Steg 1 - Kontaktuppgifter. steg 1 av 8. Kontaktuppgifter. Lägg till ytterligare kontaktperson (frivilligt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Steg 1 - Kontaktuppgifter. steg 1 av 8. Kontaktuppgifter. Lägg till ytterligare kontaktperson (frivilligt)"

Transkript

1 Steg 1 - Kontaktuppgifter inrapporteringsfunktionen på SKL, samt har följt upp den analys av hur väl individernas behov är funktionsnedsättning i enlighet med Socialstyrelsens verktyg och registrerat aggregerade data i tillgodosedda på boendeområdet, arbete och sysselsättningsområdet och den planering av hur verksamheten kan utvecklas som gjordes som de senaste fyra åren ( ) gjort en inventering av personer med psykisk 15 kronor delas mellan de kommuner: steg 1 av 8 araj Postnummer Postort Adress Avdelning/Enhet/motsvarande Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post arbetsplats Förnamn Efternamn Lägg till ytterligare kontaktperson (frivilligt) Postnummer Postort Adress Avdelning/Enhet/motsvarande Telefonnummer (inklusive riktnummer) E-post arbetsplats Förnamn Efternamn Kontaktuppgifter 214 Prestationsmål 53 - Inventering

2

3 214 Prestationsmål B3 - Inventering Steg 2 - Inventeringar steg 2 av 8 Fråga 1 Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja Nej Fråga 2 Vilket år genomfördes inventeringen? 214 () e Före år2olo Fråga 3 Är inventeringen gjord med hjälp av Socialstyrelsens inventeringsverktyg? Ja Nej Fråga 4 Har det gjorts en analys och handlingsplan utifrån inventeringen? Ja Bifoga (endast PDF-format): Bläddra... Ingen fil är vald. Lägg till fil D Nej Fråga 5 Om ja på fråga 4, ange datum under 21 4 för när analysen och handlingsplanen upprättades. Fråga 6 Har organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga lämnat synpunkter på analysen och handlingsplanen? D Ja Nej

4 Fråga 7 Om ja på fråga 6, vilka organisationer har lämnat synpunkter? tecken använda av max 7OOO inki. blanksteg Fråga 8 Om ja på fråga 6, bifoga synpunkterna: Bifoga (endast PDF-format): Bläddra... Ingen fil är vald. Lägg till fil Fråga 9 Frivillig fråga! Frågan är frivillig och ingår ej i Socialstyrelsens bedömning av uppfyllandet av prestationsmålet. Socialstyrelsen kommer inte att hantera informationen och uppgifterna kommer endast att användas av SKL i utvecklingsarbete. SKL ser uppgifterna som mycket användbara i detta arbete och tackarpå förhand. På vilken nivå är organisationerna som lämnat synpunkter? lu Lokal nivå D Regional nivå [1 Nationell nivå ::i Hoppa över detta steg. (OBS! Detta val gör att ändringar i detta steg inte kommer att sparas) (oreaende (snara)) Nasta (spara)

5 214 Prestationsmål 53 - Inventering Steg 3 - Psykosociala insatser steg 3 av 8 Fråga 1 Frågan är frivillig och ingår ej i Socialstyrelsens bedömning av uppfyllandet av prestationsmålet. Socialstyrelsen kommer inte att hantera informationen och uppgifterna kommer endast att användas av SKL 1 utvecklingsarbete. SKL ser uppgifterna som mycket användbara i detta arbete och tackar på förhand. Vilka av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni tilhandahåller kommunen som huvudman vid behov? Tillhandahålls samverkan lillhandahålls av mellan kommun och Nr. Insats Insats kommunen landsting 1 Information till allmänheten och nyckelpersoner inom skola, primärvård etcetera D och samtidig tillgång till lättillgänglig psykiatrisk bedömning 2 Utbildning av allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken samt tillgång till direkt D hänvisning till ett specialteam 3 Samordnade åtgärder för nyinsjuknade personer enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment) med familjeinterventioner och social färdighetsträning 4 Påminnelse om besökstider i olika former 5 Personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivningen från psykiatrisk slutenvård 6 Tekniska hjälpmedel som kompenserar vid kognitiva brister D D 7 Modell för delat beslutsfattande (Shared decision making), ett specifikt arbetssätt D som ger den enskilde personen inflytande över beslutsfattandet kring upplägget och innehållet i den egna kontakten med verksamheten 8 Psykopedagogisk utbildning enbart till personen (gemensam utbildning för personen och anhöriga inte är möjlig) 9 Psykopedagogisk utbildning enbart till personen (gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig) lo Gemensam psykopedagogisk utbildning till personen och anhöriga fl 11 Psykopedagogisk utbildning enbart till anhöriga, vilken kan ske grupp- och familjevis (där gemensam utbildning för personen och anhöriga inte är möjlig) 12 Psykopedagogisk utbildning enbart till anhöriga, vilken kan ske grupp- och familjevis (där gemensam utbildning för personen och anhöriga är möjlig) 13 Psykopedagogisk åtgärd om sjukdomshantering och återhämtning enligt Illness fl Management and Recovery modellen (IMR) 14 Familjeinterventioner fl

6 Tillhandahålls samverkan Tillhandahålls av mellan kommun och Nr. Insats Insats kommunen landsting 15 Åtgärder i form av specifikt anpassat föräldrastöd D EJ 16 Individuell kognitiv beteendeterapi EJ EJ 17 Kognitiv beteendeterapi i grupp EJ EJ 18 Psykodynamisk psykoterapi EJ EJ 1 9 Behandling med Basal Kroppskännedom (Basic Body Awareness Therapy) EJ EJ 2 Bildterapi EJ EJ 21 Musikterapi EJ EJ 22 Stödterapi eller stödsamtal (insatsen avser inte stödjande samtal som sker i EJ EJ samband med uppföljning av pågående behandling eller insats) 23 Förmedling av problemlösnings-färdigheter EJ EJ 24 Avledande tekniker för att hantera psykossymtom EJ EJ 25 Behandling med psykosociala åtgärder för missbruk eller beroende samtidigt med [1 EJ åtgärder för den psykiska sjukdomen 26 Kognitiv träning genom övning av olika komponenter som ingår i komplexa EJ EJ kognitiva processer med datorbaserade program eller testmaterial 27 Integrerad psykologisk terapi-kognitiv träning EJ EJ 28 Färdighetsträning enligt modell eller program för social färdighetsträning EJ EJ 29 Individanpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support, lps-modellen) EJ EJ (personer har arbete men behov av stöd för att behålla det) 3 lndividanpassat stöd till arbete (Individual Placement and Support, lps-modellen) EJ (Personer står utanför arbetsmarknaden och har en önskan om och motivation till arbete med lön) 31 Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller EJ 32 Sysselsättning, en daglig aktivitet utanför hemmet som är anpassad för personer EJ med schizofreni, med individuell målsättning och uppföljning 33 Stöd till den enskilde för att kunna påbörja eller genomföra utbildning enligt EJ supported education-modellen 34 Erbjuda långsiktig boendelösning 35 Erbjuda permanent bostad utan krav på behandlingsföljsamhet eller annan EJ EJ meritering 36 Hjälp till bostad enligt en trappstegsmodell där permanent bostad är målet, vilket EJ EJ möjliggörs först när personen kan leva upp till krav på t ex skötsamhet och behandlingsföljsamhet

7 Nr. Insats Insats ]illhandahålls i samverkan Tillhandahålls av mellan kommun och kommunen landsting 37 Specifikt anpassat stöd i ordinärt boende till personer med schizofreni J El 38 Bostad med särskild service och specifikt anpassat stöd till personer med El El schizofreni 39 Intensiv case management enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment) El 4 Mindre intensiv case management El 41 Mindre intensiv case management enligt resursmodellen El 42 Samverkande eller integrerade team ger samordnade behandlingar och El El psykosociala åtgärder för både missbruket eller beroendet och den psykiska sjukdomen 43 Krisintervention i hemmet under akuta faser av svår psykisk sjukdom fl El El Hoppa över detta steg. (OBS! Detta val gör att ändringar i detta steg inte kommer att sparas) _(Sp)a)

8

9 Prestationsmål 53 - Inventering Steg 4 Uppgifter om identifierade personer steg 4 av 8 - med psykisk funktionsnedsättning Uppgifter om identifierade personer med psykisk funktionsnedsättning. Om inventeringen blev godkänd av Socialstyrelsen år273 och gjord mellan fråga tomma och gå vidare till sista sidan för att skicka in enkäten. behöver ni inte rapportera in dessa siffror igen. Lämna 1 så fall Fråga 11 Är inventeringen godkänd av Socialstyrelsen 213 och gjord ? Ja (gå vidare till fråga 29) Nej Fråga 12 Hur många personer ingår i inventeringen? Fråga 1 3 (SS 3) Hur stort antal är kvinnor respektive män? Kvinnor Män Fråga 1 4 (SS 4) Hur stort antal av personerna är i följande åldersintervall? Ålder 18-24år 25-44år 45-64år 65-år Fråga 1 5 (SS 9) Angående hur många av personerna har ni under de senaste 12 månaderna samarbetat med annan myndighet/organisation?

10 på Med samarbete avses här inte ensidig informationsöverföring utan ett samarbete som baseras på gemensamma träffar/möten (där den enskilde också deltar eller aktivt har givit sitt samtycke till samarbetet) för att komma överens om lämpliga insatser och följa upp dem t ex vårdplaneringsmöten, trepartssamtal, rehabiliteringsmöten etc. Fråga 16 (SS 1) Angående hur många av personerna i fråga (1 1 ) skedde samarbete med någon av följande myndigheter/organisationer? Myndighet Socialtjänst (Med socialtjänst avses den verksamhet för målgruppen som regleras genom bestämmelser SoL och LSS) Arbetsmarknadsenhet (AME) Privat verksamhet - uppdrag av kommunen Öppenvårdspsykiatri Slutenvårdspsykiatri Rättspsykiatri Primärvård (vårdcentral) Beroendevård Privat verksamhet på uppdrag av landstinget Försäkringskassa Arbetsförmedling Annan myndighet/organisation, ange vilken Annan myndighet/organisation, ange vilken Annan myndighet/organisation, ange vilken Fråga 17 (SS 11) Hur många av personerna har en aktuell samordnad individuell plan (SIP), upprättad enligt 2 kap. 7 SoL eller 3 f HSL? Status Ja, plan finns Ja, plan håller på att upprättas Nej, plan saknas Ej känt EJ Hoppa över detta steg. (OBS! Detta val gör att ändringar i detta steg inte kommer att sparas)

11 (rncds) apw6eu:

12

13 214 Prestationsmål B3 - Inventering Steg 5 - Uppgifter om personernas Iivsstuation steg 5 av 8 Fråga 18 (SS 15) Hur många av personerna har följande aktuella boendesituation? Har stadigvarande boende i mantalsskrivningskommunen Ordinärt boende (med ordinärt boende avses boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller motsvarande). Ordinärt boende men har praktiskt stöd i hemmet från socialtjänsten. Särskilda boendeformer för äldre enligt SoL eller bostad med särskild service i kommunen enligt SoL eller LSS. Bor stadigvarande hos föräldrar eller annan nära släkting. Bostad där kommunen är kontraktsinnehavare, sk. socialt kontrakt. Saknar stadigvarande boende i mantalsskrivningskommunen Bor tillfälligt hos olika vänner eller familj/släktingar. Placerad i familjehem eller enskild/privat verksamhet alternativt vistas på någon form av vård- eller stödinrättning i offentlig regi i mantalsskrivningskommunen. Placerad i familjehem eller enskild/privat verksamhet alternativt vistas på någon form av vård- eller stödinrättning i offentlig regi utanför mantalsskrivningskommunen. Hemlös i betydelsen intagen/inskriven på behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/hvb och planeras att skrivas ut inom 3 månader utan att ha någon bostad ordnad inför utskrivningen/ufflyttningen. Hemlös i betydelsen hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller uteliggare. 1 detta ingår även hotell, camping, vandrarhem och dylikt. Ej känt Fråga 19 (SS 17) Hur många av personerna bor... Boende Ensam Tillsammans med make/makalsambo/partner Tillsammans med föräldrar Tillsammans med annan vuxen person/er Ej känt Fråga 2 (SS 18)

14 Fullgjord Avbruten Fullgjord Fullgjord Avbruten Avbruten Fullgjord Hur många av personerna har hemmaboende barn yngre än 18 år? Barn Har hemmaboende egna barn Bor tillsammans med andras barn Ej känt Fråga 21 (SS 2) Hur många av personerna har följande utbildningsnivå som sin högsta? Högsta utbildningsnivå Förgymnasial utbildning (grundskola eller motsvarande) - Förgymnasial utbildning (grundskola eller motsvarande) - Gymnasial utbildning Gymnasial utbildning Avbruten Eftergymnasial utbildning (högskol& universitet) - Eftergymnasial utbildning (högskola/universitet) - Eftergymnasial utbildning (annan utbildning) - Eftergymnasial utbildning (annan utbildning) - Ej känt Fråga 22 (SS 21) Hur många av personerna har haft någon form av arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna? Status Har haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 1 2 månaderna Har inte haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Ej aktuellt. T.ex. personen har vistats inom sluten psykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård eller motsvarande under större delen av de senaste 1 2 månaderna. Ej känt Fråga 23 (SS 22) Hur många av de personer som har haft arbete eller sysselsättning minst en månad under de senaste 12 månaderna (fråga 1 8) har ägnat sig åt följande: Sysselsättning

15 Sysselsättning Arbete som egen företagare (hel- eller deltid). Arbete på den öppna arbetsmarknaden på hel- eller deltid (arbetstagare, även lönebidragsanställning inkluderas). Arbete inom en förening eller intresseorganisation på hel- eller deltid. Arbete inom offentligt skyddat arbete (OSA), SAMHALL, praktikplats eller annan form av arbetsmarknadspolitisk insats (t ex SIUS). Arbete inom socialt företag (arbetskooperativ etc). Sysselsättning inom kommunal dagverksamhet (strukturerad sysselsättnings- eller rehabiliteringsverksamhet). Deltagit i kommunens öppna dagverksamhet, typ träffställe (verksamhet som erbjuder tillgång till social samvaro under mer kravlösa former). Studier på grund-, gymnasie- eller högskolenivå (inklusive yrkesutbildning). Annan form av arbete eller sysselsättning, ange vilken Annan form av arbete eller sysselsättning, ange vilken Annan form av arbete eller sysselsättning, ange vilken Fråga 24 (SS 24) Hur många av personerna har haft följande försörjning under de senaste 1 2 månaderna? Försörjning Lön av arbete (inkl. lönebidrag) Sjuk eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) Sjukpenning Föräldrapenning Ålderspension Studiemedel o Arbetslöshetsersättning Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd från socialtjänsten Försörjning genom anhörig/närstående eller eget kapital Ej känt Annan inkomstkälla, ange vilken Annan inkomstkälla, ange vilken Annan inkomstkälla, ange vilken Li Hoppa över detta steg. (OBS! Detta val gör att ändringar i detta steg inte kommer att sparas)

16

17 För hur många personer har skailningar om svårigheter inom olika livsområden gjorts? Fråga 25 (SS 26 A,B,C) insatser Steg 6 - Uppgifter om personernas behov av steg 6 av 8 [reåenue( Hoppa över detta steg. (OBS! Detta val gör att ändringar i detta steg inte kommer att sparas) Har ej behov av insats (SoS svarsalternativ ) Har behov av insats (SoS svarsalternativ 1-4) Ej känt (SoS svarsalternativ 9) Har genomgått allmän hälsoundersökning Har inte genomgått allmän hälsoundersökning Ej känt Status Hur många av personerna har under de senaste 12 månaderna genomgått en allmän hälsoundersökning? Fråga 28 (SoS 29) Status Hur många av personerna har ett aktuellt behov av psykiatriska insatser? Fråga 27 (SS 28) För hur många personer har skattningar om hälsosituationen inom angivna områden gjorts? Fråga 26 (SS 27 A,B,C) 214 Prestationsmå! 53 - Inventering

18

19 214 Prestationsmål 53 - Inventering Steg 7 - Övriga kommentarer steg 7 av 8 Fråga 29 Har ni några övriga kommentarer eller förtydliganden? tecken använda av max 2, inkl blanksteg [j Hoppa över detta steg. (OBS! Detta val gör att ändringar i detta steg inte kommer att sparas) Foregaende (sparanstaa)

20

21 214 Prestationsmål 53 - Inventering Steg 8 - Översikt steg 8 av 8 Var god kontrollera uppgifterna i enkäten innan du lämnar in den.

22 Jej45ddnpejuoyj - j. fiejs

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej

Telefon. Adress. Ort. Har en inventering gjorts utifrån målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning? Ja/Nej Enkät B3 - Inventering (Socialstyrelsens verktyg) Kontaktuppgifter Förnamn Efternamn E-post Telefon Avdelning/enhet/motsvarande Adress Postnummer Ort Ytterligare kontaktperson Fråga 1 Har en inventering

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Psykiatrisatsningen 2013

Psykiatrisatsningen 2013 Psykiatrisatsningen 13 Prestationsmål 1 personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Kommunens inventering boende och sysselsättning Resultat Diagram Analys och planering för verksamheten

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

INVENTERINGSINSFORMULÄR BEHOVET AV INSATSER FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING INTERVJUFORMULÄR 2012

INVENTERINGSINSFORMULÄR BEHOVET AV INSATSER FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING INTERVJUFORMULÄR 2012 INVENTERINGSINSFORMULÄR BEHOVET AV INSATSER FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING INTERVJUFORMULÄR 2012 Bakgrund Enligt 5 kap. 8 socialtjänstlagen, SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd - sammanställning från workshop Introduktion Socialstyrelsen utger nationella riktlinjer

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd GAP-analys 2012-01-20 för att identifiera och åtgärda gapet mellan befintlig och önskad situation Rekommendationer

Läs mer

Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning Reviderad september 2014 Socialförvaltningen Staben Tyresö kommun / Reviderad september 2014 2 (26) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

MALL. Inventeringsrapport

MALL. Inventeringsrapport MALL Inventeringsrapport Innehåll Sammanfattning med förslag till åtgärder 1 Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Beslut och uppdrag 1.3 Inventeringens syfte och användningsområde 1.4 Målgruppen för inventeringen

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Vad är Socialstyrelsens riktlinjer? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och ledning av landsting och kommuner Vem riktar sig

Läs mer

Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-10-30 Karin Bäckbro Socialförvaltningen Staben Tyresö kommun / 2013-10-30 2 (27) Tyresö kommun / 2013-10-30 3 (27) Innehållsförteckning

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

SEPT 2012. Gemensamt program i Norrbotten för psykosociala insatser för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

SEPT 2012. Gemensamt program i Norrbotten för psykosociala insatser för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Gemensamt program i Norrbotten för psykosociala insatser för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 1 Bakgrund Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid

Läs mer

Ekonomiskt vetenskapligt underlag. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011

Ekonomiskt vetenskapligt underlag. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 Ekonomiskt vetenskapligt underlag Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 Innehåll Inledning... 5 Förekomst och samhällets kostnader...5

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En nulägesrapport om implementeringen av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Producerad

Läs mer

Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser. Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen

Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser. Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen Psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande psykoser Stöd för dig i dina kontakter med vården och omsorgen Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Rapport från inventering samt förslag till handlingsplan inom PRIO - psykisk ohälsa 2013

Rapport från inventering samt förslag till handlingsplan inom PRIO - psykisk ohälsa 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller -- SN /97 8-5885 Socialnämnden Rapport från inventering samt förslag till handlingsplan inom PRIO - psykisk ohälsa Förslag till beslut

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 2015 Resultat för Jönköpings kommun -Gemensam sammanställning av Jönköpings kommun och psykiatriska kliniken i Jönköping Målgrupp: En

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Delrapport sammanställd av Ulf Rogberg & Thomas Teike till GPS

Delrapport sammanställd av Ulf Rogberg & Thomas Teike till GPS Samtligt material i denna delrapport bygger på insamlad data vid inventering av målgruppen personer med psykiska funktionshinder som genomfördes med hjälp av Socialstyrelsens frågeformulär under perioden

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Projektredovisning. Inventering av personer med psykiska funktionshinder 2011. Rapport Halland. Ylva Berger

Projektredovisning. Inventering av personer med psykiska funktionshinder 2011. Rapport Halland. Ylva Berger 01054 Inventering av personer med psykiska funktionshinder 2011 Rapport Halland Ylva Berger Kommunerna i Halland och Region Halland har genomfört en gemensam inventering av personer med psykiska funktionshinder

Läs mer

Inventeringsrapport. Nybro Projektledare, Anna Koskinen

Inventeringsrapport. Nybro Projektledare, Anna Koskinen Inventeringsrapport Inventering av samlade behov samt planeringsunderlag för stöd och service i Nybro kommun för personer med psykisk funktionsnedsättning 2014 Nybro 2014 Projektledare, Anna Koskinen 0481-45292

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014 2014-10-28 1 (11) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sollentuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sollentuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sollentuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 stöd för styrning och ledning Preliminär version 1 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Parter Västerbottens läns landsting Kommunerna inom Västerbottens län Giltighet

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Carina Gustafsson, projektledare, Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Carina Gustafsson, projektledare, Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Carina Gustafsson, projektledare, Socialstyrelsen Kunskapsstyrning för God vård och omsorg Nationell uppföljning

Läs mer

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 03 Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd En sammanställning av enkät 03 från projektet Bättre psykosvård

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg

Samverkan genom avtal. Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Samverkan genom avtal Lennart Lundin Psykiatri Sahlgrenska, Göteborg Värka samman - samverkan Avtal i stället för avsiktsförklaringar Går det? Gemensamma patienter/klienter vid inventering i Göteborg

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson.

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson. IPS Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR Birgitta Magnusson Birgitta.c.magnusson@vgregion.se 2016-09-26 IPS individual placement and support IPS - evidensbaserad

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan.

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade

2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade 2013-03-01 Dnr 5.3-6553/2013 1(22) 2013 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsbaserade mål Bakgrund Regeringen beslutade i maj

Läs mer

Psykosociala stödinsatser. Boendeinsatser

Psykosociala stödinsatser. Boendeinsatser Psykosociala stödinsatser Boendeinsatser Boendestödsinsatser Boendeprogram Modeller för boendeinsatser som kombinerar stöd i boendet, boendestöd (som avser ett fysiskt boende) och vård och behandling Personellt

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser.

Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser. Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser. 1 Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Ansökan till AMA En väg in

Ansökan till AMA En väg in Ansökan till AMA En väg in Ansökan ska fyllas i av den person som vill delta och de - minst två - myndigheter/verksamheter som ansöker tillsammans med honom/henne 1. Ansökan kommer att behandlas i en grupp

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Inventeringsrapport. Planeringsunderlag för stöd och service i Partille kommun för personer med psykisk funktionsnedsättning 2013

Inventeringsrapport. Planeringsunderlag för stöd och service i Partille kommun för personer med psykisk funktionsnedsättning 2013 Inventeringsrapport Planeringsunderlag för stöd och service i Partille kommun för personer med psykisk funktionsnedsättning 2013 Partille 2013 Ingegerd Winqvist Innehåll 1 Inledning... 4 1.1Bakgrund...

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende 20131112 Rosensalen Jönköping Katarina Landin CM-coach och FoU-ledare Undersköterska och

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Carina Gustafsson, projektledare, Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Carina Gustafsson, projektledare, Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Carina Gustafsson, projektledare, Socialstyrelsen Kunskapsstyrning för God vård och omsorg Nationell uppföljning

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

2014 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2014 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bilaga 1 PM 2014-04-03 Dnr 5.3-4180/2014 1(20) REVIDERAD VERSION 2014 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund I maj

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning bosatta i Jönköpings kommun

Behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning bosatta i Jönköpings kommun Behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning bosatta i Jönköpings kommun Gemensam inventering 2015 Jönköpings kommun och psykiatriska kliniken Jönköping Thomas Teike och Ulf Rogberg Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet ACT-teamet i Malmö Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet Bakgrund Samordningsbehov Stor andel med psykossjukdomar bland hemlösa Personer med omfattande behov av behandling och stöd Arbetsgrupp:

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Helsingborgs stad Behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

Helsingborgs stad Behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning 2014 Inventering Helsingborgs stad Behov av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning Nilsson Carin och Malmén Åke - SOF HELSINGBORGS STAD Innehåll Inledning... 4 Beslut och uppdrag... 4 Bakgrund...

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

Det räcker att en av huvudmännen gör bedömningen att en individuell plan behövs för att skyldigheten ska inträda för båda parter.

Det räcker att en av huvudmännen gör bedömningen att en individuell plan behövs för att skyldigheten ska inträda för båda parter. 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans upprätta en individuell plan om det behövs för

Läs mer

Handlingsplan 18 år och äldre

Handlingsplan 18 år och äldre Handlingsplan 18 år och äldre Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer