Bollen rullar för epilepsi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollen rullar för epilepsi"

Transkript

1 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f

2 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, J Zqv, Dbd 14 H du å bä? Du h h bä? Nå m h y pp, föå. K å du h uppv m å,, på ä fö d d v? U hå 3 Ld 6 Kh ämp md d f 9 Oöd hö d fö pp d ä å...udmä, å 12 Dy ch pp - fyd mb 14 B u fö pp... - u UEFA-mb 16 Ky 17 Täv Säd ä d x d; Gä md bd. Sv ä f ch mx A4-d. Om du b pubcd mm på p md möjh v. Vämm md d bd! Rd 18 K ud må föbä! 20 Väd Budp - Iv Ah v dä 21 Tdj dvådfm Åå Sv Epp u v Sv Eppföbud. ISSN Av uv: Ch På Ah Rdö: Su Lud Rdåd: Su Lud, Sv Påh, Iv Ah Gf fm & pdu: Vb Tyc: EO Gf på mjövä ppp Pd: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb Böd: Su 4C, 3 Tf: Tfx P: B: Ep: Hmd: Pum/: Im Pcu Sm m df mm pubc på föbud hmd. Föbhå m d mm f d. Fö j bä m v. Vd ä vå v uppf? Smm ch m h by u m hö ch b. V h buppf få hmb ch ubd, b ufö hmm ch d vmh. E d jbb m, d md, m j hpp v h mm: v yc d v ö ä v! V v p md pp h mm föuä d vv m v p m h. Då bhöv v fm ch bjud v fö m, öd ch vduvc. Ab vå fö ch föbud ä bd m. A djä m f u d d mdmb ö jäv ch v. J v d ä mm bd. D mm fö få y mdmm m v b v ch d ä m hjc!! Då ä d ä ch u pp, m d v j udy ch ud y f v ä d ju då. Så ä d cå ä våbmm d ju.. Föb v, u fö ä bmm fm u bdv, m då ä d fäd! Och d ä ju fuä, d v v fömdmm m v ch v mfö fö mdmm. Du cå b v mdm - bhöv! K ä du mdm m bd md å p; å m, p, p m fömmm? D f må uppf fö - ch d ä ju vää fum f häd ö ä b. E d ä b på v p, d ju b å d bu. Om ö d d ä b på, väx båd fö ch d p fdä. A b v! Vå uppd d hö ä å u md vå budp ch ödj mdmm på ä! Lå m d ch d möjh v h - fö dm ä må! Tc fö v v md vå! Vm höhä Ld Epp Epp

3 EPILEPSIMÄRKET Eppmä bä få föbud. D f md hdj u äm m md å (p) ch 35. Mä f cå md vdj ch då 65. R p: fö bä. Eppvåd upy Sv Eppföbud ch Sv Eppäp mb pj m ppvåd upy ch pfu. E pju h ud mm mfö vju v juvådv öv h d. Fö cå häm fh ch ypu få m v våd h p upp md p md pp m fö d fh v ppvåd. E upp äffd Jööp böj på uu md öd v Eppfö Jööp ä. Sju p md pp åd dud då v d v v v pp hd v fö d d, v pbm m p md pp mö ch v fövä m h på öd få hä- ch juvåd. Y upp md Schm pmb mm yf. Ud hö mm fupp du pmä ppu ch däf upp pubc. Rpp ä vdd m upud ch öd ch buf ch m b m ppvåd. Hå dä! M! V ömm! 50! Sö du djup up m pp? Ä du hö h du jäv pp? Kmm du md pp m d b, cjä juvåd? Då ä E b m pp d pf upä fö d. D dv f ch väj fö mpc d föhåd. D by md bhd ch v på få v d. B bä h föbud: , P mm. Lä mäd fö ubv d E ä Kd mä Hä- ch juvåd vämd fö å p få Oföm få vä f måd på ppd. I fbu fö å mc pj udö m vd på pp. M d v ä ämd d å d föäd vd å åäd. I föä uu fc p föäd d på d. Ud d hd pj dbb v f pp f. I mä v pj jud bäd pj, m m få d på d, hd u mdc ch f udv. TT U md pp? Mj u! Ac Z ä p fö b åd fm å ch uppå. Gm väd fåä m pp höj upvå m pp ch hjä. Md öd up föj cå öd föå md m m få v ud mm. Sp d 49 (p å). Rv m du ä bpp på b p , Sv Eppföbud. OBS! Göm upp m ch fuäd d! Sp cå bä m föbud, f v p: Ac Z ä umä åv, fö,, fmj å m du v h båd y ch ädj v p. E b jupp cå! Eppm D y m f ä ö å y. V äddy mp ö. Fc I Eppm ä d ch däd d mdc dv, 2A. K å v vå u. V hjäp h b ö fö bu. Upp ä bäd! Vd bä m 100 x b p d f. Fc I AB Ljhmvä 30 B, Schm Göb Lud Gäv Epp Epp

4 Tmåb Kh Jh, 26, d v vå pp. Vj d ämp h m båd f ch födm. Må ä v å m v m möj. Sjudm få få m, ä h. Kh ämp md d f Tx ch f: J Zqv, Dbd Ny Smhä RÄDDANDE MEDALJONG. Kh Jh bä mdj dä ä ju ä vbd, v v h h pp. - D hä h ädd m må å, ä h. H u dc ö f v vd ymb å fö. Kh Jh b md mb, vå ch hud Wm äh Tmå. Vd fö bc h u m h v u m, m h d v vå pp ch dbb v f f å vj d. M judm v v, mm ch å m d ä fö. V d ä d u ch d fd. M bd ä d u hv, ä h. Kh Jh v ä hjäp pd up fm h mö må födm ch äd. E d mm fm ch få hu d ä, m må å hvc u m m j få f. J föå m d b ädd, m d ä ädå bä mm ch få hu d ä, ä fö ä ch, ä h. T ch md juö h på m md äc ch då h j ädå v på u. D b h v Ud f ä Kh Jh mdv m vd m häd. E b bv d m hv v mö ch d ä b fmu. D b h v ch d d ä fu v m pp, m j v. Efå j ä m m ch m vd m h hä. Ef f bhöv h v. Om f h v uff ää b d d v, m bd d äc md b p mu åhäm. Då ä d bä. J ä d fö v-os d, m j f v upp på b, ä h. Epp h h hf äd d föd, m fö vå å d d md fu y. Jbbd på åv I d bd Kh Jh på åv, v h vd md ch h ämpd fö u judm m vd upp J h få v pp h mm fö. D f y pp m d ä j b födpd. Och d ä v j ä d fö, ä 26-å. S hcy h fä md, å ä h öj md på åådp. A d jäv ä d ä m. Uö v M f uö bd v, å j v bdymåv ä. M j å u ch pm. D ä b b md f uf ch få ö på, m j å u m fm j ä å u fö yc, ä h. T d åmmd mpf v Kh Jh v å m v m möj. U m mb Thé hd j m b. H ä h udb. Må ä d ä mpd v j ämp på, m d ä öd få fmj ch vä m ö d å. Och å h j m d på j d, ä h. HJÄLPHUND. Kh Jh få hjäp md ä bdvp Wm vchud å f h fy å. - H d u ch b u m j ö m h ä. Få böj dd h d v bu ä j fc f, m d äd v h bb d v, bä hu. Epp Epp

5 Oöd hö d fö pp Uöv hä å dbb mhä v bydd d på ud v pp. D d bä uppå c mj. M ä 60 pc v d uppå på ud v föd p ch död. D hö d d d bä ffv väd v hä- ch juvådu md äh u bä md d. Lä d m m pp Ufä p Sv h pp ch bd d ä m ä ud ju å. Må f mm md pp m hö, vä bm å md pp. H du jäv pp? Kä du å md pp? V du äc myc fö v bdd vd f? Om, föå v du ff d m up. Ky fö d h du v h. Vd f ä xmp, vä. Vd ä pp? (bchy) J h pp () Gd vv md pp (bchy) D p fm (A5-bd) Kv ch pp (bchy) Ä d ppmdc ä fö d? (A5-bd) Mä ch pp (bchy) Ifm bv (A5-bd) Fö hjäp vd mpf (A3-ffch) Afbv vd pp (fd) Ifmm p md pp ch hö Bä fmm få Sv Eppföbud. Fö bä mm xpdvf 15 ch p. A m äd p bv ch p. Föm: Efm: Ad: E-m: Tf: M ä fm v Sv Eppföbud Bx Sudbyb P fö p - Epp ä måfcd ch f våbhdd judm. D f på våh å ffh upp djd v p. A bä d mhäm d fö pp ö vå up ch föbäd föuä vduvc vädd v yp v. D ä v m ä d ä uvc fm fö upy ch ym föbäb, ä K Käé, dc u, u, uvjuhu Lud, m ä v mdföf ud. Sud pd på d pp Budp m. Syf ä bä hä- ch juvådd m d fö pdubf, fö pp Sv. D m ä y ä b fö fö å Sv h ffc vä fö fm ud fö d mhäd fö pp, b ämd ch uvåd. D h vä fö 2005 m ä d å m d c få fm md d fö. I m p p å. Smm dd 8400 juhuä på ud v pp. Kd ppd pdubf - d d - uö ä vå djd. E v u få ud ä äv m d f v få ppp, ä d md d fö pp på hö jämfö md xmp d fö db m m p p ch å, m m b få mp d v db. - Sud ä ä v myc hö v då d väd d få ch få på å ä upp uvåd, ämd, ådjuv, födp ch död. D ä u jämfö md d ppud på måd. D m ud få upp fu u ä dc d d m våd v ppp pmävåd ch d våd m mmu. Hä f bhv v föbä ud, ä K B, dc m, Lud uv, ch mdföf d u ud. Sud h mfö mb md Uvjuhu Lud, Lud Uv ch UCB. F: cxp.cm Dbu v Sv Eppföbud Bx Sudbyb T: Fx: Epp

6 358 d ä å... udmä, å D 21 ju v d å d fö d å ä på Söå Töbd. Då md 20 föväfu udm åd å. L föväfu v v 17 d m d d. Md dud ch b böjd vc, j d v v fu f d få. Av E v d v bu mh dä v vjö ö (väö fö ö) bd. T d föju v d må d m h v ud v ä öv. Ldm E v vc höjdpu v p båd dm ch fmmp. A v v jä ud å d bv v d. S vc v d d fö d å bäbmch m d ch d. I å v d u jäm, u bv d, ä å å d. Sv ch äd hd äfäc öv. Bdp I å d v å y äm bdp md K m huvudv. D vd v båd y ch fö må v vå d. A md hjäp v p, häd ch fä uyc på h ä ä md d. O upp! D ä å v mm pv. Djufu D d dd v äv upp ch d m v på bdp bö mådjuhu, däf by v. I mådjuhu ud m päd m mö, å, chch,, mv ch få v d. Södpdd, m, cc, pd, öd, f uf ( m b d) ch myc päd. V fc fämm v B ch h pphud A. B bäd m hu h hd ä A ch vd h ud ö. A udm m må ju ch yd. Må v cå väd d ch hd må få. V ä väd cmm fö h v mm ch hä på. D ch m Sx däf å böjd föbd fö vä mdd ch dc. Å, v vä! H f - v bjöd på föä md bd ä ch v p m f cyd. T vmä fc v fäyfé md pä ch bå. D v öd v d ch d m d på my v mäv. Nä v hu mä m v d d fö dc dä pd på v bä d mv. Sm d å hd v däv m md v v ä upp. Vd p bv Rbcc ch C, på d p m K ch Jb ch på dj p Fä på d 23! BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Ru v ppbhd ä bd v hu ffv f duc ch hu vä bhd. GxSmhK AB. Bx 516, SOLNA. T Epp

7 Dy ch pp - fyd mb Må ä f uppv udvväd, p hv vå hv, m dy ä höp. F mp v på dvd udvä ch m m h pp ö m. A dy bä m uä fö ö yc v m m väd ufub fdy. V v bä äv v må v ch m m väd ub h m cå ö dmåd. Vd dy på m djup dd väv upp ch m få väv, v ä m ä bu m påv mdöm. Eff b m yd på ö djup. - M cå få mb ch d f våbhdd mp vd d upp på ud v ub, ä Jh Uujäv, pcä vd Hypbmdc på K Uvjuhu S. D ä cå vå hå bmuyc v mu m m få f ch v ä uffö vby. Hypv cå uö f ch dv (ud) ämd ö cå vd dy. D f å f m dy, m m m h fö pp f m föö udv dy. D f dc b v m h myc fyd ch m m bu häv, Dv A Nw: (www.dvw.) m cå h up. Dy ä ämp fö p md pp. Dc m övvä p m h m ä 4 å ffh u mdc F: Mu Sdb ö ud dy m å dupp (mx 15 m). - M dy äv d fy d, j äd äh fö ähypm äh, b Jh Uujäv, m pp ä dvfcd fö dy. D ä v dym ä f h pm. Vd pp f ud v må pm bb upp y md m ch då jäv få dyju, fm d uccv upp pp md pp ub. Så d uö cå fö d m dy mm md. D ä myc v md bhdd ä m ch möjh vd dy ch vp. E ud v pp ö fö du md å, jämfö md bf öv m h du på 4,7%. R fö du v b vd dy u cå m vd v. P md v pp bö duch ä fö bd ch h upp vd mhu ch ubd. Sud vd cå du v hö h b md pp jämfö md vux, v v b h hö d v y. VATTENVETT D ä ä md föhå, m ä d ä pp ch v ä d v v övmd. M få båd y vd ch fd m ä f fö. M m m ä på föjd: Bd mm d m ch öd. Om d f bdv å m h uppf övv vd pbd umhubd - ö d uppmäm på du h pp. Om d f ubdd vädd/ bdv du mm på djup v. Äv u v bä fö du m m få f, m d ä ä fö mv uppmämm u ch hjäp. Föä d m d m v vd m ö m du få f ch h h ä hjäp d. Gö ä p öv md d m m vd m ö m du få f. D ä d yh ch äv m. Smm m du ä d då. Föö udv bd md myc f fm d fövå fö mv uppmämm m du få f. Epp Epp

8 B u fö Av Z Ac U fbpj md UEFA fö uppmämm pp pp N Sm vd ud ä h ä d ch fåd m h v p fb UEFA U21. - D v ch päd! J h p fb d 6-ååd ch um ä j cå dm ch ä pj. Hu v d p md å må få d äd? - D v! D ä d u äff p m ä jäv ch m v hu d ä v md pp. Sd fc m hö hu d v hd v ch å jämföd m md, bä N Sm. N m ä 23 å ä öpp ch c p ch h hd våh mmuc md d d p, m cå hd pp. - V pd fö d m, m å hd cå md, bä h. Tbjö Tm F: Mu Sdb D v å uppyfd hu p md pp ch m jä pd mm ch hu ud d ch bd, ä ppä Tbjö Tm m mdvd pj. UEFA ch ILAE (pf ) d mb md IBE (ppföbud ) u v m fö uppmämm pp. D fäm yf v b p md pp h ä v m v ch d fu u c mmh ch dv, m d ufö b m mä u pp, ä Tbjö Tm. Fö m b d å v ööpp. D v f v få fbfmj. J ä m d cå ö d y. D hä b myc v fö y på pp! Hd b m p u cå m mp, m myc uppyf Tbjö Tm. Avmyf pp Evm äd um Sv ju x fö öppd v d vå mfp UEFA U-21 mäp. A vmyf pp v ub fö uppvmch m d up d ud U-21 EM: mf. U-21 EM ä d ö d fbmäp m d. V EM d ju um md f äd. UEFA: U21-EM 2009 vud md Tyd ud f fö U21-. Ud d vå vc u vd Sv m f ä ååd fö d fm mch hä mmväd ch md pub på ä I d äd uppv mbd båvd fbp md pp ch d uvd pff fö fömd budp p md pp umä cå fb. M md d fömch, v få möjh vmyf pp. Amäh v f vd pp ä ch d bu d p md pp f d m v uföp ä v jäv judm. D v v d fc d v bdd häd, d bdöm fö vd d ö, p fb. Och d ö d b - u d h v. Pfföd D v u pj dä p md pp m m pffp mö. D fö uppvmch pd Göb på Gm Uv. Dä mö d bå ch d öd. D bå hd bd d bömd föbudp Rb B. H v måö 1970 å VMf. Mch ud 2-2. Må hjäp Nä uppvmch pd Hb på Oymp, dä d öd ch d bå mö äu 14-mumch fö jum, m cå d ud 2-2. I d mch d, föum p md pp, äv m fbjä m Hb U21-mbdö Rd N. L Hb dd v d v föbudp få 1994, Tmmy Sv. E u K I v md, m Tmmy Sv äd upp ch hd m Hb, bä Tbjö Tm. Id v vy V fyd upp md jujä m bdd md p md pp få d v Eup. D v f hu d dvd ud p hp ch b å bb! Och hu äv d fbjä äd, ä Tbjö Tm. J m ä m fö få Fä på d 22! Fb ä N ö hbby, m h yc m d m m h md d ö. H cå p d. Uöv d h h cå md föä m pp på ch bp. H h fh m h v d md v ch yc d ä v f v vd pp ä. Ju u b h på å Hmd. H fc pp ä h v 8 å, m ä h fc pp m vd d v föä 14-ååd då m m pub ch mä d m ch m ju äd m bv. F: UEFA Epp Epp

9 h å m å ud mfå å b d md b p d måd ö jcy d b vv by äu v upp mm å p åd vpp mu v ud d å bd må på y på mdj d m d fö vy bmm b cfäd våby m böö fy xp ä pb d jbb ju j vå v vå h åpå ä ä jäv fäm bu vfu öf d mu ç d dvv v vä h åd d fö på c b uhå föäc öpp h m på å u md fb ch hcy m u f v bvd fu p m ä på mm ä bd fö md d, måd ch å pfm föö få p m hå upp h v på hödud vu ç hd vä bjuv fö hpp c upp ö pj f ä md ud by bum föd på b v påä få dju pyd b ä v ç v ä vä ä yf ud yc hå dd b mfä bu b å vm pc v p ä m på m fyfå b föu ä KRYSSET 3 Våd - hä mm y d ch m v v d fö öppd ä ö vå vd md möjh v! Sv dfä bd på vy ch mä d Ky 3. Lö v föbud hd d 15 vmb ud d: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb. V p ä umm v Epp. Lyc! A v md pp mdfö äd pbm. Epp ä v judm m ädå f ömd ömd mhä, ömd pvv ch ömd på bp. I Lv md pp åådö v pbm ch yd m vju md 15 p, äd ch äd, m h pp. Gudäd f m judm p, m bhd ch m fm v c ch py v. LEVA MED EPILEPSI ä ufmd m udcm fö p md pp, d hö ch d cå väd fö p på uppbd, hmjä ch fö p. LEVA MED EPILEPSI cå väd m ud juhubd Epp fö jävud. Eppjuö d mm u väd b m m fö pubd ch häpd. B mm åd ö ä båd fö p md pp ch d våd m juö ch m fbd ABF, dä pfö Sv Eppföbud ä v må mdm m hdppö. TÄVLING! LEVA MED EPILEPSI A-M Ldbm GRATTIS! G! K du h v d å ch v vå bbj!? På v d å d föjd:? ch å h j m d på j d Sv på få f d umm v Sv Epp. Säd vy md v ch d fuäd d : SEF, Bx 1386, Sudbyb. Sv v v h d 15 vmb. H du j ä å ä du md vå u ch b du v å c v vå bbj. Lyc! A-M Ldbm Lv md pp udcm Bd f dö h v d föjd v d fö d: K Häv, Df H Kv, Mmö Mc Jh, Öud Hä ä ö på föåd d! h b fm bå pp hå md ä d yd m d chwz v y... m fö b föj j md u Ç v j f b fö ä d ä ju på vä p bd på by d å Ç hö på bhöv våd d bv påmd m y d pd få föu uppvd bb jä 100m 2 ä på y bä påv ä v m ä vuhu b ud fu f bu bb hå å m å p y b y m c c b ö ä å p ä fö d åv ö mu m ä m å j u u b v p u m fu p v dmu ädju y p ömh vä äd hä ö vd äd b y p hvdm md m f ä vm m d ödu v äc u däp ä f pyd på fää y zcp hpp p bh ä d ö j hå böd på öppd pd vd m fy v m d få f vä b ff dju d ö bå på h d- ç Ç Ç b b bå p u c bud må u vädhu udjd yum föbd ää b Ç Ç m G! U B få Gvd v fö äv! Två bbj ä på vä! På d 17 Sydd vd f f x fm v dpp m h d. h b m yf ö mdvh ch up m pp båd h d d dvd ch p h/h äh. B h v v A-M Ldbm, dc u mb md ABF ch ämdfö E AB. - D ä ä d f bhv v öd fö d m v md judm. D ä v å u mhä md d bä å d b ö ccp. D f cå ähp; mäh bö ju v vd m ö ä å få pp f, ä A- M Ldbm. B bä få Bd fö (www.bdf.), mf 80 d ch 30. B mdm - du cå! R mj Ç f mdm d p p d ä uppb ö å v h p p b ä um d mdump x b xbd md b Epp

10 E B-Mchm: K ud må föbä Av M Gv V u! D E B-Mchm m d m ppäp (AES) Svc Awd mbd md d åmö S. P fd 1993 ch p m h j xdä m ppmåd ch fö AES. D m fövåd v j fö ppmdc fö yjud å d udd på m ycd. Eppä E B- Mchm h v dföd fö b md ud bv ud. E B-Mchm, m ä pf ch övä u ch pp vd Sh uvjuhu, böjd fö å d, mm md pp väd öv, ch på uppd v ILAE, h I Lu A Eppy, udö vd m v m ppmdc. Syf v fm fm m v bv d f ud på hu ppmdc fu, fö fyp. Abupp fud på mp, d v ä p b bhd md mdc, m p ä yjud. Abupp, m dd v E B-Mchm, c m d j ud m väd d väd öv. V bv fövåd öv j bd på å m ch fuäd udö, ch äv d på ycd. På pp Budp bäd E B-Mchm m d b h v dd, md uväd ud v ppmdc vd mp. F: M Gv Kv på ud Id ä d må mdc mmh u v bhd mdc h må ud m föj v bämd v. Höd ä vdcbd, m bä mdc v upövd på v ä, ud v d ch md upp. D bupp v fmädd ppxp d m v m ä på ud fö d äc fm m ppmdc. Kv dd upp fy dä 1 bä mdc ä bä ch upövd. Då h fud äc öv 48 vc, d v ä äm å, ch ud h mfö m dub bd, v bä upp v p få pcb. Smd fm Abupp c m fud fö mdc ch fyp ch hu vä d ud uppfyd v fö hu ud bö ufö fö bv. V f d f fud m uppfy v fö 1 b fö bmzp ch fy, fö vux p md p pp. Lm hm xmp 3, bä E B-Mchm. Fö b md p pp ä d b xbzp m 1. Fö juv my pp f d ppmdc dä d ud ufö å d uppfy v 1, E B-Mchm vd. E B-Mchm udy- bupp fm å y j m ä väd öv föj. V h mmä fm få d f m f ä d. D m föv mdc få däm d u. V m fö å hu d ö. D v m ä hu bv ä fö d pp m ä väj ff på p ufå fyp. Bä f bhöv D m h bv d uppb ä d äv myc m ym f ch cå fud ä upp på ä å d d fm m ämd m bhöv fö u ö jämfö m mdc ch hu ffv d ä. Vå b h påv fö hu ud ä upp. Om ämd dä fö mp d å må udö d fö uppfy vdcbd -. FOTNOT: Lä m m b på väj Ruc C väp, ch Gud. Född, xm, dp, böp... Du bd f m pp å. Du mdv p md pp få bä vv m öd f. Gåv dp, böp m v vd ä bydfu fö Eppfd. V äd hä d du v uppv mbd. Tä på v u d d! Eppfd b p Tc fö d öd! Sf Eppfd Hu ä d h få åd uäm? - D ä övvädd få p få USA (m hmd) ch få d uppmämh ch bäf fö ju pp m h j ä ufö USA ch ju få Sv. D ä ä. Hu m d du bv d v pp? - J h j m pdc fwhp vd UCLA (Uvy f Cf, L A), dä j v bädd pf. Dä hd j u få b hp md fmåd f m ppmåd m Dvd Tm, A Dd Ecu d Jm (P) E. J bv då fcd ch mpd v d fh ch ud ch bv pd fä m äm. Vd ä d ö um m ppmåd ju u? - D ö um ä ffd h b m pp ch b m f äd ä ch vh v f. Vd ä d m f d på? - A vduvc hyp d p fmm pc, v upphv pp, m f Sudd Dh ch f fm md bämp d md. Epp Epp

11 Tdj dvådfm Scm Gö Häud h bupp md uppd ufm ä öd fö p m, föjd v judm fudä, h ö bhv v dvåd. Iv Ah mm md Oc E ch By L få föbud udm. F: S Lud Väd Budp Iv Ah pp D v md ädj, fövä, pä ch äd j m på fy fö m å Budp ch väd m pp. Abm, ä ch vä v vudju på m m fc å d vc d. Sjäv j ä få p Sv Eppföbud på d m d v IBE (Sv Eppföbud ) ch ILAE(ä mvh). K md m ä fy u d få h väd, ch dd md Pd ympum ud d v Su Lud, IBE: pd ch P Wf, ILAE: pd. Ef u få äd bv pp h mdc ch c, bäd m vp uppäc, p fu ch m fmd. Däf föjd vämcm md, vc å v U d bö ch fd ( bd v). D föjd d påc föä få d m vä p x h. A föä hö på md föä få h väd. D fö d c j på p föä dä j häd md vd d d m. D v föä md mdc ch vp. M d äd j m å på d ödmd föä m hd c. Sm fömä hd j myc m häm få d föä. På föä bäd u A M K få USA hu h fmj d ä h fc pp, v cå ädd h ä m u. Td hd h b p m ch md p, m d bö fmjfå. Nu å h pp bö h fmj ch d må b bhd. A föä md c v myc, m d då uppu v ämmd. D m d p, md d på d mdc föä ud v 1500 åhö! D ä m bö d c föä v uud få uvcäd, dä 42 mj p md pp v, v d 50 mj m f väd. Nä d ä ppmdc ä d däm mvä. 80% v ppmdc äj 20 % v äd. D bä må p väd få u mdc md m mdc m d väväd. Ahy Zmb få Zmb Af v myc d v udmb d dv äd ch v ä övfö d Af. H md d hjäp ä h up m pp, ä d p m på mdcmä ch dä födm m pp ä å. Däfö vå må ö ähjäp. I f f äd f d å EEG. Nub ä ch u f b ä d ö äd. P md d föä vd cå vj d fm m pp. J vd d f åfm Sud Vu (V å), m cå fc m p m åhudd bä fm. E myc b udmfm m j vm mmd. Fm f md v x ch öp få F ppföbud. Fä på d 22! Hj Su Lud! Du ä föbud ch h vå f fy å m Pd föbud väd, I Buu f Eppy (IBE). Hu ä d? - Tc, d ä md bdd ä. L vmd, md m d b ö v d på fd fmöv. - E dföd IBE få b v fy å, däf ä m Immd P Hu fu dvåd fö d m h pp? B? Då? E å däm? D v v v fö bä u föäd d ch d. Sv å d ch bä m d fh. Ad: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb Pd, v ä byd u uppd. Hu h d v? - D h v h å, md myc v ch b, m, ä ch. Vd m du m? - Mä! J h äff f mä få väd hö, md hö m, up ch f föäd. D ä båd uppmud ch mud. Hu h d å mb b d v föbud md d b? - Hy b, fm mp v b v mj. Dum h föbudy v f ch ö d m. D fc ch md dpm på IBE: fö d! D f vå m ppmåd; IBE ch ILAE. Vd ä d? - IBE ä Eppföbud väd- - D f upp p m på ud v judm fudä få föämd dhä. V v xmpv v mdc h v ff på äd. Fö d upp v v mp d öd md ä d, ä Gö Häud. Gö Häud h däfö bupp md uppd ufm fö på hu åd öd bö u. Abupp p fö d 1 b ch b huvud md c m fmch påvb b fö föbäd f m v måd. ILAE ä pf mvh ch v fäm m d vp måd. På d h m v mb m måd. V ä cå pd pv y. Vd h IBE ådmm d å? - V h få uv u FN, vp, b fö äm å. - Dum h v duc ä pjöd uvcäd dä u fö p md pp f ä myc bymmm. D h fu m hjäp jävhjäp, m ä. V h cå u fhuby md vå mdmm ch d v m ppmåd ch IBE h u vux 126 mdm 93 äd, v ä ädjd m d ä cå ö v på pc. Z Ac R h cå v Föä uppd p pjämföjä på ä. På pp, m v fäd hö, b d möj jämfö p m dvåd. - P fö få åäd uföd ä uv v fö p. V v p v myc bd på vm m å. M h h d v fö vå fö p jämfö p. D v j äd på, ä Gö Häud. Epp Epp

12 Eppföbud y Odföd Ch På Ah 1: vc dföd B-Of Dvd 2: vc dföd Iv Ah Od dm Böj Vud Sv Påh A E G H Supp Pu Åud K Bäcud S Efm Mh Ad Nä umm v Epp umm dcmb! FÖRBUNDSKANSLIET Vämm : måd, d ch d 9-11 m , m d ch fd Uöv d mddd äm fv. Gä dc j bä v fmm c. Tf Ep: Fä få d 15! Tu ch m fc f fm mm fö mch. M h fc v upp ch ud v md mch ch ö b få, ä Tbjö Tm. D häd föä b budp m pp d hö fb. M d ch m p pp. Hä å v v byd p h fö d m ä d. Sp v v vy. Id ä bä v f. D v cå bäf på vd m pp. D b m hm pv äd. Och d fc md fm m h pj ch ud mch ch v fö d hmäd. Tx: Z Ac Fä få d 20! Ud d d j IBE: åmö dä b Su Lud vcd fö fy å m pd. J fc fö föbud ä m dpm fö vd d md IBE: mdmm uvcäd. Odvä v v fö d mdd på N Gy. Dä vd d m, udhå ch v mv. D vc mjö bd d äm fö f ILAE: 100 åjubum. Smmfv j ä d v myc, m j ä bv öv äå dmd ch Eppföbud b m ymud. M j hd må m. D bä fc j md vå v udmp O E ch By L. V dud f mb på hmmp. E vä ä j v på vä hm få höd j å m pd v bm m. J väd m m ch böjd p md dm. E v v u md mm å m j, å v f p. D vd då h v bu ch få Göb, m m p måd u böj jbb på juhu Jööp, v bä v mm få f mb fmd. Ud pd h m ju uf d Budp d chö Bu Du, m d å vc h d bömd å. Däfö hd j öp p x hdy. V v Du vc, m bu bå. Väd v dc å vm å j d å å myc d d, m bö däm d f dp. M 58-å född fd j cå Budp ubjud v vå ch v 28-å mä, O ch By. Iv Ah V du v m m pp? Då ä du vämm föbud m h h md fmm. Dum du få md d m h pp m föbud u ch fö. R ä å hjäp v! Tf Ep F: Ad Dmb/Upp Tum P ö! B du Upp ä? Ä du u? H du pp? Om du v j på d få f d d möjh ö pd ch bd m v L L. Sc ö föbud. V du v m? R på f ! Fä få d 11! m E ch N. Ef dc f Mu md d pu d - d v c hw. V vud vc md d dv ppv ch d v d äd ch pc. A å f ä m h. På öd fm å fyd å d v dä d ch äd d bv väd m. V ä d ä å. Hpp ö dmm. D ä d 358 d m vj ä å v y, böj ä. Tc å väd myc md vä hä Å Jh, A E ch öv d. Om v föj vc v m å å på vå b. hp://-09.bp.cm V f öv h d! Vå äv ä f hd. Om v å få, å äm ppfö å v hjäp md fm, åd ch öd! Eppfö/ p B ä D Eöp Gd Gävb Göb Hd Hb Hufd - Vmmby Häöd Jämd Jööp Km ä Km m mjd K Kb Kuäv/Suud Löp Lud M/Vd Mmö N Så N Ävb Nb Nöp O-ä Ohm Rby S-Schm Så ä Sudv Söd Häd Uddv Umå Upp Väb Väd ä Vä B Öb Ööd Epp Epp

13 Adäd: Nm Ad Pd Tf Ru SEF, Bx 1386, Sudbyb POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vd dfv fäd åäd föäd md y d

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4 Bmä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR ESKILSTUNA 22-24 OKTOBER 2010 Sö Bä Tv My... A Sc på bö - d 4 Räp få båchf - d 4 Fmjp d 120 Ipd föä - d 10 Ob bjudd vj mm! - d 8 mu 22-24 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10 Bmäss MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR BORÅS -7 OKTOBER 200 A Sc på bsö - sd 4 Id md F Shu - sd 0 Fmjps ds 20 Ispd föäs - sd 0 Osb bjudd vj mm!- sd 8 ÅHAGA -7 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

019-HCR 019-H. 019-HP Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fi ts to catalyst 019-H1 019-H1P. C30 Turbo T5

019-HCR 019-H. 019-HP Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fi ts to catalyst 019-H1 019-H1P. C30 Turbo T5 C30 Turbo T5 019-9AR AR 019-4AR 019-5CR 019-MC 019-HCR S40/V40 (Fas I/Phase I) 1.8/2.0 96-00 019-4 019-M 019-H 019-2 S40/V40 (Fas I/Phase I) 1.8/2.0 96-00 019-2 019-4P 019-M 019-HP S40/V40 (Fas II/Phase

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland VIKTIGA TELEFONNUMMER Svenska Curlingförbundet www.curling.se telefon 08-683 30 16, 15 fax 08-604 70 78 Jönköping CC Faktureringsadress: e-post: kontakt@jonkopingcurling.se Hemsida: www.jonkopingcurling.se

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Produktbeskrivning EVOLUTION-SERIEN. Produktbeskrivning. Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) Bensats. Socklar. Ryggar. Hjulsats. Hyllor.

Produktbeskrivning EVOLUTION-SERIEN. Produktbeskrivning. Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) Bensats. Socklar. Ryggar. Hjulsats. Hyllor. 2015 Produktbeskrivning -SERIEN Produktbeskrivning Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) 19 mm tjock direktlaminerad spånskiva med slagtålig 2 mm ABS-kantlist med radie 2 och hörnavrundning. Alla

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Förrådskatalog 2014. Sickla

Förrådskatalog 2014. Sickla Förrådskatalog 2014 Sickla innehåll Betong 3-4 PVC/PP 5-10 Kopplingar självfall 11-14 PE 15-24 Segjärn 25-34 Rördelar stål, galv 35-40 Stora rep.satser 41-44 Koppar/Rödgods 45-48 Kopplingar vatten 49-54

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

! " # $ $% /)0 / ! "# $%&$ ' # ( " (# '

!  # $ $% /)0 / ! # $%&$ ' # (  (# ' ! " # $ $% &# + # - #!#! "# $%&$ '"& #" ' # ( " (# ' '()* ',( + (& $.) /)0 / 12344244 ') * "++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, *- ) '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,* ')++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.,*/

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

c99jsk@cs.umu.se! " # $%& ' ($ ) #)%

c99jsk@cs.umu.se!  # $%& ' ($ ) #)% c99jsk@cs.umu.se! " #$%& ' ($)#)% *! ""#! $" $! $""!!% $!! $ $!&! $$'$%("! $ $ $ "" ) $ * $ "" "!!! +! %, $! # $!!%!!$! "!!" %$!!! " $!"!! $"!! " " "!% "! ""! ' "! " "!" % +!, '' '" - -./! /''!% //'---

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer