Analys av processer och användande av Microsoft Dynamics NAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av processer och användande av Microsoft Dynamics NAV"

Transkript

1 Analysis of processes and use of Microsoft Madeleine Hübinette Examensarbete inom teknik och management, grundnivå Kandidat Degree Project in Engineering and Management, First Level Stockholm, Sweden 2012 Kurs IK120X, 15hp TRITA-ICT-EX-2012:292

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Det här examensarbetet har utförts på uppdrag av Logica part of CGI och i samarbete med deras kund Thermoprodukter. Syftet med arbetet är att undersöka om Thermoprodukters verkliga processer stämmer överens med Microsoft Process Flows. Genom att först göra en analys av Microsoft Process Flows har den tänkta arbetsprocessen identifierats. Sedan har Thermoprodukters processer identifierats samt ritats upp i ett flödes- schema. För att slutligen kunna jämföra processerna och få ut ett resultat om dessa stämmer överens eller inte. Resultatet visar att processerna stämmer bra överens med varandra men att det självklart finns skillnader då Thermoprodukter har en del specialbyggda moduler. Nyckelord: Affärssystem, Kartläggning, Flödesschema, Inköpsprocess, Försäljningsprocess, Lagerprocesser ii

3 Innehållsförteckning Abstract This thesis has been carried out on behalf of Logica part of CGI and in cooperation with their customer Thermoprodukter. The purpose of this work is to analyze whether Thermoprodukter s actual processes is consistent with Microsoft Process Flows. By first doing an analysis of Microsoft Process Flows, the ideal processes have been identified. Then Thermoprodukter s actual processes was identified and drawn up in a flow diagram. Eventually a comparison was carried out between these processes. The results show that the processes are consistent with one another but naturally there are differences due to the fact that Thermoprodukter have some custom built modules. Keywords: ERP, Mapping, Flowchart, Purchasing process, Sales pro- cess, Inventory process iii

4 Innehållsförteckning Förord Först och främst vill jag tacka min bättre hälft Patriq Ramdert samt min familj och vänner som stöttat mig under arbetets gång. Ett stort tack till min handledare Martin Jinnelöv på Logica part of CGI för att jag fick möjligheten att genomföra mitt examensarbete hos er. Anders Sjöö, Patrik Hovenäs och Per Henemo på Thermoprodukter för att ni ville vara delaktiga i genomförandet. Jag vill tacka Johan Persson för korrekturläsning av rapporten. Sist men inte minst vill jag tacka min examinator Anders Sjögren som gett mig idéer och uppslag på hur jag ska lägga upp min rapport. Kalmar, november 2012 Madeleine Hübinette iv

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... ii Abstract... iii Förord... iv Terminologi Inledning Företagsbeskrivning Företagsbeskrivning av kunden Bakgrund och problemmotivering Avgränsningar Konkreta och verifierbara mål Bidrag till rapporten Affärssystem Vad är ett affärssystem Historisk utveckling Processdefinition Uppdelning av processer Kartläggning av processer Microsoft Metod Arbetsmetod Tillvägagångssätt Planering Förstudie Utförande Dokumentation Verktyg Konstruktion Thermoprodukters inköpsprocess Thermoprodukters försäljningsprocess Thermoprodukters lagerprocess Funderingar från Thermoprodukter Microsoft Process Flows Purchasing v

6 Innehållsförteckning 4.6 Microsoft Process Flows Sales Microsoft Process Flows Warehousing Resultat Inköpsprocessen Försäljningsprocessen Lagerprocessen Lösningförslag på Thermoprodukters funderingar Slutsats och diskussion Reliabilitet och validitet Egna reflektioner Källförteckning Bilaga A: Microsoft Process Flows Purchasing Bilaga B: Microsoft Process Flows Sales Bilaga C: Microsoft Process Flows Warehousing Bilaga D: Processkarta över Thermoprodukters processer vi

7 Inledning Terminologi Förkortningar och akronymer Best practice Riktlinjer för bästa sätt att utföra en viss aktivitet MRP MRPII ERP EAI SOA ANSI Material Requirements Planning Manufacturing Resource Planning Enterprise Resource Planning Enterprise Application Integration Service Oriented Architecture American National Standards Institute 7

8 Inledning 1 Inledning I det här kapitlet kommer en beskrivning om Logica part of CGI samt Thermoprodukter. Vidare kommer bakgrunden, syftet, avgränsningar samt mål med arbetet beskrivas. 1.1 Företagsbeskrivning Det här arbetet har utförts på uppdrag utav Logica part of CGI. Här är en kort beskrivning om företaget från starten 1969 till idag startade WM- data sitt första kontor i Stockholm, deras första kund blev Svenska Esso. Åren går och 2006 förvärvar LogicaCMG WM- data, 2008 byter WM- data namn till Logica. I augusti 2012, samtidigt som det här arbetet startar, går beslutet igenom att Logica har blivit uppköpta av det kanadensiska företaget CGI. Logica, det internationellt ledande IT- tjänsteföretag som erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och outsour- cing till sina kunder runt om i världen [1] heter numera Logica part of CGI och har medarbetare i mer 40 än länder. 1.2 Företagsbeskrivning av kunden Thermoprodukter är ett familjeföretag som grundades Idag jobbar 10 personer på företaget som är beläget i Kalmar och det omsätter 40 miljoner SEK om året. Thermoprodukter är ett av de ledande företagen inom marinbranschen på tekniska produkter framförallt för komforten ombord på båten, bland annat säljer de kyl- och frysboxar, varmvatten- beredare och gasolspisar [2]. 1.3 Bakgrund och problemmotivering Många gånger händer det att företag inte har full koll på hur de effek- tivast använder sitt affärssystem, vilket till exempel kan bero på bris- tande kunskap inom företaget eller att nyanställd personal på företaget inte har fått tillräcklig utbildning i systemet. Det här arbetet går ut på att först och främst göra en analys av Micro- softs befintliga processer för Microsoft som Logica part 8

9 Inledning of CGI använder som sin best practice. Med best practice menar man att det finns riktlinjer för bästa sätt att utföra en viss aktivitet. Sedan identifieras Thermoprodukters processer och kartläggning av deras inköps-, lager- och försäljningsprocesser att genomföras. Efter att analysen av Microsofts processer och kartläggningen av Thermoprodukters processer är färdig kommer en jämförelse av dessa att genomföras för att se vad det finns för likheter och skillnader. 1.4 Avgränsningar Undersökningen har avgränsats till tre processer för att arbetet inte ska bli allt för stort. Dessa tre processer är inköp, lager samt försäljning då dessa mer eller mindre hänger ihop med varandra. 1.5 Konkreta och verifierbara mål Målet för det här arbetet är att undersöka Hur Thermoprodukter arbetar med Microsoft Hur ser Thermoprodukters inköps-, försäljnings- och lagerpro- cesser ut? Stämmer Microsoft Process Flows överens med Thermoprodukters verkliga processer? 1.6 Bidrag till rapporten Jag har fått hjälp av min handledare Martin Jinnelöv på Logica part of CGI att få kontakt med ett företag som är kund hos dem, Thermopro- dukter. Samt installation av programvara och tillgång till det material som beskriver Microsoft s processer som Logica part of CGI använder som sin best practice. Anders Sjöö, Patrik Hovenäs och Per Henemo på Thermoprodukter har tagit sig tid till att berätta och visa hur de arbetar i Microsoft Dynamics NAV. En beskrivning om affärssystemet kommer i kapitel 2.5 Microsoft. 9

10 Affärssystem 2 Affärssystem I det här kapitlet kommer en introduktion till vad ett affärssystem är, den historiska utvecklingen, en definition av vad en process är samt en beskrivning av affärssystemet Microsoft. 2.1 Vad är ett affärssystem Ett affärssystem samordnar data som tidigare hanterats i enskilda system. Grunden för ett affärssystem är ett gemensamt dataregister som stöds av en central databas. Företag kan själva välja vilka moduler de vill ha och dessa arbetar sedan mot databasen där all data är samlad centralt. Exempel på ett par moduler är redovisning, personaladminist- ration, inköp, försäljning, lager med flera. Att företag kan välja vilka moduler de vill ha gör det möjligt för dem att anpassa sitt affärssystem efter sin verksamhet. För många företag är köp av affärssystem en av de största investe- ringar i tid och pengar. En investering i affärssystem omfattar inte bara själva beslutet. Det är ofta resultatet av en lång process som även leder till en lång relation mellan företag, affärssystem och leverantör. [3] Enligt Magnusson och Olsson [4] finns det två syften till att använda affärssystem, förbättring av beslutskvalitet och effektivisering av processer. Vidare tar Magnusson och Olsson [4] upp fördelar och nackdelar med affärssystem. Fördelarna är att det blir effektivare processer, bättre kontroll av bland annat lagerstatus, sänkta driftkostnader och ökad datakvalitet. Nackdelarna är att det blir höga risker, det vill säga att det finns finansiella, projektrelaterade och operativa risker. En annan nackdel är att man blir leverantörberoende. 10

11 Affärssystem Nedan visas en klassisk bild på hur ett affärssystem är uppbyggt. Figur 1 Uppbyggnaden av ett affärssystem (Källa: [5]) At the heart of an enterprise system is a central database that draws data from and feeds data into a series of applications supporting di- verse company functions. Using a single database dramatically streamlines the flow of information throughout a business [5]. 2.2 Historisk utveckling En sammanfattning av vad Magnusson och Olsson [4] skriver om affärssystemens historiska utveckling. Under tidigt tal utvecklade man system som skulle underlätta materialplaneringen för verksamheter inom biltillverkningsindustrin, den engelsk beteckning för materialplanering är Material Requirements Planning (MRP). Man tänkte sig att materialplaneringen inte skiljde sig så mycket mellan olika företag inom biltillverkningsindustrin. Istället för att specialanpassa systemen till varje tillverkare så satte man upp ett standardsystem och ansåg att detta var bästa möjliga sätt att material- planera, man upprättade en best practice helt enkelt. 11

12 Affärssystem Under talet utvecklades Manufacturing Resource Planning (MRPII). MRPII är en vidareutvecklad version av MRP. I MRPII kom ett mer övergripande fokus på hela materialhanteringen, funktionalitet som inköpshantering och prognostisering av framtida försäljning. Under talet upptäckte många IT- ansvariga ute på företagen att de hade svårt att samordna sina resurser effektivt. Det här upptäckte leverantörerna av systemen och de var inte sena att komma med en lösning. Modultänkandet tog fart och en ny idé föddes om att moduler kunde tas bort och läggas till efter företagens behov. Det nya systemet kom att kallas Enterprise Resource Planning (ERP). I slutet av talet föddes Enterprise Application Integration (EAI). Det är en lösning som binder samman och integrerar verksamhetens redan befintliga applikationer. 2.3 Processdefinition I Ljungberg och Larssons bok som handlar om processbaserad verk- samhetsutveckling [6] berättar de att det finns en rad olika definitioner på begreppet process. Den vanligaste definitionen är att en process är en samling länkade aktiviteter som transformerar input för att skapa output Uppdelning av processer Vidare redogör Ljungberg och Larsson [6] om uppdelningen av proces- ser och det vanligaste är att man delar upp processer i tre olika katego- rier, huvud-, stöd- och ledningsprocesser. Huvudprocesserna är verksamhetens viktigaste processer. De är de övergripande processerna som på en hög nivå beskriver syftet med verksamheten. Det finns två processer som nästan alltid utgör huvud- processer och det är att tillgodose kundens behov idag och att tillgodose kundens behov imorgon. Man kan säga att huvudprocesserna är de processer som tillgodoser kundens behov genom att sälja verksamhet- ens produkter eller tjänster och processerna som syftar till att stödja kunden med produkten efter inköpet. Stödprocesser behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt. Exempel på stödprocesser är att fakturera kunder, skapa budget, skapa prognoser, planera produktionen och göra bokslut. För 12

13 Affärssystem att avgöra om en process är en stödprocess eller huvudprocess kan man överväga om processen bidrar till att beskriva syftet med verksamheten och om den kan ses som avgörande till verksamheten. Om den inte är det är det troligtvis en stödprocess. Ledningsprocesser används för att styra och koordinera huvudproces- serna och stödprocesserna Kartläggning av processer Processkartläggning innebär arbetet med att kartlägga processer. Genom att rita upp verksamhetens processer kan man enkelt förklara verksamhetens helhet och hur olika avdelningar av verksamheten hänger ihop med varandra. För att kartlägga processer anser Ljungberg och Larsson [6] att det finns fyra olika metoder. Den första metoden är en som kallas processprome- nad vilket går ut på att man promenerar igenom processen och inter- vjuar personer som utför processen. Den andra metoden liknar den första men den här kallas virtuell processpromenad. Här samlar man ihop representanter för hela processen och sedan låter de beskriva sin del. Med den här metoden får fler möjlighet att förstå processen. Den tredje metoden är att ha ett kartläggningsteam där teamets alla med- lemmar får kartlägga processen, nackdelen med denna metod är att den kräver resurser och tid. Den sista metoden är kallad processdesign och den används när det inte finns någon formell process att kartlägga. 2.4 Microsoft Thermoprodukter har använt sig av Microsoft i när- mare 10 år. Sedan 1983 har Microsoft levererat funktionalitet, prestanda och användarvänlighet. Microsoft är utfor- mat för att förenkla och effektivisera affärsprocesser i hela organisation- en och för att hjälpa företaget att få bättre kontroll och öka dess lönsam- het. Idag använder mer än företag i 42 länder Microsoft Dyna- mics NAV [7]. 13

14 Metod 3 Metod I det här kapitlet beskrivs den valda arbetsmetoden samt tillvägagångssättet vid utförandet av arbetet. 3.1 Arbetsmetod Arbetet är upplagt enligt vattenfallsmodellen. Tanken med vattenfalls- modellen är att göra klart en fas i taget innan man går vidare med nästa fas. Denna modell passar det här arbetet bra då det är fyra väl strukture- rade faser att genomföra och varje fas ska vara klar innan nästa påbör- jas. Figur 2 Arbetsmetod (Egen modell) 3.2 Tillvägagångssätt Planering Planeringsfasen var den kortaste perioden då tanken för den här fasen var att boka in eventuella möten Förstudie I förstudien analyserades Microsofts processer för inköp, försäljning samt lager. Dessa processer är omfattande eftersom de skall täcka upp alla tänkbara möjligheter hos små till medelstora företag. En textbe- skrivning av dessa processer som författaren själv har sammanställt finns i kapitel Microsoft Process Flows och flödes- schemana som är utgångspunkten finns i Bilaga A: Microsoft Dynamics NAV Process Flows Purchasing, Bilaga B: Microsoft Process Flows Sales och Bilaga C: Microsoft Process Flows Ware- housing. I den här fasen lästes även litteratur som var passande för teoridelen och som utgjorde en grund för arbetet. Litteraturen söktes på Linnéuniversi- tetets universitetsbibliotek. 14

15 Metod Utförande I utförandefasen var det möten med respektive person för inköp, försäljning och lager på Thermoprodukter för att identifiera och kart- lägga deras processer. Under dessa möten fick de beskriva och visa i systemet hur de arbetade steg för steg. Under dessa möten framkom även tips på problem och förbättringar som Thermoprodukter önskade. Detta beskrivs i kapitel 4.4 Funderingar från Thermoprodukter. När processerna var identifierade och hade ritats upp i ett flödesschema, mailades processkartan till respektive person på Thermoprodukter. Detta för att få feedback om något behövde ändras Dokumentation I den sista fasen sammanställdes det som gjorts i utförandet och skrevs ner i rapporten. En jämförelse mellan processerna genomfördes och ett resultat kom fram. 3.3 Verktyg För att rita upp Thermoprodukters processer har ett flödesschema i Microsoft Office Visio 2007 använts. Notationen som Microsoft Dyna- mics Process Flows är ritade i har även använts för Thermoprodukters processer för att enklare kunna jämföra processerna. Symbolerna är enligt ANSI- standarden och finns i Visio för grundläggande flödes- scheman [8]. Visio är ett program som används bland annat för att skapa processer. Att visualisera processer gör det enklare att förstå vad som händer i processerna inom en verksamhet då man får en enkel helhetsbild. Symbolerna nedan är de symboler som använts i Visio. Figur 3 Symboler enligt ANSI- standarden som använts i Microsoft Office Visio 15

16 Konstruktion 4 Konstruktion I det här kapitlet kommer kartläggningen av Thermoprodukters processer och Microsoft Process Flows att beskrivas. Textbeskrivningen av Thermoprodukters processer samt de kartlagda processerna visas först. I Bilaga D: Processkarta över Thermoprodukters processer visas flödesschemat för inköps-, försäljnings- och lagerproces- serna på en sida för att få en tydlig helhetsbild. Efter det kommer en textbeskrivning av Microsoft Process Flows för inköp, försäljning och lager samt översiktsbilder på dessa processer. För att se djupare i Microsoft s inköps-, försäljnings- och lagerprocesser så finns de i Bilaga A: Microsoft Dynamics NAV Process Flows Purchasing, Bilaga B: Microsoft Process Flows Sales och Bilaga C: Microsoft Process Flows Ware- housing. 4.1 Thermoprodukters inköpsprocess Första steget för Thermoprodukter i inköpsprocessen är att skapa en behovsrapport för att se vad som behöver köpas in. Rapporten gås igenom för att se hur mycket som finns på lagret och hur mycket systemet föreslår att de skall köpa in. En bedömning av inköpsansvarige görs för att bestämma hur mycket som ska köpas in. Behovsrapporten är en specialbyggd rapport för Thermoprodukter. Efter en bedömning av hur mycket som ska köpas in skapas ett plane- ringsförslag, i förslaget bockar de för vilka artiklar som ska beställas. När detta är klart skapas en inköpsorder med de artiklar som valdes att beställas i planeringsförslaget, inköpsordern mailas till leverantören. I de flesta fall får Thermoprodukter en bekräftelse från leverantören att ordern är mottagen. Då kan Thermoprodukter bocka i rutan bekräf- telse mottagen i inköpsordern. Om leverantören inte skickar någon bekräftelse bockas bekräftelse mottagen helt enkelt inte i. 16

17 Konstruktion När godset kommer till Thermoprodukter görs en kontroll mot följese- deln och en inleverans i systemet. Om det är några artiklar som saknas måste leverantören kontaktas. Fakturan skickas till ekonomiavdelningen. Figur 4 Inköpsprocessen (Egen modell) Ifall returnering av någon artikel skulle behövas, till exempel om den skulle vara defekt måste detta dokumenteras med ett foto samt kontakta leverantören. Inköpsansvarige skapar en returorder, leverantören skickar ett svar om godkännande samt ett returnummer att skriva på artikeln. Sedan skickas artikeln tillbaka och Thermoprodukter väntar på en ny artikel. Figur 5 Inköpsprocessen vid retur av defekt artikel (Egen modell) 4.2 Thermoprodukters försäljningsprocess En kund ringer, mailar eller faxar in sin order. Försäljaren tar emot denna order och skapar en offert som han skriver ut, scannar in och sedan mailar till kunden. Om kunden godkänner offerten eller en del av offerten så skapar försäljaren en order. Försäljaren kontrollerar att försäljningsordern stämmer och skriver ut denna och skickar till lagret. I de fall kunden inte hör av sig, ångrar sig eller något liknande så ligger offerten kvar i systemet. 17

18 Konstruktion Figur 6 Försäljningsprocessen (Egen modell) 4.3 Thermoprodukters lagerprocess Inom lagret finns fyra olika moment som kan hanteras. Det första momentet är när en leverans kommer. Då kontrolleras godset mot följesedeln, stämmer allting så görs en inleverans i systemet på antal artiklar samt att hyllplats för artiklarna bestäms. Sedan packas artiklar- na upp på den hyllplats som angetts i systemet när artiklarna blev lagerförda. Ifall någon artikel saknas i leveransen kontaktas leverantören och om det är något som behöver returneras så kontaktas också leverantören men detta behandlas i inköpsprocessen. Figur 7 Lagerprocessen, gods inkommer från inköpsprocessen (Egen modell) Det andra momentet är när en försäljare har skapat en försäljningsorder. Då tas kundordern fram i systemet och en plocklista skapas utifrån kundordern. Detta för att veta vart artiklarna finns på lagret. Vid vissa tillfällen behöver Thermoprodukter sätta ihop ett antal kom- ponenter för att få ihop en viss artikel innan den kan skickas iväg till kunden. Då finns en specialbyggd modul i systemet där ett arbetskort skapas utifrån kundordern. Detta arbetskort skrivs ut samtidigt som 18

19 Konstruktion plocklistan. Artikeln sätts ihop enligt arbetskortet, i systemet inlevereras artikeln för att sedan kunna utlevereras. Efter att plocklistan har skrivits ut, plockas kundordern ihop och paketeras. För att skicka gods måste fraktinformation fyllas i, bland annat om det är kolli, pall eller paket samt vikt eller volym. Sedan skrivs fraktsedel samt adresslapp ut och godset skickas iväg via LogTrade. I systemet görs en utleverans med utlevererat antal artiklar. Följesedeln skickas tillsammans med godset och fakturan skickas till ekonomiav- delningen. Det tredje momentet är när artiklarna som skall plockas inte finns i lager. Då läggs plocklistan som en restorder och man väntar på att artiklarna ska komma in i lager igen. Sist men inte minst, det fjärde momentet, är när en kund har beställt med förskottsbetalning. Då plockas ordern ihop och paketeras, sedan ställs paketet undan och betalning från kunden inväntas innan det kan levereras. Men eftersom artiklarna inte är utlevererade i systemet så ser det fortfarande ut som de har artiklarna i lagret. Detta kan vara ett problem och skapa förvirring då det ser ut som artiklarna finns på lager men i själva verket står de paketerade och väntar på att bli ivägskickade. 19

20 Konstruktion Figur 8 Lagerprocessen, en kundorder har inkommit (Egen modell) 4.4 Funderingar från Thermoprodukter Under mötet på Thermoprodukter kom följande frågeställningar och förslag på förbättringar upp. Ett förslag på lösningar presenteras i kapitel 5.4 Lösningsförslag på Thermoprodukters funderingar. Inom försäljning kom följande punkt upp. 1. Man skulle vilja ha möjligheten att spara försäljningsofferten som ett PDF dokument direkt i Microsoft för att se- dan skicka dokumentet till kunden. Inom inköp kom följande punkter upp. 2. Om man inte beställer alla artiklar som hamnar i planeringsför- slaget så kommer dessa som man inte har beställt att ligga kvar till nästa gång man skapat ett nytt planeringsförslag. Dessa artik- lar måste man alltså komma ihåg att ta bort för att inte bli förvir- rad nästa gång man ska göra ett nytt planeringsförslag. 3. Eventuellt översättningsproblem i inköpsorderhuvudet. Ifall man ändrar förväntat inleveransdatum så ändras orderdatum till da- gen innan man satte på förväntat inleveransdatum. 20

21 Konstruktion 4. När man har returnerat en artikel på grund av att den till exem- pel har varit felaktig så skulle de vilja ha möjligheten att lägga in en bevakning på att de väntar på en ny artikel från leverantören. 4.5 Microsoft Process Flows Purchasing Ta gärna fram Bilaga A: Microsoft Process Flows Purchasing för att följa med i flödesschemat. 1.0 Planning 2.0 Drop Shipment Processing 3.0 Quote Entry 4.0 Blanket Order Entry 4.1 Process Blanket Orders 5.0 Purchase Order Entry 6.0 Return Order Entry 7.0 Periodic Activities 8.0 Reports 9.0 History Figur 9 Översikt inköpsprocessen (Källa: Microsoft Process Flows Purchasing, bilaga A) Inom Microsoft Process Flows finns det en funktion man kan lägga till ifall dokument behöver godkännas innan de skickas vidare till nästa etapp. Denna funktion finns med i nästan alla moment så för att det inte ska bli för mycket upprepning skriver jag här vad funktionen går ut på. Ifall dokumentet behöver attesteras innan det skickas vidare till nästa etapp sätter man statusen till väntar på godkännande och om den inte behöver attesteras sätter man statusen till släppt. Med ordet släppt menas att dokumentet skickas vidare till nästa etapp. 1.0 Planering öppna fönstret för inköpsförslag. Inköpsförslaget beräknas sedan mot de försäljningsorderna som finns i systemet för att se vad som behöver köpas in. När inköpsförslaget är be- 21

22 Konstruktion räknat kommer ett dokument upp med verksamhetens artiklar och olika åtgärdsmeddelanden med vad som bör göras. De tre al- ternativen är ny, ändra antal eller ta bort. 2.0 Direktutleverans öppna fönstret med inköpsförslaget, använd sedan funktionen direktutleverans - hämta försäljningsorder. Där anges eller verifieras leverantör samt att åtgärdsmeddelanden ac- cepteras. Inköpsordern skapas. (Med direktutleverans menas att man tar emot en kundorder men istället för att själv köpa in artiklar till lag- ret så skickar man vidare kundordern till sin tillverkare för att de sedan ska skicka leveransen direkt till kunden.) 3.0 Offert öppna fönstret för inköpsofferter. Skapa en ny offert och skriv ut den, skicka offerten till leverantören och invänta att leve- rantören ska bekräfta offerten. När offerten bekräftats av leveran- tören välj funktionen skapa order. 4.0 Inköpsavropsorder öppna fönstret för inköpsavropsorder. Skapa en ny avropsorder, i huvudet på ordern fylls specifikt antal artiklar i som önskas samt vilket datum artiklarna förväntas leve- reras. Släpp ordern och skriv ut för att sedan skicka den till leve- rantören. Invänta bekräftelse. (En inköpsavropsorder utgör ett avtal mellan företaget som köper in och leverantören, avropsorder är bra att använda när man skall köpa in stora kvantiteter av en artikel som skall inlevereras i flera mindre leveranser under en viss tidsperiod.) 4.1 Processen för inköpsavropsorder när bekräftelsen från le- verantören kommit fyll i antal artiklar som ska inlevereras. Välj funktionen skapa order och en inköpsorder skapas. 5.0 Inköpsorder öppna fönstret med inköpsorder, fyll i information om ordern, släpp och skriv ut en orderbekräftelse som sedan skickas till kunden. 6.0 Returorder öppna fönstret för returorder, skapa en ny retur- order, fyll i orderhuvudet och ange orsakskod. Godset skickas tillbaka. 22

23 Konstruktion 4.6 Microsoft Process Flows Sales Ta gärna fram Bilaga B: Microsoft Process Flows Sales för att följa med i flödesschemat. 1.0 Quote Entry 2.0 Blanket Order Entry 2.1 Process Blanket Orders 3.0 Sales Order Entry 4.0 Return Order Entry 5.0 Periodic Activities 6.0 Reports 7.0 History Figur 10 Översikt försäljningsprocessen (Källa: Microsoft Process Flows Sales, bilaga C) 1.0 Offert öppna fönstret med försäljningsofferter. Skapa en ny och fyll i information i offerten, släpp. Skriv ut offerten och skicka till kunden för ett godkännande. När offerten är godkänd av kunden välj funktionen skapa order. 2.0 Försäljningsavropsorder öppna fönstret för försäljningsav- ropsorder. Fyll i orderhuvudet och ange specifikt antal artiklar samt datum som artiklarna ska levereras. Skriv ut och skicka till kunden. När kunden har godkänt fortsätter man i punkt 2.1 Pro- cessen för försäljningsavropsorder. (Man kan använda sig av avropsor- der om en kund har ett avtal att köpa stora antal som skall levereras i flera mindre leveranser under en bestämt tidsperiod.) 2.1 Processen för försäljningsavropsorder när kunden har godkänt avropsordern, fyll i det antal som kommer levereras och välj funktionen skapa order, en försäljningsorder skapas. 23

24 Konstruktion 3.0 Försäljningsorder öppna fönstret med försäljningsordern. Fyll i ordern och kontrollera om det är en direktleverans. Är det en di- rektleverans fyll i detta i inköpskoden och släpp sedan ordern. Om det inte är en direktleverans släpp ordern. Skriv sedan ut or- derbekräftelsen och skicka till kunden. 4.0 Returorder öppna fönstret med returorder, skapa en ny och fyll i orderhuvudet och orsakskod. Släpp ordern. Ett godkännande om att det är okej att skicka tillbaka artiklarna skickas till kunden. 4.7 Microsoft Process Flows Warehousing Ta gärna fram Bilaga C: Microsoft Process Flows Ware- housing för att följa med i flödesschemat. Inventory Setup Require Receive = NO Require Shipment = NO Require Put-away = NO Require Pick = NO 1.0 Receiving BASIC Inventory 1.1 Picking 1.2 Shipping Inventory Setup Require Receive = NO Require Shipment = NO Require Put-away = YES Require Pick = YES 2.0 Receiving 2.1 Inventory Put-away Advanced - 1 Inventory 2.2 Schedule Inventory Pick 2.3 Execute Inventory Pick 2.4 Ship Inventory Setup Require Receive = YES Require Shipment = YES Require Put-away = YES Require Pick = YES 3.0 Warehouse Receipt 3.1 Warehouse Put-away Advanced - 2 Inventory 3.2 Schedule Warehouse Pick 3.3 Execute Warehouse Pick 3.4 Ship 4.0 Managing Transfers 5.0 Physical Inventory 6.0 Periodic Activities 7.0 Reports 8.0 History Figur 11 Översikt lagerprocessen (Källa: Microsoft Process Flows Warehousing, bilaga B) Som ni ser på bilden ovanför finns det tre olika modeller välja mellan och dessa är grundläggande, avancerad 1 och avancerad 2. Grundläggande 1.0 Godsmottagning öppna fönstret med order, väljer vilken order som har inkommit och registrera antalet artiklar. Registrera också 24

25 Konstruktion serienummer eller partinummer ifall det behövs. Bokför sedan in- leveransen i systemet och lagret uppdateras. Avancerad Plocka öppna fönstret med order, välj vilken order som ska plockas, skriv ut plocklistan på ordern och plocka ihop or- dern. 1.2 Utleverans öppna fönstret med order, välj aktuell order och registrera vad och hur mycket som ska skickas utifrån plock- listdokumentet och eventuella serienummer eller parti- nummer. Sedan skickas godset och lagret uppdateras med aktuellt antal. 2.0 Godsmottagning välj vilken order som tas emot, det vill säga om det är en försäljningsorder, inköpsorder eller inkommande överföring. Ange antal artiklar som tas emot och använd funkt- ionen skapa lagerinförsel/plockning, då skapas ett lagerinförseldo- kument. 2.1 Lagerinförsel välj det aktuella lagerinförseldokumentet, det dokument som skapades i 2.0 Godsmottagning, och skriv ut dokumentet. Utifrån lagerinförseldokumentet läggs artiklar- na fysiskt in i lagret. Faktiska kvantiteter och fack skrivs ner på dokumentet och skickas till kontoret. På kontoret läggs ar- tiklar in i systemet och lagerartiklarna ökar. 2.2 Schemalägga lagerplock börja med att välja vilken typ av order det gäller, det vill säga om det är en returorder, försälj- ningsorder eller utgående överföring. Registrera hur mycket som ska skickas. Använd sedan funktionen skapa lagerplock- ning och ett lagerplockningsdokument skapas för orden som senare ska plockas. 2.3 Utför lagerplock välj det lagerplocksdokument som ska plockas och skriv ut dokumentet. Artiklarna plockas fysiskt från lagret och flyttas till lagringsutrymmet för utleveranser. Lagerplockningsdokumentet skickas tillbaka till kontoret. 2.4 Frakta Lagerplocksdokumentet uppdateras med antal och fack. Detta bokförs och ordern skickas. 25

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Memnon Apport Frakthantering

Memnon Apport Frakthantering Memnon Apport Frakthantering Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision). Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 14 februari 2014 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Elin Uppström Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande: Inga

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta. 1 (7) Datum 2017-03-16 Sak- och Diarienr (åberopas) 949-A398-713/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Ansvarig handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se FRÅGOR OCH SVAR

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Kostnadställefördelning av EDI-order. ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Kostnadställefördelning av EDI-order ReadSoft 2011 Kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-24 Exder Kostnadsställesfördelning Sida 2 av 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur

Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Tentamen i: Affärssystem och tjänsteorienterad arkitektur Kurskod: DSK2:SOA1 Datum: 18 februari 2013 Tid: 15:00 19:00 Examinator: Gustaf Juell-Skielse Information Hjälpmedel: Omfång: Poängkrav: Utförande:

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Memnon Apport Frakthantering

Memnon Apport Frakthantering Memnon Apport Frakthantering Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision). Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat

Läs mer

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll:

Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Hjälpavsnitt Fraktsedlar kvittera/mottaga Innehåll: Fraktsedlar kvittera/mottaga... 1 Nya fraktförsändelser... 1 Automatisk kvittering av leveranser... 3 Avvisade försändelser, retur från mottagaren...

Läs mer

iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström

iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström iscala Credit Management Scalabruk höstmöte 2011 Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Eksjö och Göteborg Stark tillväxt

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0

Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 Nyheter Hybron MPS version 6.4.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Lagra skapande datum på TO...2-3 3 Ansvarig planerare...3-4 3.1 Personalregistret...3-4

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura

Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura Behandling av inköpsfakturor samlingsfaktura De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision Inköpsordern med reservdelarna kan löpande inlevereras och faktureras. Detta görs på

Läs mer

Full kontroll över logistikprocessen

Full kontroll över logistikprocessen Full kontroll över logistikprocessen LeanLog nästa generations innovativa logistiksystem är mer än enbart ett WMS-system. LeanLog effektiviserar inte bara den fysiska lagerhanteringen utan också hela orderprocessen.

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06

Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Lagerreduktion Temadag 2009-10-06 Christer florin Christer.Florin@se.lawson.com Agenda Introduktion MAF Konstruktionsbakelit ett kundcase Lunch Utveckling av processer påverkar lagernivån ett kundcase

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder

Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Handledning för Netto Grossistflöde via Exder Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast uppdaterat:12-01-30 Exder Netto Grossistflödet Sida 2 av 30 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING

RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING 1 (5) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: UPPDRAGSCHEF ANTAGEN: 25 AUGUSTI 2015 ANSVARIG: KVALITETSSAMORDNARE REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: 7 JUNI 2016 RUTIN FÖR PROCESSKARTLÄGGNING Det här är en

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova.

Versionsmeddelande. Inleverans rekvisition omskrivet Nu ser även Inleverans rekvisition / Fri inleverans ut som övriga inleveransfunktioner i Nova. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.0.0 Nummer och revision på avtal En ändring är gjord så att man nu aldrig kan tillåta samma avtalsnr och revision på ett avtal som redan finns. Det gäller både säljavtal

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström

Affärssystem. Affärssystem - 1. Affärssystem. Informationssystem (IS) Tobias Nyström Affärssystem Affärssystem - 1 Tobias Nyström 111123 Affärssystem ERP ERP = Enterprise Resource Planning System (ingen klar definition av ERP i litt.) Tidigare affärsaktiviteter ex. HR, Finans och försäljning

Läs mer

Lagerkoll. Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Enkelt att komma igång! Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat

Läs mer

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin

Lagerkoll. Hantera ditt lager på webben och i mobilen. Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Lagerkoll Hantera ditt lager på webben och i mobilen Inventera, beställ varor och ta emot ordrar effektivare än någonsin Arbeta många tillsammans lagret uppdateras i realtid Integrerat med Fortnox bokföringssystem!

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll

Lathund läkemedelsbeställningar. Innehåll 1 Innehåll Lathund läkemedelsbeställningar 1. LOGGA IN... 2 2. SKAPA VARUKORG... 2 3. LÄGGA TILL VAROR I VARUKORG... 3 Lägg till från mall... 3 4. SPARA VARUKORG... 4 5. SKICKA BESTÄLLNING... 4 6. INLEVERANS...

Läs mer

Credit Management. Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson

Credit Management. Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson Credit Management Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Carina Johansson Ingemar Ohlsson iscala Credit Management Standard Server Features Support för ett iscalabolag Relativ information i en och

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström

iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström iscala Distribution Planning Presenteras av: Fred Boström Om Bitlog AB Grundat 2006 av Fred Boström Ägs av grundare med personal Kontor i Upplands Väsby, Göteborg och Eksjö Stark tillväxt och lönsamt sedan

Läs mer

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet

Affärssystem. Linda Askenäs Linköpings universitet Affärssystem Linda Askenäs Linköpings universitet AS AS i sitt sammanhang i verksamheten - val, införande och användning Finns flera sätt att betrakta detta. Vi skall gå in på några framförallt tekniska,

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv.

Studentsynpunkter? Vad menas med IT i organisationer. Moderna affärsstrategier. Beskriva organisationer ur olika perspektiv. Moderna affärsstrategier Beskriva organisationer ur olika perspektiv F2 Vad menas med IT i organisationer IT i organisation Vad är en organisation? Vad menas med perspektivet IT i organisationer? Studentsynpunkter?

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun

Frakthandlingsfiler i Mamut Business Software Pacsoft/Unifaun Frakthandlingsfiler i För företag som bedriver postorderhandel och/eller skickar många paket under en normal arbetsdag, kan implementering av frakthandlingsfiler effektivisera de logistiska rutinerna i

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Full kontroll över logistik & produktion

Full kontroll över logistik & produktion LeanLog Production (modul) Full kontroll över logistik & produktion LeanLog är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. LeanLog rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Standard orderblanketter

Standard orderblanketter Standard orderblanketter Pyramid Business Studio (31 januari 2012) I Pyramid används en mängd olika blanketter till varierande användningsområden. Här beskrivs endast de blanketter som används vid orderregistrering

Läs mer

Statistik och Tio i topp

Statistik och Tio i topp 2015-03-05 Statistik och Tio i topp Pyramid Business Studio (2015-03-05) Pyramids statistik beräknas på lite olika sätt beroende på om det är Pyramids standardstatistik eller modulen Statistik som används.

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning

Förenklad användarmanual Förskrivarportalen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion Förskrivarportalen... 2 2 Inloggning... 2 2.1 Hur får jag förskrivarportalen till min dator?... 2 2.2 Hur får jag ett användarnamn och lösenord?... 2 2.3 Hur gör jag

Läs mer

Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen

Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen Hjälpavsnitt Expediera varor under Firma-ikonen Innehåll: Varubeställningar och returer... 1 Expediering av varor... 2 Utleverans av varubeställningen... 6 Redigering av beställningar och att visa packsedlar

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 991001

Nyhetsbrev Exder 991001 Sida 1 av 9 Nyhetsbrev Exder 991001 Det är dags för höstens första stora release av Exder. En hel del nya funktioner finns tillgängliga för att förenkla din vardag och förbättra din konkurrenskraft! Särskilt

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss!

Många nyheter baserar sig på beställningar från olika Exder-kunder. Saknar du något i Exder kontakta oss! Sida 1 av 15 Ny version av Exder 2003-03-19. Andra versionen av Exder i år. I denna version har vi ägnat mest tid åt hanteringen av varucertifikat. Dels geno förbättra rutinerna i Exder EPC för att skapa/skicka

Läs mer

Garp 3.17. Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007

Garp 3.17. Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007 Garp 3.17 Garp Användarförenings årsmöte 1/3 2007 Tillbakablick på 3.16 Reklamationshantering Kund, leverantör, MPS Anläggningsregister Outlook menyer Forms Butikskassan Tillgodokvitto Säljarinloggning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Full kontroll över lager & logistik WMS

Full kontroll över lager & logistik WMS WMS Full kontroll över lager & logistik Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order-

Läs mer

Registrera dig. För att komma igång med försäljningen, och komma åt din personliga webbshop, behöver du bara registrera dig i 3 enkla steg:

Registrera dig. För att komma igång med försäljningen, och komma åt din personliga webbshop, behöver du bara registrera dig i 3 enkla steg: Manual för Säljare Som Säljare får du tillgång till en egen Newbody-webbshop. För att du ska ha bästa förutsättningar att lyckas med din försäljning, och på så vis bidra till att gruppen når sitt mål,

Läs mer

Standard orderblanketter i Pyramid

Standard orderblanketter i Pyramid Standard orderblanketter i Pyramid Skillnader Pyramid Business Studio (PBS) och Pyramid 2 Grundinställningar krävs för utskrift av blanketter Återutskrift av blanketter. Egenskapsöversikt, Rutin 780 Blankettset

Läs mer

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1

Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Åhörarmaterial Nyheter i version 7.4 del 1 Denna föreläsning tar upp nyheter från olika områden i MONITOR version 7.4. Vi kommer att visa ett blandat urval av de nyheter som har tillkommit i denna version.

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer