Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen"

Transkript

1 Ådovg 2006

2 Fm å mmdg Fomägd 31/ To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3 774,6 755,1 Vmh od, m , , , , ,3 Avvg, m -133,4-129,1-115,2-117,4-114,7 *Nood, m , , , , ,9 Sä, ujämg, g dbdg, m 3 735, , , , ,5 Fo, m 13,2 9,3 10,7-1,0-7,0 *Ru f fo, m 72,5 63,9 45,2-93,5-51,4 Tgåg, m 7 236, , , , ,1 Tgåg p vå, Sud, väg, m 5 188, , , , ,8 Sud, väg p vå, Eg p, m 2 048, , , , ,3 Eg p p vå, Poud vföbd, ommu, m 2 003, , , , ,6 Smöud och uppup ö, ofg, m 191,5 186,1 183,6 189,5 173,0 *Nood d v ä, % 98,1 98,2 98,6 102,8 101,4 Sod, % 28,3 29,8 32,3 33,1 33,9 Sod poågd, % 1,7 4,2 5,2 5,9 8,9 Bvd, % Gomg ä äbäd gåg, % 4,6 4,5 4,9 5,3 5,6 Gomg ä äbäd ud, % 3,7 3,6 4,0 4,4 4,9 Novg, m 228,5 265,4 251,2 185,9 164,1 Novg d v vvg, % A vdäd Lö och äg x oc vgf, m 2 048, , , , ,3 Koc *Nood, m , , , , ,2 *Ru f fo, m 75,1 90,1 102,4-67,6-28,8 Sod, % 24,5 25,5 28,2 28,3 29,2 Sod poågd, % Ng 0,5 1,3 1,2 3,8 Novg, m 879,3 1019,4 811,5 382,7 519,4 Novg d v vvg, % Bvd, % *x jämfööd po Ådovg 2006 Sudv ommu Sudv ommu, ommuyoo, oomvdg, m 2007 Omgbd: Bgv Foo m Ch Bj Poduo: Koovc, Sudv ommu

3 Ihåföcg Kommuy odföd... 4 Vå vo... 5 Po yg och ogo... 6 Fövgbä Omväd God oom huhåg F y Poöv Dfdovg Ivgdovg Vmhöv Kommu Kommuy B- och ubdgämd Socämd Fghämd Kuu- och fdämd Nämd fö bmd,.. vuxubdg och go Sdbyggdämd Lmäämd Mjöämd Övfömydämd Föodämd Vämd Kommuvo Bog och ommuföbud Sdbc AB oc Sdbc AB modbog Sudv Eg AB oc Sudv Eä AB REKO Sudv AB Mhm AB Sudboäd Sudv AB Sudv V AB - oc Sudv ommu dufgh.. uvcg AB SKIFU Sudv A AB Fou Uvcg Sudv AB Sudv-Tmå Räddgjäföbud Nod Kmmo Sudv Sudv Hm AB Sv Kommu Föäg AB F öv Ruäg Bgfödppo Bäg No Rdovgpcp Rvobä Bgppfög... 67

4 K o m m u y o d f ö d F ä ågo Rod! J, d v f m ä 10 å d v v å hä måg. Och d v äu äg d å måg hd jobb och å få v u. Så d må ju byd Sudv ä b! B bo, b jobb, b dv fög. Och d v v o öv, fö d ä v mm om Sudv ä b, och b äu bä! Fö åg å d hd ommu ä må fö hu måg v u v å D äd m o ju äg å gc, mdg om v böjd fou äu m på om ä vg fö v mäo väj bo. F jobb ä åd. V böjd b m ym och u fö uvc ägv föuäg - mm md ägv. På d ä båd dv och uvc Iv Sudv och Åo Scc P. Och om gädd på mo gö d fö h Sudvgo. Och fö v u å o ou om båd fög, jobb och omp bhöv v u bjud d om f h Sudvgo, ov om d ä jobb, boäd, ubdg, hoppg, vmg ågo. Ivgg v d y IKEA-vuhu ä oxmp på ågo om ä b fö h go på måg ä. D ä ocå vg pub och gc fö uvc Sudv om do, b om gg b och b hu b om h. Sdvo Sudv ä ocå gg b f, och båd d och u g o v v ggmg och v f om f Sudv. D o umg ä m g gmm g, då b v ogb. Gmm fö ä ocå d vc och jä om ommu bjud och v fö. D ä d päd få vo på hu d fug och uppv v Sudvbo. Och om of v d g d f ä öjd och pov, m v f d om föbä gö på d ä. Kommu vg u, pc om fö d jäfög, ä d mdb och d omp. Däfö v jg p på c mdb fö ud å, och uppm v o. D gö vdg ä ffåg och upp. Fö mg om föodvd h å gvv päg v hö v. Föbd, mpjd, md och u vdg. Ef åg u och föhdg fc v ocå mjo fö d ommd mdpod. D bv fu f d md få hop o ggfög och ommu må- och up fö ommd å. V p, ocdmo, väp och mjöp d gö, ä f bu fuföj vå gmmm ågd ud mdpod: ä v o, öd yggh fö äd, v b md ägv fö y jobb och ö ggmg mfåg. D omm b vg och päd pod fö Sudv uvcg. A bhöv hjäp. A hjäp. Gö d du ocå, md d om du ä fö och d om p dg. Och d ä mm v Sudv b äu bä! Ch Bgud, Kommuy odföd

5 Vå vo Sudv päg v opmm och fmdo. Umäd fö ommu ä god fohä och hög vv fö mdbog, dä b och ugdom bhov å cum. A mäo, ov häom, uvc och v v Sudv. Sudv ä moo fö d go uvcg öd Nod. I d o fug Sudv om födöm fö d ommu. V å v o Sudv omb d o d uu-, do- och öjubud md d d yggh och äh u, dä mäo ö g ygg på go och og. Nägv mågfd g b och väx h ommu om m fö vd u å. Sudv ä oppmhä md ågg håb uvcg. Kupd Sudv h högg ubdg få föo uv om g äg och växf fö vj dvd uvc. Mdbämmd och dgh päg Sudv, dä våd ä m mdbog och föodvd. Bvd v uuho mjö och uomåd d och d ä vg g ommu pg och uvcg. Sudv ä md o o v, xpv och yf ommu om oc u och fy. Sudv ä d u d m d b bg, äh hv, d vc ävd och d og dp. Vo og ommufumäg d 20 pmb v Socdmo, Väp, Kdmo,. Mjöp d gö, Mod Smgp och. Cp. Foo: www. ffgcy.com

6 p o y g Po yg och ogo Kommufumäg Huvudv fö d ommu vmh gg ho d föodvd po. Kommu hög bud og ä ommufumäg. Sudv ommufumäg h 81 föodvd dmö om väj mä v v fjäd å. Sd v 2002 h ocdmo mm md väp bd mjo ommufumäg. Ef v pmb 2006 bdd ocdmo, väp och mjöp d gö y mjo. Å p f och md d v pd ommufumäg. Vdgd 2006 öd 79 poc ( v öbägd dog). Vd v 2002 dog 77,5 poc v d öbägd ( v ). Vu ommufumäg A ö Md A ö Md Socdmo Mod mgp Fop b Cp Väp Kdmo Mjöp d gö Svgdmo Ad p Ej godäd ö Summ Kommufumäg och d dmö f övgpd bu, om.x., må- och ufödg fö d ommu vmh och om dgg v v.x. ämd. Vd g och uväd ommufumäg ommu vmh. Kommufumäg ud å 2006 Kommufumäg h mmä 11 gåg ud å, vv d mmäd md dmö vd hö v. D fö mmäd md d y ommufumägdmö ägd um d 6 ovmb 2006, då dmö pdum och ommuy uåg. Å ädföcg fö ommufumäg upp 237 pu. Ud å h föjd m g upp fö fomo och duo: Lo fögd, Ufågg v Sdbc AB och dobog, BoFu Rgo, Ädomog, Sdvo Sudv, Kfvämv Ko m HBTfågo (homoxu, bxu och po). Kommuy, ämd och ommu bog D öpd b md d och mod ommu vmh ö v ommuy, om ocå bd buäd om bhd v ommufumäg. Ud ommufumäg f ocå ov ämd om v fö o vmhomåd. E d v ommu vmh bdv ommu bog och ommuföbud. D hägd bog ä md ud ocbog Sdbc AB. Ldmö ommuy, ämd, ommuföbud och bog u v ommufumäg. Fövg Kommu mdb f om o fövg, om ä uppdd f o vmhomåd och of yd ud ämd. Mdb ufö b g d bu om f v fumäg, y och ämd. Iom ommu f o c äd. Duom f c 850 äd om d ommu bog och ommuföbud.

7 Kommuogo Kommufumäg Kommuvo O g o Sdbc AB Kommuy Kommuyoo Sudv Eg AB Mhm AB Sudv V AB SKIFU AB*** Sudv Eä AB Ro Sudv AB Kov Fövg AB Ko Ojg AB (75%) Sudboäd Sudv AB MSvg V AB (80%) Sudv P AB Suv Sudv AB Sudv A AB Fou Uvcg Sudv AB B- och ubdgämd Socämd Fghämd Kuu- och fdämd NAVI* Sdbyggdämd Mjöämd B- och ubdgfövg Socjä Fghoo Kuu & Fd FAVI** Sdbyggdoo Mjöoo Sudv-Tmå äddgjäföbud (80,25%) Nod Kmmo Sudv (68%) Lmäämd Övfömydämd Föodämd Lmäoo Övfömydämd Sudv Hm AB (45%) Vämd Sv Kommu Föäg AB (31%) *Nämd fö bmd, vuxubdg och go **Fövg fö bmd, vuxubdg och go ***Sudv ommu Idufghuvcg AB SKIFU 7

8 O m v ä d y Foo: www. ffgcy.com 8 Omväd Smhäoom Uvcg om vädoom påv d hm oom om ä bod v omfd xpo och mpo. D gob ojuuuvcg h päg v d åg äo. D h mm md god fögv och o vgbhov bdg uppvg fö vg. D gob väx v BNP (buoopodu) bv dyg 5 poc och om OECD-omåd c 2,7 poc. D v oom h ud 2006 hf hög väx ä OECD-omåd om hh, md BNP-väx på c 4,5 poc. Ivg omväd h fo dv på d v xpo, mdg om d hm ffåg ö. D väx h yäguppgåg, ä ud d hv v å. Smdg h bfubud ö, v gö böh m movd gd. Kommuo Kommu (. dg) ugö väg d v d hm oom och v 2006 fö c 20 poc v BNP. Ud 2006 dov ommuo pov oom u på omg 14 m. Ru bo doc väg d på pov gågff, fäm gg v 2005 å ä. Läg på bmd m uvcg v yäg och ö ä v uomodg fö ommuo. Idg åggåd ujämg v om m Svg ommu. D d ommu ä bo däfö huvud på uvcg v udg om hh, m d g bfoguvcg. Sudg uvcg bo d på yäg och d på öuvcg. Md f mäo b påv ocå ommu odd pov, fom od fö bö, b.. fööjgöd, fövä m. Uvcg Sudv Bfog Å 2006 öd Sudv bfog md 472 po (337 å 2005), och uppgc vd åf 2006/ po. D ä d ö bfogög ud å d ommummgg på Sd å 2000 h bfog Sudv ö dg vj å. Äv Sudvgo fomägd fo- ä ö. Ud 2006 öd go fomägd md 275 po po. Föuom Sudv öd äv fomägd Tmå, md d md Häöd, Åg, Hudv och Nodg. Äv pdg m ommu go foä ö, fäm od-ydg g. Fomägd Sudv Kä: SCB Ud å född po, v ä mg jämfö md fö å. Födo bv doc pov, 57 f född ä död. Ifyg ommu öd jämfö md fögåd å (3 605) po, mdg om ufyg öd (3 324) po. D u fyo på po. I md d öd bfog ö äv ffåg på bod. Ud 2006 byggd mmg c 140 y ägh ommu. Byggo h I hm, Sdjö/ Måo, Ubåväg på Aö. Nägv Iom ägv f Sudv f o och o pomåd: cuofboog, dg jä m b, föäg och po. Fö d omåd dd 2003 uvcgb om m fö Åo Scc P AB, om äv ö vfc pöp. Tmm omf pomåd dyg dubb å måg äd (17 poc) jämfö md (8 poc) föhåd o äd. Som g föäg v go ovoym h Åo Scc P mdv bg v fögfoo om m m på Muv. So f v KK-f mm md å o ogdufög.

9 Ud 2005 och 2006 h f fög b g uö vmh Sudv. IKEA vgd ud vå ybygg vuhu, mdg om Iohu bygg u fö ymm f bu. D h bdg hdomåd B ä äg om Nod ö öpcum. I Sd h Z öpp bu, och g I h öpp mdg om f ombyggdpp åå. Myjöhu/Smådv bd ud 2006 mod poduoäggg Sudv. Ebgb dv ä mb md Iv Sudv. Ad xmp på fög och ogo om uvc vmh ud 2006 ä b.. F, Modu 1, S, Sog och Bogv. I Sv Nägv g 2006 v fögm Svg ommu äd Sudv å åg pcg 173: p, f 2005 å f 206: p. Fö föbä fögm b ommu vd md hdgp om h om må föbä ommu vc fög, ö dog md fög och föbä yd fögd ho jämä och föodvd. Syäg Syäg h d 1998 ö Sudv, f ö dgåg ud d fö å på Uvcg h v d d, m 2005 v ög dubb å hög fö Sudv (0,6 poc) ä fö (0,3 poc). Smdg h Sudv ågo hög yäggd ä. Jämfö md ä d y Sudv hög fäm om bch fögjä, hd och ommuo, offg fövg, pog och uu jä m våd och omog. Smdg ä d äg om fmfö vg och ubdg/fog. Syäguvcg, dgbfog Kä: SCB Abmd v på uvcg öv h d ud Ud å md d öpp böh och åg vd å u på 4,5 poc (4,8 poc) jämfö md 3,5 poc (4,2 poc). Fäm fä po bmdågäd h mdfö d o böh h m och uppgc 6,8 poc (7,8 poc) jämfö md 5,6 poc (6,3 poc). Ad v d öpp bö om ä åd å uppgå 8,2 poc (8 poc) jämfö md 5,2 poc (6,2 poc). Fmd D o oom uvcg vä ågm bom ud Ibomg USA mov v ju u uoomåd m fo myc väx A. D f oo fö fo hög ojp, bb pf på fghmd USA fg dof hämm d gob väx. Svg oom foä ä, doc md äg väx bä BNP-väx dämp m v fo god md hög vg. Syäg och d pv oumo bä ö föjd v d god ojuu. Svg md oom uvcg y v väx d o go, och goföog ugö däfö b fö väx fö mo och md ommu. Ab md uvc Sudvgo, dä Sudv, Tmå, Häöd, Åg, Hudv och Nodg gå, foä och ud 2006 og gmm vfög. Ab ä d äm pod fäm d på ää öd fuuvg, m mb omf äv ommu vmh och äd uvcgpoj. D omfd pdg v ocå på d ömdg y v gomb fö go fög och mdbog. Kommuo oom uvc vä d äm å. Smdg foä v på vmh väx oug v bä ommu må b md få u m och bä vmh v bfg u. Fö u väd på bä ä måg ommu och dg på föbä poduv fmöv. E vg fo fö ommu ä h god odg på f. Då m fö pög g dgg. D bdömg yd på go f äg. F ö v g b ä 9

10 F y God oom huhåg Kommu oom yg b fäm på Kommug och Lg om ommu dovg. D ädd på d pu fö äpå E v d ö föädg v ommu budg g f må m j och må fö vmh om h byd fö god oom huhåg. Duom ådovg fövgbä hå uvädg v om må fö god oom huhåg h uppå. Eg ommdo få Svg ommu och dg gföädg fö hd om uppmg uvc px om omåd. D ä däfö vj ommu uppgf f g fom fö ämpg om g mv. Sudv ommu h ud måg å äv g mo ud f äg och god oom huhåg. I p h d bu övgpd f må, mbudggmod md åommd uppföjg md oom fou ud öpd äpå m oo. Rj och må h fö vmh g doum om bu v ommufumäg, b.. budg, pocy, p och pogm. Vmh h om m fö u bdv, uvc och ffv vmh ufå gv j och må. Vj ämd åg p fö oo, och ä ydg öpd föj upp d ooym. Åg ppo ämd u v d oo ommuy. Bd d omåd om ämd h g ud å äm bmjöågäd, fomo få öym, vg och dovg v doomd, u fö dovg v ä, uppföjg v vmhp, y v dmv u, goopogm fö hg v yd m oo. Kommu f må ä uppdd f d fy p u, pc, och oo. Kommu uppå d f v d f må, u ä fdäd, vg h u jävf, oåud h väx och bgbdp ä god. Dämo ä budgföjmh och pogoäh h fdäd u hä f föbäg gö. D ämdpcf vmhmå ä v vd ä. E övgpd bdömg ä ämd h vd gd h uppå mjo v d d må. Smdg o f må h uppå ud å. Fö v må ä d ocå vå gö v bdömg v måuppfy. I o o ämd h b g fö uppå d v ommufumäg bud må. Smmfgv dämd äg ommu v d yc uppfy d må om ommufumäg fä budg fö 2006, m h och hå. Föädg fö bä dg Sd m v 2005 pågå b md uvc fom fö hu ommuoc d. Syf md b ä p öd ydgh, ffv och gomg v d po mjo vj. Ab omf b.. måuu, ydoum och dgpoc ufomg. D fö p föädg påv doc fö äpå Måuppfy 2006 Foo: Sd Ldé I budg fö 2006 bud ommufumäg om f må m vmhmå p ämd. D må md d måuppfy p äm ud f y m pv ämd vmhöv. Hä p mmfd bd öv ommu måuppfy. 10

11 F y Må och måuppfy Sudv ommu f må bygg på fy p v ä vg fö bdöm god oom huhåg, ämg d f u, pcuvcg, föhåd m oo öv d f uvcg. Ruppv v v b ommu h öv ä och od ud å. Kpcppv hd om h god pc fö mö f vågh på åg. Rppv hd om på o j bhöv vd d ågäd fö mö oom pobm. Kooppv v v oo ommu h öv d oom uvcg. Kommufumäg og föjd f må mbd md bu om budg fö 2006: Ru Å u v pov. Fö äc v gfg v vg m vädäg v ogåg u uppgå m 1 poc v ä och bdg, v mov 37 m. D budgd u f ompgbudg uppgå 55,0 m. Ivg fd vmh (xuv ömm vg om j om ämd m) f md g md och bö j övg 150 m. Måuppfy Ru uppgå 10,2 m. I u gå jämfööd po md 62,3 m. Rä d po bo uppgå u 72,5 m. Å u xuv jämfööd po ä 1,9 poc v ä och dbdg. Rumå ä dämd uppfy. Ivg uppgå 228,5 m, xuv gfg v Koäggg. Av d ä 20,9 m vd äfd vmh och d.. ömm vg uppgå 28,1 m. Dämd uppgå d fd vg 179,5 m. Egfg v vg uppgå 107 poc dv. ommu h u f vg md g md fu u. Må dämd om fom ommu- yc f vg md g md. Kpc Kommu bhå oföädd, dv. 22:29. Noåud (f ud - f gåg) bö m och få j övg 500 m. D g p (ogåg) vädä och väx m md fo. Vd xmpv vå poc fo d g p väx md m 37 m. Måuppfy Kommu ä oföädd Må ä dämd uppfy. Noåud (äbäd ud- äbäd gåg) uppgå vd åf 923,5 m. Då ud fg v Koäggg md 441,3 m. Rä d bo uppgå oåud 482,2 m. Må dämd äg h uppå fom fg v Koäggg j bö ä md d måvämg (fom h åud mov v opo g). D g p ö md 10,2 m fö 2006 v ä ög på 0,5 poc. Ifoög g KPI v 1,6 poc v bä ommu u bhöv ög v g p på 32,6 m. D bä må uppå D få ädå om pov ommu o o oföu ö d g p. R D ofg bgbdp (vd döf) mov m måd bg, v mov m 300 m. Måuppfy Bgbdp ommu (vd md pu döf) uppgå 819 m v övg må på 300 m. F ö v g b ä 11

12 F y Koo Pogoäh och budgföjmh v god. Måuppfy Vmh ood h övg budg md 1,2 poc v ä ågo fö hög. Budgföjmh ä dämd h gom god. Pogo fö vmh ood vd dåppo p 30 ugu md åuf md 0,8 poc v bä pogoäh v h fdäd. Må dämd äg v h uppfy. Sudv ommu Ru f fo xuv jämfööd po uppgå ,5 m. D ä föbäg jämfö md 2005 md 8,6 m. Å vg uppgå 228,5 m v v mg vg ud f md ä och föäjg v m äggggåg. Sod jö få 29,8 poc 28,3 poc. Å u g bv ä 64,3 m v bä ommu oom ä b. Nooduvcg m Iä 921,4 874,8 831,3 Kod , , ,6 Jämfööd po -62,3 0,0 0,0 Avvg -133,4-129,1-115,2 Nood , , ,5 Nood x öd po , , ,5 Föädg, % 5,9 4,7-1,8 Vmh ood h ud 2006 ö md 5,9 poc jämfö md Ög ä dyg poch hög ä budg och bo fäm på öd od om vmh bomog, dvd- och fmjomog, äg, ädomog, väghåg och ovf. Ög uöv budg ä fdäd och d ä vg ämd h budgdcp fö oodög b fö o. S- och bdguvcg m Sä och bdg 3 735, , ,0 Ög 209,7 176,8 66,5 Ög, % 5,9% 5,3% 2,0% Sä, ujämg och bdg bd md c 78 poc v ommu ä. Vmh xo och vgf m f ä bd md ååd 22 poc. D g ä uvcd bä ä fövä ud 2006 o d bod på d pov gg v 2005 å ä, m äv d pmä bäd ä 2006 ä ågo hög ä vd om budg. Uvcg på ä och bdg d å h doc v ågo äg Sudv ä o fäm bod d föädd ujämgym, fmfö gäd odujämg, om ä födg fö Sudv jämfö md dg ym. Nood d v ä och bdg Nood d v ä och bdg 98,1% 98,2% 98,6% Nood (x. jämfööd po) d v ä och bdg ä övådg må på ommu oom uvcg och b m ä och od. Uppgå ood d hög 100 poc v ä och bdg h ommu pov b m od och ä. Nyc uppgå 2006 å bou 98,1 poc, v ä ågo bä ä Ud d fö å på hd Sudv ommu odd om övg 100 poc ud f å uppgc oodd 102,8 poc v b fg bhövd fö få b oom g. D gv uvcg väd 2004 då d uppgc 98,6 poc och d vå h u bbhå och föbä ågo ud 2005 och

13 Å u m Å u x jämfööd po 72,5 63,9 45,2 Å u föhåd ä och g bdg 1,9% 1,8% 1,3% Födg Vmh -44,0 28,6 11,4 S och bdg Å u xuv jämfööd po uppgå 72,5 m v ä 8,6 m hög ä Ru ä ocå 17,5 m hög ä d budgd u på 55,0 m. Adg d pov u ä ä, bdg och fo pov vv. Vmh h doc gv vv v ä ågo ood och dä d om v vmh äv åhåmh fö ommu fmd h god oom huhåg. Å u föhåd ä och g bdg uppgå 1,9 poc v ä öv d må om ommufumäg bu. D uppgå ä Svg ommu och dg ommdo på 2,0 poc. Rommdo på 2,0 poc ä fö ommu b.. u f vg m gö väg po. Bv 45,3-34,0-8,0 Fo 16,2 16,3 12,8 P övo 55,0 53,0 29,0 m Å u 10,2 63,9 45,2 - Avgå, mg ov -16,2-25,6-6,7 + Tägg, oföu vd föäjg v Sdjö juhu 53, Tägg, påg övo 16,4 26,6 - Ju u g bv 64,3 64,9 38,5 - Avgå gåd udo g bv -1,0-65,9-104,4 To övo 63,3-1,0-65,9 Bv ä ommug v på oom b fö ommu och dg. Rg mdg udg, fö v po, få v på gg v udo v å. Av u på 10,2 m vgå 16,2 m ov md oföu på 53,9 m vd föäjg v f.d. Sdjö juhu och 16,4 m fö ämd påg övo ägg. D mdfö ommu få ju u g bv på 64,3 m hd ommu cumu udo g bv på 104,4 m. D äc md 103,4 m. D ååd udo dämd äc D bä ommu uppå fu b 2006, v bä ommu h b f gud å på fö fmd. Kommug v v ä udo uppod u d äc om d vå äommd å. D p fumäg og f bou 2003 v udo u äc 2007 m ommu h u yc äc udo å dg. Födg m äggggåg och omäggåg % Aäggggåg 94,0 93,3 95,1 Omäggåg 6,0 6,7 4,9 Tgågföädg 5,7 12,2 4,6 D å h födg m omäggåg och äggggåg g på jäm vå, 95 poc äggggåg och 5 poc omäggåg öd doc d omäggåg, fäm på gud v ocbog uyj ocood om ä ofg fod ä fö upp ågfg å. Äv ud 2006 h ocood uyj äv om bopp ä ågo äg ä Ög fö gåg ud 2006 v 5,7 poc v ä c 4 poch hög ä fo. Adg ä fmfö hög vg och öd uåg d ommu bog. D o ög 2005 bodd fmfö på Sudv Eg oc vg Koäggg. F ö v g b ä 13

14 F y 14 Å vg Ivgvoym 228,5 265,4 251,2 Novg d v vvg, % Sfggd, % Novg ud 2006 uppgå 228,5 m, v ä 36,9 m äg ä Bd ö vg äm Kobäcj, ombyggd v Hgo, ombyggd v gm AMU-c och voby på Vämm o. T ovg ä ommu gfg v Koäggg äv om d dovgmäg ä om äggggåg fom gffä gö fö Sudv Eg äg. Ad ovg m äggggåg föhåd vvg ä 171 poc, v bä ommu h v 71 poc m ä vd om v v på gm vg och dämd h d m äggggåg ö. Novg h övg vvg d å. Av å vg m äggggåg h mg u gf. Ad fd vg h ö d å fäm c v d föbäd u. Lvd % Kvd Bvd F ogåg, m , ,1-675,8 F ogåg x ocg -667,5-691,0-675,8 Kommu h vd på c 55 poc v ä vå md fögåd å. Kvd om g åg m md hjäp v v fg och döf på c 750 m ommu mö f bgopp. Om döf u ä md u vd övg 100 poc. D f ogåg, dv. omäggåg och f äggggåg mu ofg och ågfg ud, h m d å. D o mg 2005 och 2006 bo fäm på gföfd v d v vg Koäggg. Rä g bo gg d f ogåg c 25 m bä ä 2005 m äv åg m bä ä D v ommu o d o vg u bhå vå på d f ogåg. Sod % Sod 28,3 29,8 32,3 Sod uv poågd 1,7 4,2 5,2 Kommu od ä må på d f y, dv. hu o d v gåg om f md g p. Sod 2006 uppgå 28,3 poc, mg md 1,5 poch få fögåd å. Adg d md od o pov u ä o d bod på gågm pocu ö m ä d g p. Ibvmh h ocå hf gv påv på od. D öd uåg, fmfö och md Sudv Eg vg Koäggg, mdfö äg od ä om Sudv Eg hd f vg jäv. Om poföp om gg om j ä md uppgå od d 1,7 poc v gg ud gom 21 poc. D föhådv åg od fö ommu bä ommu hdguymm ä å o och öd od ä vg fö ö hdguymm vd äm d. Md d vg om gö om oc m d öd poud ä d budgd u d äm å äc fö ö od. Poågd m Aväg fö po och d föp 81,8 67,7 62,0 Avföbd Poföp om g upp bd väg 1 921, , ,8 To föp 2 003, , ,8 Kommu o poföp uv ö öd ud 2006 md 185,7 m 10,2 poc. D o föp uppgå 2 003,6 vv 1 921,8 ä v äd ågd ä 1998 om dov bäg gh md d ommu dovgg. Poföp bä ö ud d äm fm å md c vå poc p å. H ommu poågd h åå, dv.

15 ommu h å b pg g vmh. Pood uppgå ,3 m v v d ö d ä od fö popm d dvdu popd, 94,9 m, och ubg v po jäd fö 1998, 81,9 m. Pood bä ö md omg 10 m p å fm om 2020 då od böj ju g. D ä b.. bod på 40- go gdv povgåg och ff v ommu dov g d.. bdmod dä po jäd fö 1998 odfö vd ubgfä. D öd pood ä ugv pobm fö ommu v mdfö m uymm fö vmh. Kommu fö ävd öv pobm och omm f pcpbu om g. Käghy Häd E ommu påv måg gåg v häd om ä ufö d oo. Käghy ov v hu åg häd påv Sudv ommu u. Käghy v på d må mg ommu u. E gomg öhöjg på poc u å påv ommu u md 28,9 m. Räföädg ä bäd ufå d äbdgd om ommu fodg och ud h och hu d påv om 1 å. To fö oåud obod v äbdgd bä föädg på poc 4,9 m. Smmfg Föädg 12 må, m Räföädg oåud 1 % 1,2 Löföädg 1 % 28,9 Buoodföädg 1% 44,7 G vgfföädg 1 % 2,1 Bfogföädg 100 po 3,7 Kommu 1 155,3 Kommu h hyggg f pc, m d ågg bgbdp (od) h, o d pov u, m pg. vg och öd bvmh. Kommu f bdöm doc om bgäd. Duom f d dod v om oc. Kommu bhöv og ppv vd d ågäd fö mö f pobm. S u ooppv h d f f måäg uppfy. Pogoäh h v v b och budgföjmh h gom ffu ågäd och håd odoo uvc pov. E md ä d f moådf ä b md ädg ffv oomyg. Gudäggd fö ud oom ä gom god oomyg få ämd och fövg hå g om dd budgm. Md dg v d h d öpd uppföjg uvc fom v ä mådppog. Lyc d poc hå vd, ö föuäg fö bdv god och ffv vmh fö hå ä mdg om ommu v upp ommug v vd god oom huhåg. Sudv ommu må åd ud d äm å vdmhå b oom och p ö mg om ä od. E pov uuvcg ä vgöd fö hu vä ommu fmd omm ågd. D f mmfgv myc v gö ommu uppv uuvcg om ä god og fö v ojuuvägg och fmd umg då povgåg ö och bfog b äd. Koc Ru f f po xuv jämfööd po uppgc ,1 m v ä 15,0 m äm ä fögåd å. Å vg uppgå 879,3 m v ä 140,1 m äg ä fögåd å. Sod jö få 25,5 poc 24,5 poc. Å u m Kommu 10,2 63,9 45,2 Sdbc AB -5,3-19,8 48,9 Sudv Hm AB 2,1 3,8-3,0 Nod Kmmo 0,4 0,8-0,3 Sudv-Tmå Räddgjäföbud 2,9 1,8 2,2 Sv Kommu Föäg AB 7,1 3,9 1,8 Koc u uppgå ,0 m v ä föämg md 22,1 m få fögåd å. I u gå doc jämfööd po på -47,1 m jämfö md -40,0 m fögåd å. Rä d jämfööd po bo å h u föäm md 15,0 m. F ö v g b ä 15

16 F y 16 D ä fmfö Sdbcoc föämd u om å gom oc. Sdbcoc v xuv d jämfööd po u på -7,5 m om ä c 25 m äm ä budg. D ä fmfö Sudv Egoc om v äm u ä vä. Fö bog ufö Sdbcoc v mg bog pov u, o ågo hög ä fövä. Sod % Sod 24,5 25,5 28,2 Sod uv poågd Ng 0,5 1,3 Koc od uppgå ,5 poc, mg md 1,0 poch. Adg d md od o pov u ä gågm pocu ö m ä d g p. D bä å gåg ö d ä åfd ä dg. D ö d föädg bäg ä d o vg Koäggg. Om poföp om gg om j ä md ä od fö oc gv v å bä g p ä gv om poföp u ä. D åg od fö ommu bä ommu hdguymm ä å o och öd od vo öväd. Md d u om bä d äommd å omm ogv d g p oc ö, m mdg omm gågm ö och md d o vg om pågå. D ä åud og od omm ö ämvä. Novg Ivgvoym 879,3 1019,4 811,5 Novg d v vvg, % Novg ud 2006 uppgå 879,3 m, v ä 140,1 m äg ä D ö d vg ufö ommu d y vfföbägäggg Ko om påböjd u v 2004 och bä v fu df Md dg v båd ommu och Sdbc o vg h ovg d v vvg v hög ud d å m bä m ågo D bä oc gågm ö fg v föhoppgv omm mdfö öd ä om Sdbcoc. F uu Sudv ommu fug om b å hägd bog m Räddgjäföbud. Ib b g v ommufumäg bud fpocy. Ib mo åg få och å u oc bog. Gom f vmh gom b ommuoc godogö g bydd odfföd om uäd g äg f od fö ommu och bog. A o md ocbog gö på mdmäg vo. F gåg Lvd md, mä om och bgodohvd m ofg pcg uppgc 69,2 m d 31 dcmb Ouyjd d v ommu pmdpogm mm md o dv ugö fg buff mo vdvägg. D övgpd g ä fö övg d f å bgä vd md fömå fö mog v åud. Rd d v ommu f äbäd gåg uppgc m och v huvud ågfg åfodg på ommu bog. Ud 2006 v d gomg äbdgd på ommu f gåg m 2,1 å och 2,3 å. Vd å u v d gomg äbdgd 2,3 å (2,3 å 2005) och ommu gomg ä på äbäd gåg uppgc 4,55 poc (4,50 poc 2005). F ud Kommu oåud (äbäd ud x. f g fö vfföbägäggg äbäd gåg) h ö md 34,9 m 482,2 m. Låud h ö md 294,3 m och vd md ö md 33,8 m. Ög v ud bo på öd uåg d ommu bog md 225,6 m, v g ög v f gåg på 259,4 m. Omfd vg d ommu bog f v ommu b, däv d o ög v f ud.

17 Av d o åud vd åf ugjod 173,7 m uppåg v ommu cfpogm. Cfuppåg h bäg, mo bgud v v md uppåg, fc om ågfg ud. Kommu d f ud (x. f g fö vfföbägäggg) uppgc 3 701,7 m och ä huvud fd v ommu Mdum Tm No pogm och b. D gomg föfod fö ommu äbäd ud xuv f g v vd åf 2,3 å. Fö bgä ommu hå vd md ä d vågh upp x å (fg), bö d gomg ååd öpd v uåd å udg vå å. Smdg bö hög 45 poc v åud föf om å. Vd åf uppgc d d föf å om å 26 poc v åud. D gomg äbdgd (x. f g fö poj vm.u) på ommu f ud h ud å pd m 2,3 å och 1,9 å. Vd åf uppgc äbdgd 2,3 å (2,3 å 2005) och ommu gomg uppågod uppgc 3,70 poc d 31 dcmb 2006 (3,60 poc 31 dcmb 2005). Ud 2006 md d äbäd ud md äbdgd udgd å få 20 poc 15 poc. Ko och åg äo h ud å bfu g på v åg vå, äv om äo h g ud å. Sudv ommu h ud å ö d äbäd ud md f ä fömåg ävå. Däfö h d äbäd ud å md ög ä ju ud å. To d å md f ä h ö ud å, h d gomg äbdgd fö ommu påv. Sudv ommu b fö uppå u vd ä gom fäv fomg äbdg på bäg gåg- och udd. Hg v oc äxpog ä cd, v bä b v fö df och h d xpog. Fö m ä väd dvum äwp, vvd ä omvd få ög f ä. Voym fö äwp v vd åf m. Kdv Typ v uppåg Bvjd doch åm m Uyj m Kdöf 200 0,0 Chcd 400 0,0 Kdv 150 0,0 Cfpogm ,7 Mdum Tm No Pogm ,0 Summ ,7 D h ud å fu o åbhov, fmfö fö d ommu bog. Fö v bog fg v b m ommu och bog öpd fgbhov h ommu u o dv. D o uppåg ää gom ommu cfpogm på m, m chcd, döf och dv om 750 m. Kommu ågfg uppågbhov godo md v Mdum Tm No -pogm (MTN) om m, uyj m p 31 dcmb, Pogmm möjggö mo md öpd m äg å och hög 15 å. Emou ä Sdv Ed B, Nod, Swdb och Sv Expod. Ouyjd d uv Mdum Tm No pogmm uppgc p d 31 dcmb ,3 m. Hög dvädgh Sudv ommu h uppdg å Sdd & Poo` dväd ommu. Kommu h å hög dvädgh, K-1, vd v ofg uppåg m AA- (på få AAA C, dä AAA ä hög dvädgh) vd ågfg uppåg. Rg åpg g Sdd & Poo`, b och dvfd ooom uu, fdäd öu och åg vå på d ud. Fmdu bdöm b. Låföf 2007 Efom ommu ä oåg ä måäg hå vd md mmum och d må d ä möjg uyj d mo v å. Ud 2007 h ommu f å om föf om c 625 m. F ö v g b ä 17

18 P o ö v 18 Poöv Abgvpo Abgvg fö ommuoc h g g fö d bgvpo b ud mdpod Ugågpu h v ågg och måmdv b fö uvc: god bmjö v öpo bogo och bä omp D y mjo h påböj b md y bgvg fö mdpod Po ffo A äd (mådvöd vd- och vdäd) 2006 uppgc A vdäd h ö md 74 jämfö md A mådvöd vdäd och v h ö md , vv 165 ä vdäd om m fö bmdågäd PLUS-jobb. A vdäd p fövg B- och ubdg Fghoo FAVI Kommuyoo Kuu & Fd Lmäoo Mjöoo Socjä Sdbyggdoo Övfömydämd Av d vdäd po ä 83 poc vo mg md 1 poc jämfö md 2005 och 17 poc mä. Mdåd ä 47 å. Ad vdäd ud 30 å h ö ågo mdg om d vdäd 55 å och äd h ö md 0,7 pocd jämfö md ,5 poc. Åduu Pofööjg D ä fofd å pd yg gomfö. På o ä pobm v h uymm fö ä d måg väubdd ugdom om gä v böj b ommu. Iom v omåd, b.. föoä, f d v b och d h bv vå y v chfjä. Som d b udä fmd yg v chf o vmh h ä dfööjgpogm fö fö hd yg vo påböj. I d dd vå omgåg d 30 vo. Povgåg Povgåg ud å v 185, vv 45 ä vgåg md h juäg. Ud 2007 bä m ågo, fö ud d ommd å gg på 225 och däf ö yg. Avgåg md ådpo bä ud pod uppgå vdäd, v mov 30 poc v d fö ävd vdäd. A f ådpoä d å v god övämm md bä. Mågfd Ad äd om ä ufödd h ö och 2005 v 6,6 poc född d. D jämfö md 6,5 poc v ommumdbog ä u född. Ud 2006 h fö ö d mågfd ogo gjo. Iom m fö ä ubdgpogm h 15 ågdubdd vd bjud möjgh få b hvå d o fövg. Efh få pogmm ä myc god, d f dg h f pogmm u få äg ho o bgv.

19 Ld- och mdbuvcg E y doduopogm h påböj. Pogmm, om h hf 50- dg, g fö hd yäd chf oduo d fö ommuoc gmmm y- och dgym och h mog på myc pov ä v dg. Ud mdpod h poj fö fö jävyd gupp på 13 bp gomfö. Gupp h g gomgå myc pov uvcg. Ud å påböjd mdbuvcgpogm fö fö hd bp om b- och ubdgfövg. I fö omgåg, om pågå.o.m. vå 2007 d mdb få ju o oo och föoo. Ldä Ud 2006 h dä gomfö. Ld ommu v övg vädg b. D gä åvä md b ö mäh om md po och md äg. D hä ä ocå ågo v ä g få mdbudög v på vå bp ä hög. Vd ämm d dp ä uvcd och mud, m h övg ydg må fö d vmh m v fö och m h hög uäcg ä omp fö uppdg. Nä d gä möjgh uvcg v åvä vmhomp om dp ä ämmdgd äg och g f uppv d äc. Abgvg AG Må fö bgvg Ag ä bd mb och uvcg g bgvfågo bd fög Sudvgo och Ag v om v uuby m d o bgv. I dcmb 2006 ä 44 o fög och mydgh mdmm bgvg. Häoäg Ud å h 56 poc v d äd v h f fåvd hög fm dg på gud v judom. D ä mg jämfö md å då movd yc v 57 poc. 24 poc v d äd h fåvo på gud v judom 6-29 dg, md 21 poc h jufåvo 30 dg m. D äd g om d å gjo på gupp ågdjuv h ud 2006 fo uppv pov u. M o jufåvo m ud å gg d fofd på fö hög vå. Rv h doc Sudv ommu jämfö md d ommu åg fåvo pg. ohä. E ood c ä jufåvo d yg ådgupp ö ud å. Av d ä h äd ud påböj fö fö ög. Fö yg föä fö föbä häoäg h bu g om ä gmm h fö ödj chf b md föbyggd häovåd och hbg. Rdovg v jufåvo Sjufåvo poc v d äd mmgd od bd To jufåvod 7,7 7,7 9,1 Vv jufåvo 60 dg m 69,2 72,6 72,5 Kvo 8,6 8,7 10,0 Mä 3,9 3,7 5,0 29 å yg 4,2 3,5 3, å 7,0 7,0 8,3 50 å och äd 9,5 9,7 11,6 Pood Gom åg öäggg h udg p fö uvc m ydg öpo. D g på v ygupp om gjo ud å h mdv m jämäd öäg. Smdg bä d öd ou om v yomåd ocå öou md d bgv. D gomg öög få oob 2005 oob 2006 bv 3,2 poc. Ab md 2007 å öövy h påböj md uppdg v öäggg. Pood h ö md 6,6 poc få 2005 och ugö 66 poc v ommu o dfod. F ö v g b ä Pood, m Lö och äg 2 048, , , , ,3 Soc vgf 713,5 673,4 653,7 662,4 599,9 Pood 192,6 193,8 177,8 170,2 179,1 Övg pood 31,8 25,9 18,0 25,0 30,3 Summ 2 986, , , , ,6 Foo: www. ffgcy.com 19

20 D f d o v g 20 Dfdovg vmh ood p ämd m Budg 2006 Uf 2006 Budgvv Uf 2005 Igåd b u Kommufumäg -11,0-10,2 0,8-9,5 1,8 Kommuy -252,7-262,6-9,9-230,0 29,2 - ommuyoo -80,2-82,8-2,6-74,1 - ommuy -5,0-5,1-0,1-5,0 - huhåvf 0,0 2,4 2,4 2,3 - övg ommugmm vmh -167,5-177,1-9,6-153,2 B- och ubdgämd , ,1-18, ,3-0,7 - föo -315,4-331,2-15,8-291,3 - gudo -819,3-830,8-11,5-797,2 - gymo -291,6-298,4-6,8-280,5 - uuo -19,2-18,8 0,4-17,1 - äo -77,0-67,7 9,3-65,5 - ämd och övgpd -59,7-54,2 5,5-81,7 Socämd , ,4-28, ,0 8,7 - omog om fuohdd -289,6-293,7-4,1-263,7 - dvd- och fmjomog -301,0-314,4-13,4-303,8 - ädomog -778,4-785,7-7,3-738,1 - dmo, ämd och övg -91,9-95,6-3,7-93,4 Fghämd -77,7-84,4-6,7-88,6 21,0 Iäfd vmh 13,3 17,5 4,2 1,5 - bygg- och fövg 15,0 17,5 2,5-3,7 - ommu- och oovc 1,0 1,6 0,6-0,3 - ädvc 0,1 1,5 1,4 2,2 - udv ö -2,9-2,2 0,7 3,3 - b 0,1-0,9-1,0 Sfd vmh -91,0-101,9-10,9-90,1 - poduo / väghåg -76,7-86,9-10,2-75,9 - umjö -14,3-15,0-0,7-14,2 Kuu- och fdämd -208,9-208,3 0,6-209,4 8,2 - uuvmh -84,4-85,7-1,3-83,4 - fdvmh -83,3-81,6 1,7-86,0 - öd uu- och fdvmh -28,2-27,3 0,9-27,8 - ämd och oo -13,0-13,7-0,7-12,2 Nämd fö bmd, vuxubdg och go -58,7-52,9 5,8-47,9 28,5 - bmd -20,6-18,9 1,7-18,0 - vuxubdg -32,1-27,1 5,0-25,5 - go -1,1-1,3-0,2 1,3 - ämd och oo -4,9-5,6-0,7-5,7 Sdbyggdämd -46,0-43,0 3,0-20,1 29,5 - m, dupå och hm 7,0 12,1 5,1 11,7 - mv och og 3,2-1,4-4,6 8,2 - bodpg -10,0-10,0 0,0-7,5 - g 0,0-2,5-2,5-1,6 - bdbd -1,0-2,0-1,0 0,1 - ämd och oo -43,6-36,6 7,0-29,8 - övg -1,6-2,6-1,0-1,2 Mjöämd -11,2-11,8-0,6-10,0 0,7 - mjöoo och ämd -14,8-15,4-0,6-13,8 - gg och udögv. 3,7 3,7 0,0 3,9 - g v jö -0,1-0,1 0,0-0,1 Lmäämd -0,1-0,1 0,0 0,0 0,4 - mä -0,1-0,1 0,0 0,0 Övfömydämd och föodämd -5,7-6,5-0,8-6,4 0,1 Kommuvo -2,4-2,7-0,3-2,1 0,3 Vämd -1,8-1,1 0,7-0,1 0,0 Fg* 87,1 35,6-51,5 85,2 0,0 Summ , ,5-106, ,2 127,7 *Udo fö fg häö g fmfö få oföu vd föäjg v fd. Sdjö juhu

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

A+++ 7 kg 173 kwh/år 9400 l/år B 1400 v/min 62 db 79 db 850/600/600

A+++ 7 kg 173 kwh/år 9400 l/år B 1400 v/min 62 db 79 db 850/600/600 Täms WF71F5E0Q4W/EE/104578 Tä äd sosm Tumm md dmfomd födjupg som s äd äs ff och sosm T sm bo yp fäc +++ 7 g 173 Wh/å 9400 /å B 1400 /m 62 db 79 db 850/600/600 Kösms 6690/104008 Komp ösms Eff md s moo som

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion å bjdd ch ps, sä åg ch km md sypk H Å 30 ms sbbpgm Å O 4 Å Å O Å 6 ksk äckbggsk mmsg ZC2000/105437 mpk, k k: 1250 w, äckdd: 12 m O 1295 45,7 kwh C 999 71 d Å 4 Hmbgg Qck g 7118/106326 2 bg 3 m YH! ämsk

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10 Bmäss MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR BORÅS -7 OKTOBER 200 A Sc på bsö - sd 4 Id md F Shu - sd 0 Fmjps ds 20 Ispd föäs - sd 0 Osb bjudd vj mm!- sd 8 ÅHAGA -7 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion Få bjdd ch ps, sä åg ch km md sypk HVS Å Å UV OU FÅ SO. ÄS Å S 4. 30 ms sbbpgm ksk äckbggsk SU S F SU Å S 6. ÄS mmsg ZCS2000/105437 mpk, k k: 1250 w, äckdd: 12 m 45,7 kwh C 71 d O S 1.295 999 U ÄS Å S

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4 Bmä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR ESKILSTUNA 22-24 OKTOBER 2010 Sö Bä Tv My... A Sc på bö - d 4 Räp få båchf - d 4 Fmjp d 120 Ipd föä - d 10 Ob bjudd vj mm! - d 8 mu 22-24 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. FEBRUARI NR 1 2015

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. FEBRUARI NR 1 2015 NYKÖPING TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPING KOMMUN. FEBRUARI NR 1 2015 Näms viigs fåg Hmjäs fus på fis M yc på schm Tm Di mmu Emii gs yc på schm sp äsus hs v. 10 ÅR FIRAR NY OM HUHÅLLTIDNING Fuium v Nyöpigs

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer