Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt"

Transkript

1 Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg Md vå komm y g Vå! V h ju upplv v d m hädg v på läg, båd vädmäg och koom. Blg md ö, och kyl h v uff och v på Sömdbygg h gjo vå ll bä fö håll v yck åg. Jg vll o v lyck md d, äv om v kk kl v håll vj pp och oo hl vj ud. Tmm h blv måg och bld h dyg kg äck ll. Hu oml df och köl h ockå käv mm mll ll ökod och dd. E k ä dock äk v gö vå y fö lv god yggh fö vå kud. D om dölj ö komm ju fm vd ö. K, ppg och myck h g yk ud v och u ä d full upp md åäll och fx d kdo. M d m glädjd ä og ädå d kommd gök och blompk. Jg häld på v vå hu häomdg och dä od mgfk mgol blom. Vå kom ä föjd och fyll md y g. Sv-Ek Adolfo Rdkö, x: Hl Ullu Foo: Joh Tho (dä j g) Omlgbld: Sff Sudg, hygä Foo Joh To Gfk fom: Sudo Dkop AB Tyck: Dhl Tyck AB, 2010 (Evull k på p dg ävlg bl v pkv v) E fåg om myck g v mg och Sömdbygg ä d kd bhov v y boäd. Md uppmäkmm då och då ökd om få bod ho o och fö o kä d lld lk v ku hjälp mdmäko h bod, hu gä v ä vll. Sömdbygg mål, och llmäy gmmm mål, ä ju bjud boäd å ll. Vd gö då Sömdbygg fö lö d? Jo, v bygg y. Älg. Ef h pov möjlgh få bygg på måg äll u om Sömd ä v u på gåg och bygg böj kv Skpp. Jg kud och vll o v kull bhöv fm å fö få lo dljpl, v d yf v llå o bygg udjodk gg ud d bflg byggä. M d og ä fm å. D ä o glädj ku bjud Sömd vå dyg 60 y boäd omåd om d o fll v vå bodökd ä d v cl Sömd. På Roö bygg v fö full, olv y phulägh å kl fö flyg f yå. E fk f bod u om ä hl om. Vå y bodomåd på Roö ä vä bök, äv fö d om kk äk boä g dä. I ll ybyggdpojk kämp v gvv md få koom gå hop. E y hu ä lld l dy bo ä äld, äv hyä. Vå mål ä kp å b boäd om möjlg ll å låg p om möjlg. H kö omm och p på åk u på jö! T gä på vå f bjudd på d 15. O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

3 Hm ljuv hm. Så hä vlg bl d y kv Skpp md 60-l y lägh ä Sdhu, m cl Sömd. k kk b Älg bygg fö 60 y cl lägh Älg ä d dg. I omm bygg v 60 y lägh m. Och böj v ä å gå bygg fö ylg 21 hylägh md cl läg. övklgd h fö äd bld äd ll gg, fö hdläggg mljödpm. R h v 4,5 å låg, m u ä v älg fmm vd, äg L Ek o, pojkld. håll hok fyd, fökl L Eko. Bygg bäk ll ågo gåg ud ugu, och böj md mkb. Tol bygg 60-l y lägh kv Skpp. Hu läg No Bgg I hö v No Klvg och No Bgg böj dbld föäd. E äld byggd v och d lll v ähu fly få kv. A Sömdbygg pl bygg y lägh d odö hö v kv Skpp ä väl kä. M byggpojk h få vä. E d Föbdl pågå Ud vå pågå föbdl på d kull om, öv g m mo Sdhu. I ju v äld byggd. I lu v mm måd k äv kologk udökg gö på omåd, om olg ugö d äld dl v Sömd M må lld uväd om mk bl, få gåd, fm våg hög. Hu läg No Klvg bl våg och få äv buklokl mo g. Mo gåd få kv ockå lägh mkpl md g gåg och upl. Smlg ppuppgåg få h, om äv gå ll ggpl. Lägh få mll och fy um, kök och blkog ll upl. I mlg um BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 3

4 Vd yck du om d bygg y lägh m? J Hllg: D ä b, jg o d bl kg f. D cl läg lll mg. D ä bkväm h ä ll ll och lpp bl. Nu bo v g hu, ockå md b läg, m hd jg og v d. Gd och Johy Åbg, md hud Slm: D bhöv å d ä jäb. M fö o ä läg vd Rådhu l fö fk. V v bä hög upp på Rådhubg, md u u ku och hvuk. Dä h v bo 20 å och v fly ldg. bl d pkgolv. Bdumm uu md g vämk och okuml. E dl v lägh kv pl v fö ygghbod, bä L Eko. E 20-l lägh komm gå ygghbod. Hä gå xmplv gmmm yo och chmlgd pol om hjälp och kv d bod. Lägh kv Skpp bäk v flygkl ck 18 måd f bygg, böj v Fäg väx på höjd I böj v 2011 ä d dg fö ä o byggpojk, md ylg 21 y lägh cl Sömd. D ä kv Fäg på Oloväg om xpd. T våg k bygg på hu om dg ymm 19 lägh, Ldx och Symbolg. D hä bygg ä koovll på ågo ä, å d bhöv bl åg födöjg ädhg, äg L Eko. Hu ä bygg 2000 och ä kouko duom föb fö ubyggd. Tppuppgåg uu md h. Lägh få vå ll fy um, kök, bdum och blkog. Ef yå bäk bygg och å, böj v 2012, ä lägh flygkl. L Joho: D ä ju å ll vll bo å d ä på d. D ä o km d bhövd döj å läg, på gud v m oödg övklgd. Själv bo jg d f lägh md bä läg kv Räk, å jg ä öjd. Ml Ldg: D k väl g äg j ll? Jg bo på Smdjg och v jäb md bo cl. M h ä ll ll och lpp bl å fo m k hdl ll gö äd. D bl pomd äll och d ä ju bä. Roöpojk full gåg Bygg v olv y lägh på Roö h komm bydlg läg. På Myomåd pågå mkb och ud vå bygg gud ll d x phu. Somg v hu pl k ågo gåg mj. Lägh få vå ll fy um, kök och bdum. Smlg ä mkpl och h g vkld upl. Ill é bl d föåd, och omåd pkgpl föbd fö mooväm. Byggkk bygg på pcp fö pvhu, vlk gö hu myck gål. I fbu 2011 bäk d y lägh på Roö v kl fö flyg. Kl Ludqv och A Lud, om ä mo och do: D ä o b på boäd Sömd å fl lägh bhöv ju. B d y hu p d övg bbyggl å ä d väl b. Fö dm om vll bo m å ä d ju pfk läg. D lll v ähu fly få kv Skpp om hä gä mo No Bgg. 4 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

5 Läghumm på y ä D ä logk uppbygg, d fyffg y läghum om ll lägh hl Svg h få. V ä um g kolum på fomovl vj é å d y ydlg, äg Kjll Ado, koomchf Sömdbygg. I hö umd mlg lägh Sömdbygg, och fomo kckd ll Lmä om uppä d y läghg. Få böj v 2010 kö och uppd g v pkv kommu. Som hygä g m um flygmäl fö mlg po om fly lägh. D fö Skvk u folkbokfö på lägh, äll fö om dg b på fgh. Syf ä dl få m dljd k om bod, om k väd xmplv fokg och mhällplg. Dl få bä uku öv fgh d, om udlä fö xmplv äddgjä. M hu ä d då md logk d fyffg läghum? Lägh på épl få umm om böj på 10, våg böj um på 09, och våg upp få épl böj um på 11. Däf um lägh få vä få gåg ll pp, och mdol. D om bo på dj våg fö lägh få llå umm Om du bo mlägh v, på épl, å bö du h få umm Uvdg md ycklf lå T v d ycklf låym A Ax gå fmå. Sd å llbk väd d y lå kv Fäg, md 19 lägh på Oloväg. Hll ä lå ll på dö ll é, föåd, väug, cyklum och opum. Hygä väd l plbck, om kll gg. D ä pogmmd md bhögh fö d dö om väd bhöv ku öpp. Tgg h vädumm och m håll d fmfö vlä vd dö. D väd äv fö bok väug på bokgpl. Om gg komm bo ä d kl pä d ym, vlk höj äkh. Hygä h hf åg ypuk på ym. V olk d om häl g ll, äg L Eko, byggchf. Ud vå ä d dg fö ä g, låym lägh. Fö d ä ym ubygg md fl fuko ll y och äkh fö hygä. Ud vå komm lkok lå äv fö läghdö. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 5

6 E hjälpd hd om kä d fl Som boväd omåd kä h d fl kud gk väl. Dämo v h ldg hu bdg komm u. D bo ju på vd om häd och vd kud bhöv hjälp md, äg Mgu Ado, boväd på Rådhubg. Våol väm och d dg h h l v vj på uppdgl. Bopl följ md ud p mm och v böj md åk ll lägh på Tmmmväg. Två golvlägg k lägg y pkgolv vdgumm. Jg k b häm läpkä på väg, äg Mgu och ll vd pcl fö koppl på d på bbl. Sx ll lgg lägh och v häl på kud Ccl Clo och h lll o Alxd, 14 måd. H ä äll m kök md hvk by upp d gml golv umm ll. Kom! H yck b d ä olg ä d häd k, äg Ccl Clo. Boväd hjälp ll bä u d gml golv och läg d på läpkä. Md D fl uppdg få jg fkk dk v kud Såd hä mågjo buk jg fx md gåg, äg Mgu Ado och by gågjä. hvk foä md d y golv kö Mgu ll åvgcl md käp. Jg fmddg och å ll ä kl md golv, äg h ll kud. I v läm omåd h ll vd dö på Tmmmväg dä d å byå. D ä hygä om g koo och b o kö d ll åvgcl. Om m jälv h möjlgh buk v hjälp ll md d på dg. M dg ä d v b d hä, äg h och l på byå. Gll umg Mgu v md b om boväd. D ä 14 å d h kom ll Sömdbygg, och d fm h h v kud på Rådhubg. H dl v md kollg Iv Joho, om ä hä dg. V gö d m jälv, båd udhåll uomhu och md ågäd lägh. D hä v h v lg myck d på plog och ko ö. H ä ockå ågo v poblmlö, om gll ä på pov. Ibld bhöv m fud g fö h b lög. D ä umg om jg gä, äg Mgu. Tv md omåd Som bpl Mgu fl födl md omåd, om h ol 330 lägh. Hu h vå våg å måg bo mkpl, och o of ä v ä u och jobb. Jg o d udlä dkkok. Sd ä d ockå väl ml omåd, och b mx v mäko ll åld, äg h. E ud ä h llbk vd pcl fö äll llbk läpkä. H kö ud mll hu fö ll ä om d k, hj på kud om vk å hoom, och ll vd v omåd å pum. A kooll uug fö v- och vämfööjg llhö d dglg u. Hä blk öd lmp på pl, vlk bä lm. Fömodlg ä d b vämpump om h. Vå ym md bgväm kä v ä d poduc fö myck väm, vlk ä ovlg ä v gå få vkyl ll mld väd, fökl Mgu. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

7 H ä å b, Mgu. Smm dg jg flyd å kom h och pd g, och å h jg få fomo om hu ll fug hä. D ä å b h ågo väd g ll ä d ä ågo m ud, äg Mg Rckbg. Md kppyckg h om vämpump, å vym md lp bhöv jobb oöd. H upp mobllfo och klck fm uppdgl. H h få SMS, d ä kud om h gjo flmäl ll koo. D hdl om kökluck om ydlg fug ll. Jg k på d. Hffd föbf Kud ä hmm å h gå md yckl. På åg mu h h by gågjä på kökluck, om u gå äg g. H mk på l uppdg ä ufö och kck mddld llbk ll koo. M d fl uppdg få jg fkk dk v kud. D buk hff mg föbf och of ä d md k om jg k fx på gåg. Någ dö läg bo g h på ho Mg Rckbg, om flyd fö b åg vcko d. Båd ho och hud Loff bl gld fö bök. I dg k jg b by u d gml gumm popp ll bdk, äg Mgu och gå bdumm. Kud ä myck öjd md hu ho h blv mog och fomd v boväd. Mgu kom dk och pd g å v kä d vd. H ä väldg hjälpm och vlg, äg ho. Ho p på upp fåg md hoom, om hyll om k ä upp på bogvägg. Mgu lov komm llbk och hjälp ll md d. Jobb f d lld, o och må. Och d ä ju vo b h v å b md. Och å ä d d hä kok md mäko föå, äg Mgu Ado, och vk hjdå fö kö vd ll ä kud. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 7

8 Sömd ä f l d och hä f ju d m. Fmfö ll ä d ldg måg g ll u, d h v på huku. D kä om m h ä ll ll, äg Sff Sudg och pomd md Qogo. Sff gll läg m Ju u ä läg m pfk. Sff Sudg, 27, h y fly på Subug. Lägh ä kg lyf båd fö mg och Qogo. V v jäb, äg h och klpp om hud. Få fö umm och kök ä d uk öv Kofjod. På l håll, m ädå. D kk lå kog, m jg om ä uppväx på Roö äk å myck på om m hv, äg Sff Sudg och bjud på få hmk. Fö åg å d älld h g på kö fö lägh ho Sömdbygg. Ud d h h hy bod pv. Jg bodd källbod md väldg låg dd ll hög hy. D ä vå få lägh, å d ä yvä of å d u, bä h. M fbu å hd h kok hd och kud fly fö kg lägh på Subug. D v på d, kä d om. D hä bod h å måg födl om föbä m vdg bydlg. Fl födl H äk upp h h få bydlg läg hy, lju lägh, cyklum å h k lå cykl, fugd väug, och opog hu om h uppk äkl. H ll och md födl md lägh ä md ä d fö. D ä lä fö Qogo h övblck å jg mäk h v bä u. A bo cl Sömd bä äv h ä ll u, å d p lldl umäk fö hud. M bhöv ldg gå låg fö h b lkpl. V h f u och äv bd, m Sff Sudg. Fö och hlv å d flyd h llbk ll Sömd. H hd bo på folkhögkol och ud ll bhdlgpdgog Sockholm ud 1,5 å. D v båd muld och yg komm häfå g och få l d ppkv. Jg läd mg ockå väldg myck om mg jälv, bä h. H uvckld och mogd, böjd v bä md llvo. Ef g böjd h äv på Sömd md y och bydlg m pov ögo. Jg kd m fmlj, m ockå d lug mpo. Jg åg Sömd ä f l d md vm mofä. Lägh ä gk l m kä hl ä fö mg, äg Sff Sudg. H flyd llbk och h fck jobb om ocljä öpp vkmh fö vux md bod- och mbukpoblm. D käv o ggmg fö mäko och d ä pc vd jg vll gö. Ud dg h h kok md 2 15 po md olk bhov v hjälp. Vkg ä h b lo md kl. D ä kävd b å jg ä väldg ocl uöd ä jg komm hm, fökl Sff Sudg. Bl of gkäd I l d dä ll kä ll bl h of gkäd, ockå v kl. E pomd på k bä måg opp fö häl, och ly på vd om h hä d. M d ä ju fkk ågo pov folk kä g vd, och duom få jg bld fomo om jg h y v. Så äk jg. Nä h ä ldg ck h gä u och pg ud, ll kö ägp på gymm. Fö få moo och ldd b. Jg ä gk lug po, å på kväll jg of hmm och umgå md komp. Ell gå u och ä, äg Sff Sudg. Bld d olk kök Sömd ä åg v fvo lbk, lk och k. Nj, d ä på kväll h yck gö g bä. D ä äll dg på mogo, ud d h vk. Då ä d dg fö dg fö pomd md bä vä, Qogo. Nä v gå u dg på mogo h v fö o jälv och k o omkg l om v vll. D ä ä myg, äg Sff Sudg. 8 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

9 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 9

10 Lug och l lyx fäch lokl Båd d o lju lokl och d f läg ämm pc md d v gö och vll fömdl, äg M Svo, hudpumä. Ny fö Slog Effk vd Sdpk fö å d blv uccé. M d öpp lju log å offgupp dä kud k lå g ud d ä dg. Hä fö och glpu mo kud. Bkom bokgdk f äv fl md bhdlgum fö hudvåd. V h kud om hä fl mm fö få kbhdlg, vx b, fx gl och ygg fy, bä M Svo om d fög fö å å d. Slog ä väl bld och h og kudk v kvo och mä ll åld om komm m ll md glbud. D fl ä Sömdbo, m åg v mkud komm äv få Säl, Åmål, Olo och Göbog. Pc om v vll h d. D lokl fökg ä vkg. E dl bhdlg käv d, ålmod och ömdg föod, fökl M Svo. Läg l fö b Ud å h vkmh uvckl och bhov föäd. D fö å låg log o lokl på gågåk Hmg. Måg om v på llfällg bök kom och fågd om väg ll buk, ug och. Då bd jg jälv och blv of vbu ä jg hd kud. Läg v l fö b fö mg ju då, k m äg. Ef å flyd log ll md lokl på Vä Klvg, kv få Sdpk. Lug läg, m ädå m. Jg hd m dbokd hudvådbhdlg å d pd mg pfk, yck M Svo. M vkmh böjd väx ll g och Md vå olk komp k v hd om kud få opp ll å. D kä b h d hlh, äg Sd Ho, El Lo och M Svo. ju 2009 lö g El Lo, om ä hud- och glpu. Nä Sömdbygg koo kull fly ll Vä Klvg bjöd log y, och bydlg ö, lokl på Skolg 1, vd Sdpk. M Svo äk og gom olk lv, och kom fm ll d cl och l xkluv läg vd Sdpk pd log väldg b. V vll h lug mofä. Kud k komm hä fö koppl v och kä g ompyld och l lyxg. Rolg v I ju fö å log log upp po ll d y fäch lokl. Fö Sd Ho flyd och bddd vkmh ylg. D ä jäkul v om mb och hjälp å. V h m bjud och k hd om kud få opp ll å, äg M Svo. I pl v d ockå md på modvg på Lholm. T modbuk vd kläd och jj på Effk gjod ll ylg v modll. Ud vå ä d högäog fö udbl och böllop, vlk ockå bä måg gmmm kud. Vj hlg Sömd Jou Hlvod ä åkommd kud d p å llbk. Jg h pov ll ä, m k jg gö ågo å gö jg d hä, äg ho och lå g ho El fö få fk mky. Ho bo Spbog och fmlj h kff ommhu på Nöholm. D hlvmm kö, å vj hlg llbg Sömd. Hä h jg m d ä hmm, och k gå på log lug och o, llägg ho. Md d cl läg vd Sdpk h äv kok md y kud ök bydlg. D ä d m folk öl och fl 10 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

11 Skp fö ädgåd och d bokp f k b o k Vbläk och bog Ml Nlo, Cmll Avdo Bog ä ml om p ll ädgådmljö. Hä få du xmpl på olk k m k gju, ll xmpl må ö ägl, vck kål, kuko md m. Bok håll dljd g fö g-bkvg. Du få ockå p på väx om ä f komb md bog. Bld bok ä vck och pd. b b o k l ä l ä Kp flm Jö J, Jo Rhmä Bok hdl om Kp om pl foboll BK Topp. I d hä bok mö lg Albg BK. Kp få pl mo y bck. Nä h h md Kp dbblg, d h Kp öj, m d bl Kp om få kuld. Späd läg fö yböjlä. Bok håll ockå fkkpl lu. Jg buk fk mky, äg Jou Hlvod och lå g d ho gl pu. y h Jg k b fx gj kök Mo Hg Igd ä måd mmm, och h pc böj b om föåd på fökol. Fö ok md ll kv, dck Igd v myck v. Ho föök dölj d fö omgvg, m h lll do Ju ä lk lä lu. Bok ä k och mäm bäl om kv om föök kl v komplc lv, båd om mmm och chf. p föb log. Dglg häd d ågo komm po fö fåg om åd ll bäll d. D ä myck om k ämm och ll h fö- och ckdl. Jg h v b föu ockå. M d ä hä ä hl kl d bä läg, äg M Svo. p o c k p Svjk A Bovll P W ä dvok och bo Sockholm md 16-åg do. Ho h ommhu på Öl, d ho d g ud od. Dä bl ho bldd gk jkolyck, om v g v mod. Svjk ä A Bovll dbu, och fö bok om P W. Bok ä l v vk puldck. D ä päd och välkv, och vå lägg få g. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 11

12 D kä jäb v llmm md vå lvö och kud fkk kud gö ågo fö hjälp ll, äg fö Solwg Bgöm. E jäklpp fö H Nä Slog Oyx höll kvällöpp och mld pg ll H, vll ll v md och hjälp ll. V övkd v d k ggmg ho båd lvö och kud, äg Solwg Bgöm. Plg v mlg fck o uppmäkmh d lokl md, vlk u gåg måg fl god kf. Båd vå lvö och m d fög gd och vll käk poduk fö po mlg, bä Solwg Bgöm, om dv log llmm md do Ml Bby. D hl böjd md Ml Bby följd ppog om d kofl läg f jodbävg H d 12 ju. Ho käd k bhov v gö ågo fö ödj hjälpb dä. Vd k jg om fö gö? Jg k äll upp md m d, b g och käk pg, äk jg. På log f ol fö, om ll v md på uvckl dé och gomfö d. Kvällöpp fy mm Tdg d 9 fbu höll log kvällöpp ud fy mm. Kud ömmd och fö klpp fö gl lv. Mp fö klppg ll 350 koo, m d fl vld bl bydlg m. All pg om kom ud kväll gck dk ll Rädd B äddgb H. All om kom ud kväll v myck gö. D v hl fk ämg hä och väldg myck p om hu m vll hjälp ll, bä Ml Bby. D kom ll och md kud om ldg gå ll fö, m om pd på fö d god k kull. E o l fög Sömd hd bdg md f poduk, om lod u o lo. E lokl bg od fö kffböd om åld ud kväll. Sömdbygg bdg ll - Måg god kf gåg, äg mlg movd vck hy Ml Bby. fö lokl på No Hmg 1, dä Slog Oyx h lg d Imlg ud kväll gv ol koo ll äddgb H. V ä d fk! Nä m gö ågo md hjä å ä d vå få folk md g, äg ol och gld Ml Bby. 12 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

13 fåg H du fågo kg d bod? Skv ll o på Sömdbygg! väd Ad ä: Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd. Mäk kuv Fåg väd E-po: K jg hy u d hd md jg ud? FRÅGA: Jg k ud uomld hlvå och äk hy u m lägh d hd. Vd bö jg äk på då? SVAR: Vd kul d lå! D f dl fllgop md dhduhyg, å fö du k lpp bkymm md du ä bo k du äk på följd: Du må lld h ök om llåd ho o och få d ök godkäd du hy u d lägh d hd. Blk fö d f ldd på vå hmd, Du k ockå bök vå Bobuk fö blk, d k v kflg föfåg. Täk på du fofd ä vg fö lägh å v og md vm du hy u d lägh ll och kv dhdkok om båd p udck och bhåll v xmpl v. Hygä om hy v dg d hd få öv föhdkok f d gå u. Vd häd md köpoäg vd fly? FRÅGA: Vd häd md m köpoäg om jg äg upp m lägh? SVAR: D köpoäg olläll få d dum d kok lu gäll. Du må llå g dg på y om du fofd ä d v få lägh v o. Fly du ll lägh om Sömdbygg böj y köpoäg äk få och md d dg du kv kok på d y lägh och då bhöv du g dg på y. Jg vll by ll ö bod FRÅGA: Jg bo v Sömdbygg lägh och vll by ll ö lägh ho. Hu gå jg ll väg? SVAR: Du må h bo ho o m vå å fö ku by lägh om bolg. H du gjo d logg du på vå hmd md poum och d löod och lägg ökpumo, ll gå dk och gö mäl på ldg bod om du yck ämm på d ökmål. Du h ockå möjlgh by md ågo om du kä ll få kok md, om vll by md dg. Då kll d dkby och må by bod dk md vd. I d fll k du ldd blk om dkby på vå hmd ll kok o å hjälp v ll md d. All dkby må fö godkä v o. Lyck ll md d ökd by! 13

14 Boky vg välg upo om håll fd cy-dplom jpk bo g väldg bl kä duvo Ç dg mogo ç kä jä g f ko dl 4 äffd ä kffbö d- po- ly lgh ä v vd god k öd å d vg väl g ögupp hl kl gö l m okyg yp v pu ddg» å g lägg hä f g lgg på vg ockyg d kom m m ud k omåd dju på gä- gä f - j ug Ç ç ç ç Ç kol om vd k 1 ömd 2 v väld äld kv bo g gp ckod ukk Ç höjd bgä dyckkäl bjdä» k v bl v glädj läg däppl boukly 7 lgo h g y 8 käk ä älly glfyg kvo äk gj u Ç k d k gå d om by kol v flm uppk lm hlg d k m j äff lä do ä j u j kälkmö på lägg 11 gm l lå 3 få d om vä d o dom g yo mhäll käläg häg kv f må g golk kug m po o vå ymdl llå d k du på ö m- d cp ä xk å gv g buk fölg då lg v bä på v gld kll kol ö b g v o gud om lv böj 6 j på humö ck ov om gå på öm 5 v bu m f vk kood b Skck lög ll Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd. Du k ockå läm d Bobuk bvlåd ( ggpo vd mp böj). S d 30 pmb vll v h d v. D fö öppd ä lög v mddg fö vå po, d o följd v vå lo vd. Nm Ad och pod 14 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

15 vk kood b g ll v! w Vd dgg v ä lög på kood umm 2/2009 gck v ll följd hygä: w Mg Po, No Hmg 9A v mddg fö vå po. w Följd v vå lo vd: Ll Bo, Symgäd 4 K Coluo, Kopg 19C Sff H, Smdjgäd 3 A-K Shlbg, Gymg D Gu Guo, Subug 16A B Smoo, Ö Klvg 7 Ev Holm, No Lågg 1 Cl-Åk Adolfo, Vä Klvg 9A K Noo, No Bgg 4A Guhld Sjööm, Mogäd 8 k vå - gäg v h hög o kl mö h fck jkob ll llhö d äld g o k må läg d l b buk kl f ä gå d om ä yp v bom d bodd på vlhll m o d k o få cv l- å d o g j o b - b f fö f d vld u oppd få ö lj m m pk d bö b fmfö m go plcd bomullp k gå på ol b l m o o f ç k d g väl m hlld gö zl på pl ccp plfå gl o få d kll mö få glmo g p fö lfb d bl hä hä jä hö väl d lll ug ll l läk bu k d o m ä k d kö dk ljo k u l Çä l f m v ö d g å d ä k h m m på v d kokvå yp m v bkom flö b ä k pl på å g k u p hudå väx f dokum lk hud u k v o lodo Ç äll b l och f f böj 22 ju m mk vkl g g ö bäll föväg bo g o pjå k gck föälkd vlu ko ck bod på ä globo ll h v b d Lög ll fö um ky. mk bvlj k ol l y l om fç ö g våd väl ä d äll f må ld? o d k vå g vä ko m m m d po h vd på v å gö hå l g g l hop km m pu k v l mö fö kv o h ä hugg v k p k d då d b ö p ö g hç om ö v p l k väv fukäd o p y å go ly ll ugum zp bo d- co - y ä vo ddl ockholm å d o m g höd v p bopl! H du ökpog du vll Bopl? Ell f d ågo olg du och d g gö llmm om d k p v? Bä fö o på Bopl! Mjl ll ll kv ll Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd bjudd Mkllfk ll älf? Vågod! Som hygä Sömdbygg ä du välkomm gö hälg båu, md Sl Ch bå m/ S, ll fömålg p. Kupog på d hä d g 50 koo b på vlf båu ud jul måd. Du k xmplv åk på päd älf, d ck 2,5 m. Ell fk mkll på ågo v kvällu, dä fkuug gå. Nolpkudu hdl myck om lv ud v. T ck 4 m. Du k ockå gö f uflyk ll Uholm, Svg välg fypl. Ell ll Alk på Nod-Lågö, kp på 20-l v d ävyly och b fkdo Hlm Wouch, om p v vllädgåd Klfo. Rd ä 20 mu och på uflykmål f kfé, bdäd och vdgld. All vgåg k få Tog, No hm Sömd. Ig föbokg käv ud omm. D ä b äll g kö. M om vgågd och båu på hmd J ck! D fylld kupog g mg ä ll 50 koo b på vlf båu md m/ S. Rb v blj, och bjudd gäll 1 31 jul hylo w Vd dgg ävlg Bl hy d uföll v lg följd: Thj Bjm, Tmmmväg 6, v hl mådhy L Ludg, Ö Klvg 7, v hlv mådhy Bl Flk, Symgäd 4, v kv mådhy w All hygä Sömdbygg fgh dl uomk dgg v hl, hlv ll fjäddl mådhy mbd md vj ugvg v Bopl. M d ä b hygä om bl hy d vj måd om h ch v. NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: J ck! D fylld kupog g mg ä ll 50 koo b på vlf båu md m/ S. Rb v blj, och bjudd gäll 1 31 jul NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I hö kok o AB Sömdbygg Vä Klvg 9 A STRÖMSTAD Tl: Fx: Bkgo: Öppd Bobuk: Mådg fdg kl Tlfod Mådg fdg kl , Vd ku fl ll ulåg övg d: Rg Boväd bdkp Vd ög få g: Rg Scu Sögjou

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

Slutrapport Full Koll

Slutrapport Full Koll Slppo Fll Koll Ifkig läg väg och jäväg i Vämld 2009 2012 1 INNEHÅLL föod, le hoi 3 pojekpe 4 ig läg väg 6 ig läg jäväg 8 VIKTEN AV GOD Smvek 10 k & fk 12 mkdföig 14 fk iveeig 16 lod, l bll 23 podkio Mkdvdelige

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Boende Åre By 2014/15

Boende Åre By 2014/15 Boende Åre By 2014/15 Mitt i Åre 1 Lgh 42-56 kvm, 4-6 bäddar, 2 sovrum. 1 WC/DU, BU, T, DM, micro (vissa), skidförråd, balkong el. uteplats. Konf.lokal för ca 20 personer i huset. Åre torg 25m. Kabinbanan

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk.

Cyl.Volym Däck/Fälg (Stål) 55 kw 75 hk. 55 kw 75 hk. 1.461 cm³ 195/65 R 15 149.600:- 1.461 cm³ 195/65 R 15 147.400. 66 kw 90 hk. Prislista Citan 2015 Typ Skåp Kompakt Motor/Växellåda/ Max.Vridmoment med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Skåp Lång med 5-vxl manuell växellåda, 180 Nm vid 1.750-2.500 v/min Effekt

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB Potöljtyig Pleig Kot om På Gudt 1997 ~30 tlld 3 omåde Pm 3 Pm 3 - Pm 3 -olie 4 ote Stockholm Götebog Lud Öteud/Sudvll Tjte, utbildig, licee och kukppodukte Äge och övlt pm3, decto tdd ö övltigtyig pm 3

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer