden för lakvattnet. Beräkningarna ger att det årliga läckaget genom bottenkonstruktionen som avses anläggas för de nya deponierna blir 0,01-0,9 l/m 2 vilket med god marginal ligger under det funktionskrav för icke-farligt avfall (50 l/m 2, år) som finns nämnt i förordningen (22 i SFS 2001:512) om deponering av avfall. För den föreslagna geologiska barriären har den ekvivalenta hydrauliska konduktivitet beräknats till 3, m/s vilket är mindre än m/s som krävs för en 0,5 m tjock barriär. Enbart den vertikala strömningstiden uppskattas till ca 480 år vilket med god marginal överstiger 50 år (för deponier för icke-farligt avfall) och 1 år (för deponier för inert avfall) som finns nämnt i deponiförordningen (SFS 2001:512). Den metodik som använts för att beräkna strömningstiden genom den geologiska barriären överensstämmer med Naturvårdsverkets förslag till allmänt råd och övrig vägledning till 3-33 förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Sammanfattningsvis bedöms barriären med den föreslagna konstruktionen uppfylla funktionskriterierna som ställs på en barriär för deponier för inert samt icke-farligt avfall SWECO Gjörwellsgatan 22 Box 34044, Stockholm Telefon Telefax Sami Serti Telefon direkt Mobil SWECO ENVIRONMENT AB Org.nr , säte Stockholm Ingår i SWECO-koncernen barriär ssab tp.doc

2 Kort bakgrund Aktiebolag, nedan kallat SSAB, avser att avsluta sin befintliga deponi (den sk utfyllnadsdeponin) samt konvertera Hyttslambassängerna till deponier. Notera att Hyttslambassängerna konverteras till deponier när de sluttäckts. På den avslutade utfyllnadsdeponin ska två deponier anläggas, en deponi för inert avfall och en deponi för icke-farligt avfall. En anledning till att den befintliga deponin ska avslutas är att den geologiska barriären som ligger under och kring deponin ej bedöms uppfylla det krav som nämns i förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Vidare är ansatsen att sluttäckningen av befintligt avfall skall konstrueras så att den också tjänar som geologisk barriär och bottentätningen för de nya deponierna. Detta innebär att för de nya deponierna planeras en anlagd geologisk barriär konstrueras. Relevanta aspekter i sammanhanget är vilka krav regelverket (läses deponiförordningen) ställer på en geologisk barriär, vad en geologisk barriär är för något, hur en sådan kan konstrueras, hur utvärdering av föreslagen konstruktion kan göras för att säkerställa att den är tillräcklig, etc. Dessa aspekter ligger i linje med föreliggande PM s syfte och disposition. Hyttslambassäng Utfyllnadsdeponin Figur 1. Befintlig deponi och Hyttslambassänger. Vad säger lagstiftningen? Miljöskydd vid deponering är ett samspel mellan tekniska åtgärder och deponiplatsens naturliga förhållanden. För att tillgodose miljöskyddet vid 2 (14)

3 deponering av avfall skall såväl deponins aktiva 1 som passiva fas beaktas. Skyddet av yt- och grundvatten åstadkoms genom en kombination av bottentätning, dränering och geologisk barriär (naturlig eller anlagd) under deponins aktiva fas och genom en kombination av topptätning och geologisk barriär under den passiva fasen, d v s efter avslutad deponering och avslutningsåtgärder. Under deponins aktiva fas ingår vanligen även aktiv lakvattenbehandling som en del av miljöskyddsåtgärderna. Detta under förutsättning att lakvattnet har en sådan karaktär att det behöver behandlas. Av särskild vikt är därför att välja lokalisering och anpassa miljöskyddet utifrån recipientens skyddsvärde och sårbarhet. Med skyddsvärde avses i detta sammanhang en värdering av den aktuella recipienten med hänsyn till dess betydelse för dricksvattenförsörjning och/eller naturmiljö. Med sårbarhet avses det naturliga skydd som finns mot påverkan av recipienten (storlek, omsättning, buffertkapacitet etc). En betydande faktor vid lokalisering och utformning av deponier är den geologiska barriären. Med geologisk barriär menas, enligt deponiförordningen, jord- eller berglager med egenskaper som förhindrar, bryter ned, fastlägger eller fördröjer transporten av ämnen och föreningar från en deponi till en mottagare (recipient). Enligt deponiförordnings 19 skall en deponi vara lokaliserad så att allt lakvatten efter driftfasen och ej uppsamlat lakvatten under driftfasen passerar genom en geologisk barriär som uppfyller följande krav: Transporttiden för lakvattnet genom barriären får inte vara kortare än 50 år för deponier för ickefarligt avfall och 1 år för deponier för inert avfall. Om de naturliga förhållandena på platsen inte innebär att kraven i första stycket uppfylls i fråga om en viss del av lakvattnet, får kompletteringar ske så att mark och vatten skyddas genom en geologisk barriär som uppfyller kraven i 20 andra stycket. Enligt 20 gäller att om en deponi inte lokaliseras så att kraven i 19 uppfylls, skall deponin anläggas på eller förses med en geologisk barriär som uppfyller kraven i denna paragraf. Under deponin och på de sidor om deponin där lakvatten kan förorena mark eller vatten skall barriären vara minst 0,5 meter 1 Med aktiv fas menas, enligt 3 i förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512), den period som sträcker sig från första tillfället då avfall tas emot vid en deponi till dess deponeringen upphört och aktiva åtgärder för kontroll och utsläppsbegränsning inte längre behövs. Den aktiva fasen innefattar både driftfas och efterbehandlingsfas. Med driftfas menas del av den aktiva fasen som omfattar tiden från första tillfället då avfall tas emot vid en deponi fram till dess att deponin är sluttäckt. Efterbehandlingsfas syftar på den del av den aktiva fasen som omfattar tiden för aktiva åtgärder för utsläppsbegränsning och kontroll efter driftfasen. 3 (14)

4 tjock samt i fråga om genomtränglighet (permeabilitet) och tjocklek (mäktighet) ge ett skydd som är minst likvärdigt med effekten av följande krav: Deponi för Hydraulisk konduktivitet Mäktighet Icke-farligt avfall < 1,0 x 10-9 m/s > 1 meter Inert avfall < 1,0 x 10-7 m/s > 1 meter Notera att då den geologiska barriärens mäktighet uppgår till 0,5 m skall dess hydrauliska konduktivitet, för en deponi för icke-farligt avfall, vara mindre än 0, m/s (dvs m/s). Vidare föreligger det, enligt 22 i deponiförordningen, ett funktionskrav på bottenkonstruktionen. Enligt funktionskravet gäller att bottenkonstruktionen skall konstrueras så att lakvatten inte läcker med mer än 50 l/(m 2, år) från en deponi för icke-farligt avfall. Det är dock värt att notera att bottentätningen bör endast anses behöva fungera under de år då deponin inte är sluttäckt, det vill säga då lakvatten genereras genom tillförsel av avfall och nederbörd. Efter driftfasen, dvs när deponin är sluttäckt, är avsikten att den geologiska barriären skall ta vid. Detta innebär att bottentätningen kan utgöra del av den geologiska barriären vilket skall uppfattas som att de uppfyller sin funktion vid olika tider. Vilka två huvudtyper av geologisk barriär finns? Utifrån det som nämnts ovan innebär det att två typer av geologisk barriär kan förekomma: Geologisk barriär typ A Denna utgörs av ett markområde i vilket lakvatten som läcker ut från deponin kan tillåtas infiltrera och vars funktion är att fungera som en säkerhetszon i mark genom vilken lakvattnet måste passera på sin väg från deponin till recipienten. Denna typ av barriär är naturligt existerande och behöver ej kompletteras men en anlagd. 4 (14)

