Bollen rullar för epilepsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollen rullar för epilepsi"

Transkript

1 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f

2 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, J Zqv, Dbd 14 H du å bä? Du h h bä? Nå m h y pp, föå. K å du h uppv m å,, på ä fö d d v? U hå 3 Ld 6 Kh ämp md d f 9 Oöd hö d fö pp d ä å...udmä, å 12 Dy ch pp - fyd mb 14 B u fö pp... - u UEFA-mb 16 Ky 17 Täv Säd ä d x d; Gä md bd. Sv ä f ch mx A4-d. Om du b pubcd mm på p md möjh v. Vämm md d bd! Rd 18 K ud må föbä! 20 Väd Budp - Iv Ah v dä 21 Tdj dvådfm Åå Sv Epp u v Sv Eppföbud. ISSN Av uv: Ch På Ah Rdö: Su Lud Rdåd: Su Lud, Sv Påh, Iv Ah Gf fm & pdu: Vb Tyc: EO Gf på mjövä ppp Pd: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb Böd: Su 4C, 3 Tf: Tfx P: B: Ep: Hmd: Pum/: Im Pcu Sm m df mm pubc på föbud hmd. Föbhå m d mm f d. Fö j bä m v. Vd ä vå v uppf? Smm ch m h by u m hö ch b. V h buppf få hmb ch ubd, b ufö hmm ch d vmh. E d jbb m, d md, m j hpp v h mm: v yc d v ö ä v! V v p md pp h mm föuä d vv m v p m h. Då bhöv v fm ch bjud v fö m, öd ch vduvc. Ab vå fö ch föbud ä bd m. A djä m f u d d mdmb ö jäv ch v. J v d ä mm bd. D mm fö få y mdmm m v b v ch d ä m hjc!! Då ä d ä ch u pp, m d v j udy ch ud y f v ä d ju då. Så ä d cå ä våbmm d ju.. Föb v, u fö ä bmm fm u bdv, m då ä d fäd! Och d ä ju fuä, d v v fömdmm m v ch v mfö fö mdmm. Du cå b v mdm - bhöv! K ä du mdm m bd md å p; å m, p, p m fömmm? D f må uppf fö - ch d ä ju vää fum f häd ö ä b. E d ä b på v p, d ju b å d bu. Om ö d d ä b på, väx båd fö ch d p fdä. A b v! Vå uppd d hö ä å u md vå budp ch ödj mdmm på ä! Lå m d ch d möjh v h - fö dm ä må! Tc fö v v md vå! Vm höhä Ld Epp Epp

3 EPILEPSIMÄRKET Eppmä bä få föbud. D f md hdj u äm m md å (p) ch 35. Mä f cå md vdj ch då 65. R p: fö bä. Eppvåd upy Sv Eppföbud ch Sv Eppäp mb pj m ppvåd upy ch pfu. E pju h ud mm mfö vju v juvådv öv h d. Fö cå häm fh ch ypu få m v våd h p upp md p md pp m fö d fh v ppvåd. E upp äffd Jööp böj på uu md öd v Eppfö Jööp ä. Sju p md pp åd dud då v d v v v pp hd v fö d d, v pbm m p md pp mö ch v fövä m h på öd få hä- ch juvåd. Y upp md Schm pmb mm yf. Ud hö mm fupp du pmä ppu ch däf upp pubc. Rpp ä vdd m upud ch öd ch buf ch m b m ppvåd. Hå dä! M! V ömm! 50! Sö du djup up m pp? Ä du hö h du jäv pp? Kmm du md pp m d b, cjä juvåd? Då ä E b m pp d pf upä fö d. D dv f ch väj fö mpc d föhåd. D by md bhd ch v på få v d. B bä h föbud: , P mm. Lä mäd fö ubv d E ä Kd mä Hä- ch juvåd vämd fö å p få Oföm få vä f måd på ppd. I fbu fö å mc pj udö m vd på pp. M d v ä ämd d å d föäd vd å åäd. I föä uu fc p föäd d på d. Ud d hd pj dbb v f pp f. I mä v pj jud bäd pj, m m få d på d, hd u mdc ch f udv. TT U md pp? Mj u! Ac Z ä p fö b åd fm å ch uppå. Gm väd fåä m pp höj upvå m pp ch hjä. Md öd up föj cå öd föå md m m få v ud mm. Sp d 49 (p å). Rv m du ä bpp på b p , Sv Eppföbud. OBS! Göm upp m ch fuäd d! Sp cå bä m föbud, f v p: Ac Z ä umä åv, fö,, fmj å m du v h båd y ch ädj v p. E b jupp cå! Eppm D y m f ä ö å y. V äddy mp ö. Fc I Eppm ä d ch däd d mdc dv, 2A. K å v vå u. V hjäp h b ö fö bu. Upp ä bäd! Vd bä m 100 x b p d f. Fc I AB Ljhmvä 30 B, Schm Göb Lud Gäv Epp Epp

4 Tmåb Kh Jh, 26, d v vå pp. Vj d ämp h m båd f ch födm. Må ä v å m v m möj. Sjudm få få m, ä h. Kh ämp md d f Tx ch f: J Zqv, Dbd Ny Smhä RÄDDANDE MEDALJONG. Kh Jh bä mdj dä ä ju ä vbd, v v h h pp. - D hä h ädd m må å, ä h. H u dc ö f v vd ymb å fö. Kh Jh b md mb, vå ch hud Wm äh Tmå. Vd fö bc h u m h v u m, m h d v vå pp ch dbb v f f å vj d. M judm v v, mm ch å m d ä fö. V d ä d u ch d fd. M bd ä d u hv, ä h. Kh Jh v ä hjäp pd up fm h mö må födm ch äd. E d mm fm ch få hu d ä, m må å hvc u m m j få f. J föå m d b ädd, m d ä ädå bä mm ch få hu d ä, ä fö ä ch, ä h. T ch md juö h på m md äc ch då h j ädå v på u. D b h v Ud f ä Kh Jh mdv m vd m häd. E b bv d m hv v mö ch d ä b fmu. D b h v ch d d ä fu v m pp, m j v. Efå j ä m m ch m vd m h hä. Ef f bhöv h v. Om f h v uff ää b d d v, m bd d äc md b p mu åhäm. Då ä d bä. J ä d fö v-os d, m j f v upp på b, ä h. Epp h h hf äd d föd, m fö vå å d d md fu y. Jbbd på åv I d bd Kh Jh på åv, v h vd md ch h ämpd fö u judm m vd upp J h få v pp h mm fö. D f y pp m d ä j b födpd. Och d ä v j ä d fö, ä 26-å. S hcy h fä md, å ä h öj md på åådp. A d jäv ä d ä m. Uö v M f uö bd v, å j v bdymåv ä. M j å u ch pm. D ä b b md f uf ch få ö på, m j å u m fm j ä å u fö yc, ä h. T d åmmd mpf v Kh Jh v å m v m möj. U m mb Thé hd j m b. H ä h udb. Må ä d ä mpd v j ämp på, m d ä öd få fmj ch vä m ö d å. Och å h j m d på j d, ä h. HJÄLPHUND. Kh Jh få hjäp md ä bdvp Wm vchud å f h fy å. - H d u ch b u m j ö m h ä. Få böj dd h d v bu ä j fc f, m d äd v h bb d v, bä hu. Epp Epp

5 Oöd hö d fö pp Uöv hä å dbb mhä v bydd d på ud v pp. D d bä uppå c mj. M ä 60 pc v d uppå på ud v föd p ch död. D hö d d d bä ffv väd v hä- ch juvådu md äh u bä md d. Lä d m m pp Ufä p Sv h pp ch bd d ä m ä ud ju å. Må f mm md pp m hö, vä bm å md pp. H du jäv pp? Kä du å md pp? V du äc myc fö v bdd vd f? Om, föå v du ff d m up. Ky fö d h du v h. Vd f ä xmp, vä. Vd ä pp? (bchy) J h pp () Gd vv md pp (bchy) D p fm (A5-bd) Kv ch pp (bchy) Ä d ppmdc ä fö d? (A5-bd) Mä ch pp (bchy) Ifm bv (A5-bd) Fö hjäp vd mpf (A3-ffch) Afbv vd pp (fd) Ifmm p md pp ch hö Bä fmm få Sv Eppföbud. Fö bä mm xpdvf 15 ch p. A m äd p bv ch p. Föm: Efm: Ad: E-m: Tf: M ä fm v Sv Eppföbud Bx Sudbyb P fö p - Epp ä måfcd ch f våbhdd judm. D f på våh å ffh upp djd v p. A bä d mhäm d fö pp ö vå up ch föbäd föuä vduvc vädd v yp v. D ä v m ä d ä uvc fm fö upy ch ym föbäb, ä K Käé, dc u, u, uvjuhu Lud, m ä v mdföf ud. Sud pd på d pp Budp m. Syf ä bä hä- ch juvådd m d fö pdubf, fö pp Sv. D m ä y ä b fö fö å Sv h ffc vä fö fm ud fö d mhäd fö pp, b ämd ch uvåd. D h vä fö 2005 m ä d å m d c få fm md d fö. I m p p å. Smm dd 8400 juhuä på ud v pp. Kd ppd pdubf - d d - uö ä vå djd. E v u få ud ä äv m d f v få ppp, ä d md d fö pp på hö jämfö md xmp d fö db m m p p ch å, m m b få mp d v db. - Sud ä ä v myc hö v då d väd d få ch få på å ä upp uvåd, ämd, ådjuv, födp ch död. D ä u jämfö md d ppud på måd. D m ud få upp fu u ä dc d d m våd v ppp pmävåd ch d våd m mmu. Hä f bhv v föbä ud, ä K B, dc m, Lud uv, ch mdföf d u ud. Sud h mfö mb md Uvjuhu Lud, Lud Uv ch UCB. F: cxp.cm Dbu v Sv Eppföbud Bx Sudbyb T: Fx: Epp

6 358 d ä å... udmä, å D 21 ju v d å d fö d å ä på Söå Töbd. Då md 20 föväfu udm åd å. L föväfu v v 17 d m d d. Md dud ch b böjd vc, j d v v fu f d få. Av E v d v bu mh dä v vjö ö (väö fö ö) bd. T d föju v d må d m h v ud v ä öv. Ldm E v vc höjdpu v p båd dm ch fmmp. A v v jä ud å d bv v d. S vc v d d fö d å bäbmch m d ch d. I å v d u jäm, u bv d, ä å å d. Sv ch äd hd äfäc öv. Bdp I å d v å y äm bdp md K m huvudv. D vd v båd y ch fö må v vå d. A md hjäp v p, häd ch fä uyc på h ä ä md d. O upp! D ä å v mm pv. Djufu D d dd v äv upp ch d m v på bdp bö mådjuhu, däf by v. I mådjuhu ud m päd m mö, å, chch,, mv ch få v d. Södpdd, m, cc, pd, öd, f uf ( m b d) ch myc päd. V fc fämm v B ch h pphud A. B bäd m hu h hd ä A ch vd h ud ö. A udm m må ju ch yd. Må v cå väd d ch hd må få. V ä väd cmm fö h v mm ch hä på. D ch m Sx däf å böjd föbd fö vä mdd ch dc. Å, v vä! H f - v bjöd på föä md bd ä ch v p m f cyd. T vmä fc v fäyfé md pä ch bå. D v öd v d ch d m d på my v mäv. Nä v hu mä m v d d fö dc dä pd på v bä d mv. Sm d å hd v däv m md v v ä upp. Vd p bv Rbcc ch C, på d p m K ch Jb ch på dj p Fä på d 23! BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Ru v ppbhd ä bd v hu ffv f duc ch hu vä bhd. GxSmhK AB. Bx 516, SOLNA. T Epp

7 Dy ch pp - fyd mb Må ä f uppv udvväd, p hv vå hv, m dy ä höp. F mp v på dvd udvä ch m m h pp ö m. A dy bä m uä fö ö yc v m m väd ufub fdy. V v bä äv v må v ch m m väd ub h m cå ö dmåd. Vd dy på m djup dd väv upp ch m få väv, v ä m ä bu m påv mdöm. Eff b m yd på ö djup. - M cå få mb ch d f våbhdd mp vd d upp på ud v ub, ä Jh Uujäv, pcä vd Hypbmdc på K Uvjuhu S. D ä cå vå hå bmuyc v mu m m få f ch v ä uffö vby. Hypv cå uö f ch dv (ud) ämd ö cå vd dy. D f å f m dy, m m m h fö pp f m föö udv dy. D f dc b v m h myc fyd ch m m bu häv, Dv A Nw: (www.dvw.) m cå h up. Dy ä ämp fö p md pp. Dc m övvä p m h m ä 4 å ffh u mdc F: Mu Sdb ö ud dy m å dupp (mx 15 m). - M dy äv d fy d, j äd äh fö ähypm äh, b Jh Uujäv, m pp ä dvfcd fö dy. D ä v dym ä f h pm. Vd pp f ud v må pm bb upp y md m ch då jäv få dyju, fm d uccv upp pp md pp ub. Så d uö cå fö d m dy mm md. D ä myc v md bhdd ä m ch möjh vd dy ch vp. E ud v pp ö fö du md å, jämfö md bf öv m h du på 4,7%. R fö du v b vd dy u cå m vd v. P md v pp bö duch ä fö bd ch h upp vd mhu ch ubd. Sud vd cå du v hö h b md pp jämfö md vux, v v b h hö d v y. VATTENVETT D ä ä md föhå, m ä d ä pp ch v ä d v v övmd. M få båd y vd ch fd m ä f fö. M m m ä på föjd: Bd mm d m ch öd. Om d f bdv å m h uppf övv vd pbd umhubd - ö d uppmäm på du h pp. Om d f ubdd vädd/ bdv du mm på djup v. Äv u v bä fö du m m få f, m d ä ä fö mv uppmämm u ch hjäp. Föä d m d m v vd m ö m du få f ch h h ä hjäp d. Gö ä p öv md d m m vd m ö m du få f. D ä d yh ch äv m. Smm m du ä d då. Föö udv bd md myc f fm d fövå fö mv uppmämm m du få f. Epp Epp

8 B u fö Av Z Ac U fbpj md UEFA fö uppmämm pp pp N Sm vd ud ä h ä d ch fåd m h v p fb UEFA U21. - D v ch päd! J h p fb d 6-ååd ch um ä j cå dm ch ä pj. Hu v d p md å må få d äd? - D v! D ä d u äff p m ä jäv ch m v hu d ä v md pp. Sd fc m hö hu d v hd v ch å jämföd m md, bä N Sm. N m ä 23 å ä öpp ch c p ch h hd våh mmuc md d d p, m cå hd pp. - V pd fö d m, m å hd cå md, bä h. Tbjö Tm F: Mu Sdb D v å uppyfd hu p md pp ch m jä pd mm ch hu ud d ch bd, ä ppä Tbjö Tm m mdvd pj. UEFA ch ILAE (pf ) d mb md IBE (ppföbud ) u v m fö uppmämm pp. D fäm yf v b p md pp h ä v m v ch d fu u c mmh ch dv, m d ufö b m mä u pp, ä Tbjö Tm. Fö m b d å v ööpp. D v f v få fbfmj. J ä m d cå ö d y. D hä b myc v fö y på pp! Hd b m p u cå m mp, m myc uppyf Tbjö Tm. Avmyf pp Evm äd um Sv ju x fö öppd v d vå mfp UEFA U-21 mäp. A vmyf pp v ub fö uppvmch m d up d ud U-21 EM: mf. U-21 EM ä d ö d fbmäp m d. V EM d ju um md f äd. UEFA: U21-EM 2009 vud md Tyd ud f fö U21-. Ud d vå vc u vd Sv m f ä ååd fö d fm mch hä mmväd ch md pub på ä I d äd uppv mbd båvd fbp md pp ch d uvd pff fö fömd budp p md pp umä cå fb. M md d fömch, v få möjh vmyf pp. Amäh v f vd pp ä ch d bu d p md pp f d m v uföp ä v jäv judm. D v v d fc d v bdd häd, d bdöm fö vd d ö, p fb. Och d ö d b - u d h v. Pfföd D v u pj dä p md pp m m pffp mö. D fö uppvmch pd Göb på Gm Uv. Dä mö d bå ch d öd. D bå hd bd d bömd föbudp Rb B. H v måö 1970 å VMf. Mch ud 2-2. Må hjäp Nä uppvmch pd Hb på Oymp, dä d öd ch d bå mö äu 14-mumch fö jum, m cå d ud 2-2. I d mch d, föum p md pp, äv m fbjä m Hb U21-mbdö Rd N. L Hb dd v d v föbudp få 1994, Tmmy Sv. E u K I v md, m Tmmy Sv äd upp ch hd m Hb, bä Tbjö Tm. Id v vy V fyd upp md jujä m bdd md p md pp få d v Eup. D v f hu d dvd ud p hp ch b å bb! Och hu äv d fbjä äd, ä Tbjö Tm. J m ä m fö få Fä på d 22! Fb ä N ö hbby, m h yc m d m m h md d ö. H cå p d. Uöv d h h cå md föä m pp på ch bp. H h fh m h v d md v ch yc d ä v f v vd pp ä. Ju u b h på å Hmd. H fc pp ä h v 8 å, m ä h fc pp m vd d v föä 14-ååd då m m pub ch mä d m ch m ju äd m bv. F: UEFA Epp Epp

9 h å m å ud mfå å b d md b p d måd ö jcy d b vv by äu v upp mm å p åd vpp mu v ud d å bd må på y på mdj d m d fö vy bmm b cfäd våby m böö fy xp ä pb d jbb ju j vå v vå h åpå ä ä jäv fäm bu vfu öf d mu ç d dvv v vä h åd d fö på c b uhå föäc öpp h m på å u md fb ch hcy m u f v bvd fu p m ä på mm ä bd fö md d, måd ch å pfm föö få p m hå upp h v på hödud vu ç hd vä bjuv fö hpp c upp ö pj f ä md ud by bum föd på b v påä få dju pyd b ä v ç v ä vä ä yf ud yc hå dd b mfä bu b å vm pc v p ä m på m fyfå b föu ä KRYSSET 3 Våd - hä mm y d ch m v v d fö öppd ä ö vå vd md möjh v! Sv dfä bd på vy ch mä d Ky 3. Lö v föbud hd d 15 vmb ud d: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb. V p ä umm v Epp. Lyc! A v md pp mdfö äd pbm. Epp ä v judm m ädå f ömd ömd mhä, ömd pvv ch ömd på bp. I Lv md pp åådö v pbm ch yd m vju md 15 p, äd ch äd, m h pp. Gudäd f m judm p, m bhd ch m fm v c ch py v. LEVA MED EPILEPSI ä ufmd m udcm fö p md pp, d hö ch d cå väd fö p på uppbd, hmjä ch fö p. LEVA MED EPILEPSI cå väd m ud juhubd Epp fö jävud. Eppjuö d mm u väd b m m fö pubd ch häpd. B mm åd ö ä båd fö p md pp ch d våd m juö ch m fbd ABF, dä pfö Sv Eppföbud ä v må mdm m hdppö. TÄVLING! LEVA MED EPILEPSI A-M Ldbm GRATTIS! G! K du h v d å ch v vå bbj!? På v d å d föjd:? ch å h j m d på j d Sv på få f d umm v Sv Epp. Säd vy md v ch d fuäd d : SEF, Bx 1386, Sudbyb. Sv v v h d 15 vmb. H du j ä å ä du md vå u ch b du v å c v vå bbj. Lyc! A-M Ldbm Lv md pp udcm Bd f dö h v d föjd v d fö d: K Häv, Df H Kv, Mmö Mc Jh, Öud Hä ä ö på föåd d! h b fm bå pp hå md ä d yd m d chwz v y... m fö b föj j md u Ç v j f b fö ä d ä ju på vä p bd på by d å Ç hö på bhöv våd d bv påmd m y d pd få föu uppvd bb jä 100m 2 ä på y bä påv ä v m ä vuhu b ud fu f bu bb hå å m å p y b y m c c b ö ä å p ä fö d åv ö mu m ä m å j u u b v p u m fu p v dmu ädju y p ömh vä äd hä ö vd äd b y p hvdm md m f ä vm m d ödu v äc u däp ä f pyd på fää y zcp hpp p bh ä d ö j hå böd på öppd pd vd m fy v m d få f vä b ff dju d ö bå på h d- ç Ç Ç b b bå p u c bud må u vädhu udjd yum föbd ää b Ç Ç m G! U B få Gvd v fö äv! Två bbj ä på vä! På d 17 Sydd vd f f x fm v dpp m h d. h b m yf ö mdvh ch up m pp båd h d d dvd ch p h/h äh. B h v v A-M Ldbm, dc u mb md ABF ch ämdfö E AB. - D ä ä d f bhv v öd fö d m v md judm. D ä v å u mhä md d bä å d b ö ccp. D f cå ähp; mäh bö ju v vd m ö ä å få pp f, ä A- M Ldbm. B bä få Bd fö (www.bdf.), mf 80 d ch 30. B mdm - du cå! R mj Ç f mdm d p p d ä uppb ö å v h p p b ä um d mdump x b xbd md b Epp

10 E B-Mchm: K ud må föbä Av M Gv V u! D E B-Mchm m d m ppäp (AES) Svc Awd mbd md d åmö S. P fd 1993 ch p m h j xdä m ppmåd ch fö AES. D m fövåd v j fö ppmdc fö yjud å d udd på m ycd. Eppä E B- Mchm h v dföd fö b md ud bv ud. E B-Mchm, m ä pf ch övä u ch pp vd Sh uvjuhu, böjd fö å d, mm md pp väd öv, ch på uppd v ILAE, h I Lu A Eppy, udö vd m v m ppmdc. Syf v fm fm m v bv d f ud på hu ppmdc fu, fö fyp. Abupp fud på mp, d v ä p b bhd md mdc, m p ä yjud. Abupp, m dd v E B-Mchm, c m d j ud m väd d väd öv. V bv fövåd öv j bd på å m ch fuäd udö, ch äv d på ycd. På pp Budp bäd E B-Mchm m d b h v dd, md uväd ud v ppmdc vd mp. F: M Gv Kv på ud Id ä d må mdc mmh u v bhd mdc h må ud m föj v bämd v. Höd ä vdcbd, m bä mdc v upövd på v ä, ud v d ch md upp. D bupp v fmädd ppxp d m v m ä på ud fö d äc fm m ppmdc. Kv dd upp fy dä 1 bä mdc ä bä ch upövd. Då h fud äc öv 48 vc, d v ä äm å, ch ud h mfö m dub bd, v bä upp v p få pcb. Smd fm Abupp c m fud fö mdc ch fyp ch hu vä d ud uppfyd v fö hu ud bö ufö fö bv. V f d f fud m uppfy v fö 1 b fö bmzp ch fy, fö vux p md p pp. Lm hm xmp 3, bä E B-Mchm. Fö b md p pp ä d b xbzp m 1. Fö juv my pp f d ppmdc dä d ud ufö å d uppfy v 1, E B-Mchm vd. E B-Mchm udy- bupp fm å y j m ä väd öv föj. V h mmä fm få d f m f ä d. D m föv mdc få däm d u. V m fö å hu d ö. D v m ä hu bv ä fö d pp m ä väj ff på p ufå fyp. Bä f bhöv D m h bv d uppb ä d äv myc m ym f ch cå fud ä upp på ä å d d fm m ämd m bhöv fö u ö jämfö m mdc ch hu ffv d ä. Vå b h påv fö hu ud ä upp. Om ämd dä fö mp d å må udö d fö uppfy vdcbd -. FOTNOT: Lä m m b på väj Ruc C väp, ch Gud. Född, xm, dp, böp... Du bd f m pp å. Du mdv p md pp få bä vv m öd f. Gåv dp, böp m v vd ä bydfu fö Eppfd. V äd hä d du v uppv mbd. Tä på v u d d! Eppfd b p Tc fö d öd! Sf Eppfd Hu ä d h få åd uäm? - D ä övvädd få p få USA (m hmd) ch få d uppmämh ch bäf fö ju pp m h j ä ufö USA ch ju få Sv. D ä ä. Hu m d du bv d v pp? - J h j m pdc fwhp vd UCLA (Uvy f Cf, L A), dä j v bädd pf. Dä hd j u få b hp md fmåd f m ppmåd m Dvd Tm, A Dd Ecu d Jm (P) E. J bv då fcd ch mpd v d fh ch ud ch bv pd fä m äm. Vd ä d ö um m ppmåd ju u? - D ö um ä ffd h b m pp ch b m f äd ä ch vh v f. Vd ä d m f d på? - A vduvc hyp d p fmm pc, v upphv pp, m f Sudd Dh ch f fm md bämp d md. Epp Epp

11 Tdj dvådfm Scm Gö Häud h bupp md uppd ufm ä öd fö p m, föjd v judm fudä, h ö bhv v dvåd. Iv Ah mm md Oc E ch By L få föbud udm. F: S Lud Väd Budp Iv Ah pp D v md ädj, fövä, pä ch äd j m på fy fö m å Budp ch väd m pp. Abm, ä ch vä v vudju på m m fc å d vc d. Sjäv j ä få p Sv Eppföbud på d m d v IBE (Sv Eppföbud ) ch ILAE(ä mvh). K md m ä fy u d få h väd, ch dd md Pd ympum ud d v Su Lud, IBE: pd ch P Wf, ILAE: pd. Ef u få äd bv pp h mdc ch c, bäd m vp uppäc, p fu ch m fmd. Däf föjd vämcm md, vc å v U d bö ch fd ( bd v). D föjd d påc föä få d m vä p x h. A föä hö på md föä få h väd. D fö d c j på p föä dä j häd md vd d d m. D v föä md mdc ch vp. M d äd j m å på d ödmd föä m hd c. Sm fömä hd j myc m häm få d föä. På föä bäd u A M K få USA hu h fmj d ä h fc pp, v cå ädd h ä m u. Td hd h b p m ch md p, m d bö fmjfå. Nu å h pp bö h fmj ch d må b bhd. A föä md c v myc, m d då uppu v ämmd. D m d p, md d på d mdc föä ud v 1500 åhö! D ä m bö d c föä v uud få uvcäd, dä 42 mj p md pp v, v d 50 mj m f väd. Nä d ä ppmdc ä d däm mvä. 80% v ppmdc äj 20 % v äd. D bä må p väd få u mdc md m mdc m d väväd. Ahy Zmb få Zmb Af v myc d v udmb d dv äd ch v ä övfö d Af. H md d hjäp ä h up m pp, ä d p m på mdcmä ch dä födm m pp ä å. Däfö vå må ö ähjäp. I f f äd f d å EEG. Nub ä ch u f b ä d ö äd. P md d föä vd cå vj d fm m pp. J vd d f åfm Sud Vu (V å), m cå fc m p m åhudd bä fm. E myc b udmfm m j vm mmd. Fm f md v x ch öp få F ppföbud. Fä på d 22! Hj Su Lud! Du ä föbud ch h vå f fy å m Pd föbud väd, I Buu f Eppy (IBE). Hu ä d? - Tc, d ä md bdd ä. L vmd, md m d b ö v d på fd fmöv. - E dföd IBE få b v fy å, däf ä m Immd P Hu fu dvåd fö d m h pp? B? Då? E å däm? D v v v fö bä u föäd d ch d. Sv å d ch bä m d fh. Ad: Sv Eppföbud, Bx 1386, Sudbyb Pd, v ä byd u uppd. Hu h d v? - D h v h å, md myc v ch b, m, ä ch. Vd m du m? - Mä! J h äff f mä få väd hö, md hö m, up ch f föäd. D ä båd uppmud ch mud. Hu h d å mb b d v föbud md d b? - Hy b, fm mp v b v mj. Dum h föbudy v f ch ö d m. D fc ch md dpm på IBE: fö d! D f vå m ppmåd; IBE ch ILAE. Vd ä d? - IBE ä Eppföbud väd- - D f upp p m på ud v judm fudä få föämd dhä. V v xmpv v mdc h v ff på äd. Fö d upp v v mp d öd md ä d, ä Gö Häud. Gö Häud h däfö bupp md uppd ufm fö på hu åd öd bö u. Abupp p fö d 1 b ch b huvud md c m fmch påvb b fö föbäd f m v måd. ILAE ä pf mvh ch v fäm m d vp måd. På d h m v mb m måd. V ä cå pd pv y. Vd h IBE ådmm d å? - V h få uv u FN, vp, b fö äm å. - Dum h v duc ä pjöd uvcäd dä u fö p md pp f ä myc bymmm. D h fu m hjäp jävhjäp, m ä. V h cå u fhuby md vå mdmm ch d v m ppmåd ch IBE h u vux 126 mdm 93 äd, v ä ädjd m d ä cå ö v på pc. Z Ac R h cå v Föä uppd p pjämföjä på ä. På pp, m v fäd hö, b d möj jämfö p m dvåd. - P fö få åäd uföd ä uv v fö p. V v p v myc bd på vm m å. M h h d v fö vå fö p jämfö p. D v j äd på, ä Gö Häud. Epp Epp

12 Eppföbud y Odföd Ch På Ah 1: vc dföd B-Of Dvd 2: vc dföd Iv Ah Od dm Böj Vud Sv Påh A E G H Supp Pu Åud K Bäcud S Efm Mh Ad Nä umm v Epp umm dcmb! FÖRBUNDSKANSLIET Vämm : måd, d ch d 9-11 m , m d ch fd Uöv d mddd äm fv. Gä dc j bä v fmm c. Tf Ep: Fä få d 15! Tu ch m fc f fm mm fö mch. M h fc v upp ch ud v md mch ch ö b få, ä Tbjö Tm. D häd föä b budp m pp d hö fb. M d ch m p pp. Hä å v v byd p h fö d m ä d. Sp v v vy. Id ä bä v f. D v cå bäf på vd m pp. D b m hm pv äd. Och d fc md fm m h pj ch ud mch ch v fö d hmäd. Tx: Z Ac Fä få d 20! Ud d d j IBE: åmö dä b Su Lud vcd fö fy å m pd. J fc fö föbud ä m dpm fö vd d md IBE: mdmm uvcäd. Odvä v v fö d mdd på N Gy. Dä vd d m, udhå ch v mv. D vc mjö bd d äm fö f ILAE: 100 åjubum. Smmfv j ä d v myc, m j ä bv öv äå dmd ch Eppföbud b m ymud. M j hd må m. D bä fc j md vå v udmp O E ch By L. V dud f mb på hmmp. E vä ä j v på vä hm få höd j å m pd v bm m. J väd m m ch böjd p md dm. E v v u md mm å m j, å v f p. D vd då h v bu ch få Göb, m m p måd u böj jbb på juhu Jööp, v bä v mm få f mb fmd. Ud pd h m ju uf d Budp d chö Bu Du, m d å vc h d bömd å. Däfö hd j öp p x hdy. V v Du vc, m bu bå. Väd v dc å vm å j d å å myc d d, m bö däm d f dp. M 58-å född fd j cå Budp ubjud v vå ch v 28-å mä, O ch By. Iv Ah V du v m m pp? Då ä du vämm föbud m h h md fmm. Dum du få md d m h pp m föbud u ch fö. R ä å hjäp v! Tf Ep F: Ad Dmb/Upp Tum P ö! B du Upp ä? Ä du u? H du pp? Om du v j på d få f d d möjh ö pd ch bd m v L L. Sc ö föbud. V du v m? R på f ! Fä få d 11! m E ch N. Ef dc f Mu md d pu d - d v c hw. V vud vc md d dv ppv ch d v d äd ch pc. A å f ä m h. På öd fm å fyd å d v dä d ch äd d bv väd m. V ä d ä å. Hpp ö dmm. D ä d 358 d m vj ä å v y, böj ä. Tc å väd myc md vä hä Å Jh, A E ch öv d. Om v föj vc v m å å på vå b. hp://-09.bp.cm V f öv h d! Vå äv ä f hd. Om v å få, å äm ppfö å v hjäp md fm, åd ch öd! Eppfö/ p B ä D Eöp Gd Gävb Göb Hd Hb Hufd - Vmmby Häöd Jämd Jööp Km ä Km m mjd K Kb Kuäv/Suud Löp Lud M/Vd Mmö N Så N Ävb Nb Nöp O-ä Ohm Rby S-Schm Så ä Sudv Söd Häd Uddv Umå Upp Väb Väd ä Vä B Öb Ööd Epp Epp

13 Adäd: Nm Ad Pd Tf Ru SEF, Bx 1386, Sudbyb POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vd dfv fäd åäd föäd md y d

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4 Bmä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR ESKILSTUNA 22-24 OKTOBER 2010 Sö Bä Tv My... A Sc på bö - d 4 Räp få båchf - d 4 Fmjp d 120 Ipd föä - d 10 Ob bjudd vj mm! - d 8 mu 22-24 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer