LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05"

Transkript

1 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan 14, Jönköping

2 2

3 Sammanfattning Syfte, metod och urval Syftet är att utvärdera hur långt Mer Mjölk har kommit i projektets målsättningar. Områdena som utvärderingen fokuserat på är: öka produktionen, skapa kommunikation mellan mjölkproducenter, LRF och andra aktörer, öka lönsamheten, förbättra företagens hållbarhet, öka företagsledarkompetensen, kunna erbjuda behovsanpassade utbildningar, och öka den internationella samverkan. Utvärderingen har bestått i tre delar. En del är en undersökning bland mjölkproducenter, både deltagare i projektet och icke deltagare. Djupintervjuer med referensgårdar är del två, och del tre är djupintervju med projektledaren för Mer Mjölk Lis Eriksson. 199 intervjuer genomfördes med mjölkproducenter, och fem djupintervjuer med tre referensgårdar. Slutsatser och analys Projektet har uppmärksammats i princip av samtliga mjölkproducenter, oavsett om man deltagit eller ej. Deltagarna har ett bra generellt intryck av projektet, där de flesta har angett betyget bra. Majoriteten av deltagarna anser att deras produktion har ökat på grund av projektet. Bland djupintervjuerna kommer produktionen öka, men det är på grund av att de bygger nya anläggningar. Målsättningen är inte nådd men projektet har kommit en bit på väg. För att ytterligare höja produktionen krävs att fler deltar i aktiviteterna, och att det klargörs hur aktiviteten påverkar företaget. Perspektivet bör vidgas om vad som påverkar mjölkproduktionen. Kommunikationen har ökat mellan mjölkproducenterna, vilket syns i både djupintervjuer och undersökningen. Projektet får anses ha kommit långt inom denna målsättning. För att ytterligare öka behöver antalet deltagare öka. Ett snävt synsätt på vad lönsamhet innebär kan påverka de ca 20 % som anser sig ha opåverkad lönsamhet. Två tredjedelar menar dock att lönsamheten har gått upp, och det går därför att säga att projektet har nått delar av målsättningen. I framtiden bör projektet fokusera på detta område, då det är av stor vikt för projektets totala framgång. Grundläggande utbildning i företagsekonomi kopplat till lantbruk skulle kunna förbättra kunskapen om vad som påverkar lönsamheten. Uppföljning är ett sätt att tydliggöra vad projektet gör, och sätta större press på deltagarna. Hållbarheten har påverkats främst inom det sociala, medan den ekonomiska är mindre påverkad. Den sociala påverkan är en naturlig del av varje aktivitet och därför blir det fler tillfällen för social aktivitet. Den ekonomiska är mer avancerad och är begränsad till vissa tillfällen. För att öka behöver fler deltaga i aktiviteterna och för att ta del av verktygen. Fokuset på branschen och förbättringsmöjligheterna har gjort att deltagarna upplever att de blivit mer kompetenta generellt. De upplever inte stor förbättring när det gäller att leda personal, och det behövs mer aktiviteter inom detta område. Nybyggnationen innebär att arbetsmiljön förbättrats, men fokuset är begränsat till detta. Målet angående företagsledarkompetens är inte uppnått, och här handlar det om utbildning och inspiration. Undersökningen visar att aktiviteterna har varit anpassade, och utbudet anses vara mycket bra. Utvärderingarna för enskilda aktiveter bör ge en bra bild, då utlåtanden från deltagare enbart är från de få tillfällen de varit med. Internationaliseringen är det område där projektet inte tagit nämnvärda steg, och kräver att man sätter igång med de aktiviteter som man föresatt sig. 3

4 Innehållsförteckning Kap 1 Syfte, metod och upplägg Bakgrund och syfte Metod och upplägg...6 Kap 2 Undersökning bland mjölkproducenter Kännedom om projektet Mer Mjölk På vilket sätt man sett eller hört om projektet Intryck av hur projektet har fungerat Hur man deltagit i projektet Hur aktiviteterna/arrangemangen fungerat Har projektet påverkat verksamheten Bidrar deltagandet till ökad mjölkproduktion Bidrar deltagandet till förbättrad lönsamhet Bidrar deltagandet till att göra företaget mer hållbart på sikt Höjer deltagandet kompetensen som företagsledare Bidrar deltagandet till effektiviseringar och/eller förbättringar Har aktiviteterna varit anpassade till lantbrukarens behov Har deltagandet gjort att man fått internationella kontakter Kollega som deltagit i projektet Har projektet påverkat kollegans verksamhet Ökad mjölkproduktion de närmaste åren Saknas information om projektet, projektets mål och dess aktiviteter Förslag på hur projektet kan nå ut med information på ett bättre sätt Företagets kompetens och kunskap Andra mjölkproducenters kompetens och kunskap Kön Ålder Hur länge man bedrivit mjölkproduktion i egen regi Storlek på mjölkkobesättning Areal Var står man i sitt mjölkföretagande Antal anställda...45 Kapitel 3 Djupintervjuer med referensgårdarna Bakgrundsinformation Varför ställde man upp som referensgård? Mål/syfte med deltagandet Bra/mindre bra med att vara referensgård Allmänna intrycket av projektet Hur har man deltagit i projektet Fungerar aktiviteterna Rådgivningens påverkan Rådgivningens påverkan på målen Volymmålet Lönsamhetsmålet Hållbarhetsmålet Målet för ökad företagsledarkompetens Kommunikationsmål Behovsanpassad utbildning och rådgivning

5 3.16 Målet för internationell samverkan Utvecklingen tack vare projektet...55 Kapitel 4 Djupintervju med projektledaren Intervju med Lis Eriksson, LRF...58 Kap 5 Analys Hur har projektet fungerat? Kännedomen om Mer Mjölk Målsättningen angående volym Målsättningen angående lönsamhet Målsättningen angående företagens hållbarhet Målsättningen angående företagsledarkompetens Målsättningen angående kontakter med andra i branschen Målsättningen angående behovsanpassad utbildning Målsättningen angående internationell samverkan Övrigt...63 Kap 6 Slutsatser Hur har Mer Mjölk fungerat? Kännedomen om Mer Mjölk Ökad mjölkproduktion Ökad lönsamhet Företagens hållbarhet Kompetens att leda företag Kontakter med andra i branschen Behovsanpassad utbildning Internationell samverkan Övriga slutsatser Personliga reflektioner om resultatet...67 Bilagor: Enkäter 5

6 Kap 1 Syfte, metod och upplägg 1.1 Bakgrund och syfte LRF i Jönköping samt Svensk Mjölk gör en satsning på att öka mjölkproduktionen i länet under en treårsperiod. Områdena som projektet ämnar förbättra är generellt att öka produktionen, skapa kommunikation mellan mjölkproducenter, LRF och andra aktörer, öka lönsamheten, förbättra företagens hållbarhet, öka företagsledarkompetensen, kunna erbjuda behovsanpassade utbildningar, och öka den internationella samverkan. Rapporten syftar till att utvärdera hur långt Mer Mjölk har kommit i sina målsättningar. Utvärderingen är inte den avslutande utvärderingen, utan en delutvärdering. Utvärdering visar, med hjälp av en undersökning bland deltagande och icke deltagande mjölkproducenter, djupintervjuer med referensgårdar, och med projektledaren Lis Eriksson. I slutsatserna presenteras hur projektets olika områden lyckats, samt förslag på hur man kan fortsätta arbeta för att nå längre. 1.2 Metod och upplägg För att kunna utvärdera projektet har tre olika undersökningar gjorts. Under mars månad genomfördes telefonintervjuer med mjölkproducenter som deltagit i projektet, samt med mjölkproducenter som inte deltagit i projektet. Fem djupintervjuer har gjorts med mjölkproducenter på tre olika referensgårdar, och en djupintervju är genomförd med projektledare Lis Eriksson på LRF. Från LRF erhölls 510 adresser, varav 501 adresser var användbara. Totalt genomfördes 199 intervjuer, där 67 st är deltagande mjölkproducenter (återges som deltagare i rapporten) och 132 är icke deltagande producenter (återges som icke deltagande i rapporten). Vid intervjutillfället tillfrågades mjölkproducenten om de deltagit i projektet på något sätt, och svaret på denna fråga avgör vilken av ovan nämnda kategorier personen hamnar i. Av de som varit villiga att ställa upp på intervju har 29 % deltagit på något sätt i projektet. Kapitel två visar resultatet från undersökningen med hjälp av figurer. Kapitel tre återger en sammanfattad bild av svaren från djupintervjuerna med referensgårdarna. Projektledaren Lis Eriksson intervjuades och resultatet återfinns i kapitel fyra. De avslutande två kapitlen analyserar det totala insamlade materialet, för att sedan komma med slutsatser. 6

7 Kap 2 Undersökning bland mjölkproducenter Kapitlet redovisar resultatet från undersökningen med deltagare och icke deltagare i projektet. 2.1 Kännedom om projektet Mer Mjölk Deltagit 80 Ej deltagit Procent Ja Nej Figur 2.1 Har du hört talas om projektet Mer Mjölk? (fråga 1) Det är en marginell skillnad mellan kännedomen hos de deltagande i projektet och de som ej deltagit. Kännedomen är hög hos båda grupperna. 7

8 2.2 På vilket sätt man sett eller hört om projektet Deltagit Ej deltagit 60 Procent Nyhetsbrevet som kommer med mjölkbilen Annonser/artiklar i tidningar Genom kollegor, vänner och bekanta Genom rådgivarna Annat Annat: -Sms från LRF, 9 st -Arlamöte, 7 st -Broschyr, 3 st - -Genom Arla -Radio -Förening, 1 st -Internet -LRF samlingar -Tidningar -Årsmöte Figur 2.2 På vilket eller vilka sätt har du sett eller hört om projektet? (fråga 2) Det är rimligt att förutsätta att de som deltagit i projektet är mer uppmärksamma gällande information om projektet, vilket figur 2.2 bevisar. De som ej deltagit har inte sett eller hört om projektet i lika stor utsträckning som deltagarna. Annonser/artiklar och nyhetsbrev är de kanaler där flest uppmärksammat inom båda grupper. Här har LRF större kontroll över innehållet och det är rimligt att många deltagare och ej deltagare har tillgång till tidningarna och nyhetsbrevet. 8

9 2.3 Intryck av hur projektet har fungerat Deltagit Ej deltagit Procent Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Vet ej Figur 2.3 Vilket är ditt allmänna intryck av hur projektet hittills fungerat? (fråga 3) Vad har varit bra? - Aktiviteterna, 12 st -Öppna upp ögon för mjölkproduktionen, 8 st -Hela projektet, 7 st -Satsningen framåt -Informationen, 6 st -Bygge av fler koplatser, 5 st -Visar en positiv syn av mjölkproduktion -Yngre människor kan satsa på mjölkproduktion -Att man försöker ta fram mjölknäringen, 4 st -Erfarenhetsutbyte mellan lantbrukarna -Bra att inspirera fler att investera i mjölkproduktion, 3 st -Fler ska nu satsa på mjölkproduktion -Har gett inspiration -Finns möjlighet till fortbildning, 2 st -Upplägget -Aktualiserar att det kommer att fattas mjölk i framtiden, 1 st -De har kommit ut med budskapet på ett bra sätt -De som håller i projektet verkar vara målmedvetna och jobbar hårt -Det känns postitvt att leverera mjölk i framtiden -Det sköttes på ett bra sätt -Fler ansökningar till mjölkstallar och mjölkplatser -Fokuserar på att man vill ha mer mjölk -Ger bättre ekonomi -Har gett resultat -Intressant -Lantbrukarna vågar nu satsa framåt -Nyhetsbreven -Projektet har blivit en motor för hela branschen i länet 9

10 -Skapar mötesplatser för lantbrukare Vad kan bli bättre? -Mjölkpriset skulle vara högre, 14 st -Inriktar sig för mycket på robotmjölkning istället för generationsbytet, 3 st -Man ska tänka på de befintliga gårdarna och vad som kan förbättras där -Uppföljningen -Anpassa projektet efter gårdarnas olika storlekar, 2 st -För sen information med Nyhetsbreven -Mer politiskt intresse -Mer redovisningen av kalkyler -Avräkningspriset måste upp, 1 st -Behövs fler bönder istället för fler ladugårdar -Behövs fler mjölkkor än vad vi har i dagsläget -Bättre ekonomiska förutsättningar -Bättre samarbete mellan husdjursföreningen och projektet -Börja med hur det ser ut på gårdarna -Det ska inrikta sig mer på lönsamheten -Dålig struktur -Få med de yngre -För mycket kurser -För stora visioner -Glömmer bort de redan befintliga producenterna -Gynna en framtida mjölkproduktion -Har inte haft så stor genomslagskraft -Ingen konkret ekonomisk redovisning -Lite för mycket frälsningsmöte -Låg nivå på kurserna -Mer fakta om kostnader -Mer information om lantbrukarna som har byggt ut -Mer information om projektet Mer mjölk -Mer intressanta föreläsare -Måste nå ut till fler -Mjölkpriset styr -Närmre kontakt med mjölkproducenterna -Projektet är mer i Östergötland -Tydligare med att det fattas mjölk -Upplevs som flummigt Vad saknas i projektet? -Fokus på pris och lönsamhet, 5 st -Kunde kontakta mjölkbönderna personligen och ge en individuell rådgivning -Ekonomisk redovisning, 2 st -Bör anpassas efter mindre gårdar, 1 st -Dokumentation till myndigheter -Föreläsningar om att trimma befintlig produktion -Försöka värna om de som tänker sluta med mjölkproduktion -Grundsynen på de stora problemen -Göra mer analyser på gårdarna -Hjälp att hitta mer mark att odla på -Konsumenterna ska veta hur lågt priset är -Kunde vara mer evenemang nära Vrigstad istället för Nässjö -Kurser i utfodring -Mer information om överproduktion 10

11 -Mer konkret om ekonomin i mjölkproduktionen -Mer kontakt från projektledaren -Mer lokala träffar, att man bekantar sig mer lokalt -Mer långsiktighet -Mer om hur små gårdar ska klara sig -Mer redogörelse för vad som händer efter investering -Mer träffar med kollegor som har lyckats med projektets mål -Stötta de som vill ta över företagen i framtiden och som vill bygga ut -Tydlighet -Uppföljningsdokumentation -Upphandlingar av foder -Verklighetsförankring -Öppenheten av lantbrukarnas ekonomiska situation Nästan två av tre deltagande anser att projektet fungerat bra, och en få deltagare anser att projektet varit mycket dåligt, eller mycket bra. Nästan varannan av de icke deltagande har ingen uppfattning om projektet, vilket inte överraskar då de inte deltagit i projektets olika aktiviteter. Var tredje icke deltagare anser att projektet fungerar bra. I kommentarerna om vad som varit bra med projektet kan man läsa att det har satt fokus på mjölkproduktionen generellt, vilket både deltagare och icke deltagare kan dra nytta av. Det har fört in energi i branschen genom att inspirera, informera om hur man kan satsa och öka kommunikationen och nätverkandet mellan de aktiva. Trots att projektet satsat på att informera om hur priset bara är en del i deras lönsamhet, kommer det upp som det främsta området för förbättring i projektet, vilket inte ligger inom ramarna för projektet. Ytterligare förbättringar handlar till viss del om att anpassa projektet till gårdarnas nuvarande situation. 11

12 2.4 Hur man deltagit i projektet 100 Figuren överstiger 100 % då fler svarsalternativ är möjliga Procent Seminarier Studiebesök Erfaträffar Temadag Annat Nej, har ej deltagit Figur 2.4 Har du deltagit på något sätt i projektet och i så fall på vilket sätt? (fråga 4) Annat: -Kurs, 4 st -Lyssnat på ordförande vid annat sammanhang, 1 st -Medverkat i tidningsartikel -Möte -Robotträff Varför man ej deltagit: -Tidsbrist, 35 st -Är för gammal och ska snart gå i pension, 13 st -Jag ska sluta med mjölkproduktion, 12 st -Inget intresse, 11 st -Inte varit aktuellt, 9 st -Inget intresse av att bygga ut, 7 st -Har inte möjligheten att bygga ut, 6 st -Är inte i någon investeringfas, 5 st -Kommer behålla den mjölkproduktion jag har, 2 st -Osäker på om jag vill fortsätta med mjölkproduktion -Tycker att det är ett jippo -Tänker minska på mjölkproduktionen -För lång resa, 1 st -Har inte blivit tillfrågad -Har slutat med mjölkproduktion -Har varit med i liknande projekt tidigare -Tycker inte om upplägget -Skeptisk till projektet -Satsar inte så hårt på mjölkproduktionen -Tycker inte att det fyller någon funktion -Visste inte om att den fanns 12

13 -Är inte aktiv i någon förening Vad skulle behöva förändras för att du skulle delta? -Mer tid för att hinna delta, 11 st -Är mer för de yngre, 6 st -Att någon vill ta över vår gård, 5 st -Att jag ville satsa mer eller bygga ut, 4 st -Har inte varit aktuellt -Mer betalt när man producerar mjölk -Avståndet dit, 2 st -Mer personlig kontakt från projektet -Träffar på lokal nivå -Att de tog upp vetenskapliga framsteg, 1 st -Att EU-stödet dras in -Att lönsamheten blir bättre -Förutsättningarna för att expandera skulle förbättras -Inte intresserad -Mer anpassning efter mindre gårdar -Skulle behöva mer mark -Ökat fokus på produktion, foder och arbetskraft Vad skulle du vilja lära dig mer om inom ditt företagande/mjölkproduktion? -Ekonomi, 23 st -Robotmjölkning, 7 st -Utfodring -Allmänt utvecklas inom alla sektorer, 5 st -Lönsamhet -Avel, 4 st -Kunskap om byggnader -Effektivitet, 2 st -Ekonomiskt stöd -Fertilitet -Kviguppfödning -Lean Production, -Affärsjuridik, 1 st -Alternativ till mjölkproduktion -Anställningsvilkor -Bli bättre på att förhandla -Byggprocessen -Djurhälsan -Efra grupperna -Ekologisk växtodling -Djuret från kalv till ko -Företagsrådgivning -Hur man avvecklar företagandet -Kalvar och rekryteringsdjur -Kalvuppfödning -Kors beteende -Mer datakunskap -Nybyggnation -Närproducerat kraftfoder -Rekrytering -Odla inhemskt -Proteinfoderodling -Öka produktionen 13

14 Seminarier och temadagar är de aktiviteter som passat deltagarna främst. De som ej deltagit i projektet går att grovt dela in i två grupper, där den ena gruppen har en struktur där projektet inte passat in på grund av exempelvis pensionering. Den andra gruppen vill inte utveckla sin verksamhet, där de inte vill investera i utbyggnad och är nöjda med produktionen. Äldre mjölkproducenter förknippar projektet med yngre deltagare, varför de inte känner att projektet passat dem. Avsaknaden av tid är en stor faktor för de potentiella deltagarna, vilket i sin tur innebär att projektet inte prioriteras. Det är få kommentarer om att innehållet inte stämmer med mjölkproducenternas intresse, istället handlar det om avsaknaden av motivation att utvecklas. Det finns en risk att projektet engagerar de som hade gjort förändringar/förbättringar oavsett projektet Mer Mjölk, och missar de som behöver projektet. 14

15 2.5 Hur aktiviteterna/arrangemangen fungerat Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Vet ej Figur 2.5 Hur har de aktiviteter/arrangemang du deltagit i fungerat generellt sett? (fråga 5) Vad har varit bra? -Bra upplägg, 10 st -Bra föreläsare, 8 st -Man delade erfarenheter, 7 st -Intressanta teman, 3 st -Mycket information -Allmänt inspirerande, 2 st -Saklig information -Ambitiöst och genomtänkt, 1 st -Att man satsar på mjölkproduktionen -Bra handledare -Bra idéer, fokus på rätt saker -Bra information om man tänker bygga -Bra kvalité på utbildningarna och seminarierna -Enskilda experter -Gårdarna var väl förberedda -Informativt och intressant -Kursen Trimma din robot -Kommunikationen bland parterna -Kompetent personal -Lagom stora grupper -Lean Production -Lärorikt -Rätt fokus -Uppmärksammade att det behövs mer mjölk -Varierande aktiviteter Vad kan bli bättre? -Fler deltagare, 3 st -Information hämtat från verkligheten och mindre teori -Bättre kursledare, 2 st -Bättre uppdaterade med nyheter inom branschen, 1 st -Fler diskussioner och debatter -Fler kurser på högre nivå -Högre nivå på kunskapen -Längre Erfaträffar -Mer fokus på befintlig produktion -Mer om EU-krav och politiker -Mer satsning på robotmjölkning -Mer öppen tid -Saknas kurser i ekonomi -Större diskussionsutrymme -Uppföljningen 15

16 De som deltagit är nöjda med aktiviteterna som erbjudits inom projektet, där nio av tio har angett betyg mycket bra eller bra. Upplägget är det som främst gjort deltagarna nöjda, och kvaliteten och engagemanget är ytterligare bidragande anledningar. Möjligheten att träffa och dela erfarenheter med andra deltagare upplevs som bra. Förbättringsområdena handlar om att fokuset borde vara på den befintliga gården och produktionen, och inte enbart på nybygge. Deltagarna önskar att det var fler med på aktiviteterna, vilket också styrks av att de vill ha mer tid för styrd diskussion så väl som för allmän deltagarna emellan. Nivån på kurserna diskuteras, och en högre nivå efterfrågas. 16

17 2.6 Har projektet påverkat verksamheten Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja, positivt Ja, negativt Nej Vet ej 8 Figur 2.6 Har projektet på något sätt påverkat din verksamhet? (fråga 6) Positivt På vilket sätt? -Har fått nya idéer, 5 st -Har fått mer inspiration att fortsätta med mjölkproduktionen, 3 st -Har börjat bygga -Mer optimistisk -Försöker bli mer effektiva, 2 st -Ekonomiskt positivt, 1 st -Fått framtidstro genom att kunna samtala med andra -Fått nya kontakter -Har börjat med Lean Production -Man känner att det finns den kompetens som man behöver -Mer kunskap -Ska eventuellt börja med kviguppfödning Negativt På vilket sätt? Inga kommentarer Varannan deltagare anser att projektet ej påverkat verksamheten nämnvärt. Detta kan förklaras av att deltagarna har olika syn på vad påverkan är för något. En deltagare anser att nätverket mellan olika mjölkproducenter har påverkat verksamheten, medan nästa deltagare vill ha mer konkreta effekter för att anses ha påverkats av projektet. Det är också svårt att härleda vad som är en effekt av Mer Mjölk, och vad som kommer från andra kanaler. Dessa kan vara delar av förklaringen till den stora andelen icke påverkade. 17

18 2.7 Bidrar deltagandet till ökad mjölkproduktion Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja Tveksam Nej Vet ej Figur 2.7 Volymmålet -Upplever du att ditt deltagande bidrar till idéer och uppslag till en ökad mjölkproduktion i ditt företag? (fråga 7) Motivering: -Man får inspiration från kollegor, 4 st -Jag upplever inte att det har tillfört något, 2 st -Man får mycket inspiration -Man har lärt sig mycket -Allmänt positiv syn, 1 st -Det har med bättre foder att göra, då blir det mer mjölk -Det har varit hög nivå på det man tagit upp på träffarna -Det är stimulerande att delta i olika seminarier -Intressant om generationsskifte -Jag blir mer intresserad -Jag försöker vara positiv när vi har besök -Jag skolar in min son i detta och mitt deltagande har hjälpt mig i detta -Jag tror att jag kommer få bättre lönsamhet med hjälp av dom aktiviteterna jag gått på -Man blir medveten om vad man ska bli bättre på -Man blir mer fokuserad på att producera mer mjölk om man deltar -Man hoppas att det ska ge något positivt tillbaka -Mer kunskap leder till bättre resultat -Nätverksbyggande och ny kunskap -Ska avveckla min mjölkproduktion -Vi har engagerat oss mer än vad vi hade gjort annars -Vi har valt att inte expandera just nu Dryga hälften av deltagarna anser att projektet har bidragit till ökad mjölkproduktion, och främst för att de får inspiration av de andra deltagarna. Nivån har varit hög på kurserna vilket har upplevts som stimulerande, och projektet har påverkat fokuseringen samt 18

19 engagemanget, och kunskapen leder på sikt till bättre produktion. Var tredje upplever dock inte att projektet har lett till idéer och/eller uppslag för att öka produktionen. 19

20 2.8 Bidrar deltagandet till förbättrad lönsamhet Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja Tveksam Nej Vet ej Figur 2.8 Lönsamhetsmålet -Upplever du att ditt deltagande bidrar till idéer och uppslag för att förbättra lönsamheten i ditt företag? (fråga 8) Motivering: -Man får idéer, 5 st -Man tänker till lite angående lönsamheten, 3 st -Jag blir duktigare, 2 st -Jag upplever inte att det har tillfört något -Att få olika information är positivt, 1 st -Deltagit i bara ett seminarium -Den kursen som hade hjälpt mig lönsamhetsmässigt blev inställd -Det har handlat mera om utökning än lönsamhet -Det måste vara konkreta råd som verkligen ger pengar tillbaka -Det roligaste har varit att träffa kollegor -Det är viktigt att kunna trimma produktionen -Foderkursen jag har gått på var nyttig -Hoppas att bygget vi gjort ska öka lönsamheten på sikt för mjölkproduktionen -Jag blir mer rationell i mitt arbete -Jag har gått kursen som handlar om att hålla koll på ekonomi, kostnader -Kunskapen hjälper -Lean kommer att göra att vi arbetar mer effektivt -Man får fokus på detaljer i produktionen -Man får träffa andra kollegor med andra tankar som kanske vet bättre än en själv -Man kan spara på kraftfoder -Man ser att utvecklingen har gått framåt -Många olika saker kan förbättras i ett företag och dessa punkter belyses -Om man går på en sådan här temadag. För en del handlar det om ekonomin -På lång sikt -På sikt kanske om jag väljer att bli kvigproducent åt någon som deltar i projektet -Styrningen med djurflödet -Var lite intresserad av kvighotell 20

21 -Vi har blivit effektivare Sex av tio anser att lönsamheten har förbättrats tack vare idéer och uppslag från projektet, men var femte anser att det inte har bidragit. Flera anser att projektet har gjort att man tänker till och att projektet har visat på detaljer som lantbrukaren kan påverka. Som tidigare återkommer kommentarer om att fokuset har varit på utökningen snarare än att förbättra med nuvarande byggnader. En annan kommentar handlar om att råden måste vara konkreta för att man ska få lönsamhet. För att uppleva förbättring bör råden vara av praktisk natur, som kan implementeras i produktionen. 21

22 2.9 Bidrar deltagandet till att göra företaget mer hållbart på sikt Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Ekonomiskt Socialt Procent Ja Tveksam Nej Vet ej Figur 2.9 Hållbarhetsmålet - Upplever du att ditt deltagande bidrar till idéer och uppslag att göra ditt företag mer hållbart på sikt..? (fråga 9) Motivering: -Man förstärker nätverken, 7 st -Roligt att träffas, 3 st -Man byter tankar och erfarenheter med människor som man kanske inte gjort annars, 2 st -Alltid positivt att delta på seminarier, 1 st -Bra att man pratar om de problem och önskemål man har med andra kollegor -Det har inte varit så mycket ekonomiskt tänk -Det har varit mer skriverier i tidningar -Förbättrad arbetsmiljö -Jag kommer inte satsa på mjölk utan övergår till kött -Man får tips och idéer -Man ser inte förändringarna på kort sikt, men kanske på längre sikt -Mer mjölkproduktion på samma antal kor -Mer vaksam på företagets penningskydd -Om man tänker sig att utveckla sitt företag så innebär det kanske att man sysselsätter fler personer på arbetsmarknaden och det är positivt socialt sett -Rent ekonomiskt tror jag inte det eftersom det har med EU att göra -Vi planerar att utöka verksamheten Diagram 2.9 visar hur viktig den sociala aspekten av projektet är. Sju av tio anser att det sociala utbytet bidrar till att göra företaget mer hållbart på sikt. Kommentarerna bekräftar figuren, där stärkta nätverk anses förbättra företagen. Den ekonomiska hållbarheten har inte påverkats i samma utsträckning enligt de deltagande, där var femte är tveksam och dryga en av tio anser att det inte påverkats. Den sociala aspekten är lätt att utvärdera för deltagarna och har en direkt effekt, medan ekonomin påverkas mer på längre sikt och är svårare att mäta för deltagarna. 22

23 2.10 Höjer deltagandet kompetensen som företagsledare Bas: De som på något sätt deltagit i projektet 100 Allmänt 80 När det gäller att leda personal Procent När det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats 0 Ja Tveksam Nej Ej aktuellt/ Har inga anställda Figur 2.10 Målet för ökad företagsledarkompetens - Upplever du att ditt deltagande höjer din kompetens som företagsledare...? (fråga 10) Motivering: -Man delar med sig av erfarenheter med varandra, 2 st -Behöver mer idéer hur man skapar en attraktiv arbetsplats, 1 st -Beror mest på personkemin -Det ringer många och söker jobb, fastän vi inte söker någon ny arbetskraft -En större arbetsplats gör att man tvingas att bli en bättre arbetsledare -Har deltagit på en kurs angående företagsledarkompetens -Jag går mest på möten som handlar om nybyggnation -Jag har fått en större kompetens inom ekonomi -Kursen handlade inte om det innehållet, men man försöker alltid att förbättra -Kurserna jag har deltagit i har tagit upp ledarskap. Att jag blir mer fokuserad, avspeglas även på medarbetarna -Man blir mer insatt -Man får bättre lokaler att arbeta i när man blir inspirerad att bygga ny ladugård -Man får en bredare syn på andras synpunkter -Man får insyn på hur det är att ha anställda -Man försöker göra sitt bästa -Man lär sig alltid något och man får höra andras tankar och idéer -Marginell skillnad -Vi är i en fas där vi håller på att skapa en helt ny arbetsplats -Viktigt att få personalen delaktig i produktionen Generellt anser cirka hälften av deltagarna att de höjer sin företagsledarkompetens, men på konkret nivå är de mer tveksamma. Knappt var fjärde anser att de har höjt kompetensen att leda personal, och lika stor andel är negativ till utvecklingen. En tredjedel har inte personal och då är det inte applicerbart. Deltagarna är mer positiva vad gäller utvecklingen mot en attraktiv arbetsplats. Med hjälp av kurser och erfarenhetsutbyte har man blivit bättre 23

24 företagsledare. Den ökade kompetensen totalt sett gör att lantbrukaren blir mer fokuserad, vilket gör honom/henne till en mer medveten företagsledare. 24

25 2.11 Bidrar deltagandet till effektiviseringar och/eller förbättringar Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja Tveksam Nej Vet ej 2 Figur 2.11 Kommunikationsmål/Mötesplatser - Upplever du att ditt deltagande leder till att du, genom kontakter med andra i branschen, får uppslag till idéer som lett till effektiviseringar och/eller förbättringar i ditt företag? (fråga 11) Motivering: -När man träffas får man nya uppslag. Man får små idéer, 14 st -Bättre byggnation för mjölkproduktion, 1 st -Inga direkta kopplingar i mitt företag, men den som investerat nytt kanske ser dem -Jag får tips från av kollegor -Jag har bara deltagit vid ett tillfälle och då fick jag inget uppslag -Jag har bara varit på ett seminarie, inledande -Jag har blivit mer effektiv, även innan deltagandet -Jag har nog varit med för lite -Jag ska bygga ett nytt kalvstall -Lean Produktion är något vi lutar åt nu -Man försöker förbättra sina egna svagheter -Man har inte alltid de bästa lösningarna själv -På lång sikt -Vi tog tag i att bygga nytt Majoriteten anser att projektet har inneburit kontakter med andra i branschen som i sin tur delat med sig av erfarenheter. Möten innebär nya uppslag, och här har de lett till lean production och till och med beslutet att bygga nytt. Nästan en fjärdedel anser sig vara opåverkade, vilket kan förklaras av att de inte deltagit tillräckligt mycket och på så sätt missat möjligheterna att utöka sitt nätverk. 25

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja a) Pollinerare Medelvärde 4,65 b) Nyttodjur Medelvärde

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar

Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Uppdragsrapport 2014-07-01 Uppföljning av förbudet mot uppbundna djur och undantaget för små besättningar Bakgrund Det har funnits mycket oro kring vilka effekter förbudet mot uppbundna djur och kravet

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010 Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin Eleonore Marcusson Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige Innehållsförteckning Introduktion... 3 Enkätens uppbyggnad... 3 Svarsfrekvens:...

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02 Djuren på bondgården Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson Innehållsförteckning Inledning s.3 Syfte..s.3 Mål s.4 Genomförande..s.4 Resultat.s.6 Diskussion s.8 2

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20141017 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011

Vattenfall Vindkraft Grönhult. MarkCheck November 2011 Vattenfall Vindkraft Grönhult MarkCheck November 2011 1. Bakgrund 1.1. Syfte Vattenfall Vindkraft AB planerar att uppföra vindkraftsanläggningar i Grönhult. I arbetet med att skapa lokal acceptans ingår

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra.

Morgans medlemmar tar del av bransch och seminarieinformationen vi skickar ut via mail och dem tycker det fungerar bra. Av Morganforums medlemmar är det bara 35 procent som besvarat enkäten, av dessa har inte alla besvarat alla 15 frågor. Mot den bakgrunden är det svårt att uttala sig om vad medlemmarna tycker i de olika

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 29 Socialförvaltningen Utvärdering Familjerätten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 21 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 21129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Animalieproduktion I BI1168, 10289.1112 20 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Madeleine Magnusson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-01-09-2012-03-15 Antal svar 32 Studentantal

Läs mer

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg

Utvärdering. Coachning av rektorer i Gävle kommun. 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Utvärdering Coachning av rektorer i Gävle kommun 2010-05-10 Gävle Kommun Cecilia Zetterberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Vad är coachning... 3 1.2 Coachens utbildningar... 4 2. Syfte... 4

Läs mer