Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI"

Transkript

1 Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

2 Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av rubriker...1 Att skapa en innehållsförteckning...2 Uppdatera innehållsförteckning...2 Att skapa tabell- och figurförteckning...2 Byte av språk...2 Stavningskontroll...3 Avstavning...3 Sidhuvud och sidfot...3 Sidnumrering...3 Fotnoter...4 Marginaler...4 Avsnittsbrytningar...5 Textjustering...6 Höger eller vänster?...6 Både och...6 Tabulatorer...6 Utfyllnad vid tabulering...7 Punkterade eller numrerade tabeller...7 Att infoga grafik...8 Bilder...8 Specialtecken (symboler)...8 Figurer...8 Textrutor...8 Tabeller...9 Verktygsmenyer...9 Att göra etiketter för t.ex. postning...10 Tips och trix...12

3 Formatering av text i Word 1 (14) Begrepp Marginal: Det tomma området mellan papprets kant och texten uppe, nere eller vid sidorna. Tabulator eller tabb: en osynlig markering dit man vill att markören skall flytta sig när man trycker på TAB-knappen. Vid varje tryck på TAB-knappen sätts en osynlig markering in i texten som betyder att texten skall fyllas med tomrum till nästa tabbstopp. Används även för nivåbyte i punkttabeller. Indrag: inflyttning av ett stycke eller första raden i ett stycke en bit till höger i texten. Enterknapp: Används för att markera nytt stycke i Word. OBS! Man skall helst inte använda Enter-knappen för att byta rad; Word sköter detta själv. Varje gång man trycker på Enter sätts nämligen en dold markering in i texten som betyder att man byter stycke. Detta påverkar formateringen av text. Om man vill ha en ny sida, fyller man inte ut sidan med upprepade Enter-tryckningar, utan man trycker CTRL + Enter. Mellanslag: Använd detta enbart i löpande text, aldrig för att fylla ut tomrum mellan kolumner; till detta skall man använda tabulatorerna! Läs längre fram i texten om hur man ställer in tabulatorer. Bäst är att ställa in dem innan man börjar skriva. Rubriker En förutsättning för att datorn automatiskt skall kunna skapa en innehållsförteckning är att rubrikerna i dokumentet faktiskt är av typen Rubrik, och inte normal text. Det är lätt att infoga en innehållsförteckning i dokumentet när man väl har rubriksatt dokumentet. Formatering av rubriker Man väljer rubriktyp genom att klicka på den lilla pilen till höger i valrutan för texttyp uppe till vänster under kommandoraden (Formatmall). Vanligen finns tre typer av rubriker fördefinierade. Texten Innehållsförteckning ovan är en rubrik av typen Rubrik 1

4 Formatering av text i Word 2 (14) Att skapa en innehållsförteckning För att skapa en innehållsförteckning väljer man kommandot Infoga > Referens > Index och förteckningar > Innehållsförteckning. Efter detta kan man välja hur innehållsförteckningen skall se ut. När man trycker OK läggs innehållsförteckningen in på det ställe där markören står. Man kan välja hur många nivåer innehållsförteckningen skall innehålla när man skapar den. Man vill kanske t.ex. ha med de två första nivåerna (rubriktyperna Rubrik 1 och Rubrik 2) men inte nivå tre (Rubrik 3). Man kan också välja om man vill att rubrikerna skall vara hyperlänkar, dvs. då kan man förflytta sig i dokumentet till rubriken genom att hålla ner CTRL-knappen och klicka på rubriken. Uppdatera innehållsförteckning Om innehållsförteckningen ändras under arbetets gång, kan man lätt uppdatera den genom att högerklicka någonstans på den och välja Uppdatera fält > Uppdatera hela tabellen. Då uppdateras alla sidnummer och nya rubriker som skrivits läggs till. Att skapa tabell- och figurförteckning För att kunna skapa figur- och tabellförteckningar måste figurerna och tabellerna förses med etiketter. Det gör man genom att placera markören ovanför eller under respektive figur/tabell och välja Infoga > Referens > Beskrivning och välja typ av beskrivning. Man skriver in figur- eller tabellbeskrivningen i beskrivningsrutan, och väljer typ av etikett. När man har gjort detta för alla objekt som skall ha beskrivning, placerar man markören i dokumentet på det ställe där förteckningen skall infogas. Sedan väljer man Infoga > Referens > Index och förteckningar och väljer typ av förteckning. I rutan man ser kan man välja olika utseende på förteckningen och vilken etikett som använts. Tips: Man kan använda egna etiketter, om man gjort det i beskrivningsdelen. Byte av språk Bestäm språk innan du börjar skriva genom att välja Verktyg > Språk > Ange språk. Om du redan börjat skriva, markera allt (Ctrl A) och välj därefter språk enligt ovan. Koppla gärna bort Verktyg > Språk > Identifiera språk automatiskt, Word är dålig på att själv veta vilket språk som skall användas. Man kan också byta språk genom att markera allt eller önskat stycke och dubbelklicka på språkinställningen längst nere i ramen

5 Formatering av text i Word 3 (14) Stavningskontroll Word har en funktion för att kontrollera stavning och grammatik. I Akademins datorer kan man dessutom använda ett tilläggsprogram för grammatiken som heter Swefix (Installeras separat på begäran, kontakta närstödet). Swefix gillar inte att du skriver råddigt! (<- finlandismer mm). Felstavade ord Datorn gör stavningskontroll medan du skriver (denna funktion är normalt påkopplad). När Word upptäcker ett felstavat ord markeras detta med en röd understrykning. För att korrigera ordet, högerklickar man på det understrukna ordet och väljer rätt alternativ av dem som presenteras i menyrutan som visas. Om Word inte anger något alternativ kan man själv lägga till ordet i den egna ordlistan genom att välja (Lägg till). Man kan också låta bli att korrigera (Ignorera eller Ignorera alla). Grammatikfel blir understrukna med grönt. Genom att högerklicka på den markerade texten ser man vad Word har för åsikt om grammatiken. Här kan man också ur den visade menyn välja att korrigera eller ignorera felet. Avstavning Avstavning innebär att programmet själv delar orden vid radens slut så att reglerna för avstavning följs. Man skall helst inte själv dela ord, det medför att man senare mitt i texten hittar ord som innehåller omotiverade bindestreck. Avstavningen använder en standardordlista och/eller en egen ordlista ifall man så vill, tas i bruk genom att kryssa i rutan Verktyg > Språk > Avstavning, är bra om man vill ha rak vänster- och högermarginal, annars blir det glest mellan orden på vissa rader eftersom mellanrummen mellan orden fylls ut. Om sista raden blir mycket gles saknas ett styckebyte sist på raden. Sätt in ett sådant genom att flytta markören sist på raden och tryck Enter. kan göras manuellt genom att välja Verktyg > Språk > Avstavning > Manuellt Sidhuvud och sidfot Varje sida kan innehålla ett sidhuvud och/eller en sidfot. Texter i dessa är valfria, med valfri formatering. Man bör i alla fall inte använda text av typen Rubrik i dem, det orsakar problem när man vill göra en innehållsförteckning. Det finns färdiga funktioner för att infoga datum, klockslag och sidnummer samt antal sidor i dokumentet. Sidhuvud och sidfot visas genom att man väljer Visa > Sidhuvud och sidfot i menyn. Sidnumrering Sidnummer kan läggas till automatiskt genom att man väljer Infoga > Sidnummer. I rutan som kommer upp kan man bestämma var på sidan numreringen skall synas. Om man vill skriva ut dubbelsidigt väljer man t.ex. Utsida så kommer sidnumret i papprets ytterkant både på fram- och baksidan. För att bestämma att första sidan inte skall ha sidnummer kryssar man ur rutan Visa på första sidan.

6 Formatering av text i Word 4 (14) Sidnumreringen börjar i alla fall på den första sidan med 1, men numret visas inte utan numreringen börjar med 2 på den första egentliga sidan. Man åtgärdar detta genom att öppna sidhuvudet med Visa > Sidhuvud och sidfot (där numreringen finns) och väljer Formatera sidnummer (tredje ikonen från vänster, röd pil) och ändrar numreringen så att sidräkningen startar från sida 0 (det är pärmen, men numret visas inte). Man kanske vill ha flera sidor utan sidnummer i början, eller eventuellt ha egen sidnumrering med t.ex. romerska siffror för t.ex. innehållsförteckningen. Då måste man infoga en avsnittsbrytning: (Infoga>Brytning>Avsnittsbrytningar / Nästa sida). Vid behov kan varje avsnitt ha olika sidhuvud/-fot på de olika avsnitten. Se stycket om avsnitssbrytningar på nästa sida. I detta dokument är pärmsidan utan sidnummer, sidan med innehållsförteckning hör till ett avsnitt som är numrerat A, B, C... medan resten av sidorna (avsnitt 3) har numrering 1, 2, 3 osv. Man ser var avsnittsbrytningarna finns genom att använda knappen med symbolen som finns uppe bland verktygsknapparna (se också Tips & trix sist i kompendiet). Fotnoter Fotnot (se också nederst på sidan) Om man vill sätta in en fotnot här 1 väljer man Infoga > Referens > Fotnoter, bestämmer hur fotnoter ska hanteras, och trycker Infoga, samt skriver sin fotnot. Fotnoter kan sammanställas till listor sist i dokumentet eller visas på samma sida längst ner. Marginaler Inställning för hela dokumentet: Arkiv > Utskriftsformat > Marginaler eller genom att dra marginalgränserna (gränsen mellan grått/vitt) i linjalen ovanför arbetsytan eller i den lodräta linjalen till vänster (topp- och bottenmarginal) Linjalen ovanför arbetsytan innehåller även annat: Markeringar för indrag; vänster och höger, samt första radens indrag. Justeras genom att dra dem till höger eller vänster, eller genom att ange mått via menyn Format > Stycke Tips: Om linjalen inte visas i dokumentet, kanske man inte har den påkopplad eller så visas dokumentet inte i Normal- eller Utskriftslayout. Layout kan man välja från menyn Visa och linjalen kopplas på från Visa > Linjal. 1 Här skriver jag fotnotstexten efter att jag har infogat fotnoten.

7 Formatering av text i Word 5 (14) Avsnittsbrytningar Sidhuvud avsnitt 1 Sidfot avsnitt 1 Sidhuvud avsnitt 2 Samma som föregåen- Ett dokument kan delas in i flera avsnitt genom att infoga en avsnittsbrytning. Det gör man genom att välja Infoga > Brytning > Avsnittsbrytning (nästa sida). Dokumentet kan delas i så många avsnitt man vill. Ett skäl till att dela in dokumentet i flera avsnitt är att man t.ex. vill ha olika sidnumrering i de olika avsnitten, eller olika sidhuvud i olika avsnitt. Följande olika brytningstyper finns: o Nästa sida En avsnittsbrytning infogas och sidan bryts så att nästa avsnitt börjar högst upp på nästa sida. o Löpande En avsnittsbrytning infogas och ett nytt avsnitt påbörjas, utan att en sidbrytning infogas. o Jämn sida En avsnittsbrytning infogas och nästa avsnitt påbörjas på nästa sida som har ett jämnt sidnummer. Om avsnittsbrytningen görs på en sida med ett jämnt sidnummer så blir nästa sida med ett udda sidnummer tom. o Udda sida En avsnittsbrytning infogas och nästa avsnitt påbörjas på nästa sida som har ett udda sidnummer. Om avsnittsbrytningen görs på en sida med ett udda sidnummer så blir nästa sida med ett jämnt sidnummer tom. Texten Samma som föregående vid övre kanten på ett sidhuvud eller en sidfot anger att denna ruta har samma innehåll som rutan i föregående avsnitt. Vill man ha olika innehåll, måste avsnitten löskopplas från varandra. Det sker med en knapp Länk till föregående i verktygsfältet Sidhuvud och sidfot: Sidfot avsnitt 2 Samma som föregåen- Knappen är inte aktiv innan minst en avsnittsbrytning är insatt i dokumentet. OBS! Löskopplingen gäller separat för sidhuvud och sidfot! Det betyder t.ex. att man kan ha samma sidnumrering i sidfoten genom hela dokumentet, men olika sidhuvud i

8 Formatering av text i Word 6 (14) Textjustering Höger eller vänster? Texten i detta stycke är vänsterjusterad. Det betyder att vänsterkanten är lodrät, medan högerkanten inte är det beroende på att orden innehåller olika många tecken. Om man vill kan man i stället välja att ha rak högermarginal eller att ha texten centrerad. De två sista sätten är ovanliga. Däremot vill man ofta ha både vänster- och högermarginalen rak. Dessa funktioner väljs med knappar uppe i knappraden. Både och En sak som är bra att veta om man väljer både rak vänster- och högermarginal, som i detta stycke, är att datorn gör det genom att sätta till extra mellanslag i texten. Det kan leda till att i en rad med några långa ord kan det bli mycket glest mellan orden, speciellt om stycket är smalt och man använder långa ord. På sista rade ovan saknas dessutom Enter (styckebytesmarkering) sist på den glesa raden. Det ser ju inte så bra ut, så därför är det skäl att i det läget använda automatisk avstavning som är en funktion som finns i menyn Verktyg > Språk > Avstavning (se sid. 1 & 2). Då delar datorn orden automatiskt med bindestreck enligt stavningsreglerna. Tabulatorer De vanligaste typerna av tabulatorer visas i en liten ruta längst till vänster om linjalen: Vänster, höger, center och decimaltabb: Välj typ med valknappen längst till vänster om linjalen du vill placera tabbstoppet. och klicka sedan på linjalen där OBS! Tabbstoppen gäller i det stycke i texten där markören står (eller framåt från markörens läge, om den står längst ner). Decimaltabb används om man vill skriva t.ex. prislistor där ett decimalkomma skall stå lodrätt under varandra. Exempel på användning av decimaltabb: Texten kostar 100,00 Bilden kostar 25,34 Ljudet kostar ,45 Decimalkomma kommer i linje under varandra

9 Formatering av text i Word 7 (14) Utfyllnad vid tabulering Om man t.ex. vill göra en manuell innehållsförteckning eller annan lista, där man behöver fylla ut raden med punkter mellan text och sidnummer går man tillväga på följande vis: Välj Format > Tabbar från menyn. Då får man fram en ruta som den till höger. I den anger man tabbläget i rutan uppe till vänster i cm (titta på linjalen var du vill ha tabbstoppet). Sen kryssar man i typ av tabbstopp (förslagsvis Decimal om man ska sidnumrera) varefter man väljer utfyllnadstecken (t.ex. 2, punkter...). Tryck sedan på Ange och OK. Efter detta kommer varje tryck på TABtangenten att flytta markören till angivet tabulatorläge och fylla tomrummet efter sig med punkter. Observera: Som alla andra inställningar gäller denna från den rad där markören står och framåt när du gör åtgärden. Vill du den ska gälla i ett redan skrivet stycke, måste du markera den befintliga texten. Man kan lätt markera all text i dokumentet med CTRL+A. Punkterade eller numrerade tabeller Om man vill skriva en text med franska streck eller en s.k. punkttabell trycker man på knappen för punkttabeller i verktygsfältet innan man börjar skriva. Alternativt får man en numrerad tabell genom använda knappen för numrerad tabell. Ny punkt sätts till varje gång man trycker på styckebyte (Enter) så länge funktionen är aktiverad. Vanlig text fortsätter efter två styckebyten eller genom att trycka på funktionsknappen (tabellknappen) igen. Numrerade tabeller fungerar lika som punkttabeller. Utseendet på sådana tabeller (t.ex. vilket tecken som skall utgöra punkt ) kan man ändra från menyn Format > Punkter och numrering. Exempel: Nivå 1 Detta är den andra punkten på nivå 1 o Man flyttar till nivå 2 genom att trycka på TAB-knappen o Nivå 2:s andra punkt Nivå tre Fortfarande nivå tre Nivå 1 igen. Man går tillbaka i nivåerna genom att trycka SHIFT + TAB. Man kan välja vilket tecken (typ av punkt) som de olika nivåerna skall ha genom att välja Format>Punkter och numrering och sedan välja Anpassa.

10 Formatering av text i Word 8 (14) Att infoga grafik Man kan infoga flera olika sorters grafiska element i sitt Word-dokument. Specialtecken, ritade figurer, textrutor, bilder från andra program, eller fotografier är bara några exempel. All grafik, utom bilder och specialtecken, ritas med verktyg från en meny. Ta fram Rita - menyn (ifall den inte redan syns) genom att högerklicka uppe på den grå menyraden någonstans. Då ser du en lista över vilka menyer som visas för tillfället. Kryssa för menyn Rita, och en ny rad knappar dyker upp längst nere på rutan med olika ritverktyg. Bilder (Clipart, fotografier, Excel-tabeller mm.) infogas via menyn Infoga > Bildobjekt och sedan välja ett av alternativen som visas. Specialtecken (symboler) Vissa specialtecken finns på $ \,medan vissa måste hämtas från symboltabellen: Ǿ C (C-et finns, men inte ). Symboltabellen når man via menyn Infoga > Symbol. Alternativt kan man skriva tecknen direkt genom att hålla ner tangenten Alt och knappa in tecknets sifferkod på det numeriska tangentbordet till höger. T.ex. fås genom att hålla ner Alt och skriva 184. Figurer Man kan infoga enkel grafik, rutor, pilar mm. med hjälp av verktygen på Rita -menyn. Menyn Rita består av rad knappar längst nere på rutan med olika ritverktyg. Det finns verktyg för rutor, cirklar, linjer och pilar. Där finns också en del färdiga symboler ss. blockpilar, tankerutor mm. Dem hittar man också på Infoga-menyn Man formaterar sin bild genom att högerklicka på den och välja Formatera figur. Nedan och till höger finns några exempel. Pilen till höger har formateringen bakom text, medan den gula rektangeln ovanför har formatet tätt och då inte tillåter text att gå igenom rutan. Textrutor Här kan man skriva den text man vill och den är inne i rutan. Texten kan ha egen justering, (här högerkant) och färg. Rutan kan ha en bakgrundsfärg och en färgad ram. Denna text är utanför rutan, men rutans layout är Bakom text, därför går denna text igenom rutan. Man kan färglägga ritade element med hjälp av verktygen för färgfyllnad, pennfärg och teckenfärg på Rita -menyn.

11 Formatering av text i Word 9 (14) Tabeller En tabell är inte det samma som en punkterad eller numrerad tabell, utan en riktig tabell med celler (som i Excel, fast man kan inte göra bräkningar i dem). Däremot kan cellerna innehålla text, siffror och bilder ordnade på ett snyggt sätt i kolumner. Man kan infoga en tabell i sitt dokument genom att trycka på kommandot Tabell uppe i kommandoraden. Sedan väljer man Infoga och Tabell. En ruta visas där man kan välja hur många rader och kolumner tabellen skall innehålla. Det går alltid att sätta till / ta bort kolumner eller rader i tabellen via menyn Tabell > Infoga > Kolumner (rader). Kolumnernas bredd och höjd kan enkelt ändras genom att föra markören över tabellens lodräta (vågräta) skiljelinjer så att den ändrar form till ett dubbelstreck, klicka (och hålla ner musknappen) samt dra skiljelinjen till önskad höjd/bredd. Man kan också justera radoch kolumnbredder genom att flytta markeringarna (de grå zonerna) som finns i den horisontella eller lodräta sidolinjalen som visas i utskriftsläge (Visa > Utskriftslayout). Man kan ändra layoutinställningar och tabellens placering på följande sätt: För muspekaren över tabellen. I övre vänstra hörnet visas en fyrkant med pilar i. Genom att dra den rutan, flyttas hela tabellen i dokumentet. Om man i stället högerklickar i rutan, får man fram en meny med olika inställningsalternativ. Verktygsmenyer Det kan hända att Rita -menyn inte syns (flera andra av menyerna är också gömda). Man tar fram den meny man behöver genom att välja Verktyg > Anpassa > Verktygsfält och kryssa för den meny man vill ha fram. Man kan också högerklicka någonstans på verktygsfältets gråa del (där det inte finns någon knapp) och välja vilken meny man vill ha fram i listan som visas. Menyerna kan visas på en eller flera rader. Den lilla knappen längst till höger (>>) innehåller denna möjlighet. Det är förnuftigt att använda läget Visa knappar på två rader. Undertecknad använder bl.a. följande knappar (som inte finns med som standard): Förstora teckensnitt och Minska teckensnitt Upphöjd och Nedsänkt (för att skriva t.ex. m³, km² eller H 2 O) Vissa menyer kommer fram som flytande menyer i en liten ruta på skärmen när man aktiverar någon funktion som de tillhör. Till exempel dyker det upp en meny med verktyg för sidhuvud och sidfot när man väljer Visa > Sidhuvud och sidfot

12 Formatering av text i Word 10 (14) Att göra etiketter för t.ex. postning Med Word kan man också skriva ut etiketter, dvs. samma rader upprepade gånger på ark med självhäftande etiketter, eller naturligtvis även med olika namn och adresser. Nedan en beskrivning över hur detta görs. 1. Välj Verktyg 2. Välj Brev och utskick 3. Välj Kuvert och etiketter 4. Välj Etiketter 5. Välj Alternativ

13 Formatering av text i Word 11 (14) 6. Välj typ av skrivare, matningssätt 7. Välj etikett, eller gör en egen. Observera att storleken på etiketten, kantbredder mm. skall vara lika på ditt etikettark som den etikett-typ som du väljer att använda ovan. Om det inte finns någon färdig, måste du definiera en egen enligt det etikettark som du har. Etikettens data visas i rutan Etikettinformation. 8. Kryssa i knappen Enstaka etikett. 9. Skriv in mottagarna 10. Spara ditt etikettark för senare bruk: Tryck Nytt dokument 11. Sätt etikettpapper i printern, printa!

14 Formatering av text i Word 12 (14) Tips och trix Tips: Uppe i menyerna finns en speciell knapp med symbolen. Trycker man ner den, ser man ALLA specialtecken som finns inne i texten, t.ex. mellanslag ( ), tabulatortecken ( ) och styckebytestecken ( ). Det är då lätt att radera överflödiga tecken ur texten. Observera att nästan alla operationer man gör gäller det textstycke som är markerat, eller den rad eller det stycke där markören befinner sig. Textstycken markeras t.ex. genom att måla stycket med musen. Tips: Windows är som standard inte inställt så att man ser alla kommandon (då skulle rutan vara full av menyer). Men en bra inställning, som man bör göra, är att ange att kommandona ska visas på två rader. Det görs längst uppe till höger (om man ser bara en kommandorad): Tryck på den lilla knappen och välj Visa knappar på två rader. Tips: Man kan enkelt dra en ruta runt sitt textstycke genom att sätta markören i stycket och trycka på knappen Yttre kantlinje (se bilden till höger). Det har jag gjort här. Nackdelen är at man har sämre kontroll på en sådan ruta, än på en riktig textruta skapad via Rita -menyn. Tips: De flesta kommandon i Word har ett parallellkommando i form av en knappkombination. Denna visas bredvid kommandot i menyerna. Dra ner Redigera -menyn och titta på t.ex. Kopiera och Klistra in; du ser att de också kan aktiveras genom att hålla ner knappen CTRL och trycka på C (kopiera) eller CTRL och V (klistra in). Om man orkar lära sig de vanligaste av dessa kan man jobba mycket snabbare! Till exempel kan man markera hela sin text med CTRL-A för att ställa in tabulatorerna... Tips: Om man vill veta t.ex. antalet rader, ord eller tecken i sitt dokument, så finns det en praktisk räknare under Verktyg > Räkna ord. Tips: Om man ofta använder en viss formatering av sitt dokument, t.ex. ett företags brevpapper eller någon annan blankett, lönar det sig att först göra blanketten eller brevpappret så att det har rätt utseende, och spara det i filformatet Dokumentmall (*.dot). Gör alltså sidhuvud, sidfot, tabulatorinställningar, marginaler mm. klara i ett nnars tomt dokument, Välj Arkiv -> Spara som, namn-ge mallen och välj filformatet Dokumentmall (*.dot). Nästa gång du öppnar Word, välj Arkiv -> Nytt så får du en lista där du kan välja dokumentmall (Välj först På datorn ) och din mall finns med. Liten risk att du sparar över dokumentmallen i misstag, och du slipper formatera din balnkett flera gånger.

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar

Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Dokumentmall i Word för doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3

Avhandlingsmall. Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3 ANVISNING Datum: 2013-10-10 Bearbetat av: Sofie Kierkegaard Karin Jäppinen Reviderad: 2014-03-12 Avhandlingsmall Anvisning om avhandlingsmall i Word version 3 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Microsoft Word 2013 Grunder

Microsoft Word 2013 Grunder WORD 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Skriva rapporter i Word

Skriva rapporter i Word SOLNA GYMNASIUMS BIBLIOTEK Skriva rapporter i Word En lathund 2014-03-12 Göra en automatisk innehållsförteckning En innehållsförteckning i Word gör man när hela rapporten är klar. Formatinställning Börja

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. Lathund MS OFFICE XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4

Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4. Verktygsflikar 4 Att skriva med Word 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att skriva i Word 3 Menyer och verktygslådor 4 Verktygsflikar 4 Fliken Start 4 Fliken Infoga 4 Fliken Sidlayout 4 Fliken Referenser 4 Fliken Utskick 5 Fliken

Läs mer

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA]

Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] 2011 Vasaskolan [EN WORKSHOP I FORMALIA] EN WORKSHOP I FORMALIA Använd dig av exempeltexten och gå noggrant igenom följande uppgifter. 1. Skapa en titelsida/försättsblad enligt mallen i Lathund för uppsatser.

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Rapportens titel obligatorisk

Rapportens titel obligatorisk Formatmallen Titel Rapportens titel obligatorisk Rapportens undertitel Ej obligatoriskt fält men här kan en bild eller en kort sammanfattning på cirka 100 ord läggas in. Formatmallen Undertitel Fält för

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 7

Steg 2 Word 2007 Windows 7 Steg 2 Word 2007 Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Om du tidigare använt en äldre version av Word bör du först undersöka om

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 8

Steg 2 Word 2007 Windows 8 Steg 2 Word 2007 Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 W8 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Word finns förmodligen inte på din dator utan du måste ladda hem programmet

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Word för uppsatsskrivare

Word för uppsatsskrivare Word för uppsatsskrivare Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad 080128 29 januari 2008 Innehåll 1 Inledning 2 2 Introduktion 2 2.1 Kom igång..................................................

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer