Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018"

Transkript

1 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för

2 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att leva ett långt och friskt liv. Endast varannan som är över 80 år i Västerås har hjälp ifrån samhället i form av särskilt boende eller hemtjänst. Men när ett omsorgsbehov uppstår är det viktigt att samhällets stöd så långt det är möjligt sker på den äldres egna villkor. Det fria hemtjänstvalet med möjlighet att välja både vem som ska hjälpa till och vad som ska göras ska värnas och utvecklas. Äldre uppfattar omvårdnaden som tryggare, fick ökad kontinuitet i hemtjänstpersonal och var nöjdare eftersom att de kan välja utförare. Tack vare att den äldre har möjlighet att välja mellan flera olika utförare och välja bort en hemtjänstutförare som han är missnöjd med anstränger sig utförarna mer och kvaliteten ökar. Sverige ska vara ett land där människor kan åldras tryggt, med värdighet och valfrihet. Team för att öka tryggheten i hemtjänsten, de som har många hemtjänsttimmar ska säkerhetsställas att de möts av personal som är knutna till huvudmannen. Ett äldreboende kan innebära en större trygghet i vardagen för en orolig äldre som inte längre känner sig trygg i sitt boende. Det är viktigt att staden kan erbjuda flera olika alternativ alltifrån en bra hemtjänst till de som bor i ordinärt boende till kvalificerad vård och omsorg för de som är i behov av särskilt boende. Däremellan ska det finnas trygghetsboenden och servicehus. Det är den äldres vilja som ska få vara i centrum, precis som rätten att få bo kvar hemma med stöd ifrån hemtjänst lika självklart måste det vara att få flytta in på ett servicehus eller särskilt boende när behovet växer. I dag sker en generell bedömning och en klumpsumma betalas ut till utföraren, oavsett den äldres behov. Vi vill införa olika nivåer på omsorgsbehovet så att det alltid finns förutsättningar för att uppfylla det individuella behovet av omsorg. säkerställa att det blir en individuell bedömning av behoven för varje äldre som får plats på särskilt boende de som har 45 timmar hemtjänst eller mer ska ha rätt (om de önskar) till plats på serviceboende inom 3 månader. det ska fortsätta att finnas en parboendegaranti. förstärka omsorgen för de med tyngst vårdbehov inom särskilt boende. säkerställa tryggheten i särskilt boende att få möjlighet till att komma ut. Boende valfrihet och alternativ Västerås kommer att ha ett stort behov av olika typer av boenden för äldre. Det handlar om fler trygghetsboenden, servicehus, särskilda äldreboenden och gruppbostäder. Det är viktigt att fler är beredda att vara med att utveckla äldreboenden i Västerås. I Västerås ska det finnas tillräckligt med avlastningsplatser och korttidsboende. Vi moderater vill fortsätta att stärka inflytandet för alla äldre. Genom att införa ett äldreboendeval kommer dem äldre få rätt att välja vilket boende som man ska flytta in på. Vi vill arbeta för att det ska finnas olika boenden med olika inriktning till exempel boenden med djur- och naturinriktning och finsk- respektive syrisktalande. För moderaterna är det en självklarhet att det är boendet som ska anpassas efter den äldre och inte tvärtom. 2

3 Den tekniska utvecklingen förbättrar och underlättar också för många äldre. Det är viktigt att fortsätta denna utveckling så att många äldre kan bli tryggare och få stöd på nya sätt än det vi är vana vid. Det är viktigt att stimulera och uppmuntra till lokala uppfinningar, samverkan med högskola, gymnasier och näringsliv ger dessa förutsättningar. Genom teknik kan äldre leva ett rikare och självständigt liv. införa äldreboendeval för särskilda boende ta bort kommunala hinder som begränsar etableringsfrihet bygg ut fler serviceboenden. bygg fler Trygghetsboende och anpassa fler lägenheter så det passar när hyresgästerna inte längre är lika rörliga använd kommunala bostadsbolaget Mimer för att bygga äldreboenden på områden där det idag inte byggs trots efterfrågan installation och drift nattlarm i sängarna på gruppboenden och ålderdomshem tillvarata ny teknisk utveckling som underlättar vardagen för många äldre. Civilsamhället - Pensionärsföreningar Den sociala samvaron inom äldreomsorgen kan alltid förbättras. Frivilliga organisationerna gör ett stort arbete för äldre i Västerås. Det behövs fler frivilliga inom omsorgen. Pensionärsföreningar är mycket aktiva i Västerås. Självklart skall detta uppmuntras och underlättas för. Ett sätt är att se till att det finns tillgång till lokaler. underlätta för pensionärföreningar genom att öka möjligheten att hyra t.ex. skollokaler som inte används fler än de som redan är aktiva ska uppmuntras till aktivitet öka samverkan med olika organisationer, Kyrkan, pensionsföreningar, mötesplatser (sysselsättning - fika, sångstund, gympa och rytmik, etc). Hemsjukvården Det är mycket bra att hemsjukvården idag är ett ansvar för Västerås stad. Effektivare rehabilitering minskar behovet av eftervård och hemtjänstinsatser. Till exempel är det i Västerås många strokepatienter som inte fått tillräckligt med rehabilitering. Ersättningen till de som utför rehabilitering behöver förändras för att istället bli inriktad på resultat av rehabiliteringen. Om en utförare som efter ett-års kontrollen klarar av att rehabilitera patienterna till viss nivå bör resterande del av ersättningen för behandlingen utbetalas. För vissa sjukdomar och tillstånd kan en vistelse i ett varmare klimat göra skillnad fysiskt som psykiskt. Vi vill att det ska vara möjligt att få rehabilitering utomlands. 3

4 effektivare rehabilitering minskar behovet av eftervård och hemtjänstinsatser och framför allt minskar lidandet för den enskilde undersöka ett system med prestationsersättning för förbättrad rehabilitering få till försöksverksamhet med rehabilitering utomlands. Frisk längre Mycket kan göras för att människor ska vara pigga och friska längre. Förebyggande åtgärder gör att allt fler kan vara aktiva. Kultur och traditioner både när det gäller musik och mat är viktiga för att kunna hålla sig frisk längre. Det är också viktigt med ett bättre socialt innehåll i omsorgen. Många äldre har många olika mediciner. Det är därför viktigt att regelbundet genomföra läkemedelsgenomgång. I samband med medicinering behöver också tandhälsa följas upp. Allt för många friska äldre drabbas av fallolyckor då de tex utför enklare åtgärder i hemmet. Regeringens införande av RUT-avdrag för enklare hushållsnära tjänster och de lokala Arosfixarna kan den äldre få hjälp i hemmet och på så sätt kan fallolyckor förebyggas. Många är också oroliga och då kan digitala trygghetslarm som fungerar utanför bostaden göra att äldre känner sig trygga i närområde/vågar röra sig mer. Digitala trygghetslarm har även fördelen att de har en högre driftsäkerhet. Larmets funktionalitet kontrolleras varje minut istället för en gång om dagen vilket är fallet för nuvarande larm. genomföra läkemedelsgenomgång - tandhälsa i samband med medicinering förebygga fallolyckor införa digitala trygghetslarm. Att arbeta i omsorgen Utan motiverad och kunnig personal med medkänsla saknas det förutsättningar för en god omsorg. Den skapas genom att personalen har rätt verktyg och kunskapen att använda sig av dessa. Äldre har olika behov av hjälp, i vissa fall kan det handla om ett stöd i det vardagliga hushållsarbetet, i andra fall kan det handla om ett omfattande vårdbehov. Demens är en folksjukdom, som inte bara drabbar den sjuke, utan även personer i omgivningen. Anhöriga och personal till dementa behöver ett särskilt stöd. Därför vill Västeråsmoderaterna satsa på att utbilda personalen inom demensvården. Silviahemmet, som utbildar Silviasystrar är ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet. Vi tror att det är viktigt att de som vårdar dementa har en gedigen utbildning om sjukdomens särskilda problem. Med hjälp av certifierade Silviasystrar kommer personalen att få de verktyg och den kunskap som behövs för att den demente ska få rätt hjälp. Vi måste säkerställa att det finns fler som arbetar inom omsorgen. Kvalitet inom äldreomsorgen uppstår i mötet mellan medarbetaren och den äldre. Det är därför viktigt att medarbetarnas situation förbättras inom äldreomsorgen. Vi föreslår därför ett omvårdnadslyft i form av en särskild utbildningssatsning för medarbetarna i äldreomsorgen. Satsningen ska ge medarbetarna möjlighet att stärka sin kompetens, eller möjlighet till ytterligare fördjupning inom fyra specialiserade områden såsom demens och psykisk sjukdom, måltid, kost och näring. 4

5 Ett gott ledarskap är också en förutsättning för en god kvalitet inom äldreomsorgen. För att stötta cheferna inom äldreomsorgen vill vi därför också göra en satsning på en särskild ledarskapsutbildning. Stärka kompetensen inom demensvården genom att utbilda vårdpersonalen till Silviasystrar. All personal skall vara utbildad i HBTQ-frågor. Ge anställda möjlighet till vidarutbildning vårdbiträden till undersköterska, undersköterska till sjuksköterska osv. Erbjud heltid så långt som möjligt och minimera de delade turerna. Detta genom att nämnden samarbetar med de olika utförarna. Särskilt nätverk och vidareutbildningsprogram för att stötta enhetscheferna. Inför självstyrande enheter för proaros särskilda boenden. Mat och kost Mat är oerhört viktigt för överlevnad och välmående. När en person blir ensam finns risken att den att inte väljer att äta i den utstäckning som den behöver. Det är därför viktigt att på olika sätt underlätta och förbättra äldres måltider och höja statusen på måltiden. Mat måste vara en av dagens höjdpunkter varför hemtjänsten/serviceboende måste arbeta medvetet för att både näringsinnehåll men också upplevelsen av måltiden förbättras. Vi ser därför att det pedagogisk måltid på äldreboenden är viktigt så personalen kan delta i måltiden med de äldre som vill ha sällskap och att den därmed får i sig tillräckligt med näring. Införa måltidschecker för äldre på alla skolor i Västerås. Stöd anhöriga Många anhöriga sköter vårdnaden av sin äldre släkting. Det kan vara ett osäkert uppdrag som ibland kräver stöd. Det är naturligt att vilja vårda och hjälpa sin närstående. Vi vill skapa ett stöttande nätverk så att anhörigvårdaren får vid behov stöd och inte tar ut sig. Västeråsalliansen införde ett så kallat anhörigvårdarkort. På kortet fyller anhörigvårdaren i sitt namn, uppgifter på den som vårdas och namn på personer som kan kontaktas om anhörigvårdaren råkar ut för sjukdom eller en olyckshändelse. Kortet bärs av anhörigvårdaren och delas ut till alla nya anhöriga vid vårdplanering eller hembesök och liknande. Vi vill utöka anhörigvårdarkortet genom att det ger tillgång till av staden finansierad verksamhet som utökad möjlighet till avlösning, utbildning inom omvårdnad, utökad möjlighet till korttidsboende och dagavlösning. Utöka anhörigstödet genom till exempel ge rabatt vid läkarkontroller och terapisamtal. Utöka anhörigvårdarkortet genom att det ger till exempel rabatterat på konserthuset, konstmuseumet eller bad. 5

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

VAGAR DU BLI GAMMAL?

VAGAR DU BLI GAMMAL? VAGAR DU BLI GAMMAL? En rapport om om generella trender, problem och lösningar för äldreomsorgen. Innehåll Fakta om äldreomsorgen 4 Så vill vi utveckla äldreomsorgen 6 En äldreomsorg för alla 14 Avlasta

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa

SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa SPF Hallstahammar och Herrevad har ställt frågor till Socialdemokraterna angående pensionärernas situation och hur partiet tänker arbeta med dessa frågor. Vi har försökt besvara era frågor utifrån vår

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Staffanstorp 2006-07-01 VÅRD OCH OMSORG RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV SOCIALTJÄNSTLAGEN Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade Gällande fr o m 2006-07-01 2(16)

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

= lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO=

= lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO= = lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO= = lãëçêöëö~ê~åíá=é =ëí~íäáö=åáî = Det är något kusligt med ett samhälle som ger kor rätt till utevistelse men inte ger våra äldre rätt

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

SKPF:s Handlingsprogram

SKPF:s Handlingsprogram SKPF:s Handlingsprogram 2011 2014 Antagen vid SKPF:s 20:e ordinarie kongress 2011-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ett samhälle utan äldre men med individer 5 SKPF:s program 7 Det jämställda samhället 7 En

Läs mer