Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre."

Transkript

1

2 Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör man dock vara medveten om. En sådan yttre omständighet är den reform av kommunstrukturerna som är under beredning inom regeringen. Att uppskatta effekterna av denna reform är i dagsläget inte möjligt och därför är det viktigt att betona att man som utgångspunkt vid planeringen av den äldrepolitiska strategin Trygghet och livskvalitet på äldre dar har haft dagens Korsholm och de fakta som idag är kända. De förslag som ges i strategin baseras till stora delar på att serviceproduktionen till de äldre förblir i kommunal regi. Detta är emellertid inte ett ställningstagande angående vem som skall producera servicen utan snarare en kartläggning över hur servicebehovet kommer att se ut och vilka personalresurser som kommer att behövas. Var och hur servicen produceras är beroende av det politiska beslutsfattandet och av hur servicemarknaden i regionen utvecklas. En avgörande faktor för hur serviceproduktionen ordnas är utvecklingen av kommunens ekonomi. Korsholm har i nuläget en något bättre utveckling av skatteinkomster än landet i övrigt. (Bilaga 8 visar inrikesministeriets prognos för den ekonomiska utvecklingen i Korsholm fram till år 2007.) Om denna utveckling fortsätter eller inte beror bl.a. på vilka som flyttar in och ut ur kommunen. En kartläggning av in- och utflyttningen finns i bilaga 9. En annan faktor som kan påverka den framtida serviceproduktionen är hur pensionärernas inkomstutveckling ser ut. De åldringar som i dagens läge får kommunal vård och omsorg har överlag låga pensioner och därför är systemet med avgifter baserade på pensionsnivån förmånligt för dem. Man vet dock att pensionärerna framöver kommer att få det bättre ställt ekonomiskt (bilaga 10) och därmed uppstår frågan om de kommer att ha en större benägenhet att söka sig till privata serviceproducenter och om detta bör beaktas vid planeringen av den kommunala servicen. I Finland finns sedan 2004 ett lagstadgat system om användning av servicesedlar inom vård- och omsorgstjänster och ett införande av servicesedlar kunde därför vara ett komplement till kommunalt producerad service. För att lägga ut serviceproduktionen krävs emellertid ett nytt sätt att leda den kommunala verksamheten och nya former av kunskap kommer då att behövas vid t.ex. upphandling och övervakning. Att förutsättningarna för tillhandahållande av service till äldre är beroende av många olika omständigheter och att dessa omständigheter snabbt kan förändras står klart. Därför är det betydelsefullt att den äldrepolitiska strategin årligen uppdateras så att serviceproduktionen och utbudet av service motsvarar det verkliga behovet. Det är även väsentligt att man vid planeringen av service till äldre alltjämt behåller kunden i centrum, så att all planering utgår från kunderna och deras servicebehov. Kommunen bör därför sträva till att underlätta samarbetet mellan de kommunala enheter som förser de äldre med service samt på olika sätt stödja privata serviceproducenter så att kundernas rätt till service och valfrihet säkerställs även i framtiden. Även möjligheterna till ett utökat samarbete inom serviceproduktionen med våra grannkommuner bör ständigt undersökas. En första genomgång sker i den servicestrategi för Vasaregionen som färdigställs våren I

3 Sammanfattning För att kunna skapa förutsättningar för ett bra liv för kommunens äldre invånare är det viktigt att visioner och strategier, som motsvarar de framtida behoven, finns utformade. Den äldrepolitiska strategi som nu utarbetats sträcker sig från år 2004 till år 2014, men ett längre perspektiv fram till år 2030 har även tagits i beaktande. Utgångspunkten för kommunal äldrepolitik är de nationella och internationella program för äldrepolitik som finns fastslagna. I Finland är den främsta målsättningen att ett gott välbefinnande och en hög livskvalitet tryggas, samt att förutsättningar för de äldre att klara sig på egen hand finns. Även skapandet av möjligheter till social aktivitet och integration samt växelverkan mellan generationer är viktiga områden. Högsta prioritet ges dock till att de äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. De viktigaste förutsättningarna för att förverkliga detta är att upprätthålla de äldres funktionsförmåga, att ha en tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvård, samt att hemvård och olika former av stödtjänster finns att tillgå. Även stödet till anhöriga, som vårdar äldre i hemmet, framhålls som en viktig förutsättning. Respekten för de äldre och deras integritet är en viktig del i vården och omsorgen av de äldre. I diskussionerna med representanter för de olika enheterna inom äldreomsorgen betonades att förutom personalens bemötande, så handlar det även om att kommunen i sina vägval, prioriteringar och utvecklingsalternativ visar respekt t.ex. genom ökade personalresurser samt genom skapande av boendemiljöer som respekterar den enskilde människan och värnar om hennes personliga integritet. En av de viktigaste frågorna vid uppgörandet av en äldrepolitisk strategi är frågan om hur behovet av hjälp och vård kommer att se ut i framtiden. Ett verktyg för klargörandet av denna fråga är befolkningsprognoser. Markku Lankinen (specialforskare vid Helsingfors stad) har i sin befolkningsprognos för Korsholms kommun förutspått att andelen äldre om 15 år kommer att ha ökat med 60 %, vilket innebär att gruppen 65 år och äldre då skulle utgöra nästan 22 % av befolkningen i kommunen. Den grupp, som vård och omsorgsbehovet kommer att växa särskilt mycket för och som förutspås att mer än fördubblas fram till år 2030 är gruppen 85 år och äldre. Vid beräknandet av det framtida vårdbehovet bör man även förutom befolkningsutvecklingen ta hänsyn till utvecklingen av de äldres hälsotillstånd, funktionsförmåga och livsstil. Prognoserna visar att de yngre äldre kommer att bli friskare, medan det framtida hälsotillståndet för hela gruppen äldre är oklarare. Det finns dock några sjukdomsgrupper som förutspås öka i Finland och som bör tas i beaktande vid beräknandet av det framtida vårdbehovet. En av de viktigaste målsättningarna för den framtida äldreomsorgen både nationellt och i Korsholms kommun är att minst 90 % av de 75 år fyllda skall kunna bo i sina egna bostäder. År 2002 bodde 89 % av Korsholms 75 år fyllda hemma. För att stödja hemmaboendet krävs en väl fungerande hemservice och hemsjukvård. Utgående från de nationella rekommendationerna för hemvårdens täckning skall hemvård kunna erbjudas minst 25 % av de 75 år fyllda. II

4 År 2002 låg Korsholms kommun på 15,7 %. För att kunna höja servicenivån till den lägst rekommenderade nivån för gruppen 75 år och äldre skulle personalstyrkan fram till år 2014 behöva ökas markant. För att skjuta upp service- och institutionsboendet så länge som möjligt är det viktigt att satsa på den öppna vården. En viktig del av den öppna vården är det förebyggande arbetet som kan bestå av uppsökande, informerande, aktiverande och rehabiliterande verksamheter. I Korsholm finns redan en äldrerådgivare som arbetar med demensrådgivning och förebyggande arbete men målet är att bilda ett team för äldrerådgivning så att arbetet både kan utökas och utvecklas. Det förebyggande arbetet sker dock inte endast inom social- och hälsovårdssektorn, utan det är av vikt att man inom alla kommunala verksamheter arbetar för att göra samhället mera tillgängligt för de äldre och att man reserverar resurser för detta. De förbättringar som t.ex. kan göras i samhället är att man planerar boendemiljöer, kollektivtrafik och service med de äldres behov i åtanke, samt att meningsfulla och mångsidiga aktiviteter erbjuds i kommunens alla delområden. Antalet anstaltsplatser och platser inom serviceboende bör enligt de nationella rekommendationerna ha en täckning på 8 12 %. För närvarande ligger Korsholm över rekommendationerna, vilket innebär att om man utgår från enbart befolkningsprognoserna kommer således platsantalet att räcka till även 2014, men om man även tar den förväntade ökningen av vissa sjukdomar i beaktande så skulle platsantalet behöva ökas något. Även platser för korttidsvård samt avlastningsplatser för de som finns i närståendevård skulle behöva ökas. En viktig förutsättning för att en god och kvalificerad äldreomsorg skall finnas i kommunen är att vårdpersonalens antal både inom hemvården, serviceboendet och institutionsvården är tillräckligt i jämförelse med antalet klienter och deras vårdbehov. För att personaldimmensioneringen enligt de riksomfattande rekommendationerna skall anses vara god bör det inom institutionsvården och det intensifierade serviceboendet finnas 0,80 vårdare/klient. För närvarande ligger Korsholm på ett medeltal av 0,66 vårdare/klient, vilket betyder lite över medelmåttlig dimensionering. För att god vårdkvalitet skall kunna garanteras handlar det inte endast om att bemöta klienternas behov och önskningar, utan det handlar även om personalens utbildning och människosyn, det bemötande de får samt vilka rutiner de har i sitt arbete. En kunnig och engagerad personal som mår bra och som vill utveckla sin kompetens är av största vikt då det är fråga om god vård och service. En annan förutsättning för god vård är tillgången på personal. Under de kommande åren fram till 2014 kommer stora delar av personalen inom äldreomsorgen att gå i pension och redan i dag märks en viss problematik med att hitta personal till korttidsanställningar. Därför är det viktigt att satsa på personalen och att på olika sätt sträva mot att skapa attraktiva arbetsplatser inom äldreomsorgen. För att kvaliteten i den kommunala äldreomsorgen skall kunna bibehållas och utvecklas behövs kontinuerlig uppföljning och utvärdering av äldreomsorgen. Socialcentralen har 2003 tagit i bruk ett nytt system för utvärdering, vilket ger möjlighet att snabbt och regelbundet genomföra enkätundersökningar bland servicetagare och personal. Resultaten kan III

5 bl.a. användas som grund för fortsatt utvecklingsarbete. På så sätt får även kommuninvånarna vara delaktiga i planeringen och utvärderingen av tjänsterna. Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. De huvudsakliga delmålen för äldreomsorgen inom Korsholms kommun under åren är: Att man skall satsa på den öppna vården och på det förebyggande, uppsökande, aktiverande och rehabiliterande arbetet så att minst 90 % av dem som är över 75 år skall ha möjlighet att bo hemma i sina vanliga bostäder och leva självständiga och aktiva liv. Att det finns möjligheter för 3 5 % av de 75 år fyllda att bo i servicebostad och för 5 7 % av åldersgruppen att bo på ålderdomshem eller på annan institution, då de inte längre klarar av att bo hemma. Att vården skall vara av god kvalitet. Att kunnig och kompetent personal skall rekryteras. Att informationen om äldreomsorgen till allmänheten skall förbättras. IV

6 Innehållsförteckning Figur- och tabellförteckning VI Begreppsförklaringar VII 1. Inledning 1 2. Principer och riktlinjer för äldreomsorgen 3 3. Åldersstrukturen i Korsholms kommun Befolkningsprognos för Korsholms kommun Befolkningsprognos för Korsholms olika delområden Försörjningskvot och äldrekvot 9 4. Service och boende för äldre Öppen vård Serviceboende Förebyggande arbete inom social och hälsovården Förebyggande arbete inom övriga kommunala sektorer Förebyggande verksamheter inom församlingarna och tredje sektorn Hemvård Stöd för närståendevård Dimensionering av service inom öppen vård Intensifierat serviceboende och institutionsvård Intensifierat serviceboende Institutionsvård Dimensionering av intensifierat serviceboende och institutionsvård Vanliga sjukdomsgrupper bland äldre och deras inverkan på behovet av vårdplatser inom institutionsvård Depression Demens Lårbenshalsbrott och osteoporotiska benbrott på kotkroppar Diabetes Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Äldres funktionsförmåga RAVA-mätningar Vårdtyngd Personal Dimensionering av personal inom hemvården Dimensionering av personal inom institutionsvård och intensifierat serviceboende Kompetensutveckling Rekryteringsstrategi Servicens kvalitet God vårdkvalitet inom hemvården God vårdkvalitet inom institutionsvården God vårdkvalitet inom serviceboende, gruppboende och demensvård Uppföljning och utvärdering Serviceöversikt och information 47 V

7 8. Mål och åtgärdsförslag Den öppna vården skall prioriteras Det förebyggande arbetet Närståendevård Hemvård % av de 75 år fyllda skall kunna erbjudas plats i serviceboende och 5 7 % skall kunna erbjudas plats i institutionsvård Vården skall vara av god kvalitet Kunnig och kompetent personal skall rekryteras Informationen om äldreomsorgen till kommuninvånarna skall förbättras Uppföljning av den äldrepolitiska strategin 52 Källförteckning Bilagor VI

8 Figur- och tabellförteckning Figurer Figur 1. De olika åldersgruppernas beräknade ökning från år 2002 till år 2030 s. 6 Figur 2. Befolkningsprognos för åldersgruppen 75 år och äldre i Korsholm, s. 8 Figur 3. Korsholms försörjningskvot s. 9 Figur 4. Korsholms äldrekvot s. 10 Figur 5. Vårdpyramid över de tjänster som erbjuds äldre i Korsholm s. 11 Figur 6. Prognos för antalet dementa i Korsholm, s. 29 Figur 7. Ökningen av vårdplatsbehovet för perioden jämfört med år 2002 (i antal) s. 30 Figur 8. RAVA medelvärde inom äldreomsorgen i Korsholm, år 2000 och 2002 s. 33 Figur 9. Vårdtyngdsmedelvärde inom äldreomsorgen i Korsholm, år 2000 och 2002 s. 34 Figur 10. Jämförelse av RAVA- och vårdtyngdsmedelvärden inom äldreomsorgen i Korsholm år 2000 och 2002 s. 35 Tabeller Tabell 1. Befolkningsprognos för befolkningsgrupperna 65 år och äldre, 75 år och äldre, samt 85 år och äldre i antal (invånare) och procent (%) s. 5 Tabell 2. Korsholms kommuns egen serviceverksamhet och boende för äldre 2002 s. 12 Tabell 3. Närståendevårdarnas genomsnittliga stöd i 15 österbottniska kommuner (2001) s. 21 Tabell 4. Ökningen av servicebehovet med 2,5 procents täckning för åringarna s. 22 Tabell 5. Ökningen av hemvårdsbehovet med 25, 30 och 40 procents täckning för de 75 år fyllda s. 22 Tabell 6. Sammanfattande tabell över kommunens vårdplatser inom institutionsvård och intensifierat serviceboende (2002) s. 25 Tabell 7. Antal service- och institutionsplatser som enligt rekommendationerna borde finnas utgående från befolkningsprognoser s. 26 Tabell 8. RAVA-medelvärde och vårdrekommendation s. 33 Tabell 9. Dimensionering av hemvårdspersonal med 2,5 % servicenivå för åringar och 25 % servicenivå för 75 år och äldre och med hjälp 8 h./vecka, 6 h./vecka och 4 h./vecka år s. 37 Tabell 10. Ökning av hemvårdspersonalen (i antal) för att 25 % täckning av 75 år fyllda skall uppnås s. 37 Tabell 11. Antal personal och vårdare på hälsocentralens bäddavdelningar i relation till klienter nationellt och i Korsholm s. 38 Tabell 12. Antal personal och antal vårdare på åldringshem i relation till klienter nationellt och i Korsholm s. 39 Tabell 13. Antal personal och vårdare inom intensifierat serviceboende i relation till klienter nationellt och i Korsholm s. 40 VII

9 Begreppsförklaringar Öppen vård är vård inom social och hälsovården som inte består av ett oavbrutet serviceansvar dygnet runt. De viktigaste tjänsterna inom öppenvården är hemvården, i vilken hemservicen, hemsjukvården och olika stödtjänster ingår; stödet för närståendevården, det förebyggande arbetet samt service på mottagningar och polikliniker. Hemvård består av både hemservice och hemsjukvård samt förebyggande hälsovård och stödtjänster. Hemservice innefattar mångsidig hjälp med både personlig skötsel och omvårdnad samt hjälp med olika typer av vardagssysslor. Hemservicen ges i klienternas egna hem och är behovsprövad. I hemservicen ingår även olika stödtjänster. Hemsjukvård innebär att man ger sjukvård under hälsocentralens kontroll i klientens eget hem. Hemsjukvården är indelad i fortlöpande, övervakad hemsjukvård, samt kortvarig, övervakad hemvård som ges tillfälligt. I hemsjukvården ingår vårdåtgärder, provtagning samt stöd till anhöriga. Serviceboende kan ordnas i samband med en institution, i ett servicehus eller i en bostad som klienten hyr eller äger. Serviceboende innebär att klienten får stöd och hjälp till ett självständigt liv, men någon tillsyn på natten ingår inte. Intensifierat serviceboende kan räknas som institutionsvård och det skiljer sig från övriga serviceboenden på så sätt att nattövervakning alltid ingår. Institutionsvård inkluderar ordnande av uppehälle och vård samt rehabiliterande verksamhet. Institutionsvården kan vara korttidsvård eller långtidsvård och den är avsedd för personer som behöver service dygnet runt. VIII

10 1. Inledning Dagens Korsholm bildades 1973 genom en sammanslagning av de fem kommunerna Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf, men kommunens historia kan spåras tillbaka till Korsholm är beläget på den österbottniska västkusten och har en vidsträckt skärgård och en strandlinje på ca 1500 km. Totalt har kommunen en areal på 3600 km 2 varav 864 km 2 är landareal. Befolkningen i Korsholm var vid utgången av år personer och av dem har 75 % svenska och 25 % finska som modersmål. Huvudnäringarna i kommunen är servicenäringar, förädling samt jord- och skogsbruk. De 65 år fyllda utgör för närvarande ca 15,5 % av befolkningen, men deras antal förutspås att öka så att de år 2030 utgör ca 24 % av befolkningen. Åldersstrukturen i Korsholms kommun behandlas noggrannare i kapitel 3. Enlig Social- och hälsovårdsministeriet bör alla kommuner ha en uppdaterad strategi för äldrepolitiken. Syftet med strategin skall vara att trygga de äldres sociala rättigheter. I strategin skall ett program för utveckling av servicestrukturen ingå och strategin skall slå fast målen för hur kommunen avser främja de äldre kommuninvånarnas hälsa, välbefinnande och självständiga livsföring. I strategin skall det även framgå vilka förvaltningar och intressegrupper som har ansvar för att målen uppfylls. Strategin antas officiellt av den politiska ledningen i kommunen. (Social- och hälsovårdsministeriet & Finlands Kommunförbund, 2001). År 1995 utformades i Korsholms kommun ett äldrepolitiskt program som sträcker sig fram till år En av målsättningarna för denna tioårsperiod var ett fortsatt stöd för utvecklingen av den öppna vården så att de äldre skulle kunna bo hemma så länge som möjligt. Under denna period har resurser och service, främst i form av vård och omsorg, riktats mot de äldsta åldersgrupperna. Antalet anställda inom hemvården har dock inte utökats i den utsträckning som satsningarna inom öppenvården skulle ha krävt. Servicestrukturen har däremot kompletterats under denna period med platser inom gruppboenden. Aspgårdens gruppboende för demenssjuka med 10 platser byggdes 1996 och ytterligare 24 platser tillkom genom att kommunen, från och med 1999, har köpt platser vid Folkhälsans gruppboende i Smedsby öppnade nya Solhörnan med 22 servicebostäder. Det finska gruppboendet för dementa, med 10 platser, öppnades även i samma byggnad. Dagcentralen byggdes år som aktivitetscentrum för kommunens pensionärer och även nattpatrull infördes i Smedsby under denna tioårsperiod. På HVC: s bäddavdelningar och Solgård har personalresurserna ökats under perioden och en tjänst som äldrerådgivare har tillkommit i kommunen. Den nya äldrepolitiska strategin skall ligga till grund för planeringen, genomförandet och förverkligandet av äldreomsorgen under perioden 2004 till 2014, men beaktar även till vissa delar utvecklingen på längre sikt. Som utgångspunkt för arbetet med strategin har kommunens vision om en högklassig och lättillgänglig service fungerat. Arbetet med att uppdatera det äldrepolitiska programmet inleddes år 2003 och har letts av den av kommunstyrelsen tillsatta kommittén för det äldrepolitiska programmet i samarbete med en projektsekreterare, som anställts för uppgiften. Kommittén har haft följande sammansättning; Lena Gammelgård och Alf Hjerpe (kommunstyrelsen), Henrik Svarfvar och Gunilla Bertell (socialnämnden), Maj-Helen Nyback och Stefan Strang (hälsovårdsnämnden), Pehr-Göran Näsman (Äldrerådet) och Margaretha Yli-Valkama (Äldrerådet samt representant för den finskspråkiga befolkningen). Som 1

11 sekreterare i kommittén och projektsekreterare har Pamela Antila fungerat under 2003 och Siv Nyberg under Kommittén inledde sitt arbete i maj 2003 och har totalt sammankommit 10 gånger. Därtill har kommitténs medlemmar deltagit i sju diskussionstillfällen med kommuninvånare, kommunala förvaltningar, församlingarna, tredje sektorn och pensionärshemsföreningarna om kommunens framtida äldreomsorg. Eftersom samtliga kommunala förvaltningar har ett gemensamt ansvar för att i sin verksamhet skapa förutsättningar för ett bra liv för de äldre i kommunen, ombads kommunens olika förvaltningsorgan och nämnder att under hösten 2003 ta ställning till den befolkningsprognos som gjorts för Korsholms kommun. Genom skriftliga utlåtanden och genom en diskussion ombads de ange på vilket sätt de tänkt beakta den växande andelen äldre och deras behov, samt övriga tyngdpunktsområden i kommunens framtida äldrepolitik. De flesta sektorer har avgett utlåtanden. Även församlingarna och tredje sektorn har en betydelsefull roll i höjandet av de äldres livskvalitet i kommunen. Deras verksamhet kompletterar den kommunala servicen på ett värdefullt sätt. Olika organisationer och föreningar i kommunen inbjöds till ett diskussionstillfälle om framtida äldreomsorg och om tredje sektorns roll i denna. Inför diskussionstillfället ombads de inbjudna tänka över hur de skulle vilja se äldreomsorgen utvecklas i framtiden samt vilken verksamhet de själva kan tänkas bidra med. Pensionärshemsföreningarna inbjöds till ett eget diskussionstillfälle om pensionärshemmens framtida utvecklingsmöjligheter i kommunen. Kommuninvånarna har också givits möjlighet att framföra sina önskemål och synpunkter, antingen genom att delta i något av de fyra diskussionstillfällena som hölls under hösten 2003, eller genom att sända brev eller e-post. Genom en annons i två lokala dagstidningar inbjöds samtliga intresserade kommuninvånare till dessa tillfällen som hade rubriken: Hur vill du som är bosatt i Korsholm ha det när du blir gammal? Man höll ett svenskspråkigt och ett finskspråkigt tillfälle i Smedsby. De två övriga diskussionstillfällena hölls i Solf och i Replot. Sammanlagt 57 personer deltog i diskussionerna. Medelåldern bland diskussionsdeltagarna var hög vid diskussionstillfällena. Tretton personer kom med synpunkter genom brev eller e-post. Sammanfattningarna av de olika diskussionerna finns i bilaga 1. Strategin är disponerad så att i kapitel 2 tas principerna och riktlinjerna för äldreomsorgen i upp. Kapitel 3 visar åldersstrukturen i Korsholms kommun och de förändringar som, enligt prognosen, kommer att ske i den. Kapitel 4 beskriver den service som kommunen erbjuder sina äldre invånare. I kapitlet tas nationella rekommendationer upp dels som jämförelser för den nuvarande servicen i kommunen och dels som riktlinjer för utarbetandet av strategin. I kapitel 5 tas de äldres funktionsförmåga upp och hur man kan mäta den samt hur resultaten av mätningarna används inom äldreomsorgen. Kapitel 6 handlar i huvudsak om dimensionering av personal inom hemvård och inom institutionsvård, men även personalens kompetens och rekrytering av ny personal tas upp. Kapitel 7 har utarbetats tillsammans med personalen inom äldreomsorgen och berör kvaliteten i det praktiska vårdarbetet. Personalen har gett sina synpunkter på vilka värderingar de vill att ska prägla deras arbete inom äldreomsorgen. Kapitel 8 sammanfattar de viktigaste punkterna i strategin och de visioner som kommittén har för äldreomsorgen i Korsholms kommun, samt presenterar de åtgärder som kommittén föreslår att bör vidtas för att Korsholm skall kunna leva upp till de nationella och internationella målsättningar som finns för äldrepolitiken. 2

12 2. Principer och riktlinjer för äldreomsorgen I Madrid, år 2002, godkände Förenta Nationerna ett äldrepolitiskt program. Den övergripande betoningen i programmet låg på respekt för äldre och tillvaratagandet av de äldres kunskaper och erfarenheter genom delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. I programmet framhölls att de äldre behövs som aktiva aktörer bl.a. inom arbetslivet, i politiken, i utbildningen, inom kultur- och föreningslivet, samt inom familjelivet. De hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatsernas betydelse betonades också, samt behovet av livslång utbildning och livslångt lärande. Att få utvecklas och åldras på egna villkor i en bekant social miljö, framhölls eftersom det ger de äldre möjligheter till självförverkligande och gynnar deras välbefinnande, livskvalitet och hälsa. (Social- och hälsovårdsministeriet, 2002). Målsättningen för äldrepolitiken i Finland är att skapa möjligheter för de äldre att klara sig på egen hand så länge som möjligt samt att trygga ett gott välbefinnande och en hög livskvalitet för dem. Andra viktiga tyngdpunktsområden är skapandet av förutsättningar för social aktivitet och integration, samt växelverkan mellan generationer. Social- och hälsovårdssektorn inom kommunerna bär ansvar för att äldre människor får den vård och de tjänster de behöver, men även andra förvaltningar och aktörer har ett ansvar för att i sina beslut och i sin verksamhet beakta de äldre (Vaarama, 2002). I social- och hälsovårdsministeriets nationella utvecklingsprogram för det sociala området framkommer det att den stora utmaningen inom framtida äldreomsorg är beaktandet av de äldres särprägel, individuella behov och livsstilar, vilket gör att det kan komma att ställas oändligt många olika krav på servicen. För att kunna möta de förändrade behoven krävs förändringar i både vårdrutiner och servicestruktur. Ett sätt att förbättra klienternas möjligheter att själva välja den service som passar bäst är att införa servicesedlar, vilket också är möjligt för kommunerna att göra från och med ingången av år I utvecklingen av tjänster till äldre är fortsättningsvis det viktigaste målet att på olika sätt stödja de äldre så att de kan bo kvar i det egna hemmet. Målet är att 90 % av alla 75 år fyllda skall bo kvar hemma och att hemvården byggs ut så att minst 25 % av dessa har möjlighet att få del av hemsjukvården, hemservicen och stödtjänsterna om behovet finns. För att kunna förverkliga målen är en ökning av resurser inom hemvården nödvändig, vilket även innefattar resurser till det förebyggande arbetet som är viktigt för att upprätthålla de äldres funktionsförmåga. Under år 2004 startar ett nationellt program som syftar till att befrämja motionerandet bland de äldre. (Heikkilä, Kaakinen & Korpelainen, 2003; Social- och hälsovårdsministeriet, 2003). Även förebyggande hembesök är viktiga, eftersom man genom dem kan kartlägga de äldres fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga likaväl som bostads- och livsmiljön och på så sätt kan man även förutspå hur behovet av service kan komma att se ut för klienterna. Forskning från Stakes (Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 3

13 hälsovården) har visat att de äldre som fått hembesök i förebyggande syfte känner sig tryggare i tillvaron än övriga i samma åldersgrupp. För att underlätta för de äldre att leva ett självständigt liv bör deras behov beaktas i samhällsplaneringen, exempelvis genom placering av kommersiell service, genom att man skapar miljöer där äldre kan ta sig fram obehindrat, även med rollator eller med andra hjälpmedel, och genom att lokaltrafiken fungerar väl. I byggnadsplaner bör man ta de äldres behov i beaktan exempelvis på så sätt att man planerar in hissar i alla höghus, eftersom uppskattningsvis % av befolkningen har problem med att gå i trappor och största delen av dessa är åldringar. Även de som är ansvariga för nybyggnad och renoveringar kan bidra till att äldre kan bo kvar längre i vanliga lägenheter. Detta kan göras genom att man planerar rymliga badrum och genom att man gör tillräckligt breda dörrposter och genom att man lämnar bort onödiga trösklar i lägenheterna. (Olsbo-Rusanen & Väänänen-Sainio, 2003). Andra förutsättningar för att de äldre skall kunna bo kvar hemma är att hälso- och sjukvården är snabbt tillgänglig och flexibel samt att stödet till anhöriga som vårdar äldre i hemmet utvecklas. En reform av närståendevården kommer att ske under de kommande åren och enligt en utredning som blev färdig i mars 2004 kommer närståendevården i framtiden att omfattas av tre delar: arvode till närståendevårdare, tjänster till vårdbehövande och stöd till närståendevårdare. Regeringen har dock ännu inte tagit ställning till utredningen och vilka konsekvenserna blir kan ännu inte sägas. Klart torde i alla fall vara att det inom kommunerna kommer att behövas mera resurser för närståendevården. Målet för den långvariga institutionsvården (d.v.s. hälsovårdscentralernas långvårdsavdelningar samt åldringshemmen) är att den omorganiseras så att miljön blir mera hemlik. För de äldre som inte behöver kontinuerlig medicinsk vård på grund av sjukdom har socialväsendet ansvar, vilket innebär att socialväsendet har huvudansvaret för långtidsvården och för servicen till dem som bor hemma och samordningen av den. Den institutionsvård som anordnas av hälsocentralerna skall inriktas på kortvarig vård och rehabilitering för den åldrande befolkningen. Därför förutspår man att det inom hemvården i framtiden kommer att finnas ett ökat behov av sakkunskap om sjukvård, vilket kan uppnås genom fortbildning av befintlig personal samt genom nyanställningar av personal med närvårdarutbildning. Även ett friktionsfritt samarbete mellan socialvården och hälso- och sjukvården är i viktigt. (Heikkilä m.fl., 2003; Social- och hälsovårdsministeriet, 2003). 4

14 3. Åldersstrukturen i Korsholms kommun Befolkningens åldrande är ett gemensamt drag för världens industriländer. Finland är ett av de länder där invånarna lever allt längre och är allt friskare. År 2020 kommer en fjärdedel av finländarna att ha fyllt 65 år. Den mest märkbara förändringen i åldersstrukturen inträffar dock kring 2010, då de stora åldersklasserna är i pensionsåldern. En fördubbling av antalet äldre över 85 år förutspås fram till år 2030 och vård- och omsorgsbehovet kommer således att växa speciellt för denna grupp. Befolkningsutvecklingen följer samma trend i hela landet, men det råder stora skillnader mellan andelen äldre i olika kommuner. Varje kommun åldras i sin egen takt Befolkningsprognos för Korsholms kommun Befolkningsprognosen för Korsholm har gjorts av specialforskare Markku Lankinen och enligt den kommer andelen 65 år fyllda i kommunen att öka betydligt fram till år Som tabell 1 visar var ( ) 2619 invånare av det totala invånarantalet på över 65 år, vilket motsvarar ca 15,5 % av totalbefolkningen. Av dem var 45 % män och 55 % kvinnor. Den finskspråkiga befolkningens andel av denna åldersgrupp var 12,7 %. (Se bilaga 2 för hela prognosen). Tabell 1. Befolkningsprognos för befolkningsgrupperna 65 år och äldre, 75 år och äldre, samt 85 år och äldre i antal (invånare) och procent (%) Årtal 65 + (antal) 65 + (%) 75 + (antal) 75 + (%) 85 + (antal) 85 + (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Under en femtonårsperiod förväntas antalet personer över 65 år öka med 60 % eller 1573 personer och uppgår därmed till 4192 personer år 2018, vilket är nästan 22 % av totalbefolkningen. År 2030 har antalet 65 år och äldre i jämförelse med år 2002 ytterligare stigit till 5127 personer och utgör då ca 24 % av hela befolkningen. Den totala befolkningstillväxten beräknas fram till år 2014 vara ca 11 % eller 1907 personer och fram till år 2030 beräknas befolkningen öka ytterligare med ca 12 % vilket skulle motsvara 2326 personer. 5

15 Antalet 75 år och äldre uppgick i slutet av år 2002 till 1290 personer (7,6 %) och år 2018 förväntas deras andel vara kring 9 %. År 2030 visar prognosen att ca 13 % eller 2806 personer av hela befolkningen kommer att vara 75 år och äldre. Antalet 85 år och äldre var år personer eller knappt 2 %. År 2018 uppgår deras antal till 518 personer och år 2030 har antalet 85 -åringar mer än fördubblats i jämförelse med 2002 och utgör nästan 4 % av totalbefolkningen. Det är utvecklingen av denna åldersgrupp, som ur kommunal synvinkel är speciellt intressant, eftersom det är den gruppen som i första hand påverkar vård- och omsorgsbehovet i kommunen. Figur 1 visar hur utvecklingen för de olika åldersgrupperna ser ut. Figur 1. De olika åldersgruppernas beräknade ökning från år 2002 till år 2030 Antal År år år år år år år år Prognosen för de olika åldersklasserna visar att antalet yngre pensionärer (65 69 år) nästan fördubblas fram till 2014, varefter de börjar minska. Av samtliga 65 år fyllda utgjorde åringarnas andel år 2002 ca 27 %. Fram till år 2014 ökar de med 34 % och minskar därefter med 23 % fram till år En liknande ökning uppvisar åringarna. Mest ökar denna grupp mellan åren 2006 och 2018 då den ökar med 538 personer. Därefter börjar även andelen åringar minska. Andelen 75 år och äldre ökar däremot under hela perioden Åldersgruppen år ökar mest under åren då antalet stiger med 395 personer. Andelen åringar och åringar kommer att vara 6

16 dubbelt större redan i mitten av talet i jämförelse med dagens situation. Antalet åringar och 95 år och äldre ökar även märkbart. Åldersgruppen år är tredubbelt större redan 2006 och har fram till 2030 ökat med ytterligare 90 personer. Även gruppen över 95 år växer. År 2030 är denna åldersgrupp nästan tredubbelt större vilket innebär 108 personer i jämförelse med nuvarande 37 personer Befolkningsprognos för Korsholms olika delområden I Replot Björköby -området fanns det år personer över 65 år, av vilka 52 % var kvinnor och 48 % män. De yngre åldringarnas (65 74 år) antal kommer enligt prognosen att från år 2010 fram till år 2030 att öka med 70 personer eller 35, 3 %. Antalet 75 år och äldre ökar något (19 personer eller 8,3 %) i området fram till Därefter sker en minskning till dagens nivå för att sedan åter igen öka från 2018 fram till 2030 med 98 personer eller 43,9 %. Av de totalt 338 åldringarna i Norra Korsholm var år % kvinnor och 47 % män. Prognosen för Norra Korsholm visar fram till 2018 en ökning för åringarna med 164 personer (89 %), varefter de börjar minska något. Det totala antalet åringar uppgår år 2030 till 335 personer. Åldersgruppen 75 år och äldre ökar med 62 personer (40,2 %) fram till år Redan kring 2020 är denna åldersgrupp dubbelt större (307 personer) än 2002 och därefter ökar antalet ytterligare fram till Från 2002 till 2030 kommer andelen 75 år och äldre i området enligt prognosen att öka från 154 till 398 personer, vilket ger en ökning på 158,4 %. I Kvevlax var år % kvinnor och 45 % män av de totalt 531 åldringarna. De yngre åldringarna kommer att öka fram till 2018 varefter de börjar minska något. Andelen 75 år och äldre ökar något fram till 2006 varpå ökningen avstannar ett par år. Från och med 2010 börjar åldersgruppen åter öka och år 2022 utgör andelen 75 år och äldre 29,8 % och uppgår då till 392 personer. Därefter stiger antalet ytterligare och består år 2030 av 478 personer, vilket ger en ökning på 77 % från dagens läge fram till Av de totalt 535 åldringarna i Smedsby -området var år % kvinnor och 44 % män. Andelen åringar kommer att öka fram till 2018, varefter ökningen avstannar. Totalt uppvisar denna åldersgrupp dock en ökning med 405 personer (123 %) fram till 2030 jämfört med Antalet 75 år och äldre ökar fram till år 2014 med sammanlagt 210 personer (102 %). Därefter sker en ännu kraftigare ökning och 2030 finns i denna åldersgrupp 867 personer. Sammanlagt ökar enligt prognosen således denna åldersgrupp med 321 % från år 2002 till År 2002 fanns det sammanlagt 326 åldringar i Södra och Östra Korsholm och av dessa var 55 % kvinnor och 45 % män. Andelen åringar kommer, enligt prognosen, att öka med 104 % fram till 2022 och börjar därefter sakta minska fram till Andelen 75 år och äldre kommer att öka med 40 personer (24,4 %) fram till 2014, varpå åldersgruppen ytterligare ökar med 175 personer (86 %) fram till

17 Av de totalt 372 pensionärerna i Solf -området var år % kvinnor och 42 % män. De yngre pensionärerna kommer att öka mest mellan 2010 och 2018 med 87 personer eller 39 %. Därefter börjar antalet sjunka. Åldersgruppen 75 år och äldre ökar något (med 57 personer eller 31 %) fram till Därefter ökar andelen ytterligare med 51 % (123 personer) fram till år Figur 2 visar hur befolkningsstrukturen, för personer över 75 år, enligt Lankinens prognos förändras i de olika delområdena i Korsholm. (Mer detaljerade uppgifter finns i bilaga 2.) Figur 2. Befolkningsprognos för åldersgruppen 75 år och äldre i Korsholm, Replot - Björköby Norra Korsholm Kvevlax Smedsby S. och Ö. Korsholm Solf Antal över 75 år År 2002 År 2006 År 2010 År 2014 År 2018 År 2022 År 2026 År 2030 Replot - Björköby Norra Korsholm Kvevlax Smedsby S. och Ö. Korsholm Solf För att sammanfatta prognosen för de olika delområdena kan man konstatera att andelen 75 år och äldre fram till 2006 proportionellt sett är störst i Kvevlax, därefter Replot Björköby och Smedsby. Från och med år 2006 byter dessa delområden placering och det är Smedsby, följt av Kvevlax som ända till år 2030 kommer att ha den proportionellt största andelen pensionärer som är 75 år och äldre. Fram till år 2014 finns % av Korsholms 75 år fyllda i Smedsby. Därefter stiger den procentuella andelen till ungefär 30 % och förblir så fram till år För Kvevlax utgör de 75 år fyllda personernas andel ca 20 % fram till 2014 och sedan sjunker andelen något, men ännu 2030 återfinns 17 % av denna åldersgrupp inom Kvevlaxområdet. Fram till år 2010 finns även i Replot Björköby -området % av åldersgruppen 75 år och äldre. Denna andel sjunker dock därefter till samma nivå, som i delområdena Norra, Södra och Östra Korsholm, samt Solf, där andelen 75 år och äldre under tidsperioden fram till år 2030 rör sig mellan %. 8

18 3.3. Försörjningskvot och äldrekvot Försörjningskvoten beräknas som summan av antalet personer under 16 år (barn/ungdomar) och äldre människor över 65 år i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder (16 64 år) (Kiander & Östring, 2002). Försörjningskvoten har i Finland varit bra under många årtionden, vilket inneburit ca 50 barn och pensionärer per 100 personer i arbetsför ålder. År 2001 var Finlands försörjningskvot 0,65 och således försörjde 100 personer i yrkesverksam ålder 65 personer (barn, ungdomar och äldre). Från och med nästa årtionde börjar försörjningskvoten stiga då de stora åldersklasserna uppnår pensionsåldern. I framtiden kommer Finland att få uppleva snabbt ökande försörjnings- och äldrekvoter. Prognosen över försörjningskvoten för Korsholm fram till 2030 ser ut på följande sätt: Antalet personer yngre än 16 år och äldre än 64 år kan i Korsholm förväntas öka med 1057 personer fram till år 2015 och därefter ytterligare öka med 1400 personer till år Tillsammans utgjorde de inte förvärvsarbetande år % av totalbefolkningen. År 2030 förväntas den procentuella andelen vara uppe i 41 %. Försörjningskvoten kommer enligt prognosen att stiga från 0.57 till 0,69 under prognosperioden. I Korsholm försörjde således 100 personer i yrkesverksam ålder 57 personer som antingen är barn, ungdomar eller äldre, vilket ligger något under den för hela Finland år 2001 uträknade kvoten (0,65). År 2025 överskrider Korsholm den nuvarande nationella kvoten och uppnår 2030 en försörjningskvot som närmar sig 0,70. Det betyder att 100 yrkesverksamma försörjer nästan 70 personer, som antingen är barn, ungdomar eller pensionärer. Kurvan i figur 3 visar hur försörjningskvoten enligt prognosen kommer att stiga från år Figur 3. Korsholms försörjningskvot Kvot 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0,60 0,58 0,56 0,54 0,52 0, År Äldrekvoten kan definieras som antalet äldre personer över 64 år i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder (d.v.s år). I Finland har äldrekvoten stigit sedan 1990 och den utvecklingen kommer att fortsätta. (Kiander & Östring, 2002). Kurvan i figur 4 visar hur äldrekvoten i Korsholm, enligt prognosen, kommer att stiga från år

19 Figur 4. Korsholms äldrekvot Kvot 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, År Som figuren visar förväntas andelen som inte är i förvärvsarbetande ålder att öka från år 2002 till år 2015, en ökning med 1028 personer. Därefter beräknas gruppen öka ytterligare med 774 personer och uppgår därmed till personer år Antalet äldre i förhållande till de i förvärvsarbetande ålder ger en äldrekvot för Korsholm, som i början av prognosperioden är 0,24 och som år 2030 stigit till 0,41, vilket innebär att för varje person över 65 år finns det 2,5 personer i arbetsför ålder. Landets äldrekvot förväntas närma sig 0,50 på 2030-talet (Kiander och Östring, 2002), vilket är något högre än den som i prognosen beräknats för Korsholm. (Tabeller över försörjnings- och äldrekvoterna för Korsholm finns i bilaga 3.) 10

20 4. Service och boende för äldre Den helhet av tjänster som erbjuds äldre i Korsholm kan åskådliggöras i en vårdpyramid (figur 5). I grunden finns den allmänna servicen som är avsedd för alla kommunens invånare. Ovanför finns den öppna vården bestående av det viktiga förebyggande arbetet (i form av dagcenterverksamhet, rehabilitering, äldrerådgivare m.m.), hemservicen, hemsjukvården och stödtjänster. Servicen i den öppna vården ges till äldre som bor hemma, på pensionärshem eller i servicebostad. Högst upp i pyramiden finns institutionsvården som även inkluderar det intensifierade serviceboendet. I det här kapitlet presenteras den äldreomsorg som kommunen erbjuder sina invånare idag. Vid sidan av presentationen av servicestrukturen återges, som fotnoter, delar av kommuninvånarnas, personalens, de olika kommunala sektorernas, tredje sektorns, samt specialsjukvårdens utlåtanden om tyngdpunkts- och utvecklingsområden för framtida äldreomsorg. Dimensioneringen av service har beräknats enligt de nationella rekommendationerna och presenteras efter respektive vårdform. Tabell 2 sammanfattar Korsholms kommuns serviceverksamhet och boenden för äldre år Figur 5. Vårdpyramid över de tjänster som erbjuds äldre i Korsholm Institutionsvård & intensifierat serviceboende HVC: s bäddavdelningar Solgård, Aspgården, Finska demensboendet, Folkhälsans gruppboende Öppen vård Hemservice, hemsjukvård, stödtjänster, förebyggande arbete, ordinärt boende, stöd till närståendevård, pensionärshem, serviceboende Allmän service 11

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen:

1. Inledning. Övergripande mål, enligt kvalitetsrekommendationen: 1. Inledning Eckerö kommun har en äldreomsorgsplan för 2010-2030 som fullmäktige har godkänt i januari 2010. Kvalitetsrekommendationen tjänster för äldre finns det önskemål om att alla kommuner skall ha

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende

Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende Kimitoön En bedömning av investeringsbehovet i intensifierat serviceboende 10.10.2017 Hur ser serviceboendet för äldre ut år 2021 ifall landskapsreformen förverkligas? Vad vet vi? Målstruktur för tillfället

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla KASTE-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030 P Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2030 Kommittén för uppgörande av plan för att stödja den äldre befolkningen, 10.10.2014 Godkänd av kommunfullmäktige 30.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Kriterier för hemvård. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll 2015

Kriterier för hemvård. Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll 2015 Kriterier för hemvård Hemservicens kriterier och tjänsternas innehåll 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 1. Målsättningar och principer för hemvård... 1 2. Hemservicens organisering... 1 3. Kriterier

Läs mer

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe

Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Broschyrer 2001:8swe Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 Principbeslutet om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015, som statsrådet godkände i maj 2001, drar upp linjerna för vår nationella

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar

Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar 27.6.2014 TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Ärende Bakgrund Allmänt Utlåtande kring regeringens proposition om socialvårdslag och därtill hörande lagar FDUV, eller Förbundet De Utvecklingsstördas

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Motioner till partidagen 2016

Motioner till partidagen 2016 Motioner till partidagen 2016 Beredningsutskott 4 47 Integration på svenska 48 Glöm inte att integrera hemmamammorna 49 Partiets finskspråkiga namn 50 Lokalavdelningarnas medlemsavgifter i partiet och

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:11 Vasa den 16.8.2013 Viveca Arrhenius Socialråd Andelen 75 år fyllda

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

HÄLSOPROMOTION FÖR LANDETS ÄLDRE BEFOLKNING

HÄLSOPROMOTION FÖR LANDETS ÄLDRE BEFOLKNING HÄLSOPROMOTION FÖR LANDETS ÄLDRE BEFOLKNING En genomgång av litteratur och projekterfarenheter Uppdrag och syfte Det förekommer i dagens samhällsdiskussion idéer och förslag kring förebyggande och uppsökande

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN

ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN 2008-02-03 ÄLDREPOLITISKT PROGRAM FÖR EKSJÖ KOMMUN Framtaget av vuxenberedningen på uppdrag av kommunfullmäktige Inledning Vi ser i Sverige idag en utveckling där befolkningen blir allt äldre. 1,6 miljoner

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version 8.1.2013 I:\Datastöd\\2013\Kommunprodukter\Äldreomsorg\Äldreomsorg kommunprodukter kort version

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2015 DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN Prognos för hela staden 2016-2040 Prognos för storområdena 2016-2025 Utgivare Pärmbild Vanda stad, informationsserviceenheten Sakari Manninen,

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4.

ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. ÄLDREOMSORGSGSPLAN MED ÖVERGRIPANDE MÅL 2007 Flik 0.4. Kommunens äldreomsorg styrs av ramar som utgörs av bland annat socialtjänstlagen, hälsosjukvårdslagen, ekonomiska förutsättningar och politiska mål.

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program 2014 2016 Godkänt i stadsfullmäktige 20.02.2014 6 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kort om äldreomsorgslagen... 4 3. Utvärdering av programmet 2010-12... 6 4. Nuläget... 7 5. Mål och

Läs mer

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008

PRIVAT SOCIAL SERVICE 2008 Verksamhetsenhet: Namn Adress Postnummer Ort RETURNERAS SENAST 15.2.2009 i bifogade svarskuvert utan frimärke, eller till adress: THL / Information / Anne Forss PB 30, 00271 HELSINGFORS Den elektroniska

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178

INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1 (7) INRIKTNING FÖR VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE Antagna av KF 2001-09-24 136, dnr 00/KK0601 Reviderat av KF 2003-10-27, 178 1. Bakgrund/förutsättningar 1.1 Antalet äldre-äldre ökar De äldres andel i kommunen

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program 2014 2016 Godkänt i stadsfullmäktige 20.02.2014 6 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Kort om äldreomsorgslagen... 4 3. Utvärdering av programmet 2010-12... 6 4. Nuläget... 7 5. Mål och

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer