Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen"

Transkript

1 Ådovg 2006

2 Fm å mmdg Fomägd 31/ To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3 774,6 755,1 Vmh od, m , , , , ,3 Avvg, m -133,4-129,1-115,2-117,4-114,7 *Nood, m , , , , ,9 Sä, ujämg, g dbdg, m 3 735, , , , ,5 Fo, m 13,2 9,3 10,7-1,0-7,0 *Ru f fo, m 72,5 63,9 45,2-93,5-51,4 Tgåg, m 7 236, , , , ,1 Tgåg p vå, Sud, väg, m 5 188, , , , ,8 Sud, väg p vå, Eg p, m 2 048, , , , ,3 Eg p p vå, Poud vföbd, ommu, m 2 003, , , , ,6 Smöud och uppup ö, ofg, m 191,5 186,1 183,6 189,5 173,0 *Nood d v ä, % 98,1 98,2 98,6 102,8 101,4 Sod, % 28,3 29,8 32,3 33,1 33,9 Sod poågd, % 1,7 4,2 5,2 5,9 8,9 Bvd, % Gomg ä äbäd gåg, % 4,6 4,5 4,9 5,3 5,6 Gomg ä äbäd ud, % 3,7 3,6 4,0 4,4 4,9 Novg, m 228,5 265,4 251,2 185,9 164,1 Novg d v vvg, % A vdäd Lö och äg x oc vgf, m 2 048, , , , ,3 Koc *Nood, m , , , , ,2 *Ru f fo, m 75,1 90,1 102,4-67,6-28,8 Sod, % 24,5 25,5 28,2 28,3 29,2 Sod poågd, % Ng 0,5 1,3 1,2 3,8 Novg, m 879,3 1019,4 811,5 382,7 519,4 Novg d v vvg, % Bvd, % *x jämfööd po Ådovg 2006 Sudv ommu Sudv ommu, ommuyoo, oomvdg, m 2007 Omgbd: Bgv Foo m Ch Bj Poduo: Koovc, Sudv ommu

3 Ihåföcg Kommuy odföd... 4 Vå vo... 5 Po yg och ogo... 6 Fövgbä Omväd God oom huhåg F y Poöv Dfdovg Ivgdovg Vmhöv Kommu Kommuy B- och ubdgämd Socämd Fghämd Kuu- och fdämd Nämd fö bmd,.. vuxubdg och go Sdbyggdämd Lmäämd Mjöämd Övfömydämd Föodämd Vämd Kommuvo Bog och ommuföbud Sdbc AB oc Sdbc AB modbog Sudv Eg AB oc Sudv Eä AB REKO Sudv AB Mhm AB Sudboäd Sudv AB Sudv V AB - oc Sudv ommu dufgh.. uvcg AB SKIFU Sudv A AB Fou Uvcg Sudv AB Sudv-Tmå Räddgjäföbud Nod Kmmo Sudv Sudv Hm AB Sv Kommu Föäg AB F öv Ruäg Bgfödppo Bäg No Rdovgpcp Rvobä Bgppfög... 67

4 K o m m u y o d f ö d F ä ågo Rod! J, d v f m ä 10 å d v v å hä måg. Och d v äu äg d å måg hd jobb och å få v u. Så d må ju byd Sudv ä b! B bo, b jobb, b dv fög. Och d v v o öv, fö d ä v mm om Sudv ä b, och b äu bä! Fö åg å d hd ommu ä må fö hu måg v u v å D äd m o ju äg å gc, mdg om v böjd fou äu m på om ä vg fö v mäo väj bo. F jobb ä åd. V böjd b m ym och u fö uvc ägv föuäg - mm md ägv. På d ä båd dv och uvc Iv Sudv och Åo Scc P. Och om gädd på mo gö d fö h Sudvgo. Och fö v u å o ou om båd fög, jobb och omp bhöv v u bjud d om f h Sudvgo, ov om d ä jobb, boäd, ubdg, hoppg, vmg ågo. Ivgg v d y IKEA-vuhu ä oxmp på ågo om ä b fö h go på måg ä. D ä ocå vg pub och gc fö uvc Sudv om do, b om gg b och b hu b om h. Sdvo Sudv ä ocå gg b f, och båd d och u g o v v ggmg och v f om f Sudv. D o umg ä m g gmm g, då b v ogb. Gmm fö ä ocå d vc och jä om ommu bjud och v fö. D ä d päd få vo på hu d fug och uppv v Sudvbo. Och om of v d g d f ä öjd och pov, m v f d om föbä gö på d ä. Kommu vg u, pc om fö d jäfög, ä d mdb och d omp. Däfö v jg p på c mdb fö ud å, och uppm v o. D gö vdg ä ffåg och upp. Fö mg om föodvd h å gvv päg v hö v. Föbd, mpjd, md och u vdg. Ef åg u och föhdg fc v ocå mjo fö d ommd mdpod. D bv fu f d md få hop o ggfög och ommu må- och up fö ommd å. V p, ocdmo, väp och mjöp d gö, ä f bu fuföj vå gmmm ågd ud mdpod: ä v o, öd yggh fö äd, v b md ägv fö y jobb och ö ggmg mfåg. D omm b vg och päd pod fö Sudv uvcg. A bhöv hjäp. A hjäp. Gö d du ocå, md d om du ä fö och d om p dg. Och d ä mm v Sudv b äu bä! Ch Bgud, Kommuy odföd

5 Vå vo Sudv päg v opmm och fmdo. Umäd fö ommu ä god fohä och hög vv fö mdbog, dä b och ugdom bhov å cum. A mäo, ov häom, uvc och v v Sudv. Sudv ä moo fö d go uvcg öd Nod. I d o fug Sudv om födöm fö d ommu. V å v o Sudv omb d o d uu-, do- och öjubud md d d yggh och äh u, dä mäo ö g ygg på go och og. Nägv mågfd g b och väx h ommu om m fö vd u å. Sudv ä oppmhä md ågg håb uvcg. Kupd Sudv h högg ubdg få föo uv om g äg och växf fö vj dvd uvc. Mdbämmd och dgh päg Sudv, dä våd ä m mdbog och föodvd. Bvd v uuho mjö och uomåd d och d ä vg g ommu pg och uvcg. Sudv ä md o o v, xpv och yf ommu om oc u och fy. Sudv ä d u d m d b bg, äh hv, d vc ävd och d og dp. Vo og ommufumäg d 20 pmb v Socdmo, Väp, Kdmo,. Mjöp d gö, Mod Smgp och. Cp. Foo: www. ffgcy.com

6 p o y g Po yg och ogo Kommufumäg Huvudv fö d ommu vmh gg ho d föodvd po. Kommu hög bud og ä ommufumäg. Sudv ommufumäg h 81 föodvd dmö om väj mä v v fjäd å. Sd v 2002 h ocdmo mm md väp bd mjo ommufumäg. Ef v pmb 2006 bdd ocdmo, väp och mjöp d gö y mjo. Å p f och md d v pd ommufumäg. Vdgd 2006 öd 79 poc ( v öbägd dog). Vd v 2002 dog 77,5 poc v d öbägd ( v ). Vu ommufumäg A ö Md A ö Md Socdmo Mod mgp Fop b Cp Väp Kdmo Mjöp d gö Svgdmo Ad p Ej godäd ö Summ Kommufumäg och d dmö f övgpd bu, om.x., må- och ufödg fö d ommu vmh och om dgg v v.x. ämd. Vd g och uväd ommufumäg ommu vmh. Kommufumäg ud å 2006 Kommufumäg h mmä 11 gåg ud å, vv d mmäd md dmö vd hö v. D fö mmäd md d y ommufumägdmö ägd um d 6 ovmb 2006, då dmö pdum och ommuy uåg. Å ädföcg fö ommufumäg upp 237 pu. Ud å h föjd m g upp fö fomo och duo: Lo fögd, Ufågg v Sdbc AB och dobog, BoFu Rgo, Ädomog, Sdvo Sudv, Kfvämv Ko m HBTfågo (homoxu, bxu och po). Kommuy, ämd och ommu bog D öpd b md d och mod ommu vmh ö v ommuy, om ocå bd buäd om bhd v ommufumäg. Ud ommufumäg f ocå ov ämd om v fö o vmhomåd. E d v ommu vmh bdv ommu bog och ommuföbud. D hägd bog ä md ud ocbog Sdbc AB. Ldmö ommuy, ämd, ommuföbud och bog u v ommufumäg. Fövg Kommu mdb f om o fövg, om ä uppdd f o vmhomåd och of yd ud ämd. Mdb ufö b g d bu om f v fumäg, y och ämd. Iom ommu f o c äd. Duom f c 850 äd om d ommu bog och ommuföbud.

7 Kommuogo Kommufumäg Kommuvo O g o Sdbc AB Kommuy Kommuyoo Sudv Eg AB Mhm AB Sudv V AB SKIFU AB*** Sudv Eä AB Ro Sudv AB Kov Fövg AB Ko Ojg AB (75%) Sudboäd Sudv AB MSvg V AB (80%) Sudv P AB Suv Sudv AB Sudv A AB Fou Uvcg Sudv AB B- och ubdgämd Socämd Fghämd Kuu- och fdämd NAVI* Sdbyggdämd Mjöämd B- och ubdgfövg Socjä Fghoo Kuu & Fd FAVI** Sdbyggdoo Mjöoo Sudv-Tmå äddgjäföbud (80,25%) Nod Kmmo Sudv (68%) Lmäämd Övfömydämd Föodämd Lmäoo Övfömydämd Sudv Hm AB (45%) Vämd Sv Kommu Föäg AB (31%) *Nämd fö bmd, vuxubdg och go **Fövg fö bmd, vuxubdg och go ***Sudv ommu Idufghuvcg AB SKIFU 7

8 O m v ä d y Foo: www. ffgcy.com 8 Omväd Smhäoom Uvcg om vädoom påv d hm oom om ä bod v omfd xpo och mpo. D gob ojuuuvcg h päg v d åg äo. D h mm md god fögv och o vgbhov bdg uppvg fö vg. D gob väx v BNP (buoopodu) bv dyg 5 poc och om OECD-omåd c 2,7 poc. D v oom h ud 2006 hf hög väx ä OECD-omåd om hh, md BNP-väx på c 4,5 poc. Ivg omväd h fo dv på d v xpo, mdg om d hm ffåg ö. D väx h yäguppgåg, ä ud d hv v å. Smdg h bfubud ö, v gö böh m movd gd. Kommuo Kommu (. dg) ugö väg d v d hm oom och v 2006 fö c 20 poc v BNP. Ud 2006 dov ommuo pov oom u på omg 14 m. Ru bo doc väg d på pov gågff, fäm gg v 2005 å ä. Läg på bmd m uvcg v yäg och ö ä v uomodg fö ommuo. Idg åggåd ujämg v om m Svg ommu. D d ommu ä bo däfö huvud på uvcg v udg om hh, m d g bfoguvcg. Sudg uvcg bo d på yäg och d på öuvcg. Md f mäo b påv ocå ommu odd pov, fom od fö bö, b.. fööjgöd, fövä m. Uvcg Sudv Bfog Å 2006 öd Sudv bfog md 472 po (337 å 2005), och uppgc vd åf 2006/ po. D ä d ö bfogög ud å d ommummgg på Sd å 2000 h bfog Sudv ö dg vj å. Äv Sudvgo fomägd fo- ä ö. Ud 2006 öd go fomägd md 275 po po. Föuom Sudv öd äv fomägd Tmå, md d md Häöd, Åg, Hudv och Nodg. Äv pdg m ommu go foä ö, fäm od-ydg g. Fomägd Sudv Kä: SCB Ud å född po, v ä mg jämfö md fö å. Födo bv doc pov, 57 f född ä död. Ifyg ommu öd jämfö md fögåd å (3 605) po, mdg om ufyg öd (3 324) po. D u fyo på po. I md d öd bfog ö äv ffåg på bod. Ud 2006 byggd mmg c 140 y ägh ommu. Byggo h I hm, Sdjö/ Måo, Ubåväg på Aö. Nägv Iom ägv f Sudv f o och o pomåd: cuofboog, dg jä m b, föäg och po. Fö d omåd dd 2003 uvcgb om m fö Åo Scc P AB, om äv ö vfc pöp. Tmm omf pomåd dyg dubb å måg äd (17 poc) jämfö md (8 poc) föhåd o äd. Som g föäg v go ovoym h Åo Scc P mdv bg v fögfoo om m m på Muv. So f v KK-f mm md å o ogdufög.

9 Ud 2005 och 2006 h f fög b g uö vmh Sudv. IKEA vgd ud vå ybygg vuhu, mdg om Iohu bygg u fö ymm f bu. D h bdg hdomåd B ä äg om Nod ö öpcum. I Sd h Z öpp bu, och g I h öpp mdg om f ombyggdpp åå. Myjöhu/Smådv bd ud 2006 mod poduoäggg Sudv. Ebgb dv ä mb md Iv Sudv. Ad xmp på fög och ogo om uvc vmh ud 2006 ä b.. F, Modu 1, S, Sog och Bogv. I Sv Nägv g 2006 v fögm Svg ommu äd Sudv å åg pcg 173: p, f 2005 å f 206: p. Fö föbä fögm b ommu vd md hdgp om h om må föbä ommu vc fög, ö dog md fög och föbä yd fögd ho jämä och föodvd. Syäg Syäg h d 1998 ö Sudv, f ö dgåg ud d fö å på Uvcg h v d d, m 2005 v ög dubb å hög fö Sudv (0,6 poc) ä fö (0,3 poc). Smdg h Sudv ågo hög yäggd ä. Jämfö md ä d y Sudv hög fäm om bch fögjä, hd och ommuo, offg fövg, pog och uu jä m våd och omog. Smdg ä d äg om fmfö vg och ubdg/fog. Syäguvcg, dgbfog Kä: SCB Abmd v på uvcg öv h d ud Ud å md d öpp böh och åg vd å u på 4,5 poc (4,8 poc) jämfö md 3,5 poc (4,2 poc). Fäm fä po bmdågäd h mdfö d o böh h m och uppgc 6,8 poc (7,8 poc) jämfö md 5,6 poc (6,3 poc). Ad v d öpp bö om ä åd å uppgå 8,2 poc (8 poc) jämfö md 5,2 poc (6,2 poc). Fmd D o oom uvcg vä ågm bom ud Ibomg USA mov v ju u uoomåd m fo myc väx A. D f oo fö fo hög ojp, bb pf på fghmd USA fg dof hämm d gob väx. Svg oom foä ä, doc md äg väx bä BNP-väx dämp m v fo god md hög vg. Syäg och d pv oumo bä ö föjd v d god ojuu. Svg md oom uvcg y v väx d o go, och goföog ugö däfö b fö väx fö mo och md ommu. Ab md uvc Sudvgo, dä Sudv, Tmå, Häöd, Åg, Hudv och Nodg gå, foä och ud 2006 og gmm vfög. Ab ä d äm pod fäm d på ää öd fuuvg, m mb omf äv ommu vmh och äd uvcgpoj. D omfd pdg v ocå på d ömdg y v gomb fö go fög och mdbog. Kommuo oom uvc vä d äm å. Smdg foä v på vmh väx oug v bä ommu må b md få u m och bä vmh v bfg u. Fö u väd på bä ä måg ommu och dg på föbä poduv fmöv. E vg fo fö ommu ä h god odg på f. Då m fö pög g dgg. D bdömg yd på go f äg. F ö v g b ä 9

10 F y God oom huhåg Kommu oom yg b fäm på Kommug och Lg om ommu dovg. D ädd på d pu fö äpå E v d ö föädg v ommu budg g f må m j och må fö vmh om h byd fö god oom huhåg. Duom ådovg fövgbä hå uvädg v om må fö god oom huhåg h uppå. Eg ommdo få Svg ommu och dg gföädg fö hd om uppmg uvc px om omåd. D ä däfö vj ommu uppgf f g fom fö ämpg om g mv. Sudv ommu h ud måg å äv g mo ud f äg och god oom huhåg. I p h d bu övgpd f må, mbudggmod md åommd uppföjg md oom fou ud öpd äpå m oo. Rj och må h fö vmh g doum om bu v ommufumäg, b.. budg, pocy, p och pogm. Vmh h om m fö u bdv, uvc och ffv vmh ufå gv j och må. Vj ämd åg p fö oo, och ä ydg öpd föj upp d ooym. Åg ppo ämd u v d oo ommuy. Bd d omåd om ämd h g ud å äm bmjöågäd, fomo få öym, vg och dovg v doomd, u fö dovg v ä, uppföjg v vmhp, y v dmv u, goopogm fö hg v yd m oo. Kommu f må ä uppdd f d fy p u, pc, och oo. Kommu uppå d f v d f må, u ä fdäd, vg h u jävf, oåud h väx och bgbdp ä god. Dämo ä budgföjmh och pogoäh h fdäd u hä f föbäg gö. D ämdpcf vmhmå ä v vd ä. E övgpd bdömg ä ämd h vd gd h uppå mjo v d d må. Smdg o f må h uppå ud å. Fö v må ä d ocå vå gö v bdömg v måuppfy. I o o ämd h b g fö uppå d v ommufumäg bud må. Smmfgv dämd äg ommu v d yc uppfy d må om ommufumäg fä budg fö 2006, m h och hå. Föädg fö bä dg Sd m v 2005 pågå b md uvc fom fö hu ommuoc d. Syf md b ä p öd ydgh, ffv och gomg v d po mjo vj. Ab omf b.. måuu, ydoum och dgpoc ufomg. D fö p föädg påv doc fö äpå Måuppfy 2006 Foo: Sd Ldé I budg fö 2006 bud ommufumäg om f må m vmhmå p ämd. D må md d måuppfy p äm ud f y m pv ämd vmhöv. Hä p mmfd bd öv ommu måuppfy. 10

11 F y Må och måuppfy Sudv ommu f må bygg på fy p v ä vg fö bdöm god oom huhåg, ämg d f u, pcuvcg, föhåd m oo öv d f uvcg. Ruppv v v b ommu h öv ä och od ud å. Kpcppv hd om h god pc fö mö f vågh på åg. Rppv hd om på o j bhöv vd d ågäd fö mö oom pobm. Kooppv v v oo ommu h öv d oom uvcg. Kommufumäg og föjd f må mbd md bu om budg fö 2006: Ru Å u v pov. Fö äc v gfg v vg m vädäg v ogåg u uppgå m 1 poc v ä och bdg, v mov 37 m. D budgd u f ompgbudg uppgå 55,0 m. Ivg fd vmh (xuv ömm vg om j om ämd m) f md g md och bö j övg 150 m. Måuppfy Ru uppgå 10,2 m. I u gå jämfööd po md 62,3 m. Rä d po bo uppgå u 72,5 m. Å u xuv jämfööd po ä 1,9 poc v ä och dbdg. Rumå ä dämd uppfy. Ivg uppgå 228,5 m, xuv gfg v Koäggg. Av d ä 20,9 m vd äfd vmh och d.. ömm vg uppgå 28,1 m. Dämd uppgå d fd vg 179,5 m. Egfg v vg uppgå 107 poc dv. ommu h u f vg md g md fu u. Må dämd om fom ommu- yc f vg md g md. Kpc Kommu bhå oföädd, dv. 22:29. Noåud (f ud - f gåg) bö m och få j övg 500 m. D g p (ogåg) vädä och väx m md fo. Vd xmpv vå poc fo d g p väx md m 37 m. Måuppfy Kommu ä oföädd Må ä dämd uppfy. Noåud (äbäd ud- äbäd gåg) uppgå vd åf 923,5 m. Då ud fg v Koäggg md 441,3 m. Rä d bo uppgå oåud 482,2 m. Må dämd äg h uppå fom fg v Koäggg j bö ä md d måvämg (fom h åud mov v opo g). D g p ö md 10,2 m fö 2006 v ä ög på 0,5 poc. Ifoög g KPI v 1,6 poc v bä ommu u bhöv ög v g p på 32,6 m. D bä må uppå D få ädå om pov ommu o o oföu ö d g p. R D ofg bgbdp (vd döf) mov m måd bg, v mov m 300 m. Måuppfy Bgbdp ommu (vd md pu döf) uppgå 819 m v övg må på 300 m. F ö v g b ä 11

12 F y Koo Pogoäh och budgföjmh v god. Måuppfy Vmh ood h övg budg md 1,2 poc v ä ågo fö hög. Budgföjmh ä dämd h gom god. Pogo fö vmh ood vd dåppo p 30 ugu md åuf md 0,8 poc v bä pogoäh v h fdäd. Må dämd äg v h uppfy. Sudv ommu Ru f fo xuv jämfööd po uppgå ,5 m. D ä föbäg jämfö md 2005 md 8,6 m. Å vg uppgå 228,5 m v v mg vg ud f md ä och föäjg v m äggggåg. Sod jö få 29,8 poc 28,3 poc. Å u g bv ä 64,3 m v bä ommu oom ä b. Nooduvcg m Iä 921,4 874,8 831,3 Kod , , ,6 Jämfööd po -62,3 0,0 0,0 Avvg -133,4-129,1-115,2 Nood , , ,5 Nood x öd po , , ,5 Föädg, % 5,9 4,7-1,8 Vmh ood h ud 2006 ö md 5,9 poc jämfö md Ög ä dyg poch hög ä budg och bo fäm på öd od om vmh bomog, dvd- och fmjomog, äg, ädomog, väghåg och ovf. Ög uöv budg ä fdäd och d ä vg ämd h budgdcp fö oodög b fö o. S- och bdguvcg m Sä och bdg 3 735, , ,0 Ög 209,7 176,8 66,5 Ög, % 5,9% 5,3% 2,0% Sä, ujämg och bdg bd md c 78 poc v ommu ä. Vmh xo och vgf m f ä bd md ååd 22 poc. D g ä uvcd bä ä fövä ud 2006 o d bod på d pov gg v 2005 å ä, m äv d pmä bäd ä 2006 ä ågo hög ä vd om budg. Uvcg på ä och bdg d å h doc v ågo äg Sudv ä o fäm bod d föädd ujämgym, fmfö gäd odujämg, om ä födg fö Sudv jämfö md dg ym. Nood d v ä och bdg Nood d v ä och bdg 98,1% 98,2% 98,6% Nood (x. jämfööd po) d v ä och bdg ä övådg må på ommu oom uvcg och b m ä och od. Uppgå ood d hög 100 poc v ä och bdg h ommu pov b m od och ä. Nyc uppgå 2006 å bou 98,1 poc, v ä ågo bä ä Ud d fö å på hd Sudv ommu odd om övg 100 poc ud f å uppgc oodd 102,8 poc v b fg bhövd fö få b oom g. D gv uvcg väd 2004 då d uppgc 98,6 poc och d vå h u bbhå och föbä ågo ud 2005 och

13 Å u m Å u x jämfööd po 72,5 63,9 45,2 Å u föhåd ä och g bdg 1,9% 1,8% 1,3% Födg Vmh -44,0 28,6 11,4 S och bdg Å u xuv jämfööd po uppgå 72,5 m v ä 8,6 m hög ä Ru ä ocå 17,5 m hög ä d budgd u på 55,0 m. Adg d pov u ä ä, bdg och fo pov vv. Vmh h doc gv vv v ä ågo ood och dä d om v vmh äv åhåmh fö ommu fmd h god oom huhåg. Å u föhåd ä och g bdg uppgå 1,9 poc v ä öv d må om ommufumäg bu. D uppgå ä Svg ommu och dg ommdo på 2,0 poc. Rommdo på 2,0 poc ä fö ommu b.. u f vg m gö väg po. Bv 45,3-34,0-8,0 Fo 16,2 16,3 12,8 P övo 55,0 53,0 29,0 m Å u 10,2 63,9 45,2 - Avgå, mg ov -16,2-25,6-6,7 + Tägg, oföu vd föäjg v Sdjö juhu 53, Tägg, påg övo 16,4 26,6 - Ju u g bv 64,3 64,9 38,5 - Avgå gåd udo g bv -1,0-65,9-104,4 To övo 63,3-1,0-65,9 Bv ä ommug v på oom b fö ommu och dg. Rg mdg udg, fö v po, få v på gg v udo v å. Av u på 10,2 m vgå 16,2 m ov md oföu på 53,9 m vd föäjg v f.d. Sdjö juhu och 16,4 m fö ämd påg övo ägg. D mdfö ommu få ju u g bv på 64,3 m hd ommu cumu udo g bv på 104,4 m. D äc md 103,4 m. D ååd udo dämd äc D bä ommu uppå fu b 2006, v bä ommu h b f gud å på fö fmd. Kommug v v ä udo uppod u d äc om d vå äommd å. D p fumäg og f bou 2003 v udo u äc 2007 m ommu h u yc äc udo å dg. Födg m äggggåg och omäggåg % Aäggggåg 94,0 93,3 95,1 Omäggåg 6,0 6,7 4,9 Tgågföädg 5,7 12,2 4,6 D å h födg m omäggåg och äggggåg g på jäm vå, 95 poc äggggåg och 5 poc omäggåg öd doc d omäggåg, fäm på gud v ocbog uyj ocood om ä ofg fod ä fö upp ågfg å. Äv ud 2006 h ocood uyj äv om bopp ä ågo äg ä Ög fö gåg ud 2006 v 5,7 poc v ä c 4 poch hög ä fo. Adg ä fmfö hög vg och öd uåg d ommu bog. D o ög 2005 bodd fmfö på Sudv Eg oc vg Koäggg. F ö v g b ä 13

14 F y 14 Å vg Ivgvoym 228,5 265,4 251,2 Novg d v vvg, % Sfggd, % Novg ud 2006 uppgå 228,5 m, v ä 36,9 m äg ä Bd ö vg äm Kobäcj, ombyggd v Hgo, ombyggd v gm AMU-c och voby på Vämm o. T ovg ä ommu gfg v Koäggg äv om d dovgmäg ä om äggggåg fom gffä gö fö Sudv Eg äg. Ad ovg m äggggåg föhåd vvg ä 171 poc, v bä ommu h v 71 poc m ä vd om v v på gm vg och dämd h d m äggggåg ö. Novg h övg vvg d å. Av å vg m äggggåg h mg u gf. Ad fd vg h ö d å fäm c v d föbäd u. Lvd % Kvd Bvd F ogåg, m , ,1-675,8 F ogåg x ocg -667,5-691,0-675,8 Kommu h vd på c 55 poc v ä vå md fögåd å. Kvd om g åg m md hjäp v v fg och döf på c 750 m ommu mö f bgopp. Om döf u ä md u vd övg 100 poc. D f ogåg, dv. omäggåg och f äggggåg mu ofg och ågfg ud, h m d å. D o mg 2005 och 2006 bo fäm på gföfd v d v vg Koäggg. Rä g bo gg d f ogåg c 25 m bä ä 2005 m äv åg m bä ä D v ommu o d o vg u bhå vå på d f ogåg. Sod % Sod 28,3 29,8 32,3 Sod uv poågd 1,7 4,2 5,2 Kommu od ä må på d f y, dv. hu o d v gåg om f md g p. Sod 2006 uppgå 28,3 poc, mg md 1,5 poch få fögåd å. Adg d md od o pov u ä o d bod på gågm pocu ö m ä d g p. Ibvmh h ocå hf gv påv på od. D öd uåg, fmfö och md Sudv Eg vg Koäggg, mdfö äg od ä om Sudv Eg hd f vg jäv. Om poföp om gg om j ä md uppgå od d 1,7 poc v gg ud gom 21 poc. D föhådv åg od fö ommu bä ommu hdguymm ä å o och öd od ä vg fö ö hdguymm vd äm d. Md d vg om gö om oc m d öd poud ä d budgd u d äm å äc fö ö od. Poågd m Aväg fö po och d föp 81,8 67,7 62,0 Avföbd Poföp om g upp bd väg 1 921, , ,8 To föp 2 003, , ,8 Kommu o poföp uv ö öd ud 2006 md 185,7 m 10,2 poc. D o föp uppgå 2 003,6 vv 1 921,8 ä v äd ågd ä 1998 om dov bäg gh md d ommu dovgg. Poföp bä ö ud d äm fm å md c vå poc p å. H ommu poågd h åå, dv.

15 ommu h å b pg g vmh. Pood uppgå ,3 m v v d ö d ä od fö popm d dvdu popd, 94,9 m, och ubg v po jäd fö 1998, 81,9 m. Pood bä ö md omg 10 m p å fm om 2020 då od böj ju g. D ä b.. bod på 40- go gdv povgåg och ff v ommu dov g d.. bdmod dä po jäd fö 1998 odfö vd ubgfä. D öd pood ä ugv pobm fö ommu v mdfö m uymm fö vmh. Kommu fö ävd öv pobm och omm f pcpbu om g. Käghy Häd E ommu påv måg gåg v häd om ä ufö d oo. Käghy ov v hu åg häd påv Sudv ommu u. Käghy v på d må mg ommu u. E gomg öhöjg på poc u å påv ommu u md 28,9 m. Räföädg ä bäd ufå d äbdgd om ommu fodg och ud h och hu d påv om 1 å. To fö oåud obod v äbdgd bä föädg på poc 4,9 m. Smmfg Föädg 12 må, m Räföädg oåud 1 % 1,2 Löföädg 1 % 28,9 Buoodföädg 1% 44,7 G vgfföädg 1 % 2,1 Bfogföädg 100 po 3,7 Kommu 1 155,3 Kommu h hyggg f pc, m d ågg bgbdp (od) h, o d pov u, m pg. vg och öd bvmh. Kommu f bdöm doc om bgäd. Duom f d dod v om oc. Kommu bhöv og ppv vd d ågäd fö mö f pobm. S u ooppv h d f f måäg uppfy. Pogoäh h v v b och budgföjmh h gom ffu ågäd och håd odoo uvc pov. E md ä d f moådf ä b md ädg ffv oomyg. Gudäggd fö ud oom ä gom god oomyg få ämd och fövg hå g om dd budgm. Md dg v d h d öpd uppföjg uvc fom v ä mådppog. Lyc d poc hå vd, ö föuäg fö bdv god och ffv vmh fö hå ä mdg om ommu v upp ommug v vd god oom huhåg. Sudv ommu må åd ud d äm å vdmhå b oom och p ö mg om ä od. E pov uuvcg ä vgöd fö hu vä ommu fmd omm ågd. D f mmfgv myc v gö ommu uppv uuvcg om ä god og fö v ojuuvägg och fmd umg då povgåg ö och bfog b äd. Koc Ru f f po xuv jämfööd po uppgc ,1 m v ä 15,0 m äm ä fögåd å. Å vg uppgå 879,3 m v ä 140,1 m äg ä fögåd å. Sod jö få 25,5 poc 24,5 poc. Å u m Kommu 10,2 63,9 45,2 Sdbc AB -5,3-19,8 48,9 Sudv Hm AB 2,1 3,8-3,0 Nod Kmmo 0,4 0,8-0,3 Sudv-Tmå Räddgjäföbud 2,9 1,8 2,2 Sv Kommu Föäg AB 7,1 3,9 1,8 Koc u uppgå ,0 m v ä föämg md 22,1 m få fögåd å. I u gå doc jämfööd po på -47,1 m jämfö md -40,0 m fögåd å. Rä d jämfööd po bo å h u föäm md 15,0 m. F ö v g b ä 15

16 F y 16 D ä fmfö Sdbcoc föämd u om å gom oc. Sdbcoc v xuv d jämfööd po u på -7,5 m om ä c 25 m äm ä budg. D ä fmfö Sudv Egoc om v äm u ä vä. Fö bog ufö Sdbcoc v mg bog pov u, o ågo hög ä fövä. Sod % Sod 24,5 25,5 28,2 Sod uv poågd Ng 0,5 1,3 Koc od uppgå ,5 poc, mg md 1,0 poch. Adg d md od o pov u ä gågm pocu ö m ä d g p. D bä å gåg ö d ä åfd ä dg. D ö d föädg bäg ä d o vg Koäggg. Om poföp om gg om j ä md ä od fö oc gv v å bä g p ä gv om poföp u ä. D åg od fö ommu bä ommu hdguymm ä å o och öd od vo öväd. Md d u om bä d äommd å omm ogv d g p oc ö, m mdg omm gågm ö och md d o vg om pågå. D ä åud og od omm ö ämvä. Novg Ivgvoym 879,3 1019,4 811,5 Novg d v vvg, % Novg ud 2006 uppgå 879,3 m, v ä 140,1 m äg ä D ö d vg ufö ommu d y vfföbägäggg Ko om påböjd u v 2004 och bä v fu df Md dg v båd ommu och Sdbc o vg h ovg d v vvg v hög ud d å m bä m ågo D bä oc gågm ö fg v föhoppgv omm mdfö öd ä om Sdbcoc. F uu Sudv ommu fug om b å hägd bog m Räddgjäföbud. Ib b g v ommufumäg bud fpocy. Ib mo åg få och å u oc bog. Gom f vmh gom b ommuoc godogö g bydd odfföd om uäd g äg f od fö ommu och bog. A o md ocbog gö på mdmäg vo. F gåg Lvd md, mä om och bgodohvd m ofg pcg uppgc 69,2 m d 31 dcmb Ouyjd d v ommu pmdpogm mm md o dv ugö fg buff mo vdvägg. D övgpd g ä fö övg d f å bgä vd md fömå fö mog v åud. Rd d v ommu f äbäd gåg uppgc m och v huvud ågfg åfodg på ommu bog. Ud 2006 v d gomg äbdgd på ommu f gåg m 2,1 å och 2,3 å. Vd å u v d gomg äbdgd 2,3 å (2,3 å 2005) och ommu gomg ä på äbäd gåg uppgc 4,55 poc (4,50 poc 2005). F ud Kommu oåud (äbäd ud x. f g fö vfföbägäggg äbäd gåg) h ö md 34,9 m 482,2 m. Låud h ö md 294,3 m och vd md ö md 33,8 m. Ög v ud bo på öd uåg d ommu bog md 225,6 m, v g ög v f gåg på 259,4 m. Omfd vg d ommu bog f v ommu b, däv d o ög v f ud.

17 Av d o åud vd åf ugjod 173,7 m uppåg v ommu cfpogm. Cfuppåg h bäg, mo bgud v v md uppåg, fc om ågfg ud. Kommu d f ud (x. f g fö vfföbägäggg) uppgc 3 701,7 m och ä huvud fd v ommu Mdum Tm No pogm och b. D gomg föfod fö ommu äbäd ud xuv f g v vd åf 2,3 å. Fö bgä ommu hå vd md ä d vågh upp x å (fg), bö d gomg ååd öpd v uåd å udg vå å. Smdg bö hög 45 poc v åud föf om å. Vd åf uppgc d d föf å om å 26 poc v åud. D gomg äbdgd (x. f g fö poj vm.u) på ommu f ud h ud å pd m 2,3 å och 1,9 å. Vd åf uppgc äbdgd 2,3 å (2,3 å 2005) och ommu gomg uppågod uppgc 3,70 poc d 31 dcmb 2006 (3,60 poc 31 dcmb 2005). Ud 2006 md d äbäd ud md äbdgd udgd å få 20 poc 15 poc. Ko och åg äo h ud å bfu g på v åg vå, äv om äo h g ud å. Sudv ommu h ud å ö d äbäd ud md f ä fömåg ävå. Däfö h d äbäd ud å md ög ä ju ud å. To d å md f ä h ö ud å, h d gomg äbdgd fö ommu påv. Sudv ommu b fö uppå u vd ä gom fäv fomg äbdg på bäg gåg- och udd. Hg v oc äxpog ä cd, v bä b v fö df och h d xpog. Fö m ä väd dvum äwp, vvd ä omvd få ög f ä. Voym fö äwp v vd åf m. Kdv Typ v uppåg Bvjd doch åm m Uyj m Kdöf 200 0,0 Chcd 400 0,0 Kdv 150 0,0 Cfpogm ,7 Mdum Tm No Pogm ,0 Summ ,7 D h ud å fu o åbhov, fmfö fö d ommu bog. Fö v bog fg v b m ommu och bog öpd fgbhov h ommu u o dv. D o uppåg ää gom ommu cfpogm på m, m chcd, döf och dv om 750 m. Kommu ågfg uppågbhov godo md v Mdum Tm No -pogm (MTN) om m, uyj m p 31 dcmb, Pogmm möjggö mo md öpd m äg å och hög 15 å. Emou ä Sdv Ed B, Nod, Swdb och Sv Expod. Ouyjd d uv Mdum Tm No pogmm uppgc p d 31 dcmb ,3 m. Hög dvädgh Sudv ommu h uppdg å Sdd & Poo` dväd ommu. Kommu h å hög dvädgh, K-1, vd v ofg uppåg m AA- (på få AAA C, dä AAA ä hög dvädgh) vd ågfg uppåg. Rg åpg g Sdd & Poo`, b och dvfd ooom uu, fdäd öu och åg vå på d ud. Fmdu bdöm b. Låföf 2007 Efom ommu ä oåg ä måäg hå vd md mmum och d må d ä möjg uyj d mo v å. Ud 2007 h ommu f å om föf om c 625 m. F ö v g b ä 17

18 P o ö v 18 Poöv Abgvpo Abgvg fö ommuoc h g g fö d bgvpo b ud mdpod Ugågpu h v ågg och måmdv b fö uvc: god bmjö v öpo bogo och bä omp D y mjo h påböj b md y bgvg fö mdpod Po ffo A äd (mådvöd vd- och vdäd) 2006 uppgc A vdäd h ö md 74 jämfö md A mådvöd vdäd och v h ö md , vv 165 ä vdäd om m fö bmdågäd PLUS-jobb. A vdäd p fövg B- och ubdg Fghoo FAVI Kommuyoo Kuu & Fd Lmäoo Mjöoo Socjä Sdbyggdoo Övfömydämd Av d vdäd po ä 83 poc vo mg md 1 poc jämfö md 2005 och 17 poc mä. Mdåd ä 47 å. Ad vdäd ud 30 å h ö ågo mdg om d vdäd 55 å och äd h ö md 0,7 pocd jämfö md ,5 poc. Åduu Pofööjg D ä fofd å pd yg gomfö. På o ä pobm v h uymm fö ä d måg väubdd ugdom om gä v böj b ommu. Iom v omåd, b.. föoä, f d v b och d h bv vå y v chfjä. Som d b udä fmd yg v chf o vmh h ä dfööjgpogm fö fö hd yg vo påböj. I d dd vå omgåg d 30 vo. Povgåg Povgåg ud å v 185, vv 45 ä vgåg md h juäg. Ud 2007 bä m ågo, fö ud d ommd å gg på 225 och däf ö yg. Avgåg md ådpo bä ud pod uppgå vdäd, v mov 30 poc v d fö ävd vdäd. A f ådpoä d å v god övämm md bä. Mågfd Ad äd om ä ufödd h ö och 2005 v 6,6 poc född d. D jämfö md 6,5 poc v ommumdbog ä u född. Ud 2006 h fö ö d mågfd ogo gjo. Iom m fö ä ubdgpogm h 15 ågdubdd vd bjud möjgh få b hvå d o fövg. Efh få pogmm ä myc god, d f dg h f pogmm u få äg ho o bgv.

19 Ld- och mdbuvcg E y doduopogm h påböj. Pogmm, om h hf 50- dg, g fö hd yäd chf oduo d fö ommuoc gmmm y- och dgym och h mog på myc pov ä v dg. Ud mdpod h poj fö fö jävyd gupp på 13 bp gomfö. Gupp h g gomgå myc pov uvcg. Ud å påböjd mdbuvcgpogm fö fö hd bp om b- och ubdgfövg. I fö omgåg, om pågå.o.m. vå 2007 d mdb få ju o oo och föoo. Ldä Ud 2006 h dä gomfö. Ld ommu v övg vädg b. D gä åvä md b ö mäh om md po och md äg. D hä ä ocå ågo v ä g få mdbudög v på vå bp ä hög. Vd ämm d dp ä uvcd och mud, m h övg ydg må fö d vmh m v fö och m h hög uäcg ä omp fö uppdg. Nä d gä möjgh uvcg v åvä vmhomp om dp ä ämmdgd äg och g f uppv d äc. Abgvg AG Må fö bgvg Ag ä bd mb och uvcg g bgvfågo bd fög Sudvgo och Ag v om v uuby m d o bgv. I dcmb 2006 ä 44 o fög och mydgh mdmm bgvg. Häoäg Ud å h 56 poc v d äd v h f fåvd hög fm dg på gud v judom. D ä mg jämfö md å då movd yc v 57 poc. 24 poc v d äd h fåvo på gud v judom 6-29 dg, md 21 poc h jufåvo 30 dg m. D äd g om d å gjo på gupp ågdjuv h ud 2006 fo uppv pov u. M o jufåvo m ud å gg d fofd på fö hög vå. Rv h doc Sudv ommu jämfö md d ommu åg fåvo pg. ohä. E ood c ä jufåvo d yg ådgupp ö ud å. Av d ä h äd ud påböj fö fö ög. Fö yg föä fö föbä häoäg h bu g om ä gmm h fö ödj chf b md föbyggd häovåd och hbg. Rdovg v jufåvo Sjufåvo poc v d äd mmgd od bd To jufåvod 7,7 7,7 9,1 Vv jufåvo 60 dg m 69,2 72,6 72,5 Kvo 8,6 8,7 10,0 Mä 3,9 3,7 5,0 29 å yg 4,2 3,5 3, å 7,0 7,0 8,3 50 å och äd 9,5 9,7 11,6 Pood Gom åg öäggg h udg p fö uvc m ydg öpo. D g på v ygupp om gjo ud å h mdv m jämäd öäg. Smdg bä d öd ou om v yomåd ocå öou md d bgv. D gomg öög få oob 2005 oob 2006 bv 3,2 poc. Ab md 2007 å öövy h påböj md uppdg v öäggg. Pood h ö md 6,6 poc få 2005 och ugö 66 poc v ommu o dfod. F ö v g b ä Pood, m Lö och äg 2 048, , , , ,3 Soc vgf 713,5 673,4 653,7 662,4 599,9 Pood 192,6 193,8 177,8 170,2 179,1 Övg pood 31,8 25,9 18,0 25,0 30,3 Summ 2 986, , , , ,6 Foo: www. ffgcy.com 19

20 D f d o v g 20 Dfdovg vmh ood p ämd m Budg 2006 Uf 2006 Budgvv Uf 2005 Igåd b u Kommufumäg -11,0-10,2 0,8-9,5 1,8 Kommuy -252,7-262,6-9,9-230,0 29,2 - ommuyoo -80,2-82,8-2,6-74,1 - ommuy -5,0-5,1-0,1-5,0 - huhåvf 0,0 2,4 2,4 2,3 - övg ommugmm vmh -167,5-177,1-9,6-153,2 B- och ubdgämd , ,1-18, ,3-0,7 - föo -315,4-331,2-15,8-291,3 - gudo -819,3-830,8-11,5-797,2 - gymo -291,6-298,4-6,8-280,5 - uuo -19,2-18,8 0,4-17,1 - äo -77,0-67,7 9,3-65,5 - ämd och övgpd -59,7-54,2 5,5-81,7 Socämd , ,4-28, ,0 8,7 - omog om fuohdd -289,6-293,7-4,1-263,7 - dvd- och fmjomog -301,0-314,4-13,4-303,8 - ädomog -778,4-785,7-7,3-738,1 - dmo, ämd och övg -91,9-95,6-3,7-93,4 Fghämd -77,7-84,4-6,7-88,6 21,0 Iäfd vmh 13,3 17,5 4,2 1,5 - bygg- och fövg 15,0 17,5 2,5-3,7 - ommu- och oovc 1,0 1,6 0,6-0,3 - ädvc 0,1 1,5 1,4 2,2 - udv ö -2,9-2,2 0,7 3,3 - b 0,1-0,9-1,0 Sfd vmh -91,0-101,9-10,9-90,1 - poduo / väghåg -76,7-86,9-10,2-75,9 - umjö -14,3-15,0-0,7-14,2 Kuu- och fdämd -208,9-208,3 0,6-209,4 8,2 - uuvmh -84,4-85,7-1,3-83,4 - fdvmh -83,3-81,6 1,7-86,0 - öd uu- och fdvmh -28,2-27,3 0,9-27,8 - ämd och oo -13,0-13,7-0,7-12,2 Nämd fö bmd, vuxubdg och go -58,7-52,9 5,8-47,9 28,5 - bmd -20,6-18,9 1,7-18,0 - vuxubdg -32,1-27,1 5,0-25,5 - go -1,1-1,3-0,2 1,3 - ämd och oo -4,9-5,6-0,7-5,7 Sdbyggdämd -46,0-43,0 3,0-20,1 29,5 - m, dupå och hm 7,0 12,1 5,1 11,7 - mv och og 3,2-1,4-4,6 8,2 - bodpg -10,0-10,0 0,0-7,5 - g 0,0-2,5-2,5-1,6 - bdbd -1,0-2,0-1,0 0,1 - ämd och oo -43,6-36,6 7,0-29,8 - övg -1,6-2,6-1,0-1,2 Mjöämd -11,2-11,8-0,6-10,0 0,7 - mjöoo och ämd -14,8-15,4-0,6-13,8 - gg och udögv. 3,7 3,7 0,0 3,9 - g v jö -0,1-0,1 0,0-0,1 Lmäämd -0,1-0,1 0,0 0,0 0,4 - mä -0,1-0,1 0,0 0,0 Övfömydämd och föodämd -5,7-6,5-0,8-6,4 0,1 Kommuvo -2,4-2,7-0,3-2,1 0,3 Vämd -1,8-1,1 0,7-0,1 0,0 Fg* 87,1 35,6-51,5 85,2 0,0 Summ , ,5-106, ,2 127,7 *Udo fö fg häö g fmfö få oföu vd föäjg v fd. Sdjö juhu

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser) Lopp 1

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015.

Racing News. tirsdag 14. april 2015. spillelister og tips. V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! nr. 29 2015. Spændende midtuge V86-Jackpot, V64 fra Jägersro og skandinavisk i Billund! Racing News nr. 29 2015 tirsdag 14. april 2015 spillelister og tips tirsdag 14. april onsdag 15. april torsdag 16. april lørdag

Läs mer

1 14: 8 1-0-3 And Ro Kr 6/6-4 7/ 2140 3 14,2a c x 215 50' 2 14: 8 0-0-0 Wer Gu E 25/6-9 12/ 2160 0 16,8 c c 1267 10'

1 14: 8 1-0-3 And Ro Kr 6/6-4 7/ 2140 3 14,2a c x 215 50' 2 14: 8 0-0-0 Wer Gu E 25/6-9 12/ 2160 0 16,8 c c 1267 10' ÅR150711 1 V4-1 Svensk Travsports Montélopp 4-åriga och äldre 200.001-1.000.000 kr. 10 startande. 25.000-12.000-7.000-4.700-3.100-2.300(2.300) Lopp 1 Årjäng (År=31) Lö Auto 1640 JUST INDEED -v10- Hedström

Läs mer