BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOPLATS STRÖMSTAD #2/09"

Transkript

1 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg Tyggh äv fmd Sömdbygg äväd ä yggh, yäd och udfou. D od ä äö vå dgg väv och vå g. K då föäjg v vå hu gg j md d väd? V h jäv ä o d fåg v dd d u u föäjgpoc och v få ocå fåg få måg v om bo d hu. D fåg gvv ä, och jg hopp v g v på d. Foo: Joh Tho (dä j g) Omgbd: H och D på öpp hu Bobu Gf fom: Sudo Dop AB Tyc: Dh Tyc AB, 2009 (Evu på p dg ävg b v pv v) Sv ä j. V v h öp om d vå vädg och ä d gä hu hu ö och hu v b md udvåd. Smdg h v om uppgf få vå äg g h dj, få föväv, uvc och föäj bodfgh. Vå uppgf mhä ä p boäd fö mäyg boäd m v vg d mhä uvcg. D o äv v f hd väx u d v vå fghbåd mo bygg y boäd. Vå äg h ud måg å uyc oo öv Sömdbygg ä hög bå och h fy v om bd föäjg fö m åud och dämd äg bogågd. Sömdbygg h d å hf hög ybyggd och fmd u foä mm mpo. Däfö bhöv Sömdbygg väx u gm väd mo y fö möjggö fo väx. V ä fo övygd om v p ygg och ä bod, äv fö d v vå ud om omm få y hyväd. Md d få v u äv ygg och ä vo fö Sömdbygg om fög. I foäg bygg d påg och b bog om v ju d vg ö om Sömd om mhä bhöv. Jg v ug p på ö ug, ygg och ö juhg och väomm O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

3 Sömdbygg v äj x fgh Sömdbygg h påböj föäjgpoc om omf x fgh md o 92 boäd c Sömd. Böd hygä och Hygä fög fomd dgd om d ommd vu ägby. Täd ju, m o bdv D ä dg oo bdv, om du d h gjo d. Tyc på pp och om d ju å fug b. D å föäcg myc. M d ä ju d om ä mg och d ä b d fug, äg Cc Söo om bo på Kopg. Ho å på o h fö å upp pp, och d öobdövd jud få h g. Nä ho fyd fö vå å d hd ho öp g bdv, m d gg åp om v. Jg v d d f ägh. D ä ju vädg b. Ho bä ho yc myc om äd vd ju, ä på vä ud hö och v. D ä å myg. Jg äd f h ju ä mpo, h vämju. Ho ä vädg fög md vd ju, ä f cd ö fö g d. Jg hd vämju gbhå, om xpodd. D v obhgg m g fg häd, bä Cc Söo. D ä vg dg äm äd ju um, d ä jg og md. Och å ä d ygg h bdv om jg v fug, äg ho. Bgud ä bd Sömdbygg å fö ybyggdpoj om f, fö vd Sv-E Adofo. Fög vmh omf h dj få föväv och bbygg, äj fg h. A boäd om bog d åg å p bygg ä f ä d om u äj. Fgh om äj ä: Båm md d Söd Kyog 5, 7, 9, 14, 16, 18 Sv på No Kyog 9 och 11 Rä 1 på Ö Kvg 7 Rä 4 på Sog 7 och Ö Kvg 1 Sb 2 på Söd Bgg 12 Sb 4 på No Kyog 3 Föäjg gom mä NAI Svf. Cc Söo oo bdv, o yggh ä d u ä äog fö vd ju. f Ud d o å h bäd od v vd ju fbodhu hv, og bod på bdv hu mdg ö äffd äm 120 bäd dcmb, 2008 dyg 60. Sffo gä h Svg. ä äddgv Smg hu gdd V du o hu myc g om äv fö väm upp hu du bo? T f gdo om ågo v hu ppuppgåg. Vd mv v pp md gf ymbo fö hu. P v g ågåg. Ju äg mo m v ymbo om p, do äg gågåg fö väm upp hu. I o mg fg h h v åg gågåg. D ä vå ågg g på bgväm om g o d f gu, äg L Eo, byggchf på Sömdbygg. Sd å ä mg Sömdbygg byggd gdd v x cfd ou. Do dov ocå domäg ä uföd, och vo ä ood och godäd. Smg uppgf ä ämd Bov, g g om gdo om ädd f V h gådgv oppd o, om g o åd om hu v p g. D xmp hd om äggo by u fö, bä L Eo. Två v få fäch gåd Gåd v F och Humm omm ov och bygg om. E cygg, vfum och vå väugo bygg på gåd v F. Gådmjö ocå få yf. Äv v Humm gåd mjö bygg om å d b gö, vg och m gägg fö hygä. T omm bä ovg v gåd v. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 3

4 foo jom co Läp fö mö vä Nä hömö ä g ä d ö yp upp off md b bo. Hä ä fy p få Sömd Bohd: Fö pdg på Myomåd. Få vä Ro Boo och Sv-E Adofo, yodföd pv vd vd Sömdbygg, m Togy Hüb, pdgjö vd Pb.. Bygg på Roö D ä byggpö Pb om bygg Sömdbygg y ägh på Roö. Fdg 23 oob og d fö pdg på Myomåd. D ä vädg b omm gåg md bygg, äg Sv-E Adofo, vd fö Sömdbygg. Ud pojg om pågå fm yå d o djfågo ö. D hd bd om väg, v, vopp och äv om hu hu bygg. To ä d ov ägh mp om bygg på Myomåd på Roö. V h god fh v Pb få dg mb. Pb byggd xmpv vå bodhu på Tåg fö åg å d, äg Sv-E Adofo. Å vy gå på djup Någo o fd v Cm Gb och Å Täff S ä pyoog och pyopu. T h p omm måg om bä om mö uppv. E dg h v h p död v ufö h hm. S väd mm, och ho böj vv på yo. Cm Gb och Å Täff ä y, och h v bo mm. D ä d dbubo. Amö, bö m hoppö v M Ado Nä M född fö 45 å d fc h föäd åd äm bo hoom d u ju dg b ågo v hoom ädå. Som u v hd h föäd om ämpd fö h u få d hjäp h bhövd, och md d öd och g vh h h dg fmj och g fög. Hä m vg äg gg ä omöjg! V vy Ud y omm gå bo md v Sömd, udd pböop och pgd A. L gom d v, f md gm ög, äg Uf K, om d vygäg. Föäg p på Lhom och på yå fo ä d pmä. I å hä how b d föå myc åg och d. G och gmou d v. M ocå o påhopp, m må v och d ä myc om ud fug bä ommu, påp Uf K. Bd pod p d ygm v-pogmm Hä ä d v, u md Sömd om gä. D ju b päd v gm b om omm och g omm och vöjd. M d b b o, v h ju Å vygäg ä g ggd. Få vä C Ax, Uf K, P Åbg, M Tum Söo, Ch Buch, H Mo och G Kgh. Hpp! pböop ä på ocå, m K. H g do b d mdy fö hy å m yd jäo, bd d M Ehm och Co f Ugg. I å h v ocå få fom A A, och h v ju gvv gå föb. V omm pc h ågo Sömd. M jg vöj, äg Uf K. L ffbo v Mg Fdé Nä mu L och h bä vä Kj bämm g fö cy u vd väd, då vd om h häd. Och vj dg b ävy, md måg ä. E g myg g på v, md ff få Duom myc f bd. Böd få bg uböd v Gö Söd och Gog Sch Rcp d hä bo p båd yböj och m f bg. Bo hå om böd ho, gudg fö bg, udg, åg md m. Rcp f på bd ju och mö böd, fböd och hå böd. E bo å g p v! 4 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

5 Hä f g må u jobb md d m yc ä og, äg U-B Hhjm, Gu Axo, B Opö, M Cdä och Syv Ed. Käd c bhövd b öv h väd, äg M Cdä om ä md Röd Ko. P fö pgädj Nä po föd ä d b h hobbyumm. Hä äff g fö d vd d gö g gj. Jg y bby-p fö Röd Ko hjäpvmh o äd, bä M Cdä. M ä d om fg yj obod hobbyum på Fdhdväg 24B. H yjé ym på och ud bod. Tyg och m få ho v ogo. Bby-p hå f, äd och ägäd fö må b. D hä h jg y v på, äg ho och v upp v d må o yjoo. Kv fod I hobbyumm få v och uu p f yc och bhov. Hä ä d f fm fö d g v och pgädj. Sd vd d g och väv, d ä, y, må och y ymo. På Syv Ed bod å ådo md md måg oj, p och o. H Syv Ed yc om må, gä mov få ägåd. ä yfyd hu och h g omm gåg md må ä. Jg må m dp få o, och myc få ägåd, bä h och v mov få hm Sömd. V gå pp upp ép och hu mg. D ä å of d f hä m dg bjud Mgh Jcobo på dömå och ybygg. Någ hjäp å fy hop vå bod å mm. V v måg om fyd mdg u v 2004 då hu od. Nä m h hf g hu å ä d hä vädg b bod, äg Mgh. J, och m ö dg v åg jud få d ägh. D ä vädg väbygg och y hu, äg B Opö och få mdhå u bod. Tvg pud Någ v dm bu äff hä mg ud vj dg. V b hä och p. D v om pc vd om h. D ä vädg vg md d dgg o, äg A Do. V ä fy om bv äo mm å då v fyd h. D h v vädg b h vd och u p ä d bhöv, äg ho. E gåg vc äff ocå d o dg hu boc. U-B Hhjm bä d ä vädg o g böc m of ågo om ä u. V h d ff och och å du v vd v h ä och vd föf m. V h vg hm og, äg U-B. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 5

6 Läg och ä ä å b. V h hm h ä hä, äg Emm W dgbu Vääg på Ö Kvg. Rä äg fö budöm Nä o på Ö Kvg bv dg fö b på p fö Emm W och h mmm Å. Läg v h ä, dubb bmä. Och dömm om dgbu bv. V g d,, ju och od, äg Emm md ho ä upp dö och pc u åg möb, uo och bommo vd é. Bu Vääg öppd m v ju och v u v ju. Ud omm h ud omm hud vj dg. D ä d öm v öpgd omä och d u, m äv Sömdbo. Fu f h dg V h få vädg f mogd. D f ä pov å d ä vg og. D h gå b. S böj fo omm och d ä d fu f h dg, äg ho och gd u. D y myc vä v ud om ä hä fö fö gåg. D äm g d o fö ågmm och på ö, fö om u ju och d ufg mofä. Bu ä måd vm v och d m om äj hä ä ocå v. A ä ygg och pydg. Kog och dofju dof vg, och bgud ug mu. D v ud om bv ä å f. Ho d gå b g ä m omm hä, bä Emm och. V och vc ä m bu Vääg. D y buäg h ocå äg bv Sömdbo. Fmj h bo Öbo m bg om hä, mm md Emm ppp ä. D fm å h Emm b om fghmä Göbog. Smb md ygfög om d äjobj v myc vg. M äd g övmöb å d ög u. D v och, och äm uymm fö d pog m, fö ho. Lo bv h ä H d f dömm om få ågo g. Nä mmm Å og v å v d h gåg. Fö mmm v d u dg, och jg hägd på! A h ä o v vg, och d v bdd vä. M Sömdbygg o på Ö Kvg bv dg. V hd u. D ä gom o, och äg ä b hä m hoppgå, yc Emm. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

7 Tvm äg Bobu Tåg och vm bv d ä Sömdbygg y Bobu hd öpp hu. Hud hygä d fö d y o, opp ff och äff fo. Boghd Köfv och A-B No ämd mgd fö ud och og yp uf. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 7

8 D hä Bobu ä m gägg md bä öppd och d ä g md bvg. E g höjd, yc Cc Bum M och o Vd. Jg g v md momo å jg ä hä md h dg. D ä f hä m bog ä f, H Bc. Tmm og d ch fåg hu B Ko och Foc Ado ä oc bm. Rd f v ä d fu hu So bäd ödgfö Sömd d vc hödg vc oob. På Vä Kvg 9 ä d öpp hu d y Bobu. Hygä ä bjud och d ä uppdu md ödggod, dc, ff och f bog b. K Joo, Ev Juuo och Sv-E God g och gm b pd på opp ff och pud. 8

9 mm. M Dgy Ho, å g och gm D hä v ju vå, Sd Ho om äd g på ö fö g ägh md hjäp v K Joo Bobu. Av Åd hd momo bog på väggbd m mmm Moc hd dc ä. Adofo få Sömdbygg hä gä väom, bjud på ff, och v på fågo. Koc o öpp dö och d f v ä d fu hu. Måg ä gm b och d b myc p och. Nu ä v ffug, äg Dgy Ho, B Ko och Foc Ado om omm mm. V ä g och å h v jobb hop om udöo på Sömd, fö d och föj ömm å. Popuä uog L Aoo få obod h fm mo d hä. Jg v yf på hu d åg u. D ä jäf yc jg, g yf, äg ho. D gd g Bg Joho och Ig Ko h gjo äp få Tågväg. Jå d ä h v gå u ä v v äff ågo på Sömdbygg. Of g m ju m d ä ädå f md y o, äg d och hj på åg b. D vfägd åd om å pc fö dö ä omåg popuä. Nä bö opp upog fö d uog v 20 hum. God och bog H Bc ä hä md momo M Bc om bo på Sog. D opp ff och dc och g omg. Jg yc d hä ä f, äg H och väj öd hjäfomd bog. D vd p och muvmg fö b. M x ä H b fö p omp D. Sd fy d fco md god och D väj v bog md död på. Gu-B Oo och do Sd Ho bä d fyd på Kopg fö å d. D ä vg omåd och v h hvu. V v vg b, äg Gu-B. Jg ä p på ä mg på ö fö g ägh. D ä g båd m fmöv ä d vä dg fy hmfå, äg Sd. Ho ä g vd bod md do och K v hu ho gå på hmd och fy ö. Rmp udä D ybyggd mp om d få oo upp Bobu ä uppd. D udä fmf fö åvä uo om bvg. Bobu ä fäch och d v ä omm md bvg. D ä vg p fö bö, äg Cc Bum M om ä hä md o Vd och m Koff. Fmj bo på Somg och v md båd omåd och g. Pov ä ocå d ä väöpp dg vc. Då m gå h f jobb och på p. D hä b g b, ägg Cc Bum M. Ef fy mm öpp hu ä d dg ud v. Md hud bö och vg gmp m å g v öjd. D ä h oog u å måg ä hä dg. Nu v v v hå hu och d v ju jäv mg, äg K Joo Sömdbygg Bobu. G hummv Vd vgg v d y Bobu od 20 hum u d bv d ycg v: Bjö Guo, Tågväg 32 Kj Ldg, Smdjgäd 3 Gd Bghoz, Hg 24 A Gd och Johy Åbg, Tmmmväg 1 Kj Kgh, No Bgg 20 Evo och Fo Bgo, Tågväg 30 Fmmg Gudmud, Rdhuväg 3 C U Co, Söd Kyog 18 Ig Ufd, Ö Kvg 7 Odd Ko, Subug 1A Tobjö Mo, No Hmg 7 C Tg Thuo, Lg 2 B Ch Mo, Bgd 4 A Bächu, Subug 16 C Ch och A Ld, No Kyog 11 A-Ch Ado, Somg 6 Ig Ho, No Bgg 4 A Ebh Tyd, Sog 3 A K A Rfv, Eväg 1 Nvyz H, Vä Kvg 9 B Bobu ä öpp Mådg Tdg fdg

10 Id md mjöm ju Mgd Shbg och h bo Ax yc d ä mö md d y byg. Dod y upp pphu I pphu på Kopg 17 h d vg byg by u mo m gffv LED-byg. V v ff b och hu d fug, äg L Eo, byggchf på Sömdbygg. I böj v 2009 d ydodmpo (LED) på mg våg båd pphu. D d vädg öm och hå äd upp å. Efom byg ä på dyg u d hä v mö pphu å f d v gö, bä L Eo. H v d f juäo vj mp. D bhöv fö bä på pdg v ju. Vj juä h g p m ju, fö h. Ax Shbg och h oy Mgd bo hu och d h g mä d y byg pphu. D h bv mö och d g jg. D ä b ju på v ä, öv, yc Ax Shbg. M jg yc byg ä mod och mpo ä ygg. D bhöv v ju ä å hä, äg Mgd Shbg. T vå md LED-byg uväd. Ä v v vd d omm d. Fö må v väg p, m p. D ä fofd dy, äg L Eo. Gö vf ägh md mjö m byg. Gom väj ffv juäo p du mdg g. By m u gödmpo mo åggmpo ydod å mä d ydg på äg, äg Ad Ouo, på B Axo E. I mg EU-äd gödmpo, gom mpoföbud, gv f u få md och ä md gffv v. Fö åg vco d, pmb 2009, ädd mpoföbud fö m gödmpo och 100 w gödmpo f. Om å gä föbud mg gödmpo. Däf höj mjöv på åggmpo, ydod (LED) och hogmpo. Gödmp äm B Axo E Sömd ä pcd på o och föj uvcg v gffv juäo. Gödmp ä d äm v fö mjö. D d myc g och g b ju och bydg m väm. Rd u f bä v fö ä g mpo, och om p F p g Rä u hu myc du p: 1. Upp hu åg d v mp ä äd ud å och mupc d md gödmp ff (w). Nä du mupc d md ff få du g. 2. Mupc d mm d md ff på åggmp, hogmp ydod. 3. Jämfö hu myc g pv juä äv p å och du hu myc du p på by ju d mp. ä gmydgh yp v mu, äg Ad Ouo. Låggmp p u 75 poc v d g om gödmp d. Duom hå d o gåg äg. D juä p bä uomhu och mpo om å på vädg äg, äg Ad Ouo. Sp ju H v gödmp om u gup f ä hogmp. D ä på 42 W m g ff på 60W. D ä 30 poc ffv och hå gåg å äg om gödmp. D om fö g bo få gödmp om m å v. Hogmpo h p ju och väd of om pu- ffbyg omhu. Md å d dmm m o juy, och mdg o äv gföbug. Myc hd f om v. Nä d p ju b vg omm v väj o vd d, äg Ad Ouo. Hogmp f om 12 vo och 220 vo. Lmp på 12 vo ä bä, bg och gffv, m d äv mu om ä ågo dy Jg ommd of gffv ög m yvä d f u- f byg D v huhå h c 60 poc gödmpo, 20 poc hogmpo, och 20 poc yö och åggmpo. Gom by u huhå o m väd gödmpo mo åggmpo du p 500 Wh p å. Låggmpo hå vcv. Nä d u fug d äm ommu mg fö o vf. D gä äv gödmpo och byg. ä gmydgh 10 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

11 Om du v h ågo m gå ä gödmp å f d f b v väj på. M ä LED-byg om omm, äg Ad Ouo. d fö hd på ppp. M d omm ju ocå od fö hu myc g juä d och hu of d må by, påp h. LED-ju ä fmd Eg Egmydgh ä d ydodmpo (LED) om på fövä b d m gffv v. Föog å fö Lgh Emg Dod och bygg på oö hvd, v ju bämd vågägd. LED h äg vä bd fju, gju, b och pp. LED ä h d m. T ä vouod fom d ä å gffv, äg Ad Ouo. Tyvä ä d fofd g dy och d bhöv uvc fö få bä pdg v ju. M om o å h d g gom, d ä jg övygd om. Lydodmpo g ju och dg väd d m om ffbyg och pubyg. E ydodmp på 3 w ä hogmp på 25 w. Hogmp få m by upp 40 gåg ud vägd fö ydodmp. Om åggmp hå o gåg äg ä gödmp, å hå ydodmp o gåg äg ä åggmp. I dg väd LED m v pvpo, fäd po md dmm, m d böj äv väd bu, bä Ad Ouo. Mg på 70 poc På md f ocå ydodmpo om fom u om vg gödmpo. By m u gödmpo mo LED å ä m god fö byg md ä 70 poc, äg Ad Ouo. Låggmpo, få vä fö ubyg, omhubyg, om ojump, md of o, och d öv uföd om gödmp. Hogmpo fö öbyg och -pogh. 12 vompo ä m gffv ä 220 vompo. LED-mpo om ö- och pubyg. Lmp hög fug hop md dmm, v g mju ju och äu äg gföbug. BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 11

12 På omm få v m p ä v häu på gåd, äg Tom Lo. Jg h bo f äd. och d hä ä bä, äg Ld Södbg. Fmj ov md v öbo Fö fmj Lo-Södbg ä d oäb bo ågo ä på Sydo. I ägh på um och ö v d döm. Hä ä d ug och ö. M dg om d omm, äg Tom Lo. Ef åg dg g b d og och vm ommdg d dg ju. Ld Söd bg ommjobb på po md mbo Tom Lo h m få byggfm och ä hmm md b J, 6 å, och Mj, 1,5 å. Ydö å på vd gv och få vdgumm hö mu u up dä Tom och ä mogodg. J ägg pu md Mj h fu upp dåd. Bä ud på h dg, äg Tom och ä fm f o o. Sä om g Tom ä född på Sydo och h d bo hä. H h ö d v ä på ö och fum ä åg v dm äv h bv g hä Sömdbygg omåd vd Tog. M fmo h yg å hu och fy hä bdvd. I d d hu bo vå mo och p u, bä h. Tmm md Ld h h bo hä o å. D fyd ju 2000, då hu v d ybyggd. V gc på jö båd vå och hd äff jobb på fbå m Göbog och G, bä Tom. Ld om få Hgbog m bodd Göbog. Nä d bv dg fy hop f g v om v. Jg ud ä mg bo ågo och ho vd ocå vädg b hä, äg Tom. Svå h g bod T böj v d ä h bod fö d ug p 25-ååd. Ud å hyd d ä Tom fmo hu. Nä v höd d u bygg ägh hä å mäd v o d. Och v hd u få d hä. Bä m bo ägh. Md g väm och o f yo u hu ä d f m om ågo g, yc Tom. Läg ä å c m bo på Sydo. Tog ä ug möp fom Icbu, bom och fé gg hä. L ä h Mj och J föo och o, om gg bom omåd. T hv ä d p om och vd fäjäg Låggäd gg fmj jöbod d go b. Md fmopd d b åg mu. Så hä f dg häd d v å och f bbo, äg Tom. Sg och gjo. S ä v på väg mo ävy och fco jub. Ef fu v v hjdå och gå po fö p md Ld. Ho ä ä md dg bvog. Sd ho d dv pob öv Nodo fö d u bv. 12

13 F bbo ä jäu. Jg v pc hu m gö och v d bu f bbo, äg J, 6 å. Ly Mj, 1,5 å, hå på ä g och ppp Tom få ö fmopp h fmj jöbod Låggäd. Kog ö udg på Sydo. D ä jäu jobb, m yvä ä d b på omm v bhöv v vå, äg ho. M b v ho md bo på Sydo, om ho yc vädg myc om d fö gåg ho v hä och häd på. Jg h bo båd Hgbog och Göbog, å jg jämfö. D hä ä bä. Jg v dg fy häfå, äg Ld. Fäj ho ä d ä ödvädg. D bu b p gåg måd fö uä äd. M få ho b Sömd v ho böj pd vj dg. Vg ä b få väx upp hä u m f och, yc ho. T på g hu h fu md h d, m v o ä h fmj v vv. Pvå ä yhög och d ä vå få jobb, d ä vä d vå om ä gv på Ko. So bå ä ocd, äg Ld. Dömm om ö Do bä ä d md ägh, om ho yc ä fäch, mod och väpd. Om d b v ö Nu dömm jg om d bygg ö ägh md fy och fm um hä omåd. Då fy v dg, äg Ld. 13

14 Boy ä h m m på v d ovå yp p på å g ç h vd på v å gö hå mö fö v o 1 ç äd fmfö m go vå - gäg v h hög o mö h fc job hö d äd g- bu o må äg 5 gå d om ä yp v bom d bodd på vh få cv - å d j o b - b f fö vd u oppd få ö j 2 p d bö pcd bomup gå på o d g vä m ç hd gö z på p ccp pfå g få d mö få gmo 6 fö fb d b hä hä jä hö vä d ug ä bu d o m ä ö d jo o odo ä och f f 22 ju pjå 3 gc föäd vu o c bä föväg bo g bod på ä gobo v hudå väx bom f doum fö hud u böj m m m v g ö bvj o om våd vä ä d ä f må d? 7 4 vå g vä o m m m d po hop m m pu hugg v d då d b ö om ö väv ugum zp fu- bo d- co - y å go y ä vo dd ochom d o m g höd v ood b Sc ög Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd. Du ocå äm d Bobu bvåd ( ggpo vd mp böj). S 31 ju v v h d v. D fö öppd ä ög v mddg fö vå po, d o föjd v vå o vd. Nm Ad och pod 14 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

15 v ood b G v! w Vd dgg v ä ög på ood umm 1/2009 gc v föjd hygä: w Gu Guo, Subug 16 A, v mddg fö vå po. w Föjd v vå o vd: A H, N Hmg 9 D L Bo, Symgäd 4 Mgh Jcobo, Fdhdväg 24 B A-K Shbg, Gymg 2 D Igbog Poc, Tmmmväg 6 B Thom, N Lågg 5 A Ado, Ooväg 9 A Ad Rhodo, Mogäd 8 Ev Bjhd, Tågväg 30 A Ho, Symgäd o yp å vääd mod få x g fm ä g bo g gå på o u hmg 6 7 b d fo fm pod j o g ä v fög ymm måg hä m g bö bd dmb d omm och gå y c g g ö m d v vä v d f m yp v vävd p vädofd yobod o väd fög fö g m d ogo föb må 9 d u bbö bu bu bv yc ömd om myc o huä vc gf v fx jobb pbog ç ä od om pc fö d bgä hop m bo å vd m 1 ö? y ö o 4 y b u m fom v b v ug bd og pjä v odo å d- hdvääd F R omm ä f u må o ävg äcd O 2 ä bu h u god o d upphöjd bog m äd bd g yo ägg y gå m uädd få vd h pm g äd m u h ov döj m fö pp o dv på hä mf bb o 5 m o Lög fö um y. g d o m m u öd f g ög pc äd gfybm pm- f myc å pgg vmodg dg h g äppb öj c 8 pgg och v y huvudbod ä dm bdog vä hd om p v odo å fö ä y 3 bg ägg böd på vämu vmd c få v d gö ö o o ä o på jo öv j g d d v bom fö m p bop! H du öpog du v Bop? E f d ågo og du och d g gö mm om d p v? Bä fö o på Bop! Mj v Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd bjudd Nyåvy bp Vågod! Som hygä Sömdbygg ä du väomm vy Ud y fömåg p. Kupog på d hä d g huhå möjgh få vå bd bj. Od bjp ä 275 oo. E fyd upog g 100 oo b och du b 175 oo p bj. NAMN: Obv upog må äm fm vd bjöp på Ho Lhom. D väd fhd. Rvy Ud y p på Lhom. Bj äpp d 14 ovmb och må ö u d 10 ju Pmä ä på yåfo, och föäg p d 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22 och 23 ju. Myc öj! J c! D fyd upog ä väd 100 oo om dbg vd öp v bj yåvy Ud y. Lö mbd md bjöp vy bj på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 10 ju Hyo w Vd dgg ävg B hy d ufö v g föjd: Bg Lo, Tmmmväg 12, v h mådhy. Gud Oofo, Fdhdväg 24 B, v hv mådhy och A Oo, Kopg 23 B v fjädd mådhy. w A hygä Sömdbygg fgh d uom dgg v h, hv fjädd mådhy mbd md vj ugvg v Bop. M d ä b hygä om b hy d vj måd om h ch v. ADRESS: TELEFONNUMMER: J c! D fyd upog ä väd 100 oo om dbg vd öp v bj yåvy Ud y. Lö mbd md bjöp vy bj på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 10 ju NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I vå o o AB Sömdbygg Vä Kvg 9 A STRÖMSTAD T: Fx: Bgo: Öppd Bobu: Mådg Tdg fdg Tfod Mådg fdg , Vd u f uåg övg d: Rg Boväd bdp Vd ög få g: Rg Scu Sögjou

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015.

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015. Spændende midtuge V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! Racing News nr. 29 2015 tirsdag 14. april 2015 spillelister og tips tirsdag 14. april onsdag 15. april torsdag 16. april lørdag

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer