Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012?"

Transkript

1 Hur används nationella riktlinjer för psykosociala insatser med inriktning på schizofreni och schizofreniliknade tillstånd år 2012? En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård

2 Innehåll Bakgrund... 5 Sammanfattning... 3 Fakta om enheterna... 6 Vårdprogram... 7 Uppföljning av patienter med schizofreni- och psykossjukdomar... 8 Så här arbetar enheterna med brukarinflytande... 9 Arbetet med de nationella riktlinjerna Insatserna Hur insatserna används beroende på prioritet Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 1 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 2 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 3 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 4 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 5 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 6 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 7 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 8 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 9 används Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 10 används Kommuner Bilaga Bilaga Bilaga En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 2 av 26

3 Sammanfattning Den här rapporten ger oss en bild av hur enheter runt om i Sverige arbetar med de nationella riktlinjerna. Bilden är inte fullständig och vårt mål är att fortsätta kartlägga vården för patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Ingen samlad information om enheter I dag finns det t.ex. ingen samlad information om exakt hur många enheter är berörda och därför är det svårt att bedöma svarsfrekvensen (122 svar från 20 av totalt 21 landsting och regioner). Bilden är framförallt oklar på landstingsnivå eftersom för få enheter svarat i förhållande till befolkning och storlek. Något som bör tas med i beräkningen när man läser sammanställningen. Stora skillnader i landet Enkäten visar att det är stora skillnader mellan hur de nationella riktlinjerna används i landet. Det kommer inte att bli möjligt för alla enheter i Sverige att använda sig av samtliga riktlinjer från Socialstyrelsen eftersom befolkningsunderlag, kunskap, finansiella resurser och inte minst patientens behov skiljer sig åt. Låg registrering i PsykosR och Kvalitetsstjärnan Av resultatet framgår att 41 procent registrerar i kvalitetsregistret PsykosR och 26 procent registrerar i Kvalitetsstjärnan. Hälften arbetar nära brukarna Knappt 50 procent av enheterna har svarat att de har brukarenkäter eller intervjuer och 47 procent har brukarråd. Flest svar från öppenvårdsenheter Det är till största delen öppenvårdsenheter som svarat på enkäten (83 procent). Cirka 81 procent anger att de har någon form av skriftligt vårdprogram inom sin verksamhet, landsting eller region för personer med schizofreni, psykossjukdom eller personer som nyinsjuknat i psykossjukdom. Uppföljning med möten Uppföljning av patienten sker till 92 procent genom ett individuellt möte. 82 procent säger sig ha en samverkan mellan kommun och landsting. Besök från öppenvården mest populärt Den insats som flest enheter arbetar med är Besök av personal från öppenvård innan utskrivning från slutenvård som har prioritet 3 och används av 110 enheter. Medan Musikterapi som har prioritet 4 endast används av 6 enheter (se bilaga 4). En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 3 av 26

4 Jämförelser mellan landstingen I snitt erbjuds drygt 26 olika insatser i landet per landsting. Men skillnaderna mellan antalet och vilka insatser som erbjuds i de olika landstingen är relativt stora, så informationen har begränsat värde. Det finns flera parametrar som man bör ha i åtanke när man gör jämförelser mellan landstingen (se separat dokument som kan beställas från projektet). Organisation och befolkningsstruktur varierar. Dessutom har de flesta landsting flera sjukhus som antingen drivs i offentlig eller privat regi och har sina egna organisationer och strukturer. Insatser per landsting Fyra insatser används av samtliga landsting som svarade och de har prioritet 1, 2, 3 respektive 5. Sju insatser används av 19 landsting, av dessa har en prioritet 1 och en prioritet 3. De övriga fem har prioritet Mer information finns i kapitlet Hur insatserna används beroende på prioritet tillsammans med grafer över samtliga insatser och prioritetsordning. Totalt antal insatser i landet Alla insatser i Socialstyrelsens riktlinjer är prioriterade från 1-10, där 1 är viktigast. Enligt figur 0 illustrerar antal insatser i landet. Informationen inom parentes t.ex. Prio 1 (5 st) anger med andra ord att det finns 5 insatser som bedöms vara viktigast. Figur 0 Populäraste prioriteringarna alla enheters svar Att prioritet 3 sticker ut kan förklaras med att den har flest insatser, 8 stycken. Prioritet 10 och prioritet 1 har lika många insatser, men prioritet 10 har fler enheter som arbetar med dessa insatser. Man kan förvillas att tro att patienten erbjuds fler alternativ i ett landsting med ett tätt befolkningsunderlag som kan erbjuda nästan samtliga insatser av en viss prioritet. Tittar man däremot på enhetsnivå ser man att det kanske bara finns en eller två enheter som aktivt arbetar med samtliga insatser, trots att det kan vara över femton enheter som svarat på enkäten. Anledningen till skillnaden ger inte sammanställningen svar på, men vår förhoppning är att få kunskap om detta under projektets gång. En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 4 av 26

5 Bakgrund Under våren 2012 fick ett antal enheter som arbetar med psykosvård i Sverige en enkät från projektet Bättre psykosvård. Vi ville få en första överblick över hur man arbetar med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och vilken typ av hjälp eller stöd som enheterna behöver för att implementera dem. Den här rapporten sammanfattar läget och vänder sig till alla i Sverige som arbetar med patienter som har psykossjukdom och med de nationella riktlinjerna. Det är viktigt att få en så heltäckande bild som möjligt för att kunna följa utvecklingen både lokalt, regionalt och nationellt över tid. Målet är det ska leda till att patienter med psykossjukdom får en ännu bättre och mer evidensbaserad vård oavsett var i landet man bor. Om enkäten Enkäten skickades ut till 585 enheter runt om i landet och av dessa svarade 158 enheter. Tretton av dessa svar har sållats bort eftersom de bara haft en eller ingen patient med psykossjukdom under Totalt svarade 23 slutenvårdsavdelningar och i denna rapport har deras svar räknats bort eftersom flertalet av dessa patienter även är inskrivna på de olika öppenvårdsenheterna. Sammanställningen bygger därför på de kvarvarande 122 enheternas svar från 20 av 21 landsting och regioner (i sammanställningen använder vi genomgående begreppet landsting). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kom ut 2011 och består av 43 olika insatser. De är indelade i tolv huvudområden och beskrivs mer i kapitlet Arbetet med de nationella riktlinjerna. Information om enskilda landsting Utöver denna rapport finns också mer detaljerad information om varje enskilt landsting. Den kan beställas direkt från projektet som ett separat dokument som fokuserar på vårdprogram och uppföljning. Ett stort tack Enkätsvaren ger en fingervisning om hur enheterna arbetar med de nationella riktlinjerna och lärdomarna kommer att användas i vårt fortsatta arbete inom projektet Bättre psykosvård. Vår ambition är att underlätta för ett fortsatt kunskapsutbyte mellan enheterna och även erbjuda olika former av utbildningar. Ett stort tack till alla er som tagit er tid att besvara enkäten och lämna synpunkter på rapporten. Vad är projektet Bättre psykosvård Via medel från Socialdepartementet har projektet ett uppdrag att under tre år stötta enheter i landet som jobbar med psykosvård i sitt arbete med implementeringen av de nationella riktlinjerna. Projektet är organisatoriskt förlagt till kvalitetsregistret PsykosR (Psykosregistret) och huvudman är Uppsala läns landsting. Till stöd för enheterna finns ett antal processledare runt om i landet med uppgift att finnas till hands för enheterna i implementeringsarbetet. Mer information om projektet finns på En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 5 av 26

6 Fakta om enheterna Av de enheter som svarat är 102 öppenvårdsavdelningar och 20 är blandade sluten- och öppenvårdsenheter. Inriktningen på de enheter som svarat är till största delen subspecialiserade enbart på psykos (55 enheter). 44 enheter anger att de arbetar med allmänpsykiatrisk verksamhet, elva är allmänpsykiatrisk verksamhet med inriktning på psykos, sju är rättspsykiatriska avdelningar och fem är barnoch ungdomspsykiatriska enheter. Figur 2 - Typ av verksamhet Totalt uppger de svarande enheterna att de under 2011 har haft drygt patienter inom sina samlade enheter, varav närmare är patienter med psykossjukdomar. Patientunderlaget skiljer sig markant över landet. Från över patienter i Skåne varav nära patienter med psykossjukdomar, till Jämtland med närmare 280 patienter, varav närmare 80 patienter med psykossjukdomar. Som beskrivits ovan under rubriken Befolkningsunderlag så är sannolikheten stor att inte alla enheter inom landstingen har svarat på enkäten och därför visar siffrorna inte totalen per landsting. Detta är nuläget under den första delen av året 2012 för de enheter som besvarat enkäten. En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 6 av 26

7 Vårdprogram Totalt har 99 enheter angivit att de har ett skriftligt vårdprogram i sin verksamhet, landsting eller region för personer med schizofreni, psykossjukdom eller personer som nyinsjuknat i psykossjukdom. Vid frågan om vilken typ av vårdprogram man har svarar 69 att de har ett program för psykosvård, 66 har ett program för schizofreni och liknande, 51 enheter har program för nyinsjuknade och 16 har vårdprogram för tidiga tecken. Dessutom har 17 enheter program för rehabilitering och 13 har speciellt vårdprogram för patienter som har en både psykos och missbruksproblem. Observera att flera alternativ är möjliga i figur 3 nedan. Figur 3 Typ av vårdprogram En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 7 av 26

8 Uppföljning av patienter med schizofreni- och psykossjukdomar Det finns två typer av uppföljningar som överväger jämfört med andra aktiviteter. 92 procent uppgav att behandlaren följer upp genom individuella möten med patienten och 82 procent av enheterna säger att de samverkar med kommunen. Nästan hälften, 48 procent, uppger att de har en skriftlig checklista. 41 procent anger att de registrerar i kvalitetsregistret PsykosR och 26 procent registrerar i Kvalitetsstjärnan. Observera att flera alternativ är möjliga i figur 4 nedan. Figur 4 Uppföljning På frågan om man gör kontinuerliga analyser och rapporter av patientens utveckling, svarade bara 38 procent positivt på frågan och 60 procent svarade nekande (se figur 4:1 nedan). Figur 4:1 Analys patientutveckling En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 8 av 26

9 Så här arbetar enheterna med brukarinflytande Av de 122 enheter som är med i sammanställningen har 60 svarat att de har brukarenkäter eller intervjuer och 57 att de har brukarråd. 38 enheter har angivit att brukare deltar vid fortbildning av personal och 15 har fokusgrupper med brukare. Att ha brukare representerade i ledningsgruppen är mindre vanligt, 13 enheter uppger detta alternativ. En relativt stor andel, 41 enheter, uppger att de jobbar med andra former av brukarinflytande, och 18 anger att de inte använder sig av något av de alternativen som fanns i enkäten. Observera att flera svarsalternativ har varit möjliga. Figur 4:2 Analys patientutveckling En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 9 av 26

10 Arbetet med de nationella riktlinjerna Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kom ut år 2011 och består av 43 olika insatser (där används både orden insats och åtgärd, men här använder vi enbart ordet insats). Insatserna är indelade i 12 huvudområden. I enkäten har utgångspunkten för frågorna varit den skrift för riktlinjerna som heter Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd stöd för styrning och ledning och den tillhörande bilagan Bilaga 1: Tillstånds- och åtgärdslista. De 43 insatserna har i enkäten delats upp i två olika frågor eftersom enkäten bara skickats ut till landstingen. Det innebär att trettiosju av frågorna till största delen faller inom landstingens ansvarsområde och sex frågor inom kommunernas område. I de fall frågorna berör kommunerna har frågeställningen varit om landstingen känner till hur kommunerna arbetar med dessa insatser. Detta redovisas separat under kapitlet Kommunerna. Vad är insatser och prioritet? De nationella riktlinjerna är uppdelade i tolv huvudområden. Under dessa tolv huvudområden ligger insatserna som varierar i antal under varje huvudområde. Varje insats är graderad med prioritetsordning mellan Insatser som har ett lågt tal (t.ex. 1, 2 och 3) anses viktigare än de med ett högre tal (8, 9 och 10). Detta baseras på en avvägning inom tre områden: evidensbaserad kunskap om effekten tillståndets svårighetsgrad i form av kvarvarande symptom, nedsättning av funktionsförmåga eller behov av kompenserande åtgärder bästa tillgängliga kunskap om insatsens kostnadseffektivitet eller kostnad För att få en detaljerad lista över huvudområden och insatser, se bilaga 1. Landstingen Totalt har 20 landsting eller regioner av 21 svarat på enkäten (Gotland svarade inte). Ett fåtal har uppgivit att de inte tar emot patienter med psykossjukdomar eller inte haft någon eller endast en patient med psykosdiagnos under Dessa svar har sållats bort. I denna rapport har även slutenvårdens svar räknats bort eftersom flertalet av enheternas patienter är inskrivna på öppenvårdsenheter. Totalt har 23 slutenvårdsavdelningar svarat och sammanställningen bygger på de kvarvarande 122 enheternas svar. Ytterligare detaljinformation om varje enskilt landsting kan beställas direkt från projektet. En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 10 av 26

11 Insatserna Om man gör ett snitt över hela landet, erbjuds drygt 26 olika insatser. Som framgår nedan blir detta inte speciellt betydelsefullt eftersom skillnaderna mellan de olika landstingen är relativt stora (se figur 5). Figur 5 Insatser som erbjuds per landsting Längre ner i sammanställningen presenteras även i korthet de skillnader som kan förekomma mellan enheter i ett län. Hur insatserna används beroende på prioritet Enligt stapeldiagrammen nedan är det stora skillnader mellan de insatser som har högst prioritet enligt de nationella riktlinjerna och vad man faktiskt använder sig av ute i landet. Diagrammen visar vilka insatser som erbjuds någonstans inom ett visst landsting. Det ger inget svar på om insatsen kan erbjudas av samtliga eller endast ett fåtal av enheterna. Med andra ord kan erbjudandet skilja sig åt för respektive enskild enhet inom landstinget. I landsting med ett tätt befolkningsunderlag kan man till exempel erbjuda uppemot ett trettiotal insatser inom länet. Tittar man däremot på enhetsnivå kan man se att det bara är två eller tre av dessa insatser som kan erbjudas i hela länet. Anledningen till skillnaden ger inte sammanställningen svar på, men förhoppningen är att få kunskap om detta under projektets gång. Projektets processledare har i uppgift att stötta och sprida kunskap om olika insatser, men också att ta reda på vilka svårigheter enheterna stöter på när de ska implementera de nationella riktlinjerna. En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 11 av 26

12 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 1 används Av de högst prioriterade insatserna med prioritet 1 används en av samtliga landsting: Familjeinterventioner för att minska stress i familjen och förebygga återfall. Figur 6 Antal landsting som använder prio 1 Nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Familjeinterventioner för att minska stress i familjen och förebygga återfall. När det är möjligt ges utbildning till personen och närstående gemensamt. Integrerad psykologisk terapi kognitiv träning (IPT-k) /strukturerad gruppterapi. Individanpassat stöd till arbete på den öppna arbetsmarknaden (individual placement and support, IPSmodellen). Intensiv case management enligt ACT-modellen (Assertive community treatment). Antal enheter En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 12 av 26

13 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 2 används För insatser med prioritet 2 uppger 19 av 20 landsting att de aktivt arbetar med två av de tre insatserna. När det gäller individanpassat stöd enligt IPS-modellen är andelen lägre. Figur 7 Användandet av prio 2 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Antal enheter Påminnelse om besökstider i olika former. 101 Ett självständigt liv (ESL)/individuellt eller i grupp. 72 Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen (Individual placement and support). 20 En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 13 av 26

14 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 3 används Prioritet 3 har flest insatser med sina åtta. Av dessa används två av samtliga svarande landsting medan flertalet används av över 60 procent. Figur 8 Användandet av prio 3 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Besök av personal från öppenvård innan utskrivning från slutenvård. Antal enheter Kognitiv beteendeterapi individuellt. 98 Krisintervention i hemmet. 80 Anpassat föräldrastöd Delat beslutsfattande som metod för vård- och stödplanering. 72 När det inte är möjligt med gemensam, ges utbildning enbart till närstående. ACT-team med familjeinterventioner och social färdighetsträning Information till allmänläkare om tidiga tecken. 26 En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 14 av 26

15 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 4 används Störst skillnad i användningen av insatser står de som har prioritet 4 för. Alla utom två arbetar med insatsen Mindre intensiv Case Management enligt resursmodellen. Däremot använder ett fåtal Illness Management Recovery (IMR) eller musikterapi. Figur 9 Användandet av prio 4 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Antal enheter Mindre intensiv case management enligt resursmodellen. 68 Illness management and recovery (IMR); en strukturerad gruppbehandling. 8 Musikterapi (vid behov av icke verbal psykologisk metod). 6 En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 15 av 26

16 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 5 används Insatser som ska hjälpa patienter med missbruksproblem och psykossjukdom har en hög användning och används av 19 landsting. Samverkan i integrerade team för behandling av både missbruk och psykossjukdom används av 15 landsting. Figur 10 Användandet av prio 5 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Antal enheter Psykosociala insatser mot missbruket samtidigt med behandling av psykossjukdomen. Samverkan i integrerade team för behandling av både missbruket och psykossjukdomen Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 6 används Under prioritet 6 finns bara en insats: tekniska hjälpmedel för att påminna om medicin, passa tider etc. som kan kompensera vid kognitiva brister. Här uppger 19 landsting att de erbjuder denna insats och totalt används den av 75 enheter. En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 16 av 26

17 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 7 används För insatser med prioritet 7 finns en viss skillnad i utbredning. Nio landsting erbjuder utbildning till personen och närstående gemensamt. 17 landsting ger utbildning till nyckelpersoner inom skola och liknande om tidiga tecken på psykos, och alla 20 erbjuder utbildning om sjukdomen till närstående om det inte är möjligt att göra tillsammans med patienten. Åtta landsting säger sig ge stöd till patienten enligt modellen supported education. Figur 11 Användandet av prio 7 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Antal enheter När det är möjligt med gemensam utbildning, ges utbildning enbart till närstående. Information om tidiga tecken till allmänheten, nyckelpersoner inom skola etc. När det är inte är möjligt med gemensam utbildning, ges utbildning enbart till personen Stöd till den enskilde enligt modellen supported education. 21 En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 17 av 26

18 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 8 används Av de två insatser som har prioritet 8 är det hela 19 landsting som erbjuder sina patienter förmedling av problemlösningsfärdigheter och 13 landsting som anger att de kan ge sina patienter bildterapi. Figur 12 Användandet av prio 8 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Antal enheter Förmedling av problemlösningsfärdigheter. 75 Bildterapi (vid behov av icke verbal psykologisk metod). 23 En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 18 av 26

19 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 9 används Prioritet 9 har två insatser som båda har en stor utbredning i landet. Samtliga landsting utom ett erbjuder basal kroppskännedom och sjutton arbetar med avledande tekniker för att hantera psykossymptom. Figur 13 Användandet av prio 9 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Antal enheter Behandling med Basal kroppskännedom. 50 Avledande tekniker för att hantera psykossymtom. 54 En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 19 av 26

20 Hur insatserna med prioritet eller rekommendation 10 används Alla utom ett landsting använder mindre intensiv case management och 18 använder stödterapi, psykodynamisk psykoterapi och arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller. 13 av landstingen erbjuder utbildning enbart till personen när det är möjligt med gemensam utbildning. Figur 14 Användandet av prio 10 I tabellen nedan framgår hur många enheter runt om i landet som använder sig av insatserna. Tillstånd Antal enheter Mindre intensiv case management. 68 När det är möjligt med gemensam utbildning, ges utbildning enbart till personen. 23 Stödterapi. 75 Psykodynamisk psykoterapi. 69 Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt arbetsförberedande träningsmodeller. 48 En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 20 av 26

21 Kommuner Sex av de fyrtiotre insatserna är direkt riktade mot kommunernas arbete med patientgruppen. Kommuner i Sverige har inte besvarat enkäten, men landstingens enheter har fått frågan om de genom sitt samarbete med kommunerna känner till om deras kommuner arbetar med de här insatserna. Svaren ger information om vad enheterna ute i landet anser sig veta i ett nuläge. Svaren får ett värde när de kan jämföras med kommunernas svar på samma frågor. Detta kommer att ske i efterhand när samarbetet utökas mellan landsting, kommuner och projektet. Vad uppfattar landstingen att kommunerna använder för insatser Figur 17 Vad tror landstingen att kommunerna använder för insatser Som presenteras i grafiken ovan är det relativt stor skillnad mellan hur mycket man tror att kommunerna i Sverige arbetar med de sex insatserna. Det är viktigt att hålla i minnet att det bara är 122 enheter i landet som har svarat på enkäten. Därför finns det ingen garanti för att svaren ger en bild av verkligheten som kommunerna ser det. Vad grafen däremot visar är en bild av vad enheterna säger sig känna till om hur kommunerna arbetar med insatserna. Grafen bygger på det totala antalet svar från enheterna i landet som sedan har givits ett medelvärde baserat på antalet kommuner. En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 21 av 26

22 Bilaga 1 Huvudområden och insatser Inom parentes anges prioritetsordning samt där så anges även bör/kan/kan i undantagsfall rekommendation, liksom ansvarig part/parter. A. Tidiga åtgärder för nyinsjuknade 1. Information till allmänhet, nyckelpersoner inom skola, primärvård etc. och samtidig tillgång till lättillgänglig psykiatrisk bedömning (7) 2. Utbildning av allmänläkare i tidig upptäckt av psykostecken, samt tillgång till direkt hänvisning till specialteam (3, bör, hälso-och sjukvården) 3. Samordnade åtgärder enligt ACT-modellen dvs. Assertive Community Treatment (3, bör, hälso-och sjukvården) B. Åtgärder för att öka individens deltagande i vård och omsorg 4. Påminnelser om besökstider i olika former (2) 5. Personlig kontakt med personal från öppenvård och socialtjänst innan utskrivning från slutenvård (3, bör, hälso-och sjukvården och socialtjänsten) 6. Tekniska hjälpmedel som kompenserar kognitiva brister (6) C. Åtgärder för att öka individens inflytande och delaktighet 7. SDM dvs. Shared Decision Making en modell för delat beslutsfattande (3, bör, hälsooch sjukvården och socialtjänsten) D. Psykopedagogiska åtgärder för att ge kunskap om sjukdomen 8. Psykopedagogisk utbildning enbart av personen, när det inte finns möjlighet till gemensam utbildning med anhöriga (7, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 9. Psykopedagogisk utbildning enbart av personen, trots att möjlighet till gemensam utbildning med anhöriga finns (10) 10. Psykopedagogisk utbildning gemensamt av personen och anhöriga, som har kontakt (1, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 11. Psykopedagogisk utbildning enbart av anhöriga, när det inte finns möjlighet till gemensam utbildning med personen (3, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 12. Psykopedagogisk utbildning enbart av anhöriga, trots att möjlighet till gemensam utbildning med personen finns (7) 13. Psykopedagogisk åtgärd om sjukdomshantering enligt IMR-modellen dvs. Illness Management and Recovery (4, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) E. Familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och förebygga återfall 14. Familjeinterventioner riktade till personer som har kontakt med familj, närstående (1, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) F. Stöd i föräldraskap för personer med schizofreni 15. Specifikt anpassat föräldrastöd (3) En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 22 av 26

23 G. Psykologisk behandling av kvarstående symtom symptom 16. Individuell kognitiv beteendeterapi (3, bör, hälso- och sjukvården) 17. Kognitiv beteendeterapi i grupp (FoU, bör endast inom ramen för vetenskapliga studier, hälso- och sjukvården) 18. Psykodynamisk psykoterapi (10, kan i undantagsfall, hälso-och sjukvården) 19. Behandling med Basal kroppskännedom (9) 20. Bildterapi (8, kan, hälso-och sjukvården) 21. Musikterapi (4, kan, hälso-och sjukvården) 22. Stödterapi eller stödsamtal (10, kan i undantagsfall, hälso-och sjukvården) 23. Förmedling av problemlösningsfärdigheter (8) 24. Avledande tekniker för att hantera psykossymtom (9) 25. Både behandling (samtidigt) av psykisksjukdom och missbruk eller beroende (5) H. Kognitiv träning för att förbättra funktionsnedsättningar 26. Träning av olika kognitiva processer med datorbaserade program eller testmaterial (5,) 27. Träning enligt IPT-k-modellen (Integrerad psykologisk terapi -kognitiv träning) (1, bör, hälso-och sjukvården) I. Åtgärd för att förbättra sociala färdigheter 28. Färdighetsträning enligt ESL-modellen (Ett självständigt liv) (2, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) J. Åtgärder för ökad delaktighet i form av arbetsinriktad rehabilitering och sysselsättning 29. Individanpassat stöd i arbetet enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support), för personer som behöver stöd att behålla sitt arbete (2) 30. Individanpassat stöd i arbetet enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support), för personer som står utanför arbetsmarknaden men önskar eller är motiverade att ha ett arbete (1, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 31. Arbetsinriktad rehabilitering enligt träningsmodeller, för personer som står utanför arbetsmarknaden men önskar ha ett arbete (10, kan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 32. Anpassad sysselsättning med individuell målsättning och uppföljning för personer som står utanför arbetsmarknaden och inte önskar eller är motiverade att ha ett arbete (3, bör, socialtjänsten) 33. Individuellt stöd att påbörja och genomföra utbildning enligt SE-modell (Supported Education) (7) K. Boende och former av anpassat stöd 34. Långsiktig boendelösning (1, bör, socialtjänsten) 35. Permanent boendelösning, utan krav (3, bör, socialtjänsten) 36. Boendelösning enligt trappstegsmodellen (10, kan i undantagsfall, socialtjänsten) 37. Specifikt anpassat stöd i egen bostad (2, bör, socialtjänsten) 38. Bostad med särskild service och specifikt anpassat stöd (4, bör, socialtjänsten) En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 23 av 26

24 L. Samordnade åtgärder för att ha kontinuitet i vård och omsorg 39. Intensiv case management enligt ACT-modellen, till högkonsumenter (1, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 40. Mindre intensiv case management, till högkonsumenter (10, kan i undantagsfall, hälsooch sjukvården och socialtjänsten) 41. Mindre intensiv case management enligt resursmodellen, till personer med omfattande, komplexa, behov (4, bör, hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 42. Samverkan mellan integrerade team som ger behandling av både psykisk sjukdom och missbruk eller beroende (5) 43. Krisintervention i hemmet vid akut fas av psykisk sjukdom (3) En sammanställning av nulägesenkät 2012 från projektet Bättre Psykosvård Sida 24 av 26

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård

Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård Enkätsammanställning projektet Bättre psykosvård 2014 En rapport om de nationella riktlinjerna för psykossociala insatser vid schizofreni och schiziofreniliknande tillstånd Innehåll FÖRORD 2 FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn

Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Föräldrar i missbruksoch beroendevård och deras barn Håkan Leifman, Jonas Raninen & Mia Sundelin Rapport 141 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 1:a upplagan, 1:a tryckningen (1

Läs mer

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret Dokumentty Socialstyrelsen

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING 1 Förord I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen från maj

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ett oförändrat stort antal anhöriga, främst makar och barn, ger allt mer hjälp till äldre personer. Många anhöriga får inte det stöd

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer