Exploateringsavtal för Gripsholm del av 4:121, m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exploateringsavtal för Gripsholm del av 4:121, m.fl."

Transkript

1 PROTOKOLLSUTDRAG :1 Kommunstyrelsen KS /2 Dnr KS/1:2- Exploateringsavtal för Gripsholm del av :1, m.fl. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna exploateringsavtalet mellan kommunen och Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB, som reglerar genomförandet av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Beslutsgång Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 1 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om antagande av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Detaljplanen Gripsholms backar möjliggör tillkommande bebyggelse av blandad karaktär och huvudsakligen flerbostadshus, samt även byggrätter för centrumverksamhet samt hotell-, golfoch besöksverksamhet. För att reglera genomförandet av detaljplanen har ett exploateringsavtal tecknats med fastighetsägaren (exploatören) inom detaljplaneområdet. Avtalet innebär i korthet att allmän platsmark tillförs kommunen, samt att kommunen upphandlar och exploatören bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som behövs för detaljplanens genomförande. Innan trafiken till och från området ökat i alltför stor omfattning ska en ny anslutning till väg 3 byggas. Detta för att minska belastningen på befintligt gatunät. Den nya anslutningen bekostas av exploatören och ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. Innan den nya anslutningen är utbyggd leds trafiken till området via det befintliga gatunätet. Säkerhet för att garantera fullgörandet av exploatörens skyldigheter, ställs till kommunen i form av moderbolagsborgen genom GolfStar Nordic AB. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Exploateringsavtalet innebär inga kostnader för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 PROTOKOLLSUTDRAG :2 Kommunstyrelsen /2 Uppföljning Beslutet följs upp av mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Exploateringsavtal för Gripsholm del av :1, m.fl., Exploateringsavtal för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar Plankarta, antagandehandling Beslutet skickas till Mark- och exploateringsenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE :3 Mark- och exploateringsenheten Handläggare Fredrik Granlund 02-2 Kommunstyrelsen Dnr KS/1: /2 Exploateringsavtal för Gripsholm del av :1, m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna exploateringsavtalet mellan kommunen och Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB, som reglerar genomförandet av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 31 januari 1 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om antagande av detaljplanen för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar. Detaljplanen Gripsholms backar möjliggör tillkommande bebyggelse av blandad karaktär och huvudsakligen flerbostadshus, samt även byggrätter för centrumverksamhet samt hotell-, golfoch besöksverksamhet. För att reglera genomförandet av detaljplanen har ett exploateringsavtal tecknats med fastighetsägaren (exploatören) inom detaljplaneområdet. Avtalet innebär i korthet att allmän platsmark tillförs kommunen, samt att kommunen upphandlar och exploatören bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som behövs för detaljplanens genomförande. Innan trafiken till och från området ökat i alltför stor omfattning ska en ny anslutning till väg 3 byggas. Detta för att minska belastningen på befintligt gatunät. Den nya anslutningen bekostas av exploatören och ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. Innan den nya anslutningen är utbyggd leds trafiken till området via det befintliga gatunätet. Säkerhet för att garantera fullgörandet av exploatörens skyldigheter, ställs till kommunen i form av moderbolagsborgen genom GolfStar Nordic AB. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Exploateringsavtalet innebär inga kostnader för kommunen. Strängnäs kommun Nygatan 0 Strängnäs Tel Fax Bankgiro -0

4 : 2/2 Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp av mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Exploateringsavtal för Gripsholm :1, del av, m.fl. Gripsholms backar Beslutet skickas till Mark- och exploateringsenheten Fredrik Granlund Mark- och exploateringschef

5 : 0 PLANBESTÄMMELSER 2.0 N 00 N 00 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. E 000 E 100 E PARK.2.1 NATUR1. n Marken skall möjliggöra öppen dagvattenhantering och får därför ej hårdgöras. Befintligt avvattningsdike skall bevaras R1 Golfanläggning, erforderliga riskrducerande skyddsågärder skall vidtas mot kringliggande bostäder och verksamheter.. N 00 N 00. OBS!! Skala 1:00 (Vid A0) 0 m1 Golfverksamhet ska inte utgöra någon risk för bostäder och skolverksamhet. I-IV Högsta tillåtna våningsantal 1 0 m 0 BC1 IV d0 f f f f AT Trafik Endast en utfart får anordnas. Utfarten ska utföras som gemensamhetsanläggning för berörda fastigheter. T1 Järnvägstrafik A1 dike Dike, plantering och busshållsplats (vid torg) Genomförandetiden är år från det datum detaljplanen vinner laga kraft. gata Enkelriktad gata med trottoar mot kvartersmark Kommunen är huvudman för allmän platsmark. hållp Hållplats och cykelparkering med väderskydd får uppföras allé Vägområde skall förses med allèplantering samt separerad GC-bana med minst 2, meters bredd. Armatur och belysning skall vara mindre framträdande. Belysning och armatur skall placeras i trädrad mellan GC-väg och infartsväg. Armatur ska vara av konisk form med med en mörk gråbrun färg. Stolpen får ej vara över meter hög och belysning ska fästas direkt på stolpen utan arm. Infartsväg och trafiklösning ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. a1 Startbesked får ej lämnas innan skyddsåtgärder vidtagits i form av skyddsstaket mot kringliggande lagskyddade fornlämningsområdet Kärnbo :2 a2 Bygglov får ej ges för bostäder förrän tillstånd för djurhållningsverksamhet på fastighet Skogsborg upphör. Marken får inte belastas med mer än kpa n3 Träd till allén ska ha en minimumhöjd av stolphöjden vid planteringstillfället. u Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar g1 Gemensamhetsanläggningar - Område skall möjliggöra gemensam fördröjning av dagvatten Egenskapsbestämmelser för kvartersmark g2 Marken skall vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för utfartsväg 31 B O1 III d0 f. +, skog PARK B1 S II f 3 f f f 1 E skog N 00 1 a2 Föreslagen fastighetsgräns Konnektionslinje 1 Utformning - Byggnader samt plank utformas med fasader av trä i Illustrationslinjer Minsta fastighetsstorlek i kvm f Konnektionslinje d0 Marken får inte belastas med mer än kpa. B1 II d0 f1 f f ILLUSTRATION Dagvattensystemet ska dimensioneras så att utflödet i vägtrumman vid väg 3 inte överstiger l/s vid 0-årsregn. 1 +,0.1 E2 Total BYA/fastighet får utgöra maximalt 0% för fastigheter med bostadsbebyggelse eller med kombinerad användning bostäder och verksamheter samt 0% för fastigheter med enbart verksamheter. Balkonger får endast kraga ut över allmän plats som är avsedd för Park, dock inte mer än 1, meter och inte lägre än 3 meter över underliggande marknivå. PARK Ekdunge skall bevaras Administrativa bestämmelser Prickmark - marken får inte förses med byggnad Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap f f f 3 G d0 di ke 3 +, RO1BC III d0 f2 f T Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad placeras. B1 III AT A Utfart får ej anordnas 3 G Tillfällig vistelse, hotell, övernattning och spa. g 2 a at O1 1 : 00 Horisontal skala E E 000 E 000 E 00 0 m Golfanläggning..1.2 hållp.3 N 00 R...0. PAR K 1 : 00 n2.2 TA Infilt G R TO Infilt E1 a1 Tekniska anläggingar, transformatorstation.2 T1.. +,0 2 E2 a1 E2. TORG1 u Tekniska anläggingar, pumpstation 3 ta ga E GA d0 f2 f R1 Förskoleverksamhet T 31 R1 TU NA +,0 d0 f. Horisontal skala Marken får ej hårdgöras n2 0 n1 EL BC1 IV R O1 B C III u S.0 +,0 0 Varje bostadslägenhet som förses med uteplats, ska ha den mot ljuddämpad sida. 3 g1 Centrumverksamheter får anordnas i entreplan 1 N 00 u C1 +,0 Bostäder. Mindre verksamheter som inte är störande för omgivningen är tillåtna..0 g1 B1 f f f..0 +,0 Bostäder.. B.2 n1 g1 u f.2. +, Torgyta för vistelse, handel och parkering. Användning av kvartersmark.. K CY 3 f3 f f f TORG2. Vy H OC A1.3 NG GÅ e GAT B1 II dik 0 Torgyta för trafik, vistelse, handel och parkering. N 0 N 20 TORG1 +,0 N 00 Bostäder som vetter mot antingen GATA1 eller GATA3 ska utformas så att de är högst 3 kvm stora eller att minst hälften av bostadsrummen i bostäder större än 3 kvm orienteras mot en ljuddämpad sida...3 f Naturmark med möjlighet att uppföra mindre parkanordningar och planteringar.0 GATA3 Huvudbyggnader med långsida mot torg skall utföras med lägsta rumshöjd 2, meter i entréplan. Park f Gång- och Cykeltransporter GÅNG OCH CYKEL.. 31 Gata för lokaltrafik. GATA.0.2 RK +,0.1 PA.0 allé N 00 N 00 3 Gata för lokal och passerande trafik med delvis avskild gång- och cykelväg.2 GATA3 A2 GAT Infartsväg GATA2.2 Utformning skall i huvudsak ske enligt getsaltningsprogrammets principer och materialval under avsnittet Kvartersbildning och Gestaltning bostadsbebyggelse. Fasadmaterial skall vara träpanel, även puts tillåts på större byggnader(ej en- eller tvåfamiljshus). Matt ytfinish genom träbehandling med linoljefärg, slamfärg eller olja. Grannhus målas med fördel i olika kulör/ytbehandlas olika. Kulörskala(även omålat behandlat trä får förekomma): Brutet vitt: 02-Y Rött: -Y0R 0-Y 0-Y0R alt Äkta Falu Rödfärg, 0-YR ljusröd Gult: -YR 0-Y0R alt Äkta Falu Rödfärg, röd -YR Grönt: -GY -YR -GY Blått: 2-B 00-GY 0-BG Svart: 00-N 00-R0B Gata för lokal och passerande trafik. GATA1.3. GA TA.1 3 n2.. g1 1 f.. 2 +,0 f f f För 3% av utnyttjad BYA för huvudbyggnad inom fastigheten tillåts en vånings tillägg på angivet våningsantal. Inom dessa 3% BYA för huvudbyggnad får inredd vind utöver maximalt våningsantal ej finnas. Användning av allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. N f f f m1 E2 B1 II..1 f3 1 B1 S II Administrativ- och egenskapsgräns.3 N 00 2 Konnektionslinje Egenskapsgräns E 00 Planområdesgräns Användningsgräns f1 1 2 d0 f 1 Utformning skall i huvudsak ske enligt gestaltningsprogrammets principer och materialval under avsnittet Gestaltning klubbhus och hotell. Byggnadsmaterial skall bestå av naturmaterial i form av tegel, klinker, sten eller trä. Även partier med glas och stål tillåts. Färgsättning skall vara varma, mörka, jordiga toner. Byggnadshöjd på eventuell sammanbyggnad/lågdel mellan hotell och klubbhus får uppgå till max meter. II 1 g2.3. g2.2 f2 Gränser 3 +, Utformning - Byggnader samt plank utformas med fasader av trä i röd kulör. 31 N f1 N 00 N 00 N 00 E 00 E 00 E 00 E 00 E 0000 E 100 E 100 Information om grundkartan Koordinatsystem SWEREF Höjdsystem RH 0 Typsektioner för allmänna gator och torg Sektion A-A Beteckningar Sektion B-B Traktgräns Kvartersgräns Fastighetsgräns Ägoslagsgräns Ledningsrättsområde Gemensamhets resp. Servitutsgräns SKARPSKYTTEN MARIELUND 1: Kvartersnamn med registernummer Traktnamn med block- och enhetsnummer Registernummer för gemensamhetsanläggning ga:1 Serv. 1 Lr Servitut resp. Ledningsrätt Detaljplan för: Bostadshus resp. uthus karterad efter takkant GRIPSHOLM :1,DEL AV, M.FL. GRIPSHOLMS BACKAR MARIEFRED, STRÄNGNÄS KOMMUN Bostadshus resp. uthus karterad efter husliv Skärmtak resp. trappa resp. transformator Sektion C-C Sektion D-D Sektion E-E Sektion F-F Höjdkurvor med höjdkurvstext Staket Gångstig Körbana vägkant Dike resp. vattendrag Berg i dagen resp. Kärr Åker resp. Äng Barrskog resp. Lövskog Barrträd resp. Lövträd resp. Ek Belysningsstolpe resp. Ospec stolpe Kulturhistoriska lämningar resp. Fornlämningsområde Handling: Dokumentstatus: PLANKARTA MED BESTÄMMELSER ANTAGANDEHANDLING Till planen hör: x Plankarta med bestämmelser x Planbeskrivning med genomförandefrågor x Fastighetsförteckning x Samrådsredogörelse x Granskningsutlåtande Beslutsdatum Godkännande Antagande Diarienr: Datum för upprättande/ev. revidering Lagakraft SBN/ : Påskrifter: Marie Jonsson Samhällsbyggnadschef Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning x Gestaltningsprogram Illustrationskarta Planid: Daniel Quick Planarkitekt Skala: Skala 1:00 (vid A0)

6 AVTAL : Mark- och exploateringsavdelningen Dnr KS/1: / EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun Org. nr: 00-0 Nygatan 0 Strängnäs, nedan kallad Kommunen Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB Org. nr: -2 Lindövägen Vallentuna 1 Syfte Syftet med exploateringsavtalet är att reglera genomförandet av detaljplanen Gripsholm :1, del av, mfl. Gripsholms backar. Exploateringsområdet avgränsas av detaljplaneområdet. Avtalet upprättas med stöd av Plan- och bygglagen kap.. Detaljplanens avsikt är att tillåta bostäder, centrumverksamhet samt hotell-, golfoch besöksverksamhet. 2 Marköverlåtelser Kommunen ska lösa in sådan mark som i detaljplanen utlagts som allmän plats i enlighet med PBL kap.. Ersättning för inlösen av marken avräknas från gatukostnadsersättningen som ska erläggas av Exploatören enligt PBL kap. -. Exploatören ska överlåta sådan mark som enligt kommande förrättningar ska förvaltas gemensamt, till blivande samfällighetsföreningar. Tillträde till överlåtna markområden sker i enlighet med överenskommelse mellan parterna respektive beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning. 3 Fastighetsrättsliga åtgärder Det ankommer på Exploatören att ansöka om och bekosta de lantmäteriförrättningar inkl. bildande av de gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar för förvaltning av dessa, som erfordras för detaljplanens genomförande.

7 : 2/ I det fall Exploatören inte ansöker om förrättningar äger kommunen rätt att utföra detta på Exploatörens bekostnad. Exploatören upplåter mark för ledningar och transformatorstationer inom u- och E-områden. Ledningsägaren ansöker om ledningsrätt inom kvartersmark för allmänna ledningar. Bestämmelser avseende nyttjande av mark inom ledningsrätts- och servitutsområden fastställs vid lantmäteriförrättningen. Detta avtal ligger till grund för förrättningar enligt detta avtal och parterna bistår ansökan till Lantmäteriet i och med undertecknandet av detta avtal. Allmänna anläggningar De allmänna anläggningar på allmän platsmark som erfordras för detaljplanens genomförande utförs av Kommunen. Kommunens samtliga faktiska kostnader för detta bekostas av Exploatören (PBL kap. - ). De anläggningar som ska utföras är: 1. Utbyggnad av anläggningar på allmän platsmark i enlighet med detaljplanens intentioner och med den standard som kommunen tillämpar för likvärdiga områden vid tidpunkten för utförandet. 2. Anläggande av erforderliga allmänna anläggningar som krävs för fördröjning och rening av dagvatten. 3. Korsning på Trafikverkets väg, länsväg 3. Typ av korsning är ännu ej beslutad. Anläggningen utförs av Trafikverket. Den del av kostnaden som skulle tillfallit kommunen bekostas av exploatören. Separat avtal om korsningens genomförande kommer att tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Korsningen ska anläggas när behov uppstår, dock senast när 0 bostäder är uppförda eller när bygglov för besöksanläggning erhållits. Exploatören ska meddela kommunen minst månader innan 0 hushåll är uppförda eller i samband med ansökan om bygglov för besöksanläggning. Anläggningar inom kvartersmark Exploatören svarar för utförande av samtliga anläggningar på kvartersmark vilket inkluderar erforderliga gemensamhetsanläggningar, fördröjning och hantering av dagvatten, gator, parkeringar, lekplatser m.m. Ersättningar och avgifter.1 Gatukostnadsersättning Exploatören ska till Kommunen erlägga gatukostnadsersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar och åtgärder som utförs av kommunen enligt punkt i

8 : 3/ detta avtal. Ersättningen ska motsvara kommunens faktiska interna och externa kostnader för anläggningarnas utförande inklusive kostnader för markinlösen, fastighetsbildning, upphandling, utredning, projektering, bygg- och projektledning och besiktning. Kommunen ska till Exploatören redovisa sina faktiska kostnader för utbyggnaden av dessa allmänna anläggningar. Kommunen fakturerar löpande kommunens kostnader i samband med utförandet av allmänna anläggningar. Betalning ska ske senast dagar efter utfärdad faktura. Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen..2 Planavgift Med hänsyn till att Exploatören själv bekostat sin andel av framtagandet av detaljplanen, är Exploatören och blivande ägare till fastigheter inom exploateringsområdet befriade från skyldigheten att erlägga planavgift i samband med bygglov för bebyggelse som inryms inom aktuell detaljplan..3 Anläggningsavgift för vatten och avlopp Tillkommande bebyggelse inom exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. För anslutning till kommunens omgivande ledningsnät för vatten, avlopp samt dagvatten ska Exploatören erlägga anläggningsavgift enligt vid varje anslutningstillfälle gällande taxa. Samverkan Båda parter ska medverka till ett smidigt genomförande av detaljplanen. Detta görs genom att parterna i samverkansanda lyfter problemställningar som uppstår och strävar efter konstruktiva lösningar. Exploatörens önskade etappindelning ska meddelas Kommunen innan underlag till upphandling av projektörer tas fram. Framtagande av förfrågningsunderlag med tillhörande handlingar samt bestämmande av tidpunkt för upphandling av de i punkt angivna arbetena ska ske tillsammans med Exploatören. Exploatören ska delta i projekteringsmöten och bereds möjlighet att lämna synpunkter på de tekniska lösningarna. Exploatören ska godkänna förfrågningsunderlaget innan det går ut till potentiella anbudsgivare. Exploatören får inte neka godkännande av förfrågningsunderlaget på någon grund som är i strid med lag (:) om offentlig upphandling och på så sätt förhindra upphandlingen. Exploatören ska till Kommunen, i samråd med denna, upplåta och anvisa lämplig plats för entreprenörer i samband med utförandet av allmänna anläggningar.

9 : / Gemensam syn av allmänna anläggningar inom exploateringsområdet ska ske före och efter entreprenadarbeten på kvartersmark för att dokumentera eventuella skador som uppstår under entreprenaden. Tider Exploatören ska samordna sin tidplan med Kommunen för start och genomförande av byggnation på kvartersmark. En tidplan för de olika etappernas start och färdigställande tas fram i samarbete mellan Kommunen och Exploatören så snart detaljplanen vunnit laga kraft. Tidplanen ska hållas aktuell under genomförandet av exploateringen. Säkerheter För att garantera fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören, innan detaljplanen antas, ställa säkerhet till kommunen. Säkerheten ska utgöras av proprieborgen genom moderbolaget GolfStar Nordic AB, org nr Borgensumman ska uppgå till miljoner kronor. Kravet på säkerhet upphör att gälla när betalning är fullgjord. Säkerheten återlämnas i det fall förutsättningarna enligt punkt ej uppfylls. Villkor Parterna förutsätter att att Strängnäs kommunfullmäktige genom beslut senast 1-0-, som vinner laga kraft, godkänner detta avtal. detaljplanen för Gripsholms Backar inom Strängnäs kommun, i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande antagandehandling, daterad 1-01-, bilaga A, antas av Strängnäs kommunfullmäktige genom beslut senast 1-0-, som vinner laga kraft. Om nämnda förutsättningar ej uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet, utan krav på ersättning från någondera parten. Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan part utan skriftligt medgivande av Strängnäs kommunstyrelse. Överlåtelse ska godkännas förutsatt att Kommunen inte har skälig anledning till att motsätta sig en överlåtelse. Överlåtelse från Exploatören till koncerninternt bolag är dock undantaget kravet på medgivande från Kommunen.

10 : / Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Strängnäs den / 1 Strängnäs den / 1 För Strängnäs kommun Jacob Högfeldt Kommunstyrelsens ordförande För Unipeg Gripsholm Golffastigheter AB Tony Trigell Styrelseordförande Cecilia Vikström Kommundirektör Bilagor: A. Detaljplanekarta

Ändrat organisationsnummer i exploateringsavtalet för Näsbyholm 3:39 Östra Sandbacksberget

Ändrat organisationsnummer i exploateringsavtalet för Näsbyholm 3:39 Östra Sandbacksberget KF 17:1 KF 17:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Mark- och exploateringsenheten Handläggare Stina Norrbom 0152-293 59 Kommunfullmäktige Dnr KS/2016:738-254 2016-12-19 1/2 Ändrat organisationsnummer i exploateringsavtalet

Läs mer

Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl

Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl TJÄNSTEUTÅNDE Dnr KS/2012:116-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-12-13 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Etappavtal 2 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79

Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:466-251 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-05 1/3 Handläggare Jörgen Altin Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79 Förslag till

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven 10:1 10:2 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10:4 Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag

Läs mer

Markanvisningsavtal Skväkran 1

Markanvisningsavtal Skväkran 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/4 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal Skväkran 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-04 1/3 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen Förslag till

Läs mer

Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB

Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-02-06 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Etappavtal 1 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl

Etappavtal 1 till detaljplanen Jagbacken II, Marielund 4:1 mfl TJÄNSTEUTLÅTANDE Näringslivskontoret Dnr KS/2012:116-254 Mark- och exploateringsenheten 2016-03-29 1/2 Handläggare Stina Norrbom Tel. 0152-293 59 Kommunstyrelsen Etappavtal 1 till detaljplanen Jagbacken

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun.

avseende planläggning och exploatering av fastigheten Älta 37:19 i Nacka kommun. 1 (5) Mellan Nacka kommun, org nr 212000-0167, nedan kallad Kommunen, och Nisseshus nr 1 HB, org nr 916587-3424, helägt dotterbolag till Vasakronan AB, nedan kallad Bolaget har träffats följande RAMAVTAL

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

8,6 9,0 5:13. Egenskapsgräns 5:18 9,4 8,7 5:17 8,6 5:16 5:19. dagvattendamm 5:20 5:31 5:21 5:22 5:30 5:23 5:24 5:29 5:25 9,9 5:32 9,1 5:28 9,0 5:49

8,6 9,0 5:13. Egenskapsgräns 5:18 9,4 8,7 5:17 8,6 5:16 5:19. dagvattendamm 5:20 5:31 5:21 5:22 5:30 5:23 5:24 5:29 5:25 9,9 5:32 9,1 5:28 9,0 5:49 8,6 11,5 9,1 8,8 3:2 8,7 8,8 PLANBESTÄMMELSER 9,5 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20

Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:750-256 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-02 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20

Läs mer

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen PROTOKOLLSUTDRAG 12:1 Kommunstyrelsen KS 222 2018-10-31 1/3 Dnr KS/2012:77-254 Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelseförvaltni ngen Mark och exploatering Detaljplan Ålstavägen, Tungelsta Ålsta 3:98 m fl Upprättad 2005-09-20, reviderad 2006-01-16. Kjell Flygelholm exploateringschef GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB 12:1 12:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 12:3 Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-11-20 1/2 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

3:6, S:1 1:70. Ga:1 7,7 5 4,5 4. Dagvattenbrunn 7,8 7,7 7,7. Aktualitet Fastighetsindelning: Detaljinformation: ,6 7,5 7,5

3:6, S:1 1:70. Ga:1 7,7 5 4,5 4. Dagvattenbrunn 7,8 7,7 7,7. Aktualitet Fastighetsindelning: Detaljinformation: ,6 7,5 7,5 8 NINGENÄS q 1 15-45 n 7,6 8.0 1 7,6 7,3 5.0 1:93 Plankarta, skala 1:1000 (A1) TRÖNNINGENÄS 7,6 5:29 a 1 e8,0 2 B 7,4 8,2 7,4 e b 1 1 Ulstervägen 1:22 n f 1 2 f 1 7,3 7,9 ga:3 GATA LINDHOV n 1 f 7,7 1

Läs mer

40-45 B II 3,6. Grundkartans beteckningar. Fastighetsgräns Traktgräns Rutnät Fastighetsbeteckning Registerområde. Mossarp. Byggnad, takkontur

40-45 B II 3,6. Grundkartans beteckningar. Fastighetsgräns Traktgräns Rutnät Fastighetsbeteckning Registerområde. Mossarp. Byggnad, takkontur Planbestämmelser PLANKARTA Följande gäller inom de områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området. Kronvägen

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/6 Planområdet G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling, 2009-12-14, reviderad 2010-07-14 Laga kraft, 2010-08-30 DETALJPLAN FÖR RÖNNÄNG 1:75 m fl Tjörns kommun, Västra Götalands

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

3:79 B C H K PARK. PLANER OCH BESTÄMMELSER Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns

3:79 B C H K PARK. PLANER OCH BESTÄMMELSER Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns PLANKARTA 24:1 C 3:79 Planbestämmelser Följande gäller inom område med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Läs mer

Lagakraftbevis för detaljplan nr 255 för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län

Lagakraftbevis för detaljplan nr 255 för Kabbarp 8:110 m.fl., Frestaren, Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län SKRIVELSE DATUM 2018-01-02 DIARIENUMMER -214 1/1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Fanny Jacobsson Telefon: 040-625 61 49 E-post: fanny.jakobsson@burlov.se Enligt sändlista Lagakraftbevis för

Läs mer

WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4

WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4 Antagandehandling 2010-03-08 Detaljplan för WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4 Tjörns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 991 233 002 INNEHÅLL

Läs mer

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-31 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 KF 18:1 KF 18:2 KF 18:3 KF 18:4 KF 18:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-31 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder och handel vid Kyrktorget

Detaljplan för bostäder och handel vid Kyrktorget 1 (5) Dnr: KS/2008:120 Detaljplan för bostäder och handel vid Kyrktorget Genomförandebeskrivning Utställningshandling, utställning 2 Upprättad 2016-06-14 INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Bostäder utmed Oxledsvägen

Bostäder utmed Oxledsvägen 2008-03-18 rev. 2008-11-24 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 ANTAGANDEHANDLING Antagen av KF 27 januari 2009 Laga kraft 19 juli 2010 Diarienummer KS/2003:315 Detaljplan för Bostäder utmed Oxledsvägen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl Antagandehandling 2006-11-06 Förslag till Detaljplan för Västra Hallerna III Bostäder inom Äggestorp 11:55 m fl Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering

Läs mer

14:88 14:89 14:94 14:95 14:96. Lalatoftsvägen. s:20 21,1 19,6 20,5 19,0 18,1 20,9 19,8 20,7 21,3 18,2 18,2 17,4 17,8 17,3 17,5 19,5 TVÅÅKER 18,5

14:88 14:89 14:94 14:95 14:96. Lalatoftsvägen. s:20 21,1 19,6 20,5 19,0 18,1 20,9 19,8 20,7 21,3 18,2 18,2 17,4 17,8 17,3 17,5 19,5 TVÅÅKER 18,5 19 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. ANVÄNDNING

Läs mer

8,2 1:109 1:22 7,3 1:94 7,0 NATUR 6,6 6,6 7,9 6,7 5:73. dagvattendamm GATA 6,9 6,3 6,5 7,0 6,1 BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

8,2 1:109 1:22 7,3 1:94 7,0 NATUR 6,6 6,6 7,9 6,7 5:73. dagvattendamm GATA 6,9 6,3 6,5 7,0 6,1 BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 1383-89/53.1 1:111 8:1 Sv2 1383-89/53.2 1:110 8,2 n1 1:109 1:114 8,3 8 lek 7,7 1:22 Ulstervägen 1:101 1:113 7,9 GÅNG 7,5 1:98 1:99 1:100 LINDHOV 1:102 1:112 Puritanvägen 1:11 1:116 7,4 7,3 1:93 1:103 1:115

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBYGGAREN 9 OCH KV NYRÖJAREN

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBYGGAREN 9 OCH KV NYRÖJAREN 1(15) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYBYGGAREN 9 OCH KV NYRÖJAREN (Söderby II) i Salem, Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-73, tillägg till gällande detaljplan nr 82-02 dnr 2007/64 PLANBESTÄMMELSER MED

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn

Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:690-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-04-03 1/2 Ämdr Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn Förslag till beslut

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Diarienummer: 2009.0253 Objektnummer: 507 159 Datum: 2018-10-26 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen för Apotekaren 24 UTSTÄLLNINGSHANDLING Inledning Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

5:527 GATA1. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns mot angränsande fastigheter

5:527 GATA1. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns mot angränsande fastigheter 5:3 4:2 GA:40 7:270 4:7 4:2 7:82 4:20 4:8 7:7 4:9 7:85 6:54 4:2 4:42 4:2 4:2 4:52 4:43 4:40 5:555 ga:44 6:54 4:26 a 4:22 ga:44 4:42 4:23 4:2 4:24 4:25 5:52 4:52 5:3 5 ga:44 4:2 4:2 ga:39 GA:39 5:527 5:509

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala

Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Utställningstid 13 mars - 10 april 2018 Detaljplan för bostäder inom del av Onsalalunden 1:35 m fl i Onsala Upprättad i november 2017 2004/P016 D421 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl.

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. Datum 01-0- Ert datum Beteckning 01.6 Er beteckning PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Utlåtande Fastighetsförteckning Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. i Klippans kommun, Skåne

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Exploateringsavtal Hällby-Ökna 1:46, 1:44, 1:45 och Hällby 18:2

Exploateringsavtal Hällby-Ökna 1:46, 1:44, 1:45 och Hällby 18:2 Kommunstyrelsen 2018-10-30 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2018:416 Marcus Wahlström 016-710 78 36 1 (2) Kommunstyrelsen Exploateringsavtal Hällby-Ökna 1:46, 1:44, 1:45 och Hällby

Läs mer

Detaljplan för Myggenäs 12:3 samt del av 12:139 ALMÖ LIVS Tjörns Kommun, Västra Götaland

Detaljplan för Myggenäs 12:3 samt del av 12:139 ALMÖ LIVS Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-0-04 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Detaljplan för Myggenäs 12: samt del av 12:19 ALMÖ LIVS Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp i Norrköping, fysisk planering den 24 mars 2011 reviderad den 2 mars och den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-09 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av exploateringsavtal i anslutning till detaljplan för kvarteren Brädgården och Silon samt delar av Brännäset 8 i Norrtälje stad

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Antagandehandling Stenungsunds kommun

Genomförandebeskrivning. Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Antagandehandling Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr: 0324/09 Genomförandebeskrivning Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7 Tillhör kommunfullmäktiges i Stenungsunds kommun beslut 2012-11-19 200...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Normalt planförfarande, PBL (1987:10) Antagande 2016-03-07 Laga kraft 2017-02-20 Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 mfl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samrådshandling Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2012-01-17 Detaljplan för SKÄGGRISKAN 2 M FL Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Datum Diarienummer Sida 2006-05-03 (F701/99) 1/5 Charlotte Olsson, fastighetskontoret Tfn 031-61 15 18 UTSTÄLLNINGSSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER VID ELINSBERGSSTIGEN inom stadsdelen Torslanda i Göteborg

Läs mer

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering DNR 12SPN/0117 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering Parter: Värmdö kommun (org.nr 212000-0035) såsom lagfaren ägare till fastigheten Fågelvik 1:274 i Värmdö kommun, nedan kallad kommunen.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) ANTAGANDEHANDLING Antagen av KF 29 april 2008 Laga kraft 7 april 2011 2008-03-04 Diarienummer KS 2007:245 Detaljplan för BOSTÄDER NORR OM RIDDAR TURES VÄG GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Del av Mellansjö (3:4 m.fl.) Del av Mellansjö (3:4 m.fl.) 1(6) Berörda fastigheter: Mellansjö 3:4 m.fl.

EXPLOATERINGSAVTAL. Del av Mellansjö (3:4 m.fl.) Del av Mellansjö (3:4 m.fl.) 1(6) Berörda fastigheter: Mellansjö 3:4 m.fl. Del av Mellansjö (3:4 m.fl.) 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Del av Mellansjö (3:4 m.fl.) Berörda fastigheter: Mellansjö 3:4 m.fl. Parter:, Armada Kommunfastigheter AB samt Österåkersvatten AB Utkast 2016-05-10

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Upprättad av plan- och exploateringsenheten, reviderad

PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Upprättad av plan- och exploateringsenheten, reviderad 1(14) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR JÄGAREN 1 m fl (Söderby I) i Salem, Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-72, tillägg till gällande detaljplan nr 82-01 dnr 2007/7 PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH

Läs mer

Kyrktorget. Detaljplan för bostäder och handel vid. Genomförandebeskrivning. Antagandehandling Upprättad , reviderad

Kyrktorget. Detaljplan för bostäder och handel vid. Genomförandebeskrivning. Antagandehandling Upprättad , reviderad 1 (6) Dnr: KS/2008:120 Detaljplan för bostäder och handel vid Kyrktorget Genomförandebeskrivning Antagandehandling Upprättad 2016-06-14, reviderad 2016-09-27 INLEDNING En genomförandebeskrivning har till

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun RIKTLINJER Riktlinjer för exploateringsavtal i Ängelholms kommun Dnr 2015/925. Antagna av kommunfullmäktige 2015-01-25. INNEHÅLL 1. Inledning Lagtext sid 2 2. Riktlinjerna Vad är ett exploateringsavtal?

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(6) Diarienummer 251 Foto: Marcus Reidevall Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Köpeavtal del av Gorsinge 1:1, Strängnäs etableringspark

Köpeavtal del av Gorsinge 1:1, Strängnäs etableringspark SRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SMMNRÄDSPROOKOLL Samma nträdesdatu m 8-05- 4/6 : KS Dnr KS/8:5-5 Köpeavtal del av Gorsinge, Strängnäs etableringspark Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap

RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap RIKTLINJER för exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap Förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markexploatering och hur byggherrar och fastighetsägare som vill delta i markexploatering ska göra i

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun

Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-12-20 143 Namn:Hanna Hammarlund Datum: 2016-11-02 Kommunstyrelsens förvaltning Utgångspunkter I Mjölby kommun tecknas

Läs mer

Samrådshandling. Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl. Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2018/558

Samrådshandling. Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl. Lidköpings kommun. Dnr. SBN 2018/558 1055 Samrådshandling Ändring av detaljplan för del av Stenhammar m fl Lidköpings kommun Dnr. SBN 2018/558 Innehåll Planbeskrivning... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Förslag till ändring av detaljplan...

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för LYCKE-RYR 2:6 M FL Bostäder Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum

Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 169 2019-08-28 1/2 KS/2013:257-254 Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna köpeavtal

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

NY BILD HÄRÖN DETALJPLAN FÖR DALBERGEN HÄRÖN 1:4 M.FL. FISKELÄGET HÄRÖN

NY BILD HÄRÖN DETALJPLAN FÖR DALBERGEN HÄRÖN 1:4 M.FL. FISKELÄGET HÄRÖN NY BILD HÄRÖN DETALJPLAN FÖR DALBERGEN HÄRÖN 1:4 M.FL. FISKELÄGET HÄRÖN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING, 2012-06-20) Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för bostäder inom fastigheten Habborsby 2:2. Olovs Hage Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för bostäder inom fastigheten Habborsby 2:2. Olovs Hage Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 2008-10-20 Detaljplan för bostäder inom fastigheten Habborsby 2:2 Olovs Hage Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer