Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen"

Transkript

1 Ådovg 2006

2 Fm å mmdg Fomägd 31/ To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3 774,6 755,1 Vmh od, m , , , , ,3 Avvg, m -133,4-129,1-115,2-117,4-114,7 *Nood, m , , , , ,9 Sä, ujämg, g dbdg, m 3 735, , , , ,5 Fo, m 13,2 9,3 10,7-1,0-7,0 *Ru f fo, m 72,5 63,9 45,2-93,5-51,4 Tgåg, m 7 236, , , , ,1 Tgåg p vå, Sud, väg, m 5 188, , , , ,8 Sud, väg p vå, Eg p, m 2 048, , , , ,3 Eg p p vå, Poud vföbd, ommu, m 2 003, , , , ,6 Smöud och uppup ö, ofg, m 191,5 186,1 183,6 189,5 173,0 *Nood d v ä, % 98,1 98,2 98,6 102,8 101,4 Sod, % 28,3 29,8 32,3 33,1 33,9 Sod poågd, % 1,7 4,2 5,2 5,9 8,9 Bvd, % Gomg ä äbäd gåg, % 4,6 4,5 4,9 5,3 5,6 Gomg ä äbäd ud, % 3,7 3,6 4,0 4,4 4,9 Novg, m 228,5 265,4 251,2 185,9 164,1 Novg d v vvg, % A vdäd Lö och äg x oc vgf, m 2 048, , , , ,3 Koc *Nood, m , , , , ,2 *Ru f fo, m 75,1 90,1 102,4-67,6-28,8 Sod, % 24,5 25,5 28,2 28,3 29,2 Sod poågd, % Ng 0,5 1,3 1,2 3,8 Novg, m 879,3 1019,4 811,5 382,7 519,4 Novg d v vvg, % Bvd, % *x jämfööd po Ådovg 2006 Sudv ommu Sudv ommu, ommuyoo, oomvdg, m 2007 Omgbd: Bgv Foo m Ch Bj Poduo: Koovc, Sudv ommu

3 Ihåföcg Kommuy odföd... 4 Vå vo... 5 Po yg och ogo... 6 Fövgbä Omväd God oom huhåg F y Poöv Dfdovg Ivgdovg Vmhöv Kommu Kommuy B- och ubdgämd Socämd Fghämd Kuu- och fdämd Nämd fö bmd,.. vuxubdg och go Sdbyggdämd Lmäämd Mjöämd Övfömydämd Föodämd Vämd Kommuvo Bog och ommuföbud Sdbc AB oc Sdbc AB modbog Sudv Eg AB oc Sudv Eä AB REKO Sudv AB Mhm AB Sudboäd Sudv AB Sudv V AB - oc Sudv ommu dufgh.. uvcg AB SKIFU Sudv A AB Fou Uvcg Sudv AB Sudv-Tmå Räddgjäföbud Nod Kmmo Sudv Sudv Hm AB Sv Kommu Föäg AB F öv Ruäg Bgfödppo Bäg No Rdovgpcp Rvobä Bgppfög... 67

4 K o m m u y o d f ö d F ä ågo Rod! J, d v f m ä 10 å d v v å hä måg. Och d v äu äg d å måg hd jobb och å få v u. Så d må ju byd Sudv ä b! B bo, b jobb, b dv fög. Och d v v o öv, fö d ä v mm om Sudv ä b, och b äu bä! Fö åg å d hd ommu ä må fö hu måg v u v å D äd m o ju äg å gc, mdg om v böjd fou äu m på om ä vg fö v mäo väj bo. F jobb ä åd. V böjd b m ym och u fö uvc ägv föuäg - mm md ägv. På d ä båd dv och uvc Iv Sudv och Åo Scc P. Och om gädd på mo gö d fö h Sudvgo. Och fö v u å o ou om båd fög, jobb och omp bhöv v u bjud d om f h Sudvgo, ov om d ä jobb, boäd, ubdg, hoppg, vmg ågo. Ivgg v d y IKEA-vuhu ä oxmp på ågo om ä b fö h go på måg ä. D ä ocå vg pub och gc fö uvc Sudv om do, b om gg b och b hu b om h. Sdvo Sudv ä ocå gg b f, och båd d och u g o v v ggmg och v f om f Sudv. D o umg ä m g gmm g, då b v ogb. Gmm fö ä ocå d vc och jä om ommu bjud och v fö. D ä d päd få vo på hu d fug och uppv v Sudvbo. Och om of v d g d f ä öjd och pov, m v f d om föbä gö på d ä. Kommu vg u, pc om fö d jäfög, ä d mdb och d omp. Däfö v jg p på c mdb fö ud å, och uppm v o. D gö vdg ä ffåg och upp. Fö mg om föodvd h å gvv päg v hö v. Föbd, mpjd, md och u vdg. Ef åg u och föhdg fc v ocå mjo fö d ommd mdpod. D bv fu f d md få hop o ggfög och ommu må- och up fö ommd å. V p, ocdmo, väp och mjöp d gö, ä f bu fuföj vå gmmm ågd ud mdpod: ä v o, öd yggh fö äd, v b md ägv fö y jobb och ö ggmg mfåg. D omm b vg och päd pod fö Sudv uvcg. A bhöv hjäp. A hjäp. Gö d du ocå, md d om du ä fö och d om p dg. Och d ä mm v Sudv b äu bä! Ch Bgud, Kommuy odföd

5 Vå vo Sudv päg v opmm och fmdo. Umäd fö ommu ä god fohä och hög vv fö mdbog, dä b och ugdom bhov å cum. A mäo, ov häom, uvc och v v Sudv. Sudv ä moo fö d go uvcg öd Nod. I d o fug Sudv om födöm fö d ommu. V å v o Sudv omb d o d uu-, do- och öjubud md d d yggh och äh u, dä mäo ö g ygg på go och og. Nägv mågfd g b och väx h ommu om m fö vd u å. Sudv ä oppmhä md ågg håb uvcg. Kupd Sudv h högg ubdg få föo uv om g äg och växf fö vj dvd uvc. Mdbämmd och dgh päg Sudv, dä våd ä m mdbog och föodvd. Bvd v uuho mjö och uomåd d och d ä vg g ommu pg och uvcg. Sudv ä md o o v, xpv och yf ommu om oc u och fy. Sudv ä d u d m d b bg, äh hv, d vc ävd och d og dp. Vo og ommufumäg d 20 pmb v Socdmo, Väp, Kdmo,. Mjöp d gö, Mod Smgp och. Cp. Foo: www. ffgcy.com

6 p o y g Po yg och ogo Kommufumäg Huvudv fö d ommu vmh gg ho d föodvd po. Kommu hög bud og ä ommufumäg. Sudv ommufumäg h 81 föodvd dmö om väj mä v v fjäd å. Sd v 2002 h ocdmo mm md väp bd mjo ommufumäg. Ef v pmb 2006 bdd ocdmo, väp och mjöp d gö y mjo. Å p f och md d v pd ommufumäg. Vdgd 2006 öd 79 poc ( v öbägd dog). Vd v 2002 dog 77,5 poc v d öbägd ( v ). Vu ommufumäg A ö Md A ö Md Socdmo Mod mgp Fop b Cp Väp Kdmo Mjöp d gö Svgdmo Ad p Ej godäd ö Summ Kommufumäg och d dmö f övgpd bu, om.x., må- och ufödg fö d ommu vmh och om dgg v v.x. ämd. Vd g och uväd ommufumäg ommu vmh. Kommufumäg ud å 2006 Kommufumäg h mmä 11 gåg ud å, vv d mmäd md dmö vd hö v. D fö mmäd md d y ommufumägdmö ägd um d 6 ovmb 2006, då dmö pdum och ommuy uåg. Å ädföcg fö ommufumäg upp 237 pu. Ud å h föjd m g upp fö fomo och duo: Lo fögd, Ufågg v Sdbc AB och dobog, BoFu Rgo, Ädomog, Sdvo Sudv, Kfvämv Ko m HBTfågo (homoxu, bxu och po). Kommuy, ämd och ommu bog D öpd b md d och mod ommu vmh ö v ommuy, om ocå bd buäd om bhd v ommufumäg. Ud ommufumäg f ocå ov ämd om v fö o vmhomåd. E d v ommu vmh bdv ommu bog och ommuföbud. D hägd bog ä md ud ocbog Sdbc AB. Ldmö ommuy, ämd, ommuföbud och bog u v ommufumäg. Fövg Kommu mdb f om o fövg, om ä uppdd f o vmhomåd och of yd ud ämd. Mdb ufö b g d bu om f v fumäg, y och ämd. Iom ommu f o c äd. Duom f c 850 äd om d ommu bog och ommuföbud.

7 Kommuogo Kommufumäg Kommuvo O g o Sdbc AB Kommuy Kommuyoo Sudv Eg AB Mhm AB Sudv V AB SKIFU AB*** Sudv Eä AB Ro Sudv AB Kov Fövg AB Ko Ojg AB (75%) Sudboäd Sudv AB MSvg V AB (80%) Sudv P AB Suv Sudv AB Sudv A AB Fou Uvcg Sudv AB B- och ubdgämd Socämd Fghämd Kuu- och fdämd NAVI* Sdbyggdämd Mjöämd B- och ubdgfövg Socjä Fghoo Kuu & Fd FAVI** Sdbyggdoo Mjöoo Sudv-Tmå äddgjäföbud (80,25%) Nod Kmmo Sudv (68%) Lmäämd Övfömydämd Föodämd Lmäoo Övfömydämd Sudv Hm AB (45%) Vämd Sv Kommu Föäg AB (31%) *Nämd fö bmd, vuxubdg och go **Fövg fö bmd, vuxubdg och go ***Sudv ommu Idufghuvcg AB SKIFU 7

8 O m v ä d y Foo: www. ffgcy.com 8 Omväd Smhäoom Uvcg om vädoom påv d hm oom om ä bod v omfd xpo och mpo. D gob ojuuuvcg h päg v d åg äo. D h mm md god fögv och o vgbhov bdg uppvg fö vg. D gob väx v BNP (buoopodu) bv dyg 5 poc och om OECD-omåd c 2,7 poc. D v oom h ud 2006 hf hög väx ä OECD-omåd om hh, md BNP-väx på c 4,5 poc. Ivg omväd h fo dv på d v xpo, mdg om d hm ffåg ö. D väx h yäguppgåg, ä ud d hv v å. Smdg h bfubud ö, v gö böh m movd gd. Kommuo Kommu (. dg) ugö väg d v d hm oom och v 2006 fö c 20 poc v BNP. Ud 2006 dov ommuo pov oom u på omg 14 m. Ru bo doc väg d på pov gågff, fäm gg v 2005 å ä. Läg på bmd m uvcg v yäg och ö ä v uomodg fö ommuo. Idg åggåd ujämg v om m Svg ommu. D d ommu ä bo däfö huvud på uvcg v udg om hh, m d g bfoguvcg. Sudg uvcg bo d på yäg och d på öuvcg. Md f mäo b påv ocå ommu odd pov, fom od fö bö, b.. fööjgöd, fövä m. Uvcg Sudv Bfog Å 2006 öd Sudv bfog md 472 po (337 å 2005), och uppgc vd åf 2006/ po. D ä d ö bfogög ud å d ommummgg på Sd å 2000 h bfog Sudv ö dg vj å. Äv Sudvgo fomägd fo- ä ö. Ud 2006 öd go fomägd md 275 po po. Föuom Sudv öd äv fomägd Tmå, md d md Häöd, Åg, Hudv och Nodg. Äv pdg m ommu go foä ö, fäm od-ydg g. Fomägd Sudv Kä: SCB Ud å född po, v ä mg jämfö md fö å. Födo bv doc pov, 57 f född ä död. Ifyg ommu öd jämfö md fögåd å (3 605) po, mdg om ufyg öd (3 324) po. D u fyo på po. I md d öd bfog ö äv ffåg på bod. Ud 2006 byggd mmg c 140 y ägh ommu. Byggo h I hm, Sdjö/ Måo, Ubåväg på Aö. Nägv Iom ägv f Sudv f o och o pomåd: cuofboog, dg jä m b, föäg och po. Fö d omåd dd 2003 uvcgb om m fö Åo Scc P AB, om äv ö vfc pöp. Tmm omf pomåd dyg dubb å måg äd (17 poc) jämfö md (8 poc) föhåd o äd. Som g föäg v go ovoym h Åo Scc P mdv bg v fögfoo om m m på Muv. So f v KK-f mm md å o ogdufög.

9 Ud 2005 och 2006 h f fög b g uö vmh Sudv. IKEA vgd ud vå ybygg vuhu, mdg om Iohu bygg u fö ymm f bu. D h bdg hdomåd B ä äg om Nod ö öpcum. I Sd h Z öpp bu, och g I h öpp mdg om f ombyggdpp åå. Myjöhu/Smådv bd ud 2006 mod poduoäggg Sudv. Ebgb dv ä mb md Iv Sudv. Ad xmp på fög och ogo om uvc vmh ud 2006 ä b.. F, Modu 1, S, Sog och Bogv. I Sv Nägv g 2006 v fögm Svg ommu äd Sudv å åg pcg 173: p, f 2005 å f 206: p. Fö föbä fögm b ommu vd md hdgp om h om må föbä ommu vc fög, ö dog md fög och föbä yd fögd ho jämä och föodvd. Syäg Syäg h d 1998 ö Sudv, f ö dgåg ud d fö å på Uvcg h v d d, m 2005 v ög dubb å hög fö Sudv (0,6 poc) ä fö (0,3 poc). Smdg h Sudv ågo hög yäggd ä. Jämfö md ä d y Sudv hög fäm om bch fögjä, hd och ommuo, offg fövg, pog och uu jä m våd och omog. Smdg ä d äg om fmfö vg och ubdg/fog. Syäguvcg, dgbfog Kä: SCB Abmd v på uvcg öv h d ud Ud å md d öpp böh och åg vd å u på 4,5 poc (4,8 poc) jämfö md 3,5 poc (4,2 poc). Fäm fä po bmdågäd h mdfö d o böh h m och uppgc 6,8 poc (7,8 poc) jämfö md 5,6 poc (6,3 poc). Ad v d öpp bö om ä åd å uppgå 8,2 poc (8 poc) jämfö md 5,2 poc (6,2 poc). Fmd D o oom uvcg vä ågm bom ud Ibomg USA mov v ju u uoomåd m fo myc väx A. D f oo fö fo hög ojp, bb pf på fghmd USA fg dof hämm d gob väx. Svg oom foä ä, doc md äg väx bä BNP-väx dämp m v fo god md hög vg. Syäg och d pv oumo bä ö föjd v d god ojuu. Svg md oom uvcg y v väx d o go, och goföog ugö däfö b fö väx fö mo och md ommu. Ab md uvc Sudvgo, dä Sudv, Tmå, Häöd, Åg, Hudv och Nodg gå, foä och ud 2006 og gmm vfög. Ab ä d äm pod fäm d på ää öd fuuvg, m mb omf äv ommu vmh och äd uvcgpoj. D omfd pdg v ocå på d ömdg y v gomb fö go fög och mdbog. Kommuo oom uvc vä d äm å. Smdg foä v på vmh väx oug v bä ommu må b md få u m och bä vmh v bfg u. Fö u väd på bä ä måg ommu och dg på föbä poduv fmöv. E vg fo fö ommu ä h god odg på f. Då m fö pög g dgg. D bdömg yd på go f äg. F ö v g b ä 9

10 F y God oom huhåg Kommu oom yg b fäm på Kommug och Lg om ommu dovg. D ädd på d pu fö äpå E v d ö föädg v ommu budg g f må m j och må fö vmh om h byd fö god oom huhåg. Duom ådovg fövgbä hå uvädg v om må fö god oom huhåg h uppå. Eg ommdo få Svg ommu och dg gföädg fö hd om uppmg uvc px om omåd. D ä däfö vj ommu uppgf f g fom fö ämpg om g mv. Sudv ommu h ud måg å äv g mo ud f äg och god oom huhåg. I p h d bu övgpd f må, mbudggmod md åommd uppföjg md oom fou ud öpd äpå m oo. Rj och må h fö vmh g doum om bu v ommufumäg, b.. budg, pocy, p och pogm. Vmh h om m fö u bdv, uvc och ffv vmh ufå gv j och må. Vj ämd åg p fö oo, och ä ydg öpd föj upp d ooym. Åg ppo ämd u v d oo ommuy. Bd d omåd om ämd h g ud å äm bmjöågäd, fomo få öym, vg och dovg v doomd, u fö dovg v ä, uppföjg v vmhp, y v dmv u, goopogm fö hg v yd m oo. Kommu f må ä uppdd f d fy p u, pc, och oo. Kommu uppå d f v d f må, u ä fdäd, vg h u jävf, oåud h väx och bgbdp ä god. Dämo ä budgföjmh och pogoäh h fdäd u hä f föbäg gö. D ämdpcf vmhmå ä v vd ä. E övgpd bdömg ä ämd h vd gd h uppå mjo v d d må. Smdg o f må h uppå ud å. Fö v må ä d ocå vå gö v bdömg v måuppfy. I o o ämd h b g fö uppå d v ommufumäg bud må. Smmfgv dämd äg ommu v d yc uppfy d må om ommufumäg fä budg fö 2006, m h och hå. Föädg fö bä dg Sd m v 2005 pågå b md uvc fom fö hu ommuoc d. Syf md b ä p öd ydgh, ffv och gomg v d po mjo vj. Ab omf b.. måuu, ydoum och dgpoc ufomg. D fö p föädg påv doc fö äpå Måuppfy 2006 Foo: Sd Ldé I budg fö 2006 bud ommufumäg om f må m vmhmå p ämd. D må md d måuppfy p äm ud f y m pv ämd vmhöv. Hä p mmfd bd öv ommu måuppfy. 10

11 F y Må och måuppfy Sudv ommu f må bygg på fy p v ä vg fö bdöm god oom huhåg, ämg d f u, pcuvcg, föhåd m oo öv d f uvcg. Ruppv v v b ommu h öv ä och od ud å. Kpcppv hd om h god pc fö mö f vågh på åg. Rppv hd om på o j bhöv vd d ågäd fö mö oom pobm. Kooppv v v oo ommu h öv d oom uvcg. Kommufumäg og föjd f må mbd md bu om budg fö 2006: Ru Å u v pov. Fö äc v gfg v vg m vädäg v ogåg u uppgå m 1 poc v ä och bdg, v mov 37 m. D budgd u f ompgbudg uppgå 55,0 m. Ivg fd vmh (xuv ömm vg om j om ämd m) f md g md och bö j övg 150 m. Måuppfy Ru uppgå 10,2 m. I u gå jämfööd po md 62,3 m. Rä d po bo uppgå u 72,5 m. Å u xuv jämfööd po ä 1,9 poc v ä och dbdg. Rumå ä dämd uppfy. Ivg uppgå 228,5 m, xuv gfg v Koäggg. Av d ä 20,9 m vd äfd vmh och d.. ömm vg uppgå 28,1 m. Dämd uppgå d fd vg 179,5 m. Egfg v vg uppgå 107 poc dv. ommu h u f vg md g md fu u. Må dämd om fom ommu- yc f vg md g md. Kpc Kommu bhå oföädd, dv. 22:29. Noåud (f ud - f gåg) bö m och få j övg 500 m. D g p (ogåg) vädä och väx m md fo. Vd xmpv vå poc fo d g p väx md m 37 m. Måuppfy Kommu ä oföädd Må ä dämd uppfy. Noåud (äbäd ud- äbäd gåg) uppgå vd åf 923,5 m. Då ud fg v Koäggg md 441,3 m. Rä d bo uppgå oåud 482,2 m. Må dämd äg h uppå fom fg v Koäggg j bö ä md d måvämg (fom h åud mov v opo g). D g p ö md 10,2 m fö 2006 v ä ög på 0,5 poc. Ifoög g KPI v 1,6 poc v bä ommu u bhöv ög v g p på 32,6 m. D bä må uppå D få ädå om pov ommu o o oföu ö d g p. R D ofg bgbdp (vd döf) mov m måd bg, v mov m 300 m. Måuppfy Bgbdp ommu (vd md pu döf) uppgå 819 m v övg må på 300 m. F ö v g b ä 11

12 F y Koo Pogoäh och budgföjmh v god. Måuppfy Vmh ood h övg budg md 1,2 poc v ä ågo fö hög. Budgföjmh ä dämd h gom god. Pogo fö vmh ood vd dåppo p 30 ugu md åuf md 0,8 poc v bä pogoäh v h fdäd. Må dämd äg v h uppfy. Sudv ommu Ru f fo xuv jämfööd po uppgå ,5 m. D ä föbäg jämfö md 2005 md 8,6 m. Å vg uppgå 228,5 m v v mg vg ud f md ä och föäjg v m äggggåg. Sod jö få 29,8 poc 28,3 poc. Å u g bv ä 64,3 m v bä ommu oom ä b. Nooduvcg m Iä 921,4 874,8 831,3 Kod , , ,6 Jämfööd po -62,3 0,0 0,0 Avvg -133,4-129,1-115,2 Nood , , ,5 Nood x öd po , , ,5 Föädg, % 5,9 4,7-1,8 Vmh ood h ud 2006 ö md 5,9 poc jämfö md Ög ä dyg poch hög ä budg och bo fäm på öd od om vmh bomog, dvd- och fmjomog, äg, ädomog, väghåg och ovf. Ög uöv budg ä fdäd och d ä vg ämd h budgdcp fö oodög b fö o. S- och bdguvcg m Sä och bdg 3 735, , ,0 Ög 209,7 176,8 66,5 Ög, % 5,9% 5,3% 2,0% Sä, ujämg och bdg bd md c 78 poc v ommu ä. Vmh xo och vgf m f ä bd md ååd 22 poc. D g ä uvcd bä ä fövä ud 2006 o d bod på d pov gg v 2005 å ä, m äv d pmä bäd ä 2006 ä ågo hög ä vd om budg. Uvcg på ä och bdg d å h doc v ågo äg Sudv ä o fäm bod d föädd ujämgym, fmfö gäd odujämg, om ä födg fö Sudv jämfö md dg ym. Nood d v ä och bdg Nood d v ä och bdg 98,1% 98,2% 98,6% Nood (x. jämfööd po) d v ä och bdg ä övådg må på ommu oom uvcg och b m ä och od. Uppgå ood d hög 100 poc v ä och bdg h ommu pov b m od och ä. Nyc uppgå 2006 å bou 98,1 poc, v ä ågo bä ä Ud d fö å på hd Sudv ommu odd om övg 100 poc ud f å uppgc oodd 102,8 poc v b fg bhövd fö få b oom g. D gv uvcg väd 2004 då d uppgc 98,6 poc och d vå h u bbhå och föbä ågo ud 2005 och

13 Å u m Å u x jämfööd po 72,5 63,9 45,2 Å u föhåd ä och g bdg 1,9% 1,8% 1,3% Födg Vmh -44,0 28,6 11,4 S och bdg Å u xuv jämfööd po uppgå 72,5 m v ä 8,6 m hög ä Ru ä ocå 17,5 m hög ä d budgd u på 55,0 m. Adg d pov u ä ä, bdg och fo pov vv. Vmh h doc gv vv v ä ågo ood och dä d om v vmh äv åhåmh fö ommu fmd h god oom huhåg. Å u föhåd ä och g bdg uppgå 1,9 poc v ä öv d må om ommufumäg bu. D uppgå ä Svg ommu och dg ommdo på 2,0 poc. Rommdo på 2,0 poc ä fö ommu b.. u f vg m gö väg po. Bv 45,3-34,0-8,0 Fo 16,2 16,3 12,8 P övo 55,0 53,0 29,0 m Å u 10,2 63,9 45,2 - Avgå, mg ov -16,2-25,6-6,7 + Tägg, oföu vd föäjg v Sdjö juhu 53, Tägg, påg övo 16,4 26,6 - Ju u g bv 64,3 64,9 38,5 - Avgå gåd udo g bv -1,0-65,9-104,4 To övo 63,3-1,0-65,9 Bv ä ommug v på oom b fö ommu och dg. Rg mdg udg, fö v po, få v på gg v udo v å. Av u på 10,2 m vgå 16,2 m ov md oföu på 53,9 m vd föäjg v f.d. Sdjö juhu och 16,4 m fö ämd påg övo ägg. D mdfö ommu få ju u g bv på 64,3 m hd ommu cumu udo g bv på 104,4 m. D äc md 103,4 m. D ååd udo dämd äc D bä ommu uppå fu b 2006, v bä ommu h b f gud å på fö fmd. Kommug v v ä udo uppod u d äc om d vå äommd å. D p fumäg og f bou 2003 v udo u äc 2007 m ommu h u yc äc udo å dg. Födg m äggggåg och omäggåg % Aäggggåg 94,0 93,3 95,1 Omäggåg 6,0 6,7 4,9 Tgågföädg 5,7 12,2 4,6 D å h födg m omäggåg och äggggåg g på jäm vå, 95 poc äggggåg och 5 poc omäggåg öd doc d omäggåg, fäm på gud v ocbog uyj ocood om ä ofg fod ä fö upp ågfg å. Äv ud 2006 h ocood uyj äv om bopp ä ågo äg ä Ög fö gåg ud 2006 v 5,7 poc v ä c 4 poch hög ä fo. Adg ä fmfö hög vg och öd uåg d ommu bog. D o ög 2005 bodd fmfö på Sudv Eg oc vg Koäggg. F ö v g b ä 13

14 F y 14 Å vg Ivgvoym 228,5 265,4 251,2 Novg d v vvg, % Sfggd, % Novg ud 2006 uppgå 228,5 m, v ä 36,9 m äg ä Bd ö vg äm Kobäcj, ombyggd v Hgo, ombyggd v gm AMU-c och voby på Vämm o. T ovg ä ommu gfg v Koäggg äv om d dovgmäg ä om äggggåg fom gffä gö fö Sudv Eg äg. Ad ovg m äggggåg föhåd vvg ä 171 poc, v bä ommu h v 71 poc m ä vd om v v på gm vg och dämd h d m äggggåg ö. Novg h övg vvg d å. Av å vg m äggggåg h mg u gf. Ad fd vg h ö d å fäm c v d föbäd u. Lvd % Kvd Bvd F ogåg, m , ,1-675,8 F ogåg x ocg -667,5-691,0-675,8 Kommu h vd på c 55 poc v ä vå md fögåd å. Kvd om g åg m md hjäp v v fg och döf på c 750 m ommu mö f bgopp. Om döf u ä md u vd övg 100 poc. D f ogåg, dv. omäggåg och f äggggåg mu ofg och ågfg ud, h m d å. D o mg 2005 och 2006 bo fäm på gföfd v d v vg Koäggg. Rä g bo gg d f ogåg c 25 m bä ä 2005 m äv åg m bä ä D v ommu o d o vg u bhå vå på d f ogåg. Sod % Sod 28,3 29,8 32,3 Sod uv poågd 1,7 4,2 5,2 Kommu od ä må på d f y, dv. hu o d v gåg om f md g p. Sod 2006 uppgå 28,3 poc, mg md 1,5 poch få fögåd å. Adg d md od o pov u ä o d bod på gågm pocu ö m ä d g p. Ibvmh h ocå hf gv påv på od. D öd uåg, fmfö och md Sudv Eg vg Koäggg, mdfö äg od ä om Sudv Eg hd f vg jäv. Om poföp om gg om j ä md uppgå od d 1,7 poc v gg ud gom 21 poc. D föhådv åg od fö ommu bä ommu hdguymm ä å o och öd od ä vg fö ö hdguymm vd äm d. Md d vg om gö om oc m d öd poud ä d budgd u d äm å äc fö ö od. Poågd m Aväg fö po och d föp 81,8 67,7 62,0 Avföbd Poföp om g upp bd väg 1 921, , ,8 To föp 2 003, , ,8 Kommu o poföp uv ö öd ud 2006 md 185,7 m 10,2 poc. D o föp uppgå 2 003,6 vv 1 921,8 ä v äd ågd ä 1998 om dov bäg gh md d ommu dovgg. Poföp bä ö ud d äm fm å md c vå poc p å. H ommu poågd h åå, dv.

15 ommu h å b pg g vmh. Pood uppgå ,3 m v v d ö d ä od fö popm d dvdu popd, 94,9 m, och ubg v po jäd fö 1998, 81,9 m. Pood bä ö md omg 10 m p å fm om 2020 då od böj ju g. D ä b.. bod på 40- go gdv povgåg och ff v ommu dov g d.. bdmod dä po jäd fö 1998 odfö vd ubgfä. D öd pood ä ugv pobm fö ommu v mdfö m uymm fö vmh. Kommu fö ävd öv pobm och omm f pcpbu om g. Käghy Häd E ommu påv måg gåg v häd om ä ufö d oo. Käghy ov v hu åg häd påv Sudv ommu u. Käghy v på d må mg ommu u. E gomg öhöjg på poc u å påv ommu u md 28,9 m. Räföädg ä bäd ufå d äbdgd om ommu fodg och ud h och hu d påv om 1 å. To fö oåud obod v äbdgd bä föädg på poc 4,9 m. Smmfg Föädg 12 må, m Räföädg oåud 1 % 1,2 Löföädg 1 % 28,9 Buoodföädg 1% 44,7 G vgfföädg 1 % 2,1 Bfogföädg 100 po 3,7 Kommu 1 155,3 Kommu h hyggg f pc, m d ågg bgbdp (od) h, o d pov u, m pg. vg och öd bvmh. Kommu f bdöm doc om bgäd. Duom f d dod v om oc. Kommu bhöv og ppv vd d ågäd fö mö f pobm. S u ooppv h d f f måäg uppfy. Pogoäh h v v b och budgföjmh h gom ffu ågäd och håd odoo uvc pov. E md ä d f moådf ä b md ädg ffv oomyg. Gudäggd fö ud oom ä gom god oomyg få ämd och fövg hå g om dd budgm. Md dg v d h d öpd uppföjg uvc fom v ä mådppog. Lyc d poc hå vd, ö föuäg fö bdv god och ffv vmh fö hå ä mdg om ommu v upp ommug v vd god oom huhåg. Sudv ommu må åd ud d äm å vdmhå b oom och p ö mg om ä od. E pov uuvcg ä vgöd fö hu vä ommu fmd omm ågd. D f mmfgv myc v gö ommu uppv uuvcg om ä god og fö v ojuuvägg och fmd umg då povgåg ö och bfog b äd. Koc Ru f f po xuv jämfööd po uppgc ,1 m v ä 15,0 m äm ä fögåd å. Å vg uppgå 879,3 m v ä 140,1 m äg ä fögåd å. Sod jö få 25,5 poc 24,5 poc. Å u m Kommu 10,2 63,9 45,2 Sdbc AB -5,3-19,8 48,9 Sudv Hm AB 2,1 3,8-3,0 Nod Kmmo 0,4 0,8-0,3 Sudv-Tmå Räddgjäföbud 2,9 1,8 2,2 Sv Kommu Föäg AB 7,1 3,9 1,8 Koc u uppgå ,0 m v ä föämg md 22,1 m få fögåd å. I u gå doc jämfööd po på -47,1 m jämfö md -40,0 m fögåd å. Rä d jämfööd po bo å h u föäm md 15,0 m. F ö v g b ä 15

16 F y 16 D ä fmfö Sdbcoc föämd u om å gom oc. Sdbcoc v xuv d jämfööd po u på -7,5 m om ä c 25 m äm ä budg. D ä fmfö Sudv Egoc om v äm u ä vä. Fö bog ufö Sdbcoc v mg bog pov u, o ågo hög ä fövä. Sod % Sod 24,5 25,5 28,2 Sod uv poågd Ng 0,5 1,3 Koc od uppgå ,5 poc, mg md 1,0 poch. Adg d md od o pov u ä gågm pocu ö m ä d g p. D bä å gåg ö d ä åfd ä dg. D ö d föädg bäg ä d o vg Koäggg. Om poföp om gg om j ä md ä od fö oc gv v å bä g p ä gv om poföp u ä. D åg od fö ommu bä ommu hdguymm ä å o och öd od vo öväd. Md d u om bä d äommd å omm ogv d g p oc ö, m mdg omm gågm ö och md d o vg om pågå. D ä åud og od omm ö ämvä. Novg Ivgvoym 879,3 1019,4 811,5 Novg d v vvg, % Novg ud 2006 uppgå 879,3 m, v ä 140,1 m äg ä D ö d vg ufö ommu d y vfföbägäggg Ko om påböjd u v 2004 och bä v fu df Md dg v båd ommu och Sdbc o vg h ovg d v vvg v hög ud d å m bä m ågo D bä oc gågm ö fg v föhoppgv omm mdfö öd ä om Sdbcoc. F uu Sudv ommu fug om b å hägd bog m Räddgjäföbud. Ib b g v ommufumäg bud fpocy. Ib mo åg få och å u oc bog. Gom f vmh gom b ommuoc godogö g bydd odfföd om uäd g äg f od fö ommu och bog. A o md ocbog gö på mdmäg vo. F gåg Lvd md, mä om och bgodohvd m ofg pcg uppgc 69,2 m d 31 dcmb Ouyjd d v ommu pmdpogm mm md o dv ugö fg buff mo vdvägg. D övgpd g ä fö övg d f å bgä vd md fömå fö mog v åud. Rd d v ommu f äbäd gåg uppgc m och v huvud ågfg åfodg på ommu bog. Ud 2006 v d gomg äbdgd på ommu f gåg m 2,1 å och 2,3 å. Vd å u v d gomg äbdgd 2,3 å (2,3 å 2005) och ommu gomg ä på äbäd gåg uppgc 4,55 poc (4,50 poc 2005). F ud Kommu oåud (äbäd ud x. f g fö vfföbägäggg äbäd gåg) h ö md 34,9 m 482,2 m. Låud h ö md 294,3 m och vd md ö md 33,8 m. Ög v ud bo på öd uåg d ommu bog md 225,6 m, v g ög v f gåg på 259,4 m. Omfd vg d ommu bog f v ommu b, däv d o ög v f ud.

17 Av d o åud vd åf ugjod 173,7 m uppåg v ommu cfpogm. Cfuppåg h bäg, mo bgud v v md uppåg, fc om ågfg ud. Kommu d f ud (x. f g fö vfföbägäggg) uppgc 3 701,7 m och ä huvud fd v ommu Mdum Tm No pogm och b. D gomg föfod fö ommu äbäd ud xuv f g v vd åf 2,3 å. Fö bgä ommu hå vd md ä d vågh upp x å (fg), bö d gomg ååd öpd v uåd å udg vå å. Smdg bö hög 45 poc v åud föf om å. Vd åf uppgc d d föf å om å 26 poc v åud. D gomg äbdgd (x. f g fö poj vm.u) på ommu f ud h ud å pd m 2,3 å och 1,9 å. Vd åf uppgc äbdgd 2,3 å (2,3 å 2005) och ommu gomg uppågod uppgc 3,70 poc d 31 dcmb 2006 (3,60 poc 31 dcmb 2005). Ud 2006 md d äbäd ud md äbdgd udgd å få 20 poc 15 poc. Ko och åg äo h ud å bfu g på v åg vå, äv om äo h g ud å. Sudv ommu h ud å ö d äbäd ud md f ä fömåg ävå. Däfö h d äbäd ud å md ög ä ju ud å. To d å md f ä h ö ud å, h d gomg äbdgd fö ommu påv. Sudv ommu b fö uppå u vd ä gom fäv fomg äbdg på bäg gåg- och udd. Hg v oc äxpog ä cd, v bä b v fö df och h d xpog. Fö m ä väd dvum äwp, vvd ä omvd få ög f ä. Voym fö äwp v vd åf m. Kdv Typ v uppåg Bvjd doch åm m Uyj m Kdöf 200 0,0 Chcd 400 0,0 Kdv 150 0,0 Cfpogm ,7 Mdum Tm No Pogm ,0 Summ ,7 D h ud å fu o åbhov, fmfö fö d ommu bog. Fö v bog fg v b m ommu och bog öpd fgbhov h ommu u o dv. D o uppåg ää gom ommu cfpogm på m, m chcd, döf och dv om 750 m. Kommu ågfg uppågbhov godo md v Mdum Tm No -pogm (MTN) om m, uyj m p 31 dcmb, Pogmm möjggö mo md öpd m äg å och hög 15 å. Emou ä Sdv Ed B, Nod, Swdb och Sv Expod. Ouyjd d uv Mdum Tm No pogmm uppgc p d 31 dcmb ,3 m. Hög dvädgh Sudv ommu h uppdg å Sdd & Poo` dväd ommu. Kommu h å hög dvädgh, K-1, vd v ofg uppåg m AA- (på få AAA C, dä AAA ä hög dvädgh) vd ågfg uppåg. Rg åpg g Sdd & Poo`, b och dvfd ooom uu, fdäd öu och åg vå på d ud. Fmdu bdöm b. Låföf 2007 Efom ommu ä oåg ä måäg hå vd md mmum och d må d ä möjg uyj d mo v å. Ud 2007 h ommu f å om föf om c 625 m. F ö v g b ä 17

18 P o ö v 18 Poöv Abgvpo Abgvg fö ommuoc h g g fö d bgvpo b ud mdpod Ugågpu h v ågg och måmdv b fö uvc: god bmjö v öpo bogo och bä omp D y mjo h påböj b md y bgvg fö mdpod Po ffo A äd (mådvöd vd- och vdäd) 2006 uppgc A vdäd h ö md 74 jämfö md A mådvöd vdäd och v h ö md , vv 165 ä vdäd om m fö bmdågäd PLUS-jobb. A vdäd p fövg B- och ubdg Fghoo FAVI Kommuyoo Kuu & Fd Lmäoo Mjöoo Socjä Sdbyggdoo Övfömydämd Av d vdäd po ä 83 poc vo mg md 1 poc jämfö md 2005 och 17 poc mä. Mdåd ä 47 å. Ad vdäd ud 30 å h ö ågo mdg om d vdäd 55 å och äd h ö md 0,7 pocd jämfö md ,5 poc. Åduu Pofööjg D ä fofd å pd yg gomfö. På o ä pobm v h uymm fö ä d måg väubdd ugdom om gä v böj b ommu. Iom v omåd, b.. föoä, f d v b och d h bv vå y v chfjä. Som d b udä fmd yg v chf o vmh h ä dfööjgpogm fö fö hd yg vo påböj. I d dd vå omgåg d 30 vo. Povgåg Povgåg ud å v 185, vv 45 ä vgåg md h juäg. Ud 2007 bä m ågo, fö ud d ommd å gg på 225 och däf ö yg. Avgåg md ådpo bä ud pod uppgå vdäd, v mov 30 poc v d fö ävd vdäd. A f ådpoä d å v god övämm md bä. Mågfd Ad äd om ä ufödd h ö och 2005 v 6,6 poc född d. D jämfö md 6,5 poc v ommumdbog ä u född. Ud 2006 h fö ö d mågfd ogo gjo. Iom m fö ä ubdgpogm h 15 ågdubdd vd bjud möjgh få b hvå d o fövg. Efh få pogmm ä myc god, d f dg h f pogmm u få äg ho o bgv.

19 Ld- och mdbuvcg E y doduopogm h påböj. Pogmm, om h hf 50- dg, g fö hd yäd chf oduo d fö ommuoc gmmm y- och dgym och h mog på myc pov ä v dg. Ud mdpod h poj fö fö jävyd gupp på 13 bp gomfö. Gupp h g gomgå myc pov uvcg. Ud å påböjd mdbuvcgpogm fö fö hd bp om b- och ubdgfövg. I fö omgåg, om pågå.o.m. vå 2007 d mdb få ju o oo och föoo. Ldä Ud 2006 h dä gomfö. Ld ommu v övg vädg b. D gä åvä md b ö mäh om md po och md äg. D hä ä ocå ågo v ä g få mdbudög v på vå bp ä hög. Vd ämm d dp ä uvcd och mud, m h övg ydg må fö d vmh m v fö och m h hög uäcg ä omp fö uppdg. Nä d gä möjgh uvcg v åvä vmhomp om dp ä ämmdgd äg och g f uppv d äc. Abgvg AG Må fö bgvg Ag ä bd mb och uvcg g bgvfågo bd fög Sudvgo och Ag v om v uuby m d o bgv. I dcmb 2006 ä 44 o fög och mydgh mdmm bgvg. Häoäg Ud å h 56 poc v d äd v h f fåvd hög fm dg på gud v judom. D ä mg jämfö md å då movd yc v 57 poc. 24 poc v d äd h fåvo på gud v judom 6-29 dg, md 21 poc h jufåvo 30 dg m. D äd g om d å gjo på gupp ågdjuv h ud 2006 fo uppv pov u. M o jufåvo m ud å gg d fofd på fö hög vå. Rv h doc Sudv ommu jämfö md d ommu åg fåvo pg. ohä. E ood c ä jufåvo d yg ådgupp ö ud å. Av d ä h äd ud påböj fö fö ög. Fö yg föä fö föbä häoäg h bu g om ä gmm h fö ödj chf b md föbyggd häovåd och hbg. Rdovg v jufåvo Sjufåvo poc v d äd mmgd od bd To jufåvod 7,7 7,7 9,1 Vv jufåvo 60 dg m 69,2 72,6 72,5 Kvo 8,6 8,7 10,0 Mä 3,9 3,7 5,0 29 å yg 4,2 3,5 3, å 7,0 7,0 8,3 50 å och äd 9,5 9,7 11,6 Pood Gom åg öäggg h udg p fö uvc m ydg öpo. D g på v ygupp om gjo ud å h mdv m jämäd öäg. Smdg bä d öd ou om v yomåd ocå öou md d bgv. D gomg öög få oob 2005 oob 2006 bv 3,2 poc. Ab md 2007 å öövy h påböj md uppdg v öäggg. Pood h ö md 6,6 poc få 2005 och ugö 66 poc v ommu o dfod. F ö v g b ä Pood, m Lö och äg 2 048, , , , ,3 Soc vgf 713,5 673,4 653,7 662,4 599,9 Pood 192,6 193,8 177,8 170,2 179,1 Övg pood 31,8 25,9 18,0 25,0 30,3 Summ 2 986, , , , ,6 Foo: www. ffgcy.com 19

20 D f d o v g 20 Dfdovg vmh ood p ämd m Budg 2006 Uf 2006 Budgvv Uf 2005 Igåd b u Kommufumäg -11,0-10,2 0,8-9,5 1,8 Kommuy -252,7-262,6-9,9-230,0 29,2 - ommuyoo -80,2-82,8-2,6-74,1 - ommuy -5,0-5,1-0,1-5,0 - huhåvf 0,0 2,4 2,4 2,3 - övg ommugmm vmh -167,5-177,1-9,6-153,2 B- och ubdgämd , ,1-18, ,3-0,7 - föo -315,4-331,2-15,8-291,3 - gudo -819,3-830,8-11,5-797,2 - gymo -291,6-298,4-6,8-280,5 - uuo -19,2-18,8 0,4-17,1 - äo -77,0-67,7 9,3-65,5 - ämd och övgpd -59,7-54,2 5,5-81,7 Socämd , ,4-28, ,0 8,7 - omog om fuohdd -289,6-293,7-4,1-263,7 - dvd- och fmjomog -301,0-314,4-13,4-303,8 - ädomog -778,4-785,7-7,3-738,1 - dmo, ämd och övg -91,9-95,6-3,7-93,4 Fghämd -77,7-84,4-6,7-88,6 21,0 Iäfd vmh 13,3 17,5 4,2 1,5 - bygg- och fövg 15,0 17,5 2,5-3,7 - ommu- och oovc 1,0 1,6 0,6-0,3 - ädvc 0,1 1,5 1,4 2,2 - udv ö -2,9-2,2 0,7 3,3 - b 0,1-0,9-1,0 Sfd vmh -91,0-101,9-10,9-90,1 - poduo / väghåg -76,7-86,9-10,2-75,9 - umjö -14,3-15,0-0,7-14,2 Kuu- och fdämd -208,9-208,3 0,6-209,4 8,2 - uuvmh -84,4-85,7-1,3-83,4 - fdvmh -83,3-81,6 1,7-86,0 - öd uu- och fdvmh -28,2-27,3 0,9-27,8 - ämd och oo -13,0-13,7-0,7-12,2 Nämd fö bmd, vuxubdg och go -58,7-52,9 5,8-47,9 28,5 - bmd -20,6-18,9 1,7-18,0 - vuxubdg -32,1-27,1 5,0-25,5 - go -1,1-1,3-0,2 1,3 - ämd och oo -4,9-5,6-0,7-5,7 Sdbyggdämd -46,0-43,0 3,0-20,1 29,5 - m, dupå och hm 7,0 12,1 5,1 11,7 - mv och og 3,2-1,4-4,6 8,2 - bodpg -10,0-10,0 0,0-7,5 - g 0,0-2,5-2,5-1,6 - bdbd -1,0-2,0-1,0 0,1 - ämd och oo -43,6-36,6 7,0-29,8 - övg -1,6-2,6-1,0-1,2 Mjöämd -11,2-11,8-0,6-10,0 0,7 - mjöoo och ämd -14,8-15,4-0,6-13,8 - gg och udögv. 3,7 3,7 0,0 3,9 - g v jö -0,1-0,1 0,0-0,1 Lmäämd -0,1-0,1 0,0 0,0 0,4 - mä -0,1-0,1 0,0 0,0 Övfömydämd och föodämd -5,7-6,5-0,8-6,4 0,1 Kommuvo -2,4-2,7-0,3-2,1 0,3 Vämd -1,8-1,1 0,7-0,1 0,0 Fg* 87,1 35,6-51,5 85,2 0,0 Summ , ,5-106, ,2 127,7 *Udo fö fg häö g fmfö få oföu vd föäjg v fd. Sdjö juhu

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Välkomna till F R I M Ä R K A U K T I ON

Välkomna till F R I M Ä R K A U K T I ON Väo R I M Ä R K A U K T I ON Ldg d. K u Ijud vå dvg våuo. udgåd 7, og 7, K. B yg o vä äd uo, d god jgh g d o oj. V h å å o å d hu d g. Myc ud, Äv Vyo, B ydådo. Må g yd. O. Vg dg d.. E d vo. K u. Thod Co

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. P f ^ : 45 PP P Å: _ 15:d Åg Ö 8 1902 (828) PPP ; P P? 6: 8: 5: 3: : Ö YÅ: Ö : 2 3 1 7 Y 1 7 104 XP 9 ÖP: 1 0 Ö : 5 6 1 4 7 1 6 4 6 g bd ch g fdf ch hä ä föv h vå ä! ö u dg d d d gd ch vg pä f d d jub

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KOMMISSIONÄRER TJTGIFNINGSTID: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG. IDUNS PRAKTUFPLAGA ÖPPEN KL STOCKHOLM IDUNS MODETIDN. UTAN PL.

KOMMISSIONÄRER TJTGIFNINGSTID: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG. IDUNS PRAKTUFPLAGA ÖPPEN KL STOCKHOLM IDUNS MODETIDN. UTAN PL. N:R 32 (763). ÖRDAGN PRNUMRATONSPRS DUN PR - ÅR: DUNS PRAKTUFPAGA DUNS MODTDN. > MD P. DUNS MODTDN. UTAN P. > RDAKTÖR TJTGFNNGSTD: KR. 6: 10 OCH AUGUST UTGFVAR: TRÄFFAS SÄKRAST K. H. MT K O N U N G N CRONA,

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

TEKNOLOGIDAGENE 2014

TEKNOLOGIDAGENE 2014 TEKNOLOGIDAGENE 2014 TRONDHEIM MICHAEL HELLBORG NORDBRO I STOCKHOLM AB.obo. fo@obo. 08-645 45 00 Nobo Sochom AB Kup 13 126 31 Häg Svg Copygh 2014 Nobo AGENDA INTRODUKTION NORDBRO AB MATIÈRE SAS PRESENTATION

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer