Exploateringsavtal för Gripsholm del av 4:121, m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exploateringsavtal för Gripsholm del av 4:121, m.fl."

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG :1 Kommunstyrelsen KS /2 Dnr KS/1:2- Exploateringsavtal för Gripsholm del av :1, m.fl. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna exploateringsavtalet mellan kommunen och Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB, som reglerar genomförandet av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Beslutsgång Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 1 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om antagande av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Detaljplanen Gripsholms backar möjliggör tillkommande bebyggelse av blandad karaktär och huvudsakligen flerbostadshus, samt även byggrätter för centrumverksamhet samt hotell-, golfoch besöksverksamhet. För att reglera genomförandet av detaljplanen har ett exploateringsavtal tecknats med fastighetsägaren (exploatören) inom detaljplaneområdet. Avtalet innebär i korthet att allmän platsmark tillförs kommunen, samt att kommunen upphandlar och exploatören bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som behövs för detaljplanens genomförande. Innan trafiken till och från området ökat i alltför stor omfattning ska en ny anslutning till väg 3 byggas. Detta för att minska belastningen på befintligt gatunät. Den nya anslutningen bekostas av exploatören och ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. Innan den nya anslutningen är utbyggd leds trafiken till området via det befintliga gatunätet. Säkerhet för att garantera fullgörandet av exploatörens skyldigheter, ställs till kommunen i form av moderbolagsborgen genom GolfStar Nordic AB. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Exploateringsavtalet innebär inga kostnader för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLLSUTDRAG :2 Kommunstyrelsen /2 Uppföljning Beslutet följs upp av mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Exploateringsavtal för Gripsholm del av :1, m.fl., Exploateringsavtal för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar Plankarta, antagandehandling Beslutet skickas till Mark- och exploateringsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE :3 Mark- och exploateringsenheten Handläggare Fredrik Granlund 02-2 Kommunstyrelsen Dnr KS/1: /2 Exploateringsavtal för Gripsholm del av :1, m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna exploateringsavtalet mellan kommunen och Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB, som reglerar genomförandet av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 1 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om antagande av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Detaljplanen Gripsholms backar möjliggör tillkommande bebyggelse av blandad karaktär och huvudsakligen flerbostadshus, samt även byggrätter för centrumverksamhet samt hotell-, golfoch besöksverksamhet. För att reglera genomförandet av detaljplanen har ett exploateringsavtal tecknats med fastighetsägaren (exploatören) inom detaljplaneområdet. Avtalet innebär i korthet att allmän platsmark tillförs kommunen, samt att kommunen upphandlar och exploatören bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som behövs för detaljplanens genomförande. Innan trafiken till och från området ökat i alltför stor omfattning ska en ny anslutning till väg 3 byggas. Detta för att minska belastningen på befintligt gatunät. Den nya anslutningen bekostas av exploatören och ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. Innan den nya anslutningen är utbyggd leds trafiken till området via det befintliga gatunätet. Säkerhet för att garantera fullgörandet av exploatörens skyldigheter, ställs till kommunen i form av moderbolagsborgen genom GolfStar Nordic AB. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Exploateringsavtalet innebär inga kostnader för kommunen. Strängnäs kommun Nygatan 0 Strängnäs Tel Fax Bankgiro -0

4 : 2/2 Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp av mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Exploateringsavtal för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar Beslutet skickas till Mark- och exploateringsenheten Fredrik Granlund Mark- och exploateringschef

5 : 0 PLANBESTÄMMELSER 2.0 N 00 N 00 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. E 000 E 100 E PARK.2.1 NATUR1. n Marken skall möjliggöra öppen dagvattenhantering och får därför ej hårdgöras. Befintligt avvattningsdike skall bevaras R1 Golfanläggning, erforderliga riskrducerande skyddsågärder skall vidtas mot kringliggande bostäder och verksamheter.. N 00 N 00. OBS!! Skala 1:00 (Vid A0) 0 m1 Golfverksamhet ska inte utgöra någon risk för bostäder och skolverksamhet. I-IV Högsta tillåtna våningsantal 1 0 m 0 BC1 IV d0 f f f f AT Trafik Endast en utfart får anordnas. Utfarten ska utföras som gemensamhetsanläggning för berörda fastigheter. T1 Järnvägstrafik A1 dike Dike, plantering och busshållsplats (vid torg) Genomförandetiden är år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. gata Enkelriktad gata med trottoar mot kvartersmark Kommunen är huvudman för allmän platsmark. hållp Hållplats och cykelparkering med väderskydd får uppföras allé Vägområde skall förses med allèplantering samt separerad GC-bana med minst 2, meters bredd. Armatur och belysning skall vara mindre framträdande. Belysning och armatur skall placeras i trädrad mellan GC-väg och infartsväg. Armatur ska vara av konisk form med med en mörk gråbrun färg. Stolpen får ej vara över meter hög och belysning ska fästas direkt på stolpen utan arm. Infartsväg och trafiklösning ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. a1 Startbesked får ej lämnas innan skyddsåtgärder vidtagits i form av skyddsstaket mot kringliggande lagskyddade fornlämningsområdet Kärnbo :2 a2 Bygglov får ej ges för bostäder förrän tillstånd för djurhållningsverksamhet på fastighet Skogsborg upphör. Marken får inte belastas med mer än kpa n3 Träd till allén ska ha en minimumhöjd av stolphöjden vid planteringstillfället. u Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar g1 Gemensamhetsanläggningar - Område skall möjliggöra gemensam fördröjning av dagvatten Egenskapsbestämmelser för kvartersmark g2 Marken skall vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för utfartsväg 31 B O1 III d0 f. +, skog PARK B1 S II f 3 f f f 1 E skog N 00 1 a2 Föreslagen fastighetsgräns Konnektionslinje 1 Utformning - Byggnader samt plank utformas med fasader av trä i Illustrationslinjer Minsta fastighetsstorlek i kvm f Konnektionslinje d0 Marken får inte belastas med mer än kpa. B1 II d0 f1 f f ILLUSTRATION Dagvattensystemet ska dimensioneras så att utflödet i vägtrumman vid väg 3 inte överstiger l/s vid 0-årsregn. 1 +,0.1 E2 Total BYA/fastighet får utgöra maximalt 0% för fastigheter med bostadsbebyggelse eller med kombinerad användning bostäder och verksamheter samt 0% för fastigheter med enbart verksamheter. Balkonger får endast kraga ut över allmän plats som är avsedd för Park, dock inte mer än 1, meter och inte lägre än 3 meter över underliggande marknivå. PARK Ekdunge skall bevaras Administrativa bestämmelser Prickmark - marken får inte förses med byggnad Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap f f f 3 G d0 di ke 3 +, RO1BC III d0 f2 f T Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad placeras. B1 III AT A Utfart får ej anordnas 3 G Tillfällig vistelse, hotell, övernattning och spa. g 2 a at O1 1 : 00 Horisontal skala E E 000 E 000 E 00 0 m Golfanläggning..1.2 hållp.3 N 00 R...0. PAR K 1 : 00 n2.2 TA Infilt G R TO Infilt E1 a1 Tekniska anläggingar, transformatorstation.2 T1.. +,0 2 E2 a1 E2. TORG1 u Tekniska anläggingar, pumpstation 3 ta ga E GA d0 f2 f R1 Förskoleverksamhet T 31 R1 TU NA +,0 d0 f. Horisontal skala Marken får ej hårdgöras n2 0 n1 EL BC1 IV R O1 B C III u S.0 +,0 0 Varje bostadslägenhet som förses med uteplats, ska ha den mot ljuddämpad sida. 3 g1 Centrumverksamheter får anordnas i entreplan 1 N 00 u C1 +,0 Bostäder. Mindre verksamheter som inte är störande för omgivningen är tillåtna..0 g1 B1 f f f..0 +,0 Bostäder.. B.2 n1 g1 u f.2. +, Torgyta för vistelse, handel och parkering. Användning av kvartersmark.. K CY 3 f3 f f f TORG2. Vy H OC A1.3 NG GÅ e GAT B1 II dik 0 Torgyta för trafik, vistelse, handel och parkering. N 0 N 20 TORG1 +,0 N 00 Bostäder som vetter mot antingen GATA1 eller GATA3 ska utformas så att de är högst 3 kvm stora eller att minst hälften av bostadsrummen i bostäder större än 3 kvm orienteras mot en ljuddämpad sida...3 f Naturmark med möjlighet att uppföra mindre parkanordningar och planteringar.0 GATA3 Huvudbyggnader med långsida mot torg skall utföras med lägsta rumshöjd 2, meter i entréplan. Park f Gång- och Cykeltransporter GÅNG OCH CYKEL.. 31 Gata för lokaltrafik. GATA.0.2 RK +,0.1 PA.0 allé N 00 N 00 3 Gata för lokal och passerande trafik med delvis avskild gång- och cykelväg.2 GATA3 A2 GAT Infartsväg GATA2.2 Utformning skall i huvudsak ske enligt getsaltningsprogrammets principer och materialval under avsnittet Kvartersbildning och Gestaltning bostadsbebyggelse. Fasadmaterial skall vara träpanel, även puts tillåts på större byggnader(ej en- eller tvåfamiljshus). Matt ytfinish genom träbehandling med linoljefärg, slamfärg eller olja. Grannhus målas med fördel i olika kulör/ytbehandlas olika. Kulörskala(även omålat behandlat trä får förekomma): Brutet vitt: 02-Y Rött: -Y0R 0-Y 0-Y0R alt Äkta Falu Rödfärg, 0-YR ljusröd Gult: -YR 0-Y0R alt Äkta Falu Rödfärg, röd -YR Grönt: -GY -YR -GY Blått: 2-B 00-GY 0-BG Svart: 00-N 00-R0B Gata för lokal och passerande trafik. GATA1.3. GA TA.1 3 n2.. g1 1 f.. 2 +,0 f f f För 3% av utnyttjad BYA för huvudbyggnad inom fastigheten tillåts en vånings tillägg på angivet våningsantal. Inom dessa 3% BYA för huvudbyggnad får inredd vind utöver maximalt våningsantal ej finnas. Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. N f f f m1 E2 B1 II..1 f3 1 B1 S II Administrativ- och egenskapsgräns.3 N 00 2 Konnektionslinje Egenskapsgräns E 00 Planområdesgräns Användningsgräns f1 1 2 d0 f 1 Utformning skall i huvudsak ske enligt gestaltningsprogrammets principer och materialval under avsnittet Gestaltning klubbhus och hotell. Byggnadsmaterial skall bestå av naturmaterial i form av tegel, klinker, sten eller trä. Även partier med glas och stål tillåts. Färgsättning skall vara varma, mörka, jordiga toner. Byggnadshöjd på eventuell sammanbyggnad/lågdel mellan hotell och klubbhus får uppgå till max meter. II 1 g2.3. g2.2 f2 Gränser 3 +, Utformning - Byggnader samt plank utformas med fasader av trä i röd kulör. 31 N f1 N 00 N 00 N 00 E 00 E 00 E 00 E 00 E 0000 E 100 E 100 Information om grundkartan Koordinatsystem SWEREF Höjdsystem RH 0 Typsektioner för allmänna gator och torg Sektion A-A Beteckningar Sektion B-B Traktgräns Kvartersgräns Fastighetsgräns Ägoslagsgräns Ledningsrättsområde Gemensamhets resp. Servitutsgräns SKARPSKYTTEN MARIELUND 1: Kvartersnamn med registernummer Traktnamn med block- och enhetsnummer Registernummer för gemensamhetsanläggning ga:1 Serv. 1 Lr Servitut resp. Ledningsrätt Detaljplan för: Bostadshus resp. uthus karterad efter takkant GRIPSHOLM :1,DEL AV, M.FL. GRIPSHOLMS BACKAR MARIEFRED, STRÄNGNÄS KOMMUN Bostadshus resp. uthus karterad efter husliv Skärmtak resp. trappa resp. transformator Sektion C-C Sektion D-D Sektion E-E Sektion F-F Höjdkurvor med höjdkurvstext Staket Gångstig Körbana vägkant Dike resp. vattendrag Berg i dagen resp. Kärr Åker resp. Äng Barrskog resp. Lövskog Barrträd resp. Lövträd resp. Ek Belysningsstolpe resp. Ospec stolpe Kulturhistoriska lämningar resp. Fornlämningsområde Handling: Dokumentstatus: PLANKARTA MED BESTÄMMELSER ANTAGANDEHANDLING Till planen hör: x Plankarta med bestämmelser x Planbeskrivning med genomförandefrågor x Fastighetsförteckning x Samrådsredogörelse x Granskningsutlåtande Beslutsdatum Godkännande Antagande Diarienr: Datum för upprättande/ev. revidering Lagakraft SBN/ : Påskrifter: Marie Jonsson Samhällsbyggnadschef Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning x Gestaltningsprogram Illustrationskarta Planid: Daniel Quick Planarkitekt Skala: Skala 1:00 (vid A0)

6 AVTAL : Mark- och exploateringsavdelningen Dnr KS/1: / EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun Org. nr: 00-0 Nygatan 0 Strängnäs, nedan kallad Kommunen Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB Org. nr: -2 Lindövägen Vallentuna 1 Syfte Syftet med exploateringsavtalet är att reglera genomförandet av detaljplanen Gripsholm :1, del av, mfl. Gripsholms backar. Exploateringsområdet avgränsas av detaljplaneområdet. Avtalet upprättas med stöd av Plan- och bygglagen kap.. Detaljplanens avsikt är att tillåta bostäder, centrumverksamhet samt hotell-, golfoch besöksverksamhet. 2 Marköverlåtelser Kommunen ska lösa in sådan mark som i detaljplanen utlagts som allmän plats i enlighet med PBL kap.. Ersättning för inlösen av marken avräknas från gatukostnadsersättningen som ska erläggas av Exploatören enligt PBL kap. -. Exploatören ska överlåta sådan mark som enligt kommande förrättningar ska förvaltas gemensamt, till blivande samfällighetsföreningar. Tillträde till överlåtna markområden sker i enlighet med överenskommelse mellan parterna respektive beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning. 3 Fastighetsrättsliga åtgärder Det ankommer på Exploatören att ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar inkl. bildande av de gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar för förvaltning av dessa, som erfordras för detaljplanens genomförande.

7 : 2/ I det fall Exploatören inte ansöker om förrättningar äger kommunen rätt att utföra detta på Exploatörens bekostnad. Exploatören upplåter mark för ledningar och transformatorstationer inom u- och E-områden. Ledningsägaren ansöker om ledningsrätt inom kvartersmark för allmänna ledningar. Bestämmelser avseende nyttjande av mark inom ledningsrätts- och servitutsområden fastställs vid lantmäteriförrättningen. Detta avtal ligger till grund för förrättningar enligt detta avtal och parterna bistår ansökan till Lantmäteriet i och med undertecknandet av detta avtal. Allmänna anläggningar De allmänna anläggningar på allmän platsmark som erfordras för detaljplanens genomförande utförs av Kommunen. Kommunens samtliga faktiska kostnader för detta bekostas av Exploatören (PBL kap. - ). De anläggningar som ska utföras är: 1. Utbyggnad av anläggningar på allmän platsmark i enlighet med detaljplanens intentioner och med den standard som kommunen tillämpar för likvärdiga områden vid tidpunkten för utförandet. 2. Anläggande av erforderliga allmänna anläggningar som krävs för fördröjning och rening av dagvatten. 3. Korsning på Trafikverkets väg, länsväg 3. Typ av korsning är ännu ej beslutad. Anläggningen utförs av Trafikverket. Den del av kostnaden som skulle tillfallit kommunen bekostas av exploatören. Separat avtal om korsningens genomförande kommer att tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Korsningen ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. Exploatören ska meddela kommunen minst månader innan 0 hushåll är uppförda eller i samband med ansökan om bygglov för besöksanläggning. Anläggningar inom kvartersmark Exploatören svarar för utförande av samtliga anläggningar på kvartersmark vilket inkluderar erforderliga gemensamhetsanläggningar, fördröjning och hantering av dagvatten, gator, parkeringar, lekplatser m.m. Ersättningar och avgifter.1 Gatukostnadsersättning Exploatören ska till Kommunen erlägga gatukostnadsersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar och åtgärder som utförs av kommunen enligt punkt i

8 : 3/ detta avtal. Ersättningen ska motsvara kommunens faktiska interna och externa kostnader för anläggningarnas utförande inklusive kostnader för markinlösen, fastighetsbildning, upphandling, utredning, projektering, bygg- och projektledning och besiktning. Kommunen ska till Exploatören redovisa sina faktiska kostnader för utbyggnaden av dessa allmänna anläggningar. Kommunen fakturerar löpande kommunens kostnader i samband med utförandet av allmänna anläggningar. Betalning ska ske senast dagar efter utfärdad faktura. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen..2 Planavgift Med hänsyn till att Exploatören själv bekostat sin andel av framtagandet av detaljplanen, är Exploatören och blivande ägare till fastigheter inom exploateringsområdet befriade från skyldigheten att erlägga planavgift i samband med bygglov för bebyggelse som inryms inom aktuell detaljplan..3 Anläggningsavgift för vatten och avlopp Tillkommande bebyggelse inom exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. För anslutning till kommunens omgivande ledningsnät för vatten, avlopp samt dagvatten ska Exploatören erlägga anläggningsavgift enligt vid varje anslutningstillfälle gällande taxa. Samverkan Båda parter ska medverka till ett smidigt genomförande av detaljplanen. Detta görs genom att parterna i samverkansanda lyfter problemställningar som uppstår och strävar efter konstruktiva lösningar. Exploatörens önskade etappindelning ska meddelas Kommunen innan underlag till upphandling av projektörer tas fram. Framtagande av förfrågningsunderlag med tillhörande handlingar samt bestämmande av tidpunkt för upphandling av de i punkt angivna arbetena ska ske tillsammans med Exploatören. Exploatören ska delta i projekteringsmöten och bereds möjlighet att lämna synpunkter på de tekniska lösningarna. Exploatören ska godkänna förfrågningsunderlaget innan det går ut till potentiella anbudsgivare. Exploatören får inte neka godkännande av förfrågningsunderlaget på någon grund som är i strid med lag (:) om offentlig upphandling och på så sätt förhindra upphandlingen. Exploatören ska till Kommunen, i samråd med denna, upplåta och anvisa lämplig plats för entreprenörer i samband med utförandet av allmänna anläggningar.

9 : / Gemensam syn av allmänna anläggningar inom exploateringsområdet ska ske före och efter entreprenadarbeten på kvartersmark för att dokumentera eventuella skador som uppstår under entreprenaden. Tider Exploatören ska samordna sin tidplan med Kommunen för start och genomförande av byggnation på kvartersmark. En tidplan för de olika etappernas start och färdigställande tas fram i samarbete mellan Kommunen och Exploatören så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Tidplanen ska hållas aktuell under genomförandet av exploateringen. Säkerheter För att garantera fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören, innan detaljplanen antas, ställa säkerhet till kommunen. Säkerheten ska utgöras av proprieborgen genom moderbolaget GolfStar Nordic AB, org nr Borgensumman ska uppgå till miljoner kronor. Kravet på säkerhet upphör att gälla när betalning är fullgjord. Säkerheten återlämnas i det fall förutsättningarna enligt punkt ej uppfylls. Villkor Parterna förutsätter att att Strängnäs kommunfullmäktige genom beslut senast 1-0-, som vinner laga kraft, godkänner detta avtal. detaljplanen för Gripsholms Backar inom Strängnäs kommun, i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande antagandehandling, daterad 1-01-, bilaga A, antas av Strängnäs kommunfullmäktige genom beslut senast 1-0-, som vinner laga kraft. Om nämnda förutsättningar ej uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet, utan krav på ersättning från någondera parten. Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan part utan skriftligt medgivande av Strängnäs kommunstyrelse. Överlåtelse ska godkännas förutsatt att Kommunen inte har skälig anledning till att motsätta sig en överlåtelse. Överlåtelse från Exploatören till koncerninternt bolag är dock undantaget kravet på medgivande från Kommunen.

10 : / Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Strängnäs den / 1 Strängnäs den / 1 För Strängnäs kommun Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordförande För Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB Tony Trigell Styrelseordförande Cecilia Vikström Kommundirektör Bilagor: A. Detaljplanekarta