5 Geologisk barriär Recipient Figur 2. Principskiss för geologisk barriär typ A Geologisk barriär typ B Denna typ av barriär består av ett tätt mineraliskt jordlager, naturligt eller konstruerat, (antingen som ett enskilt lager eller bestående av en kombination av lager inkl syntetiska material) som underlagrar deponin och vars funktion är att förhindra eventuell föroreningstransport ned till underlagrande grundvattenmagasin. Anlagd geologisk barriär Recipient Figur 3. Principskiss för geologisk barriär typ B. Valet av barriärlösning (A eller B) avgörs av de lokala förutsättningar i den region som deponin skall lokaliseras till. Utifrån lokala förutsättningar där SSAB s framtida deponier ska lokaliseras faller valet av barriärslösning på typ B. 5 (14)

6 Barriärkonstruktionens uppbyggnad En anlagd geologisk barriär kan byggas upp med ett eller en kombination av olika material och bestå av ett eller flera skikt. Det centrala vid anläggandet av en geologisk barriär är dess funktion och robusthet. Nedan följer exempel på uppbyggnad av geologisk barriär som fyller sin funktion: 0,5 m bentonitblandat stenmjöl (sk BES-konstruktion), Ett antal lager bentonitmattor (á 6 mm) ovanpå 0,5 m stenmjöl. 0,25 m torvblandat stenmjöl och 0,25 m bentonitblandat stenmjöl. 0,5 m lager av stenmjöl som blandats med bentonitlera och torv. FPP-duk anlagd på två (2) st bentonitmattor som i sin tur läggs på ett 0,5 m skikt av stemjöl. Geomembran (t ex. HDPE) och 0,5 m bentonitblandad sand. en kombination av bentonitblandat stenmjöl (BES), 0,5 m och torvblandat stenmjöl (TOS), 0,25 m. Ovan den geologiska barriären i bottenytan placeras en bottentätning, ett 0,1 m tjockt skikt av BES. Överst placeras ett 0,5 m tjockt skikt av krossprodukter för dränering. Av ovanstående framgår det att en geologisk barriär kan byggas upp med såväl naturliga material som syntetiska. Det är dock viktigt att val av material också görs med utgångspunkt av hur det framtida deponerade avfallet via lakvatten kan komma att påverka barriären. För de nya deponierna (deponi för inert avfall och deponi för icke-farligt avfall som avses anläggas på den avslutade utfyllnadsdeponin) och den nya sedimenteringsbassängen (bassäng 8. Område för anläggande av ny avvattningsbassäng är avsatt) avses bottenkonstruktionen inkl geologisk barriär byggas upp enligt följande (uppifrån och ner): Geotextil (materialseparerande skikt) Dränering, 0,5 m. Skyddsgeotextil (för att skydda geomembranet) Geomembran (ex HDPE). Finkornigt material (Fines/LD-slagg/LD-slam eller motsvarande, 0-5 mm), 0,5 m. Det kan dock vara värt att nämna varför inte en bentonitmatta eller sk BESkonstruktion har valts. Den främsta anledningen till det kan hänföras till lakvattnets karaktär som kan genereras från de framtida restprodukterna som 6 (14)

7 avses läggas i deponierna. Restprodukterna generera ett basiskt lakvatten (dvs ph t är över neutralt, 7) vilket har visat sig kunna påverka bentonit negativt genom att jonbyte sker snabbt i bentoniten. Detta resulterar i att bentoniten relativt snabbt förlorar sin funktion. Deponier för inert och icke-fa avfall-deponierna på utfyllnadsdeponin En första etapp av den nya deponin för inert avfall har redan anlagts. Etappen ligger på del av befintlig utfyllnadsdeponins norra del, dvs området mot inre Hertsöfjärden. Två delytor á 1,5 ha, dvs tot 3 ha har hittills anlagts. Existerande hyttslambassänger Samtliga existerande hyttslambassänger är sedimenteringsbassänger där slam avvattnas. Bassänger dräneras kontinuerligt. Dräneringen består av en avvattningsbrunn som kan justeras i höjdled. Bassängerna är belägna högre än omgivande område och ingen tillrinning av ytvatten sker därför. Det finns sju (7) st existerande bassänger. Bassäng 1 är i drift och tillförs slam för avvattning. Bottentätningen och den geologiska barriären består av LD-slam. Bedömningen görs att kravet avseende geologisk barriär ej uppfylls varför bassäng 1 avses avslutas. Bassängerna 2-4 är täckta. Det som återstår är sådd av den täckta ytan varefter täckningen skall inspekteras och godkännas av tillsynsmyndighet. Bassängerna 5-6 är i drift och står på avvattning. Bassäng 7 är också i drift. När bassängerna 3-7 konverteras till deponier bedöms en geologisk barriär föreligga. Den består bland annat av ett geomembran av HDPE. Under HDPEduken ligger minst 100 mm sand (0-2 mm) som i sin tur underlagras av 50 mm LD-slagg (0-4 mm). Under LD-slaggen finns 300 mm hyttsten (osorterad). De tre materialskikten (sand-, LD-slagg- och hyttstensskiktet) är packade enligt klass 2 (tabell C/4). Under det sistnämnda skiktet finns ytterligare osorterad hyttsten. Tjockleken på allt tillfört material under duken överstiger sammantaget 0,5 m. Botten på samtliga bassänger ligger ovan grundvattenytan. Det gör tillsammans med bottentätningen att grundvattnet inte bedöms flöda in i deponin. Uppskattning av lakvattenbildning Som tidigare nämnt föreligger det, enligt 22 i deponiförordningen, ett funktionskrav på bottenkonstruktionen. Enligt funktionskravet gäller att bottenkonstruktionen skall konstrueras så att lakvatten inte läcker med mer än 50 l/(m 2, år) från en deponi för icke-farligt avfall. I föreliggande avsnitt 7 (14)

8 presenteras lakvattenberäkningar som visar att denna funktion uppfylls med god marginal för den föreslagna bottenkonstruktionen. Presentation av modellen Ett syntetiskt geomembran (i detta fall HDPE) är mycket tätt. Läckaget genom ett syntetiskt geomembran är bl a beroende på antal skador som uppkommer på geomembranet och skadornas storlek. HDPE-geomembran kan inte betraktas som ett poröst material (jmf med exempelvis siltig morän) och därmed kan inte den traditionella Darcy s ekvation för vattentranport användas. För att beräkna läckaget genom ett hål i ett syntetiska geomembran kan följande empiriska ekvation användas: Q 0,1 0,9 0,74 = 0,21 iavg a h K (1) Där Q = flödet genom håligheten (m 3 /s). i avg = en dimensionslös konstant som erhålls från ett nomogram (se Figur 4). i avg =1 om h<d. D = tjockleken på det underliggande lagret (m). a = storleken på håligheten (m 2 ). h =höjden av vattenpelaren över håligheten (m). K = hydraulisk konduktivitet för det underliggande lagret (m/s). Ekvation (1) avser fallet där HDPE-geomembranet har god anliggning mot angränsande skikt. 8 (14)

9 Figur 4. Nomogram för bestämning av konstanten i avg (Giroud et al., 1994) Det kan nämnas att detta tillvägagångssätt att beräkna lakvattenproduktionens storlek genom geomembran överensstämmer med Naturvårdsverkets förslag till allmänt råd och övrig vägledning till förordningen om deponering av avfall. Värdet av höjden av vattenpelaren över håligheten (h) kan i sin tur beräknas med hjälp av följande formel: 0,5 L 2 N h = tan α + tan α 2 K D (2) Där: L= släntlängden för aktuellt område (m). α = medelsläntlutningen (-) N = (nederbörd evapotranspiration)/tid (m/s). K D = den hydrauliska konduktiviteten för dräneringslagret (m/s) Beräkning Beräkningar har utförts för den del av deponin där släntlutningen är som lägst, dvs den del där den största höjden av vattenpelaren (och därmed det största läckaget) över ett hål kan ske. Vidare utförs beräkningarna för den längsta slänten. Lakvattenberäkningarna är utförda med dessa data i syfte att inte underskatta lakvattenbildningen samt för att fånga in samtliga deponier I 9 (14)

10 samma fall vilket innebär att resultaten från dessa beräkningar skall betraktas som sk värsta-fall. I Tabell 1 redovisas indata till lakvattenberäkningarna. Tabell 1. Data för lakvattenberäkningar. Parameter Årsnederbörd Släntlängd Värde 500 mm 150 m Bottenkonstruktionens lutning 1:20 (5%)) Dräneringsskiktets hydrauliska konduktivitet > m/s Antal skador (hål) per hektar 4 Hålets storlek 10-4 m 2 Underliggande skikt mäktighet Underliggande skikts hydrauliska konduktivitet 0,5 m m/s I syfte att inte underskatta tätskiktets lutning utförs lakvattenberäkningen på en släntlutning 1:20 och en släntlängd som är 150 m. Enligt SMHI är nederbörden ca 500 mm/år och avdunstningen ca 400 mm/år. Det ovanliggande dräneringslagrets hydrauliska konduktivitet bedöms vara m/s Med ovanstående data uppskattas höjden av vattenpelaren ovanför håligheten (h) till ca 2,5 mm. Detta skall jämföras med dräneringsskiktets föreslagna mäktighet på 0,5 m. Detta innebär att dräneringsskiktets mäktighet är starkt överdimensionerat. Enligt SGF Rapport 1:99 Tätskikt i mark rekommenderas att man antar att skadefrekvensen hos ett omsorgsfullt installerat och noggrant kontrollerat membran är 3 skador per hektar, vardera med arean 10-4 m 2, medan Naturvårdsverket föreslår 4 skador per hektar. I beräkningarna kommer Naturvårdsverkets förslag att följas. Tätskiktet kommer att anläggas i enlighet med leverantörens anvisningar och följa det kvalitets- och kontrollprogram som kommer att utarbetas för sluttäckningen. Vid beräkning av flödet genom ett hål (Q) används ekvation (1), då det bedöms att HDPE-geomembranet kommer att ha god anliggning mot angränsande skikt. 10 (14)

11 Det årliga läckaget genom tätskiktet beräknas till 0,01-0,9 l/m 2 vilket med god marginal ligger under det funktionskrav (50 l/m 2, år) som ställs på en deponi innehållande icke-farligt avfall. Kravet med avseende på lakvattenproduktion som finns nämnt i förordningen (22 i SFS 2001:512) om deponering av avfall bedöms uppfyllas med god marginal. Beräkning av ekvivalent hydraulisk konduktivitet för och transporttiden genom den föreslagna konstruktionen för geologisk barriär Ett tänkbart tillvägagångssätt att utröna behovet av en konstgjord barriär är att utgå ifrån transporttiden för lakvattnet från deponin till en skyddsvärd recipient. Transporttiden genom en geologisk barriär bestäms av materialets hydrauliska konduktivitet (m/s), porositet (%), dess mäktighet (m) och den hydrauliska gradientens storlek (grundvattenytans lutning = pådrivande kraft). Täta material medför generellt längre genomströmningstid på grund av sin låga hydrauliska konduktivitet. Enligt allmänna rådet till förordning om deponering av avfall (SFS 2001:512) har inte grundvattnet per automatik ett värde som skyddsvärd recipient utan barriärseffekten kan även utnyttjas fram till dess att lakvattnet når en ytvattenrecipient eller ett skyddsvärt grundvattenmagasin där tex grundvattnet tas ut för dricksvattenkonsumtion. I föreliggande fall är närmaste ytvatten Hertsöfjärden. Strömning i den omättade zonen ovan grundvattenytan innebär större möjlighet till fastläggning och nedbrytning av föroreningar än den horisontella grundvattentransporten. Vidare blir genomströmningstiden under omättade förhållanden ofta betydligt lägre än under mättade förhållanden. För att ta hänsyn till dessa faktorer ges den vertikala omättade strömningen (i vilken gradienten antas vara 1) en större vikt (multiplicerat med en faktor 10) än den horisontella. Den totala transporttiden (t nom ), även benämnd nominell transporttid, blir följaktligen summan av den vertikala omättade strömningen (t v ) ner till grundvattenytan och den fortsatta horisontella strömningen (t h ) med grundvattnet. Den nominella transporttiden beräknas med utgångspunkt från den allmänt vedertagna Darcy s lag: t nom D ne L ne = 10 tv + th = 10 + (4) K I K I v h där t = totala strömningstid (s) 11 (14)

12 t v = strömningstid i vertikala barriären under icke vattenmättade förhållanden (s) t h = horisontell strömningstid under vattenmättade förhållanden (s) D = vertikal strömningslängd (m) L = horisontell strömningslängd (m) K = hydraulisk konduktivitet, vertikal resp horisontell, (m/s) n e = effektiv porositet (-) I = hydraulisk gradient, vertikal resp horisontell (-) Detta tillvägagångssätt att beräkna strömningstid genom den geologiska barriären överensstämmer med Naturvårdsverkets förslag till allmänt råd och övrig vägledning till 3-33 förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Om barriären utgörs av flera materiallager kan en ekvivalent hydraulisk konduktivitet beräknas ur formeln: D k D D D 1 2 n = (5) k1 k2 k n där D = tjockleken på barriären (m) k = den ekvivalenta hydrauliska konduktiviteten för hela barriären (m/s) D 1 D n = tjockleken på respektive ingående delskikt (m) k 1 k n = hydrauliska konduktiviteten för respektive delskikt (m/s) För att ta hänsyn till motsvarande variation i porositet kan en ekvivalent effektiv porositet beräknas enligt formeln: n (n D + n D n D n n e = (6) D1 + D Dn För att kunna räkna ut en ekvivalent hydraulisk konduktivitet för den föreslagna geologiska barriären förutsätts det att HDPE-geomembranets täthet kan formuleras i termer av hydraulisk konduktivitet. Som nämnts tidigare är ett HDPE-geomembran inte att betrakta som ett poröst material. Emellertid kan en hydraulisk konduktivitet uppskattas för geomembranet. Detta görs utifrån lakvattenberäkningen som presenterades ovan. Utifrån lakvattenproduktionen bedöms geomembranets hydrauliska konduktivitet till m/s. 12 (14)

13 En noggrann uppställning ger att: D k 3 0,5m 1,5 10 m = m/s 1 10 m/s = 6, { D = (0,5 + 1,5 10 )m} k = 3,3 10 m/ s k D s 10 1 (7) Vilket är mindre än m/s som krävs för en 0,5 m tjock barriär. Den föreslagna barriärens konstruktion bedöms som stabil och bidrar troligtvis också till fastläggning av föroreningar. Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna konstruktionen uppfylla kraven på en konstgjord geologisk barriär. Notera att detta gäller även för Hyttslambassängerna då den befintliga konstruktionen är lik den föreslagna för de nya deponierna samt att detta även gäller för de redan anlagda ytorna på utfyllnadsdeponin (vilka ska utgöra deponi för inert avfall). Nedan beräknas den nominella transporttiden för lakvatten för de två identifierade transportvägarna, dels för en vertikal transport till underliggande skikt, dels horisontellt till Hertsöfjärden. Lakvattnet kommer att infiltreras ner vertikalt i den geologiska barriären och transporteras vidare horisontellt mot Hertsöfjärden. Indata till beräkningarna framgår ur nedanstående tabell. Vidare har det antagits att grundvattennivån är i kontakt med den geologiska barriärens underkant vilket är att betrakta som ett mycket konservativt antagande. Grundvattenströmningen i anslutning till Hyttslambasängerna och utfyllnadsdeponin är i huvudsak nordlig och avbördas mot Inre Hertsöfjärden. På samma sätt som tidigare utförs beräkningarna för det mest ogynnsamma fallet i syfte att fånga in samtliga deponier. Som ett konkret exempel kan det nämnas att avståndet mellan Inre Hertsöfjärden och deponin har antagits till endast 20 m. Vertikal strömning Jordart Ekv. hydraulisk konduktivitet Kombination av HDPE-duk och packat finkornigt material 3, m/s Effektiv porositet* 0,05 Transportsträcka** 0,5 m Hydraulisk gradient 0,05 13 (14)

14 Horisontell strömning Jordart Hydraulisk konduktivitet I huvudsak sand 10-5 m/s Effektiv porositet 0,10 Transportsträcka *** 20 m Hydraulisk gradient 0,05 * trots att geomembranet ej att betrakta som ett poröst material har det ingen viktig betydelse då dess bidragande term i ekv (6) faller. ** För de redan anlagda ytorna (som ska utgöra deponi för inert avfall) på utfyllnadsdeponin är avjämningsskiktet 0,2 m. De underliggande massorna uppskattas ha likartade egenskaper och bedöms inte påverka resultatet. *** det kortaste horisontella avståndet mellan deponierna och Hertsöfjärden uppskattas till storleksordningen 20 m. Utifrån ovanstående beräkningsantaganden skulle enbart den vertikala strömningstiden bli ca 480 år. Bidraget från den horisontella strömningstiden är marginell. Utifrån ovanstående beräkningar framgår det att den totala transporttiden för lakvatten genom den föreslagna geologiska barriären från resp deponin till Hertsöfjärden med god marginal överstiger 50 år. SWECO ENVIRONMENT AB Avfallsteknik Region Stockholm Sami Serti 14 (14)

Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi. Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512)

Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi. Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512) Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi Vägledning till 32 och 37 i deponeringsförordningen (2001:512) rapport 5909 december 2008 Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag.

Eskilstuna Energi och Miljö. Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstuna Energi och Miljö Vi finns med i våra kunders vardag. Eskilstun VD Ca 410 anställda 6 affärsområden 2 dotterbolag Stab Elnät AB Försäljning AB Återvinning Service Support Stadsnät Vatten och

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Telge AB/Telge Återvinning AB Luleå tekniska universitet Lale Andreas & Gustav Tham

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren

UPPDRAGSLEDARE. Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV. Göran Lundgren UPPDRAG VÄG 798 ESARP-GENARP UPPDRAGSNUMMER 2222064 UPPDRAGSLEDARE Lovisa Bjarting UPPRÄTTAD AV Göran Lundgren DATUM PM Avvattning Här nedan redovisas vad den planerade ombyggnaden och breddningen av vägen

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Miljöbedömning. Hyttsten som vägbyggnadsmaterial

Miljöbedömning. Hyttsten som vägbyggnadsmaterial BILAGA 11:2 Miljöbedömning Hyttsten som vägbyggnadsmaterial Underlagsrapport Luleå, februari 2009 Mia Tossavainen, tekn.dr., konsult Staffan Rutqvist, Civ.ing., SSAB Tunnplåt AB 1 Sammanfattning Vägverkets

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning

Bilaga 2.4 Analys av flödesmätning Uppdragsnr: 159253 27-9-21 1 (11) Bakgrund Dagvattnet från den före detta impregneringsplatsen i Nässjö har tre recipienter: Höregölen, Runnerydsjön och Nässjöån. Höregölen och Runnerydsjön är förbundna

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

AVFALL SVERIGES DEPONIHANDBOK

AVFALL SVERIGES DEPONIHANDBOK Reviderad handbok för deponering som en del av modern avfallshantering D2012:02 ISSN 1103-4092 FÖRORD Avfall Sveriges deponihandbok är en vägledning för personal som arbetar med deponering. Handboken

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

RVF Utveckling 2004:09

RVF Utveckling 2004:09 Sluttäckning av avfallsupplag Alternativa metoder att uppnå gällande krav avseende infiltration Förstudie RVF Utveckling 2004:09 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:09 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck:

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

RAPPORT U2009:08. Alternativa konstruktionsmaterial på deponier Vägledning ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:08. Alternativa konstruktionsmaterial på deponier Vägledning ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:08 Alternativa konstruktionsmaterial på deponier Vägledning ISSN 1103-4092 Förord Materialbehovet för att sluttäcka Sveriges deponier är stort. Fram till år 2010 ska 1900 ha sluttäckas.

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Sluttäckning av avfallsupplag Alternativa metoder att uppnå gällande krav avseende infiltration RAPPORT 2007:12 ISSN 1103-4092

Sluttäckning av avfallsupplag Alternativa metoder att uppnå gällande krav avseende infiltration RAPPORT 2007:12 ISSN 1103-4092 Sluttäckning av avfallsupplag Alternativa metoder att uppnå gällande krav avseende infiltration RAPPORT 2007:12 ISSN 1103-4092 Förord Huvuddelen av de avfallsupplag som ska sluttäckas inom de närmaste

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

DELDOM. 2010-03-03 meddelad i Nacka Strand. SÖKANDE Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB), 556197-4022 Box 63 186 00 VALLENTUNA

DELDOM. 2010-03-03 meddelad i Nacka Strand. SÖKANDE Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB), 556197-4022 Box 63 186 00 VALLENTUNA NACKA TINGSRÄTT DELDOM 2010-03-03 meddelad i Nacka Strand Mål nr 1 SÖKANDE Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB), 556197-4022 Box 63 186 00 VALLENTUNA Ombud: advokaten Mikael Hägglöf Fröberg &

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Funktioner hos Typar

Funktioner hos Typar Att använda geotextiler vid anläggningsarbeten har sedan länge varit accepterat som en kostnadsbesparande och funktionshöjande lösning jämfört med konventionella tekniker. Förmåga att motstå skador i anläggningsskedet

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Annan möjlig exploatering

Annan möjlig exploatering BILAGA 3 Trafik Loviseberg II Vi har kort analyserat trafikalstringen samt trafiksäkerhet för ev. ny industrietablering inom kvarteret Loviseberg i Botkyrka kommun. Förutsättningar Vi har tittat på 2 olika

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. 58 Gröna Tak och gröna gårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Steg : Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. Steg : Vegetationstypen

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK

PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK PRINCIPFÖRSLAG FÖR DAGVATTENHANTERING INOM KVARTERSMARK 8 1 7 2 6 5 3 4 2013-04-22 1 Dikeslo sningar Dikeslösningar används här som samlingsnamn för ett antal lösningstyper. De har alla fördelen att de

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden!

Figur 1. Stadens påverkan på meterologi och hydrologi högre maxflöden! Lecture notes -VVR145 Lecture 23, 24 Urban hydrology 1. Stadens påverkan och vattenbalans Meterologiska parametrar Ökad temperatur Ökad nederbörd Ökad molnighet Minskad avdunstning Minskad/ändrad vind

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening.

Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. BRÄNNEKULLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 150124 sid 1 Förnyelseplan 2015 för Brännekullavägens Samfällighetsförening. 1. Förnyelseplan. I föreliggande plan presenteras förslag till underhålls- och förnyelseåtgärder

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun 1(6) C4 Teknik Avd Kommunteknik Michael Dahlman Planeringssamordnare 2006-03-29 2005/616.850 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 MALMÖ F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun Miljörapport

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

RVF Utveckling. Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska. Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper

RVF Utveckling. Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska. Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper RVF Utveckling 2002:18 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 2002:18 ISSN 1103-4092 RVF

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning

Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning Bilaga H: Möjligheten att undvika bräddning Innehåll Sammanfattning... 2 Verksamhetsytor, Deponi och Vattenreningssystem... 3 Lakvattenbehandlingens framväxt... 5 Vattenbalans... 6 Nederbörd & Avrinning...

Läs mer

Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska

Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska VA - F O R S K R A P P O R T N r 21 mars 2003 Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper Jan Sundberg Maria Carling Märta Ländell Bo Svensson

Läs mer