LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05"

Transkript

1 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan 14, Jönköping

2 2

3 Sammanfattning Syfte, metod och urval Syftet är att utvärdera hur långt Mer Mjölk har kommit i projektets målsättningar. Områdena som utvärderingen fokuserat på är: öka produktionen, skapa kommunikation mellan mjölkproducenter, LRF och andra aktörer, öka lönsamheten, förbättra företagens hållbarhet, öka företagsledarkompetensen, kunna erbjuda behovsanpassade utbildningar, och öka den internationella samverkan. Utvärderingen har bestått i tre delar. En del är en undersökning bland mjölkproducenter, både deltagare i projektet och icke deltagare. Djupintervjuer med referensgårdar är del två, och del tre är djupintervju med projektledaren för Mer Mjölk Lis Eriksson. 199 intervjuer genomfördes med mjölkproducenter, och fem djupintervjuer med tre referensgårdar. Slutsatser och analys Projektet har uppmärksammats i princip av samtliga mjölkproducenter, oavsett om man deltagit eller ej. Deltagarna har ett bra generellt intryck av projektet, där de flesta har angett betyget bra. Majoriteten av deltagarna anser att deras produktion har ökat på grund av projektet. Bland djupintervjuerna kommer produktionen öka, men det är på grund av att de bygger nya anläggningar. Målsättningen är inte nådd men projektet har kommit en bit på väg. För att ytterligare höja produktionen krävs att fler deltar i aktiviteterna, och att det klargörs hur aktiviteten påverkar företaget. Perspektivet bör vidgas om vad som påverkar mjölkproduktionen. Kommunikationen har ökat mellan mjölkproducenterna, vilket syns i både djupintervjuer och undersökningen. Projektet får anses ha kommit långt inom denna målsättning. För att ytterligare öka behöver antalet deltagare öka. Ett snävt synsätt på vad lönsamhet innebär kan påverka de ca 20 % som anser sig ha opåverkad lönsamhet. Två tredjedelar menar dock att lönsamheten har gått upp, och det går därför att säga att projektet har nått delar av målsättningen. I framtiden bör projektet fokusera på detta område, då det är av stor vikt för projektets totala framgång. Grundläggande utbildning i företagsekonomi kopplat till lantbruk skulle kunna förbättra kunskapen om vad som påverkar lönsamheten. Uppföljning är ett sätt att tydliggöra vad projektet gör, och sätta större press på deltagarna. Hållbarheten har påverkats främst inom det sociala, medan den ekonomiska är mindre påverkad. Den sociala påverkan är en naturlig del av varje aktivitet och därför blir det fler tillfällen för social aktivitet. Den ekonomiska är mer avancerad och är begränsad till vissa tillfällen. För att öka behöver fler deltaga i aktiviteterna och för att ta del av verktygen. Fokuset på branschen och förbättringsmöjligheterna har gjort att deltagarna upplever att de blivit mer kompetenta generellt. De upplever inte stor förbättring när det gäller att leda personal, och det behövs mer aktiviteter inom detta område. Nybyggnationen innebär att arbetsmiljön förbättrats, men fokuset är begränsat till detta. Målet angående företagsledarkompetens är inte uppnått, och här handlar det om utbildning och inspiration. Undersökningen visar att aktiviteterna har varit anpassade, och utbudet anses vara mycket bra. Utvärderingarna för enskilda aktiveter bör ge en bra bild, då utlåtanden från deltagare enbart är från de få tillfällen de varit med. Internationaliseringen är det område där projektet inte tagit nämnvärda steg, och kräver att man sätter igång med de aktiviteter som man föresatt sig. 3

4 Innehållsförteckning Kap 1 Syfte, metod och upplägg Bakgrund och syfte Metod och upplägg...6 Kap 2 Undersökning bland mjölkproducenter Kännedom om projektet Mer Mjölk På vilket sätt man sett eller hört om projektet Intryck av hur projektet har fungerat Hur man deltagit i projektet Hur aktiviteterna/arrangemangen fungerat Har projektet påverkat verksamheten Bidrar deltagandet till ökad mjölkproduktion Bidrar deltagandet till förbättrad lönsamhet Bidrar deltagandet till att göra företaget mer hållbart på sikt Höjer deltagandet kompetensen som företagsledare Bidrar deltagandet till effektiviseringar och/eller förbättringar Har aktiviteterna varit anpassade till lantbrukarens behov Har deltagandet gjort att man fått internationella kontakter Kollega som deltagit i projektet Har projektet påverkat kollegans verksamhet Ökad mjölkproduktion de närmaste åren Saknas information om projektet, projektets mål och dess aktiviteter Förslag på hur projektet kan nå ut med information på ett bättre sätt Företagets kompetens och kunskap Andra mjölkproducenters kompetens och kunskap Kön Ålder Hur länge man bedrivit mjölkproduktion i egen regi Storlek på mjölkkobesättning Areal Var står man i sitt mjölkföretagande Antal anställda...45 Kapitel 3 Djupintervjuer med referensgårdarna Bakgrundsinformation Varför ställde man upp som referensgård? Mål/syfte med deltagandet Bra/mindre bra med att vara referensgård Allmänna intrycket av projektet Hur har man deltagit i projektet Fungerar aktiviteterna Rådgivningens påverkan Rådgivningens påverkan på målen Volymmålet Lönsamhetsmålet Hållbarhetsmålet Målet för ökad företagsledarkompetens Kommunikationsmål Behovsanpassad utbildning och rådgivning

5 3.16 Målet för internationell samverkan Utvecklingen tack vare projektet...55 Kapitel 4 Djupintervju med projektledaren Intervju med Lis Eriksson, LRF...58 Kap 5 Analys Hur har projektet fungerat? Kännedomen om Mer Mjölk Målsättningen angående volym Målsättningen angående lönsamhet Målsättningen angående företagens hållbarhet Målsättningen angående företagsledarkompetens Målsättningen angående kontakter med andra i branschen Målsättningen angående behovsanpassad utbildning Målsättningen angående internationell samverkan Övrigt...63 Kap 6 Slutsatser Hur har Mer Mjölk fungerat? Kännedomen om Mer Mjölk Ökad mjölkproduktion Ökad lönsamhet Företagens hållbarhet Kompetens att leda företag Kontakter med andra i branschen Behovsanpassad utbildning Internationell samverkan Övriga slutsatser Personliga reflektioner om resultatet...67 Bilagor: Enkäter 5

6 Kap 1 Syfte, metod och upplägg 1.1 Bakgrund och syfte LRF i Jönköping samt Svensk Mjölk gör en satsning på att öka mjölkproduktionen i länet under en treårsperiod. Områdena som projektet ämnar förbättra är generellt att öka produktionen, skapa kommunikation mellan mjölkproducenter, LRF och andra aktörer, öka lönsamheten, förbättra företagens hållbarhet, öka företagsledarkompetensen, kunna erbjuda behovsanpassade utbildningar, och öka den internationella samverkan. Rapporten syftar till att utvärdera hur långt Mer Mjölk har kommit i sina målsättningar. Utvärderingen är inte den avslutande utvärderingen, utan en delutvärdering. Utvärdering visar, med hjälp av en undersökning bland deltagande och icke deltagande mjölkproducenter, djupintervjuer med referensgårdar, och med projektledaren Lis Eriksson. I slutsatserna presenteras hur projektets olika områden lyckats, samt förslag på hur man kan fortsätta arbeta för att nå längre. 1.2 Metod och upplägg För att kunna utvärdera projektet har tre olika undersökningar gjorts. Under mars månad genomfördes telefonintervjuer med mjölkproducenter som deltagit i projektet, samt med mjölkproducenter som inte deltagit i projektet. Fem djupintervjuer har gjorts med mjölkproducenter på tre olika referensgårdar, och en djupintervju är genomförd med projektledare Lis Eriksson på LRF. Från LRF erhölls 510 adresser, varav 501 adresser var användbara. Totalt genomfördes 199 intervjuer, där 67 st är deltagande mjölkproducenter (återges som deltagare i rapporten) och 132 är icke deltagande producenter (återges som icke deltagande i rapporten). Vid intervjutillfället tillfrågades mjölkproducenten om de deltagit i projektet på något sätt, och svaret på denna fråga avgör vilken av ovan nämnda kategorier personen hamnar i. Av de som varit villiga att ställa upp på intervju har 29 % deltagit på något sätt i projektet. Kapitel två visar resultatet från undersökningen med hjälp av figurer. Kapitel tre återger en sammanfattad bild av svaren från djupintervjuerna med referensgårdarna. Projektledaren Lis Eriksson intervjuades och resultatet återfinns i kapitel fyra. De avslutande två kapitlen analyserar det totala insamlade materialet, för att sedan komma med slutsatser. 6

7 Kap 2 Undersökning bland mjölkproducenter Kapitlet redovisar resultatet från undersökningen med deltagare och icke deltagare i projektet. 2.1 Kännedom om projektet Mer Mjölk Deltagit 80 Ej deltagit Procent Ja Nej Figur 2.1 Har du hört talas om projektet Mer Mjölk? (fråga 1) Det är en marginell skillnad mellan kännedomen hos de deltagande i projektet och de som ej deltagit. Kännedomen är hög hos båda grupperna. 7

8 2.2 På vilket sätt man sett eller hört om projektet Deltagit Ej deltagit 60 Procent Nyhetsbrevet som kommer med mjölkbilen Annonser/artiklar i tidningar Genom kollegor, vänner och bekanta Genom rådgivarna Annat Annat: -Sms från LRF, 9 st -Arlamöte, 7 st -Broschyr, 3 st - -Genom Arla -Radio -Förening, 1 st -Internet -LRF samlingar -Tidningar -Årsmöte Figur 2.2 På vilket eller vilka sätt har du sett eller hört om projektet? (fråga 2) Det är rimligt att förutsätta att de som deltagit i projektet är mer uppmärksamma gällande information om projektet, vilket figur 2.2 bevisar. De som ej deltagit har inte sett eller hört om projektet i lika stor utsträckning som deltagarna. Annonser/artiklar och nyhetsbrev är de kanaler där flest uppmärksammat inom båda grupper. Här har LRF större kontroll över innehållet och det är rimligt att många deltagare och ej deltagare har tillgång till tidningarna och nyhetsbrevet. 8

9 2.3 Intryck av hur projektet har fungerat Deltagit Ej deltagit Procent Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Vet ej Figur 2.3 Vilket är ditt allmänna intryck av hur projektet hittills fungerat? (fråga 3) Vad har varit bra? - Aktiviteterna, 12 st -Öppna upp ögon för mjölkproduktionen, 8 st -Hela projektet, 7 st -Satsningen framåt -Informationen, 6 st -Bygge av fler koplatser, 5 st -Visar en positiv syn av mjölkproduktion -Yngre människor kan satsa på mjölkproduktion -Att man försöker ta fram mjölknäringen, 4 st -Erfarenhetsutbyte mellan lantbrukarna -Bra att inspirera fler att investera i mjölkproduktion, 3 st -Fler ska nu satsa på mjölkproduktion -Har gett inspiration -Finns möjlighet till fortbildning, 2 st -Upplägget -Aktualiserar att det kommer att fattas mjölk i framtiden, 1 st -De har kommit ut med budskapet på ett bra sätt -De som håller i projektet verkar vara målmedvetna och jobbar hårt -Det känns postitvt att leverera mjölk i framtiden -Det sköttes på ett bra sätt -Fler ansökningar till mjölkstallar och mjölkplatser -Fokuserar på att man vill ha mer mjölk -Ger bättre ekonomi -Har gett resultat -Intressant -Lantbrukarna vågar nu satsa framåt -Nyhetsbreven -Projektet har blivit en motor för hela branschen i länet 9

10 -Skapar mötesplatser för lantbrukare Vad kan bli bättre? -Mjölkpriset skulle vara högre, 14 st -Inriktar sig för mycket på robotmjölkning istället för generationsbytet, 3 st -Man ska tänka på de befintliga gårdarna och vad som kan förbättras där -Uppföljningen -Anpassa projektet efter gårdarnas olika storlekar, 2 st -För sen information med Nyhetsbreven -Mer politiskt intresse -Mer redovisningen av kalkyler -Avräkningspriset måste upp, 1 st -Behövs fler bönder istället för fler ladugårdar -Behövs fler mjölkkor än vad vi har i dagsläget -Bättre ekonomiska förutsättningar -Bättre samarbete mellan husdjursföreningen och projektet -Börja med hur det ser ut på gårdarna -Det ska inrikta sig mer på lönsamheten -Dålig struktur -Få med de yngre -För mycket kurser -För stora visioner -Glömmer bort de redan befintliga producenterna -Gynna en framtida mjölkproduktion -Har inte haft så stor genomslagskraft -Ingen konkret ekonomisk redovisning -Lite för mycket frälsningsmöte -Låg nivå på kurserna -Mer fakta om kostnader -Mer information om lantbrukarna som har byggt ut -Mer information om projektet Mer mjölk -Mer intressanta föreläsare -Måste nå ut till fler -Mjölkpriset styr -Närmre kontakt med mjölkproducenterna -Projektet är mer i Östergötland -Tydligare med att det fattas mjölk -Upplevs som flummigt Vad saknas i projektet? -Fokus på pris och lönsamhet, 5 st -Kunde kontakta mjölkbönderna personligen och ge en individuell rådgivning -Ekonomisk redovisning, 2 st -Bör anpassas efter mindre gårdar, 1 st -Dokumentation till myndigheter -Föreläsningar om att trimma befintlig produktion -Försöka värna om de som tänker sluta med mjölkproduktion -Grundsynen på de stora problemen -Göra mer analyser på gårdarna -Hjälp att hitta mer mark att odla på -Konsumenterna ska veta hur lågt priset är -Kunde vara mer evenemang nära Vrigstad istället för Nässjö -Kurser i utfodring -Mer information om överproduktion 10

11 -Mer konkret om ekonomin i mjölkproduktionen -Mer kontakt från projektledaren -Mer lokala träffar, att man bekantar sig mer lokalt -Mer långsiktighet -Mer om hur små gårdar ska klara sig -Mer redogörelse för vad som händer efter investering -Mer träffar med kollegor som har lyckats med projektets mål -Stötta de som vill ta över företagen i framtiden och som vill bygga ut -Tydlighet -Uppföljningsdokumentation -Upphandlingar av foder -Verklighetsförankring -Öppenheten av lantbrukarnas ekonomiska situation Nästan två av tre deltagande anser att projektet fungerat bra, och en få deltagare anser att projektet varit mycket dåligt, eller mycket bra. Nästan varannan av de icke deltagande har ingen uppfattning om projektet, vilket inte överraskar då de inte deltagit i projektets olika aktiviteter. Var tredje icke deltagare anser att projektet fungerar bra. I kommentarerna om vad som varit bra med projektet kan man läsa att det har satt fokus på mjölkproduktionen generellt, vilket både deltagare och icke deltagare kan dra nytta av. Det har fört in energi i branschen genom att inspirera, informera om hur man kan satsa och öka kommunikationen och nätverkandet mellan de aktiva. Trots att projektet satsat på att informera om hur priset bara är en del i deras lönsamhet, kommer det upp som det främsta området för förbättring i projektet, vilket inte ligger inom ramarna för projektet. Ytterligare förbättringar handlar till viss del om att anpassa projektet till gårdarnas nuvarande situation. 11

12 2.4 Hur man deltagit i projektet 100 Figuren överstiger 100 % då fler svarsalternativ är möjliga Procent Seminarier Studiebesök Erfaträffar Temadag Annat Nej, har ej deltagit Figur 2.4 Har du deltagit på något sätt i projektet och i så fall på vilket sätt? (fråga 4) Annat: -Kurs, 4 st -Lyssnat på ordförande vid annat sammanhang, 1 st -Medverkat i tidningsartikel -Möte -Robotträff Varför man ej deltagit: -Tidsbrist, 35 st -Är för gammal och ska snart gå i pension, 13 st -Jag ska sluta med mjölkproduktion, 12 st -Inget intresse, 11 st -Inte varit aktuellt, 9 st -Inget intresse av att bygga ut, 7 st -Har inte möjligheten att bygga ut, 6 st -Är inte i någon investeringfas, 5 st -Kommer behålla den mjölkproduktion jag har, 2 st -Osäker på om jag vill fortsätta med mjölkproduktion -Tycker att det är ett jippo -Tänker minska på mjölkproduktionen -För lång resa, 1 st -Har inte blivit tillfrågad -Har slutat med mjölkproduktion -Har varit med i liknande projekt tidigare -Tycker inte om upplägget -Skeptisk till projektet -Satsar inte så hårt på mjölkproduktionen -Tycker inte att det fyller någon funktion -Visste inte om att den fanns 12

13 -Är inte aktiv i någon förening Vad skulle behöva förändras för att du skulle delta? -Mer tid för att hinna delta, 11 st -Är mer för de yngre, 6 st -Att någon vill ta över vår gård, 5 st -Att jag ville satsa mer eller bygga ut, 4 st -Har inte varit aktuellt -Mer betalt när man producerar mjölk -Avståndet dit, 2 st -Mer personlig kontakt från projektet -Träffar på lokal nivå -Att de tog upp vetenskapliga framsteg, 1 st -Att EU-stödet dras in -Att lönsamheten blir bättre -Förutsättningarna för att expandera skulle förbättras -Inte intresserad -Mer anpassning efter mindre gårdar -Skulle behöva mer mark -Ökat fokus på produktion, foder och arbetskraft Vad skulle du vilja lära dig mer om inom ditt företagande/mjölkproduktion? -Ekonomi, 23 st -Robotmjölkning, 7 st -Utfodring -Allmänt utvecklas inom alla sektorer, 5 st -Lönsamhet -Avel, 4 st -Kunskap om byggnader -Effektivitet, 2 st -Ekonomiskt stöd -Fertilitet -Kviguppfödning -Lean Production, -Affärsjuridik, 1 st -Alternativ till mjölkproduktion -Anställningsvilkor -Bli bättre på att förhandla -Byggprocessen -Djurhälsan -Efra grupperna -Ekologisk växtodling -Djuret från kalv till ko -Företagsrådgivning -Hur man avvecklar företagandet -Kalvar och rekryteringsdjur -Kalvuppfödning -Kors beteende -Mer datakunskap -Nybyggnation -Närproducerat kraftfoder -Rekrytering -Odla inhemskt -Proteinfoderodling -Öka produktionen 13

14 Seminarier och temadagar är de aktiviteter som passat deltagarna främst. De som ej deltagit i projektet går att grovt dela in i två grupper, där den ena gruppen har en struktur där projektet inte passat in på grund av exempelvis pensionering. Den andra gruppen vill inte utveckla sin verksamhet, där de inte vill investera i utbyggnad och är nöjda med produktionen. Äldre mjölkproducenter förknippar projektet med yngre deltagare, varför de inte känner att projektet passat dem. Avsaknaden av tid är en stor faktor för de potentiella deltagarna, vilket i sin tur innebär att projektet inte prioriteras. Det är få kommentarer om att innehållet inte stämmer med mjölkproducenternas intresse, istället handlar det om avsaknaden av motivation att utvecklas. Det finns en risk att projektet engagerar de som hade gjort förändringar/förbättringar oavsett projektet Mer Mjölk, och missar de som behöver projektet. 14

15 2.5 Hur aktiviteterna/arrangemangen fungerat Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Mycket bra Bra Varken eller Dåligt Mycket dåligt Vet ej Figur 2.5 Hur har de aktiviteter/arrangemang du deltagit i fungerat generellt sett? (fråga 5) Vad har varit bra? -Bra upplägg, 10 st -Bra föreläsare, 8 st -Man delade erfarenheter, 7 st -Intressanta teman, 3 st -Mycket information -Allmänt inspirerande, 2 st -Saklig information -Ambitiöst och genomtänkt, 1 st -Att man satsar på mjölkproduktionen -Bra handledare -Bra idéer, fokus på rätt saker -Bra information om man tänker bygga -Bra kvalité på utbildningarna och seminarierna -Enskilda experter -Gårdarna var väl förberedda -Informativt och intressant -Kursen Trimma din robot -Kommunikationen bland parterna -Kompetent personal -Lagom stora grupper -Lean Production -Lärorikt -Rätt fokus -Uppmärksammade att det behövs mer mjölk -Varierande aktiviteter Vad kan bli bättre? -Fler deltagare, 3 st -Information hämtat från verkligheten och mindre teori -Bättre kursledare, 2 st -Bättre uppdaterade med nyheter inom branschen, 1 st -Fler diskussioner och debatter -Fler kurser på högre nivå -Högre nivå på kunskapen -Längre Erfaträffar -Mer fokus på befintlig produktion -Mer om EU-krav och politiker -Mer satsning på robotmjölkning -Mer öppen tid -Saknas kurser i ekonomi -Större diskussionsutrymme -Uppföljningen 15

16 De som deltagit är nöjda med aktiviteterna som erbjudits inom projektet, där nio av tio har angett betyg mycket bra eller bra. Upplägget är det som främst gjort deltagarna nöjda, och kvaliteten och engagemanget är ytterligare bidragande anledningar. Möjligheten att träffa och dela erfarenheter med andra deltagare upplevs som bra. Förbättringsområdena handlar om att fokuset borde vara på den befintliga gården och produktionen, och inte enbart på nybygge. Deltagarna önskar att det var fler med på aktiviteterna, vilket också styrks av att de vill ha mer tid för styrd diskussion så väl som för allmän deltagarna emellan. Nivån på kurserna diskuteras, och en högre nivå efterfrågas. 16

17 2.6 Har projektet påverkat verksamheten Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja, positivt Ja, negativt Nej Vet ej 8 Figur 2.6 Har projektet på något sätt påverkat din verksamhet? (fråga 6) Positivt På vilket sätt? -Har fått nya idéer, 5 st -Har fått mer inspiration att fortsätta med mjölkproduktionen, 3 st -Har börjat bygga -Mer optimistisk -Försöker bli mer effektiva, 2 st -Ekonomiskt positivt, 1 st -Fått framtidstro genom att kunna samtala med andra -Fått nya kontakter -Har börjat med Lean Production -Man känner att det finns den kompetens som man behöver -Mer kunskap -Ska eventuellt börja med kviguppfödning Negativt På vilket sätt? Inga kommentarer Varannan deltagare anser att projektet ej påverkat verksamheten nämnvärt. Detta kan förklaras av att deltagarna har olika syn på vad påverkan är för något. En deltagare anser att nätverket mellan olika mjölkproducenter har påverkat verksamheten, medan nästa deltagare vill ha mer konkreta effekter för att anses ha påverkats av projektet. Det är också svårt att härleda vad som är en effekt av Mer Mjölk, och vad som kommer från andra kanaler. Dessa kan vara delar av förklaringen till den stora andelen icke påverkade. 17

18 2.7 Bidrar deltagandet till ökad mjölkproduktion Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja Tveksam Nej Vet ej Figur 2.7 Volymmålet -Upplever du att ditt deltagande bidrar till idéer och uppslag till en ökad mjölkproduktion i ditt företag? (fråga 7) Motivering: -Man får inspiration från kollegor, 4 st -Jag upplever inte att det har tillfört något, 2 st -Man får mycket inspiration -Man har lärt sig mycket -Allmänt positiv syn, 1 st -Det har med bättre foder att göra, då blir det mer mjölk -Det har varit hög nivå på det man tagit upp på träffarna -Det är stimulerande att delta i olika seminarier -Intressant om generationsskifte -Jag blir mer intresserad -Jag försöker vara positiv när vi har besök -Jag skolar in min son i detta och mitt deltagande har hjälpt mig i detta -Jag tror att jag kommer få bättre lönsamhet med hjälp av dom aktiviteterna jag gått på -Man blir medveten om vad man ska bli bättre på -Man blir mer fokuserad på att producera mer mjölk om man deltar -Man hoppas att det ska ge något positivt tillbaka -Mer kunskap leder till bättre resultat -Nätverksbyggande och ny kunskap -Ska avveckla min mjölkproduktion -Vi har engagerat oss mer än vad vi hade gjort annars -Vi har valt att inte expandera just nu Dryga hälften av deltagarna anser att projektet har bidragit till ökad mjölkproduktion, och främst för att de får inspiration av de andra deltagarna. Nivån har varit hög på kurserna vilket har upplevts som stimulerande, och projektet har påverkat fokuseringen samt 18

19 engagemanget, och kunskapen leder på sikt till bättre produktion. Var tredje upplever dock inte att projektet har lett till idéer och/eller uppslag för att öka produktionen. 19

20 2.8 Bidrar deltagandet till förbättrad lönsamhet Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja Tveksam Nej Vet ej Figur 2.8 Lönsamhetsmålet -Upplever du att ditt deltagande bidrar till idéer och uppslag för att förbättra lönsamheten i ditt företag? (fråga 8) Motivering: -Man får idéer, 5 st -Man tänker till lite angående lönsamheten, 3 st -Jag blir duktigare, 2 st -Jag upplever inte att det har tillfört något -Att få olika information är positivt, 1 st -Deltagit i bara ett seminarium -Den kursen som hade hjälpt mig lönsamhetsmässigt blev inställd -Det har handlat mera om utökning än lönsamhet -Det måste vara konkreta råd som verkligen ger pengar tillbaka -Det roligaste har varit att träffa kollegor -Det är viktigt att kunna trimma produktionen -Foderkursen jag har gått på var nyttig -Hoppas att bygget vi gjort ska öka lönsamheten på sikt för mjölkproduktionen -Jag blir mer rationell i mitt arbete -Jag har gått kursen som handlar om att hålla koll på ekonomi, kostnader -Kunskapen hjälper -Lean kommer att göra att vi arbetar mer effektivt -Man får fokus på detaljer i produktionen -Man får träffa andra kollegor med andra tankar som kanske vet bättre än en själv -Man kan spara på kraftfoder -Man ser att utvecklingen har gått framåt -Många olika saker kan förbättras i ett företag och dessa punkter belyses -Om man går på en sådan här temadag. För en del handlar det om ekonomin -På lång sikt -På sikt kanske om jag väljer att bli kvigproducent åt någon som deltar i projektet -Styrningen med djurflödet -Var lite intresserad av kvighotell 20

21 -Vi har blivit effektivare Sex av tio anser att lönsamheten har förbättrats tack vare idéer och uppslag från projektet, men var femte anser att det inte har bidragit. Flera anser att projektet har gjort att man tänker till och att projektet har visat på detaljer som lantbrukaren kan påverka. Som tidigare återkommer kommentarer om att fokuset har varit på utökningen snarare än att förbättra med nuvarande byggnader. En annan kommentar handlar om att råden måste vara konkreta för att man ska få lönsamhet. För att uppleva förbättring bör råden vara av praktisk natur, som kan implementeras i produktionen. 21

22 2.9 Bidrar deltagandet till att göra företaget mer hållbart på sikt Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Ekonomiskt Socialt Procent Ja Tveksam Nej Vet ej Figur 2.9 Hållbarhetsmålet - Upplever du att ditt deltagande bidrar till idéer och uppslag att göra ditt företag mer hållbart på sikt..? (fråga 9) Motivering: -Man förstärker nätverken, 7 st -Roligt att träffas, 3 st -Man byter tankar och erfarenheter med människor som man kanske inte gjort annars, 2 st -Alltid positivt att delta på seminarier, 1 st -Bra att man pratar om de problem och önskemål man har med andra kollegor -Det har inte varit så mycket ekonomiskt tänk -Det har varit mer skriverier i tidningar -Förbättrad arbetsmiljö -Jag kommer inte satsa på mjölk utan övergår till kött -Man får tips och idéer -Man ser inte förändringarna på kort sikt, men kanske på längre sikt -Mer mjölkproduktion på samma antal kor -Mer vaksam på företagets penningskydd -Om man tänker sig att utveckla sitt företag så innebär det kanske att man sysselsätter fler personer på arbetsmarknaden och det är positivt socialt sett -Rent ekonomiskt tror jag inte det eftersom det har med EU att göra -Vi planerar att utöka verksamheten Diagram 2.9 visar hur viktig den sociala aspekten av projektet är. Sju av tio anser att det sociala utbytet bidrar till att göra företaget mer hållbart på sikt. Kommentarerna bekräftar figuren, där stärkta nätverk anses förbättra företagen. Den ekonomiska hållbarheten har inte påverkats i samma utsträckning enligt de deltagande, där var femte är tveksam och dryga en av tio anser att det inte påverkats. Den sociala aspekten är lätt att utvärdera för deltagarna och har en direkt effekt, medan ekonomin påverkas mer på längre sikt och är svårare att mäta för deltagarna. 22

23 2.10 Höjer deltagandet kompetensen som företagsledare Bas: De som på något sätt deltagit i projektet 100 Allmänt 80 När det gäller att leda personal Procent När det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats 0 Ja Tveksam Nej Ej aktuellt/ Har inga anställda Figur 2.10 Målet för ökad företagsledarkompetens - Upplever du att ditt deltagande höjer din kompetens som företagsledare...? (fråga 10) Motivering: -Man delar med sig av erfarenheter med varandra, 2 st -Behöver mer idéer hur man skapar en attraktiv arbetsplats, 1 st -Beror mest på personkemin -Det ringer många och söker jobb, fastän vi inte söker någon ny arbetskraft -En större arbetsplats gör att man tvingas att bli en bättre arbetsledare -Har deltagit på en kurs angående företagsledarkompetens -Jag går mest på möten som handlar om nybyggnation -Jag har fått en större kompetens inom ekonomi -Kursen handlade inte om det innehållet, men man försöker alltid att förbättra -Kurserna jag har deltagit i har tagit upp ledarskap. Att jag blir mer fokuserad, avspeglas även på medarbetarna -Man blir mer insatt -Man får bättre lokaler att arbeta i när man blir inspirerad att bygga ny ladugård -Man får en bredare syn på andras synpunkter -Man får insyn på hur det är att ha anställda -Man försöker göra sitt bästa -Man lär sig alltid något och man får höra andras tankar och idéer -Marginell skillnad -Vi är i en fas där vi håller på att skapa en helt ny arbetsplats -Viktigt att få personalen delaktig i produktionen Generellt anser cirka hälften av deltagarna att de höjer sin företagsledarkompetens, men på konkret nivå är de mer tveksamma. Knappt var fjärde anser att de har höjt kompetensen att leda personal, och lika stor andel är negativ till utvecklingen. En tredjedel har inte personal och då är det inte applicerbart. Deltagarna är mer positiva vad gäller utvecklingen mot en attraktiv arbetsplats. Med hjälp av kurser och erfarenhetsutbyte har man blivit bättre 23

24 företagsledare. Den ökade kompetensen totalt sett gör att lantbrukaren blir mer fokuserad, vilket gör honom/henne till en mer medveten företagsledare. 24

25 2.11 Bidrar deltagandet till effektiviseringar och/eller förbättringar Bas: De som på något sätt deltagit i projektet Procent Ja Tveksam Nej Vet ej 2 Figur 2.11 Kommunikationsmål/Mötesplatser - Upplever du att ditt deltagande leder till att du, genom kontakter med andra i branschen, får uppslag till idéer som lett till effektiviseringar och/eller förbättringar i ditt företag? (fråga 11) Motivering: -När man träffas får man nya uppslag. Man får små idéer, 14 st -Bättre byggnation för mjölkproduktion, 1 st -Inga direkta kopplingar i mitt företag, men den som investerat nytt kanske ser dem -Jag får tips från av kollegor -Jag har bara deltagit vid ett tillfälle och då fick jag inget uppslag -Jag har bara varit på ett seminarie, inledande -Jag har blivit mer effektiv, även innan deltagandet -Jag har nog varit med för lite -Jag ska bygga ett nytt kalvstall -Lean Produktion är något vi lutar åt nu -Man försöker förbättra sina egna svagheter -Man har inte alltid de bästa lösningarna själv -På lång sikt -Vi tog tag i att bygga nytt Majoriteten anser att projektet har inneburit kontakter med andra i branschen som i sin tur delat med sig av erfarenheter. Möten innebär nya uppslag, och här har de lett till lean production och till och med beslutet att bygga nytt. Nästan en fjärdedel anser sig vara opåverkade, vilket kan förklaras av att de inte deltagit tillräckligt mycket och på så sätt missat möjligheterna att utöka sitt nätverk. 25

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010 Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin Eleonore Marcusson Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige Innehållsförteckning Introduktion... 3 Enkätens uppbyggnad... 3 Svarsfrekvens:...

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Anställda i staten synen på pension och information

Anställda i staten synen på pension och information Anställda i staten synen på pension och information FÖRORD Pensioner är på flera sätt ett aktuellt ämne. Många funderar på när man skulle vilja pensionera sig och vad olika val kan betyda för privatekonomin.

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Temadag om Natur & Hälsa

Temadag om Natur & Hälsa Utvärderingsrapport 6 av Lust H projektet Temadag om Natur & Hälsa Gullbranna 15 september 2004 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-11-30 1. Bakgrund I mitten av september samlades närmare 90 personer

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008

Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 Utvärdering EPG Jan-Feb 2008 I N N E HÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 5 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen. Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Försörjningsstödsenheten inom Individ- och Familjeomsorgen (IFO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe

Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Sammanställning av kommunernas utvärderingar av Carpe Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Värmdö och Österåker har besvarat frågorna i utvärderingen.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt Leader URnära 2009-2013 En uppföljning - avslagna projekt Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Ämnesval...3 1.2 Problembakgrund...3 1.3 Problemet hittat...3 1.3 Syfte...3 1.4 Begränsningar...4 2.

Läs mer

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013

Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Rapport Kompetenta familjer Feriepraktik sommaren 2013 Alamir Samir Elvira Fernandez Elin Lindberg Bakgrund Att forska är att skaffa sig djupare kunskaper om ett ämne, kan vara vad som helst. Föräldrastöd

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer