Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla."

Transkript

1 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13: ande Övriga närvarande Utses att justera Stefan Dalin (S) Mari Eliasson (S) Bengt Nilsson (S) Björn Könberg (S) tjänstgör istället för Johanna Bergsten (S) Anna-Lena Fjällström (S) Stig Svedin (V) Björn Hellquist (L) Robert Thunfors (T) Ulf Lindholm (SD) Tony Andersson (M) Annika Söderberg (S) tjänstgör istället för Niklas Edén (C) Gun Stefansson (L), ersättare Patrik Eriksson (T), ersättare Helene Olofsson, sekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Bo Glas, ekonomichef Stig Svedin (V) och Björn Hellquist (L) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag 16 januari 2019 Underskrifter. Stefan Dalin, ordförande. Helene Olofsson, sekreterare. Stig Svedin (V), justerare. Björn Hellquist (L), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 1-54 Helene Olofsson, sekreterare

2 2 Ärenden till kommunstyrelsen 15 januari 2019 Sammanträdet öppnas, 1 Anteckning av närvarande, 2 Val av justerare, 3 Fastställande av ärendelista, 4 Midlanda Fastigheter AB - underskottstäckning mm, 5 Socialnämnden - handlingsplan för att klara budget 2018, 6 Uppföljning av handlingsplan för budget i balans januari, 7 Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun, 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete uppföljning pulsmätning chefer, 9 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret, 10 Interkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen, 11 Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland, 12 Anmälan om ansökan om deltagande i projekt Glokala Sverige, 13 Vi lovar - servicedeklarationer företag, 14 Val av auktoriserad revisor i förvaltade stiftelser, 15 Val av ledamöter och ordförande i barn- och ungdomsberedningen , 16 Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i miljö- och klimatberedningen , 17 Val av ledamöter till Medelpads Räddningstjänstförbunds ägarråd , 18 Val av representanter i Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd , 19 Val av representant i Servanet AB ägarsamråd, 20 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i Tillgänglighetsrådet , 21 Val av ledamot i Kommunalt pensionärsråd, 22 Val av representanter i Hållbarhetsrådet , 23 Val av representant i Regionala samverkansrådet , 24 Val av representant i Stora samverkansråd , 25 Val av representant i Transportforum och regionala transportgruppen , 26 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus fr o m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte 2023, 27 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest för tiden , 28 Val av kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner , 29 Reviderad policy för en positiv arbetsmiljö och vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa, 30 Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun, 31 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering, 32 Kultur- och teknikförvaltningen - Taxa för trafik och parkering, 33 Motionssvar på motion från (T) Utred möjligheten till att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg, 34 Medborgarförslag om att anordna en fritidsgård i Bergeforsen, för alla, 35 Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av Föreningslivet, näringslivet m. fl. i Timrå, 36 Uppräkning sammanträdesarvode 2019, 37 Socialnämnden - Riksnormen för försörjningsstöd 2019, 38 Information om aktuella infrastrukturfrågor, 39

3 3 Svensk kommun rating grattis till certifiering, 40 Timrå Kustvandring (Tynderöleden) - Informationsbrev, 41 Beviljat statsbidrag för anordnande av företagsträffar i regionen om kompetensförsörjning och lokala jobbspår för nyanlända och unga, 42 Mottagande och etablering av nyanlända - Lägesbild kvartal 3, 43 Förordnande om begravningsombud i Timrå Kommun, 44 Cirkulär 18:53 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser 17 mom. 3-6 och 28 mom. 5, 45 Cirkulär 18:54 - Överenskommelse om vissa ändringar i PAN, 46 Cirkulär 18:55 - Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T 13, 47 Cirkulär 18:56 - Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T och BAL T, 48 Cirkulär 18:57 - Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet 9, och Tekniksprånget 6, 49 Cirkulär 18:59, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker, 50 Cirkulär 18:66 - Redovisningsfrågor 2018 och 2019, 51 Cirkulär 18:67 - Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020, 52 Anmälan av delegationsbeslut, 53 Anmälan av informationsärenden, 54

4 4 1 Sammanträdet öppnas Sammanträdet öppnas.

5 5 2 Anteckning av närvarande Anteckning av närvarande

6 6 3 Val av justerare Utse Stig Svedin (V) och Björn Hellquist (L) att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll. Justering sker på kommunledningskontoret onsdag den 16 januari 2019.

7 7 4 Fastställande av ärendelista Fastställa ärendelistan med ändringen att punkten 8, Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun, utgår från dagens sammanträde. Fastställande av ärendelistan. s behandling i kommunstyrelsen Ordförande Stefan Dalin (S) föreslår att punkten 8, Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun, utgår från dagens sammanträde och tas upp till behandling vid ett senare tillfälle. Övriga ledamöter bifaller förslaget.

8 8 5 Midlanda Fastigheter AB, underskottstäckning Dnr KS/2018:386 Bevilja villkorat aktieägartillskott för år 2019 för Midlanda Fastigheter AB, med belopp enligt bolagets budget. _ Ägartillskott: Timrå kommun har enligt regelverk för offentligt drivna flygplatser att följa skrivningar från EU-kommissionen kring hur driftresultat skall hanteras. Enligt beslut från EU-kommissionen har kommunen att för tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse att finansiera budgeterat driftunderskott för flygplatsen för kommande år vilket benämns villkorat aktieägartillskott. Enligt antagen budget för Midlanda Fastigheter AB för 2019 kan påräknas ett driftunderskott att finansiera för Timrå kommuns del som uppgår till tkr. Timrå kommun har i kommunens ekonomiska planering delvis beaktat aktieägartillskottet. sunderlag Vision 2025 Midlanda Fastigheter AB Stadsbacken AB

9 9 6 Socialnämnden - handlingsplan för att klara budget 2018 Dnr KS/2018: Godkänna handlingsplanen och lägger den till handlingarna. 2. Uppdra åt Socialnämnden att senast på kommunstyrelsens möte i februari 2019 presentera en åtgärdsplan över vilka åtgärder nämnden ska vidta för att säkerställa att den klarar sin budget för Av åtgärdsplanen ska det framgå: Vilka åtgärder som ska genomföras, när dessa ska vara genomförda, det ekonomiska värdet av åtgärderna samt vem som ansvarar för att de genomförs. Jämte detta ska det finnas en plan för uppföljning av beslutade åtgärder. 3. För 2019 ge kommunchefen och ekonomichefen rätt att närvara på Socialnämndens sammanträden. Socialnämndens handlingsplan för att klara budget s tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde uppdra till Socialnämnden att snarast inkomma med en uppföljning av handlingsplan som innehåller effekter i tid och pengar samt anger när aktiviteterna är klara. s behandling i kommunstyrelsen Stefan Dalin (S) föreslår att lägga till 2 beslutspunkter till förslaget: Uppdra åt Socialnämnden att senast på kommunstyrelsens möte i februari 2019 presentera en åtgärdsplan över vilka åtgärder nämnden ska vidta för att säkerställa att den klarar sin budget för Av åtgärdsplanen ska det framgå: Vilka åtgärder som ska genomföras, när dessa ska vara genomförda, det ekonomiska värdet av åtgärderna samt vem som ansvarar för att de genomförs. Jämte detta ska det finnas en plan för uppföljning av beslutade åtgärder. För 2019 ge kommunchefen och ekonomichefen rätt att närvara på Socialnämndens sammanträden. Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalin (S) förslag. sunderlag Handlingsplan effektiviseringar, december Socialnämnden

10 10 7 Uppföljning av handlingsplan för budget i balans - januari Dnr KS/2018:497 Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommunchefen att vid varje kommunstyrelsesammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtas och vilken effekt de får för de olika nämnderna enligt den handlingsplan för budget i balans som har tagits fram. Skriftligt underlag finns i respektive nämnds antagna budget- och verksamhetsplan Efter genomgång i ledningsgrupp informerar kommunchefen kommunstyrelsen i januari om de åtgärder som är vidtagna i och med nämndernas behandling av budget och verksamhetsplan och vilken effekt det förväntas få för de olika nämnderna. Förslag till hur det ska följas upp löpande under verksamhetsåret presenteras även. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade om en Handlingsplan för budget i balans (KS/2018:412). sunderlag Vision 2025 Kommunchefen

11 11 8 Aktivitetsplan för framtagande av ny ledningsfilosofi och styrmodell i Timrå kommun utgår och tas upp till behandling vid ett senare tillfälle.

12 12 9 Systematiskt arbetsmiljöarbete - uppföljande pulsmätning chefer Dnr KS/2018: Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 2. Fortsätta prioritera arbetet med ett gemensamt SAM-hjul för kommunen för att ytterligare förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under våren 2018 presenterade kommunens revisorer en undersökning av chefernas arbetsmiljö och kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Uppföljning av vidtagna åtgärder avrapporteras till kommunstyrelsen i september Nu har en uppföljning gjorts där cheferna återigen får svara på upplevelsen om arbetsmiljön och förutsättningarna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen ges information om resultatet och fortsatt prioritering av det systematiska arbetsmiljöarbetet krävs. s tidigare behandling Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete, KF (KS/2017:354) Återrapportering av åtgärder KPMG revision - Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, KS (KS/2017:354) sunderlag Pulsmätning chefer SAM 2018 Vision 2025 Kommunens revisorer

13 13 10 Intern kontroll Uppföljning KS/Kommunledningskontoret Dnr KS/2018:352 Godkänna rapport om uppföljning av intern kontroll 2018 Kommunledningskontoret har sammanfattat granskningen av den interna kontrollen 2018 sunderlag Internkontrollplan 2018 för kommunledningskontoret Kontrollrapporter Vision 2025 KLK Revisionen

14 14 11 Internkontrollplan 2019, Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:260 Godkänna planen för granskning av intern kontroll Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsens samlade verksamhet. Kommunchefen, enhetscheferna vid kommunledningskontoret, arbetsmarknadschefen, samhällsenhetens chef samt internkontrollsamordnare vid kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för föreslagen internkontrollplan. Den riskanalys som gjorts inför upprättande av internkontrollplan 2019 har beaktat Kommunstyrelsens beslut om att en mer omfattande riskanalys ska göras i samband med behandling av kontrollplan för år sunderlag Risk- och väsentlighetsanalys Plan för granskning av intern kontroll 2019 Vision 2025 Kommunledningskontoret

15 15 12 Avsiktsförklaring Filmregion Västernorrland Dnr KS/2018: Godkänna avsiktsförklaringen. 2. et innebär inte att Timrå kommun har tagit ställning till medfinansiering av en permanent filmfond. 3. Uppdra till kommunchefen att utse kontaktperson för kommunens insatser enligt avsiktsförklaringen. 4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen. Scenkonst Västernorrland har inkommit med en ansökan om att Timrå kommun tillsammans med Region Västernorrland, länets kommuner, andra regionala aktörer och Scenkonst Västernorrland (Film i Västernorrland) ställer sig bakom en avsiktsförklaring avseende Filmregion Västernorrland. s tidigare behandling Frågan har diskuterats med kommunstyrelsens presidium, ordförande i kultur- och tekniknämnden samt berörda tjänstepersoner i möte med Scenkonstbolaget och dess styrelse, sunderlag Avsiktsförklaring, Filmregion Västernorrland Vision 2025 VD Scenkonstbolaget Kommunchefen

16 16 13 Anmälan om ansökan om deltagande i projekt Glokala Sverige Dnr KS/2018:451 Godkänna ansökan om att delta i projekt Glokala Sverige. _ Timrå kommun har lämnat in ansökan om att delta i projekt Glokala Sverige Detta gjordes efter förankring och inriktningsbeslut i tjänstemannaledningsgruppen samt förankring i miljö- och klimatberedningen Att ansökan gjordes innan ärendet tas upp i kommunstyrelsen beror på att sista ansökningsdatum var Ansökan går att ta tillbaka om kommunstyrelsen beslutar att inte ansöka om att delta i projektet. Glokala Sverige är en kommunikationssatsning som görs av SKL och Svenska FN-förbundet i samverkan med SIDA för att stötta arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ute i kommuner och regioner. Om Timrå kommun blir antagen till projektet får vi utbildning för ledande politiker och tjänstemän på plats hos oss lokalt 1-2 dagar vilket är kostnadsfritt. Timrå kommun bidrar med tid och engagemang. Kunskapsinhämtningen från projektet kommer att möjliggöra att Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, finns med i övergripande struktur för ledningsfilosofi och styrmodell för Timrå kommun. Detta kommer i sin tur att utgöra grund till sektorsvisa planer. För att realisera detta behöver organisationen höja sin kompetens om de tre dimensionerna av hållbarhet vilket här erbjuds genom deltagande i projekt Glokala Sverige. Regionen och flera av länets kommuner som sökt till projektet är intresserade av att samverka om de blir antagna. sunderlag Vision 2025 Inbjudan till deltagande i projekt Glokala Sverige Text som skickats in i ansökan till projekt Glokala Sverige Bilaga till inskickad ansökan Tjänstemannaledningsgruppen

17 17 14 Vi lovar - servicedeklarationer företag Dnr KS/2018:476 Anta servicedeklarationen. _ Näringslivskontoret har enligt tidigare beslut (KS/2017:253) fått uppdraget att sammanställa servicedeklarationerna från samtliga förvaltningar/enheter, som har företagsärenden, i en populärversion rörande service till företag för slutgiltigt antagande av kommunstyrelse. s tidigare behandling KS/2017:253 Timrå kommun har satt som mål att vara top-10 på service till företag. Näringslivskontoret har arbetat fram en servicedeklaration för sin verksamhet och vill presentera sina åtagande för att nå detta mål för antagande i kommunstyrelsen. För att enklare synliggöra allt som lovas av Timrå kommuns förvaltningar och enheter så vill Näringslivskontoret få uppdraget att sammanfatta alla servicedeklarationen från samtliga förvaltningar på ett lättläst och tillgängligt sätt för företag och medborgare. Detta kommer bidra till att tydliggöra det Timrå kommun lovar, medvetandegöra vikten av dessa för medarbetare och stärka arbetet med servicedeklarationerna. Näringslivskontoret vill att kommunstyrelsen antar den sammanfattning som uppdragits till Näringslivskontoret att göra, för att därefter tillgängliggöras medborgare, förvaltningar, medarbetare och företag. sunderlag Vi lovar servicedeklaration företag Vision 2025 Näringslivskontoret, alla förvaltningar

18 18 15 Val av auktoriserad revisor i förvaltade stiftelser Dnr KS/2018:463 Utse KPMG Therese Malmgren som auktoriserad revisor för nedanstående stiftelser under redovisningsåren Per Bergmans donationsstiftelse August Bångs skolstiftelse Familjen Bunsows hjälpstiftelse Kommunstyrelsen beslutade , 76, om auktoriserad revisor i förvaltade stiftelser. Med anledning av personalförändringar föreslår kommunens revisorer att Therese Malmgren utses. sunderlag Protokoll från revisionens möte Vision 2025 Kommunledningskontoret KPMG

19 19 16 Val av ledamöter och ordförande i barn- och ungdomsberedningen Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) till ledamöter med Stefan Dalin (S) som ordförande i barn- och ungdomsberedningen för tiden Val av ledamöter och ordförande till barn- och ungdomsberedningen sunderlag Nomineringar Barn- och ungdomsberedningen Matrikeln Samtliga valda

20 20 17 Val av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i miljöoch klimatberedningen Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S), Mari Eliasson (S) och Tony Andersson (M) till ordinarie ledamöter med Stefan Dalin (S) till ordförande och Mari Eliasson (S) till vice ordförande i miljö- och klimatberedningen för tiden Val av ledamöter samt ordförande/vice ordförande i miljö- och klimatberedningen. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Miljö- och klimatberedningen

21 21 18 Val av ledamöter till Medelpads Räddningstjänstförbundets ägarråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) till representanter i Medelpads Räddningstjänstförbundets ägarråd för tiden Val av representanter i Medelpads Räddningstjänstförbundets ägarråd för tiden sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Medelpads Räddningstjänstförbund

22 22 19 Val av representanter i Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S), Tony Andersson (M) och kommunchefen till Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd för tiden Val av representanter till Överförmyndarnämnden Mitts ägarråd. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Överförmyndarnämnden

23 23 20 Val av representant i Servanet AB ägarsamråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) till representant i Servanet AB ägarsamråd för tiden Val av representant i Servanet AB ägarsamråd. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Servanet AB

24 24 21 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i Tillgänglighetsrådet Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) som ordförande och Björn Hellquist (L) som vice ordförande i Tillgänglighetsrådet samt Anna-Lena Fjällström (S) och Patrik Eriksson (T) som ersättare för tiden Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i Tillgänglighetsrådet för tiden sunderlag Nomineringar Tillgänglighetsrådet Matrikeln Valda

25 25 22 Val av ledamot i Kommunalt pensionärsråd Dnr KS/2018:485 Utse Bengt Nilsson (S) som ledamot i Kommunalt pensionärsråd för tiden Val av ledamot i Kommunalt pensionärsråd för tiden sunderlag Nominering KPR Matrikeln Valda

26 26 23 Val av representanter i Hållbarhetsrådet Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) och Björn Hellquist (L) som representanter i Hållbarhetsrådet för tiden Val av representanter i Hållbarhetsrådet. sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Hållbarhetsrådet

27 27 24 Val av representant i Regionala samverkansråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) som ordinarie representanter i regionala samverkansrådet samt Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) som ersättare för tiden Val av representanter till regionala samverkansrådet sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Regional samverkan

28 28 25 Val av representant i Stora samverkansråd Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) som ordinarie representanter i Stora samverkansrådet samt Mari Eliasson (S) och Robert Thunfors (T) som ersättare för tiden Val av representanter till Stora samverkansrådet sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Regional samverkan

29 29 26 Val av representant i Transportforum och regionala transportgruppen Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) och Tony Andersson (M) till representanter i Transportforum och regionala transportgruppen för tiden Val av representanter till Transportforum och regionala transportgruppen sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Regional samverkan

30 30 27 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus fro m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte 2023 Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) till ordinarie ledamot samt Niklas Edén (C) till ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus för tiden fr o m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Leader Mittland plus fr o m ordinarie årsmöte 2019 t o m ordinarie årsmöte sunderlag Nomineringar Valda Matrikeln Leader Mittland plus

31 31 28 Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest för tiden Dnr KS/2018:485 Utse Stefan Dalin (S) som ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest samt Mari Eliasson (S) som ersättare för tiden Val av ombud till ordinarie och ev extra bolagsstämma med Kommuninvest för tiden Valda Matrikeln Kommuninvest

32 32 29 Val av kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner Dnr KS/2018:485 Utse Mari Eliasson (S) till kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner för tiden Val av kontaktperson i Sveriges Eko-kommuner sunderlag Nominering Valda Matrikeln Sveriges Eko-kommuner

33 33 30 Reviderad policy för en positiv arbetsmiljö och vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa Dnr KS/2018: Anta Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa att gälla från och med 1 mars Upphäva Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa fastställd av Kommunstyrelsen , från och med 1 mars Revidera policy för en positiv arbetsmiljö att gälla från och med 1 mars Justering av Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa har gjorts med anledning av behovet att: Förtydliga arbetsgivarens ansvar för att coacha medarbetaren att ta hand om sin hälsa. Förtydliga medarbetarens ansvar för egen hälsa. Säkerställa att vi följer Skatteverkets regler för skattefri förmån. Ge en tydlig riktlinje för en rökfri arbetstid och arbetsplats. Efter begärd återremiss har kopplingen till gällande policy för en positiv arbetsmiljö förtydligats, varpå även policyn måste revideras. Det har även efter omvärldsbevakning och tillämpning i andra kommuner förtydligats att e-cigaretter likställs med tobaksrökning. Enligt styr- och kvalitetssystem för Timrå kommun ska policys som reglerar relationen mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna beslutas av kommunstyrelsen och därefter ska tillämpning beskrivas närmare i vägledande råd och bestämmelser. När nu tillämpning av riktlinjer för en rökfri arbetstid integreras i Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa bör styrande riktlinje från kommunfullmäktige avvecklas. Det sker i separat ärende som ska avgöras av kommunfullmäktige. s tidigare behandling Kommunstyrelsen återremitterade Vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa,

34 34 sunderlag Gällande policy för en positiv arbetsmiljö, fastställd , 46 Reviderad policy för en positiv arbetsmiljö Reviderade Vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa Gällande Vägledande råd och bestämmelser om friskvård och hälsa Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun Vision 2025 Kommunchefen

35 35 31 Upphäva riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun Dnr KS/2019:3 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Upphäva beslutet om Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun. Justering av Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa har gjorts med anledning av behovet att: Förtydliga arbetsgivarens ansvar för att coacha medarbetaren att ta hand om sin hälsa. Förtydliga medarbetarens ansvar för egen hälsa. Säkerställa att vi följer Skatteverkets regler för skattefri förmån. Ge en tydlig riktlinje för en rökfri arbetstid och arbetsplats. Enligt styr- och kvalitetssystem för Timrå kommun ska policys som reglerar relationen mellan kommunen som arbetsgivare och medarbetarna beslutas av kommunstyrelsen och därefter ska tillämpning beskrivas närmare i vägledande råd och bestämmelser. När nu tillämpning av riktlinjer för en rökfri arbetstid integreras i Vägledande råd och bestämmelser för friskvård och hälsa bör styrande riktlinje från kommunfullmäktige avvecklas. sunderlag Riktlinjer om rökfri arbetstid i Timrå kommun Vision 2025 Kommunfullmäktige

36 36 32 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, revidering Dnr KS/2018:473 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. En ny lagstiftning har trätt i kraft där all skolverksamhet ligger i skolväsendet, därav revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, ny Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, nuvarande Kommunfullmäktige

37 37 33 Kultur- och teknikförvaltningen - Taxa för trafik och parkering Dnr KS/2018:464 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Fastställa att tillstånd för avstängningar vid väg- och/eller markarbeten som behöver tillfällig lokal trafikföreskrift ändras till att omfatta alla tillstånd för trafikanordningsplaner att gälla fr o m samt att lägga till felparkeringsavgifter enligt beslut i KF Kommunfullmäktige har uppdragit till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av taxor och avgifter i den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer taxa för trafik och parkering. Förvaltningen föreslår att nuvarande taxa på 550 kr avseende tillstånd för avstängningar vid väg- och/eller markarbeten som behöver tillfällig lokal trafikföreskrift, ändras till att omfatta alla tillstånd för trafikanordningsplaner att gälla fr o m Förvaltningen har även upptäckt att det beslut som fattades av kommunfullmäktige avseende höjning av felparkeringsavgifter, inte finns med i sammanställningen över taxa för trafik och parkering, och därför borde läggas till. sunderlag Författningssamling nuvarande taxa för trafik och parkering Protokollsutdrag KF Förslag till ny taxa för trafik och parkering Protokollsutdrag KTN Vision Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

38 38 34 Motionssvar - på motion från (T) Utred möjligheten till att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg Dnr KS/2018:305 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen.. Robert Thunfors (T) vill att kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna att skapa pendlingsstationer i Tallnäs/Böle och Söråker för Norrtåg eller någon annanstans i kommunen. Generellt sett är det positivt om fler och bättre pendlingsmöjligheter skapas enligt förslaget i motionen. Det finns dock omständigheter som gör att det i dagsläget inte är lämpligt att bifalla motionen. s behandling i kommunstyrelsen Robert Thunfors (T) och Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till motionen. Mari Eliasson (S) föreslår avslag på motionen. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Votering begärs och genomförs med upprop Ordföranden ställer följande propositionsordning som godkänns: Den som avslår motionen svarar Ja och den som bifaller motionen svarar Nej. Vid omröstningen avges 9 Ja-röster och 2 Nej-röster (bilägges protokollet). Ordföranden konstaterar därmed att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. sunderlag Motion Denna tjänsteskrivelse Vision 2025 Kommunfullmäktige

39

40 40 35 Medborgarförslag - Anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen, för alla - Kultur- och tekniknämndens beslut Dnr KS/2018: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag har inkommit om att anordna/bygga en fritidsgård i Bergeforsen öppen för alla. Kultur- och tekniknämnden beslutade att avslå medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag Protokollsutdrag KTN Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

41 41 36 Medborgarförslag - Ersättningsroddbåtar att användas av föreningslivet, näringslivet m fl i Timrå - Kultur- och tekniknämndens beslut Dnr KS/2018: Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 2. Anmäls till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag har inkommit om ersättningsroddbåtar att användas av föreningslivet, näringslivet m fl i Timrå. Kultur- och tekniknämnden beslutade att avslå medborgarförslaget. sunderlag Medborgarförslag Protokollsutdrag KTN Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige

42 42 37 Sammanträdesarvode för verksamhetsåret 2019 Dnr KS/2018:475 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Sammanträdesarvodet per sammanträde har räknats upp utifrån genomsnittlig löneutveckling i Timrå kommun år 2018, 2,4%, för verksamhetsåret 2019.

43 43 38 Socialnämnden - Riksnormen för försörjningsstöd 2019 Dnr KS/2018:502 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Socialnämnden har i beslut, den 19 december , antagit riksnormen för försörjningsstöd 2019 att gälla fr.o.m

44 44 39 Information om aktuella infrastrukturfrågor Dnr KS/2018:469 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Regeringen beslutade att fastställa en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden Region Västernorrland fastställde också den regionala transportplanen för samma period. Sammantaget innehåller de två planerna olika åtgärder som kommunen har att förhålla sig till. Information kommer bland annat att ges om Trafikverkets fortsatta planering av ny järnväg mellan Sundsvall och Härnösand samt övergripande information om Ostkustbanan från Gävle och norrut. Information om vilka byggstarter som planeras i vårt närområde kommer också att lämnas. I den regionala transportplanen redovisas planeringsläget för de åtgärder som kommunen prioriterat; väg 684 Skeppshamnsleden samt gång- och cykelväg Timrå-Laggarberg. Även flygplatsbidragets framtid redovisas. Utöver de fastställda planerna har Trafikverket, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland och länsstyrelsen träffat ett särskilt avtal under 2017 som innebär att en järnvägsplan för ny järnväg mellan Birsta och Timrå ska starta under Vad det konkret innebär kommer också att redovisas.. Miljö- och byggkontoret

45 45 40 Svensk Kommun Rating - grattis till certifiering och diplom Dnr KS/2018:466 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Svensk Kommun Rating har i skrivelse, den 7 december 2018, gratulerat till att Timrå kommun tack vare utmärkta finanser fått betyget A och erhåller därmed certifiering och diplom.

46 46 41 Timrå Kustvandring (Tynderöleden) - Informationsbrev Dnr KS/2018:440 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Projektledare och projektägare för Timrå Kustvandring har i skrivelse, den 20 november 2018, informerat om statusen i projektet Tynderöleden.

47 47 42 Näringslivskontoret har beviljats statsbidrag för anordnande av företagsträffar i regionen om kompetensförsörjning och lokala jobbspår för nyanlända och unga. Dnr KS/2018:483 Informationen läggs med godkännande till handlingarna. Näringslivskontoret har beviljats statsbidrag för anordnande av företagsträffar i regionen om kompetensförsörjning och lokala jobbaspår för nyanlända och unga. Delegationen för unga och nyanlända till arbetes (A 2014:06) utskott för beslut i statsbidragsärenden har beviljat er ansökan om statsbidrag. Ni har beviljats kronor. et har fattats i enlighet med förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända och får enligt nämnda förordning inte överklagas. Under 2019 kommer Näringslivskontoret tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadstorget (Integration och unga) skapa 1000 möten mellan unga/nyanlända arbetssökande och företag. Målet är att genom möten skapa arbete och tillgodose företagens behov av kompetens. 15 individer utses av Arbetsmarknadstorget och Arbetsförmedlingen i samarbete och dessa individer erbjuds medverka i programmet under Under året kommer tre kategorier av möten ske. 1/ Möten för inspiration och utbildning. T.ex. mingelträning och presentationsteknik tillsammans med medarbetare på Näringslivskontoret, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen i syfte att träna/skapa vana av spontana möten och mingel. 2/ Möten vid Näringslivskontorets frukostar och anda event. Deltagarna i programmet medverkar på frukostarna i syfte att vidga sina nätverk och träffa företagare. 3/ Mötesluncher Under året i takt med att deltagarna i programmet möter företagare bjuds det in till riktade lunchmöten där deltagare och företag får möjlighet att fördjupa relationerna.

48 48 I programmet ingår över transport och logistik för deltagarna till olika aktiviteter, mingelträning, uppdateringar av CVn, visitkort och presentationsteknik samt coaching och matchmaking m.m. Ambitionen är att skapa 1000 möten och att dessa skall leda till fler människor i arbete samt bidra till företagens kompetensförsörjningsbehov. Projektet leds av medarbetare på Näringslivskontoret och integreras som en del i den löpande verksamheten i de evenemang som Näringslivskontoret arrangerar. Styrgrupp för aktiviteten består av medarbetare från Arbetsmarknadstorget, Integration, Arbetsförmedlingen och Näringslivskontoret. sunderlag smeddelande 2018_3_Bifall_Timrå Vision 2025 Näringslivskontoret Arbetsmarknadstorget

49 49 43 Mottagande och etablering av nyanlända - Lägesbild kvartal 3 Dnr KS/2018:458 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Länsstyrelsen Västernorrland har i skrivelse, den 6 december 2018, skickat en sammanställd rapport över lägesbilderna från kvartal tre inom området: Mottagande och etablering av nyanlända.

50 50 44 Förordnande om begravningsombud i Timrå Kommun Dnr KS/2018:449 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Länsstyrelsen har i beslut, den 21 december 2018, utsett Anita Hellstrand som begravningsombud i Timrå kommun för tiden 1 januari 2019 till och med den 31 december sunderlag Länsstyrelsens beslut

51 51 45 Cirkulär 18:53 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser 17 mom. 3-6 och 28 mom. 5 Dnr KS/2018:489 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 19 december 2018, i cirkulär 18:53 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser 17 mom. 3-6 och 28 mom. 5. sunderlag Cirkulär 18:53 med tillhörande bilagor.

52 52 46 Cirkulär 18:54 - Överenskommelse om vissa ändringar i PAN Dnr KS/2018:488 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 19 december 2018, i cirkulär 18:54 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i PAN. sunderlag Cirkulär 18:54 med tillhörande bilagor.

53 53 47 Cirkulär 18:55 - Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T 13 Dnr KS/2018:487 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:55 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T 13. sunderlag Cirkulär 18:55 med tillhörande bilagor.

54 54 48 Cirkulär 18:56 - Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T och BAL T Dnr KS/2018:486 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:56 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i BUI T och BAL T. sunderlag Cirkulär 18:56 med tillhörande bilagor.

55 55 49 Cirkulär 18:57 - Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet 9, och Tekniksprånget 6 Dnr KS/2018:492 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:57 informerat kommuner och landsting om Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet 9, och Tekniksprånget 6. sunderlag Cirkulär 18:57 med tillhörande bilagor.

56 56 50 Cirkulär 18:59, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker Dnr KS/2018:457 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär 18:59 informerat om Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. sunderlag Cirkulär 18:59 med tillhörande bilagor.

57 57 51 Cirkulär 18:66 - Redovisningsfrågor 2018 och 2019 Dnr KS/2018:496 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:66 informerat kommuner och landsting om Redovisningsfrågor 2018 och sunderlag Cirkulär 18:66 med tillhörande bilagor.

58 58 52 Cirkulär 18:67 - Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020 Dnr KS/2018:493 Anmälan läggs till handlingarna. Sveriges kommuner och landsting har, den 20 december 2018, i cirkulär 18:67 informerat kommuner och landsting om Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och sunderlag Cirkulär 18:67 med tillhörande bilagor.

59 59 53 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Delegations paragraf KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ KS DEL/ Delegat Dokumentbeskrivning Diarienummer Kommunchef Kommunchef Kommunchef Ekonomichef Kommunchefen Kommunchefen Kommunchef Ekonomichef Säkerhetssamordnare på delegation Säkerhetssamordnare på delegation Kommunchefen Fullmakt gällande bankkonton samt giron Fullmakt att underteckna redovisning av moms, arbetsgivareavgifter och avdragen skatt Fullmakt att motta och utkvittera till kommunen ankommande post, paket och värdeförsändelser Omsättning av 2 lån Kommuninvest Anställningsavtal receptionist, undantag anställningsstopp Omställning HR och internservice: avslutade anställningar med uppsägningslön Komplettering av attesträtt år 2019 Upptagande av kortfristigt lån Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet Yttrande över ansökan om antagning till hemvärnet organisation kommunledningskontoret 2019 KS/2018:442 KS/2018:441 KS/2018:443 KS/2018:448 KS/2018:453 KS/2018:455 KS/2018:465 KS/2018:471 KS/2018:337 KS/2018:337 KS/2018:498

60 60 54 Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Beteckning Beskrivning Datum KS/2018:15 Inbjudan extrastämma ServaNet AB och ägarmöte e-post KS/2018:15 Kallelse till extrastämma i ServaNet Aktiebolag e-post KS/2018:15 Kallelse till extrastämma ServaNet AB och ägarmöte, dagordning - post KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo årstämma KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo extra bolagsstämma KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:8 Sammanträdesprotokoll AB Timråbo KS/2018:13 Affärsplan för MSVA-gruppen avseende TVAB och MSVA KS/2018:13 Bilaga till Affärsplan revision 2019 TVAB och MSVA KS/2018:12 Protokoll styrelsemöte nr Midlanda Fastigheter AB KS/2018:15 Timrå kommuns revisorer Protokoll nr 5 år KS/2018:15 Kultur- och teknikförvaltningens Dokumenthanteringsplan KS/2018:15 Inbjudan till anmälan av ombud till Kommuninvest KS/2018:15 Kollektivtrafikmyndighetens i Västernorrlands län 18/00615 Justerade avgifter KS/2018:12 Protokoll styrelsemöte nr Midlanda Fastigheter AB KS/2018:15 Bilaga till UPPROP Till FINLAND Kärnkraftsfritt Bottenviken Följebrev UPPROP TILL FINLAND KS/2018:15 Bilaga till UPPROP TILL FINLAND Kärnkraftsfritt Bottenviken 11 december

61 61 KS/2018:15 UPPROP TILL FINLAND Kärnkraftsfritt Bottenviken 11 december KS/2018:15 Bilaga till Information från Migrationsverket info-brev om e- tjänst KS/2018:15 Information från Migrationsverket inför e-tjänst Ansök om statlig ersättning KS/2018:15 Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll KS/2018:15 Protokoll förbundsdirektionen KS/2018:15 Bilaga till Protokollsutdrag Långtidsplan , samverkansavtal KS/2018:15 Bilaga till Protokollsutdrag Långtidsplan , Långtidsplan KS/2018:15 Bilaga till Protokoll förbundsdirektionen med bilagor KS/2018:15 Protokollsutdrag Långtidsplan KS/2018:13 Timrå Vatten Styrelsemöte Protokoll KS/2018:15 218, Miljö- och byggnadsnämnden Dokumenthanteringsplan

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 7 maj 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 7 maj 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13:00-13.15 ande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M) Kenneth

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Thomas Sellin (S) tjg för Christer

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Borgmästaren 09:00-11:30 ande ledamöter Övriga närvarande ersättare tjänstemän Utses att justera Maritza Villanueva Contreras (V) Lars Kempe (S) Gunilla Nilsson (S) Alf Söderlund (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 15:00-15.50 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Christer Brodén (S) Stig Svedin

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) och Göran Ljungblom (M) Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 9 januari 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Stig Svedin (V) och Göran Ljungblom (M) Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 9 januari 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-10.00 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Roger Boork (KD) Marcus Molinder (SD) Anna Mellberg (MP) Camilla

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 maj 2017 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 maj 2017 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 maj 2017 kl 08.30 1. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 09:00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Chatrine Nordlund

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 april 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Hearing med AB Timråbo

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Stefan Dalin (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Stefan Dalin (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 12.30-12.55 ande Övriga närvarande Stefan Dalin (S) ordf Mari Eliasson (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Johan Engström Lockner (S) tjänstgör istället för Anna-Lena

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (FP) Henrik Erlingson (C)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Bengt-Åke Torhall (FP) Henrik Erlingson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-02 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:40. Ajournering 09:05-09:45 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Ronny Löfquist

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Ärendeförteckning sid. 95 Val av justerare... 3 96 Fastställande av ärendelista... 4 97 Nytt arbetssätt för budget- och verksamhetsplanering... 5 98 Analys och slutsatser av det systematiska kvalitetsarbetet

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Alliancen 17:00-19.15 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Helene Olofsson, verksamhetsutvecklare

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Ewa Lindstrand (S), ordf Stefan Dalin (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Omedelbar justering ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Omedelbar justering ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) Bengt Nilsson (S) tjänstgör istället för Johanna

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.15 10.40 ande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony Andersson (M) Kenneth

Läs mer

Protokollsutdrag. 1. Godkänna svaret på revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och överlämna det till revisionen.

Protokollsutdrag. 1. Godkänna svaret på revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och överlämna det till revisionen. Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-03-06 1 70 Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, svar Dnr KS/2017:354 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Godkänna

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 29 mars 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordförande justera

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Socialkontoret 22 mars ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Socialkontoret 22 mars ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 08:00-12:10 ande ledamöter Övriga närvarande ersättare Tjänstepersoner Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Kempe (S) Monica Persson (T) Alf Söderlund (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-16:00 ande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpaap (S) (1:e vice ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Lennart Ohlsson

Läs mer

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETS- NÄMNDEN I MORA

REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETS- NÄMNDEN I MORA REGLEMENTE SOCIALA MYNDIGHETS- NÄMNDEN I MORA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD)

Carina Davidsson (V) Angela Hafström (L) Anders Svensson (SD Ekaterina Wetterbrandt (SD) Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14 1 Plats och tid Rumlaborg kl. 13:00-15:50 Beslutande: Anna Carlsson (S), ordförande Bo Högberg (S) Martin Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Johansson

Läs mer

Protokoll 1. Anna-Lena Fjellström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 8 maj 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Anna-Lena Fjellström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 8 maj 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00- ande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Peter Granåsen (FP) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 314 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Ove Dröscher (S) (ordförande) Kristian Vramsten (M) (vice ordförande) Solveig Hallin (S) Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Ledningssystem 2018... 6 5 Verksamhetsplan socialnämnden 2018... 7 6 Revisionsrapport

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Eric Berntsson

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen klockan 18:00-20:11 ande Ulf Olofsson (S), ordförande Elizabeth Pettersson (S) Jon Ashbourne (V) Fredrik Johansson (V) Lars Gustavsson

Läs mer

Ajournering

Ajournering 1(11) Plats och tid Sammanträdesrummet Roten, Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30-17.15 Ajournering 16.50-16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S), ordförande Fredrik Jönsson

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Arbets- och näringslivsnämnden 2016-04-20 Plats och tid AJ Företagshotell, Hyltebruk kl. 13:00-14:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande),

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 7 februari 2017 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg

Läs mer

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson

Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande Anders Malmgren (M) Maria Truedsson 2019-10-09 1 (14) Plats och tid Beslutande Höörs kommun, Kommunhuset, Konferensrum Backasalen Onsdagen den 9 oktober 2019 kl. 14:00 16:00 Johan Ohlin (SD), Ordförande Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum

Protokoll. Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 1 Innehållsförteckning sid. 105 Val av justerare... 3 106 Fastställande av ärendelista... 4 10 Information från kostverksamheten... 5 108 Information från kulturskolan... 6 109 Anmälan av informationsärenden

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Alliancen 17.00-18.10 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Utses att justera Jan-Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokollsutdrag. 1. Avge yttrande till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag.

Protokollsutdrag. 1. Avge yttrande till revisionen enligt kommunledningskontorets förslag. Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2018-11-06 1 301 Svar på revisionssrapport Granskning av strategiskt fastighetsunderhåll Dnr KS/2018:339 Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Avge yttrande

Läs mer

Justerare Mari L Hedström Paragrafer BEVIS OM ANSLAG

Justerare Mari L Hedström Paragrafer BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (8) För- och grundskolenämnden 2016-09-20 Plats och tid Stadshuset, kl. 13.00-13.45 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Mari-Louise Larsson (S) Kamel Mnad (S) Jan Lundgren (S) Lena Nyström

Läs mer

Personalnämnden 26 september 2018

Personalnämnden 26 september 2018 Personalnämnden Personalnämnden 26 september 2018 Sid Justering... 3 51 Information från HR-direktör... 4 52 Revidering av personalnämndens delegationsordning... 5 53 Utredning av servicecenters samordningsfunktion

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (-) Stig Gerdin (Alt) Peter Svensson (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Innehåll. Sammanträdesdatum

Innehåll. Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 54 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 55 Förenklat beslutsfattande gällande bistånd 2018/8074 5 56 Betalningsansvar annan kommun 2018/8058

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30 69(14) Plats och tid ande Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30 Ledamöter Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande Cecilia Widéen (BP) Maria Rens

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2014-02-18 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 18 februari 2014 kl. 8.30 11.00 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :50 Ajournering kl.14:57 15:13. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :50 Ajournering kl.14:57 15:13. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 15:50 Ajournering kl.14:57 15:13 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Teddy

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Alliancen 17:00-18.15 ande Se bilagd uppropslista Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare Andreaz Strömgren, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 130,131 Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott 2019-05-27 2019-05-27 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult klockan 13:30 16:00 Paragrafer 24-34 Utses att justera Sonja Emilsson Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-01-13, kl 0900-1130 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V Anna

Läs mer

Sammanträdesrum 3, Stadshuset, , kl. 8:30-9:05 Lars Johnsson (M) ordförande Hanna Nilsson (SD) vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Sammanträdesrum 3, Stadshuset, , kl. 8:30-9:05 Lars Johnsson (M) ordförande Hanna Nilsson (SD) vice ordförande Lena Wallentheim (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum 3, Stadshuset,, kl. 8:30-9:05 Lars Johnsson (M) ordförande Hanna Nilsson (SD) vice ordförande Lena Wallentheim (S) Tjänstgörande

Läs mer

Personalnämnden 24 januari 2018

Personalnämnden 24 januari 2018 Personalnämnden Personalnämnden 24 januari 2018 Sid Justering... 4 1 Information om IRUP, planering... 5 2 Information från HR-direktör... 6 3 Riktlinje arbetsanpassning och rehabilitering... 7 4 Remissvar

Läs mer

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

... Helena Rehn. ... Rolf Nersing (S) ... Kaj Bergenhill (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Gemaket, 23-02-2016 15:00-17:00 Ajournering Beslutande Ledamöter Rolf Nersing, (S) ordförande Lisa Edwards, (C) 1:a vice ordförande Kaj Bergenhill, (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-16:00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Chatrine Nordlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-04-20 - Sessionssalen, 13:00-17:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) Lennart Eriksson (V) Anita Gustafsson (M) Michael

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN, LÖN

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN, LÖN REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN, LÖN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2012-01-19 Ärendelista Sid nr Justering...2 1 Information om Upphandling: överklagande samt hur säkerställa LoU i organisationen...3 2 Lägesrapport från

Läs mer

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 19 Godkännande av ärendelista 2018/1002 4 20 Personalärende 2018/1093 5 21 Statusrapport personalutskottet 2017/1334 6 22 Statistik inom personalområdet

Läs mer