Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari Tomas Sjöberg & Marco Arancibia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007. Tomas Sjöberg & Marco Arancibia"

Transkript

1 Reserapport Colombia 18:e - 22:a februari 2007 Tomas Sjöberg & Marco Arancibia

2 Rapportens syfte Syftet med föreliggande redogörelse är att redovisa slutsatserna av de diskussioner som den svenska delegationen tillsammans med PDA:s representanter genomfört i möten under perioden 18:e februari 22:a februari Nödvändig bakgrundinformation kommer att ges men för en mer fördjupad redogörelse och analys av Colombias komplicerade och våldsamma verklighet och historia, rekommenderas läsaren att vända sig till andra källor. Colombia befann sig dock under vårt besök och fortfarande idag i en mycket intressant men känslig situation och en kortare redogörelse av denna kommer därför att framläggas. Aktuell politisk utveckling Den 19:e februari 2007 avgick Uribes utrikesminister då kopplingarna mellan hennes bror och paramilitären blev för tydliga och brodern också arresterats av just den anledningen. Det är dock inte bara utrikesministern och hennes bror som hamnat i en obekväm situation för kopplingar till paramilitären. Den historiska process som Colombia går igenom just nu och som drivs av PDA i parlamentetet och i andra arenor, har redan visat på liknande kopplingar bland andra Uribevänner i parlamentet till paramilitären och flera arresteringar har skett. Under mars kommer PDA att i parlamentet lägga fram ytterligare bevis för kopplingar mellan parapolitiker, 40 senatorer som tillhör Uribes regering och paramilitären. I media efterlyser PDA politiskt ansvar över de personer som är utpekade och menar att regeringen som stött dessa parapolitikers kandidatur inte har legitimitet att utifrån Colombias konstitution sitta kvar vid makten. Anhängare till president Uribe menar å andra sidan att det rimliga är att de personer som gjort sig skyldiga till diverse oegentligheter bör bytas ut mot andra politiker från samma parti och att nyval inte gagnar Colombia och dessutom är för dyrt. Den pågående skandalen växer närmre Uribe själv och vissa menar att en djupare undersökning av presidentens egna kopplingar till paramilitären inte skulle vara utan resultat. I massmedia beskrivs ofta president Uribe som den som lyckats avväpna paramilitären och som den som lyckats bringa vissa framsteg vad gäller våldet i Colombia. Andra menar att paramilitären bara bytt skepnad men att dess organisation består. I det känsliga läge som skandalen genererat och som inneburit att presidenten förklarat sin syn på PDA:s representanter som terrorister med slips är det inte överdrivet att säga att situationen i Colombia är prekär och att landets utveckling närmar sig ett vägskäl. Presidentens uttalande och PDA:s framskjutna ställning i processen innebär en ökad risk för

3 processens och PDA:s nyckelpersoner. Många av PDA:s ledande personligheter lever under dödshot. Av den anledningen är det viktigt att det internationella samfundet håller utvecklingen i Colombia under uppsikt. Vi har, av både våra colombianska vänner och av den svenska ambassadören, uppmanats att skicka fler delegationer till Colombia för att visa vårt stöd till den demokratiska processen och för att visa att världen inte blundar för överträdelser mot de mänskliga rättigheterna. Att Carin Runeson, socialdemokratisk riksdagsledamot i utrikesutskottet, var med på resan måste anses ha gett hela besöket större tyngd och det vore önskvärt att också i framtiden se till att tyngre svenska representanter finns med för att stärka PDA:s legitimitet och därmed också bidra till ett starkare skydd till partiets representanter. Det är PDA:s förhoppning att den aktuella utvecklingen kan leda till en situation där nyval måste utlysas och att PDA vid en sådan situation kraftigt kan stärka sin ställning och kanske till och med närma sig regeringsmakten. Av den anledningen är det viktigt att ett projekt, syftandes att stärka PDA:s organisation och enighet och som kan bidra till ökade kunskaper via erfarenhetsutbyte och utbildning i samarbete med svenska SAP, kommer till stånd fortast möjligt. Förutsättningar och mål Nedan följer en redogörelse för de förutsättningar och mål som redan finns uppställda runt projektet. Dessa är hämtade från Kajsa Erikssons beskrivning av projektet som dessutom innehåller budget och viss lägesbeskrivning. Att projektet kommer att inriktas mot kvinnor och ungdomar är redan fastslaget och motiveras av dessa två gruppers särskilda utsatthet och dåliga representation. Dessutom beskrivs Colombias ungdom som fylld av apati för politik och politikens möjligheter att påverka ungdomarnas verklighet i positiv riktning. Ungdomar saknar också kunskaper i hur politiskt arbete bedrivs. Kvinnor och ungdomar är alltså projektets prioriterade målgrupper. Målen med projektet är: Att stärka PDA på regional nivå organisatoriskt, interndemokratiskt och kapacitetsmässigt Att stärka kvinnornas och ungdomarnas ställning inom PDA

4 Indikatorer och uppföljning De bägge samarbetsparterna (Uppsala och Skånes partidistrikt och PDA) gör gemensamt en uppföljning efter varje avslutad aktivitet. Indikatorer på att målen uppnåtts är att en högre grad av organisationsstruktur och interndemokrati uppnåtts samt att fler kvinnor och ungdomar erhållit fler betydelsefulla poster inom partiet och/eller att fler kvinnor engagerar sig politiskt. Polo Mujeres PDA:s styrdokument är mycket progressiva vad gäller garantier till representation för traditionellt utsatta grupper. Kvinnor garanteras 30% av platserna, ungdomar 20% och etniska, kulturella och sexuella minoriteter 10% av platserna i alla valda församlingar. Trots partiets stadgar är det sällan som partiet lever upp till sina högt ställda mål. På mötet med Polo Mujeres var kvinnorna överens om att ett stabilt glastak placerats i organisationen som effektivt hindrar kvinnor från att nå de högre positionerna och att frågor gällandes kvinnors problem ständigt nedprioriteras. Inom PDA:s verkställande styrelse är idag endast 10 % kvinnor (dvs 4 av 38 styrelseledamöter är kvinnor) och knappt 15 % av kvinnorna når politisk representation nationellt, 13 % kommunalt och 16 % regionalt. I Colombia har över 72 % av kommunerna aldrig haft en kvinnlig borgmästare. Då ekonomiska resurser skall fördelas till partiets enskilda kandidater till parlamentsval och andra val finner sig kvinnorna ofta förfördelade till de manliga kandidaternas fördel. Eftersom det i år genomförs kommunalval i hela Colombia hoppas kvinnorna på stöd genom detta projekt t.ex. ledarskapsutbildning. Intrycket från mötet med kvinnogruppen var starkt och rörande. Kvinnorna uttryckte behov av internationellt solidaritetsstöd för att stärka partiorganisationen t.ex. jämnställdhet, man menar att om kvinnor och ungdomar inte är delaktiga i den interna partistrukturen kan det leda till att det uppstår ett vakum som på sikt kan hämma PDA. Kvinnorna befinner sig i en ny process där de försöker lära känna varandra och komma närmare varandra. Det uttrycktes att PDA har en outnyttjad potential genom kvinnorna. Kvinnorna kämpar för utgivning av sin egen tidning La Pola och är enade om att fred i Colombia är en förutsättning för ett demokratiskt PDA. En av kvinnorna som ingår i verkställande styrelsen ville dela med sig av sin personliga oro över att vara mordhotad som en följd av president Uribes uttalande om att PDA är en del av gerillarörelsen, vilket naturligtvis inte är sant. Samtliga inbjudna dök upp och det märktes att det i kvinnogruppen fanns en stark politisk vilja men att krafter utanför

5 deras kontroll hindrade dem från att nå sin fulla potential. En fokusering av projektet på kvinnogruppen har därför potential att växa sig större av kvinnornas egna kraft. Det finns också bland kvinnorna gott om idéer på vad ett projekt kunde innebära och en önskan att inkludera fler delar än Bogota. Polo Joven PDA är en ung organisation som består av en stor mängd grupper som sinsemellan kämpar om inflytande och partiet är inte enat till en tillfredsställande grad ännu. I jämförelse med partiet är ungdomsförbundet, Polo Joven, än mer splittrat. Långt ifrån alla inbjudna ungdomsrepresentanter dök upp på mötet, troligen delvis beroende på att vissa delorganisationer inom Polo Joven inte anser att ett socialdemokratiskt parti är det mest önskvärda att samarbeta med. De olika ungdomsrepresentanterna var i många fall inte bekanta med varandra, något som visar på bristen på enighet i Polo Joven. De som trots allt dök upp visade sig dock besitta en imponerande politisk mognad och hade både goda idéer på vilka slags projekt som kunde passa och vilka problem som ungdomsförbundet måste lösa för att utvecklas vidare. Det var tydligt att projekt syftandens till bättre och breddat ledarskap, stärkt interndemokrati och med en fokus på ungdomar från familjer utanför den politiska kretsen kunde vara särskilt lämpligt. Överenskommelse Följande överenskommelse har träffats mellan den svenska delegationen, Olof Palmecenter och PDA:s representant, Rosalba Gomes vid sista mötet om det fortsatta projektarbetet: Att den svenska delegationen inlämnar var sin rapport om Colombiaresan till respektive partidistrikt (Uppsala och Skåne). Att den officiella kommunikationen mellan Colombia och Sverige tills vidare går via Rosalba Gomez i Colombia och Uppsala distriktsombudsman, Bertil Kinnunen (eftersom Uppsala övertar det formella ansvaret för projektet). Syftet med detta är att kommunikationen skall vara så tydlig som möjligt och därmed undvika att olika och motstridiga besked cirkulerar. Att PDA bildar en projektgrupp i Colombia. Den colombianska projektgruppen tar fram en projektbeskrivning med en beskrivning av planerade och pågående processer och

6 aktiviteter inkluderandes en beskrivning av hur det svenska projektet kan passa in. Detta ska skickas till Sverige så snart den är klar. Rekommendationer Vi, Tomas Sjöberg och Marco Arancibia vill rekommendera inför det forsatta projektarbetet: Att projektet i Colombia om möjligt leds av kvinnogruppen men att även Polo Joven är en del av detsamma. Anledningen till detta är att Polo Joven i princip saknar enhetlig organisation samtidigt som kvinnogruppen tycks vara betydligt mer enad. Att Juán Espitia bör ingå i projektgruppen med hänsyn till att Juán besitter så mycket kunskap om Colombia. Vi vill passa på tacka Juán för att direkt och genom sina kontakter delat med sig viktig information om situationen i Colombia. Att om möjligt översätta reserapporten till Spanska och skicka det till Polo Joven och Polo Mujer enligt e-postlistan som finns med som bilaga 1 och 2. Då s-kvinnor nationellt redan visat intresse för projektet, har s-riksdagsledamoten Carin Runeson tagit på sig att höra med Nalin Pekgul och s-kvinnor hur ett samarbete mellan organisationerna kan utvecklas.

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer