Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt"

Transkript

1 Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg Md vå komm y g Vå! V h ju upplv v d m hädg v på läg, båd vädmäg och koom. Blg md ö, och kyl h v uff och v på Sömdbygg h gjo vå ll bä fö håll v yck åg. Jg vll o v lyck md d, äv om v kk kl v håll vj pp och oo hl vj ud. Tmm h blv måg och bld h dyg kg äck ll. Hu oml df och köl h ockå käv mm mll ll ökod och dd. E k ä dock äk v gö vå y fö lv god yggh fö vå kud. D om dölj ö komm ju fm vd ö. K, ppg och myck h g yk ud v och u ä d full upp md åäll och fx d kdo. M d m glädjd ä og ädå d kommd gök och blompk. Jg häld på v vå hu häomdg och dä od mgfk mgol blom. Vå kom ä föjd och fyll md y g. Sv-Ek Adolfo Rdkö, x: Hl Ullu Foo: Joh Tho (dä j g) Omlgbld: Sff Sudg, hygä Foo Joh To Gfk fom: Sudo Dkop AB Tyck: Dhl Tyck AB, 2010 (Evull k på p dg ävlg bl v pkv v) E fåg om myck g v mg och Sömdbygg ä d kd bhov v y boäd. Md uppmäkmm då och då ökd om få bod ho o och fö o kä d lld lk v ku hjälp mdmäko h bod, hu gä v ä vll. Sömdbygg mål, och llmäy gmmm mål, ä ju bjud boäd å ll. Vd gö då Sömdbygg fö lö d? Jo, v bygg y. Älg. Ef h pov möjlgh få bygg på måg äll u om Sömd ä v u på gåg och bygg böj kv Skpp. Jg kud och vll o v kull bhöv fm å fö få lo dljpl, v d yf v llå o bygg udjodk gg ud d bflg byggä. M d og ä fm å. D ä o glädj ku bjud Sömd vå dyg 60 y boäd omåd om d o fll v vå bodökd ä d v cl Sömd. På Roö bygg v fö full, olv y phulägh å kl fö flyg f yå. E fk f bod u om ä hl om. Vå y bodomåd på Roö ä vä bök, äv fö d om kk äk boä g dä. I ll ybyggdpojk kämp v gvv md få koom gå hop. E y hu ä lld l dy bo ä äld, äv hyä. Vå mål ä kp å b boäd om möjlg ll å låg p om möjlg. H kö omm och p på åk u på jö! T gä på vå f bjudd på d 15. O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

3 Hm ljuv hm. Så hä vlg bl d y kv Skpp md 60-l y lägh ä Sdhu, m cl Sömd. k kk b Älg bygg fö 60 y cl lägh Älg ä d dg. I omm bygg v 60 y lägh m. Och böj v ä å gå bygg fö ylg 21 hylägh md cl läg. övklgd h fö äd bld äd ll gg, fö hdläggg mljödpm. R h v 4,5 å låg, m u ä v älg fmm vd, äg L Ek o, pojkld. håll hok fyd, fökl L Eko. Bygg bäk ll ågo gåg ud ugu, och böj md mkb. Tol bygg 60-l y lägh kv Skpp. Hu läg No Bgg I hö v No Klvg och No Bgg böj dbld föäd. E äld byggd v och d lll v ähu fly få kv. A Sömdbygg pl bygg y lägh d odö hö v kv Skpp ä väl kä. M byggpojk h få vä. E d Föbdl pågå Ud vå pågå föbdl på d kull om, öv g m mo Sdhu. I ju v äld byggd. I lu v mm måd k äv kologk udökg gö på omåd, om olg ugö d äld dl v Sömd M må lld uväd om mk bl, få gåd, fm våg hög. Hu läg No Klvg bl våg och få äv buklokl mo g. Mo gåd få kv ockå lägh mkpl md g gåg och upl. Smlg ppuppgåg få h, om äv gå ll ggpl. Lägh få mll och fy um, kök och blkog ll upl. I mlg um BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 3

4 Vd yck du om d bygg y lägh m? J Hllg: D ä b, jg o d bl kg f. D cl läg lll mg. D ä bkväm h ä ll ll och lpp bl. Nu bo v g hu, ockå md b läg, m hd jg og v d. Gd och Johy Åbg, md hud Slm: D bhöv å d ä jäb. M fö o ä läg vd Rådhu l fö fk. V v bä hög upp på Rådhubg, md u u ku och hvuk. Dä h v bo 20 å och v fly ldg. bl d pkgolv. Bdumm uu md g vämk och okuml. E dl v lägh kv pl v fö ygghbod, bä L Eko. E 20-l lägh komm gå ygghbod. Hä gå xmplv gmmm yo och chmlgd pol om hjälp och kv d bod. Lägh kv Skpp bäk v flygkl ck 18 måd f bygg, böj v Fäg väx på höjd I böj v 2011 ä d dg fö ä o byggpojk, md ylg 21 y lägh cl Sömd. D ä kv Fäg på Oloväg om xpd. T våg k bygg på hu om dg ymm 19 lägh, Ldx och Symbolg. D hä bygg ä koovll på ågo ä, å d bhöv bl åg födöjg ädhg, äg L Eko. Hu ä bygg 2000 och ä kouko duom föb fö ubyggd. Tppuppgåg uu md h. Lägh få vå ll fy um, kök, bdum och blkog. Ef yå bäk bygg och å, böj v 2012, ä lägh flygkl. L Joho: D ä ju å ll vll bo å d ä på d. D ä o km d bhövd döj å läg, på gud v m oödg övklgd. Själv bo jg d f lägh md bä läg kv Räk, å jg ä öjd. Ml Ldg: D k väl g äg j ll? Jg bo på Smdjg och v jäb md bo cl. M h ä ll ll och lpp bl å fo m k hdl ll gö äd. D bl pomd äll och d ä ju bä. Roöpojk full gåg Bygg v olv y lägh på Roö h komm bydlg läg. På Myomåd pågå mkb och ud vå bygg gud ll d x phu. Somg v hu pl k ågo gåg mj. Lägh få vå ll fy um, kök och bdum. Smlg ä mkpl och h g vkld upl. Ill é bl d föåd, och omåd pkgpl föbd fö mooväm. Byggkk bygg på pcp fö pvhu, vlk gö hu myck gål. I fbu 2011 bäk d y lägh på Roö v kl fö flyg. Kl Ludqv och A Lud, om ä mo och do: D ä o b på boäd Sömd å fl lägh bhöv ju. B d y hu p d övg bbyggl å ä d väl b. Fö dm om vll bo m å ä d ju pfk läg. D lll v ähu fly få kv Skpp om hä gä mo No Bgg. 4 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

5 Läghumm på y ä D ä logk uppbygg, d fyffg y läghum om ll lägh hl Svg h få. V ä um g kolum på fomovl vj é å d y ydlg, äg Kjll Ado, koomchf Sömdbygg. I hö umd mlg lägh Sömdbygg, och fomo kckd ll Lmä om uppä d y läghg. Få böj v 2010 kö och uppd g v pkv kommu. Som hygä g m um flygmäl fö mlg po om fly lägh. D fö Skvk u folkbokfö på lägh, äll fö om dg b på fgh. Syf ä dl få m dljd k om bod, om k väd xmplv fokg och mhällplg. Dl få bä uku öv fgh d, om udlä fö xmplv äddgjä. M hu ä d då md logk d fyffg läghum? Lägh på épl få umm om böj på 10, våg böj um på 09, och våg upp få épl böj um på 11. Däf um lägh få vä få gåg ll pp, och mdol. D om bo på dj våg fö lägh få llå umm Om du bo mlägh v, på épl, å bö du h få umm Uvdg md ycklf lå T v d ycklf låym A Ax gå fmå. Sd å llbk väd d y lå kv Fäg, md 19 lägh på Oloväg. Hll ä lå ll på dö ll é, föåd, väug, cyklum och opum. Hygä väd l plbck, om kll gg. D ä pogmmd md bhögh fö d dö om väd bhöv ku öpp. Tgg h vädumm och m håll d fmfö vlä vd dö. D väd äv fö bok väug på bokgpl. Om gg komm bo ä d kl pä d ym, vlk höj äkh. Hygä h hf åg ypuk på ym. V olk d om häl g ll, äg L Eko, byggchf. Ud vå ä d dg fö ä g, låym lägh. Fö d ä ym ubygg md fl fuko ll y och äkh fö hygä. Ud vå komm lkok lå äv fö läghdö. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 5

6 E hjälpd hd om kä d fl Som boväd omåd kä h d fl kud gk väl. Dämo v h ldg hu bdg komm u. D bo ju på vd om häd och vd kud bhöv hjälp md, äg Mgu Ado, boväd på Rådhubg. Våol väm och d dg h h l v vj på uppdgl. Bopl följ md ud p mm och v böj md åk ll lägh på Tmmmväg. Två golvlägg k lägg y pkgolv vdgumm. Jg k b häm läpkä på väg, äg Mgu och ll vd pcl fö koppl på d på bbl. Sx ll lgg lägh och v häl på kud Ccl Clo och h lll o Alxd, 14 måd. H ä äll m kök md hvk by upp d gml golv umm ll. Kom! H yck b d ä olg ä d häd k, äg Ccl Clo. Boväd hjälp ll bä u d gml golv och läg d på läpkä. Md D fl uppdg få jg fkk dk v kud Såd hä mågjo buk jg fx md gåg, äg Mgu Ado och by gågjä. hvk foä md d y golv kö Mgu ll åvgcl md käp. Jg fmddg och å ll ä kl md golv, äg h ll kud. I v läm omåd h ll vd dö på Tmmmväg dä d å byå. D ä hygä om g koo och b o kö d ll åvgcl. Om m jälv h möjlgh buk v hjälp ll md d på dg. M dg ä d v b d hä, äg h och l på byå. Gll umg Mgu v md b om boväd. D ä 14 å d h kom ll Sömdbygg, och d fm h h v kud på Rådhubg. H dl v md kollg Iv Joho, om ä hä dg. V gö d m jälv, båd udhåll uomhu och md ågäd lägh. D hä v h v lg myck d på plog och ko ö. H ä ockå ågo v poblmlö, om gll ä på pov. Ibld bhöv m fud g fö h b lög. D ä umg om jg gä, äg Mgu. Tv md omåd Som bpl Mgu fl födl md omåd, om h ol 330 lägh. Hu h vå våg å måg bo mkpl, och o of ä v ä u och jobb. Jg o d udlä dkkok. Sd ä d ockå väl ml omåd, och b mx v mäko ll åld, äg h. E ud ä h llbk vd pcl fö äll llbk läpkä. H kö ud mll hu fö ll ä om d k, hj på kud om vk å hoom, och ll vd v omåd å pum. A kooll uug fö v- och vämfööjg llhö d dglg u. Hä blk öd lmp på pl, vlk bä lm. Fömodlg ä d b vämpump om h. Vå ym md bgväm kä v ä d poduc fö myck väm, vlk ä ovlg ä v gå få vkyl ll mld väd, fökl Mgu. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

7 H ä å b, Mgu. Smm dg jg flyd å kom h och pd g, och å h jg få fomo om hu ll fug hä. D ä å b h ågo väd g ll ä d ä ågo m ud, äg Mg Rckbg. Md kppyckg h om vämpump, å vym md lp bhöv jobb oöd. H upp mobllfo och klck fm uppdgl. H h få SMS, d ä kud om h gjo flmäl ll koo. D hdl om kökluck om ydlg fug ll. Jg k på d. Hffd föbf Kud ä hmm å h gå md yckl. På åg mu h h by gågjä på kökluck, om u gå äg g. H mk på l uppdg ä ufö och kck mddld llbk ll koo. M d fl uppdg få jg fkk dk v kud. D buk hff mg föbf och of ä d md k om jg k fx på gåg. Någ dö läg bo g h på ho Mg Rckbg, om flyd fö b åg vcko d. Båd ho och hud Loff bl gld fö bök. I dg k jg b by u d gml gumm popp ll bdk, äg Mgu och gå bdumm. Kud ä myck öjd md hu ho h blv mog och fomd v boväd. Mgu kom dk och pd g å v kä d vd. H ä väldg hjälpm och vlg, äg ho. Ho p på upp fåg md hoom, om hyll om k ä upp på bogvägg. Mgu lov komm llbk och hjälp ll md d. Jobb f d lld, o och må. Och d ä ju vo b h v å b md. Och å ä d d hä kok md mäko föå, äg Mgu Ado, och vk hjdå fö kö vd ll ä kud. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 7

8 Sömd ä f l d och hä f ju d m. Fmfö ll ä d ldg måg g ll u, d h v på huku. D kä om m h ä ll ll, äg Sff Sudg och pomd md Qogo. Sff gll läg m Ju u ä läg m pfk. Sff Sudg, 27, h y fly på Subug. Lägh ä kg lyf båd fö mg och Qogo. V v jäb, äg h och klpp om hud. Få fö umm och kök ä d uk öv Kofjod. På l håll, m ädå. D kk lå kog, m jg om ä uppväx på Roö äk å myck på om m hv, äg Sff Sudg och bjud på få hmk. Fö åg å d älld h g på kö fö lägh ho Sömdbygg. Ud d h h hy bod pv. Jg bodd källbod md väldg låg dd ll hög hy. D ä vå få lägh, å d ä yvä of å d u, bä h. M fbu å hd h kok hd och kud fly fö kg lägh på Subug. D v på d, kä d om. D hä bod h å måg födl om föbä m vdg bydlg. Fl födl H äk upp h h få bydlg läg hy, lju lägh, cyklum å h k lå cykl, fugd väug, och opog hu om h uppk äkl. H ll och md födl md lägh ä md ä d fö. D ä lä fö Qogo h övblck å jg mäk h v bä u. A bo cl Sömd bä äv h ä ll u, å d p lldl umäk fö hud. M bhöv ldg gå låg fö h b lkpl. V h f u och äv bd, m Sff Sudg. Fö och hlv å d flyd h llbk ll Sömd. H hd bo på folkhögkol och ud ll bhdlgpdgog Sockholm ud 1,5 å. D v båd muld och yg komm häfå g och få l d ppkv. Jg läd mg ockå väldg myck om mg jälv, bä h. H uvckld och mogd, böjd v bä md llvo. Ef g böjd h äv på Sömd md y och bydlg m pov ögo. Jg kd m fmlj, m ockå d lug mpo. Jg åg Sömd ä f l d md vm mofä. Lägh ä gk l m kä hl ä fö mg, äg Sff Sudg. H flyd llbk och h fck jobb om ocljä öpp vkmh fö vux md bod- och mbukpoblm. D käv o ggmg fö mäko och d ä pc vd jg vll gö. Ud dg h h kok md 2 15 po md olk bhov v hjälp. Vkg ä h b lo md kl. D ä kävd b å jg ä väldg ocl uöd ä jg komm hm, fökl Sff Sudg. Bl of gkäd I l d dä ll kä ll bl h of gkäd, ockå v kl. E pomd på k bä måg opp fö häl, och ly på vd om h hä d. M d ä ju fkk ågo pov folk kä g vd, och duom få jg bld fomo om jg h y v. Så äk jg. Nä h ä ldg ck h gä u och pg ud, ll kö ägp på gymm. Fö få moo och ldd b. Jg ä gk lug po, å på kväll jg of hmm och umgå md komp. Ell gå u och ä, äg Sff Sudg. Bld d olk kök Sömd ä åg v fvo lbk, lk och k. Nj, d ä på kväll h yck gö g bä. D ä äll dg på mogo, ud d h vk. Då ä d dg fö dg fö pomd md bä vä, Qogo. Nä v gå u dg på mogo h v fö o jälv och k o omkg l om v vll. D ä ä myg, äg Sff Sudg. 8 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

9 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 9

10 Lug och l lyx fäch lokl Båd d o lju lokl och d f läg ämm pc md d v gö och vll fömdl, äg M Svo, hudpumä. Ny fö Slog Effk vd Sdpk fö å d blv uccé. M d öpp lju log å offgupp dä kud k lå g ud d ä dg. Hä fö och glpu mo kud. Bkom bokgdk f äv fl md bhdlgum fö hudvåd. V h kud om hä fl mm fö få kbhdlg, vx b, fx gl och ygg fy, bä M Svo om d fög fö å å d. Slog ä väl bld och h og kudk v kvo och mä ll åld om komm m ll md glbud. D fl ä Sömdbo, m åg v mkud komm äv få Säl, Åmål, Olo och Göbog. Pc om v vll h d. D lokl fökg ä vkg. E dl bhdlg käv d, ålmod och ömdg föod, fökl M Svo. Läg l fö b Ud å h vkmh uvckl och bhov föäd. D fö å låg log o lokl på gågåk Hmg. Måg om v på llfällg bök kom och fågd om väg ll buk, ug och. Då bd jg jälv och blv of vbu ä jg hd kud. Läg v l fö b fö mg ju då, k m äg. Ef å flyd log ll md lokl på Vä Klvg, kv få Sdpk. Lug läg, m ädå m. Jg hd m dbokd hudvådbhdlg å d pd mg pfk, yck M Svo. M vkmh böjd väx ll g och Md vå olk komp k v hd om kud få opp ll å. D kä b h d hlh, äg Sd Ho, El Lo och M Svo. ju 2009 lö g El Lo, om ä hud- och glpu. Nä Sömdbygg koo kull fly ll Vä Klvg bjöd log y, och bydlg ö, lokl på Skolg 1, vd Sdpk. M Svo äk og gom olk lv, och kom fm ll d cl och l xkluv läg vd Sdpk pd log väldg b. V vll h lug mofä. Kud k komm hä fö koppl v och kä g ompyld och l lyxg. Rolg v I ju fö å log log upp po ll d y fäch lokl. Fö Sd Ho flyd och bddd vkmh ylg. D ä jäkul v om mb och hjälp å. V h m bjud och k hd om kud få opp ll å, äg M Svo. I pl v d ockå md på modvg på Lholm. T modbuk vd kläd och jj på Effk gjod ll ylg v modll. Ud vå ä d högäog fö udbl och böllop, vlk ockå bä måg gmmm kud. Vj hlg Sömd Jou Hlvod ä åkommd kud d p å llbk. Jg h pov ll ä, m k jg gö ågo å gö jg d hä, äg ho och lå g ho El fö få fk mky. Ho bo Spbog och fmlj h kff ommhu på Nöholm. D hlvmm kö, å vj hlg llbg Sömd. Hä h jg m d ä hmm, och k gå på log lug och o, llägg ho. Md d cl läg vd Sdpk h äv kok md y kud ök bydlg. D ä d m folk öl och fl 10 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

11 Skp fö ädgåd och d bokp f k b o k Vbläk och bog Ml Nlo, Cmll Avdo Bog ä ml om p ll ädgådmljö. Hä få du xmpl på olk k m k gju, ll xmpl må ö ägl, vck kål, kuko md m. Bok håll dljd g fö g-bkvg. Du få ockå p på väx om ä f komb md bog. Bld bok ä vck och pd. b b o k l ä l ä Kp flm Jö J, Jo Rhmä Bok hdl om Kp om pl foboll BK Topp. I d hä bok mö lg Albg BK. Kp få pl mo y bck. Nä h h md Kp dbblg, d h Kp öj, m d bl Kp om få kuld. Späd läg fö yböjlä. Bok håll ockå fkkpl lu. Jg buk fk mky, äg Jou Hlvod och lå g d ho gl pu. y h Jg k b fx gj kök Mo Hg Igd ä måd mmm, och h pc böj b om föåd på fökol. Fö ok md ll kv, dck Igd v myck v. Ho föök dölj d fö omgvg, m h lll do Ju ä lk lä lu. Bok ä k och mäm bäl om kv om föök kl v komplc lv, båd om mmm och chf. p föb log. Dglg häd d ågo komm po fö fåg om åd ll bäll d. D ä myck om k ämm och ll h fö- och ckdl. Jg h v b föu ockå. M d ä hä ä hl kl d bä läg, äg M Svo. p o c k p Svjk A Bovll P W ä dvok och bo Sockholm md 16-åg do. Ho h ommhu på Öl, d ho d g ud od. Dä bl ho bldd gk jkolyck, om v g v mod. Svjk ä A Bovll dbu, och fö bok om P W. Bok ä l v vk puldck. D ä päd och välkv, och vå lägg få g. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 11

12 D kä jäb v llmm md vå lvö och kud fkk kud gö ågo fö hjälp ll, äg fö Solwg Bgöm. E jäklpp fö H Nä Slog Oyx höll kvällöpp och mld pg ll H, vll ll v md och hjälp ll. V övkd v d k ggmg ho båd lvö och kud, äg Solwg Bgöm. Plg v mlg fck o uppmäkmh d lokl md, vlk u gåg måg fl god kf. Båd vå lvö och m d fög gd och vll käk poduk fö po mlg, bä Solwg Bgöm, om dv log llmm md do Ml Bby. D hl böjd md Ml Bby följd ppog om d kofl läg f jodbävg H d 12 ju. Ho käd k bhov v gö ågo fö ödj hjälpb dä. Vd k jg om fö gö? Jg k äll upp md m d, b g och käk pg, äk jg. På log f ol fö, om ll v md på uvckl dé och gomfö d. Kvällöpp fy mm Tdg d 9 fbu höll log kvällöpp ud fy mm. Kud ömmd och fö klpp fö gl lv. Mp fö klppg ll 350 koo, m d fl vld bl bydlg m. All pg om kom ud kväll gck dk ll Rädd B äddgb H. All om kom ud kväll v myck gö. D v hl fk ämg hä och väldg myck p om hu m vll hjälp ll, bä Ml Bby. D kom ll och md kud om ldg gå ll fö, m om pd på fö d god k kull. E o l fög Sömd hd bdg md f poduk, om lod u o lo. E lokl bg od fö kffböd om åld ud kväll. Sömdbygg bdg ll - Måg god kf gåg, äg mlg movd vck hy Ml Bby. fö lokl på No Hmg 1, dä Slog Oyx h lg d Imlg ud kväll gv ol koo ll äddgb H. V ä d fk! Nä m gö ågo md hjä å ä d vå få folk md g, äg ol och gld Ml Bby. 12 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

13 fåg H du fågo kg d bod? Skv ll o på Sömdbygg! väd Ad ä: Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd. Mäk kuv Fåg väd E-po: K jg hy u d hd md jg ud? FRÅGA: Jg k ud uomld hlvå och äk hy u m lägh d hd. Vd bö jg äk på då? SVAR: Vd kul d lå! D f dl fllgop md dhduhyg, å fö du k lpp bkymm md du ä bo k du äk på följd: Du må lld h ök om llåd ho o och få d ök godkäd du hy u d lägh d hd. Blk fö d f ldd på vå hmd, Du k ockå bök vå Bobuk fö blk, d k v kflg föfåg. Täk på du fofd ä vg fö lägh å v og md vm du hy u d lägh ll och kv dhdkok om båd p udck och bhåll v xmpl v. Hygä om hy v dg d hd få öv föhdkok f d gå u. Vd häd md köpoäg vd fly? FRÅGA: Vd häd md m köpoäg om jg äg upp m lägh? SVAR: D köpoäg olläll få d dum d kok lu gäll. Du må llå g dg på y om du fofd ä d v få lägh v o. Fly du ll lägh om Sömdbygg böj y köpoäg äk få och md d dg du kv kok på d y lägh och då bhöv du g dg på y. Jg vll by ll ö bod FRÅGA: Jg bo v Sömdbygg lägh och vll by ll ö lägh ho. Hu gå jg ll väg? SVAR: Du må h bo ho o m vå å fö ku by lägh om bolg. H du gjo d logg du på vå hmd md poum och d löod och lägg ökpumo, ll gå dk och gö mäl på ldg bod om du yck ämm på d ökmål. Du h ockå möjlgh by md ågo om du kä ll få kok md, om vll by md dg. Då kll d dkby och må by bod dk md vd. I d fll k du ldd blk om dkby på vå hmd ll kok o å hjälp v ll md d. All dkby må fö godkä v o. Lyck ll md d ökd by! 13

14 Boky vg välg upo om håll fd cy-dplom jpk bo g väldg bl kä duvo Ç dg mogo ç kä jä g f ko dl 4 äffd ä kffbö d- po- ly lgh ä v vd god k öd å d vg väl g ögupp hl kl gö l m okyg yp v pu ddg» å g lägg hä f g lgg på vg ockyg d kom m m ud k omåd dju på gä- gä f - j ug Ç ç ç ç Ç kol om vd k 1 ömd 2 v väld äld kv bo g gp ckod ukk Ç höjd bgä dyckkäl bjdä» k v bl v glädj läg däppl boukly 7 lgo h g y 8 käk ä älly glfyg kvo äk gj u Ç k d k gå d om by kol v flm uppk lm hlg d k m j äff lä do ä j u j kälkmö på lägg 11 gm l lå 3 få d om vä d o dom g yo mhäll käläg häg kv f må g golk kug m po o vå ymdl llå d k du på ö m- d cp ä xk å gv g buk fölg då lg v bä på v gld kll kol ö b g v o gud om lv böj 6 j på humö ck ov om gå på öm 5 v bu m f vk kood b Skck lög ll Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd. Du k ockå läm d Bobuk bvlåd ( ggpo vd mp böj). S d 30 pmb vll v h d v. D fö öppd ä lög v mddg fö vå po, d o följd v vå lo vd. Nm Ad och pod 14 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

15 vk kood b g ll v! w Vd dgg v ä lög på kood umm 2/2009 gck v ll följd hygä: w Mg Po, No Hmg 9A v mddg fö vå po. w Följd v vå lo vd: Ll Bo, Symgäd 4 K Coluo, Kopg 19C Sff H, Smdjgäd 3 A-K Shlbg, Gymg D Gu Guo, Subug 16A B Smoo, Ö Klvg 7 Ev Holm, No Lågg 1 Cl-Åk Adolfo, Vä Klvg 9A K Noo, No Bgg 4A Guhld Sjööm, Mogäd 8 k vå - gäg v h hög o kl mö h fck jkob ll llhö d äld g o k må läg d l b buk kl f ä gå d om ä yp v bom d bodd på vlhll m o d k o få cv l- å d o g j o b - b f fö f d vld u oppd få ö lj m m pk d bö b fmfö m go plcd bomullp k gå på ol b l m o o f ç k d g väl m hlld gö zl på pl ccp plfå gl o få d kll mö få glmo g p fö lfb d bl hä hä jä hö väl d lll ug ll l läk bu k d o m ä k d kö dk ljo k u l Çä l f m v ö d g å d ä k h m m på v d kokvå yp m v bkom flö b ä k pl på å g k u p hudå väx f dokum lk hud u k v o lodo Ç äll b l och f f böj 22 ju m mk vkl g g ö bäll föväg bo g o pjå k gck föälkd vlu ko ck bod på ä globo ll h v b d Lög ll fö um ky. mk bvlj k ol l y l om fç ö g våd väl ä d äll f må ld? o d k vå g vä ko m m m d po h vd på v å gö hå l g g l hop km m pu k v l mö fö kv o h ä hugg v k p k d då d b ö p ö g hç om ö v p l k väv fukäd o p y å go ly ll ugum zp bo d- co - y ä vo ddl ockholm å d o m g höd v p bopl! H du ökpog du vll Bopl? Ell f d ågo olg du och d g gö llmm om d k p v? Bä fö o på Bopl! Mjl ll ll kv ll Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd bjudd Mkllfk ll älf? Vågod! Som hygä Sömdbygg ä du välkomm gö hälg båu, md Sl Ch bå m/ S, ll fömålg p. Kupog på d hä d g 50 koo b på vlf båu ud jul måd. Du k xmplv åk på päd älf, d ck 2,5 m. Ell fk mkll på ågo v kvällu, dä fkuug gå. Nolpkudu hdl myck om lv ud v. T ck 4 m. Du k ockå gö f uflyk ll Uholm, Svg välg fypl. Ell ll Alk på Nod-Lågö, kp på 20-l v d ävyly och b fkdo Hlm Wouch, om p v vllädgåd Klfo. Rd ä 20 mu och på uflykmål f kfé, bdäd och vdgld. All vgåg k få Tog, No hm Sömd. Ig föbokg käv ud omm. D ä b äll g kö. M om vgågd och båu på hmd J ck! D fylld kupog g mg ä ll 50 koo b på vlf båu md m/ S. Rb v blj, och bjudd gäll 1 31 jul hylo w Vd dgg ävlg Bl hy d uföll v lg följd: Thj Bjm, Tmmmväg 6, v hl mådhy L Ludg, Ö Klvg 7, v hlv mådhy Bl Flk, Symgäd 4, v kv mådhy w All hygä Sömdbygg fgh dl uomk dgg v hl, hlv ll fjäddl mådhy mbd md vj ugvg v Bopl. M d ä b hygä om bl hy d vj måd om h ch v. NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: J ck! D fylld kupog g mg ä ll 50 koo b på vlf båu md m/ S. Rb v blj, och bjudd gäll 1 31 jul NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I hö kok o AB Sömdbygg Vä Klvg 9 A STRÖMSTAD Tl: Fx: Bkgo: Öppd Bobuk: Mådg fdg kl Tlfod Mådg fdg kl , Vd ku fl ll ulåg övg d: Rg Boväd bdkp Vd ög få g: Rg Scu Sögjou

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola

Innehåll i månadens Alla Tider s. sid 8-9 Låt hjärtat va me... Öppet Hus vid Norrsundets skola All Tid s Små & Go i Hmåebyd Numm 2 Åå 11 Tel ill ed. 0297-200 37, 073-181 40 90 Febui 2014 Byds små föe så fö viki besillfäll Sis G & Tybod Si vid symski v kpo i hes föede. Vi i kvioävli i Bby Cum 25

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer