BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOPLATS STRÖMSTAD #2/09"

Transkript

1 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg Tyggh äv fmd Sömdbygg äväd ä yggh, yäd och udfou. D od ä äö vå dgg väv och vå g. K då föäjg v vå hu gg j md d väd? V h jäv ä o d fåg v dd d u u föäjgpoc och v få ocå fåg få måg v om bo d hu. D fåg gvv ä, och jg hopp v g v på d. Foo: Joh Tho (dä j g) Omgbd: H och D på öpp hu Bobu Gf fom: Sudo Dop AB Tyc: Dh Tyc AB, 2009 (Evu på p dg ävg b v pv v) Sv ä j. V v h öp om d vå vädg och ä d gä hu hu ö och hu v b md udvåd. Smdg h v om uppgf få vå äg g h dj, få föväv, uvc och föäj bodfgh. Vå uppgf mhä ä p boäd fö mäyg boäd m v vg d mhä uvcg. D o äv v f hd väx u d v vå fghbåd mo bygg y boäd. Vå äg h ud måg å uyc oo öv Sömdbygg ä hög bå och h fy v om bd föäjg fö m åud och dämd äg bogågd. Sömdbygg h d å hf hög ybyggd och fmd u foä mm mpo. Däfö bhöv Sömdbygg väx u gm väd mo y fö möjggö fo väx. V ä fo övygd om v p ygg och ä bod, äv fö d v vå ud om omm få y hyväd. Md d få v u äv ygg och ä vo fö Sömdbygg om fög. I foäg bygg d påg och b bog om v ju d vg ö om Sömd om mhä bhöv. Jg v ug p på ö ug, ygg och ö juhg och väomm O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

3 Sömdbygg v äj x fgh Sömdbygg h påböj föäjgpoc om omf x fgh md o 92 boäd c Sömd. Böd hygä och Hygä fög fomd dgd om d ommd vu ägby. Täd ju, m o bdv D ä dg oo bdv, om du d h gjo d. Tyc på pp och om d ju å fug b. D å föäcg myc. M d ä ju d om ä mg och d ä b d fug, äg Cc Söo om bo på Kopg. Ho å på o h fö å upp pp, och d öobdövd jud få h g. Nä ho fyd fö vå å d hd ho öp g bdv, m d gg åp om v. Jg v d d f ägh. D ä ju vädg b. Ho bä ho yc myc om äd vd ju, ä på vä ud hö och v. D ä å myg. Jg äd f h ju ä mpo, h vämju. Ho ä vädg fög md vd ju, ä f cd ö fö g d. Jg hd vämju gbhå, om xpodd. D v obhgg m g fg häd, bä Cc Söo. D ä vg dg äm äd ju um, d ä jg og md. Och å ä d ygg h bdv om jg v fug, äg ho. Bgud ä bd Sömdbygg å fö ybyggdpoj om f, fö vd Sv-E Adofo. Fög vmh omf h dj få föväv och bbygg, äj fg h. A boäd om bog d åg å p bygg ä f ä d om u äj. Fgh om äj ä: Båm md d Söd Kyog 5, 7, 9, 14, 16, 18 Sv på No Kyog 9 och 11 Rä 1 på Ö Kvg 7 Rä 4 på Sog 7 och Ö Kvg 1 Sb 2 på Söd Bgg 12 Sb 4 på No Kyog 3 Föäjg gom mä NAI Svf. Cc Söo oo bdv, o yggh ä d u ä äog fö vd ju. f Ud d o å h bäd od v vd ju fbodhu hv, og bod på bdv hu mdg ö äffd äm 120 bäd dcmb, 2008 dyg 60. Sffo gä h Svg. ä äddgv Smg hu gdd V du o hu myc g om äv fö väm upp hu du bo? T f gdo om ågo v hu ppuppgåg. Vd mv v pp md gf ymbo fö hu. P v g ågåg. Ju äg mo m v ymbo om p, do äg gågåg fö väm upp hu. I o mg fg h h v åg gågåg. D ä vå ågg g på bgväm om g o d f gu, äg L Eo, byggchf på Sömdbygg. Sd å ä mg Sömdbygg byggd gdd v x cfd ou. Do dov ocå domäg ä uföd, och vo ä ood och godäd. Smg uppgf ä ämd Bov, g g om gdo om ädd f V h gådgv oppd o, om g o åd om hu v p g. D xmp hd om äggo by u fö, bä L Eo. Två v få fäch gåd Gåd v F och Humm omm ov och bygg om. E cygg, vfum och vå väugo bygg på gåd v F. Gådmjö ocå få yf. Äv v Humm gåd mjö bygg om å d b gö, vg och m gägg fö hygä. T omm bä ovg v gåd v. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 3

4 foo jom co Läp fö mö vä Nä hömö ä g ä d ö yp upp off md b bo. Hä ä fy p få Sömd Bohd: Fö pdg på Myomåd. Få vä Ro Boo och Sv-E Adofo, yodföd pv vd vd Sömdbygg, m Togy Hüb, pdgjö vd Pb.. Bygg på Roö D ä byggpö Pb om bygg Sömdbygg y ägh på Roö. Fdg 23 oob og d fö pdg på Myomåd. D ä vädg b omm gåg md bygg, äg Sv-E Adofo, vd fö Sömdbygg. Ud pojg om pågå fm yå d o djfågo ö. D hd bd om väg, v, vopp och äv om hu hu bygg. To ä d ov ägh mp om bygg på Myomåd på Roö. V h god fh v Pb få dg mb. Pb byggd xmpv vå bodhu på Tåg fö åg å d, äg Sv-E Adofo. Å vy gå på djup Någo o fd v Cm Gb och Å Täff S ä pyoog och pyopu. T h p omm måg om bä om mö uppv. E dg h v h p död v ufö h hm. S väd mm, och ho böj vv på yo. Cm Gb och Å Täff ä y, och h v bo mm. D ä d dbubo. Amö, bö m hoppö v M Ado Nä M född fö 45 å d fc h föäd åd äm bo hoom d u ju dg b ågo v hoom ädå. Som u v hd h föäd om ämpd fö h u få d hjäp h bhövd, och md d öd och g vh h h dg fmj och g fög. Hä m vg äg gg ä omöjg! V vy Ud y omm gå bo md v Sömd, udd pböop och pgd A. L gom d v, f md gm ög, äg Uf K, om d vygäg. Föäg p på Lhom och på yå fo ä d pmä. I å hä how b d föå myc åg och d. G och gmou d v. M ocå o påhopp, m må v och d ä myc om ud fug bä ommu, påp Uf K. Bd pod p d ygm v-pogmm Hä ä d v, u md Sömd om gä. D ju b päd v gm b om omm och g omm och vöjd. M d b b o, v h ju Å vygäg ä g ggd. Få vä C Ax, Uf K, P Åbg, M Tum Söo, Ch Buch, H Mo och G Kgh. Hpp! pböop ä på ocå, m K. H g do b d mdy fö hy å m yd jäo, bd d M Ehm och Co f Ugg. I å h v ocå få fom A A, och h v ju gvv gå föb. V omm pc h ågo Sömd. M jg vöj, äg Uf K. L ffbo v Mg Fdé Nä mu L och h bä vä Kj bämm g fö cy u vd väd, då vd om h häd. Och vj dg b ävy, md måg ä. E g myg g på v, md ff få Duom myc f bd. Böd få bg uböd v Gö Söd och Gog Sch Rcp d hä bo p båd yböj och m f bg. Bo hå om böd ho, gudg fö bg, udg, åg md m. Rcp f på bd ju och mö böd, fböd och hå böd. E bo å g p v! 4 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

5 Hä f g må u jobb md d m yc ä og, äg U-B Hhjm, Gu Axo, B Opö, M Cdä och Syv Ed. Käd c bhövd b öv h väd, äg M Cdä om ä md Röd Ko. P fö pgädj Nä po föd ä d b h hobbyumm. Hä äff g fö d vd d gö g gj. Jg y bby-p fö Röd Ko hjäpvmh o äd, bä M Cdä. M ä d om fg yj obod hobbyum på Fdhdväg 24B. H yjé ym på och ud bod. Tyg och m få ho v ogo. Bby-p hå f, äd och ägäd fö må b. D hä h jg y v på, äg ho och v upp v d må o yjoo. Kv fod I hobbyumm få v och uu p f yc och bhov. Hä ä d f fm fö d g v och pgädj. Sd vd d g och väv, d ä, y, må och y ymo. På Syv Ed bod å ådo md md måg oj, p och o. H Syv Ed yc om må, gä mov få ägåd. ä yfyd hu och h g omm gåg md må ä. Jg må m dp få o, och myc få ägåd, bä h och v mov få hm Sömd. V gå pp upp ép och hu mg. D ä å of d f hä m dg bjud Mgh Jcobo på dömå och ybygg. Någ hjäp å fy hop vå bod å mm. V v måg om fyd mdg u v 2004 då hu od. Nä m h hf g hu å ä d hä vädg b bod, äg Mgh. J, och m ö dg v åg jud få d ägh. D ä vädg väbygg och y hu, äg B Opö och få mdhå u bod. Tvg pud Någ v dm bu äff hä mg ud vj dg. V b hä och p. D v om pc vd om h. D ä vädg vg md d dgg o, äg A Do. V ä fy om bv äo mm å då v fyd h. D h v vädg b h vd och u p ä d bhöv, äg ho. E gåg vc äff ocå d o dg hu boc. U-B Hhjm bä d ä vädg o g böc m of ågo om ä u. V h d ff och och å du v vd v h ä och vd föf m. V h vg hm og, äg U-B. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 5

6 Läg och ä ä å b. V h hm h ä hä, äg Emm W dgbu Vääg på Ö Kvg. Rä äg fö budöm Nä o på Ö Kvg bv dg fö b på p fö Emm W och h mmm Å. Läg v h ä, dubb bmä. Och dömm om dgbu bv. V g d,, ju och od, äg Emm md ho ä upp dö och pc u åg möb, uo och bommo vd é. Bu Vääg öppd m v ju och v u v ju. Ud omm h ud omm hud vj dg. D ä d öm v öpgd omä och d u, m äv Sömdbo. Fu f h dg V h få vädg f mogd. D f ä pov å d ä vg og. D h gå b. S böj fo omm och d ä d fu f h dg, äg ho och gd u. D y myc vä v ud om ä hä fö fö gåg. D äm g d o fö ågmm och på ö, fö om u ju och d ufg mofä. Bu ä måd vm v och d m om äj hä ä ocå v. A ä ygg och pydg. Kog och dofju dof vg, och bgud ug mu. D v ud om bv ä å f. Ho d gå b g ä m omm hä, bä Emm och. V och vc ä m bu Vääg. D y buäg h ocå äg bv Sömdbo. Fmj h bo Öbo m bg om hä, mm md Emm ppp ä. D fm å h Emm b om fghmä Göbog. Smb md ygfög om d äjobj v myc vg. M äd g övmöb å d ög u. D v och, och äm uymm fö d pog m, fö ho. Lo bv h ä H d f dömm om få ågo g. Nä mmm Å og v å v d h gåg. Fö mmm v d u dg, och jg hägd på! A h ä o v vg, och d v bdd vä. M Sömdbygg o på Ö Kvg bv dg. V hd u. D ä gom o, och äg ä b hä m hoppgå, yc Emm. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

7 Tvm äg Bobu Tåg och vm bv d ä Sömdbygg y Bobu hd öpp hu. Hud hygä d fö d y o, opp ff och äff fo. Boghd Köfv och A-B No ämd mgd fö ud och og yp uf. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 7

8 D hä Bobu ä m gägg md bä öppd och d ä g md bvg. E g höjd, yc Cc Bum M och o Vd. Jg g v md momo å jg ä hä md h dg. D ä f hä m bog ä f, H Bc. Tmm og d ch fåg hu B Ko och Foc Ado ä oc bm. Rd f v ä d fu hu So bäd ödgfö Sömd d vc hödg vc oob. På Vä Kvg 9 ä d öpp hu d y Bobu. Hygä ä bjud och d ä uppdu md ödggod, dc, ff och f bog b. K Joo, Ev Juuo och Sv-E God g och gm b pd på opp ff och pud. 8

9 mm. M Dgy Ho, å g och gm D hä v ju vå, Sd Ho om äd g på ö fö g ägh md hjäp v K Joo Bobu. Av Åd hd momo bog på väggbd m mmm Moc hd dc ä. Adofo få Sömdbygg hä gä väom, bjud på ff, och v på fågo. Koc o öpp dö och d f v ä d fu hu. Måg ä gm b och d b myc p och. Nu ä v ffug, äg Dgy Ho, B Ko och Foc Ado om omm mm. V ä g och å h v jobb hop om udöo på Sömd, fö d och föj ömm å. Popuä uog L Aoo få obod h fm mo d hä. Jg v yf på hu d åg u. D ä jäf yc jg, g yf, äg ho. D gd g Bg Joho och Ig Ko h gjo äp få Tågväg. Jå d ä h v gå u ä v v äff ågo på Sömdbygg. Of g m ju m d ä ädå f md y o, äg d och hj på åg b. D vfägd åd om å pc fö dö ä omåg popuä. Nä bö opp upog fö d uog v 20 hum. God och bog H Bc ä hä md momo M Bc om bo på Sog. D opp ff och dc och g omg. Jg yc d hä ä f, äg H och väj öd hjäfomd bog. D vd p och muvmg fö b. M x ä H b fö p omp D. Sd fy d fco md god och D väj v bog md död på. Gu-B Oo och do Sd Ho bä d fyd på Kopg fö å d. D ä vg omåd och v h hvu. V v vg b, äg Gu-B. Jg ä p på ä mg på ö fö g ägh. D ä g båd m fmöv ä d vä dg fy hmfå, äg Sd. Ho ä g vd bod md do och K v hu ho gå på hmd och fy ö. Rmp udä D ybyggd mp om d få oo upp Bobu ä uppd. D udä fmf fö åvä uo om bvg. Bobu ä fäch och d v ä omm md bvg. D ä vg p fö bö, äg Cc Bum M om ä hä md o Vd och m Koff. Fmj bo på Somg och v md båd omåd och g. Pov ä ocå d ä väöpp dg vc. Då m gå h f jobb och på p. D hä b g b, ägg Cc Bum M. Ef fy mm öpp hu ä d dg ud v. Md hud bö och vg gmp m å g v öjd. D ä h oog u å måg ä hä dg. Nu v v v hå hu och d v ju jäv mg, äg K Joo Sömdbygg Bobu. G hummv Vd vgg v d y Bobu od 20 hum u d bv d ycg v: Bjö Guo, Tågväg 32 Kj Ldg, Smdjgäd 3 Gd Bghoz, Hg 24 A Gd och Johy Åbg, Tmmmväg 1 Kj Kgh, No Bgg 20 Evo och Fo Bgo, Tågväg 30 Fmmg Gudmud, Rdhuväg 3 C U Co, Söd Kyog 18 Ig Ufd, Ö Kvg 7 Odd Ko, Subug 1A Tobjö Mo, No Hmg 7 C Tg Thuo, Lg 2 B Ch Mo, Bgd 4 A Bächu, Subug 16 C Ch och A Ld, No Kyog 11 A-Ch Ado, Somg 6 Ig Ho, No Bgg 4 A Ebh Tyd, Sog 3 A K A Rfv, Eväg 1 Nvyz H, Vä Kvg 9 B Bobu ä öpp Mådg Tdg fdg

10 Id md mjöm ju Mgd Shbg och h bo Ax yc d ä mö md d y byg. Dod y upp pphu I pphu på Kopg 17 h d vg byg by u mo m gffv LED-byg. V v ff b och hu d fug, äg L Eo, byggchf på Sömdbygg. I böj v 2009 d ydodmpo (LED) på mg våg båd pphu. D d vädg öm och hå äd upp å. Efom byg ä på dyg u d hä v mö pphu å f d v gö, bä L Eo. H v d f juäo vj mp. D bhöv fö bä på pdg v ju. Vj juä h g p m ju, fö h. Ax Shbg och h oy Mgd bo hu och d h g mä d y byg pphu. D h bv mö och d g jg. D ä b ju på v ä, öv, yc Ax Shbg. M jg yc byg ä mod och mpo ä ygg. D bhöv v ju ä å hä, äg Mgd Shbg. T vå md LED-byg uväd. Ä v v vd d omm d. Fö må v väg p, m p. D ä fofd dy, äg L Eo. Gö vf ägh md mjö m byg. Gom väj ffv juäo p du mdg g. By m u gödmpo mo åggmpo ydod å mä d ydg på äg, äg Ad Ouo, på B Axo E. I mg EU-äd gödmpo, gom mpoföbud, gv f u få md och ä md gffv v. Fö åg vco d, pmb 2009, ädd mpoföbud fö m gödmpo och 100 w gödmpo f. Om å gä föbud mg gödmpo. Däf höj mjöv på åggmpo, ydod (LED) och hogmpo. Gödmp äm B Axo E Sömd ä pcd på o och föj uvcg v gffv juäo. Gödmp ä d äm v fö mjö. D d myc g och g b ju och bydg m väm. Rd u f bä v fö ä g mpo, och om p F p g Rä u hu myc du p: 1. Upp hu åg d v mp ä äd ud å och mupc d md gödmp ff (w). Nä du mupc d md ff få du g. 2. Mupc d mm d md ff på åggmp, hogmp ydod. 3. Jämfö hu myc g pv juä äv p å och du hu myc du p på by ju d mp. ä gmydgh yp v mu, äg Ad Ouo. Låggmp p u 75 poc v d g om gödmp d. Duom hå d o gåg äg. D juä p bä uomhu och mpo om å på vädg äg, äg Ad Ouo. Sp ju H v gödmp om u gup f ä hogmp. D ä på 42 W m g ff på 60W. D ä 30 poc ffv och hå gåg å äg om gödmp. D om fö g bo få gödmp om m å v. Hogmpo h p ju och väd of om pu- ffbyg omhu. Md å d dmm m o juy, och mdg o äv gföbug. Myc hd f om v. Nä d p ju b vg omm v väj o vd d, äg Ad Ouo. Hogmp f om 12 vo och 220 vo. Lmp på 12 vo ä bä, bg och gffv, m d äv mu om ä ågo dy Jg ommd of gffv ög m yvä d f u- f byg D v huhå h c 60 poc gödmpo, 20 poc hogmpo, och 20 poc yö och åggmpo. Gom by u huhå o m väd gödmpo mo åggmpo du p 500 Wh p å. Låggmpo hå vcv. Nä d u fug d äm ommu mg fö o vf. D gä äv gödmpo och byg. ä gmydgh 10 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

11 Om du v h ågo m gå ä gödmp å f d f b v väj på. M ä LED-byg om omm, äg Ad Ouo. d fö hd på ppp. M d omm ju ocå od fö hu myc g juä d och hu of d må by, påp h. LED-ju ä fmd Eg Egmydgh ä d ydodmpo (LED) om på fövä b d m gffv v. Föog å fö Lgh Emg Dod och bygg på oö hvd, v ju bämd vågägd. LED h äg vä bd fju, gju, b och pp. LED ä h d m. T ä vouod fom d ä å gffv, äg Ad Ouo. Tyvä ä d fofd g dy och d bhöv uvc fö få bä pdg v ju. M om o å h d g gom, d ä jg övygd om. Lydodmpo g ju och dg väd d m om ffbyg och pubyg. E ydodmp på 3 w ä hogmp på 25 w. Hogmp få m by upp 40 gåg ud vägd fö ydodmp. Om åggmp hå o gåg äg ä gödmp, å hå ydodmp o gåg äg ä åggmp. I dg väd LED m v pvpo, fäd po md dmm, m d böj äv väd bu, bä Ad Ouo. Mg på 70 poc På md f ocå ydodmpo om fom u om vg gödmpo. By m u gödmpo mo LED å ä m god fö byg md ä 70 poc, äg Ad Ouo. Låggmpo, få vä fö ubyg, omhubyg, om ojump, md of o, och d öv uföd om gödmp. Hogmpo fö öbyg och -pogh. 12 vompo ä m gffv ä 220 vompo. LED-mpo om ö- och pubyg. Lmp hög fug hop md dmm, v g mju ju och äu äg gföbug. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 11

12 På omm få v m p ä v häu på gåd, äg Tom Lo. Jg h bo f äd. och d hä ä bä, äg Ld Södbg. Fmj ov md v öbo Fö fmj Lo-Södbg ä d oäb bo ågo ä på Sydo. I ägh på um och ö v d döm. Hä ä d ug och ö. M dg om d omm, äg Tom Lo. Ef åg dg g b d og och vm ommdg d dg ju. Ld Söd bg ommjobb på po md mbo Tom Lo h m få byggfm och ä hmm md b J, 6 å, och Mj, 1,5 å. Ydö å på vd gv och få vdgumm hö mu u up dä Tom och ä mogodg. J ägg pu md Mj h fu upp dåd. Bä ud på h dg, äg Tom och ä fm f o o. Sä om g Tom ä född på Sydo och h d bo hä. H h ö d v ä på ö och fum ä åg v dm äv h bv g hä Sömdbygg omåd vd Tog. M fmo h yg å hu och fy hä bdvd. I d d hu bo vå mo och p u, bä h. Tmm md Ld h h bo hä o å. D fyd ju 2000, då hu v d ybyggd. V gc på jö båd vå och hd äff jobb på fbå m Göbog och G, bä Tom. Ld om få Hgbog m bodd Göbog. Nä d bv dg fy hop f g v om v. Jg ud ä mg bo ågo och ho vd ocå vädg b hä, äg Tom. Svå h g bod T böj v d ä h bod fö d ug p 25-ååd. Ud å hyd d ä Tom fmo hu. Nä v höd d u bygg ägh hä å mäd v o d. Och v hd u få d hä. Bä m bo ägh. Md g väm och o f yo u hu ä d f m om ågo g, yc Tom. Läg ä å c m bo på Sydo. Tog ä ug möp fom Icbu, bom och fé gg hä. L ä h Mj och J föo och o, om gg bom omåd. T hv ä d p om och vd fäjäg Låggäd gg fmj jöbod d go b. Md fmopd d b åg mu. Så hä f dg häd d v å och f bbo, äg Tom. Sg och gjo. S ä v på väg mo ävy och fco jub. Ef fu v v hjdå och gå po fö p md Ld. Ho ä ä md dg bvog. Sd ho d dv pob öv Nodo fö d u bv. 12

13 F bbo ä jäu. Jg v pc hu m gö och v d bu f bbo, äg J, 6 å. Ly Mj, 1,5 å, hå på ä g och ppp Tom få ö fmopp h fmj jöbod Låggäd. Kog ö udg på Sydo. D ä jäu jobb, m yvä ä d b på omm v bhöv v vå, äg ho. M b v ho md bo på Sydo, om ho yc vädg myc om d fö gåg ho v hä och häd på. Jg h bo båd Hgbog och Göbog, å jg jämfö. D hä ä bä. Jg v dg fy häfå, äg Ld. Fäj ho ä d ä ödvädg. D bu b p gåg måd fö uä äd. M få ho b Sömd v ho böj pd vj dg. Vg ä b få väx upp hä u m f och, yc ho. T på g hu h fu md h d, m v o ä h fmj v vv. Pvå ä yhög och d ä vå få jobb, d ä vä d vå om ä gv på Ko. So bå ä ocd, äg Ld. Dömm om ö Do bä ä d md ägh, om ho yc ä fäch, mod och väpd. Om d b v ö Nu dömm jg om d bygg ö ägh md fy och fm um hä omåd. Då fy v dg, äg Ld. 13

14 Boy ä h m m på v d ovå yp p på å g ç h vd på v å gö hå mö fö v o 1 ç äd fmfö m go vå - gäg v h hög o mö h fc job hö d äd g- bu o må äg 5 gå d om ä yp v bom d bodd på vh få cv - å d j o b - b f fö vd u oppd få ö j 2 p d bö pcd bomup gå på o d g vä m ç hd gö z på p ccp pfå g få d mö få gmo 6 fö fb d b hä hä jä hö vä d ug ä bu d o m ä ö d jo o odo ä och f f 22 ju pjå 3 gc föäd vu o c bä föväg bo g bod på ä gobo v hudå väx bom f doum fö hud u böj m m m v g ö bvj o om våd vä ä d ä f må d? 7 4 vå g vä o m m m d po hop m m pu hugg v d då d b ö om ö väv ugum zp fu- bo d- co - y å go y ä vo dd ochom d o m g höd v ood b Sc ög Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd. Du ocå äm d Bobu bvåd ( ggpo vd mp böj). S 31 ju v v h d v. D fö öppd ä ög v mddg fö vå po, d o föjd v vå o vd. Nm Ad och pod 14 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

15 v ood b G v! w Vd dgg v ä ög på ood umm 1/2009 gc v föjd hygä: w Gu Guo, Subug 16 A, v mddg fö vå po. w Föjd v vå o vd: A H, N Hmg 9 D L Bo, Symgäd 4 Mgh Jcobo, Fdhdväg 24 B A-K Shbg, Gymg 2 D Igbog Poc, Tmmmväg 6 B Thom, N Lågg 5 A Ado, Ooväg 9 A Ad Rhodo, Mogäd 8 Ev Bjhd, Tågväg 30 A Ho, Symgäd o yp å vääd mod få x g fm ä g bo g gå på o u hmg 6 7 b d fo fm pod j o g ä v fög ymm måg hä m g bö bd dmb d omm och gå y c g g ö m d v vä v d f m yp v vävd p vädofd yobod o väd fög fö g m d ogo föb må 9 d u bbö bu bu bv yc ömd om myc o huä vc gf v fx jobb pbog ç ä od om pc fö d bgä hop m bo å vd m 1 ö? y ö o 4 y b u m fom v b v ug bd og pjä v odo å d- hdvääd F R omm ä f u må o ävg äcd O 2 ä bu h u god o d upphöjd bog m äd bd g yo ägg y gå m uädd få vd h pm g äd m u h ov döj m fö pp o dv på hä mf bb o 5 m o Lög fö um y. g d o m m u öd f g ög pc äd gfybm pm- f myc å pgg vmodg dg h g äppb öj c 8 pgg och v y huvudbod ä dm bdog vä hd om p v odo å fö ä y 3 bg ägg böd på vämu vmd c få v d gö ö o o ä o på jo öv j g d d v bom fö m p bop! H du öpog du v Bop? E f d ågo og du och d g gö mm om d p v? Bä fö o på Bop! Mj v Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd bjudd Nyåvy bp Vågod! Som hygä Sömdbygg ä du väomm vy Ud y fömåg p. Kupog på d hä d g huhå möjgh få vå bd bj. Od bjp ä 275 oo. E fyd upog g 100 oo b och du b 175 oo p bj. NAMN: Obv upog må äm fm vd bjöp på Ho Lhom. D väd fhd. Rvy Ud y p på Lhom. Bj äpp d 14 ovmb och må ö u d 10 ju Pmä ä på yåfo, och föäg p d 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 och 23 ju. Myc öj! J c! D fyd upog ä väd 100 oo om dbg vd öp v bj yåvy Ud y. Lö mbd md bjöp vy bj på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 10 ju Hyo w Vd dgg ävg B hy d ufö v g föjd: Bg Lo, Tmmmväg 12, v h mådhy. Gud Oofo, Fdhdväg 24 B, v hv mådhy och A Oo, Kopg 23 B v fjädd mådhy. w A hygä Sömdbygg fgh d uom dgg v h, hv fjädd mådhy mbd md vj ugvg v Bop. M d ä b hygä om b hy d vj måd om h ch v. ADRESS: TELEFONNUMMER: J c! D fyd upog ä väd 100 oo om dbg vd öp v bj yåvy Ud y. Lö mbd md bjöp vy bj på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 10 ju NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I vå o o AB Sömdbygg Vä Kvg 9 A STRÖMSTAD T: Fx: Bgo: Öppd Bobu: Mådg Tdg fdg Tfod Mådg fdg , Vd u f uåg övg d: Rg Boväd bdp Vd ög få g: Rg Scu Sögjou

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

A+++ 7 kg 173 kwh/år 9400 l/år B 1400 v/min 62 db 79 db 850/600/600

A+++ 7 kg 173 kwh/år 9400 l/år B 1400 v/min 62 db 79 db 850/600/600 Täms WF71F5E0Q4W/EE/104578 Tä äd sosm Tumm md dmfomd födjupg som s äd äs ff och sosm T sm bo yp fäc +++ 7 g 173 Wh/å 9400 /å B 1400 /m 62 db 79 db 850/600/600 Kösms 6690/104008 Komp ösms Eff md s moo som

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion å bjdd ch ps, sä åg ch km md sypk H Å 30 ms sbbpgm Å O 4 Å Å O Å 6 ksk äckbggsk mmsg ZC2000/105437 mpk, k k: 1250 w, äckdd: 12 m O 1295 45,7 kwh C 999 71 d Å 4 Hmbgg Qck g 7118/106326 2 bg 3 m YH! ämsk

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4 Bmä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR ESKILSTUNA 22-24 OKTOBER 2010 Sö Bä Tv My... A Sc på bö - d 4 Räp få båchf - d 4 Fmjp d 120 Ipd föä - d 10 Ob bjudd vj mm! - d 8 mu 22-24 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer