Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla."

Transkript

1 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13: ande Övriga närvarande Utses att justera Stefan Dalin (S) Mari Eliasson (S) Bengt Nilsson (S) Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Johanna Bergsten (S) Anna-Lena Fjällström (S) Stig Svedin (V) Björn Hellquist (L) Robert Thunfors (T) Ulf Lindholm (SD) Tony Andersson (M) Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Niklas Edén (C) Gun Stefansson (L), ersättare Patrik Eriksson (T), ersättare Helene Olofsson, sekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Bo Glas, ekonomichef Stig Svedin (V) och Björn Hellquist (L) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 16 januari 2019 Underskrifter. Stefan Dalin, ordförande. Helene Olofsson, sekreterare. Stig Svedin (V), justerare. Björn Hellquist (L), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 1-54 Helene Olofsson, sekreterare

2 2 Ärenden till kommunstyrelsen 15 januari 2019 Sammanträdet öppnas, 1 Anteckning av närvarande, 2 Val av justerare, 3 Fastställande av ärendelista, 4 Midlanda Fastigheter AB - underskottstäckning mm, 5 Socialnämnden - handlingsplan för att klara budget 2018, 6 Uppföljning av handlingsplan för budget i balans januari, 7 Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun, 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete uppföljning pulsmätning chefer, 9 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret, 10 Interkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen, 11 Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland, 12 Anmälan om ansökan om deltagande i projekt Glokala Sverige, 13 Vi lovar - servicedeklarationer företag, 14 Val av auktoriserad revisor i förvaltade stiftelser, 15 Val av ledamöter och ordförande i barn- och ungdomsberedningen , 16 Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i miljö- och klimatberedningen , 17 Val av ledamöter till Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd , 18 Val av representanter i Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd , 19 Val av representant i Servanet AB ägarsamråd, 20 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i Tillgänglighetsrådet , 21 Val av ledamot i Kommunalt pensionärsråd, 22 Val av representanter i Hållbarhetsrådet , 23 Val av representant i Regionala samverkansrådet , 24 Val av representant i Stora samverkansråd , 25 Val av representant i Transportforum och regionala transportgruppen , 26 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus fr o m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte 2023, 27 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest för tiden , 28 Val av kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner , 29 Reviderad policy för en positiv arbetsmiljö och vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa, 30 Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun, 31 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering, 32 Kultur- och teknikförvaltningen - Taxa för trafik och parkering, 33 Motionssvar på motion från (T) Utred möjligheten till att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg, 34 Medborgarförslag om att anordna en fritidsgård i Bergeforsen, för alla, 35 Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av Föreningslivet, näringslivet m. fl. i Timrå, 36 Uppräkning sammanträdesarvode 2019, 37 Socialnämnden - Riksnormen för försörjningsstöd 2019, 38 Information om aktuella infrastrukturfrågor, 39

3 3 Svensk kommun rating grattis till certifiering, 40 Timrå Kustvandring (Tynderöleden) - Informationsbrev, 41 Beviljat statsbidrag för anordnande av företagsträffar i regionen om kompetensförsörjning och lokala jobbspår för nyanlända och unga, 42 Mottagande och etablering av nyanlända - Lägesbild kvartal 3, 43 Förordnande om begravningsombud i Timrå Kommun, 44 Cirkulär 18:53 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser 17 mom. 3-6 och 28 mom. 5, 45 Cirkulär 18:54 - Överenskommelse om vissa ändringar i PAN, 46 Cirkulär 18:55 - Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T 13, 47 Cirkulär 18:56 - Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T och BAL T, 48 Cirkulär 18:57 - Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet 9, och Tekniksprånget 6, 49 Cirkulär 18:59, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker, 50 Cirkulär 18:66 - Redovisningsfrågor 2018 och 2019, 51 Cirkulär 18:67 - Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020, 52 Anmälan av delegationsbeslut, 53 Anmälan av informationsärenden, 54

4 4 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas.

5 5 2 Anteckning av närvarande Anteckning av närvarande

6 6 3 Val av justerare Utse Stig Svedin (V) och Björn Hellquist (L) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag den 16 januari 2019.

7 7 4 Fastställande av ärendelista Fastställa ärendelistan med ändringen att punkten 8, Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun, utgår från dagens sammanträde. Fastställande av ärendelistan. s behandling i kommunstyrelsen Ordförande Stefan Dalin (S) föreslår att punkten 8, Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun, utgår från dagens sammanträde och tas upp till behandling vid ett senare tillfälle. Övriga ledamöter bifaller förslaget.

8 8 5 Midlanda Fastigheter AB, underskottstäckning Dnr KS/2018:386 Bevilja villkorat aktieägartillskott för år 2019 för Midlanda Fastigheter AB, med belopp enligt bolagets budget. _ Ägartillskott: Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen har kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott för flygplatsen för kommande år vilket benämns villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för Midlanda Fastigheter AB för 2019 kan påräknas ett driftunderskott att finansiera för Timrå kommuns del som uppgår till tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering delvis beaktat aktieägartillskottet. sunderlag Vision 2025 Midlanda Fastigheter AB Stadsbacken AB

9 9 6 Socialnämnden - handlingsplan för att klara budget 2018 Dnr KS/2018: Godkänna handlingsplanen och lägger den till handlingarna. 2. Uppdra åt Socialnämnden att senast på kommunstyrelsens möte i februari 2019 presentera en åtgärdsplan över vilka åtgärder nämnden ska vidta för att säkerställa att den klarar sin budget för Av åtgärdsplanen ska det framgå: Vilka åtgärder som ska genomföras, när dessa ska vara genomförda, det ekonomiska värdet av åtgärderna samt vem som ansvarar för att de genomförs. Jämte detta ska det finnas en plan för uppföljning av beslutade åtgärder. 3. För 2019 ge kommunchefen och ekonomichefen rätt att närvara på Socialnämndens sammanträden. Socialnämndens handlingsplan för att klara budget s tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde uppdra till Socialnämnden att snarast inkomma med en uppföljning av handlingsplan som innehåller effekter i tid och pengar samt anger när aktiviteterna är klara. s behandling i kommunstyrelsen Stefan Dalin (S) föreslår att lägga till 2 beslutspunkter till förslaget: Uppdra åt Socialnämnden att senast på kommunstyrelsens möte i februari 2019 presentera en åtgärdsplan över vilka åtgärder nämnden ska vidta för att säkerställa att den klarar sin budget för Av åtgärdsplanen ska det framgå: Vilka åtgärder som ska genomföras, när dessa ska vara genomförda, det ekonomiska värdet av åtgärderna samt vem som ansvarar för att de genomförs. Jämte detta ska det finnas en plan för uppföljning av beslutade åtgärder. För 2019 ge kommunchefen och ekonomichefen rätt att närvara på Socialnämndens sammanträden. Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S) förslag. sunderlag Handlingsplan effektiviseringar, december Socialnämnden

10 10 7 Uppföljning av handlingsplan för budget i balans - januari Dnr KS/2018:497 Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att vid varje kommunstyrelsesammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtas och vilken effekt de får för de olika nämnderna enligt den handlingsplan för budget i balans som har tagits fram. Skriftligt underlag finns i respektive nämnds antagna budget- och verksamhetsplan Efter genomgång i ledningsgrupp informerar kommunchefen kommunstyrelsen i januari om de åtgärder som är vidtagna i och med nämndernas behandling av budget och verksamhetsplan och vilken effekt det förväntas få för de olika nämnderna. Förslag till hur det ska följas upp löpande under verksamhetsåret presenteras även. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade om en Handlingsplan för budget i balans (KS/2018:412). sunderlag Vision 2025 Kommunchefen

11 11 8 Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun utgår och tas upp till behandling vid ett senare tillfälle.

12 12 9 Systematiskt arbetsmiljöarbete - uppföljande pulsmätning chefer Dnr KS/2018: Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 2. Fortsätta prioritera arbetet med ett gemensamt SAM-hjul för kommunen för att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under våren 2018 presenterade kommunens revisorer en undersökning av chefernas arbetsmiljö och kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljning av vidtagna åtgärder avrapporteras till kommunstyrelsen i september Nu har en uppföljning gjorts där cheferna återigen får svara på upplevelsen om arbetsmiljön och förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen ges information om resultatet och fortsatt prioritering av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs. s tidigare behandling Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, KF (KS/2017:354) Återrapportering av åtgärder KPMG revision - Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, KS (KS/2017:354) sunderlag Pulsmätning chefer SAM 2018 Vision 2025 Kommunens revisorer

13 13 10 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2018:352 Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2018 Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2018 sunderlag Internkontrollplan 2018 för kommunledningskontoret Kontrollrapporter Vision 2025 KLK Revisionen

14 14 11 Internkontrollplan 2019, Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:260 Godkänna planen för granskning av intern kontroll Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens samlade verksamhet. Kommunchefen, enhetscheferna vid kommunledningskontoret, arbetsmarknadschefen, samhällsenhetens chef samt internkontrollsamordnare vid kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för föreslagen internkontrollplan. Den riskanalys som gjorts inför upprättande av internkontrollplan 2019 har beaktat Kommunstyrelsens beslut om att en mer omfattande riskanalys ska göras i samband med behandling av kontrollplan för år sunderlag Risk- och väsentlighetsanalys Plan för granskning av intern kontroll 2019 Vision 2025 Kommunledningskontoret

15 15 12 Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland Dnr KS/2018: Godkänna avsiktsförklaringen. 2. et innebär inte att Timrå kommun har tagit ställning till medfinansiering av en permanent filmfond. 3. Uppdra till kommunchefen att utse kontaktperson för kommunens insatser enligt avsiktsförklaringen. 4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. Scenkonst Västernorrland har inkommit med en ansökan om att Timrå kommun tillsammans med Region Västernorrland, länets kommuner, andra regionala aktörer och Scenkonst Västernorrland (Film i Västernorrland) ställer sig bakom en avsiktsförklaring avseende Filmregion Västernorrland. s tidigare behandling Frågan har diskuterats med kommunstyrelsens presidium, ordförande i kultur- och tekniknämnden samt berörda tjänstepersoner i möte med Scenkonstbolaget och dess styrelse, sunderlag Avsiktsförklaring, Filmregion Västernorrland Vision 2025 VD Scenkonstbolaget Kommunchefen

16 16 13 Anmälan om ansökan om deltagande i projekt Glokala Sverige Dnr KS/2018:451 Godkänna ansökan om att delta i projekt Glokala Sverige. _ Timrå kommun har lämnat in ansökan om att delta i projekt Glokala Sverige Detta gjordes efter förankring och inriktningsbeslut i tjänstemannaledningsgruppen samt förankring i miljö- och klimatberedningen Att ansökan gjordes innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen beror på att sista ansökningsdatum var Ansökan går att ta tillbaka om kommunstyrelsen beslutar att inte ansöka om att delta i projektet. Glokala Sverige är en kommunikationssatsning som görs av SKL och Svenska FN-förbundet i samverkan med SIDA för att stötta arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ute i kommuner och regioner. Om Timrå kommun blir antagen till projektet får vi utbildning för ledande politiker och tjänstemän på plats hos oss lokalt 1-2 dagar vilket är kostnadsfritt. Timrå kommun bidrar med tid och engagemang. Kunskapsinhämtningen från projektet kommer att möjliggöra att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, finns med i övergripande struktur för ledningsfilosofi och styrmodell för Timrå kommun. Detta kommer i sin tur att utgöra grund till sektorsvisa planer. För att realisera detta behöver organisationen höja sin kompetens om de tre dimensionerna av hållbarhet vilket här erbjuds genom deltagande i projekt Glokala Sverige. Regionen och flera av länets kommuner som sökt till projektet är intresserade av att samverka om de blir antagna. sunderlag Vision 2025 Inbjudan till deltagande i projekt Glokala Sverige Text som skickats in i ansökan till projekt Glokala Sverige Bilaga till inskickad ansökan Tjänstemannaledningsgruppen

17 17 14 Vi lovar - servicedeklarationer företag Dnr KS/2018:476 Anta servicedeklarationen. _ Näringslivskontoret har enligt tidigare beslut (KS/2017:253) fått uppdraget att sammanställa servicedeklarationerna från samtliga förvaltningar/enheter, som har företagsärenden, i en populärversion rörande service till företag för slutgiltigt antagande av kommunstyrelse. s tidigare behandling KS/2017:253 Timrå kommun har satt som mål att vara top-10 på service till företag. Näringslivskontoret har arbetat fram en servicedeklaration för sin verksamhet och vill presentera sina åtagande för att nå detta mål för antagande i kommunstyrelsen. För att enklare synliggöra allt som lovas av Timrå kommuns förvaltningar och enheter så vill Näringslivskontoret få uppdraget att sammanfatta alla servicedeklarationen från samtliga förvaltningar på ett lättläst och tillgängligt sätt för företag och medborgare. Detta kommer bidra till att tydliggöra det Timrå kommun lovar, medvetandegöra vikten av dessa för medarbetare och stärka arbetet med servicedeklarationerna. Näringslivskontoret vill att kommunstyrelsen antar den sammanfattning som uppdragits till Näringslivskontoret att göra, för att därefter tillgängliggöras medborgare, förvaltningar, medarbetare och företag. sunderlag Vi lovar servicedeklaration företag Vision 2025 Näringslivskontoret, alla förvaltningar

18 18 15 Val av auktoriserad revisor i förvaltade stiftelser Dnr KS/2018:463 Utse KPMG Therese Malmgren som auktoriserad revisor för nedanstående stiftelser under redovisningsåren Per Bergmans donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse Kommunstyrelsen beslutade , 76, om auktoriserad revisor i förvaltade stiftelser. Med anledning av personalförändringar föreslår kommunens revisorer att Therese Malmgren utses. sunderlag Protokoll från revisionens möte Vision 2025 Kommunledningskontoret KPMG

19 19 16 Val av ledamöter och ordförande i barn- och ungdomsberedningen Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) till ledamöter med Stefan Dalin (S) som ordförande i barn- och ungdomsberedningen för tiden Val av ledamöter och ordförande till barn- och ungdomsberedningen sunderlag Nomineringar Barn- och ungdomsberedningen Matrikeln Samtliga valda

20 20 17 Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i miljöoch klimatberedningen Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M) till ordinarie ledamöter med Stefan Dalin (S) till ordförande och Mari Eliasson (S) till vice ordförande i miljö- och klimatberedningen för tiden Val av ledamöter samt ordförande/vice ordförande i miljö- och klimatberedningen. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Miljö- och klimatberedningen

21 21 18 Val av ledamöter till Medelpads Räddningstjänstförbundets ägarråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) till representanter i Medelpads Räddningstjänstförbundets ägarråd för tiden Val av representanter i Medelpads Räddningstjänstförbundets ägarråd för tiden sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Medelpads Räddningstjänstförbund

22 22 19 Val av representanter i Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M) och kommunchefen till Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd för tiden Val av representanter till Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Överförmyndarnämnden

23 23 20 Val av representant i Servanet AB ägarsamråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) till representant i Servanet AB ägarsamråd för tiden Val av representant i Servanet AB ägarsamråd. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Servanet AB

24 24 21 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i Tillgänglighetsrådet Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) som ordförande och Björn Hellquist (L) som vice ordförande i Tillgänglighetsrådet samt Anna-Lena Fjällström (S) och Patrik Eriksson (T) som ersättare för tiden Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i Tillgänglighetsrådet för tiden sunderlag Nomineringar Tillgänglighetsrådet Matrikeln Valda

25 25 22 Val av ledamot i Kommunalt pensionärsråd Dnr KS/2018:485 Utse Bengt Nilsson (S) som ledamot i Kommunalt pensionärsråd för tiden Val av ledamot i Kommunalt pensionärsråd för tiden sunderlag Nominering KPR Matrikeln Valda

26 26 23 Val av representanter i Hållbarhetsrådet Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) och Björn Hellquist (L) som representanter i Hållbarhetsrådet för tiden Val av representanter i Hållbarhetsrådet. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Hållbarhetsrådet

27 27 24 Val av representant i Regionala samverkansråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) som ordinarie representanter i regionala samverkansrådet samt Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) som ersättare för tiden Val av representanter till regionala samverkansrådet sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Regional samverkan

28 28 25 Val av representant i Stora samverkansråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) som ordinarie representanter i Stora samverkansrådet samt Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) som ersättare för tiden Val av representanter till Stora samverkansrådet sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Regional samverkan

29 29 26 Val av representant i Transportforum och regionala transportgruppen Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) till representanter i Transportforum och regionala transportgruppen för tiden Val av representanter till Transportforum och regionala transportgruppen sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Regional samverkan

30 30 27 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus fro m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte 2023 Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) till ordinarie ledamot samt Niklas Edén (C) till ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus för tiden fr o m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus fr o m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Leader Mittland plus

31 31 28 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest för tiden Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) som ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest samt Mari Eliasson (S) som ersättare för tiden Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest för tiden Valda Matrikeln Kommuninvest

32 32 29 Val av kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) till kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner för tiden Val av kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner sunderlag Nominering Valda Matrikeln Sveriges Eko-kommuner

33 33 30 Reviderad policy för en positiv arbetsmiljö och vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa Dnr KS/2018: Anta Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa att gälla från och med 1 mars Upphäva Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa fastställd av Kommunstyrelsen , från och med 1 mars Revidera policy för en positiv arbetsmiljö att gälla från och med 1 mars Justering av Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa har gjorts med anledning av behovet att: Förtydliga arbetsgivarens ansvar för att coacha medarbetaren att ta hand om sin hälsa. Förtydliga medarbetarens ansvar för egen hälsa. Säkerställa att vi följer Skatteverkets regler för skattefri förmån. Ge en tydlig riktlinje för en rökfri arbetstid och arbetsplats. Efter begärd återremiss har kopplingen till gällande policy för en positiv arbetsmiljö förtydligats, varpå även policyn måste revideras. Det har även efter omvärldsbevakning och tillämpning i andra kommuner förtydligats att e-cigaretter likställs med tobaksrökning. Enligt styr- och kvalitetssystem för Timrå kommun ska policys som reglerar relationen mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna beslutas av kommunstyrelsen och därefter ska tillämpning beskrivas närmare i vägledande råd och bestämmelser. När nu tillämpning av riktlinjer för en rökfri arbetstid integreras i Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa bör styrande riktlinje från kommunfullmäktige avvecklas. Det sker i separat ärende som ska avgöras av kommunfullmäktige. s tidigare behandling Kommunstyrelsen återremitterade Vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa,

34 34 sunderlag Gällande policy för en positiv arbetsmiljö, fastställd , 46 Reviderad policy för en positiv arbetsmiljö Reviderade Vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa Gällande Vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun Vision 2025 Kommunchefen

35 35 31 Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun Dnr KS/2019:3 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Upphäva beslutet om Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun. Justering av Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa har gjorts med anledning av behovet att: Förtydliga arbetsgivarens ansvar för att coacha medarbetaren att ta hand om sin hälsa. Förtydliga medarbetarens ansvar för egen hälsa. Säkerställa att vi följer Skatteverkets regler för skattefri förmån. Ge en tydlig riktlinje för en rökfri arbetstid och arbetsplats. Enligt styr- och kvalitetssystem för Timrå kommun ska policys som reglerar relationen mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna beslutas av kommunstyrelsen och därefter ska tillämpning beskrivas närmare i vägledande råd och bestämmelser. När nu tillämpning av riktlinjer för en rökfri arbetstid integreras i Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa bör styrande riktlinje från kommunfullmäktige avvecklas. sunderlag Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun Vision 2025 Kommunfullmäktige

36 36 32 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering Dnr KS/2018:473 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. En ny lagstiftning har trätt i kraft där all skolverksamhet ligger i skolväsendet, därav revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, ny Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, nuvarande Kommunfullmäktige

37 37 33 Kultur- och teknikförvaltningen - Taxa för trafik och parkering Dnr KS/2018:464 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa att tillstånd för avstängningar vid väg- och/eller markarbeten som behöver tillfällig lokal trafikföreskrift ändras till att omfatta alla tillstånd för trafikanordningsplaner att gälla fr o m samt att lägga till felparkeringsavgifter enligt beslut i KF Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor och avgifter i den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer taxa för trafik och parkering. Förvaltningen föreslår att nuvarande taxa på 550 kr avseende tillstånd för avstängningar vid väg- och/eller markarbeten som behöver tillfällig lokal trafikföreskrift, ändras till att omfatta alla tillstånd för trafikanordningsplaner att gälla fr o m Förvaltningen har även upptäckt att det beslut som fattades av kommunfullmäktige avseende höjning av felparkeringsavgifter, inte finns med i sammanställningen över taxa för trafik och parkering, och därför borde läggas till. sunderlag Författningssamling nuvarande taxa för trafik och parkering Protokollsutdrag KF Förslag till ny taxa för trafik och parkering Protokollsutdrag KTN Vision Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

38 38 34 Motionssvar - på motion från (T) Utred möjligheten till att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg Dnr KS/2018:305 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen.. Robert Thunfors (T) vill att kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg eller någon annanstans i kommunen. Generellt sett är det positivt om fler och bättre pendlingsmöjligheter skapas enligt förslaget i motionen. Det finns dock omständigheter som gör att det i dagsläget inte är lämpligt att bifalla motionen. s behandling i kommunstyrelsen Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till motionen. Mari Eliasson (S) föreslår avslag på motionen. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Votering begärs och genomförs med upprop Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen svarar Ja och den som bifaller motionen svarar Nej. Vid omröstningen avges 9 Ja-röster och 2 Nej-röster (bilägges protokollet). Ordföranden konstaterar därmed att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. sunderlag Motion Denna tjänsteskrivelse Vision 2025 Kommunfullmäktige

39

40 40 35 Medborgarförslag - Anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen, för alla - Kultur- och tekniknämndens beslut Dnr KS/2018: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag har inkommit om att anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen öppen för alla. Kultur- och tekniknämnden beslutade att avslå medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag Protokollsutdrag KTN Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

41 41 36 Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av föreningslivet, näringslivet m fl i Timrå - Kultur- och tekniknämndens beslut Dnr KS/2018: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag har inkommit om ersättningsroddbåtar att användas av föreningslivet, näringslivet m fl i Timrå. Kultur- och tekniknämnden beslutade att avslå medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag Protokollsutdrag KTN Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

42 42 37 Sammanträdesarvode för verksamhetsåret 2019 Dnr KS/2018:475 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Sammanträdesarvodet per sammanträde har räknats upp utifrån genomsnittlig löneutveckling i Timrå kommun år 2018, 2,4%, för verksamhetsåret 2019.

43 43 38 Socialnämnden - Riksnormen för försörjningsstöd 2019 Dnr KS/2018:502 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Socialnämnden har i beslut, den 19 december , antagit riksnormen för försörjningsstöd 2019 att gälla fr.o.m

44 44 39 Information om aktuella infrastrukturfrågor Dnr KS/2018:469 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Regeringen beslutade att fastställa en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden Region Västernorrland fastställde också den regionala transportplanen för samma period. Sammantaget innehåller de två planerna olika åtgärder som kommunen har att förhålla sig till. Information kommer bland annat att ges om Trafikverkets fortsatta planering av ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand samt övergripande information om Ostkustbanan från Gävle och norrut. Information om vilka byggstarter som planeras i vårt närområde kommer också att lämnas. I den regionala transportplanen redovisas planeringsläget för de åtgärder som kommunen prioriterat; väg 684 Skeppshamnsleden samt gång- och cykelväg Timrå-Laggarberg. Även flygplatsbidragets framtid redovisas. Utöver de fastställda planerna har Trafikverket, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland och länsstyrelsen träffat ett särskilt avtal under 2017 som innebär att en järnvägsplan för ny järnväg mellan Birsta och Timrå ska starta under Vad det konkret innebär kommer också att redovisas.. Miljö- och byggkontoret

45 45 40 Svensk Kommun Rating - grattis till certifiering och diplom Dnr KS/2018:466 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Svensk Kommun Rating har i skrivelse, den 7 december 2018, gratulerat till att Timrå kommun tack vare utmärkta finanser fått betyget A och erhåller därmed certifiering och diplom.

46 46 41 Timrå Kustvandring (Tynderöleden) - Informationsbrev Dnr KS/2018:440 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Projektledare och projektägare för Timrå Kustvandring har i skrivelse, den 20 november 2018, informerat om statusen i projektet Tynderöleden.

47 47 42 Näringslivskontoret har beviljats statsbidrag för anordnande av företagsträffar i regionen om kompetensförsörjning och lokala jobbspår för nyanlända och unga. Dnr KS/2018:483 Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Näringslivskontoret har beviljats statsbidrag för anordnande av företagsträffar i regionen om kompetensförsörjning och lokala jobbaspår för nyanlända och unga. Delegationen för unga och nyanlända till arbetes (A 2014:06) utskott för beslut i statsbidragsärenden har beviljat er ansökan om statsbidrag. Ni har beviljats kronor. et har fattats i enlighet med förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända och får enligt nämnda förordning inte överklagas. Under 2019 kommer Näringslivskontoret tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadstorget (Integration och unga) skapa 1000 möten mellan unga/nyanlända arbetssökande och företag. Målet är att genom möten skapa arbete och tillgodose företagens behov av kompetens. 15 individer utses av Arbetsmarknadstorget och Arbetsförmedlingen i samarbete och dessa individer erbjuds medverka i programmet under Under året kommer tre kategorier av möten ske. 1/ Möten för inspiration och utbildning. T.ex. mingelträning och presentationsteknik tillsammans med medarbetare på Näringslivskontoret, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen i syfte att träna/skapa vana av spontana möten och mingel. 2/ Möten vid Näringslivskontorets frukostar och anda event. Deltagarna i programmet medverkar på frukostarna i syfte att vidga sina nätverk och träffa företagare. 3/ Mötesluncher Under året i takt med att deltagarna i programmet möter företagare bjuds det in till riktade lunchmöten där deltagare och företag får möjlighet att fördjupa relationerna.

48 48 I programmet ingår över transport och logistik för deltagarna till olika aktiviteter, mingelträning, uppdateringar av CVn, visitkort och presentationsteknik samt coaching och matchmaking m.m. Ambitionen är att skapa 1000 möten och att dessa skall leda till fler människor i arbete samt bidra till företagens kompetensförsörjningsbehov. Projektet leds av medarbetare på Näringslivskontoret och integreras som en del i den löpande verksamheten i de evenemang som Näringslivskontoret arrangerar. Styrgrupp för aktiviteten består av medarbetare från Arbetsmarknadstorget, Integration, Arbetsförmedlingen och Näringslivskontoret. sunderlag smeddelande 2018_3_Bifall_Timrå Vision 2025 Näringslivskontoret Arbetsmarknadstorget

49 49 43 Mottagande och etablering av nyanlända - Lägesbild kvartal 3 Dnr KS/2018:458 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Länsstyrelsen Västernorrland har i skrivelse, den 6 december 2018, skickat en sammanställd rapport över lägesbilderna från kvartal tre inom området: Mottagande och etablering av nyanlända.

50 50 44 Förordnande om begravningsombud i Timrå Kommun Dnr KS/2018:449 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Länsstyrelsen har i beslut, den 21 december 2018, utsett Anita Hellstrand som begravningsombud i Timrå kommun för tiden 1 januari 2019 till och med den 31 december sunderlag Länsstyrelsens beslut

51 51 45 Cirkulär 18:53 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser 17 mom. 3-6 och 28 mom. 5 Dnr KS/2018:489 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 19 december 2018, i cirkulär 18:53 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser 17 mom. 3-6 och 28 mom. 5. sunderlag Cirkulär 18:53 med tillhörande bilagor.

52 52 46 Cirkulär 18:54 - Överenskommelse om vissa ändringar i PAN Dnr KS/2018:488 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 19 december 2018, i cirkulär 18:54 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i PAN. sunderlag Cirkulär 18:54 med tillhörande bilagor.

53 53 47 Cirkulär 18:55 - Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T 13 Dnr KS/2018:487 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:55 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T 13. sunderlag Cirkulär 18:55 med tillhörande bilagor.

54 54 48 Cirkulär 18:56 - Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T och BAL T Dnr KS/2018:486 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:56 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T och BAL T. sunderlag Cirkulär 18:56 med tillhörande bilagor.

55 55 49 Cirkulär 18:57 - Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet 9, och Tekniksprånget 6 Dnr KS/2018:492 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:57 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet 9, och Tekniksprånget 6. sunderlag Cirkulär 18:57 med tillhörande bilagor.

56 56 50 Cirkulär 18:59, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker Dnr KS/2018:457 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 18:59 informerat om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. sunderlag Cirkulär 18:59 med tillhörande bilagor.

57 57 51 Cirkulär 18:66 - Redovisningsfrågor 2018 och 2019 Dnr KS/2018:496 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:66 informerat kommuner och landsting om Redovisningsfrågor 2018 och sunderlag Cirkulär 18:66 med tillhörande bilagor.

58 58 52 Cirkulär 18:67 - Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020 Dnr KS/2018:493 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:67 informerat kommuner och landsting om Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och sunderlag Cirkulär 18:67 med tillhörande bilagor.

59 59 53 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Delegations paragraf KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer Kommunchef Kommunchef Kommunchef Ekonomichef Kommunchefen Kommunchefen Kommunchef Ekonomichef Säkerhetssamordnare på delegation Säkerhetssamordnare på delegation Kommunchefen Fullmakt gällande bankkonton samt giron Fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivareavgifter och avdragen skatt Fullmakt att motta och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser Omsättning av 2 lån Kommuninvest Anställningsavtal receptionist, undantag anställningsstopp Omställning HR och internservice: avslutade anställningar med uppsägningslön Komplettering av attesträtt år 2019 Upptagande av kortfristigt lån Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet Yttrande över ansökan om antagning till hemvärnet organisation kommunledningskontoret 2019 KS/2018:442 KS/2018:441 KS/2018:443 KS/2018:448 KS/2018:453 KS/2018:455 KS/2018:465 KS/2018:471 KS/2018:337 KS/2018:337 KS/2018:498

60 60 54 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Beteckning Beskrivning Datum KS/2018:15 Inbjudan extrastämma ServaNet AB och ägarmöte e-post KS/2018:15 Kallelse till extrastämma i ServaNet Aktiebolag e-post KS/2018:15 Kallelse till extrastämma ServaNet AB och ägarmöte, dagordning - post KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo årstämma KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo extra bolagsstämma KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:13 Affärsplan för MSVA-gruppen avseende TVAB och MSVA KS/2018:13 Bilaga till Affärsplan revision 2019 TVAB och MSVA KS/2018:12 Protokoll styrelsemöte nr Midlanda Fastigheter AB KS/2018:15 Timrå kommuns revisorer Protokoll nr 5 år KS/2018:15 Kultur- och teknikförvaltningens Dokumenthanteringsplan KS/2018:15 Inbjudan till anmälan av ombud till Kommuninvest KS/2018:15 Kollektivtrafikmyndighetens i Västernorrlands län 18/00615 Justerade avgifter KS/2018:12 Protokoll styrelsemöte nr Midlanda Fastigheter AB KS/2018:15 Bilaga till UPPROP Till FINLAND Kärnkraftsfritt Bottenviken Följebrev UPPROP TILL FINLAND KS/2018:15 Bilaga till UPPROP TILL FINLAND Kärnkraftsfritt Bottenviken 11 december

61 61 KS/2018:15 UPPROP TILL FINLAND Kärnkraftsfritt Bottenviken 11 december KS/2018:15 Bilaga till Information från Migrationsverket info-brev om e- tjänst KS/2018:15 Information från Migrationsverket inför e-tjänst Ansök om statlig ersättning KS/2018:15 Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll KS/2018:15 Protokoll förbundsdirektionen KS/2018:15 Bilaga till Protokollsutdrag Långtidsplan , samverkansavtal KS/2018:15 Bilaga till Protokollsutdrag Långtidsplan , Långtidsplan KS/2018:15 Bilaga till Protokoll förbundsdirektionen med bilagor KS/2018:15 Protokollsutdrag Långtidsplan KS/2018:13 Timrå Vatten Styrelsemöte Protokoll KS/2018:15 218, Miljö- och byggnadsnämnden Dokumenthanteringsplan