Rubinen Nytt. Utbyte av liggande avloppsrör i krypgrunder och källare. Nytt elavtal. Avtalet gällande kabel-tv. BRF Rubinen Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rubinen Nytt. Utbyte av liggande avloppsrör i krypgrunder och källare. Nytt elavtal. Avtalet gällande kabel-tv. BRF Rubinen. 2012-03-12 Nr 1 2012"

Transkript

1 BRF Rubinen Nr Rubinen Nytt Utbyte av liggande avloppsrör i krypgrunder och källare Under våren kommer de liggande avloppsrören i krypgrunder och källare att bytas ut. Arbetet kommer att utföras av Sofia Rör AB. Arbetet påbörjas under mars i hus 40. Turordningen är därefter följande. Hus 38, 39, 41, 42, 43, 33, 34, 35, 37 och 36. Varje hus aviseras i porten 3-4 dagar innan arbetets start. Inför arbetet måste de boende, som förvarar barnvagnar eller cyklar i barnvagnsrummet, ta bort dessa så att passage kan ske via golvluckan i rummet. Arbetet kommer att vara färdigställt den 15 juni Nytt elavtal BRF Rubinen har tecknat ett nytt elavtal med Boo Energi för tiden den 1 december den 30 September Avtalet innebär ett bibehållet elpris för bostadsrättshavarna under förutsättning att inte nätavgiften eller energiskatten höjs. I det här numret Belysningsprojektet...2 Tidpunkt för vårstädning...2 Hänsyn till grannar Föreningslokalen Våra hus OVK Asbest...4 Skadedjur....4 Textilinsamling....4 Felanmälan och övriga ärenden...5 Avtalet gällande kabel-tv Föreningens avtal med Tele 2 gällande kabel-tv löper endast till den 31 mars 2013 med nuvarande villkor. Eftersom avtalet löper med en uppsägningstid om ett år före avtalstidens utgång har föreningen sagt upp avtalet. Föreningen kommer nu att göra en ny upphandling gällande kabel-tv-tjänsten.

2 Belysningsprojektet Boo Energi har satt upp de provarmaturer på föreningens hus som syns på bilderna till vänster och som har lyst upp i mörkret under den gångna vintern. Föreningen kommer, som en del i belysningprojektet, på sikt att byta ut de gamla utomhusarmaturerna. De kvicksilverlampor som sitter i de gamla armaturerna kommer att förbjudas år Det är ju några år kvar, men föreningen tjänar pengar på att byta ut kvicksilverlamporna tidigare. Enligt HSB Stockholms energiexpert Johan Löfgren kan energiförbrukningen minska med cirka 50 % om gamla kvicksilverlampor byts ut mot nya högtrycksnatrium- eller metallhalogenlampor. Vårstädning Vårstädningen äger i år rum lördagen den 12 maj. Förslag om vilka arbeten som ska utföras på vårstädningsdagen mottas per mejl till eller genom meddelande i föreningens brevlåda utanför tvättstugan. Man dansar däruppe klarvaket är huset fast klockan är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak, är en annans golv. Nils Ferlin Hänsyn till grannar I BRF Rubinen har vi några få förhållningsregler. En av dem är att vi ska tänka på grannarnas kvällsro och nattsömn. Mellan klockan vill vi ha det lugnt både utom- och inomhus. Det är till exempel inte tillåtet att spela hög musik på stereon eller att spika eller borra i väggar under denna del av dygnet. Om du ska ha fest, meddela gärna grannarna i förväg. Föreningslokalen Om du ska ha fest är ett alternativ att hyra BRF Rubinens föreningslokal. Lokalen är utrustad för 35 personer. Hyreskostnaden är 300 kr/gång för boende och kr/gång för utomstående. Om lokalen ska hyras endast för barnkalas är kostnaden 100 kr/ gång för boende och 400 kr/gång för utomstående. Förutom hyran ska en depositionsavgift betalas, som den som hyr får tillbaka, efter det att lokalen städats och besiktigats efter användning. Depositionsavgiften är 500 kr för boende och kr för utomstående. Vid hyra av föreningslokalen för barnkalas är den 300 kr, oavsett vem som hyr. Om du är under 25 år måste du ha en äldre ansvarig med på festen eller en dörrvakt vid ingången, som inte deltar i festen. 2 Du bokar genom att kontakta styrelseledamoten Susanne Jonsson på telefon eller genom att mejla till

3 BRF Rubinen i februari 2012 Våra hus När det gäller våra hus har föreningen som mål att behövligt invändigt och utvändigt underhåll ska utföras i god tid så att risken för dyra underhållsåtgärder i efterhand minimeras. Planerat underhåll i år är utbyte av de liggande avloppsrören i krypgrunder och källare. Det som föreningen ska prioritera därefter är utbyte av fläktar, pumpar och styrutrustning för värmesystemet. Föreningen har avtal med AFF som gäller för tiden om teknisk administrativ förvaltning och teknisk skötsel. I avtalet om teknisk skötsel regleras skötseln av husen i detalj. Exempel på den detaljreglering som finns i avtalet är följande. Tillsyn av tätskikt, takavvattning, stegar, säkerhetsutrustning, skorstenar, huvar och takluckor samt mossbekämpning av yttertak sker en gång per år. Funktions- och säkerhetskontroll av stegar, trappor, räcken, halk- och rasskydd utförs en gång per år. Tillsyn av fasadytor och fogar sker en gång per år. Av balkonger, balkongplattor, balkongskärmar, balkongräcken och dylikt sker okulär tillsyn en gång per år. Tillsyn av fönster på samtliga byggnader samt föreningslokalens fönsterdörrar sker likaledes en gång per år. Fönster och fönsterdörrar som tillhör lägenheter ingår dock inte. Tillsyn och funktionskontroll av entrépartier, dörrar i fasad inklusive beslagning och dörrstängare, dörrar i fasad för tillträde till källare, källsorteringsrum, tvättstuga, grovsoprum, trädgårdsförråd och driftutrymmen görs en gång per vecka. Av driftutrymmen, gemensamma utrymmen inklusive källsorterings- och grovsoprum, husgrunder och oisolerade vindsutrymmen sker tillsyn och funktionskontroll en gång per vecka. Kontroll av trappbelysning sker en gång per vecka. Belysningskontroll i övriga allmänna utrymmen sker en gång per månad. Tillsyn av ordning och säkerhet av tvättstugeutrustning görs en gång per vecka. Tillsyn av krypgrunder och källare sker en gång per månad. Bostadsrättshavarna är skyldiga att på egen bekostnad hålla sina lägenheter i gott skick. Du har stor frihet som bostadsrättshavare att göra förändringar i din lägenhet men du måste fråga föreningen om lov när det gäller ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten och annan väsentlig förändring av lägenheten. Du får inte göra ingrepp eller installationer i lägenhetens ventilationssystem utan tillstånd från föreningen. Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov eller anmälan till kommunen. 3

4 Regelverk 1991 tillkom regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och den nya planoch byggförordningen (2011:338), PBF, trädde i kraft den 2 maj Som följd av den nya lagen och förordningen upphörde förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem att gälla. Motsvarande bestämmelser infördes i stället i PBL och i PBF och innebär, liksom den tidigare regleringen att fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera ventilationen i sina byggnader. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, t.ex. i trapphus eller entréer. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet. Källa: Boverket. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK Merparten av de lägenhetsinnehavare som tidigare saknade tilluft i vissa rum har nu återställt ventilationen i sina lägenheter i det skick som ursprungligen avsetts. Alla lägenheter kunde dock inte godkännas av kontrollanten, varför föreningen ännu inte fått något intyg om genomförd OVK. Det är emellertid föreningens förhoppning att ett intyg snart ska kunna utfärdas. Asbest Asbest, som är totalförbjudet sedan 1982, finns kvar framförallt i byggnader från 1970-talet eller äldre. Asbest kan förekomma i mattlim, i underskikt till plastmattor, i färger och plaster samt i fix och fog till kakel. Den största risken för asbestexponering finns i samband med rivning, reparationer och underhåll. Vid bearbetning eller rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer. Skadedjur I samband med en vattenskada i en av BRF Rubinens lägenheter har det konstaterats att asbest funnits i mattlimmet eller i underskiktet till den gamla ursprungliga plastmattan, som lades in i lägenheten när föreningens hus byggdes i slutet av 1960-talet. Regler om tillstånd för användning, bearbetning och behandling, samt hantering vid rivning, av asbest och asbesthaltigt material finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:01). Reglerna gäller endast vid yrkesmässig hantering, dvs. om något företag anlitas för arbetet. Arbetsmiljöverket rekommenderar dock att privatpersoner vid utrivning följer verkets regler om personlig skyddsutrustning m.m. så långt som möjligt. Under alla förhållanden ska avfallet samlas i en förpackning t.ex. plastsäck som försluts och märks med texten Dammet är farligt vid inandning. Innehåller asbest eller i en sluten märkt container. Avfallet lämnas på soptipp som tar emot asbestavfall, t.ex. Kovik. Källor: Arbetsmiljöverket och Nacka kommun. BRF Rubinen har via fastighetsförsäkringen hos HSB ett avtal med Anticimex om sanering av bostadsohyra. Försäkringen täcker saneringskostnaden (inte byggtekniska åtgärder). Den gäller utan självrisk. Vid upptäckt av eventuella skadedjur, kontakta Anticimex Stockholm, tel Textilinsamling I grovsoprummet finns sedan årsskiftet ett kärl för textilinsamling. 4 Kläderna/textilierna ska förpackas i påsar eller säckar, som inte är tyngre än att de ska kunna förflyttas för hand. Textilierna samlas in av Human Bridge som är en samverkan mellan Läkarmissionen och Erikshjälpen. Grovsoprummet är öppet måndagar kl

5 Felanmälan Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB, AFF, sköter föreningens tekniskt administrativa fastighetsförvaltning, tekniska skötsel och driften och underhållet av marken. Om du vill göra en felanmälan kan du göra den via hemsidan via mejl eller telefon Övriga ärenden HSB Stockholm sköter föreningens ekonomiskt administrativa förvaltning. Om du har frågor om försäljning av bostadsrätt, pantsättning, hyra av extra förråd, hyra av motorcykelförråd eller parkeringsplats så kan du ringa till ServiceCenter på tel. nr eller mejla till Flyttfåglar Om du ska flytta från BRF Rubinen... Kom ihåg att säga upp parkeringsplatser och extra förråd i god tid, att läsa av elförbrukningen och reglera kostnaden med köparen (elen debiteras ju tre månader i efterskott), att samtliga nycklar ska lämnas till köparen, även två stycken elektroniska nycklar samt bokningscylinder med nyckel till tvättstuga och bastu, att lämna över gästparkeringstillståndet till köparen, att två digitalboxar tillhör lägenheten och ska lämnas kvar, att lämna över användarnamn och lösenord så att köparen kan komma in och läsa av sin elförbrukning på webben, att överlåta ansvaret för underhåll av balkonginglasning samt de eventuella skador/olyckor som kan uppkomma på grund av inglasningen till köparen genom att se till att köparen fyller i ett ansvarsintyg, samt att boka tid med AFF för lägenhetssyn före flytten. 5

6 BRF Rubinen BRF Rubinen är en bostadsrättsförening i Västra Orminge. Föreningen är en ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt åt medlemmarna och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att stärka gemenskapen mellan bostadsrättshavarna, att tillgodose gemensamma intressen och behov samt att främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Styrelsen Ordförande Britt Haglund, tel. nr , samarbetskommittén, fastighet Vice ordförande Eva Bäckström, tel. nr , information Kassör Christer Nordström, tel. nr , ekonomi Sekreterare Jennie Rausner, tel. nr , administration Styrelseledamot Dick Jansson, tel. nr , samarbetskommittén, fastighet, elektroniska nycklar Styrelseledamot Anna Norén, tel. nr , ekonomi, fastighet Styrelseledamot Susanne Jonsson, tel. nr , mark, föreningslokal, bastu, sopsortering, elektroniska nycklar Styrelsesuppleant Eva Lindskog, tel. nr , mark Styrelsesuppleant Javier Gallegos Pacheco, tel. nr , extra förråd, cykelförvaring, parkering, elektroniska nycklar, informationsdistribution HSB-ledamot Janurban Modigh, tel. nr , BRF Rubinen HSB BRF Rubinen i Nacka Ormingeringen Saltsjö-Boo Hemsida: brfrubinen.se E-post: Välkommenpärmen Utdelning av kompletterande informationsblad till den tidigare Välkommenpärmen har upphört. Informationen finns istället i en uppdaterad version på BRF Rubinens hemsida Boende som saknar uppkoppling till Internet kan beställa en utskrift av informationen på hemsidan genom att lägga en beställning i föreningens brevlåda utanför tvättstugan.

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet

Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Information om föreningen, regler m m i Brf Vårregnet Innehåll 1.Välkommen till bostadsrättsförening Vårregnet i Lund... 2 2. Vad är en bostadsrätt?... 2 Föreningsstämma, stadgar, och ditt inflytande...

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad

Brf Surbrunn 15 - Informationsblad Brf Surbrunn 15 - Informationsblad I detta material har bostadsrättsföreningens styrelse gjort ett försök att samla relevant information gällande vår förening samt vad det innebär att vara medlem i en

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer