BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOPLATS STRÖMSTAD #2/09"

Transkript

1 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg Tyggh äv fmd Sömdbygg äväd ä yggh, yäd och udfou. D od ä äö vå dgg väv och vå g. K då föäjg v vå hu gg j md d väd? V h jäv ä o d fåg v dd d u u föäjgpoc och v få ocå fåg få måg v om bo d hu. D fåg gvv ä, och jg hopp v g v på d. Foo: Joh Tho (dä j g) Omgbd: H och D på öpp hu Bobu Gf fom: Sudo Dop AB Tyc: Dh Tyc AB, 2009 (Evu på p dg ävg b v pv v) Sv ä j. V v h öp om d vå vädg och ä d gä hu hu ö och hu v b md udvåd. Smdg h v om uppgf få vå äg g h dj, få föväv, uvc och föäj bodfgh. Vå uppgf mhä ä p boäd fö mäyg boäd m v vg d mhä uvcg. D o äv v f hd väx u d v vå fghbåd mo bygg y boäd. Vå äg h ud måg å uyc oo öv Sömdbygg ä hög bå och h fy v om bd föäjg fö m åud och dämd äg bogågd. Sömdbygg h d å hf hög ybyggd och fmd u foä mm mpo. Däfö bhöv Sömdbygg väx u gm väd mo y fö möjggö fo väx. V ä fo övygd om v p ygg och ä bod, äv fö d v vå ud om omm få y hyväd. Md d få v u äv ygg och ä vo fö Sömdbygg om fög. I foäg bygg d påg och b bog om v ju d vg ö om Sömd om mhä bhöv. Jg v ug p på ö ug, ygg och ö juhg och väomm O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

3 Sömdbygg v äj x fgh Sömdbygg h påböj föäjgpoc om omf x fgh md o 92 boäd c Sömd. Böd hygä och Hygä fög fomd dgd om d ommd vu ägby. Täd ju, m o bdv D ä dg oo bdv, om du d h gjo d. Tyc på pp och om d ju å fug b. D å föäcg myc. M d ä ju d om ä mg och d ä b d fug, äg Cc Söo om bo på Kopg. Ho å på o h fö å upp pp, och d öobdövd jud få h g. Nä ho fyd fö vå å d hd ho öp g bdv, m d gg åp om v. Jg v d d f ägh. D ä ju vädg b. Ho bä ho yc myc om äd vd ju, ä på vä ud hö och v. D ä å myg. Jg äd f h ju ä mpo, h vämju. Ho ä vädg fög md vd ju, ä f cd ö fö g d. Jg hd vämju gbhå, om xpodd. D v obhgg m g fg häd, bä Cc Söo. D ä vg dg äm äd ju um, d ä jg og md. Och å ä d ygg h bdv om jg v fug, äg ho. Bgud ä bd Sömdbygg å fö ybyggdpoj om f, fö vd Sv-E Adofo. Fög vmh omf h dj få föväv och bbygg, äj fg h. A boäd om bog d åg å p bygg ä f ä d om u äj. Fgh om äj ä: Båm md d Söd Kyog 5, 7, 9, 14, 16, 18 Sv på No Kyog 9 och 11 Rä 1 på Ö Kvg 7 Rä 4 på Sog 7 och Ö Kvg 1 Sb 2 på Söd Bgg 12 Sb 4 på No Kyog 3 Föäjg gom mä NAI Svf. Cc Söo oo bdv, o yggh ä d u ä äog fö vd ju. f Ud d o å h bäd od v vd ju fbodhu hv, og bod på bdv hu mdg ö äffd äm 120 bäd dcmb, 2008 dyg 60. Sffo gä h Svg. ä äddgv Smg hu gdd V du o hu myc g om äv fö väm upp hu du bo? T f gdo om ågo v hu ppuppgåg. Vd mv v pp md gf ymbo fö hu. P v g ågåg. Ju äg mo m v ymbo om p, do äg gågåg fö väm upp hu. I o mg fg h h v åg gågåg. D ä vå ågg g på bgväm om g o d f gu, äg L Eo, byggchf på Sömdbygg. Sd å ä mg Sömdbygg byggd gdd v x cfd ou. Do dov ocå domäg ä uföd, och vo ä ood och godäd. Smg uppgf ä ämd Bov, g g om gdo om ädd f V h gådgv oppd o, om g o åd om hu v p g. D xmp hd om äggo by u fö, bä L Eo. Två v få fäch gåd Gåd v F och Humm omm ov och bygg om. E cygg, vfum och vå väugo bygg på gåd v F. Gådmjö ocå få yf. Äv v Humm gåd mjö bygg om å d b gö, vg och m gägg fö hygä. T omm bä ovg v gåd v. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 3

4 foo jom co Läp fö mö vä Nä hömö ä g ä d ö yp upp off md b bo. Hä ä fy p få Sömd Bohd: Fö pdg på Myomåd. Få vä Ro Boo och Sv-E Adofo, yodföd pv vd vd Sömdbygg, m Togy Hüb, pdgjö vd Pb.. Bygg på Roö D ä byggpö Pb om bygg Sömdbygg y ägh på Roö. Fdg 23 oob og d fö pdg på Myomåd. D ä vädg b omm gåg md bygg, äg Sv-E Adofo, vd fö Sömdbygg. Ud pojg om pågå fm yå d o djfågo ö. D hd bd om väg, v, vopp och äv om hu hu bygg. To ä d ov ägh mp om bygg på Myomåd på Roö. V h god fh v Pb få dg mb. Pb byggd xmpv vå bodhu på Tåg fö åg å d, äg Sv-E Adofo. Å vy gå på djup Någo o fd v Cm Gb och Å Täff S ä pyoog och pyopu. T h p omm måg om bä om mö uppv. E dg h v h p död v ufö h hm. S väd mm, och ho böj vv på yo. Cm Gb och Å Täff ä y, och h v bo mm. D ä d dbubo. Amö, bö m hoppö v M Ado Nä M född fö 45 å d fc h föäd åd äm bo hoom d u ju dg b ågo v hoom ädå. Som u v hd h föäd om ämpd fö h u få d hjäp h bhövd, och md d öd och g vh h h dg fmj och g fög. Hä m vg äg gg ä omöjg! V vy Ud y omm gå bo md v Sömd, udd pböop och pgd A. L gom d v, f md gm ög, äg Uf K, om d vygäg. Föäg p på Lhom och på yå fo ä d pmä. I å hä how b d föå myc åg och d. G och gmou d v. M ocå o påhopp, m må v och d ä myc om ud fug bä ommu, påp Uf K. Bd pod p d ygm v-pogmm Hä ä d v, u md Sömd om gä. D ju b päd v gm b om omm och g omm och vöjd. M d b b o, v h ju Å vygäg ä g ggd. Få vä C Ax, Uf K, P Åbg, M Tum Söo, Ch Buch, H Mo och G Kgh. Hpp! pböop ä på ocå, m K. H g do b d mdy fö hy å m yd jäo, bd d M Ehm och Co f Ugg. I å h v ocå få fom A A, och h v ju gvv gå föb. V omm pc h ågo Sömd. M jg vöj, äg Uf K. L ffbo v Mg Fdé Nä mu L och h bä vä Kj bämm g fö cy u vd väd, då vd om h häd. Och vj dg b ävy, md måg ä. E g myg g på v, md ff få Duom myc f bd. Böd få bg uböd v Gö Söd och Gog Sch Rcp d hä bo p båd yböj och m f bg. Bo hå om böd ho, gudg fö bg, udg, åg md m. Rcp f på bd ju och mö böd, fböd och hå böd. E bo å g p v! 4 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

5 Hä f g må u jobb md d m yc ä og, äg U-B Hhjm, Gu Axo, B Opö, M Cdä och Syv Ed. Käd c bhövd b öv h väd, äg M Cdä om ä md Röd Ko. P fö pgädj Nä po föd ä d b h hobbyumm. Hä äff g fö d vd d gö g gj. Jg y bby-p fö Röd Ko hjäpvmh o äd, bä M Cdä. M ä d om fg yj obod hobbyum på Fdhdväg 24B. H yjé ym på och ud bod. Tyg och m få ho v ogo. Bby-p hå f, äd och ägäd fö må b. D hä h jg y v på, äg ho och v upp v d må o yjoo. Kv fod I hobbyumm få v och uu p f yc och bhov. Hä ä d f fm fö d g v och pgädj. Sd vd d g och väv, d ä, y, må och y ymo. På Syv Ed bod å ådo md md måg oj, p och o. H Syv Ed yc om må, gä mov få ägåd. ä yfyd hu och h g omm gåg md må ä. Jg må m dp få o, och myc få ägåd, bä h och v mov få hm Sömd. V gå pp upp ép och hu mg. D ä å of d f hä m dg bjud Mgh Jcobo på dömå och ybygg. Någ hjäp å fy hop vå bod å mm. V v måg om fyd mdg u v 2004 då hu od. Nä m h hf g hu å ä d hä vädg b bod, äg Mgh. J, och m ö dg v åg jud få d ägh. D ä vädg väbygg och y hu, äg B Opö och få mdhå u bod. Tvg pud Någ v dm bu äff hä mg ud vj dg. V b hä och p. D v om pc vd om h. D ä vädg vg md d dgg o, äg A Do. V ä fy om bv äo mm å då v fyd h. D h v vädg b h vd och u p ä d bhöv, äg ho. E gåg vc äff ocå d o dg hu boc. U-B Hhjm bä d ä vädg o g böc m of ågo om ä u. V h d ff och och å du v vd v h ä och vd föf m. V h vg hm og, äg U-B. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 5

6 Läg och ä ä å b. V h hm h ä hä, äg Emm W dgbu Vääg på Ö Kvg. Rä äg fö budöm Nä o på Ö Kvg bv dg fö b på p fö Emm W och h mmm Å. Läg v h ä, dubb bmä. Och dömm om dgbu bv. V g d,, ju och od, äg Emm md ho ä upp dö och pc u åg möb, uo och bommo vd é. Bu Vääg öppd m v ju och v u v ju. Ud omm h ud omm hud vj dg. D ä d öm v öpgd omä och d u, m äv Sömdbo. Fu f h dg V h få vädg f mogd. D f ä pov å d ä vg og. D h gå b. S böj fo omm och d ä d fu f h dg, äg ho och gd u. D y myc vä v ud om ä hä fö fö gåg. D äm g d o fö ågmm och på ö, fö om u ju och d ufg mofä. Bu ä måd vm v och d m om äj hä ä ocå v. A ä ygg och pydg. Kog och dofju dof vg, och bgud ug mu. D v ud om bv ä å f. Ho d gå b g ä m omm hä, bä Emm och. V och vc ä m bu Vääg. D y buäg h ocå äg bv Sömdbo. Fmj h bo Öbo m bg om hä, mm md Emm ppp ä. D fm å h Emm b om fghmä Göbog. Smb md ygfög om d äjobj v myc vg. M äd g övmöb å d ög u. D v och, och äm uymm fö d pog m, fö ho. Lo bv h ä H d f dömm om få ågo g. Nä mmm Å og v å v d h gåg. Fö mmm v d u dg, och jg hägd på! A h ä o v vg, och d v bdd vä. M Sömdbygg o på Ö Kvg bv dg. V hd u. D ä gom o, och äg ä b hä m hoppgå, yc Emm. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

7 Tvm äg Bobu Tåg och vm bv d ä Sömdbygg y Bobu hd öpp hu. Hud hygä d fö d y o, opp ff och äff fo. Boghd Köfv och A-B No ämd mgd fö ud och og yp uf. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 7

8 D hä Bobu ä m gägg md bä öppd och d ä g md bvg. E g höjd, yc Cc Bum M och o Vd. Jg g v md momo å jg ä hä md h dg. D ä f hä m bog ä f, H Bc. Tmm og d ch fåg hu B Ko och Foc Ado ä oc bm. Rd f v ä d fu hu So bäd ödgfö Sömd d vc hödg vc oob. På Vä Kvg 9 ä d öpp hu d y Bobu. Hygä ä bjud och d ä uppdu md ödggod, dc, ff och f bog b. K Joo, Ev Juuo och Sv-E God g och gm b pd på opp ff och pud. 8

9 mm. M Dgy Ho, å g och gm D hä v ju vå, Sd Ho om äd g på ö fö g ägh md hjäp v K Joo Bobu. Av Åd hd momo bog på väggbd m mmm Moc hd dc ä. Adofo få Sömdbygg hä gä väom, bjud på ff, och v på fågo. Koc o öpp dö och d f v ä d fu hu. Måg ä gm b och d b myc p och. Nu ä v ffug, äg Dgy Ho, B Ko och Foc Ado om omm mm. V ä g och å h v jobb hop om udöo på Sömd, fö d och föj ömm å. Popuä uog L Aoo få obod h fm mo d hä. Jg v yf på hu d åg u. D ä jäf yc jg, g yf, äg ho. D gd g Bg Joho och Ig Ko h gjo äp få Tågväg. Jå d ä h v gå u ä v v äff ågo på Sömdbygg. Of g m ju m d ä ädå f md y o, äg d och hj på åg b. D vfägd åd om å pc fö dö ä omåg popuä. Nä bö opp upog fö d uog v 20 hum. God och bog H Bc ä hä md momo M Bc om bo på Sog. D opp ff och dc och g omg. Jg yc d hä ä f, äg H och väj öd hjäfomd bog. D vd p och muvmg fö b. M x ä H b fö p omp D. Sd fy d fco md god och D väj v bog md död på. Gu-B Oo och do Sd Ho bä d fyd på Kopg fö å d. D ä vg omåd och v h hvu. V v vg b, äg Gu-B. Jg ä p på ä mg på ö fö g ägh. D ä g båd m fmöv ä d vä dg fy hmfå, äg Sd. Ho ä g vd bod md do och K v hu ho gå på hmd och fy ö. Rmp udä D ybyggd mp om d få oo upp Bobu ä uppd. D udä fmf fö åvä uo om bvg. Bobu ä fäch och d v ä omm md bvg. D ä vg p fö bö, äg Cc Bum M om ä hä md o Vd och m Koff. Fmj bo på Somg och v md båd omåd och g. Pov ä ocå d ä väöpp dg vc. Då m gå h f jobb och på p. D hä b g b, ägg Cc Bum M. Ef fy mm öpp hu ä d dg ud v. Md hud bö och vg gmp m å g v öjd. D ä h oog u å måg ä hä dg. Nu v v v hå hu och d v ju jäv mg, äg K Joo Sömdbygg Bobu. G hummv Vd vgg v d y Bobu od 20 hum u d bv d ycg v: Bjö Guo, Tågväg 32 Kj Ldg, Smdjgäd 3 Gd Bghoz, Hg 24 A Gd och Johy Åbg, Tmmmväg 1 Kj Kgh, No Bgg 20 Evo och Fo Bgo, Tågväg 30 Fmmg Gudmud, Rdhuväg 3 C U Co, Söd Kyog 18 Ig Ufd, Ö Kvg 7 Odd Ko, Subug 1A Tobjö Mo, No Hmg 7 C Tg Thuo, Lg 2 B Ch Mo, Bgd 4 A Bächu, Subug 16 C Ch och A Ld, No Kyog 11 A-Ch Ado, Somg 6 Ig Ho, No Bgg 4 A Ebh Tyd, Sog 3 A K A Rfv, Eväg 1 Nvyz H, Vä Kvg 9 B Bobu ä öpp Mådg Tdg fdg

10 Id md mjöm ju Mgd Shbg och h bo Ax yc d ä mö md d y byg. Dod y upp pphu I pphu på Kopg 17 h d vg byg by u mo m gffv LED-byg. V v ff b och hu d fug, äg L Eo, byggchf på Sömdbygg. I böj v 2009 d ydodmpo (LED) på mg våg båd pphu. D d vädg öm och hå äd upp å. Efom byg ä på dyg u d hä v mö pphu å f d v gö, bä L Eo. H v d f juäo vj mp. D bhöv fö bä på pdg v ju. Vj juä h g p m ju, fö h. Ax Shbg och h oy Mgd bo hu och d h g mä d y byg pphu. D h bv mö och d g jg. D ä b ju på v ä, öv, yc Ax Shbg. M jg yc byg ä mod och mpo ä ygg. D bhöv v ju ä å hä, äg Mgd Shbg. T vå md LED-byg uväd. Ä v v vd d omm d. Fö må v väg p, m p. D ä fofd dy, äg L Eo. Gö vf ägh md mjö m byg. Gom väj ffv juäo p du mdg g. By m u gödmpo mo åggmpo ydod å mä d ydg på äg, äg Ad Ouo, på B Axo E. I mg EU-äd gödmpo, gom mpoföbud, gv f u få md och ä md gffv v. Fö åg vco d, pmb 2009, ädd mpoföbud fö m gödmpo och 100 w gödmpo f. Om å gä föbud mg gödmpo. Däf höj mjöv på åggmpo, ydod (LED) och hogmpo. Gödmp äm B Axo E Sömd ä pcd på o och föj uvcg v gffv juäo. Gödmp ä d äm v fö mjö. D d myc g och g b ju och bydg m väm. Rd u f bä v fö ä g mpo, och om p F p g Rä u hu myc du p: 1. Upp hu åg d v mp ä äd ud å och mupc d md gödmp ff (w). Nä du mupc d md ff få du g. 2. Mupc d mm d md ff på åggmp, hogmp ydod. 3. Jämfö hu myc g pv juä äv p å och du hu myc du p på by ju d mp. ä gmydgh yp v mu, äg Ad Ouo. Låggmp p u 75 poc v d g om gödmp d. Duom hå d o gåg äg. D juä p bä uomhu och mpo om å på vädg äg, äg Ad Ouo. Sp ju H v gödmp om u gup f ä hogmp. D ä på 42 W m g ff på 60W. D ä 30 poc ffv och hå gåg å äg om gödmp. D om fö g bo få gödmp om m å v. Hogmpo h p ju och väd of om pu- ffbyg omhu. Md å d dmm m o juy, och mdg o äv gföbug. Myc hd f om v. Nä d p ju b vg omm v väj o vd d, äg Ad Ouo. Hogmp f om 12 vo och 220 vo. Lmp på 12 vo ä bä, bg och gffv, m d äv mu om ä ågo dy Jg ommd of gffv ög m yvä d f u- f byg D v huhå h c 60 poc gödmpo, 20 poc hogmpo, och 20 poc yö och åggmpo. Gom by u huhå o m väd gödmpo mo åggmpo du p 500 Wh p å. Låggmpo hå vcv. Nä d u fug d äm ommu mg fö o vf. D gä äv gödmpo och byg. ä gmydgh 10 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

11 Om du v h ågo m gå ä gödmp å f d f b v väj på. M ä LED-byg om omm, äg Ad Ouo. d fö hd på ppp. M d omm ju ocå od fö hu myc g juä d och hu of d må by, påp h. LED-ju ä fmd Eg Egmydgh ä d ydodmpo (LED) om på fövä b d m gffv v. Föog å fö Lgh Emg Dod och bygg på oö hvd, v ju bämd vågägd. LED h äg vä bd fju, gju, b och pp. LED ä h d m. T ä vouod fom d ä å gffv, äg Ad Ouo. Tyvä ä d fofd g dy och d bhöv uvc fö få bä pdg v ju. M om o å h d g gom, d ä jg övygd om. Lydodmpo g ju och dg väd d m om ffbyg och pubyg. E ydodmp på 3 w ä hogmp på 25 w. Hogmp få m by upp 40 gåg ud vägd fö ydodmp. Om åggmp hå o gåg äg ä gödmp, å hå ydodmp o gåg äg ä åggmp. I dg väd LED m v pvpo, fäd po md dmm, m d böj äv väd bu, bä Ad Ouo. Mg på 70 poc På md f ocå ydodmpo om fom u om vg gödmpo. By m u gödmpo mo LED å ä m god fö byg md ä 70 poc, äg Ad Ouo. Låggmpo, få vä fö ubyg, omhubyg, om ojump, md of o, och d öv uföd om gödmp. Hogmpo fö öbyg och -pogh. 12 vompo ä m gffv ä 220 vompo. LED-mpo om ö- och pubyg. Lmp hög fug hop md dmm, v g mju ju och äu äg gföbug. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 11

12 På omm få v m p ä v häu på gåd, äg Tom Lo. Jg h bo f äd. och d hä ä bä, äg Ld Södbg. Fmj ov md v öbo Fö fmj Lo-Södbg ä d oäb bo ågo ä på Sydo. I ägh på um och ö v d döm. Hä ä d ug och ö. M dg om d omm, äg Tom Lo. Ef åg dg g b d og och vm ommdg d dg ju. Ld Söd bg ommjobb på po md mbo Tom Lo h m få byggfm och ä hmm md b J, 6 å, och Mj, 1,5 å. Ydö å på vd gv och få vdgumm hö mu u up dä Tom och ä mogodg. J ägg pu md Mj h fu upp dåd. Bä ud på h dg, äg Tom och ä fm f o o. Sä om g Tom ä född på Sydo och h d bo hä. H h ö d v ä på ö och fum ä åg v dm äv h bv g hä Sömdbygg omåd vd Tog. M fmo h yg å hu och fy hä bdvd. I d d hu bo vå mo och p u, bä h. Tmm md Ld h h bo hä o å. D fyd ju 2000, då hu v d ybyggd. V gc på jö båd vå och hd äff jobb på fbå m Göbog och G, bä Tom. Ld om få Hgbog m bodd Göbog. Nä d bv dg fy hop f g v om v. Jg ud ä mg bo ågo och ho vd ocå vädg b hä, äg Tom. Svå h g bod T böj v d ä h bod fö d ug p 25-ååd. Ud å hyd d ä Tom fmo hu. Nä v höd d u bygg ägh hä å mäd v o d. Och v hd u få d hä. Bä m bo ägh. Md g väm och o f yo u hu ä d f m om ågo g, yc Tom. Läg ä å c m bo på Sydo. Tog ä ug möp fom Icbu, bom och fé gg hä. L ä h Mj och J föo och o, om gg bom omåd. T hv ä d p om och vd fäjäg Låggäd gg fmj jöbod d go b. Md fmopd d b åg mu. Så hä f dg häd d v å och f bbo, äg Tom. Sg och gjo. S ä v på väg mo ävy och fco jub. Ef fu v v hjdå och gå po fö p md Ld. Ho ä ä md dg bvog. Sd ho d dv pob öv Nodo fö d u bv. 12

13 F bbo ä jäu. Jg v pc hu m gö och v d bu f bbo, äg J, 6 å. Ly Mj, 1,5 å, hå på ä g och ppp Tom få ö fmopp h fmj jöbod Låggäd. Kog ö udg på Sydo. D ä jäu jobb, m yvä ä d b på omm v bhöv v vå, äg ho. M b v ho md bo på Sydo, om ho yc vädg myc om d fö gåg ho v hä och häd på. Jg h bo båd Hgbog och Göbog, å jg jämfö. D hä ä bä. Jg v dg fy häfå, äg Ld. Fäj ho ä d ä ödvädg. D bu b p gåg måd fö uä äd. M få ho b Sömd v ho böj pd vj dg. Vg ä b få väx upp hä u m f och, yc ho. T på g hu h fu md h d, m v o ä h fmj v vv. Pvå ä yhög och d ä vå få jobb, d ä vä d vå om ä gv på Ko. So bå ä ocd, äg Ld. Dömm om ö Do bä ä d md ägh, om ho yc ä fäch, mod och väpd. Om d b v ö Nu dömm jg om d bygg ö ägh md fy och fm um hä omåd. Då fy v dg, äg Ld. 13

14 Boy ä h m m på v d ovå yp p på å g ç h vd på v å gö hå mö fö v o 1 ç äd fmfö m go vå - gäg v h hög o mö h fc job hö d äd g- bu o må äg 5 gå d om ä yp v bom d bodd på vh få cv - å d j o b - b f fö vd u oppd få ö j 2 p d bö pcd bomup gå på o d g vä m ç hd gö z på p ccp pfå g få d mö få gmo 6 fö fb d b hä hä jä hö vä d ug ä bu d o m ä ö d jo o odo ä och f f 22 ju pjå 3 gc föäd vu o c bä föväg bo g bod på ä gobo v hudå väx bom f doum fö hud u böj m m m v g ö bvj o om våd vä ä d ä f må d? 7 4 vå g vä o m m m d po hop m m pu hugg v d då d b ö om ö väv ugum zp fu- bo d- co - y å go y ä vo dd ochom d o m g höd v ood b Sc ög Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd. Du ocå äm d Bobu bvåd ( ggpo vd mp böj). S 31 ju v v h d v. D fö öppd ä ög v mddg fö vå po, d o föjd v vå o vd. Nm Ad och pod 14 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

15 v ood b G v! w Vd dgg v ä ög på ood umm 1/2009 gc v föjd hygä: w Gu Guo, Subug 16 A, v mddg fö vå po. w Föjd v vå o vd: A H, N Hmg 9 D L Bo, Symgäd 4 Mgh Jcobo, Fdhdväg 24 B A-K Shbg, Gymg 2 D Igbog Poc, Tmmmväg 6 B Thom, N Lågg 5 A Ado, Ooväg 9 A Ad Rhodo, Mogäd 8 Ev Bjhd, Tågväg 30 A Ho, Symgäd o yp å vääd mod få x g fm ä g bo g gå på o u hmg 6 7 b d fo fm pod j o g ä v fög ymm måg hä m g bö bd dmb d omm och gå y c g g ö m d v vä v d f m yp v vävd p vädofd yobod o väd fög fö g m d ogo föb må 9 d u bbö bu bu bv yc ömd om myc o huä vc gf v fx jobb pbog ç ä od om pc fö d bgä hop m bo å vd m 1 ö? y ö o 4 y b u m fom v b v ug bd og pjä v odo å d- hdvääd F R omm ä f u må o ävg äcd O 2 ä bu h u god o d upphöjd bog m äd bd g yo ägg y gå m uädd få vd h pm g äd m u h ov döj m fö pp o dv på hä mf bb o 5 m o Lög fö um y. g d o m m u öd f g ög pc äd gfybm pm- f myc å pgg vmodg dg h g äppb öj c 8 pgg och v y huvudbod ä dm bdog vä hd om p v odo å fö ä y 3 bg ägg böd på vämu vmd c få v d gö ö o o ä o på jo öv j g d d v bom fö m p bop! H du öpog du v Bop? E f d ågo og du och d g gö mm om d p v? Bä fö o på Bop! Mj v Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd bjudd Nyåvy bp Vågod! Som hygä Sömdbygg ä du väomm vy Ud y fömåg p. Kupog på d hä d g huhå möjgh få vå bd bj. Od bjp ä 275 oo. E fyd upog g 100 oo b och du b 175 oo p bj. NAMN: Obv upog må äm fm vd bjöp på Ho Lhom. D väd fhd. Rvy Ud y p på Lhom. Bj äpp d 14 ovmb och må ö u d 10 ju Pmä ä på yåfo, och föäg p d 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 och 23 ju. Myc öj! J c! D fyd upog ä väd 100 oo om dbg vd öp v bj yåvy Ud y. Lö mbd md bjöp vy bj på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 10 ju Hyo w Vd dgg ävg B hy d ufö v g föjd: Bg Lo, Tmmmväg 12, v h mådhy. Gud Oofo, Fdhdväg 24 B, v hv mådhy och A Oo, Kopg 23 B v fjädd mådhy. w A hygä Sömdbygg fgh d uom dgg v h, hv fjädd mådhy mbd md vj ugvg v Bop. M d ä b hygä om b hy d vj måd om h ch v. ADRESS: TELEFONNUMMER: J c! D fyd upog ä väd 100 oo om dbg vd öp v bj yåvy Ud y. Lö mbd md bjöp vy bj på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 10 ju NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I vå o o AB Sömdbygg Vä Kvg 9 A STRÖMSTAD T: Fx: Bgo: Öppd Bobu: Mådg Tdg fdg Tfod Mådg fdg , Vd u f uåg övg d: Rg Boväd bdp Vd ög få g: Rg Scu Sögjou

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bog Bgföbu Bgy 2010-2011 RÖDA ffo om INTE m totpog. g. Otob It 2- u Ap 2 x pog Et fm bt tg mt fm bt p- och otob totpog D gö m p utgt. B o ö h m H u B o p At Pc Nm Kubb t g Tot pog 25/7 4/10 5/10 12/10

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. P f ^ : 45 PP P Å: _ 15:d Åg Ö 8 1902 (828) PPP ; P P? 6: 8: 5: 3: : Ö YÅ: Ö : 2 3 1 7 Y 1 7 104 XP 9 ÖP: 1 0 Ö : 5 6 1 4 7 1 6 4 6 g bd ch g fdf ch hä ä föv h vå ä! ö u dg d d d gd ch vg pä f d d jub

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Välkomna till F R I M Ä R K A U K T I ON

Välkomna till F R I M Ä R K A U K T I ON Väo R I M Ä R K A U K T I ON Ldg d. K u Ijud vå dvg våuo. udgåd 7, og 7, K. B yg o vä äd uo, d god jgh g d o oj. V h å å o å d hu d g. Myc ud, Äv Vyo, B ydådo. Må g yd. O. Vg dg d.. E d vo. K u. Thod Co

Läs mer

KOMMISSIONÄRER TJTGIFNINGSTID: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG. IDUNS PRAKTUFPLAGA ÖPPEN KL STOCKHOLM IDUNS MODETIDN. UTAN PL.

KOMMISSIONÄRER TJTGIFNINGSTID: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG. IDUNS PRAKTUFPLAGA ÖPPEN KL STOCKHOLM IDUNS MODETIDN. UTAN PL. N:R 32 (763). ÖRDAGN PRNUMRATONSPRS DUN PR - ÅR: DUNS PRAKTUFPAGA DUNS MODTDN. > MD P. DUNS MODTDN. UTAN P. > RDAKTÖR TJTGFNNGSTD: KR. 6: 10 OCH AUGUST UTGFVAR: TRÄFFAS SÄKRAST K. H. MT K O N U N G N CRONA,

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer