Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd"

Transkript

1 03 Hur ligger det till? En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd En sammanställning av enkät 03 från projektet Bättre psykosvård

2 Innehåll Inledning och bakgrund... Syfte... Metod... 3 Resultat... 4 Socialstyrelsens nationella riktlinjer... 6 Tidiga åtgärder/nyinsjuknade... 7 Deltagande/delaktighet... 9 Utbildning... Familjeinterventioner... 4 Stöd i föräldraskap... Psykologisk behandling... 6 Kognitiv träning... 8 Social färdighetsträning... 9 Arbete... 0 Samordnade insatser/åtgärder... Implementering insatser... 4 Implementering... 7 Stöd från projektet Bättre Psykosvård... 9 Diskussion... 3 Slutord Referenser... 3 Bilaga - Enkät 03 36

3 Inledning och bakgrund Beskrivning av uppdraget I mars 008 fick Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för psykosociala insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna förväntas öka användningen av insatser med god evidens. De förväntas även stimulera samverkan mellan kommuner och landsting då riktlinjerna utgör stöd för styrning och ledning. De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (hädanefter nationella riktlinjer för schizofreni) innehåller 43 rekommendationer (Socialstyrelsen, 0). Dessa grundar sig på en sammanvägning av tre områden. Dels evidensbaserad kunskap om olika insatsers effekter, dels tillståndets svårighetsgrad i form av kvarvarande symtom, nedsättning av funktionsförmåga eller behov av kompenserande insatser. Slutligen bästa tillgängliga kunskap om insatsens kostnadseffektivitet eller kostnader. Kvalitetsregistret för psykosvård (PsykosR) har beviljats medel från regeringen för att stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna för schizofreni. Via projektet Bättre psykosvård erbjuds verksamheter/enheter som bedriver psykosvård i Sverige stöd i implementeringsarbetet för att förbättra vården för personer som har behov av psykosociala insatser i enlighet med de nationella riktlinjerna. Under våren 0 genomfördes en första nulägesenkät av projektet Bättre Psykosvård. Enkäten vände sig till enheter som bedriver psykosvård för att få en kartläggning av dessa enheter och möjlighet att etablera kontakt. Syftet var också att få en aktuell, om än summarisk, bild av i vilken utsträckning enheterna arbetar enligt de nationella riktlinjerna samt vilket implementeringsstöd enheterna efterfrågar. Se rapport: Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 0? En sammanställning av nulägesenkät 0 från projekt Bättre Psykosvård. Under våren 03 genomfördes ytterligare en enkätundersökning vars resultat redovisas i denna rapport. Enkäten var riktad till verksamheter i landstingsregi eller verksamheter som drivs på landstingets uppdrag (avtal med landsting) och som bedriver psykosvård. Enkäten kommer att utgöra underlag för en uppföljande enkät till samma respondenter under våren 04. Syfte Syftet med enkätundersökningen var att belysa implementeringen av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Ytterligare ett syfte var att fånga upp underlättande och hindrande faktorer vid implementeringen av riktlinjerna samt verksamhetens behov av stöd i implementeringsarbetet. Dessa resultat kan användas som underlag för projektet Bättre Psykosvårds fortsatta arbete. sida -3

4 Metod Urval Urvalet har gjorts nationellt och utgått från den kartläggning som projektet Bättre psykosvård genomfört under 0 samt processledarnas uppsökande arbete. Enkäten har ställts till enhetschefer eller motsvarande vid verksamheter i landstingens regi eller verksamheter som bedrivs på landstingets uppdrag (avtal med landsting) och som vårdar personer över 8 år med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät distribuerad med e-post. Meddelandet innehöll information om undersökningens bakgrund, syfte och avsändare samt en länk till den elektroniska webbenkäten i enkätverktyget esmaker. E-postmeddelandet innehöll även information om hur enkäten skulle besvaras. Mottagaren ombads klicka på en länk i e- postmeddelandet, besvara frågorna och därefter skicka in sina svar till avsändaren genom ett enkelt klick på en knapp i webbenkäten. Om mottagaren ansåg att någon annan person i organisationen var bättre lämpad att besvara frågorna, så gavs möjligheten att vidarebefordra e-postmeddelande inklusive webbenkät till denna person. Respondenterna informerades om att deltagandet var frivilligt. Informationen avslutades med kontaktuppgifter till projektet Bättre Psykosvård samt en uppmaning att ta kontakt vid förfrågningar. Ett första påminnelsebrev skickades via e-post efter två veckor. En andra påminnelse sändes efter ytterligare två veckor och följdes av en tredje och sista efter ytterligare en vecka. Påminnelse skickades endast till dem som inte har svarat. I ett försök att ytterligare öka svarsfrekvensen, ringde processledarna personligen upp cheferna vid de enheter som ännu inte besvarat enkäten för att be dessa göra det. Den utarbetade enkäten testades av en mindre grupp i en pilotstudie genomförd i april 03. Erfarenheterna från pilotstudien togs tillvara i sin helhet och arbetades in i de slutliga versionerna av enkät och följebrev. I slutet av april skickades enkäten via e-post till 3 enhetschefer eller motsvarande. Enkätundersökningen avslutades den sista maj. Enkäten (bilaga ) inleddes med några demografiska frågor bland annat angående typ och inriktning på den enhet som svaren representerade. Dessa frågor följdes av en screeningfråga. Respondenten ombads svara Ja eller Nej på frågan om enheten har vårdansvar för psykospatienter. De som besvarade frågan med ett Nej kunde därefter avsluta enkäten samt skicka in sina svar. Av de totalt 43 insatser som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för schizofreni, har insatser relevanta för landstingen och med prioriteringen -4 valts ut. För att belysa underlättande och hindrande faktorer i implementeringsprocessen har de framgångsfaktorer i förändringsarbetet som presenteras i Socialstyrelsens skrift Om implementering (Socialstyrelsen 0) använts. Antalet frågor i enkäten och beräknad tidsåtgång för respondenten anpassades för att nå så hög svarsfrekvens som möjligt. Enkäterna är spårbara dels för att kunna nå samma respondenter för en uppföljande enkät våren 04, dels för att processledarna ska kunna ta kontakt med de enheter som angett att de så önskar. sida 3-3

5 Dataanalys Data har bearbetats kvantitativt och analyserats med explorativ, beskrivande och jämförande statistik med hjälp av SPSS för Windows, version 8.0 (Inc, 00). Resultatet har därefter sammanställts till denna rapport från projektet Bättre Psykosvård, för att delges Socialstyrelsen och Socialdepartementet samt återkopplas till respondenterna. Resultat Totalt skickades 3 enkäter ut till chefer för olika psykiatriska enheter i landet. Av dessa inkom 0 enkäter (6, %). Bland de inkomna enkäterna har 74 chefer svarat Ja på frågan om den enhet de svarade för vårdade patienter med psykosproblematik (79 %) och därmed inkluderats i det slutliga resultatet. De 46 ( %) som har svarat Nej och därefter avslutat ifyllandet av enkäten ingår inte i resultatet. Fördelningen mellan länen visas i nedanstående tabell (tabell ). Tabell Län Svarsfrekvens % Antal utskick Antal svar Bortfall Inkluderade Drop-outs (Nej på screeningfrågan) Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland 0 0 Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten 0 0 Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt sida 4-3

6 Bortfall Av de 3 enheter som fått enkäten har 3 enkäter inte besvarats. Av tabell framgår hur stort bortfallet var för respektive län. De enheter som inte besvarat enkäten avviker inte enligt processledarnas bedömning vad beträffar typ och inriktning från de som har besvarat enkäten. Etiska överväganden Forskning ska utgå ifrån respekt för medmänniskor och skydda den fysiska och psykiska integriteten hos de personer som bidrar med information. Varje deltagare informerades i följebrevet om att deltagandet var frivilligt. Frågeställningarna var heller inte av den privata och känsliga natur att det finns skäl att anta att de kan komma att skada eller på annat negativt sätt påverka respondenterna. Beskrivning av inkluderade enheter Av de 74 inkluderade enheterna är de flesta inriktade mot allmänpsykiatri (n=79) eller subspecialiserade mot psykosbehandling (n=67). Femton enheter uppgav rättspsykiatrisk verksamhet som enhetstyp. En respondent svarade BUP med patienter över 8 år och övriga enheter (n=) uppgav annan typ av verksamhet. En majoritet av enheterna bedriver öppenvård (n=07). Övriga enheter är slutenvårdsenheter (n=40), blandade sluten/öppenvårdsenheter (n=) och mellan- eller dagsjukvårdsenheter (n=3). Enheternas storlek mätt i antal unika patienter fördelade sig enligt nedan (tabell ). Tabell Antal unika patienter Antal Procent 0-00 pat pat pat pat pat pat 9 7 Vet ej 3 7 Total sida -3

7 Kvalitetsregister/uppföljning Av totalt 74 har 0 respondenter svarat att de registrerar enhetens psykospatienter i PsykosR. Av dessa är 77 öppenvårdsenheter, 7 slutenvårdsenheter samt 7 enheter av annan typ. Enheter som använder Kvalitetsstjärnan för patientuppföljning är betydligt färre, totalt 49 respondenter. Vid öppenvårdsenheterna har 8 respondenter, alltså drygt en fjärdedel, uppgivit att enheten använder Kvalitetsstjärnan. Motsvarande för slutenvården är 0 enheter av totalt 40, alltså även där en fjärdedel. Vårdprogram i enlighet med riktlinjerna för schizofreni En majoritet av respondenterna, 04 enheter, uppger att de antingen har ett skriftligt vårdprogram eller regionala riktlinjer. Vid 37 enheter svarar man att detta är under framtagande. Av de 74 inkluderade enheterna svarar 8 respondenter Nej på frågan. Samverkan Totalt 7 enheter har en överenskommelse med kommunerna angående samverkan kring implementeringen av de nationella riktlinjerna på en övergripande nivå. På enhetsnivå är motsvarande siffra enheter och respondenter svarar att överenskommelse finns på både övergripande nivå och enhetsnivå. En femtedel, 3 av totalt 74 respondenter, svarar att en överenskommelse saknas och 9 respondenter vet inte om en sådan finns. Socialstyrelsens nationella riktlinjer De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd innehåller flera olika typer av åtgärder, insatser och metoder. I enkäten ställdes frågor om ett urval av de högprioriterade psykosociala insatserna (prioritering -4) som Socialstyrelsen i första hand anser att hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. I instruktionerna angavs att för att svara skulle insatsen vara implementerad till alla delar. Exempel: Utbildar er enhet allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken och erbjuder personer med tidiga tecken på psykos direkt hänvisning till ett specialteam? (För att svara ska ni erbjuda både utbildning och ha tillgång till specialteam som gör bedömning) sida 6-3

8 Tidiga åtgärder/nyinsjuknade Utbildar er enhet allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken och erbjuder personer med tidiga tecken på psykos direkt hänvisning till ett specialteam? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärden ej aktuell för enheten Vet ej Totalt 7 enheter, knappt 0 % av respondenterna svarar att insatsen finns. Av dessa svarar enheterna subspecialiserade mot psykos, för den största delen. Drygt en fjärdedel, 48 av totalt 74 respondenter, svarar att insatsen finns delvis och nästan lika många, 47 respondenter, att insatsen saknas. Cheferna vid enheter uppger att de vill implementera insatsen medan man vid 8 enheter, framför allt öppenvårdsenheter, anser att insatsen inte är aktuell för verksamheten. Ytterligare en jämförelse visar att insatsen inom slutenvården är implementerad vid 0 av totalt 40 enheter, alltså i högre grad än i öppenvården där 6 enheter av totalt 07 har implementerat insatsen. sida 7-3

9 Erbjuder er enhet samordnade åtgärder i ett team enligt ACT-modellen (Assertive Community Treatment) samt familjeinterventioner och social färdighetsträning till personer som är nyinsjuknande i psykossjukdom, i tillägg till sedvanlig behandling? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärden ej aktuell för enheten Vet ej Av de 3 enheter som svarar att insatsen finns, återfinns samtliga inom öppenvården och flertalet, 8 enheter, i storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland. Av totalt 74 tillfrågade chefer svarar 7 att insatsen delvis är implementerad vid enheterna och 9 har uppgett att de vill implementera insatsen. Vid en fjärdedel av slutenvårdsenheterna, 0 av 40, anser man inte att insatsen är aktuell. sida 8-3

10 Deltagande/delaktighet Erbjuder er enhet personer med schizofreni som har behov, påminnelse om besökstider i olika former? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Av 74 respondenter svarar 0 att insatsen är implementerad. Vid de allmänpsykiatriska enheterna är insatsen implementerad vid 48 enheter och motsvarande för enheter subspecialiserade mot psykos är 4 enheter. Ytterligare en analys visar att en tiondel av slutenvårdsenheterna (4 enheter av 40) har implementerat insatsen jämfört med 83 av 07 öppenvårdsenheter. sida 9-3

11 Erbjuder er enhet personer med schizofreni en personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivning från psykiatrisk slutenvård? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Insatsen finns implementerad vid 3 av totalt 74 enheter samt delvis implementerad vid ytterligare 4 enheter. Vid allmänpsykiatriska enheter finns insatsen hos 48 av enheterna och delvis hos ytterligare 3. Bland enheterna som är subspecialiserade mot psykos, har 49 av enheterna implementerat insatsen och 7 enheter har implementerat insatsen delvis. sida 0-3

12 Erbjuder er enhet modellen för delat beslutsfattande (Shared Decision Making, SDM) till personer med schizofreni? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Shared Decision Making, delat beslutsfattande, är implementerat vid totalt 9 av de totalt 74 representerade enheterna varav 4 enheter återfinns i Kronobergs län och enheter i Västra Götaland. Vid 30 enheter finns insatsen delvis implementerad och vid ytterligare 36 enheter önskar man implementera insatsen. sida -3

13 Utbildning Erbjuder er enhet personer med schizofreni och deras anhöriga utbildning om sjukdomen helst gemensamt (patient och anhöriga), men om det inte är möjligt, var för sig? 4 Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Vid 74 av totalt 74 enheter erbjuder man utbildning om sjukdomen schizofreni. Mer än hälften av dessa, 4 enheter återfinns bland de som är subspecialiserade mot psykossjukdomar. För allmänpsykiatriska enheter är motsvarande siffra 4 enheter som implementerat insatsen. Omkring en tredjedel, 4 respondenter uppger att insatsen är delvis implementerad och ytterligare 9 enheter vill implementera insatsen. Ytterligare analys visar att en fjärdedel av slutenvårdsenheterna (0 av 40) erbjuder insatsen jämfört med nästan hälften av de svarande öppenvårdsenheterna ( enheter av 07). sida -3

14 Erbjuder er enhet personer med schizofreni psykopedagogiska åtgärder enligt IMRmodellen (Illness Management and Recovery)? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Psykopedagogiska insatser enligt IMR-modellen (Illness Management and Recovery) erbjuds vid totalt 8 av de totalt 74 redovisade enheterna, alla utom en av dessa 8 enheter är subspecialiserade mot psykos. Hälften, 4 enheter, finns i Stockholms läns landsting. Ytterligare enheter har delvis implementerat insatsen och 38 respondenter svarar att man vill implementera insatsen. Nära hälften, 83 enheter saknar insatsen och 6 enheter uppger att insatsen inte är aktuell. sida 3-3

15 Familjeinterventioner Erbjuder er enhet familjeinterventioner till personer med schizofreni som har kontakt med sin familj eller närstående? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Totalt erbjuder 64 av de 74 inkluderade enheterna familjeinterventioner, cirka dubbelt så många enheter subspecialiserade mot psykos som allmänpsykiatriska enheter. Insatsen finns delvis vid 6 enheter och ytterligare enheter vill implementera insatsen sida 4-3

16 Stöd i föräldraskap Erbjuder er enhet specifikt anpassat föräldrastöd till personer med schizofreni som har minderåriga barn (0-8 år)? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Vid 3 enheter subspecialiserade mot psykos erbjuds anpassat familjestöd. Motsvarande för allmänpsykiatriska avdelningar är 4. En tredjedel, 6 av respondenterna, uppger att insatsen är delvis implementerad och ytterligare 0 enheter vill implementera insatsen. Från enheter uppger man att insatsen inte är aktuell för verksamheten. sida -3

17 Psykologisk behandling Erbjuder er enhet individuell kognitiv beteendeterapi till personer med schizofreni med kvarstående symtom? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Individuell KBT finns vid 47 av totalt 74 enheter. Ytterligare analyser visar att 0 av dessa återfinns i Stockholms läns landsting och 4 i Västra Götalandsregionen. Av de 47 enheterna har 37 öppenvårdsinriktning. De subspecialiserade enheterna står för den största andelen, totalt 8 enheter medan är allmänpsykiatriska enheter. Vid 67 enheter, varav 33 allmänpsykiatriska enheter, är insatsen delvis implementerad. sida 6-3

18 Erbjuder er enhet musikterapi till personer med schizofreni med kvarstående symtom och med behov av terapiformer som inte fokuserar på samtal? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Musikterapi erbjuds vid 8 enheter i landet och vid ytterligare 9 enheter är insatsen delvis implementerad medan endast enhet svarar att de vill implementera insatsen. Två tredjedelar av de 74 inkluderade enheterna saknar insatsen och vid 38 enheter anser man att insatsen inte är aktuell för verksamheten. sida 7-3

19 Kognitiv träning Erbjuder er enhet kognitiv träning enligt metoden Integrerad Psykologisk Terapi (IPT-k) till personer med schizofreni som har kvarvarande symtom, kognitiva funktionsnedsättningar och nedsatta sociala färdigheter? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Av totalt 74 enheter är det 33 som implementerat insatsen. Av dessa är enheter subspecialiserade mot psykos, övriga rättspsykiatriska enheter (4) och allmänpsykiatriska enheter (3). Av samtliga 33 enheter visar ytterligare analyser att 4 av dessa återfinns i Stockholms läns landsting. Vid ytterligare 0 enheter är insatsen delvis implementerad och 3 enheter vill kunna erbjuda insatsen. Drygt en tredjedel, 6 respondenter, uppger att insatsen saknas. sida 8-3

20 Social färdighetsträning Erbjuder er enhet träning enligt ESL-modellen (Ett Självständigt Liv) till personer med schizofreni som har en nedsatt funktion i olika sociala färdigheter? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Social färdighetsträning enligt ESL-metoden är implementerad vid totalt 46 av de inkluderade 74 enheterna. Av dessa är 3 enheter subspecialiserade mot psykos och 7 är allmänpsykiatriska enheter. Mer än en tredjedel, 63 respondenter, uppger att metoden är delvis implementerad och ytterligare att de önskar implementera metoden. Vid 3 enheter saknas insatsen och 0 enheter, företrädesvis slutenvårdsenheter, anser inte att insatsen är aktuell. sida 9-3

21 Arbete Erbjuder er enhet individanpassat stöd enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support) till personer med schizofreni och som har en vilja och motivation till ett arbete med lön eller till personer med arbete och behov av stöd för att behålla det? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Totalt 7 enheter, samtliga med öppenvårdsinriktning, har implementerat individanpassat stöd enligt IPS-modellen. Ytterligare av totalt 74 enheter svarar att insatsen finns delvis implementerad. En tredjedel av de som besvarat enkäten, 9 respondenter, uppger att insatsen saknas och vid 0 enheter anser man inte att insatsen är aktuell för verksamheten. sida 0-3

22 Samordnade insatser/åtgärder Erbjuder er enhet intensiv Case Management (CM) enligt ACT-modellen för personer med schizofreni som är högkonsumenter av vård och som riskerar att ofta bli inlagda på psykiatrisk vårdavdelning, eller som brukar avbryta vårdkontakter? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Vid 4 av totalt 74 enheter, erbjuds intensiv case management enligt ACT-modellen. En femtedel, 34 respondenter, uppger att enheterna delvis har implementerat metoden och ytterligare 8 enheter vill implementera insatsen. Vid 7 av de enheter som besvarat enkäten saknas insatsen och för 33 enheter är insatsen inte aktuell. sida -3

23 Erbjuder er enhet mindre intensiv Case Management (CM) enligt Resurs-modellen för personer med schizofreni som har omfattande kontakter med vårdsystemet och komplexa behov av åtgärder? Allmänpsykiatri Subspec mot psykos Övriga delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Case management enligt Resurs-modellen erbjuds av totalt av de 74 tillfrågade enheterna, varav ytterligare analys visar att 4 har öppenvårdsinriktning, och ytterligare 49 enheter, varav 3 öppenvårdsenheter, har implementerat insatsen delvis. Av de 0 enheter som inte anser insatsen vara aktuell för verksamheten, återfinns slutenvårdsenheter. sida -3

24 Erbjuder er enhet krisintervention i hemmet under akuta faser av svår psykisk sjukdom? Allmänpsykiatri (n=79) Subspec mot psykos (n=67) Övriga (n=8) delvis Vill implementera Åtgärden saknas Åtgärd ej aktuell för enheten Vet ej Krisintervention i hemmet erbjuds vid 63 av totalt 74 enheter. Av dessa är 3 enheter subspecialiserade mot psykos och 3 enheter allmänpsykiatriska enheter. Ytterligare 6 enheter har implementerat insatsen delvis och av dessa är drygt en tredjedel (8 enheter) allmänpsykiatriska enheter. sida 3-3

25 Implementering insatser Slutenvård (n=40) Den mest implementerade insatsen i slutenvården är personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivningen från psykiatrisk slutenvård. Åtgärd ej aktuell för enheten Slutenvård (n=40) Ett stort antal åtgärder anses inte vara aktuella för implementering i slutenvården. sida 4-3

26 83 7 Öppenvård (n=07) Den mest implementerade insatsen vid öppenvårdsenheterna är påminnelser om besökstider tätt följd av personlig kontakt med personal från öppenvårdsteamet och socialtjänsten före utskrivningen från psykiatrisk slutenvård. Åtgärden ej aktuell för enheten Öppenvård (n=07) Av de insatser som inte anses aktuella att implementera vid öppenvårdsenheterna, ligger musikterapi i topp, följt av individanpassat stöd till arbete (IPS, Individual Placement and Support) och utbildning av allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken samt tillgång till direkt hänvisning till ett specialteam. sida -3

27 Vill implementera Samtliga respondenter (n=74) De insatser som respondenterna helst vill implementera är psykopedagogisk åtgärd om sjukdomshantering och återhämtning enligt Illness Management and Recovery, IMRmodellen, modell för delat beslutsfattande (Shared Decision Making) samt integrerad psykologisk terapi kognitiv träning (IPT-k). sida 6-3

28 Implementering Ett avsnitt i enkäten behandlade implementering och avsåg att fånga såväl hindrande som underlättande faktorer i implementeringsprocessen. Respondenten fick ta ställning till 0 påståenden och kryssa i den siffra som bäst överensstämde med enheten. Varje påstående var graderat från till och med 6, där siffran motsvarade Instämmer inte alls och siffran 6 motsvarade Instämmer helt. Som underlag till de påståenden respondenten hade att värdera, användes de framgångsfaktorer i förändringsarbetet som presenteras i skriften Om implementering (Socialstyrelsen 0). Påstående Medel Median Medarbetarna har fått information om NR Medarbetarna känner till innehållet Medarbetarna saknar kunskaper i önskvärda metoder Det råder delade meningar i personalgruppen om användandet av metoderna i NR Enheten har inte tillräckligt stort patientunderlag för att implementera vissa insatser Enheten arbetar i huvudsak enligt metoderna i NR Enheten saknar resurser för implementering Enheten har en tydlig handlingsplan för införandet av insatser enligt NR Vi gör kontinuerlig uppföljning kring NR och dess införande Arbetsgruppen är van vid ständigt förbättringsarbete En jämförelse mellan enheternas svar visar att respondenter som svarat för enheter subspecialiserade mot psykos värderar ovanstående påståenden mer positivt än de som svarat för allmänpsykiatriska enheter och övriga typer av enheter. sida 7-3

29 Antal patienter som erbjuds åtgärder enligt rekommendationerna i NR 0-7% 7% > 7% 0% Vet ej % -0% % < % % En grov uppskattning av hur stor del av enhetens patienter som blivit erbjudna insatser i enlighet med rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för schizofreni visar att vid totalt 36 av enheterna ( %) erbjuds mindre än % av patienterna dessa insatser. Nästan lika många respondenter, 37 stycken, svarar att mellan -0 % av patienterna får tillgång till insatserna. En högre andel (47 respondenter) svarar att mellan 0-7 % av patienterna erbjuds rekommenderade insatser och knappt 0 % eller 34 enheter erbjuder mer än 7 % av patienterna dessa insatser. Bland de sistnämnda enheterna står de subspecialiserade mot psykos för den största andelen, 4 enheter av totalt 67 (36 %) jämfört med 8 enheter av totalt 79 (0 %) av de allmänpsykiatriska enheterna. sida 8-3

30 Stöd från projektet Bättre Psykosvård Respondenterna fick frågan om de önskade stöd från projektet Bättre Psykosvård med att implementera någon av insatserna/åtgärden i de nationella riktlinjerna. Nästan hälften av de 74 inkluderade, 8 enheter, uppger att de redan har kontakt med en processledare från projektet Bättre Psykosvård. Av dessa 8 enheter är 40 subspecialiserade mot psykos och 3 allmänpsykiatriska enheter. Knappt en fjärdedel, 4 respondenter, önskar kontakt med en processledare. Av dessa är 8 allmänpsykiatriska enheter, 6 subspecialiserade mot psykos och 7 annan typ av enhet. En tiondel, 9 respondenter, svarar Nej och 9 respondenter att de inte vet. Stöd i implementeringen Har redan kontakt Önskar kontakt Nej Vet ej 7% % 49% 3% sida 9-3

31 På frågan om de önskar stöd att genom föra en GAP-analys svarar nära hälften, 79 av respondenterna Ja. Bland allmänpsykiatriska enheter önskar 34 stöd från projektet, 33 av enheterna subspecialiserade mot psykos och av övriga enheter likaså. Knappt en tredjedel, 49 respondenter svarar Nej och 46 enheter uppger att de redan har genomfört en GAP-analys med hjälp av projektet. Önskas stöd att göra en GAP-analys? Ja Nej Har redan gjort GAP-analys 6% 46% 8% sida 30-3

32 Mer än hälften av de tillfrågade, 93 av totalt 74 respondenter (3 %), svarar att de ville ha stöd från projektet i att genomföra en basutbildning om de nationella riktlinjerna. Av dessa är 46 enheter inom allmänpsykiatri, 34 subspecialiserade mot psykos och 3 enheter har annan inriktning. Drygt en fjärdedel, 46 respondenter svarar Nej och en femtedel, 3 respondenter, uppger att de redan har genomfört basutbildning i nationella riktlinjer med hjälp av projektet Bättre Psykosvård. Önskas stöd i att genomföra en basutbildning Ja Nej Har redan genomfört basutbildning 0% 6% 4% sida 3-3

33 Diskussion Enkätundersökningar har blivit allt vanligare i takt med att fler och fler verksamheter vill utveckla sin kvalitet. Enkäten är i det fallet ett bra instrument men det ökade antalet undersökningar som människor ombeds medverka i, kan samtidigt leda till en trötthet och obenägenhet att besvara fler enkäter. Vad som gjorde att 3 av de 3 enkäterna inte besvarades trots tre påminnelser samt telefonsamtal från processledarna, det kan vi endast spekulera kring. Det kan handla om tidsbrist, att man inte påbörjat implementeringen av de nationella riktlinjerna för schizofreni eller att undersökningen av något annat skäl inte känns angelägen. Processledarna har fått ta del av vilka enheter som svarat respektive inte svarat i de landsting de ansvarar för. Ingen uppenbar skillnad mellan enheter som besvarat enkäten och bortfallet har emellertid kunnat identifieras. Föreliggande enkätundersökning gör inte anspråk på att ha nått samtliga enheter i landet med vårdansvar för psykospatienter. Det finns ett stort antal privata och stiftelseägda behandlingshem, hem för vård och boende, stödboenden etc. som inte är inkluderade i undersökningen. Urvalet har utgått från den kartläggning som gjorts inom ramen för projektet Bättre psykosvård och av processledarna i deras uppsökande arbete. Detta arbete har kommit olika långt i de olika landstingen vilket kan ha bidragit till att samtliga enheter med vårdansvar för psykospatienter inte har erbjudits delta i undersökningen. Region Skåne finns representerade i materialet med 6 enheter vilket förmodligen är i underkant. Övervägande del av de enheter som besvarat enkäten, 07 enheter av 74, har öppenvårdsinriktning. Det svarar väl mot hur vården är organiserad idag, det vill säga de flesta patienterna får sin vård i öppna former. Processledarna har också varit mer inriktade mot och har mer kontakt med öppenvårdsenheterna. Det har inneburit att de personligen har kunnat påminna dem om att besvara enkäten. Insatsernas karaktär är också av det slaget att de flesta berör öppenvården i högre grad än slutenvårdens verksamhet. Det märks även i statistiken över de som svarat Åtgärden ej aktuell för verksamheten, där slutenvården är överrepresenterad. Vi tror ändå att undersökningen besvarats av tillräckligt många för att ge en fingervisning om nuläget för riket när det gäller implementeringen av de nationella riktlinjerna för schizofreni i landsting och regioner samt närliggande frågor. För att få en total bild av tillgången till psykosociala insatser borde också kommunens alla verksamheter som vänder sig till denna målgrupp vara inkluderade. När det gäller arbetsrehabiliterande insatser som IPS kan detta också ges av Arbetsförmedlingen. De nationella riktlinjerna för schizofreni är avsedda att användas som underlag för beslutsfattare inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Flera av rekommendationerna förutsätter även en samverkan mellan de olika huvudmännen. Enkäten har emellertid endast skickats till företrädare för enheter i landstingen och regionerna. Detta på grund av svårigheterna att kunna identifiera relevanta enheter att skicka till. På grund av den stora enkättrötthet som finns bedömdes det inte lämpligt att gå via kommunernas allmänna kanaler. I arbetet med implementeringen av riktlinjerna, i GAP-analyser och basutbildningar har landstingsverksamheterna uppmanats att ta med sina samarbetspartners i kommunen. Ett sådant samarbete är vanligt förkommande speciellt för subspecialiserade psykosenheter. Det finns en förhoppning att projektet kommande år även ska ha möjlighet att inventera kommunala verksamheter. sida 3-3

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, 2011-02 Lotta Persson, socialchef i Botkyrka, vice ordf i prioriteringsgruppen Vad är riktlinjerna till

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Vad är Socialstyrelsens riktlinjer? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och ledning av landsting och kommuner Vem riktar sig

Läs mer

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Arbetsterapi inom nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd - sammanställning från workshop Introduktion Socialstyrelsen utger nationella riktlinjer

Läs mer

Ekonomiskt vetenskapligt underlag. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011

Ekonomiskt vetenskapligt underlag. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 Ekonomiskt vetenskapligt underlag Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 Innehåll Inledning... 5 Förekomst och samhällets kostnader...5

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Vårdriktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Projektet Bättre psykosvård 2013

Vårdriktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Projektet Bättre psykosvård 2013 Vårdriktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Projektet Bättre psykosvård 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 Mål... 3 2. Psykos, schizofreni... 4 3. Risktillstånd för psykos... 5 Psykiatrin

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Handlingsplan Vård- och stödsamordning

Handlingsplan Vård- och stödsamordning Handlingsplan Vård- och stödsamordning Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet

ACT-teamet i Malmö. Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet ACT-teamet i Malmö Processledare Gunilla Cruce Socionom, dr med vet Bakgrund Samordningsbehov Stor andel med psykossjukdomar bland hemlösa Personer med omfattande behov av behandling och stöd Arbetsgrupp:

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Case management enligt ACT

Case management enligt ACT Case management enligt ACT NLL i samverkan med Luleå och Bodens kommuner. 6 utsågs att få gå Case management-utbildning. Till deras stöd och hjälp utsågs 6 specialister. Integrerad behandling missbruk

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013

Vård och stödsamordningsprojektet. Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Vård och stödsamordningsprojektet Arbetsseminarium/chefsutbildning Moskogen 4 och 5 februari 2013 Bakgrund Vård- och stödsamordningsprojektet arbetar sedan flera år tillbaka för att personer i Dalarna

Läs mer