Bollen rullar för epilepsi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollen rullar för epilepsi"

Transkript

1 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f

2 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, J Zqv, Dbd 14 H du å bä? Du h h bä? Nå m h y pp, föå. K å du h uppv m å,, på ä fö d d v? U hå 3 Ld 6 Kh ämp md d f 9 Oöd hö d fö pp d ä å...udmä, å 12 Dy ch pp - fyd mb 14 B u fö pp... - u UEFA-mb 16 Ky 17 Täv Säd ä d x d; Gä md bd. Sv ä f ch mx A4-d. Om du b pubcd mm på p md möjh v. Vämm md d bd! Rd 18 K ud må föbä! 20 Väd Budp - Iv Ah v dä 21 Tdj dvådfm Åå Sv Epp u v Sv Eppföbud. ISSN Av uv: Ch På Ah Rdö: Su Lud Rdåd: Su Lud, Sv Påh, Iv Ah Gf fm & pdu: Vb Tyc: EO Gf på mjövä ppp Pd: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb Böd: Su 4C, 3 Tf: Tfx P: B: Ep: Hmd: Pum/: Im Pcu Sm m df mm pubc på föbud hmd. Föbhå m d mm f d. Fö j bä m v. Vd ä vå v uppf? Smm ch m h by u m hö ch b. V h buppf få hmb ch ubd, b ufö hmm ch d vmh. E d jbb m, d md, m j hpp v h mm: v yc d v ö ä v! V v p md pp h mm föuä d vv m v p m h. Då bhöv v fm ch bjud v fö m, öd ch vduvc. Ab vå fö ch föbud ä bd m. A djä m f u d d mdmb ö jäv ch v. J v d ä mm bd. D mm fö få y mdmm m v b v ch d ä m hjc!! Då ä d ä ch u pp, m d v j udy ch ud y f v ä d ju då. Så ä d cå ä våbmm d ju.. Föb v, u fö ä bmm fm u bdv, m då ä d fäd! Och d ä ju fuä, d v v fömdmm m v ch v mfö fö mdmm. Du cå b v mdm - bhöv! K ä du mdm m bd md å p; å m, p, p m fömmm? D f må uppf fö - ch d ä ju vää fum f häd ö ä b. E d ä b på v p, d ju b å d bu. Om ö d d ä b på, väx båd fö ch d p fdä. A b v! Vå uppd d hö ä å u md vå budp ch ödj mdmm på ä! Lå m d ch d möjh v h - fö dm ä må! Tc fö v v md vå! Vm höhä Ld Epp Epp

3 EPILEPSIMÄRKET Eppmä bä få föbud. D f md hdj u äm m md å (p) ch 35. Mä f cå md vdj ch då 65. R p: fö bä. Eppvåd upy Sv Eppföbud ch Sv Eppäp mb pj m ppvåd upy ch pfu. E pju h ud mm mfö vju v juvådv öv h d. Fö cå häm fh ch ypu få m v våd h p upp md p md pp m fö d fh v ppvåd. E upp äffd Jööp böj på uu md öd v Eppfö Jööp ä. Sju p md pp åd dud då v d v v v pp hd v fö d d, v pbm m p md pp mö ch v fövä m h på öd få hä- ch juvåd. Y upp md Schm pmb mm yf. Ud hö mm fupp du pmä ppu ch däf upp pubc. Rpp ä vdd m upud ch öd ch buf ch m b m ppvåd. Hå dä! M! V ömm! 50! Sö du djup up m pp? Ä du hö h du jäv pp? Kmm du md pp m d b, cjä juvåd? Då ä E b m pp d pf upä fö d. D dv f ch väj fö mpc d föhåd. D by md bhd ch v på få v d. B bä h föbud: , P mm. Lä mäd fö ubv d E ä Kd mä Hä- ch juvåd vämd fö å p få Oföm få vä f måd på ppd. I fbu fö å mc pj udö m vd på pp. M d v ä ämd d å d föäd vd å åäd. I föä uu fc p föäd d på d. Ud d hd pj dbb v f pp f. I mä v pj jud bäd pj, m m få d på d, hd u mdc ch f udv. TT U md pp? Mj u! Ac Z ä p fö b åd fm å ch uppå. Gm väd fåä m pp höj upvå m pp ch hjä. Md öd up föj cå öd föå md m m få v ud mm. Sp d 49 (p å). Rv m du ä bpp på b p , Sv Eppföbud. OBS! Göm upp m ch fuäd d! Sp cå bä m föbud, f v p: Ac Z ä umä åv, fö,, fmj å m du v h båd y ch ädj v p. E b jupp cå! Eppm D y m f ä ö å y. V äddy mp ö. Fc I Eppm ä d ch däd d mdc dv, 2A. K å v vå u. V hjäp h b ö fö bu. Upp ä bäd! Vd bä m 100 x b p d f. Fc I AB Ljhmvä 30 B, Schm Göb Lud Gäv Epp Epp

4 Tmåb Kh Jh, 26, d v vå pp. Vj d ämp h m båd f ch födm. Må ä v å m v m möj. Sjudm få få m, ä h. Kh ämp md d f Tx ch f: J Zqv, Dbd Ny Smhä RÄDDANDE MEDALJONG. Kh Jh bä mdj dä ä ju ä vbd, v v h h pp. - D hä h ädd m må å, ä h. H u dc ö f v vd ymb å fö. Kh Jh b md mb, vå ch hud Wm äh Tmå. Vd fö bc h u m h v u m, m h d v vå pp ch dbb v f f å vj d. M judm v v, mm ch å m d ä fö. V d ä d u ch d fd. M bd ä d u hv, ä h. Kh Jh v ä hjäp pd up fm h mö må födm ch äd. E d mm fm ch få hu d ä, m må å hvc u m m j få f. J föå m d b ädd, m d ä ädå bä mm ch få hu d ä, ä fö ä ch, ä h. T ch md juö h på m md äc ch då h j ädå v på u. D b h v Ud f ä Kh Jh mdv m vd m häd. E b bv d m hv v mö ch d ä b fmu. D b h v ch d d ä fu v m pp, m j v. Efå j ä m m ch m vd m h hä. Ef f bhöv h v. Om f h v uff ää b d d v, m bd d äc md b p mu åhäm. Då ä d bä. J ä d fö v-os d, m j f v upp på b, ä h. Epp h h hf äd d föd, m fö vå å d d md fu y. Jbbd på åv I d bd Kh Jh på åv, v h vd md ch h ämpd fö u judm m vd upp J h få v pp h mm fö. D f y pp m d ä j b födpd. Och d ä v j ä d fö, ä 26-å. S hcy h fä md, å ä h öj md på åådp. A d jäv ä d ä m. Uö v M f uö bd v, å j v bdymåv ä. M j å u ch pm. D ä b b md f uf ch få ö på, m j å u m fm j ä å u fö yc, ä h. T d åmmd mpf v Kh Jh v å m v m möj. U m mb Thé hd j m b. H ä h udb. Må ä d ä mpd v j ämp på, m d ä öd få fmj ch vä m ö d å. Och å h j m d på j d, ä h. HJÄLPHUND. Kh Jh få hjäp md ä bdvp Wm vchud å f h fy å. - H d u ch b u m j ö m h ä. Få böj dd h d v bu ä j fc f, m d äd v h bb d v, bä hu. Epp Epp

5 Oöd hö d fö pp Uöv hä å dbb mhä v bydd d på ud v pp. D d bä uppå c mj. M ä 60 pc v d uppå på ud v föd p ch död. D hö d d d bä ffv väd v hä- ch juvådu md äh u bä md d. Lä d m m pp Ufä p Sv h pp ch bd d ä m ä ud ju å. Må f mm md pp m hö, vä bm å md pp. H du jäv pp? Kä du å md pp? V du äc myc fö v bdd vd f? Om, föå v du ff d m up. Ky fö d h du v h. Vd f ä xmp, vä. Vd ä pp? (bchy) J h pp () Gd vv md pp (bchy) D p fm (A5-bd) Kv ch pp (bchy) Ä d ppmdc ä fö d? (A5-bd) Mä ch pp (bchy) Ifm bv (A5-bd) Fö hjäp vd mpf (A3-ffch) Afbv vd pp (fd) Ifmm p md pp ch hö Bä fmm få Sv Eppföbud. Fö bä mm xpdvf 15 ch p. A m äd p bv ch p. Föm: Efm: Ad: E-m: Tf: M ä fm v Sv Eppföbud Bx Sudbyb P fö p - Epp ä måfcd ch f våbhdd judm. D f på våh å ffh upp djd v p. A bä d mhäm d fö pp ö vå up ch föbäd föuä vduvc vädd v yp v. D ä v m ä d ä uvc fm fö upy ch ym föbäb, ä K Käé, dc u, u, uvjuhu Lud, m ä v mdföf ud. Sud pd på d pp Budp m. Syf ä bä hä- ch juvådd m d fö pdubf, fö pp Sv. D m ä y ä b fö fö å Sv h ffc vä fö fm ud fö d mhäd fö pp, b ämd ch uvåd. D h vä fö 2005 m ä d å m d c få fm md d fö. I m p p å. Smm dd 8400 juhuä på ud v pp. Kd ppd pdubf - d d - uö ä vå djd. E v u få ud ä äv m d f v få ppp, ä d md d fö pp på hö jämfö md xmp d fö db m m p p ch å, m m b få mp d v db. - Sud ä ä v myc hö v då d väd d få ch få på å ä upp uvåd, ämd, ådjuv, födp ch död. D ä u jämfö md d ppud på måd. D m ud få upp fu u ä dc d d m våd v ppp pmävåd ch d våd m mmu. Hä f bhv v föbä ud, ä K B, dc m, Lud uv, ch mdföf d u ud. Sud h mfö mb md Uvjuhu Lud, Lud Uv ch UCB. F: cxp.cm Dbu v Sv Eppföbud Bx Sudbyb T: Fx: Epp

6 358 d ä å... udmä, å D 21 ju v d å d fö d å ä på Söå Töbd. Då md 20 föväfu udm åd å. L föväfu v v 17 d m d d. Md dud ch b böjd vc, j d v v fu f d få. Av E v d v bu mh dä v vjö ö (väö fö ö) bd. T d föju v d må d m h v ud v ä öv. Ldm E v vc höjdpu v p båd dm ch fmmp. A v v jä ud å d bv v d. S vc v d d fö d å bäbmch m d ch d. I å v d u jäm, u bv d, ä å å d. Sv ch äd hd äfäc öv. Bdp I å d v å y äm bdp md K m huvudv. D vd v båd y ch fö må v vå d. A md hjäp v p, häd ch fä uyc på h ä ä md d. O upp! D ä å v mm pv. Djufu D d dd v äv upp ch d m v på bdp bö mådjuhu, däf by v. I mådjuhu ud m päd m mö, å, chch,, mv ch få v d. Södpdd, m, cc, pd, öd, f uf ( m b d) ch myc päd. V fc fämm v B ch h pphud A. B bäd m hu h hd ä A ch vd h ud ö. A udm m må ju ch yd. Må v cå väd d ch hd må få. V ä väd cmm fö h v mm ch hä på. D ch m Sx däf å böjd föbd fö vä mdd ch dc. Å, v vä! H f - v bjöd på föä md bd ä ch v p m f cyd. T vmä fc v fäyfé md pä ch bå. D v öd v d ch d m d på my v mäv. Nä v hu mä m v d d fö dc dä pd på v bä d mv. Sm d å hd v däv m md v v ä upp. Vd p bv Rbcc ch C, på d p m K ch Jb ch på dj p Fä på d 23! BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Ru v ppbhd ä bd v hu ffv f duc ch hu vä bhd. GxSmhK AB. Bx 516, SOLNA. T Epp

7 Dy ch pp - fyd mb Må ä f uppv udvväd, p hv vå hv, m dy ä höp. F mp v på dvd udvä ch m m h pp ö m. A dy bä m uä fö ö yc v m m väd ufub fdy. V v bä äv v må v ch m m väd ub h m cå ö dmåd. Vd dy på m djup dd väv upp ch m få väv, v ä m ä bu m påv mdöm. Eff b m yd på ö djup. - M cå få mb ch d f våbhdd mp vd d upp på ud v ub, ä Jh Uujäv, pcä vd Hypbmdc på K Uvjuhu S. D ä cå vå hå bmuyc v mu m m få f ch v ä uffö vby. Hypv cå uö f ch dv (ud) ämd ö cå vd dy. D f å f m dy, m m m h fö pp f m föö udv dy. D f dc b v m h myc fyd ch m m bu häv, Dv A Nw: (www.dvw.) m cå h up. Dy ä ämp fö p md pp. Dc m övvä p m h m ä 4 å ffh u mdc F: Mu Sdb ö ud dy m å dupp (mx 15 m). - M dy äv d fy d, j äd äh fö ähypm äh, b Jh Uujäv, m pp ä dvfcd fö dy. D ä v dym ä f h pm. Vd pp f ud v må pm bb upp y md m ch då jäv få dyju, fm d uccv upp pp md pp ub. Så d uö cå fö d m dy mm md. D ä myc v md bhdd ä m ch möjh vd dy ch vp. E ud v pp ö fö du md å, jämfö md bf öv m h du på 4,7%. R fö du v b vd dy u cå m vd v. P md v pp bö duch ä fö bd ch h upp vd mhu ch ubd. Sud vd cå du v hö h b md pp jämfö md vux, v v b h hö d v y. VATTENVETT D ä ä md föhå, m ä d ä pp ch v ä d v v övmd. M få båd y vd ch fd m ä f fö. M m m ä på föjd: Bd mm d m ch öd. Om d f bdv å m h uppf övv vd pbd umhubd - ö d uppmäm på du h pp. Om d f ubdd vädd/ bdv du mm på djup v. Äv u v bä fö du m m få f, m d ä ä fö mv uppmämm u ch hjäp. Föä d m d m v vd m ö m du få f ch h h ä hjäp d. Gö ä p öv md d m m vd m ö m du få f. D ä d yh ch äv m. Smm m du ä d då. Föö udv bd md myc f fm d fövå fö mv uppmämm m du få f. Epp Epp

8 B u fö Av Z Ac U fbpj md UEFA fö uppmämm pp pp N Sm vd ud ä h ä d ch fåd m h v p fb UEFA U21. - D v ch päd! J h p fb d 6-ååd ch um ä j cå dm ch ä pj. Hu v d p md å må få d äd? - D v! D ä d u äff p m ä jäv ch m v hu d ä v md pp. Sd fc m hö hu d v hd v ch å jämföd m md, bä N Sm. N m ä 23 å ä öpp ch c p ch h hd våh mmuc md d d p, m cå hd pp. - V pd fö d m, m å hd cå md, bä h. Tbjö Tm F: Mu Sdb D v å uppyfd hu p md pp ch m jä pd mm ch hu ud d ch bd, ä ppä Tbjö Tm m mdvd pj. UEFA ch ILAE (pf ) d mb md IBE (ppföbud ) u v m fö uppmämm pp. D fäm yf v b p md pp h ä v m v ch d fu u c mmh ch dv, m d ufö b m mä u pp, ä Tbjö Tm. Fö m b d å v ööpp. D v f v få fbfmj. J ä m d cå ö d y. D hä b myc v fö y på pp! Hd b m p u cå m mp, m myc uppyf Tbjö Tm. Avmyf pp Evm äd um Sv ju x fö öppd v d vå mfp UEFA U-21 mäp. A vmyf pp v ub fö uppvmch m d up d ud U-21 EM: mf. U-21 EM ä d ö d fbmäp m d. V EM d ju um md f äd. UEFA: U21-EM 2009 vud md Tyd ud f fö U21-. Ud d vå vc u vd Sv m f ä ååd fö d fm mch hä mmväd ch md pub på ä I d äd uppv mbd båvd fbp md pp ch d uvd pff fö fömd budp p md pp umä cå fb. M md d fömch, v få möjh vmyf pp. Amäh v f vd pp ä ch d bu d p md pp f d m v uföp ä v jäv judm. D v v d fc d v bdd häd, d bdöm fö vd d ö, p fb. Och d ö d b - u d h v. Pfföd D v u pj dä p md pp m m pffp mö. D fö uppvmch pd Göb på Gm Uv. Dä mö d bå ch d öd. D bå hd bd d bömd föbudp Rb B. H v måö 1970 å VMf. Mch ud 2-2. Må hjäp Nä uppvmch pd Hb på Oymp, dä d öd ch d bå mö äu 14-mumch fö jum, m cå d ud 2-2. I d mch d, föum p md pp, äv m fbjä m Hb U21-mbdö Rd N. L Hb dd v d v föbudp få 1994, Tmmy Sv. E u K I v md, m Tmmy Sv äd upp ch hd m Hb, bä Tbjö Tm. Id v vy V fyd upp md jujä m bdd md p md pp få d v Eup. D v f hu d dvd ud p hp ch b å bb! Och hu äv d fbjä äd, ä Tbjö Tm. J m ä m fö få Fä på d 22! Fb ä N ö hbby, m h yc m d m m h md d ö. H cå p d. Uöv d h h cå md föä m pp på ch bp. H h fh m h v d md v ch yc d ä v f v vd pp ä. Ju u b h på å Hmd. H fc pp ä h v 8 å, m ä h fc pp m vd d v föä 14-ååd då m m pub ch mä d m ch m ju äd m bv. F: UEFA Epp Epp

9 h å m å ud mfå å b d md b p d måd ö jcy d b vv by äu v upp mm å p åd vpp mu v ud d å bd må på y på mdj d m d fö vy bmm b cfäd våby m böö fy xp ä pb d jbb ju j vå v vå h åpå ä ä jäv fäm bu vfu öf d mu ç d dvv v vä h åd d fö på c b uhå föäc öpp h m på å u md fb ch hcy m u f v bvd fu p m ä på mm ä bd fö md d, måd ch å pfm föö få p m hå upp h v på hödud vu ç hd vä bjuv fö hpp c upp ö pj f ä md ud by bum föd på b v påä få dju pyd b ä v ç v ä vä ä yf ud yc hå dd b mfä bu b å vm pc v p ä m på m fyfå b föu ä KRYSSET 3 Våd - hä mm y d ch m v v d fö öppd ä ö vå vd md möjh v! Sv dfä bd på vy ch mä d Ky 3. Lö v föbud hd d 15 vmb ud d: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb. V p ä umm v Epp. Lyc! A v md pp mdfö äd pbm. Epp ä v judm m ädå f ömd ömd mhä, ömd pvv ch ömd på bp. I Lv md pp åådö v pbm ch yd m vju md 15 p, äd ch äd, m h pp. Gudäd f m judm p, m bhd ch m fm v c ch py v. LEVA MED EPILEPSI ä ufmd m udcm fö p md pp, d hö ch d cå väd fö p på uppbd, hmjä ch fö p. LEVA MED EPILEPSI cå väd m ud juhubd Epp fö jävud. Eppjuö d mm u väd b m m fö pubd ch häpd. B mm åd ö ä båd fö p md pp ch d våd m juö ch m fbd ABF, dä pfö Sv Eppföbud ä v må mdm m hdppö. TÄVLING! LEVA MED EPILEPSI A-M Ldbm GRATTIS! G! K du h v d å ch v vå bbj!? På v d å d föjd:? ch å h j m d på j d Sv på få f d umm v Sv Epp. Säd vy md v ch d fuäd d : SEF, Bx 1386, Sudbyb. Sv v v h d 15 vmb. H du j ä å ä du md vå u ch b du v å c v vå bbj. Lyc! A-M Ldbm Lv md pp udcm Bd f dö h v d föjd v d fö d: K Häv, Df H Kv, Mmö Mc Jh, Öud Hä ä ö på föåd d! h b fm bå pp hå md ä d yd m d chwz v y... m fö b föj j md u Ç v j f b fö ä d ä ju på vä p bd på by d å Ç hö på bhöv våd d bv påmd m y d pd få föu uppvd bb jä 100m 2 ä på y bä påv ä v m ä vuhu b ud fu f bu bb hå å m å p y b y m c c b ö ä å p ä fö d åv ö mu m ä m å j u u b v p u m fu p v dmu ädju y p ömh vä äd hä ö vd äd b y p hvdm md m f ä vm m d ödu v äc u däp ä f pyd på fää y zcp hpp p bh ä d ö j hå böd på öppd pd vd m fy v m d få f vä b ff dju d ö bå på h d- ç Ç Ç b b bå p u c bud må u vädhu udjd yum föbd ää b Ç Ç m G! U B få Gvd v fö äv! Två bbj ä på vä! På d 17 Sydd vd f f x fm v dpp m h d. h b m yf ö mdvh ch up m pp båd h d d dvd ch p h/h äh. B h v v A-M Ldbm, dc u mb md ABF ch ämdfö E AB. - D ä ä d f bhv v öd fö d m v md judm. D ä v å u mhä md d bä å d b ö ccp. D f cå ähp; mäh bö ju v vd m ö ä å få pp f, ä A- M Ldbm. B bä få Bd fö (www.bdf.), mf 80 d ch 30. B mdm - du cå! R mj Ç f mdm d p p d ä uppb ö å v h p p b ä um d mdump x b xbd md b Epp

10 E B-Mchm: K ud må föbä Av M Gv V u! D E B-Mchm m d m ppäp (AES) Svc Awd mbd md d åmö S. P fd 1993 ch p m h j xdä m ppmåd ch fö AES. D m fövåd v j fö ppmdc fö yjud å d udd på m ycd. Eppä E B- Mchm h v dföd fö b md ud bv ud. E B-Mchm, m ä pf ch övä u ch pp vd Sh uvjuhu, böjd fö å d, mm md pp väd öv, ch på uppd v ILAE, h I Lu A Eppy, udö vd m v m ppmdc. Syf v fm fm m v bv d f ud på hu ppmdc fu, fö fyp. Abupp fud på mp, d v ä p b bhd md mdc, m p ä yjud. Abupp, m dd v E B-Mchm, c m d j ud m väd d väd öv. V bv fövåd öv j bd på å m ch fuäd udö, ch äv d på ycd. På pp Budp bäd E B-Mchm m d b h v dd, md uväd ud v ppmdc vd mp. F: M Gv Kv på ud Id ä d må mdc mmh u v bhd mdc h må ud m föj v bämd v. Höd ä vdcbd, m bä mdc v upövd på v ä, ud v d ch md upp. D bupp v fmädd ppxp d m v m ä på ud fö d äc fm m ppmdc. Kv dd upp fy dä 1 bä mdc ä bä ch upövd. Då h fud äc öv 48 vc, d v ä äm å, ch ud h mfö m dub bd, v bä upp v p få pcb. Smd fm Abupp c m fud fö mdc ch fyp ch hu vä d ud uppfyd v fö hu ud bö ufö fö bv. V f d f fud m uppfy v fö 1 b fö bmzp ch fy, fö vux p md p pp. Lm hm xmp 3, bä E B-Mchm. Fö b md p pp ä d b xbzp m 1. Fö juv my pp f d ppmdc dä d ud ufö å d uppfy v 1, E B-Mchm vd. E B-Mchm udy- bupp fm å y j m ä väd öv föj. V h mmä fm få d f m f ä d. D m föv mdc få däm d u. V m fö å hu d ö. D v m ä hu bv ä fö d pp m ä väj ff på p ufå fyp. Bä f bhöv D m h bv d uppb ä d äv myc m ym f ch cå fud ä upp på ä å d d fm m ämd m bhöv fö u ö jämfö m mdc ch hu ffv d ä. Vå b h påv fö hu ud ä upp. Om ämd dä fö mp d å må udö d fö uppfy vdcbd -. FOTNOT: Lä m m b på väj Ruc C väp, ch Gud. Född, xm, dp, böp... Du bd f m pp å. Du mdv p md pp få bä vv m öd f. Gåv dp, böp m v vd ä bydfu fö Eppfd. V äd hä d du v uppv mbd. Tä på v u d d! Eppfd b p Tc fö d öd! Sf Eppfd Hu ä d h få åd uäm? - D ä övvädd få p få USA (m hmd) ch få d uppmämh ch bäf fö ju pp m h j ä ufö USA ch ju få Sv. D ä ä. Hu m d du bv d v pp? - J h j m pdc fwhp vd UCLA (Uvy f Cf, L A), dä j v bädd pf. Dä hd j u få b hp md fmåd f m ppmåd m Dvd Tm, A Dd Ecu d Jm (P) E. J bv då fcd ch mpd v d fh ch ud ch bv pd fä m äm. Vd ä d ö um m ppmåd ju u? - D ö um ä ffd h b m pp ch b m f äd ä ch vh v f. Vd ä d m f d på? - A vduvc hyp d p fmm pc, v upphv pp, m f Sudd Dh ch f fm md bämp d md. Epp Epp

11 Tdj dvådfm Scm Gö Häud h bupp md uppd ufm ä öd fö p m, föjd v judm fudä, h ö bhv v dvåd. Iv Ah mm md Oc E ch By L få föbud udm. F: S Lud Väd Budp Iv Ah pp D v md ädj, fövä, pä ch äd j m på fy fö m å Budp ch väd m pp. Abm, ä ch vä v vudju på m m fc å d vc d. Sjäv j ä få p Sv Eppföbud på d m d v IBE (Sv Eppföbud ) ch ILAE(ä mvh). K md m ä fy u d få h väd, ch dd md Pd ympum ud d v Su Lud, IBE: pd ch P Wf, ILAE: pd. Ef u få äd bv pp h mdc ch c, bäd m vp uppäc, p fu ch m fmd. Däf föjd vämcm md, vc å v U d bö ch fd ( bd v). D föjd d påc föä få d m vä p x h. A föä hö på md föä få h väd. D fö d c j på p föä dä j häd md vd d d m. D v föä md mdc ch vp. M d äd j m å på d ödmd föä m hd c. Sm fömä hd j myc m häm få d föä. På föä bäd u A M K få USA hu h fmj d ä h fc pp, v cå ädd h ä m u. Td hd h b p m ch md p, m d bö fmjfå. Nu å h pp bö h fmj ch d må b bhd. A föä md c v myc, m d då uppu v ämmd. D m d p, md d på d mdc föä ud v 1500 åhö! D ä m bö d c föä v uud få uvcäd, dä 42 mj p md pp v, v d 50 mj m f väd. Nä d ä ppmdc ä d däm mvä. 80% v ppmdc äj 20 % v äd. D bä må p väd få u mdc md m mdc m d väväd. Ahy Zmb få Zmb Af v myc d v udmb d dv äd ch v ä övfö d Af. H md d hjäp ä h up m pp, ä d p m på mdcmä ch dä födm m pp ä å. Däfö vå må ö ähjäp. I f f äd f d å EEG. Nub ä ch u f b ä d ö äd. P md d föä vd cå vj d fm m pp. J vd d f åfm Sud Vu (V å), m cå fc m p m åhudd bä fm. E myc b udmfm m j vm mmd. Fm f md v x ch öp få F ppföbud. Fä på d 22! Hj Su Lud! Du ä föbud ch h vå f fy å m Pd föbud väd, I Buu f Eppy (IBE). Hu ä d? - Tc, d ä md bdd ä. L vmd, md m d b ö v d på fd fmöv. - E dföd IBE få b v fy å, däf ä m Immd P Hu fu dvåd fö d m h pp? B? Då? E å däm? D v v v fö bä u föäd d ch d. Sv å d ch bä m d fh. Ad: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb Pd, v ä byd u uppd. Hu h d v? - D h v h å, md myc v ch b, m, ä ch. Vd m du m? - Mä! J h äff f mä få väd hö, md hö m, up ch f föäd. D ä båd uppmud ch mud. Hu h d å mb b d v föbud md d b? - Hy b, fm mp v b v mj. Dum h föbudy v f ch ö d m. D fc ch md dpm på IBE: fö d! D f vå m ppmåd; IBE ch ILAE. Vd ä d? - IBE ä Eppföbud väd- - D f upp p m på ud v judm fudä få föämd dhä. V v xmpv v mdc h v ff på äd. Fö d upp v v mp d öd md ä d, ä Gö Häud. Gö Häud h däfö bupp md uppd ufm fö på hu åd öd bö u. Abupp p fö d 1 b ch b huvud md c m fmch påvb b fö föbäd f m v måd. ILAE ä pf mvh ch v fäm m d vp måd. På d h m v mb m måd. V ä cå pd pv y. Vd h IBE ådmm d å? - V h få uv u FN, vp, b fö äm å. - Dum h v duc ä pjöd uvcäd dä u fö p md pp f ä myc bymmm. D h fu m hjäp jävhjäp, m ä. V h cå u fhuby md vå mdmm ch d v m ppmåd ch IBE h u vux 126 mdm 93 äd, v ä ädjd m d ä cå ö v på pc. Z Ac R h cå v Föä uppd p pjämföjä på ä. På pp, m v fäd hö, b d möj jämfö p m dvåd. - P fö få åäd uföd ä uv v fö p. V v p v myc bd på vm m å. M h h d v fö vå fö p jämfö p. D v j äd på, ä Gö Häud. Epp Epp

12 Eppföbud y Odföd Ch På Ah 1: vc dföd B-Of Dvd 2: vc dföd Iv Ah Od dm Böj Vud Sv Påh A E G H Supp Pu Åud K Bäcud S Efm Mh Ad Nä umm v Epp umm dcmb! FÖRBUNDSKANSLIET Vämm : måd, d ch d 9-11 m , m d ch fd Uöv d mddd äm fv. Gä dc j bä v fmm c. Tf Ep: Fä få d 15! Tu ch m fc f fm mm fö mch. M h fc v upp ch ud v md mch ch ö b få, ä Tbjö Tm. D häd föä b budp m pp d hö fb. M d ch m p pp. Hä å v v byd p h fö d m ä d. Sp v v vy. Id ä bä v f. D v cå bäf på vd m pp. D b m hm pv äd. Och d fc md fm m h pj ch ud mch ch v fö d hmäd. Tx: Z Ac Fä få d 20! Ud d d j IBE: åmö dä b Su Lud vcd fö fy å m pd. J fc fö föbud ä m dpm fö vd d md IBE: mdmm uvcäd. Odvä v v fö d mdd på N Gy. Dä vd d m, udhå ch v mv. D vc mjö bd d äm fö f ILAE: 100 åjubum. Smmfv j ä d v myc, m j ä bv öv äå dmd ch Eppföbud b m ymud. M j hd må m. D bä fc j md vå v udmp O E ch By L. V dud f mb på hmmp. E vä ä j v på vä hm få höd j å m pd v bm m. J väd m m ch böjd p md dm. E v v u md mm å m j, å v f p. D vd då h v bu ch få Göb, m m p måd u böj jbb på juhu Jööp, v bä v mm få f mb fmd. Ud pd h m ju uf d Budp d chö Bu Du, m d å vc h d bömd å. Däfö hd j öp p x hdy. V v Du vc, m bu bå. Väd v dc å vm å j d å å myc d d, m bö däm d f dp. M 58-å född fd j cå Budp ubjud v vå ch v 28-å mä, O ch By. Iv Ah V du v m m pp? Då ä du vämm föbud m h h md fmm. Dum du få md d m h pp m föbud u ch fö. R ä å hjäp v! Tf Ep F: Ad Dmb/Upp Tum P ö! B du Upp ä? Ä du u? H du pp? Om du v j på d få f d d möjh ö pd ch bd m v L L. Sc ö föbud. V du v m? R på f ! Fä få d 11! m E ch N. Ef dc f Mu md d pu d - d v c hw. V vud vc md d dv ppv ch d v d äd ch pc. A å f ä m h. På öd fm å fyd å d v dä d ch äd d bv väd m. V ä d ä å. Hpp ö dmm. D ä d 358 d m vj ä å v y, böj ä. Tc å väd myc md vä hä Å Jh, A E ch öv d. Om v föj vc v m å å på vå b. hp://-09.bp.cm V f öv h d! Vå äv ä f hd. Om v å få, å äm ppfö å v hjäp md fm, åd ch öd! Eppfö/ p B ä D Eöp Gd Gävb Göb Hd Hb Hufd - Vmmby Häöd Jämd Jööp Km ä Km m mjd K Kb Kuäv/Suud Löp Lud M/Vd Mmö N Så N Ävb Nb Nöp O-ä Ohm Rby S-Schm Så ä Sudv Söd Häd Uddv Umå Upp Väb Väd ä Vä B Öb Ööd Epp Epp

13 Adäd: Nm Ad Pd Tf Ru SEF, Bx 1386, Sudbyb POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vd dfv fäd åäd föäd md y d

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING N 171 mj 2 0 1 0 I N N E H Å L L 17-18 Mnès sjukdm 18 Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb 19 Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Hyunsy usus

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed. 0297-200 37, 073-181 40 90 Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25

Läs mer

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc Lathund DDK SAB Lathund DDK-SAB DDK 000 Datavetenskap, kunskap & system 004-006 Datavetenskap 010 Bibliografier 020 Biblioteks- & informationsvetenskap 030 Uppslagsverk & kalendrar [040] [Vakant] 050 Tidskrifter

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT 00-0-7 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning...3.3. Bakgrund...3.4. Definitioner...4.5. Tillämpning...4.6.

Läs mer

Ek e näs gym nas ium i K ina

Ek e näs gym nas ium i K ina Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer