Victoria med CHICs reporter Helena.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Victoria med CHICs reporter Helena."

Transkript

1 glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé Gt du b md jg gö m mup!, uppm ho fotogf tlfo få tt um tll lobby på dt lyxg hotllt Mot Clo. Vcto Slvtdt h pc vt ft ot tupplu ft få Nw Yo och bhöv tmm xt fö tt m g och fx håt. Ho vt t tt ho ull fot dg, b tt ho ull gö tvju. Och tt ho ft dt måt yd vd tll C fö NRJ Muc Awd. Nä ho omm lädd ll Zc Po-läg och yhög Alxd McQu-pump v dt g tt oo öv fög och bt på föbdl v hlt oödg. Ho ftt ut. Vcto ä to tjä hä, bld fmä och tl om vj dg h TV-how om ä vt v m Lycohjult. Ud våt möt h v bl vbut tt totl gåg v f, fmfö llt vo och b, om vll fot g jälv md fvotäd. Själv l ho tot, pt tud md vj po f ll tl, ho pt båd på flytd och täll upp på bld. Ig poblm. I F och Itl ä dt glt. Jg h lltd bodygud md mg. Dt ä mt b om omm fm och dm m ju t äg j tll. M gåg ft m TV-how, ä jg ull pg föb publ och tll m log, å v dt v om pg ft mg och m to bodygud hägd t md, bätt ho och tt högt. Vcto, j t do! Jg äl dg! Och å tog ho tg mtt hå, m xto. Ho fötod t dt, m jg äd hu d lod. Jg b: Ah, g mg tllb mtt hå! Dt vo ju pmt om ho hd pugt väg md dt, h h. Föutom d två TV-how F och Itl pld ho fö åt d m Vcto Slvtdt My pfct lf om u äd TV4. I d få ttt följ h lv md ft och jobb Euop och USA. 22 Vcto md CHIC pot Hl.

2 ! Exluvt fö CHIC Jg äl CHIC! Jg öp lltd d ä jg ä Svg, bätt Vcto. 23

3 glop VICTORIA SILVSTEDT Åld: 34. Y: Pogmld, ådpl och modll. Jg ht tt äg modll. Kä mg om bmbo då. Jg ä td modll, h h. Bo: Nw Yo. H läght Mm, Moco och väo på tt hotll P. Fmlj: Mmm Ull, ppp Bo, yo Dl och Voc. Och å m xm, Ch. H ä fotfd m fmlj. Atull: Md Vcto Slvtdt My pfct lf TV4. 24

4 Vcto läg få Cvll och o få Vc. Jg vll t tt d ull föö fx hop mg md åg ll och p ågot lg ltodm. No of tht! Dt ä doumtä och d följ mg ä jg jobb, ä jg pt och åg c ä m fmlj md ocå. Stc dm! V gjod ått vtt och v P, Rom, flmftvl C, Gd Px Mot Clo, St Topz, Lodo, Hlgfo, Stocholm, Nw Yo och Lo Agl. S ht ju My pfct lf. Vd ä mt pft dtt lv jut u? Att jg h å otolg fmlj bom mg. Äv om jg ä g loly ä jg ä ut och å ä jg tt jg lltd h m bät vä och m fmlj. M d ocå tt jg bl bjud på måg ft och ädvt. I l! Och tt jg få myct fb och pcl ttmt bld. Dt m ldg äg j tll, ll hu? M bl hlt ddctd. Vd ä mt pft då? Dt jobbgt ä dt och flygdt. Och tt mäo om t ä mg h g åt om mg, ut tt d vt. Ho ä låg, blod och h to böt jälvlt ä ho bmbo. Jg h höt dt å läg tt jg h blvt mmu. Vcto h läght Mot Clo-hotllt läghtdl, dä ho bo på hlg ud pod då ho jobb md TV-how P. A ä Nw Yo hmm, dt ä dä Vcto ä v och ho väv hl td gl od ä ho h tppt d v. Fö åt pdd ho 340 jobbdg Euop. Ho h läght Mm och fm väo om föv på tt hotll P. Ho äg jälv tt ho lt ut fm Lou Vutto-ullväo om åt och hdväo fö hdbggt måt ho öp y ät vj vc. Koll på d hä, äg ho och v öd vä få Zgl oopäglt. Jg h fötöt d på åg måd, d ä hlt utbtd. Dt ä oodlvä fö uo, m jg h övpct d. H du fudt på tt tdg dg, tt lå dg tll o? Dt lt tt jg böj fud på dt. Och jg ä tt jg böj lägt M omp h b och d ä å gullg. Ä du ug på tt ff b? J. Bologt ä m opp do och m loc tc. Dt ä mp mll hjä och loc. Jg vll, m jg ä tt jg t ä do. Jg h m tt g och m tt få få d hä bch. Sd vt m ldg. Eft tt jg h fft b jg gå tllb och jobb om pogmld. Dt ä ju t om modlldt, tt m måt ut om 20. Du h pt få d m, Ch Wgg. Vd h fö lto u? J, v h vt pd tt å. V ä t ld. V h ptt om lmä, m Jg to ftt tt ä m h hft å myct poblm å ä dt bät tt byt hlt. Sd om m ä tt poblm ä utdd å m gå tllb och böj om på ytt. M v h ldg butt hlt. V ä pd, m täff ädå. Smtdgt ä dt ät om om v djt u, å dt ä g päd. Jg djt m xm Äl du hoom fotfd? Självlt. Jg äl hoom. H ä om bo fö mg. Alltå, dt ä tg äl och v h ät vd lv å u. Oooh! Hä å Vcto pll ut tt gö t ät. Jg bl ju lldl ht ä jg pt om hoom, h h. Jg. M vd v dt om häd mll? H jobb Nw Yo och jg Euop, tht t. Jg ull h ut läpp llt och bl hmmfu fö fl å d, m jg v t do. Jg h mål md m ä och dt f m tt g. Vd ä d lto tll mågmljoä Muc Dbbh om du oft y md? V h vt omp måg å. H h hjälpt mg myct md ott och å. Måg to tt v ä lov, m v ä b vä, h h. Du åg ylg på bld tllmm md oäd m St Bth Jg vt. Och å h jg m Mm, äg ho och uc. V ä b vä. Jg v St Bth 25

5 glop Fm Lou Vutto-ullväo gå åt vj å fö jttt. 26 md åg v tjjomp få Nw Yo. D ä Att och Dolph Ludg och d b, å jg hägd lt md dm. Dt v hlt otolgt fö jg blv bjud på vät ptyt. Jg v på Pul All båt om ht Octopu ( v väld töt ycht, d. m.), på mm ft om Byocé, Jy Z, Bo Jov, Edd Muphy. Jg gc b ut å hä, äg ho och v md öpp mu och td ögo. H du täfft ågo to tjä om du tt upp tll och d blvt fövåd ä täffd? P Hlto h jg ptt md åg gåg. Jg todd tt ho ull v tg dv, m ho v hlt uvät gullg och äll. Ho : Jg äld dtt pd Plyboy! Jg blv fövåd öv tt ho v å otolgt utåttd och äll. Vd ä dt glt du h vt md om på ll d hä ft? Dt v på Ed Roc C fö två å d. All vll omm på mtt um och fäch upp g och å. Mch Bto om två gåg och lämd m pud dä. Sd gc ho tll gl p och : OM VICTORIA Syt Voc Slvtdt: Ho ä omhädtgd, ät övbyddd. Sält ä fmlj flyg. Nä jg t tll Flod fö tt f jul fc plt gå Kd fö tt t och jg blv två tmm föd. Då hd jg oolg Vcto på moblvt och mut gd ho: V h du vt?! Jg h följt plt på tt. H ödldt Kd?! Ho vll h otoll, m b fö tt ho tyc om ämt å myct. Vcto md Ch Wgg. Vcto följd ft mg hl väll! Som fucg btch! Vd hd jg gjot h?! Ho v d om om mtt um. K jg lå d podut? Och å lämd ho NARS-bot, jg h fotfd v d. Alltå, ho tvlg ut, m ho v vlg g tvlg po. Ho ht vc tjj. Ho pt t om P Hlto och Jc Smpo. Nä Vcto Slvtdt v 18 å lämd ho Svg och Bollä fö P och ä om modll, m dt v vå ä ho todd. Ho fc hö tt ho v fö Vcto tjoc och t pd om modll. Dt v md Muc föt ä ho lämd P fö Lo Agl Dbbh. två å fö tt fot fö Plyboy om ho fc jälvfötodt tllb. Dt v måg gåg jg tät g upp. M jg h hft ämptt d jg v lt. Jg tävld llom och ppp puhd mg tt tä vj väll. Och på om hd jg hät och tävld hoppg. M Plyboy föädd llt fö dg J, hlt. Jg växt upp och ä jg fc bäftl på tt jg ud ä mg xg, å blv jg xg. I P tyct jg och mtt jälvfötod v hlt bot ä jg om tll USA. Du blv Plymt of th y Hu v dt tt bo på Plyboy mo? Nä jg v plymt v Hugh Hf fotfd gft, å dt v b pt gåg måd. Sto ädft. H fu Kmbly otolld th mo, jg v ät ädd fö h. M fc t t md omp och v lt om fåg. Dt f ähtmo övllt, å jg äd mg om ått bu. M dt v ftt pod mtt lv. Jg td hl Plyboy-väld och ä jg v Plymt of th y fc jg chc på doll och Poch. Så jälvlt blv m lt gl dä! I Svg v dt mt om dl ä dt hdl om dg. Vll du gom d TV- g y bld v dtt lv? Nj. Jg vll b v tt dt ä å hä dt ä. Jg vll t bv fö ågo tt jg ä på tt vt ätt. Dt ä m fö tt v tt dt hä ä vd jg gö och jg äl dt. Jg vt t hu läg jg håll på, m u jut jg v dt hl td. Mmm Ull Slvtdt: t: Ho pld myct tt ol och då tät jg tt dt og v dtåt ho v på väg. Ho ä otolgt fmljä, gö och vll dt bät fö fmlj och fö ämt. M ä fö g jälv. Om ho ä på ågot vct och ft täll, å måt v b omm dt ocå! Vcto på NRJ Muc Awd C, dg ft djt md CHIC.

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897 Stot sotimt och komptt ådgivig fö ditt pojkt. Öv 130 bygg- & tädgådsmkd i Euop. Nu i Stockholm. Stot uvl v båd kuk- och pltskolväxt v hög kvlité. ÄNTLIGEN 3/5 NÄRA DIG. HORNBACH 50 lit/säck Föstäkt md

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca 175-164 f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at www.at.f

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Vekamhetbeättele 2013 Iehållföteckg Sd Ået om gått 3 Medlemutvecklg 5 Föbudet utvecklgabete 6 Utbldga 11 Bachfågo 14 Kollektvavtal 16 Abetmljö 23 Iteatoellt abete 24 Hotellevy 27 Föbudtyele, evoe och

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Alla Hushåll och Företag i Boden Årgång 5 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com FRI FRAKT! *

vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Alla Hushåll och Företag i Boden Årgång 5 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com FRI FRAKT! * norrbotten annonsblad vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Vill du synas här? kontakta annons@norrbotten.com Vi söker dig! Vill du blogga, skriva betraktelser, reseberättelser... och dig!... och dig! Vi söker

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer