Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun"

Transkript

1 Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Inger Brandell Oktober 2014

2 (11) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND OCH SYFTE METOD REDOVISNING OCH ANALYS Uppföljning av den analys och handlingsplan som gjordes Förbättringsområde Förbättringsområde Förbättringsområde Förbättringsområde Förbättringsområde Förbättringsområde Analys och nya bedömningar Samordnade individuella planer Delaktighet i boende- och sysselsättningsåtgärder Psykosociala insatser vid schizofreni Synpunkter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: Synpunkter från organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga 9 4. ANALYS OCH BEDÖMNINGAR INFÖR ÅR Samordnade individuella planer Delaktighet i boende- och sysselsättningsåtgärder Psykosociala insatser vid schizofreni PLANERING FÖR VERKSAMHETEN UTIFRÅN ANALYS... 11

3 (11) SAMMANFATTNING Socialdepartementet utarbetade för några år sedan PRIO psykisk ohälsa, en handlingsplan för regeringens arbete inom detta område under åren I handlingsplanen ingår en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL), där kommuner och landsting ska arbeta för att uppnå vissa resultat och prestationsmål. Järfälla kommun har gjort en uppföljning av de åtgärder som föreslogs i en handlingsplan som upprättades under sommaren Fem av sex områden är uppfyllda eller på god väg att bli uppfyllda. Det gäller Påbörja planering för byggnation av ytterligare särskilt boende för målgruppen inom kommunen, Skapa samarbete inom förvaltningen kring boendefrågan, Personerna får fortsätta med möjligheten att vara kvar i dagverksamheten under en övergångsperiod till annan sysselsättning, Samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra kommunala enheter kring målgruppen över 30 år (egentligen år) samt Inventera och utreda behov och möjlighet att utöka med fler personliga ombud i kommunen. Det sjätte området, Samordnade individuella planer (förbättringsområde nummer 5) är i sitt inledningsskede och kräver arbete den närmaste tiden. Därför kvarstår det som en åtgärd i åtgärdsplanen En analys av nuläget och behovet av åtgärder för att utvecklas stödet till personer med psykiska funktionsnedsättningar ger vid handen att fokus under år , förutom åtgärden Samordnade individuella planer, måste ligga på delaktighet i boende- och sysselsättningsfrågor genom åtgärderna Handläggarna informerar samtliga som idag har sysselsättningsinsatser om valfrihetsmöjligheten genom Lag om valfrihetssystem (LOV) samt Börja arbeta utifrån den lokala överenskommelsen kring arbete och sysselsättningsåtgärder. Dessutom behöver kommunen Öka kunskapen på enheten funktionsnedsättning om de nationella riktlinjerna vid schizofreni.

4 (11) 1. BAKGRUND OCH SYFTE Socialdepartementet utarbetade för några år sedan PRIO psykisk ohälsa; en handlingsplan för regeringens arbete inom detta område under åren I denna handlingsplan ingår en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL, där kommuner och landsting ska arbeta för att uppnå vissa resultat och prestationsmål. Under sommaren 2013 gjordes en inventering av målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning i Järfälla kommun. Utifrån denna inventering gjordes sedan en analys av hur väl personer med psykiska funktionsnedsättningars behov var tillgodosedda på boende- och sysselsättningsområdet. De förbättringsområden som identifierades utmynnade i en handlingsplan. Denna rapport tar sin utgångspunkt i den inventering som gjordes I första delen görs en uppföljning av den analys och handlingsplan som gjordes Sedan görs en ny analys och handlingsplan som syftar till att undersöka en rad nya områden. För det första görs en bedömning av hur antalet samordnade individuella planer enligt inventeringen 2013 överensstämmer med behovet av sådana planer för personer med psykisk funktionsnedsättning. Sedan görs en bedömning av hur den enskildes delaktighet kan stärkas i de boende- och sysselsättningsåtgärder som tillhandahålls av kommun. Slutligen görs en bedömning av vilka insatser av de som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni som kommunen kan tillhandahålla. Med utgångspunkt i dessa bedömningar görs en planering för hur verksamheten ska utvecklas METOD Till grund för analysen ligger den inventering som gjordes 2013 för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Vidare har intervjuer hållits med de handläggare som arbetar med socialpsykiatrin inom enheten funktionsnedsättning samt deras chef. Intervju har även hållits med verksamhetschefen för kommunens utförarenhet som är verksamhetsansvarig för kommunens särskilda boenden för målgruppen psykisk funktionsnedsättning samt är en av de utförare som tillhandahåller boendestöd och sysselsättningsåtgärder för målgruppen. Möten har också hållits med representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gällande arbete och sysselsättningsområdet. Organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga har fått lämna synpunkter på rapporten. 3. REDOVISNING OCH ANALYS 3.1. Uppföljning av den analys och handlingsplan som gjordes 2013 I den analys som gjordes 2013 identifierades sex förbättringsområden. Till dessa förbättringsområden knöts förslag på åtgärder med tillhörande ansvarfördelning och tidsplanering. Nedan presenteras de identifierade förbättringsområdena med tillhörande åtgärd, vilket följs av en uppföljning av vad som har hänt fram till idag.

5 (11) Förbättringsområde 1 En viss andel ur målgruppen saknar boende och måste placeras på boende utanför kommunen. Åtgärd Påbörja planering för byggnation av ytterligare särskilt boende för målgruppen inom kommunen. Uppföljning Avdelningschefen för funktionshinderområdet har påbörjat planering för byggnation av ytterligare särskilt boende för målgruppen inom kommunen Förbättringsområde 2 En viss andel ur målgruppen saknar boende. Åtgärd Skapa samarbete inom förvaltningen kring boendefrågan Uppföljning Avdelningscheferna inom socialförvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa ett samarbete inom förvaltningen kring boendefrågan Förbättringsområde 3 Andel som har arbete på öppna arbetsmarknaden är för låg. Åtgärd Personerna får fortsätta med möjligheten att vara kvar i dagverksamheten under en övergångsperiod till annan sysselsättning Uppföljning - Detta är infört Förbättringsområde 4 Andel som har sysselsättning är för låg. Åtgärd Samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra kommunala enheter kring målgruppen över 30 år Uppföljning I augusti undertecknades en lokal överenskommelse om samverkan inom Järfälla kommun mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, PRIMA vuxenpsykiatri AB i Jakobsberg och enheten Funktionsnedsättning samt enheten Försörjningsstöd inom Socialförvaltningen Järfälla kommun. Målgruppen är personer i åldern mellan år, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd från minst två av de aktuella parterna riskerar att inte få det stöd de har behov av på grund av brist på sammanhållet stöd i gråzonerna mellan parterna befinner sig i en situation där arbetsförmågan är oklar, förutsättningarna/behovet av arbetsinriktad rehabilitering är oklar eller förmågan till/behovet av sysselsättning är oklar. Det övergripande målet är att dessa personer, med hjälp av olika insatser, ska kunna försörja sig själva genom arbete. När detta inte är realistiskt ska parterna underlätta för att individerna ska få en meningsfull sysselsättning. För att uppnå detta är syftet med överenskommelse att gemensamt finna lösningar som minskar riskerna för att

6 (11) personerna hamnar i en gråzon mellan myndigheternas/huvudmännens ansvarsområden eller hamnar i långvarigt bidragsberoende Förbättringsområde 5 Andel individuella planer är för låg. Åtgärd Skapa rutin utifrån överenskommelsen med landstinget för att kontakta landstinget för upprättande av individuell plan vid behov Uppföljning Det finns nu en rutin på enheten för funktionsnedsättning angående upprättandet av individuella planer. Handläggarna arbetar efter denna rutin och kontaktar landstinget vid behov av individuell plan Förbättringsområde 6 Det personliga ombudets tjänster kommer möjligtvis inte att räcka till framöver. Åtgärd Inventera och utreda behov och möjlighet att utöka med fler personliga ombud i kommunen Uppföljning Under hösten 2014 pågår en uppföljning av det personliga ombudets roll i kommunen, där också jämförelser görs med det personliga ombudets roll i andra Stockholms kommuner Analys och nya bedömningar 2014 Kommunens handlingsplan syftar till att den enskilde ska få kunskap om vilka insatser som finns (utbudet) och vilka vårdgivare som kan erbjuda olika insatser, vilka rättigheter han eller hon har samt hur och i vilka faser de kan påverka planeringen och utformningen av insatserna. Den enskildes syn på vad han eller hon behöver, hans eller hennes synpunkter och önskemål är i fokus. Delaktighet och självbestämmande är ledord Samordnade individuella planer Syftet med samordnad individuell plan (SIP) är att individen ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen med genomförandet av sin vård och omsorg. Den ska också tydliggöra ansvaret mellan olika huvudmän och förbättra den sammanhållande processen. Den samordnade individuella planen ska leda till att den enskilde ska få den hjälp han eller hon har behov av och rätt till och att den enskilde får inflytande och delaktighet. Även om det är den personal inom socialtjänst eller hälso- och sjukvården som har ansvar för att inleda ett arbete med en behovsbedömning om en individuell plan ska upprättas, så kan också den enskilde själv, eller hans eller hennes närstående, ta initiativ till en SIP. Den enskilde ska informeras om sina rättigheter, till exempel om delaktighet vid upprättande av SIP, om samtycke och rätt till tolk vid behov. I SIP utgår man ifrån vad den enskilde vill ha hjälp med, vart han eller hon vill nå och hur man ska kunna nå dit. Genom att SIP tar upp vad som är behovet genom att beskriva individens resurser, vad som fungerar bra och vad man kan bygga vidare på samt vad som fungerar mindre bra får alla närvarande en bild av den enskildes syn på sig själv och vad han eller hon behöver. Det kan till exempel gälla hälsa, boende,

7 (11) fritid, sysselsättning och sociala relationer. På så sätt ska den enskilde få möjlighet att påverka planeringen och utformningen av insatserna. Närstående får närvara och får delaktighet om den enskilde samtycker. Om den enskilde inte kan eller vill närvara kan han eller hon utse någon som företräder honom eller henne, till exempel en närstående eller företrädare. Vid inventeringen som gjordes 2013 mättes antal personer med samordnade individuella planer. 234 stycken personer var aktuella i inventeringen. Av dessa hade 56 personer, alltså cirka 24 %, en individuell plan eller var på väg att få en upprättad. För 2013 års rapport så berättade handläggarna på enheten funktionsnedsättning att det fanns ett lokalt samverkansavtal angående personer boende i Järfälla kommun som kommer i behov av insatser från flera vårdgivare på grund av psykisk ohälsa/ psykiska funktionsnedsättningar. I detta avtal regleras att en samordnad individuell plan ska upprättas när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänst och hälsa- och sjukvård och att båda parter kan uppmärksamma detta behov. Handläggarna berättade dock att samordnade individuella planer endast upprättades på landstinget initiativ. De ansåg att fler samordnade individuella planer borde upprättas, då detta ökade samarbetet med landstinget kring den enskilde. I handlingsplanen för 2014 var därför en av åtgärderna att skapa en rutin kring att även handläggarna som uppmärksammar ett behov av en samordnad individuell plan ska kontakta landstinget för att skapa en sådan. Under 2014 har en ny rutin upprättats på enheten funktionsnedsättning angående samordnade individuella planer. Handläggarna berättar att de idag arbetar utifrån rutinen och att de har upparbetade samarbeten med sina landstingspartners där de påtalar behovet av individuell plan vid behov. Målet är att alla som har behov av individuell plan ska ha en sådan. I dagsläget är detta inte uppfyllt till fullo utan implementeringsarbetet måste fortsätta Delaktighet i boende- och sysselsättningsåtgärder Delaktighet i boende och sysselsättningsåtgärder kan ges både vid det tillfälle som en insats väljs och beviljas som unders själva genomförandet av insatsen. Beviljande av insats sker på enheten funktionsnedsättning. I den utredning som handläggarna där gör får den enskilde möjligheten att beskriva sitt eget mål med insatsen. Vid uppföljningar så tillfrågas personerna kring hur de upplever insatsen och målsättningen med insatsen uppdateras. Den enskilde har inte rätt att välja vilket särskilt boende som personen ska bli beviljat. Handläggarna tar hänsyn till klientens synpunkter och önskemål men det är i första hand behovet som styr valet av särskilt boende. Klienten har dock alltid möjlighet att tacka ja eller nej och får möjlighet att se boendet först. När det gäller sysselsättningsinsatser är klienternas möjlighet till delaktighet vid val av insats större då det sedan våren 2014 är LOV (Lagen om valfrihet) på sysselsättningsinsatserna. Därmed har klienten möjlighet att välja mellan olika utförare när det gäller sysselsättningsinsats. Det finns i dagsläget tre utförare av sysselsättningsinsatser i kommunen, varav en är den kommunala utföraren. Det finns också en öppen verksamhet dit personer kan gå utan biståndsbeslut.

8 (11) Handläggarna beskriver att de tror att delaktigheten vid val av insats även kommer att kunna stärkas yterliggare i takt med att antalet utförare växer, då de enskilde får ännu större möjlighet att välja sysselsättningsinsats utifrån egna önskemål. Vidare tror de att delaktigheten skulle kunna bli större genom att handläggarna informerade om LOV i större utsträckning än i dagsläget. Eftersom det nyligen infördes har de i dagsläget bara hunnit informera nya klienter om valfriheten inom sysselsättningsinsatserna men handläggarna skulle även kunna ge mer information till de klienter som hade sysselsättningsinsatser redan innan LOV infördes. När det gäller själva genomförandet av insatserna så har socialförvaltningen avtal och förfrågningsunderlag som reglerar utförarnas insatser av boende, boendestöd och sysselsättning. I dessa regleras att en genomförandeplan ska upprättas tillsammans med den enskilde. Det beskrivs också att insatserna ska präglas av självbestämmande i vardagen och delaktighet och integritet. Kring sysselsättningsinsatserna beskrivs också att de ska planeras och utformas efter den enskildes önskemål och att den enskilde ska kunna påverka och vara delaktig i sin egen sysselsättning. Den enskilde har också en kontaktperson vid boendeinsatser och en stödperson vid sysselsättningsinsatser som bland annat har till uppgift att fånga upp den enskildes önskemål kring insatsen. En intervju har genomförts med verksamhetenschefen för den kommunala utföraren av särskilda boenden, boendestöd och sysselsättningsinsatser. Verksamhetschefen berättar att de arbetar mycket med delaktighet inom de olika insatserna. På de särskilda boendena har de exempelvis husmöte en gång i månaden, där alla har möjlighet att komma med önskemål och synpunkter. Inom boendestödet görs alla insatser utifrån den enskildes behov och önskemål. Eftersom man bara har kontakt med en person vid denna insats så får man stor delaktighet i dialog med sin boendestödjare. Verksamhetschefen beskriver också hur det går till när en person har blivit beviljad sysselsättning. När biståndsbeslutet kommer så träffas klienten, handläggaren och arbetskonsulenten gemensamt. Här går man mer i detalj igenom vilka olika arbetsuppgifterna som man har att välja på och vad som skulle passa. De upprättar sedan en genomförandeplan som används som ett levande dokument där klienten också involveras kring förändringar. Varje arbetsgrupp har arbetsplatsträffar en gång i månaden och de har också gemensamma möten där alla klienterna får vara med och tycka till. Aspen är med i NSPH och i september 2014 startar studiecirklar som hålls tillsammans med NSPH. Verksamhetschefen beskriver att det finns stor möjlighet till delaktighet i de olika insatserna men hur klienten utnyttjar detta beror till stor del på hur klienten mår. Personalen försöker dock alltid att stötta och uppmuntra. Han ser en viss möjlighet att öka delaktigheten genom att öka utbudet av sysselsättningsinsatser så att man kan möta ännu fler önskemål när det gäller vad personerna vill sysselsätta sig med. När det gäller delaktighet vid sysselsättningsåtgärder så blir även den nya lokala överenskommelsen om samverkan inom Järfälla kommun aktuell. Genom att de olika

9 (11) instanserna samverkar kring personerna vill de bidra till att individerna hittar egen försörjning eller meningsfull sysselsättning Psykosociala insatser vid schizofreni För att se vilka av de insatser som rekommenderas i Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för schizofreni som kommunen kan tillhandahålla intervjuades enhetschefen för enheten funktionsnedsättning, handläggarna inom socialpsykiatrin samt verksamhetschefen för den kommunala utföraren inom särskilt boende, boendestöd samt sysselsättning. Åtgärderna rangordnas i rekommendation 1-7, där siffran 1 anger åtgärder med högst angelägenhetsgrad i de nationella riktlinjerna. Följande insatser tillhandahåller kommunen idag: Påminnelser om besöksitider i olika former (Rad 1 4, rekommendation 2). På enheten funktionsnedsättning erbjuder de klienterna att få påminnelser om möten via sms eller telefon. Även den kommunala utföraren som tillhandahåller boendestöd och sysselsättningsinsatser erbjuder denna tjänst. Personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivning från psykiatrisk slutenvård (Rad 5, rekommendation 3). Socialtjänsten blir alltid inkallad till vårdplanering med ett personligt möte innan utskrivning från psykiatrisk öppenvård. Undantaget är om klienten inte vill medverka eller om klienten redan har insatser från socialtjänsten sedan tidigare. Tekniska hjälpmedel som kompenserar vid kognitiva brister (Rad 6, rekommendation 6). Det finns vissa tekniska hjälpmedel som tillhandahålls för personer med funktionsnedsättning i kommunen. Åtgärder i form av specifikt anpassat föräldrastöd (Rad 15, rekommendation 3). När barn är involverade så måste alltid barnperspektivet beaktas och enheten funktionsnedsättning samverkar med IFO i dessa fall. Familjebehandling erbjuds inom IFO. Behandling med psykosociala åtgärder för missbruk eller beroende samtidigt med åtgärder för den psykiska sjukdomen (Rad 25, rekommendation 5). Vid missbruk så samarbetar enheten funktionsnedsättning med vuxenenheten och sätter in insatser. Färdighetsträning enligt modell eller program för social färdighetsträning (Rad 28, rekommendation 2). ESL 2 -modellen används både inom boendestödet och inom sysselsättningsinsatserna och all personal på kommunens särskilda boenden har också utbildats i modellen. 1 Hänvisningarna till Rad avser en hänvisning till de numrerade åtgärder som finns i den tillstånds- och åtgärdslista som finns i de nationella riktlinjerna för vård av schizofreni, sidan ESL = Ett Självständigt Liv

10 (11) Sysselsättning, daglig aktivitet utanför hemmet som är anpassad för personer med schizofreni med individuell målsättning och uppföljning (Rad 32, rekommendation 3) Kommunen tillhandahåller detta då de erbjuder en rad olika sysselsättningsinsatser. Specifikt anpassat stöd i ordinärt boende till personer med schizofreni (Rad 37, rekommendation 2). Genom boendestödet ges stöd för att tillgodose behovet hos den enskilde. Bostad med särskild service och specifikt anpassat stöd till personer med schizofreni (Rad 38, rekommendation 4). Kommunens har särskilda boenden med specifikt anpassat stöd till personer med schizofreni. Samverkande eller integrerade team ger samrodnade behandlingar och psykosociala åtgärder för både missbruket eller beroendet och den psykiska sjukdomen (Rad 42, rekommendation 5). Det finns ett SAM-team, som är ett samarbete mellan landstingets beroendecentrum, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten. Det är en individbaserad verksamhet där de tre aktörerna kan aktualisera personer till teamet som sedan upprättar en gemensam planering kring individen. Vid genomgång av de nationella riktlinjerna visar det sig att Järfälla kommun tillhandahåller en del, men inte samtliga, av de insatser som rekommenderas. Handläggarna anser att det skulle vara positivt med mer kunskap kring de nationella riktlinjerna på enheten och att man på så sätt skulle kunna se om det fanns fler av insatserna som man skulle kunna arbeta med framöver Synpunkter från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Företrädare för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har vid ett tillfälle vardera fått en presentation av innehållet i den preliminära rapporten med arbetsnamnet "Analys och planering för arbetet med målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar i Järfälla kommun". Båda har framfört synpunkter som på olika sätt påverkat antingen åtgärdsplanen eller planeringen för det fortsatta samarbetet. Minnesanteckningarna har delgivits ansvariga för det praktiska arbetet med utveckling av samarbete Synpunkter från organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga Ett utkast till rapport har kommunicerats med organisationen som företräder patienter, brukare och anhöriga i Järfälla kommun. De är nöjda med innehållet i mål och rapport och anser att det är bra att kommunen sätter den enskildes behov och önskemål i fokus. 4. ANALYS OCH BEDÖMNINGAR INFÖR ÅR Socialförvaltningen har under år 2014 gjort en analys för att fånga vilka förbättringsområden som behöver vara i fokus under år 2015 och Till grund för detta ligger uppföljningen av tidigare förbättringsområden samt brister som har framkommit i de intervjuer som genomförts.

11 (11) 4.1. Samordnade individuella planer Vid inventeringen 2013 var andelen personer med individuell plan låg, endast 24 % av de aktuella hade en sådan plan. I handlingsplanen för 2013 bestämdes därför att en rutin skulle införas på enheten funktionsnedsättning med syfte att öka enhetens initiativ till att upprätta individuella planer vid behov. Idag finns det en sådan rutin och handläggarna berättar att de arbetar aktivt med sina samarbetspartners inom landstinget för att uppnå att alla som behöver en individuell plan ska ha en. Det är viktigt att detta arbete fortsätter då handläggarna ser att målet ännu inte är uppfyllt. Därför måste enheten funktionsnedsättning fortsätta att arbeta aktivt för att tillsammans med landstinget nå det uppsatta målet Delaktighet i boende- och sysselsättningsåtgärder Delaktigheten vid boende- och sysselsättningsinsatser kan granskas utifrån flera aspekter. Den enskilde kan få delaktighet dels i samband handläggningsprocessen, dels i planeringen för utförande/själva utförandet. När det gäller delaktighet i samband med handläggningsprocessen, det vill säga den delen där handläggarna från enheten funktionsnedsättning är inblandade, finns det idag stor möjlighet till delaktighet för den enskilde. Den enskilde ansöker själv och får uttrycka sina önskemål och behov, men det är behovet som styr beslutet om den enskilde har rätt till en insats eller inte. Om den enskilde har rätt till en insats får den enskilde uttrycka sina önskemål och mål med insatserna (genomförandeplanen) och har också möjlighet att tacka ja eller nej till insatsen. Möjligheten att få delaktighet i insatserna boendestöd och sysselsättningsinsatserna är större sedan införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, då den enskilde också har möjlighet att välja vilken utförare man vill ska utföra insatsen ifråga. Handläggarna påpekar att delaktigheten skulle kunna förbättras om de själva blir bättre på att informera, inte bara de som får beslut om sysselsättning för första gången utan också de som redan har sysselsättning, om de olika alternativen inom LOV sysselsättning. Genom att LOV infördes relativt sent när det gäller sysselsättning för denna målgrupp har man inte hunnit informera alla om valmöjligheten. Information om valfrihet inom sysselsättning är alltså ett förbättringsområde. En annan åtgärd som syftar till att förbättra möjligheterna till arbete och sysselsättning för denna målgrupp är den lokala överenskommelsen om samverkan inom Järfälla kommun. Denna överenskommelse undertecknades i augusti av företrädare för Järfälla kommun (Äldreomsorg och funktionshinder samt Individ och familjeomsorg), PRIMA vuxenpsykiatri Jakobsberg/PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB, Arbetsförmedlingen Järfälla samt Försäkringskassan. När det gäller själva genomförandet av insatserna finns delaktighet i genomförande stipulerad som ett krav till utförarna av tjänsterna i förfrågningsunderlagen. Detta skapar en bra grund för att utförarna ska arbeta utifrån detta. Vid intervju med verksamhetschefen för den kommunala utförarenheten så beskrivs det också som att delaktighet är en stor del av insatserna, både inom boende, boendestödet och sysselsättningsinsatser, exempelvis genom kontaktpersoner och gemensamma möten.

12 (11) 4.3. Psykosociala insatser vid schizofreni De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni innehåller en rad rekommendationer till landsting och kommuner. Vid en genomgång visar det sig att Järfälla kommun tillhandahåller ett antal, men inte samtliga, av de insatser som är riktade mot socialtjänsten. Det framgår att det finns ett behov av större kunskap kring de nationella ritlinjerna för att kunna undersöka huruvida man skulle kunna arbeta med fler insatser än vad som erbjuds i dagsläget. 5. PLANERING FÖR VERKSAMHETEN UTIFRÅN ANALYS Planering för enheten funktionsnedsättning år Åtgärder Ett fortsatt aktivt arbete för att se till att alla som har behov av en samordnad individuell plan får en sådan Handläggarna informerar samtliga som idag har sysselsättningsinsatser om valfrihetsmöjligheten genom LOV Börja arbeta utifrån den lokala överenskommelsen kring arbete och sysselsättningsåtgärder 3 Öka kunskapen på enheten om de nationella riktlinjerna vid schizofreni Ansvarig i kommunen Enhetschef på enheten funktionsnedsättning Enhetschef på enheten funktionsnedsättning Enhetschef på enheten funktionsnedsättning Enhetschef på enheten funktiosnedsättning Tidsplan Uppföljning Enkäter till handläggarna hösten 2014 och hösten 2015 Under 2015 Enkäter till handläggarna hösten 2014 och Uppföljning görs kontinuerligt i samverkansgrupperna/arbetsgrupperna. Under 2015 Enkäter till handläggarna hösten 2014 och hösten Detta är en åtgärd som är en del av kommunens, landstingets, försäkringskassans och arbetsförmedlingens gemensamma strategier.

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG

Lerums kommun. Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat. z!l ERNST ÅYOUNG Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2011 Lerums kommun Förstudie av hur det kommunala ansvaret för psykiatrin är organiserat H" z!l ERNST ÅYOUNG MlERNSTÅYOUNG Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Individuell plan För

Individuell plan För Individuell plan För Namn: Ditt eget ansvar och Ansvar för kommunens, landstingets och övriga stöd-, vård- och rehabiliteringsinsatser för dig Landstinget I Östergötland MOTALA KOMMUN Mjölby Kommun Ödeshögs

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-04-29 UTGÅVA: 1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENTNAMN Samordnad individuell plan (SIP) ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP Riktlinje

Läs mer

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075 Samordnad individuell plan - samverkansdokument Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende samarbete och gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-07-04 ON 2012/0087 0480-45 35 05 Omsorgsnämnden Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Handlingsplan 18 år och äldre

Handlingsplan 18 år och äldre Handlingsplan 18 år och äldre Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län.

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län. 1(7) Överenskommelse om samordnade insatser för barn, mellan landsting och kommun, med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län

Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län. Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Vägledning för personal i kommuner och landsting i Stockholms län Samordnad individuell plan (SIP) för vuxna och äldre i Stockholms län Inledning... 3 Syftet med SIP... 3 Mål med SIP... 3 Målgrupper för

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Version 2014-04-10 Samordnad individuell plan Gemensamma riktlinjer för samverkan mellan kommunerna och landstinget avseende vuxna personer från 18 år som är i behov av insatser från båda huvudmännen samtidigt

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 1(6) version 2010-01-04 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Överenskommelsen om samverkan är en lokal överenskommelse mellan socialnämnden i Danderyds kommun genom Socialkontorets vuxenenhet och Stockholms läns

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser.

Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser. Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser. 1 Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-11-26 Handläggare: Per-Ove Mattsson 08 508 18 148 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-12-16 Förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning Förslag till

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Parter Västerbottens läns landsting Kommunerna inom Västerbottens län Giltighet

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri

Redovisning av brukarundersökningar inom socialpsykiatri Södermalms stadsdelförvaltning Sociala avdelningens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-27 Dnr. 209-2015-1.2.1 Handläggare Emilia Tuvesson 08-508 13 221 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-03-26 Redovisning

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

PRIO-medel Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

PRIO-medel Vuxna med psykisk funktionsnedsättning PRIO-medel Vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 stockholm.se PRIO-medel vuxna med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Mars 2015 Dnr: 3.1.1 88/2015 Utgivningsdatum: Mars 2015 Utgivare: Avdelning

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning

Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län avseende ansvaret för hemsjukvård för personer med psykisk störning TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2011-03-31 Arbetsgrupp - psykiatrisk hemsjukvård Överenskommelse mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Läs mer