en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5"

Transkript

1 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

2 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen Stockholm

3 Brf Vattentornet 5 3(22) HusetärritatavTureSellmanochbyggt1938itidstypiskfunkisstil.DetägdesavKungl. Vetenskapsakademienochdärefteravdiverseprivatvärdar.Bostadsrättsföreningenbildades1986 ochtillträddefastighetenjuli1986. Låtossgåtillbakaitiden.På1920 taletvargärdetenrenglesbygdintilldetganskanybyggda Östermalm.1928skrevsettavtalmellanstadenochstatensomtillätbebyggelsepåområdetmellan norraochsödradjurgårdenochpå1930 taletochsedanväxtehusensnabbtmothöjden,medbörjan vidvalhallavägenochmeddettillfälligaslutetuppepåvårtberg,dengamlasmedsbacken. Läggmärketillatthusenblirhögreochhögrejulängreupppåbergetbebyggelsenklättrar. Arkitekternavillestärkakontrastenmellanhögtochlågtiställetförattnivellera.Därförärvårthus8 våningarhögtochliggerpåettberg somgåridagenpåvårtomt 35möverhavet. Genomdettaberggårsedanvåren1967entunnelbana.Ochpåvårtomtfinns genomservitut ett husmedhissnedtillunderjorden.tillsammansmedbusslinjenr1nerepåvärtavägenoch62:an nereviderikdahlbergsgatanerbjudsvilikabrakommunikationersompå1940 taletnärtrådbuss41 vändevidfurusundsgatansslut. Närhetentillhavetharletttillattgatornafåttnamnefteröarochfjärdarivårskärgård:Furusund, Rindö,Värtan,Askrikefjärden,Sandhamnochmångaandra.ÄvenStrindberg,Sehlstedt,Blancheoch Brantingharfåttvaramedpåetthörn,liksomformgivarenJosefFranksomnyligenfåttgenamnåt platsenvidrindögatansslut,nedanförvårthus. FastighetentillhörOscarsförsamling.DenliggerocksåinomNationalstadsparken,vilketförhindrar mångaingreppivårnärhet.vårtomtliggerienkorridoravgrönskasomförbindernorramedsödra Djurgården.Denminnesgodekanerinrasigsynenavrådjur,hare,berguv,kattuggla,duvhökoch andradjurivårnärhet.

4 Brf Vattentornet 5 4(22) Innehållsförteckning A Ö... 6 Andrahandsuthyrningavlägenhet... 6 Andrahandsuthyrningavparkering... 6 Barnvagnsparkering... 6 Bibliotek... 6 Bostadsrättförening... 7 Bostadsrättsförsäkring... 7 Brandvarnare... 7 Brottsförebyggande... 7 Cykelparkering... 7 Ekonomiskförvaltare... 8 Fastighetsskötsel... 8 Fest... 8 Fönster... 8 Förråd... 8 Försäljning... 8 Gasspis... 8 Huset... 8 Kabel TV... 9 Köksfläkt... 9 Lägenhetsdörrar... 9 Markiser... 9 Medlemskap... 9 Motioner... 9 Musik,filmochannatljud... 9 Namnskyltarna Nycklarochbrickor Ombyggnad Ohyra Pantsättning Parkering Porten Porttelefon Renoveringochombyggnadavegenlägenhet Revisorer Rökning Sophantering Stadgar Styrelsen... 12

5 Brf Vattentornet 5 5(22) Städdag Stängaavvattnet Terrass Trapphusetochentrén Trädgård Tvätta Vaktmästare Valberedning Vattenskada VattenochAvlopp Årsavgift(Hyra) Årsredovisning Årsstämma Överlåtelse STADGARFÖRVATTENTORNET Firmaochändamål Medlemskap Insatsochavgifter Övergångavbostadsrätt Överlåtelseavtalet Rätttillmedlemskapvidövergångavbostadsrätt Bostadsrättshavarensrättigheterochskyldigheter Styrelseochrevisorer Föreningsstämma Vinst Upplösningochlikvidation Övrigt... 22

6 Brf Vattentornet 5 6(22) A - Ö Andrahandsuthyrning av lägenhet Enligtföreningensstadgarkrävstillståndföratthyrautsinlägenhetiandrahand.Dettagälleräven uthyrningtillnärasläktingarochfamilj,t.ex.egnabarn.bostadsrättsföreningenharsompraxisatt vararestriktiv.meddenrestriktivapraxisenvillviimöjligastemånbibehålladengrundläggandeidén kringbostadsrättsförening,ivilketägarenavbostadsrättborihuset.ansökanomtillståndskaställas tillstyrelsenochinnehållaföljande: namnochpersonnummerpådentilltänktahyresgästen uppgiftomtidsperiodföruthyrning skältilluthyrning Ansökanbehandlaspåettstyrelsemöte.Styrelsenträffasengångimånaden.Besluterhålles skriftligen.vidarebeviljastillståndtillandrahandsuthyrningunderettåritaget.efterbeslutska följandelämnastillstyrelsen: kopiapåhyresavtal ihyresavtaletskadettydligtframgåatthyresgästenavstårbesittningsskyddtilllägenheten. dinanyakontaktuppgifterihändelsevibehöverkommaikontaktmeddig. Ominteovanståendehandlingarinkommer,förfallereventuelltbeslutombifall.Vidönskanom förlängningavtillståndatthyrautlägenhetiandrahandskasådan,påbostadsrättsinnehavarens initiativ,skickastillstyrelsenigodtidinnandetaktuellatillståndetlöperut. Andrahandsuthyrning av parkering Andrahandsuthyrningavparkeringärtillåtetsålängeföreningeninteharnågonmedlemiköför parkeringsplats.omandrahanduthyrningharbeviljatsavstyrelsenochköuppstårvidettsenare skede,skaandrahandsuthyrningsavtaletsägasupp.dusomägareavavtaletkandåväljaattbehålla parkeringsplatsföregetbrukellersägauppdittparkeringsavtalmedföreningen.ansökanom tillståndtillandrahandsuthyrningavparkeringsplatsskaställastillstyrelsenochinnehållaföljande: namnochpersonnummerpådentilltänktahyresgästen uppgiftomtidsperiodföruthyrning skältilluthyrning Ansökanbehandlaspåettstyrelsemöte.Styrelsenträffasengångimånaden.Besluterhålles skriftligen.vidarebeviljastillståndtillandrahandsuthyrningundermaximaltettåritaget.efterbeslut skaföljandelämnastillstyrelsen: kopiapåhyresavtal ihyresavtaletskadettydligtframgåattuppsägningstidenär3månader dinanyakontaktuppgifterihändelsevibehöverkommaikontaktmeddig. Ominteovanståendehandlingarinkommer,förfallereventuelltbeslutombifall.Vidönskanom förlängningavtillståndatthyrautlägenhetiandrahandskasådan,påbostadsrättsinnehavarens initiativ,skickastillstyrelsenigodtidinnandetaktuellatillståndetlöperut. Barnvagnsparkering Finnsianslutningtillhissarnaientréplan. Bibliotek Viharettliteminiatyrbibliotekvidbarnvagnsparkeringen.Därkanlånaenbok,lämnaenbokeller bytatilldigenbok.

7 Brf Vattentornet 5 7(22) Bostadsrättförening Enbostadsrättsföreningärettföretagvarsändamålärattupplåtalägenhetermedbostadsrättutan begränsningitid.detärsåledesbostadsrättsföreningensomärfastighetsägare. Bostadsrättföreningenbeståravmedlemmarnasomägerenvissandeliföreningenochsomgenom sittmedlemskapägerrättenattutnyttjaenvisslägenhet.enlägenhetsinnehavareägersåledesinte lägenhetendennebori.lägenhetsinnehavarenansvararsjälvförlägenhetensinreunderhåll. Ansvarsområdetpåvissaunderhållsobjekt,tillexempelfönsterochdörrar,uppdelassåattdendelen sombörhaenhetlighetansvararföreningenför. Särskildabestämmelserombostadsrättsföreningarfinnsibostadsrättslagen.Detfinnsävenandra lagarsomreglerarverksamheten.stadgarnaärföreningensegetjuridiskaregelverk.stadgarna utformasavföreningenmenmåstedockhållasiginomramenförövrigalagar.varjeårska föreningenhaenstämma.påstämmanutsesbl.a.enstyrelse.styrelsenhariuppdragattlångsiktigt förvaltafastigheten.lägenhetsinnehavarensinflytandeutövaspåårsstämmanochbeslutmed majoritetbifalles.förvissafrågorkrävskvalificeradmajoritet(3/4eller2/3). Enbostadsrättsföreningärskyldigattupprättaenårsredovisningvarjeår.Fastighetensframtida underhållsbehovsäkerställsmedhjälpavavsättningartillreparationsfondochdettakapitalbrukar oftabetraktassombundetegetkapital.årligaavsättningsbeloppkanantingenberäknassomenviss procentsatsavtaxeringsvärdet,tillexempel1 3procentberoendepåfastighetensålder,ellergenom attupprättaenunderhållsplansomperiodiserarfastighetensflestaunderhålls och renoveringskostnader. Bostadsrättsförsäkring Bostadsrättsinnehavareharmerlångtmeromfattandeförpliktelseränhyresgäster.Dusomborien bostadsrättansvararsjälvförlägenhetensinreochdärmedävenföreventuellaskadordär. Bostadsrättföreningenharenfastighetsförsäkringförskadoridetyttre.Menföreningenkan,dels väljaattintenyttjadennafastighetsförsäkringavolikaskäl,delsutgårdetiregelenrelativthög självriskvidnyttjandetavfastighetsförsäkringen.ibådadessafallkanenbostadsrättförsäkring utgöraettextraskyddfördig,varvidstyrelsenrekommenderarattdutecknarensådan. Brandvarnare BrandvarnaremåstefinnasivarjelägenhetiStockholmskommunfrån1januari2003.Brandvarnare hardärförinstalleratsisamtligalägenheterpåföreningensbekostnad.kontaktastyrelsenomdin brandvarnareskadatsellerförkommit.detåliggerdockvarjemedlemattsetillattbrandvarnaren fungerarmedbl.a.batteribytevidbehov. Brottsförebyggande LägenhetsinbrottförekommeriStockholm.Detfinnsdockendelvikangöraförattförebyggainbrott genomatthjälpavarandra.setillattportenochinnerdörrenärstängd.detkanhändaattdessa dörrarintegårigen.omnågotverkarmisstänkt;kontaktaengranneellerringtillpolisen.inbrottoch skadegörelsepåfordonpåföreningensp platserharförekommit.hållögonochöronöppnaochring polisenomdusernågotmisstänkt. Cykelparkering Cyklarskaparkerasvidcykelställetutanförentrénellericykelgaraget.Cyklarsomlåsesfastistaket ellerstuprännorkanståivägenförsynskadadeellerutryckningsfordonochkankommaattflyttas. Föreningentaringetansvarförcyklarsomskadasellermåsteavlägsnasp.g.a.olämpligplacering.

8 Brf Vattentornet 5 8(22) Ekonomisk förvaltare ISSsköterföreningensekonomiskaförvaltning,bl.a.fakturering,årsavgifter(hyror)osv.ISShar telefon VårkontaktpersonärUllaKarlsson. Fastighetsskötsel Viharinteharenvaktmästareellernågotliknande.Denservicenärvanligihyresfastigheter,dock inteibostadsföreningareftersomunderhållochreparationavsådantsomfinnsidinlägenhetärditt egetansvar.förtillståndtillreparationochunderhållidinegenlägenhet,serenoveringoch ombyggnadavegenlägenhet.fastigheteniövrigtskötsistyrelsensegenregi.tillsinhjälpharden ettantalentreprenörersomutföretturvalavlöpandearbetsuppgifter,såsomstädning,skottning, sophämtningosv. Fest Skaduhafesthoppasviattnifårtrevligt.Mendubörtänkapåattjustfestochhögmusiklättkan ledatillklagomålfrångrannar.sättgärnauppenlitenlappdärduberättarattduskahafestoch meddelarnamn,våningsplandärduborochtelefonnummer.dåblirstämningenbättreochgrannar kankontaktadigdirektifallanledningföreligger.omdinagrannarfestarochstörsentpånatten knackapåochsägtill.tyckerduattdetfinnsskäl,tillexempelattdetärständigtåterkommande störningar,skaduskriftligtanmälaärendettillstyrelsen.vardånogameddetaljersomtidpunkt, karaktärenpåstörningenosv.utantrovärdigfaktakanintestyrelsenagera. Fönster Regelnärattföreningenansvararförutsidanochlägenhetsinnehavarenförinsidan.Föreningen ansvararförutsidanförenhetlighetensskullochavpraktiskaskäl.iregelinnebärdetmålningpå ytterfönstrenssnickerier.iövrigtärdetsåattvarjelägenhetsinnehavaresjälvansvarar,dåmani praktikensjälvärfastighetsägare.glasochfönsterbågariinner ochytterfönsterunderhållsochsköts avvarjeenskildlägenhetsinnehavare. Förråd Tillvarjelägenhethörettvinds ellerkällarförråd.möblerellerskräpfårinteförvarasigångareller korridorerellerpåandragemensammaytorp.g.a.utrymnings ochbrandskäl.föremålsomplaceras iallmäntutrymmeskabortfraktasavägarenochomsåejskertvingasföreningenordna undanröjningavdylikaföremål,ävenutanförvarning. Försäljning Se överlåtelse resp. pantsättning. Gasspis Villduflyttaellerbytautdingasspismåstedulejaenfackmansomärauktoriseradatthanterajobb medgasledningar.ärdubortaenlängretidfrånlägenhetenbördustängaavgasenmedlägenhetens huvudkran. Huset FöreningenomfattarendastfastighetenpåFurusundsgatan15.Husethar64bostadsrättlägenheteri storlekarna1r.o.k.till3r.o.k.medenytapå24till69kvm.husethar8planoch8lägenheterpå varjeplan.ibottenplanfinnstvåuthyrdalokaler,tvättstuga,barnvagnsparkering,cykelrum,

9 Brf Vattentornet 5 9(22) grovsoprum,källsorteringsrum,ettgarage,endelavlägenhetsförråden.påvindenfinnsövriga lägenhetsförrådochenterrass.runtomhusetharvitotalt15parkeringsplatser. Kabel-TV ViäranslutnatillComHemochharettstandarutbudavanalogakanalersomingårihyran.Önskardu digitaltvochutökning,vänligenkontaktacomhem. Köksfläkt Detärtyvärrintetillåtetattkopplaköks ellerbadrumsfläktardirekttillventilationskanaleneftersom varjelägenhetinteharenegenkanal.enfläktanslutendirekttillventilationskanalenskulletryckain dittmatosellerdincigarettrökivarendalägenhetutefterhelastammen.dettabetyderattenbart köksfläktmedkolfilterochutblåstillbakaiköketfåranvändas. Lägenhetsdörrar Yttreförändringar,såsomexempelvismonteringavextranamnskyltar,fårejgenomförasutan godkännandefrånstyrelsen.reparationefteråverkanpådörrar,tillexempelefterinbrott,ärenskild medlemsansvar.förersättninghörmeddittförsäkringsbolag. Markiser Monteringavmarkiserfårejgenomförasutangodkännandefrånstyrelsen.Markisensbeskaffenhet skaföljastyrelsensrekommendationer. Medlemskap Styrelsenbeslutarommedlemskap.Dettagörsisambandmedenöverlåtelseavenlägenhet,dvs.en försäljningochettköp.attvaramedleminnebärrättigheter främsträttenattboidendelav fastighetenmanköpttillträdetillsamträttattdeltaiföreningssammankomsterförattpåverka gemensammaangelägenheter.medlemskapetskyldigheterärintebaraattbetalaårsavgiften(hyran) menocksåattvaravarsammedutrustningsamtgemensammautrymmen.varochenmåsteta ansvarföratthållaordningicykelrum,soprum,tvättstugam.m.,eftersomdetintefinnsnågon personsomäranställdattgöradetta.föreningenskostnaderärdinakostnader! Motioner Dukansomenskildmedlempåverkadittboendeblandannatgenomattlämnainmotionertill föreningsstämman.ordinarieföreningsstämmahållsårligenföreaprilmånadsutgång.motionska skriftligeninlämnastillstyrelsen.motionerskallinkommainnankallelsentillstämmangårut.detger allamöjlighetenattinformerasigomvadduönskarattmotioneraom.kallelsetillstämmaskagåut tidigaste4veckor,respektivesenast2veckorföreutsattdatumförårsstämma.vibrukarhållavår stämmaimittenavapril.skaduvarapåsäkrasidan,skickarduinmotionifebruari,sannoliktgårdet dockattvarasåsensomtillmittenavmars.se 33istadgarna. Musik, film och annat ljud Vårthusärganskalyhörtochmångalägenheterärsmå.Dukanförebyggastörningargenomattinte placeradinahögtalaredirektpågolvetellermotväggen,utanhaettisolerandemellanlägg,och kanskevridanerbasenlite.detsistanämndaärsärskiltviktigtomduharens.k.surroundanläggning tilldintvochtittarpåfilmsent.trådlösahörlurarärenannanlösningomdugillarattlyssnapå musikochfilmmedhögvolym. Attregelmässigtstöragrannarärettbrottmotstadgarnaochkanivärstafallresulteraiattstyrelsen beslutarattåterkallamedlemskap.styrelsenkanalltsåtvingaenstörandepersonattflytta.ärden

10 Brf Vattentornet 5 10(22) somstörenandrahandshyresgästäransvaretändåbostadsrättsinnehavarens.skulledudrabbasav oljudellerannatbörduförstsjälvtalamedpersonenifråga.deallraflestaärintemedvetnaomatt destörochproblemenbrukarupphöraefterettvänligtsamtal.omproblemetäråterkommandeska duföradagbokmedklockslagochdatumochäventypavstörning.ienskriftliganmälantillstyrelsen lämnardudessanoteringartillsammansmednamnochlägenhetsnummerpådigochpersonensom orsakarstörningen. Namnskyltarna Vidägarbyteombesörjerstyrelsenbyteavnamnpåentrétavla.Iövrigttillhandahållerstyrelsen lapparmedtrycktnamnförtidningshållarevidlägenhetsdörrochbrevinkast.lägenhetsinnehavaren självinstallerardessalappar. Nycklar och brickor Nycklarochbrickorgertillträdetillentré,cykelrum,grovsoprum,källsorteringsrum,källareochvind. Vidarefinnsävenensärskildnyckelförbokningavtvättstuga.Extranycklaroch/ellerbrickor tillhandahållsvidbehovavstyrelsentillsjälvkostnadspris. Ombyggnad SeRenoveringochombyggnadavegenlägenhet. Ohyra OmdufåttinohyraidinlägenhetkontaktardusjälvomgåendeAnticimexsomkommerpå hembesökochunderrättarstyrelsenomärendet.envanligsaneringgåroftastpåettpartimmaroch kostarintemedlemmarnågoteftersomfastighetsförsäkringentäckerutgiften.attintetahandom problemetochpåsåsättbidratillattohyransprids,ärenligtstadgarnatillräckligtförattförverkaett medlemskap. Pantsättning VidomläggningavlånochägarbytebokförspanterilägenhetenavISS,kontaktpersonUllaKarlsson, tel Parkering Bostadsrättsföreningenhar1garageoch15parkeringsplatserutomhus.Kölistatillp platserfinnshos styrelsen.uppsägningstidförparkeringsplatsutomhusär3månader.kölistatillgaragefinnsinte.om garagetskullebliledigtkommerstyrelsenattinventerahurdetskanyttjasbästförattkommaalla medlemmartillgodo.observeraattbostadsrättsavtalochev.hyresavtaltillp platsellergarageinte hörihop.parkeringutanförentrénochframtillcykelställetärförbjudenförallautomvidsnabbav ochilastning.förandrahandsuthyrningavparkeringsplats,seandrahandsuthyrningav parkeringsplats Porten Dethänderattyttreentrédörrenintegårilåsordentligt,särskiltvidkallväderlek.Kolladärföratt portenstängsnärdupasserat.dettaärmycketviktigtursäkerhetssynpunkt.

11 Brf Vattentornet 5 11(22) Porttelefon Fastighetenharporttelefon.Denfungerarsåattdenbesökanderingeruppdetnummertill respektivelägenhetsomfinnspålistanifönstret detringerdåidentelefonmanangivettill styrelsen.förattöppnaentrédörrentryckermanpå*ochläggerpå. Renovering och ombyggnad av egen lägenhet Innanrenoveringpåbörjasskalägenhetsinnehavarenlämnainansökanomtillståndattgenomföra ombyggnaden.ansökanställstillstyrelsen.fördinplaneringsskullkandetvaravärtattvetaatt styrelsenträffasengångimånaden.efterstyrelsensbeslutkandupåbörjadinombyggnad.ävenom styrelsentillstyrktenåtgärdvilaransvaretpågenomförandethosdenenskilde bostadsrättsinnehavaren.avansökanskadetframgå: Vadsomavsesgöras.Föreventuellainstallationsåtgärderredovisasmergrundligt. Datumförbyggstartochslutförande. Vilkafirmorsomskallutföraeventuellainstallationsarbeten. Intygatteventuellaingreppistommeutförskorrekt. Grundprincipenärattalltarbeteskallutförasfackmannamässigt.Vidareställervikravpåattingrepp iinstallationer(el,gas,ventilation,vatten/avlopp,radiatorsystem,tele/bredband)skallutförasav behörigahantverkaredådettaistorgradpåverkarhelahuset.ingreppicomhemsledningarmåste utförasavreparatörfråncomhem.vidingreppihusetsstommeskalllägenhetsinnehavarenförsäkra sigattingaotillåtnaingreppgörs.dokumentationpådettaskallinnanbyggstartinlämnastill styrelsen. Meddelanärmastegrannarnapersonligen,aviseraientrénnärrenoveringkommerpågå.Ientrén skallävenanslåstelefonnummertillkontaktpersonförrenoveringen(lägenhetsinnehavareneller hantverkare).detärganskalyhörtihusetvilketmedförattbullrigrenoveringpåfrestar.ljudligt arbeteskalldärförutförasdagtidunderveckodagar. Byggavfallistörremängderfårejslängasigrovsoprummet.Dusomlägenhetsinnehavareellerdin eventuellabyggfirmafårordnamedborttransportavavfall.hissochtrappuppgångskallskyddasmot skadorochåverkanvidmaterialtransportunderbyggtiden.vidstorrenoveringkläsförslagsvisena hisseninmedmasonitellermotsvarande.material,byggskrotellertillrustningarskaejståi trappuppgång,entréellerpågården. Revisorer Årsstämmanskautse1 2revisoreroch1 2revisorssuppleanter.Revisornsuppgiftärattgranska styrelsensarbete.enavrevisorernaskavaraauktoriseradedåföreningenharrevisionspliktenligtlag. Årsredovisningochverksamhetsberättelseärtvåcentralaunderlagfördeutseddarevisorernas granskning. Rökning Rökafårdugörailägenhetenellerutomhus.Förallastrivselochp.g.a.allergibesvärärrökningej tillåtenitvättstugan,itrapphusetellerentrén.påvindochikällareärrökningsträngtförbjudenäven avbrandsäkerhetsskäl.rökerdupågårdenellerpåbalkongensåärdetdittansvaratttahandom dinafimpar.vivillhelsthablommorirabatterna,ejfimpar,vilketbetyderattduinteskakasta cigarettstumparutfrånfönstretellerbalkongen. Sophantering Fastighetenharettmoderntsophanteringssystemsombl.a.innebärattdeboendekanlämnavanligt förekommandesoporifastighetenssärskildautrymmen:

12 Brf Vattentornet 5 12(22) Källsortering Tidning,Kartong,Plast,Glas,Metall,Glödlampor,Lysrör,BatterierochElektronikskrot (alltmedsladd).allaförpackningarskavaraursköljdaförattundvikaodörochskadedjuri källsorteringsrummet.tänkpåattintelämnagrovsoporikällsorteringsrummet. Grovsoprum Störresoporsomejinnehållerriskavfall.Obs!Kyl/fryshämtasejavgrovsopkillarna,de blirståendetillsduåkermeddemtilltippen,lämnardemåtertillbutikellerbeställerkostnadsbelagd hämtning.tänkpåattintelämnaelektronikskrotigrovsoprummet. Sopnedkastet INGALÖSADELARISOPNEDKASTET.ENDASTVÄLFÖRSLUTNAPÅSAR!!!Husets sopkarusellstyrsviaenfotocellsomreagerarnärensopsäckärfullvarviddetmatasframenny sopsäck.omfotocellenblockerasavförstoraellerejpaketeradesoporfungerarintesystemetoch detblirstoppmedvådligaföljder. Kommunensåtervinningsstation målarfärg,lösningsmedel,stortriskavfallt.ex.kyl,frysm.m.såvida inteaktuellaleverantörertarvarapådessa. Stadgar Enbostadsrättföreningmåstehastadgar.Stadgarärdetdokumentsomreglerarföreningens verksamhet.stämmanfastställerstadgarna.stadgarnaanmälstillbolagverketochgodkännsav densamme.tagärnadelavstadgarnaomduvillvetavadsomgälleriolikafrågor.duhittardemi dettadokumentsombilaga. Styrelsen Styrelsenansvararförförvaltningavfastighetochförening.Styrelsenansvararsåledesför föreningensgemensammastrategigällandeunderhåll,uthyrningavlokaler,antagningavnya medlemmarm.m.styrelseledamöterväljsisambandmedårsstämman.styrelsenkannåsvia brevlådaientrénellerrespektiveledamotsegenbrevlåda.styrelsensammanträderengångvarje månad.se27 istadgarförsammansättningo.s.v. Städdag Tvågångeromåretsamlasviallaiföreningenförattstädaundanalltsådantsomfallermellan stolarnaidenordinarieförvaltningenavfastigheten.detbliriregelattplockaundanskräprunt huset,krattalöv,sättalökar,sopauppgrus,städaundansakersomliggerikorridorerosv.detärett tillfälleattumgåsochlärakännasinagrannar.vibrukartatillfälletiaktattsättaossnedförenfika. Dethelatarbaranågratimmarochalladeltarefteregenförmåga. Stänga av vattnet SeVattenochAvlopp Terrass Allmänterrassfinnsochnåsgenomingångtillvindsförråden.Därfinnsutemöbler.Bokningskerpå kalenderuppsattvidutgångentillterrassen.harnågonännuintehunnitsättauppen,sättuppen själv. Trapphuset och entrén Trapphusetstädasengångiveckanavettstädbolag.Avbrandsäkerhetsskälfåringetställas/förvaras itrappuppgången.

13 Brf Vattentornet 5 13(22) Trädgård Rabatter,gräsmattaochgårdsplanskötsgemensamtavossboendeihuset. Tvätta Detärintetillåtetattfärgatvättivåratvättmaskiner. Dukanbokatvättstugapåenbokningstavlasomfinnsianslutningtilltvättstugan.Dubokargenom placeraenlåsbaranordningpådetdatumduönskartvätta.harduförloratdinnyckelkanstyrelsen hjälpadig.dukanbokatvättider ärdetpassom3timmar.Från16kandubokapassom2 timmar.ianslutningtillditt2 timmarspasshardurättatttorkaiytterligare45minuter.underden överlappandetidendelarmanalltsåtvättstuganochingenaverkandärförspärradörren.närden enetvättartorkardenandre.harmanintetagitsinamaskinerinom15minefterbokadtid,förfaller bokningen. Glöminteattstängafönstretomduöppnatdet! Vaktmästare Finnsinte.SeFastighetsskötsel. Valberedning Valberedningenbestårav2 3personersomväljsvidårsstämmanochhartilluppgiftatttaframett förslagtillnystyrelseochnyarevisorertillnästkommandeårsstämma. Vattenskada Tidigaåtgärderäravhögstaviktförattförebyggavattenskador.Varsärskiltnogamedattkontrollera ochev.åtgärdaföljande: fogningmellankakelplattornaibadrummet,specielltihörnen fogningmellankakelväggochbadkar hålikakletfört.ex.tvålkopp,rörm.m.ävensmåhålkanorsakafuktskador!allahål böranläggasfackmässigtmedfogmassaochtäckbrickor golvbrunn,måsterengörasregelbundetochutrymmetunderbadkaretinspekterasföratt upptäckaläckagesåfortsommöjligt droppfrånelement,rörledningarochkranarmåsteåtgärdassnabbt Tidigupptäcktavvattenskadorminimeraromfattningochkostnader.Varjeenskildmedlemi föreningenharansvarförev.fukt ochvattenskadoridenegnaoch/ellerangränsandelägenheter. Försumlighetkansåledesledatillstorakostnaderfördenenskilde. Vatten och Avlopp Rörenfårförrensningsändamål,inteutsättasförkaustiksodaochandrarensningskemikaliereller tryckluft.virekommenderarattrörrensningarutförsavdetföretagsomstyrelsenrekommenderar. Kontaktastyrelsenomdetbehövs. OmmanförutseratthusetstillförselavvattenmåstestängasförVVS arbeten,skatillståndinhämtas frånstyrelsen.närvattnetskastängasav,ansvararinitiativtagandemedlemförattövrigaboendei husetinformeras.glöminteattvihyrtilltvånäringsrörelser(bl.a.enpizzeria)somintetardelav anslagientrén.informationomavstängningskautgåmedminstettdygnsvarsel. Avstängningstidpunktskaaffischeraspåanslagstavlan.Akutoförutsägbaravstängning,p.g.a.t.ex. översvämningsrisk,måstebegränsastillkortastmöjligatid.avstängningskautförasavkvalificerad personal.

14 Brf Vattentornet 5 14(22) Årsavgift (Hyra) Årsavgiften,ävendagligenkalladhyra,ärdenavgiftmedlemmenbetalarvarjemånadtillföreningen. Dennaavgiftbestämsavstyrelsen.HardufrågoromdinavgiftelleravgiftsaviernaringerduISS, ,kontaktpersonUllaKarlsson. Årsredovisning Föreningensräkenskapsåromfattartiden1jan 31dec.Årsredovisningenpresenterasalltidtill årsstämmanochärstämmansviktigasteunderlagförbeslut.årsredovisningenbeståraven verksamhetsberättelsesomtaruppkritiskahändelserunderåret(nyamedlemmar,störrerenovering o.s.v.),balansräkningochresultaträkning. Årsstämma Ordinarieföreningsstämmahållsengångperårföreaprilmånadsutgång.Dukansomenskild medlempåverkadittboendeblandannatgenomattlämnainmotionertillårsstämman.motioner skallinkommainnankallelsentillstämmangårut.detgerallamöjlighetenattinformerasigomvad duönskarattmotioneraom.kallelsetillstämmaskagåuttidigaste4veckor,respektivesenast2 veckorföreutsattdatumförårsstämma.vibrukarhållavårstämmaiapril.påstämmanpresenterar årsredovisningenförenekonomiskgenomlysningavföreningen.vidareutsesstyrelse,valberedning, revisorerochsuppleanter. Överlåtelse NärdusäljerdinbostadsrättkanmäklarenkontaktavårekonomiskaförvaltareISSsom tillhandahållerinformationsdokumentomfastighetenmotvissavgift.isskanocksålämnauppgiftom aktuellalånilägenheten.vidägarbyteskakopiapåköpekontraktlämnastillstyrelsenföratt styrelsenskakunnabedömaochgodkännaköparen.

15 Brf Vattentornet 5 15(22) STADGAR FÖR VATTENTORNET 5 1 Firma och ändamål 1 FöreningensfirmaärBostadsrättsföreningenVattentornet5. Föreningenhartilländamålattfrämjamedlemmarnasekonomiskaintressengenomattiföreningens husupplåtalägenheteråtmedlemmarnatillnyttjandeutanbegräsningtilltiden.medlemsrätti föreningenpågrundavsådanupplåtelsekallasbostadsrätt.medlemsominneharbostadsrättkallas bostadsrättshavare. Medlemskap 2 Medlemskapiföreningenkanbeviljasdensomerhållerbostadsrättgenomupplåtelseavföreningen ellersomövertarbostadsrättiföreningenshus.juridiskpersonsomförvärvatbostadsrätttill bostadslägenhetfårförvägrasmedlemskap. Föreningsomharförvärvatellersomavserattförvärvaenhyresfastighetförombildningavhyresrätt tillbostadsrättfårintevägraenbostadshyresgästifastighetensomärfysiskpersonmedlemskapi föreningen,omhyresgästenansöktommedlemskapinomettårfrånföreningensfastighetsförvärv ochhyresförhållandetförelågvidtidenförombildningen. 3 Fråganomattantaenmedlemavgörsavstyrelsen. Styrelsenärskyldigattsnarast,normaltinomenmånadfråndetattskriftligansökanom medlemskapkomintillföreningen,avgörafråganommedlemskap. Insats och avgifter 4 Insats,årsavgiftochiförekommandefallupplåtelseavgiftfastställsavstyrelsen.Ändringavinsats skalldockalltidbeslutasavföreningsstämman.årsavgiftenskallbetalassenastsistavardagenföre varjekalendermånadsbörjanomintestyrelsenbeslutatannat. Föreningenslöpandekostnaderochutgiftersamtavsättningtillfonderskallfinansierasgenomatt bostadsrättshavarnabetalarårsavgifttillföreningen.årsavgifternafördelaspå bostadsrättslägenheternaiförhållandetilllägenheternasinsatser.iårsavgifteningående konsumtionsavgifterkanberäknasefterförbrukningellerytenhet. Ominteårsavgiftenbetalasirätttidenligtförstastycketutgårdröjsmålsräntaenligträntelagenpå denobetaldaavgiftenfrånförfallodagentilldessfullbetalningsker. Upplåtelseavgift,överlåtelseavgiftochpantsättningsavgiftfårtasutefterbeslutavstyrelsen. Överlåtelseavgiftenfåruppgåtillhögst2,5%ochpanstättningsavgiftentillhögst1%avdetbasbelopp 1 AvskriftavstadgarförbostadsrättföreningenVattentornet5.Registreradehospatentverket Originalstadgarmedidentiskttextinnehållfinnshosföreningen.KopiafinnshosPRV.Stadgetextenioriginalhar etttryckavdåligkvalitetmedlågläsbarhet.ikopiorförsämrasläsbarhetenytterligare.motbakgrundavdetta harenavskriftgjorts.avskriftenärgjordavstefanfredrikssonsomvidtidpunktenföravskriftenvarstyrelsens sekreterare.avskriftenhargranskatsavrakelbeckseriussomvidtidpunktenavgranskningenvarf.d. styrelsesekreterare.avskriftenharsedermeraredigeratsinsombilagaia ÖavJohanTaddessesomvid tidpunktenförredigeringenärstyrelseordförande.

16 Brf Vattentornet 5 16(22) somgällervidtidpunktenföransökanommedlemskaprespektivetidpunktenförunderrättelseom pantsättning. Överlåtarenavbostadsrättensvarartillsammansmedförvärvarenförattöverlåtelseavgiftenbetalas. Pantsättningsavgiftbetalasavpantsättaren. Avgifternaskallbetalaspådetsättstyrelsenbestämmer. Övergång av bostadsrätt 5 Bostadsrättshavarenfårfrittöverlåtasinbostadsrätt. Bostadsrättshavaresomöverlåtitsinbostadsrätttillannanmedlemskalltillbostadsrättsföreningen inlämnaskriftliganmälanomöverlåtelsenmedangivandeavöverlåtelsedagsamttillvem överlåtelsenskett. Förvärvareavbostadsrättskallskriftligenansökaommedlemskapibostadsrättsföreningen.I ansökanskallangespersonnummetochnuvarandeadress. Styrktkopiaavförvärvshandlingenskallalltidbifogasanmälan/ansökan. Överlåtelseavtalet 6 Ettavtalomöverlåtelseavbostadsrättgenomköpskallupprättasskriftligenochskrivasunderav säljarenochköparen.iavtaletskallangesdenlägenhetsomöverlåtelsenavsersamtköpeskillingen. Motsvarandeskallgällavidbyteellergåva.Enöverlåtelsesominteuppfyllerdessaföreskrifterär ogiltig. 7 Närenbostadsrättöverlåtitstillennyinnehavare,fårdenneutövabostadsrättenochtillträda lägenhetenendastomhanharantagitstillmedlemiföreningen. Ettdödsboefterenavlidenbostadsrättshavarefårutövabostadsrättentrotsattdödsboetinteär medlemiföreningen.eftertreårfråndödsfalletfårföreningendockanmanadödsboetattinomsex månaderfrånanmaningenvisaattbostadsrätteningåttibodelningellerarvskiftemedanledningav bostadsrättshavarensdödellerattnågon,somintefårvägrasinträdeiföreningen,förvärvat bostadsrättenochsöktmedlemskap.omdentidsomangettsianmaningeninteiakttas,får bostadsrättensäljaspåoffentligauktionfördödsboetsräkning. Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt 8 Densomenbostadsrättharövergåtttillfårintevägrasmedlemskapiföreningenomföreningen skäligenbörgodtaförvärvarensombastadsrättshavare.omdetkanantasattförvärvarenföregen delintepermanentskallbosättasigibostadsrättslägenhetenharföreningenrättattvägra medlemskap. Enjuridiskpersonsamtunderårigfysiskpersonsomharförvärvatbostadsrätttillenbostadslägenhet fårvägrasmedlemskapiföreningen. Harbostadsrättövergåtttillmakeellersambopåvilkalagenomsamborsgemensammahemskall tillämpasfårmedlemskapvägrasomförvärvarenintekommerattvarapermanentbosatti lägenhetenefterförvärvet.

17 Brf Vattentornet 5 17(22) Densomharförvärvatandelibostadsrättfårvägrasmedlemskapiföreningenomintebostadsrätten efterförvärvetinnehasavmakarellersådanasamborpåvilkalagenomsamborsgemensammahem skalltillämpas. 9 Omenbostadsrättövergåttgenombodelning,arv,testamente,bolagsskifteellerliknandeförvärv ochförvärvareninteantagitstillmedlem,fårföreningenanmanaförvärvarenattinomsexmånader frånanmaningenvisaattnågon,somintefårvägrasinträdeiföreningen,förvärvatbostadsrättenoch söktmedlemskap.iakttasintedentidsomangettsianmaningen,fårbostadsrättensäljaspåoffentlig auktionförförvärvarensräkning. 10 Enöverlåtelseärogiltigomdensombostadsrättenöverlåtitstillvägrasmedlemskapi bostadsrättsföreningen. Förstastycketgällerintevidexekutivförsäljningelleroffentligauktionenligtbestämmelsernai bostadsrättslagen.harisådantfallförvärvareninteantagitstillmedlem,skallföreningenlösa bostadsrättenmotskäligersättning. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 11 Bostadsrättshavarenskallpåegenbekostnadhållalägenhetensinremedtillhörandeövriga utrymmenigottskick.föreningensvararförhusetsskickiövrigt. Bostadsrättshavarensvararsålundaförlägenhetens *väggar,golvochtaksamtunderliggandefuktisolerandeskikt *inredningochutrustning såsomledningarochövrigainstallationerförvatten,avlopp,värme,gas, ventilationocheltilldedelardessabefinnersiginneilägenhetenochinteärstamledningar; svagströmsanläggningar;ifrågaomvattenfylldaradiatorerochstamledningarsvarar bostadsrättshavarendockendastförmålning;ifrågaomstamledningarförelsvarar bostadsrättshavarenendastfromlägenhetensundercentral(proppskåp). *golvbrunnar,eldstäder,rökgångar,inner ochytterdörrarsamtglasochbågariinner och ytterfönster;bostadsrättshavarensvarardockinteförmålningavyttersidornaavytterdörraroch ytterfönster. Bostadsrättshavarensvararförreparationianledningavbrandellervattenledningsskadai lägenhetenendastomskadanharuppkommitgenombostadsrättshavarensegetvållandeeller genomvårdslöshetellerförsummelseavnågonsomtillhörhanshushållellergästarhonomellerav annansomhaninrymtilägenhetenellersomutförarbetedärförhansräkning. Ifrågaombrandskadasombostadsrättshavarenintesjälvvållatgällervadsomnusagtsendastom bostadsrättshavarenbrustitidenomsorgochtillsynhanbortiaktta.omohyraförekommeri lägenhetenskallmotsvarandeansvarsfördelninggällasomvidbrandellervattenledningsskada. Ärbostadsrättslägenhetenförseddmedbalkong,terrass,uteplatsellermedegeningång,skall bostadsrättshavarensvaraförrenhållningochsnöskottning. Bostadsrättshavarensvararföråtgärderilägenhetensomvidtagitsavtidigarebostadsrättshavare såsomreparationer,underhåll,installationerm.m. 12 Bostadsrättshavarenfårintegöranågonväsentligförändringilägenhetenutantillståndavstyrelsen.

18 Brf Vattentornet 5 18(22) Enförändringfåraldriginnebärabeståendeolägenhetförföreningenellerannanmedlem. Underhålls ochreparationsåtgärderskallutföraspåettfackmannamässigtsätt. Somväsentligförändringräknasbl.a.alltidförändringsomkräverbygglovellerinnebärändringav ledningförvatten,avloppellervärme. Bostadsrättshavarensvararföratterforderligamyndighetstillstånderhålls. 13 Bostadsrättshavarenärskyldigattnärhananvänderlägenhetenochandradelaravfastigheteniaktta alltsomfordrasförattbevarasundhet,ordningochskickinomfastigheten.hanskallrättasigefter desärskildareglersomföreningenmeddelariöverensstämmelsemedortenssed. Bostadsrättshavarenskallhållanoggranntillsynöverattdettaocksåiakttasavdensomtillhörhans hushållellergästarhonomelleravnågonannansomhaninrymtilägenhetenellersomdärutför arbeteförhansräkning. Föremålsomenligtvadbostadsrättshavarenvetärellermedskälkanmisstänkasvarabehäftatmed ohyrafårinteförasinilägenheten. 14 Företrädareförbostadsrättsföreningenharrättattfåkommainilägenhetennärdetbehövsför tillsynellerförattutföraarbetesomföreningensvararför.skriftligtmeddelandeomdettaskall läggasilägenhetensbrevinkastelleranslåsitrappuppgången. Bostadsrättshavarenärskyldigatttålasådanainsänkningarinyttjanderättensomföranledsav nödvändigaåtgärderförattutrotaohyraifastigheten,ävenomhanslägenhetintebesvärasav ohyra. Ombostadsrättshavarenintelämnarföreningentillträdetilllägenhetennärföreningenharrätttill det,kantingsrättenbeslutaomhandräckning. 15 Enbostadsrättshavarefårupplåtahelasinlägenhetiandrahandendastomstyrelsengersitt samtycke. 16 Bostadsrättshavarenfårinteinrymmautomståendepersonerilägenheten,omdetkanmedföramen förföreningenellernågonannanmedlemiföreningen. 17 Bostadsrättshavarenfårinteanvändalägenhetenförnågotannatändamåländetavsedda. Föreningenfårdockendaståberopaavvikelsesomäravavsevärdbetydelseförföreningeneller någonannanmedlemiföreningen. 18 Ombostadsrättshavareninteirätttidbetalarinsatsellerupplåtelseavgiftsomskallbetalasinnan lägenhetenfårtillträdasochskerintehellerrättelseinomenmånadfrånanmaningfårföreningen hävaupplåtelseavtalet.dettagällerinteomlägenhetentillträttsmedstyrelsensmedgivande. Omavtalethävsharföreningenrätttillskadestånd. 19 Nyttjanderättentillenlägenhetsominnehasmedbostadsrättochsomtillträttsärmedde begränsningarsomföljernedanförverkadochföreningensåledesberättigadattsägaupp bostadsrättshavaretillavflyttning, 1) ombostadsrättshavarendröjermedattbetalainsatsellerupplåtelseavgiftutövertvåveckor fråndetattföreningenefterförfallodagenanmanathonomattfullgörasin

19 Brf Vattentornet 5 19(22) betalningsskyldighetellerombostadsrättshavarendröjermedattbetalaårsavgiftutövertvå vardagarfrånförfallodagen, 2) ombostadsrättshavarenutanbehövligtsamtyckeellertillståndupplåterlägenheteniandra hand, 3) omlägenhetenanvändsistridmed16 eller17, 4) ombostadsrättshavarenellerden,somlägenhetenupplåtitstilliandrahand,genom vårdslöshetärvållandetillattdetfinnsohyrailägenhetenellerombostadsrättshavaren genomattinteutanoskäligtdröjsmålunderrättastyrelsenomattdetfinnsohyrai lägenhetenbidrartillattohyranspridsifastigheten, 5) omlägenhetenpåannatsättvanvårdasellerombostadsrättshavarenellerden,som lägenhetenupplåtitstilliandrahand,åsidosätternågotavvadsomskalliakttasenligt13 vidlägenhetensbegagnandeellerbristeridentillsynsomenligtsammaparagrafåliggeren bostadsrättshavare, 6) ombostadsrättshavarenintelämnartillträdetilllägenhetenenligt14 ochhanintekanvisa giltigursäktfördetta, 7) ombostadsrättshavarenintefullgörannanskyldighetochdetmåsteansesvaraavsynnerlig viktförföreningenattskyldighetenfullgörs,samt 8) omlägenhetenheltellertillväsentligdelanvändsförnäringsverksamhetellerdärmed likartadverksamhet,vilkenutgörellerivilkentilleninteoväsentligdelingårbrottsligt förfarandeellerförtillfälligasexuellaförbindelsermotersättning. Nyttjanderättenärinteförverkadomdetsomliggerbostadsrättshavarentilllastäravringa betydelse. 20 Uppsägningsomavsesi19 förstastycket2,3eller5 7fårskeendastombostadsrättshavarenlåter bliatteftertillsägelsevidtarättelseutandröjsmål.ifrågaomenbostadslägenhetfåruppsägningpå grundavförhållandensomavsesi19 förstastycket2intehellerskeombostadsrättshavarenefter tillsägelseutandröjsmålansökeromtillståndtillupplåtelsenochfåransökanbeviljad. 21 Ärnyttjanderättenförverkadpågrundavförhållandesomavsesi19 förstastycket1 3eller5 7 menskerrättelseinnanföreningengjortbrukavsinrätttilluppsägning,kanbostadsrättshavaren intedärefterskiljasfrånlägenhetenpådengrunden.detsammagälleromföreningeninteharsagt uppbostadsrättshavarentillavflyttninginomtremånaderfråndendagföreningenfickredapå förhållandesomavsesi19 förstastycket4eller7ellerinteinomtvåmånaderfråndendagdå föreningenfickredapåförhållandesomavsesi19 förstastycket2sagttillbostadsrättshavarenatt vidtarättelse. 22 Enbostadsrättshavarekanskiljasfrånlägenhetenpågrundavförhållandesomavsesi19 första stycket8endastomföreningenharsagtuppbostadsrättshavarentillavflyttninginomtvåmånader fråndetattföreningenfickredapåförhållandet.omdenbrottsligaverksamhetenharangettstillåtal elleromförundersökningharinlettsinomsammatidharföreningendockkvarsinrätttilluppsägning intilldessatttvåmånaderhargåttfråndetattdomenibrottmåletharvunnitlagakraftellerdet rättsligaförfarandetharavslutatspånågotannatsätt. 23 Ärnyttjanderättenenligt19 förstastycket1förverkadpågrundavdröjsmålmedbetalningav årsavgift,ochharföreningenmedanledningavdettasagtuppbostadsrättshavarentillavflyttning, fårdennepågrundavdröjsmåletinteskiljasfrånlägenhetenomavgiftenbetalassenasttolfte vardagenefteruppsägningen.

20 Brf Vattentornet 5 20(22) Iväntanpåattbostadsrättshavarenvisarsighafullgjortvadsomfordrasförattfåtillbaka nyttjanderättenfårbeslutomavhysningintemeddelasförränefterfjortonvardagarfråndendagdå bostadsrättshavarensadesupp. 24 Sägsbostadsrättshavarenupptillavflyttningavnågonorsaksomangesi19 förstastycket1,4 6 eller8ärhanskyldigattflyttagenast,ominteannatföljerav23.sägsbostadsrättshavarenuppav någonannani19 förstastycketangivenorsak,fårhanbokvartilldetmånadsskiftesominträffar närmasteftertremånaderfrånuppsägningen,ominterättenåläggerhonomattflyttatidigare. 25 Omföreningensägeruppbostadsrättshavarentillavflyttning,harföreningenrätttillskadestånd. 26 Harbostadsrättshavarenblivitskildfrånlägenhetentillföljdavuppsägningifallsomavsesi19, skallbostadsrättensäljaspåoffentligauktionsåsnartdetkanskeominteföreningen, bostadsrättshavarenochdekändaborgenärervarsrättberörsavförsäljningenkommeröverensom någotannat.försäljningenfårdockanståtilldessattbristersombostadsrättshavarensvararför blivitåtgärdade. Offentligauktionskallhållasavengodmansompåföreningensbegäranförordnasavtingsrätten. Styrelse och revisorer 27 Styrelsenbeståravminsttreochhögstsjuledamötermedminstenochhögsttresuppleanter. Styrelseledamöterochsuppleanterväljsavföreningsstämmanförhögsttvåår.Ledamotoch suppleantkanomväljas.tillstyrelseledamotochsuppleantkanförutommedlemväljasävenmaketill medlemochnärståendesomvaraktigtsammanbormedmedlemmen.valbarärendastmyndig personsomärbosattiföreningensfastighet.omföreningenharstatligtbostadslånkanenledamot ochensuppleantutsesienlighetmedvillkorförlånetsbeviljande. 28 StyrelsenharsittsäteiSTOCKHOLM.Styrelsenkonstituerarsigsjälv.Styrelsenärbeslutsförnär antaletnärvarandeledamötervidsammanträdeöverstigerhälftenavsamtligastyrelseledamöter. Somstyrelsensbeslutgällerdenmeningförvilkenmeränhälftenavdenärvaranderöstatellervid likaröstetaldenmeningsombiträdsavordföranden,dockfordrasförgiltigtbeslutenhällighetnär förbeslutsförhetminstaantaletledamöterärnärvarande. Föreningensfirmatecknasavtvåstyrelseledamöteriförening. 29 Föreningensräkenskapsåromfattartiden1JAN 31DEC.Före15MARSvarjeårskallstyrelsentill revisorernaavlämnaförvaltningsberättelse,resultaträkningsamtbalansräkning. 30 Styrelsenellerfirmatecknarefårinteutanföreningsstämmansbemyndigandeavhändaföreningen dessfastaegendomellertomträttochintehellerrivaellerföretameromfattandetill eller ombyggnadsåtgärderavsådanegendom. 31 Revisorernaskallvaraminsttvåsamtminstensuppleant.Revisorerochrevisorssuppleanterväljspå föreningsstämmaförtidenfrånordinarieföreningsstämmaframtillnästaordinarie föreningsstämma.omföreningenharstatligtbostadslånkanenordinarierevisorochensuppleant utsesienlighetmedvillkorförlånetsbeviljande.

21 Brf Vattentornet 5 21(22) 32 Revisorernaskallbedrivasittarbetesåattrevisionäravslutadochrevisionsberättelsenavgiven senast15april.styrelsenskallavgeskriftligförklaringtillordinarieföreningsstämmaöverav revisorernaeventuelltgjordaanmärkningar.styrelsensredovisningshandlingar,revisionberättelsen ochstyrelsensförklaringöveravrevisorernagjordaanmärkningarskallhållastillgängligaför medlemmarnaminstenveckaföredenföreningsstämmapåvilkenärendetskallförekommatill behandling. Föreningsstämma 33 OrdinarieföreningsstämmaskallhållasårligenföreAPRILmånadsutgång.Förattvisstärendesom medlemönskarfåbehandlatpåföreningsstämmaskallkunnaangesikallelsentilldennaskall ärendetskriftligenanmälastillstyrelsensenastföremarsmånadsutgångellerdensenaretidpunkt somstyrelsenkankommaattbestämma. 34 Extraföreningsstämmaskallhållasnärstyrelsenellerrevisorfinnerskältilldetellernärminst1/10av samtligaröstberättigadeskriftligenbegärdethosstyrelsenmedangivandeavärendesomönskas behandlatpåstämman. 35 Påordinarieföreningsstämmaskallförekomma: 1) Stämmansöppnande. 2) Godkännandeavdagordningen. 3) Valavstämmoordförande. 4) Anmälanavstämmoordförandensvalavprotokollförare. 5) Valavtvåjusteringsmäntillikarösträknare. 6) Frågaomstämmanblivitistadgeenligordningutlyst. 7) Fastställandeavröstlängd. 8) Föredragningavstyrelsensårsredovisning. 9) Föredragningavrevisornsberättelse. 10) Beslutomfastställandeavresultat ochbalansräkning. 11) Beslutomresultatdisposition. 12) Frågaomansvarsfrihetförstyrelseledamöterna. 13) Frågaomarvodenåtstyrelseledamöterochrevisorerförnästkommandeverksamhetsår. 14) Valavstyrelseledamöterochsuppleanter. 15) Valavrevisorerochrevisorssuppleant. 16) Valavvalberedning. 17) Avstyrelsentillstämmanhänskjutnafrågorsamtavföreningsmedlemanmältärendeenligt33. 18) Stämmansavslutande. Påextraföreningsstämmaskallutöverärendenenligtpunkt1 7ovanendastförekommadeärenden förvilkastämmanblivitutlystochvilkaangettsikallelsentillstämman. 36 Kallelsetillföreningsstämmaskallinnehållauppgiftomvilkaärendensomskallbehandlaspå stämman.ävenärendesomanmältsavstyrelsenellerföreningsmedlemenligt33 skallangesi kallelsen.dennaskallutfärdasgenompersonligkallelsetillsamtligamedlemmargenomutdelning ellergenompostbefordransenasttvåveckorföreordinarieochenveckaföreextra föreningsstämma,docktidigastfyraveckorförestämman. Andrameddelandentillmedlemmarnaanslåspålämpligplatsinomföreningensfastigheteller genomutdelningellerpostbefordranavbrev.

22 Brf Vattentornet 5 22(22) 37 Vidföreningsstämmanharvarjemedlemenröst.Omfleramedlemmarinneharbostadsrätt gemensamthardedocktillsammansendastenröst. Medlemfårutövasinrösträttgenomombud.Ombudetskallföreteenskriftlig,dagtecknadfullmakt, ejäldreänettår.endastannanmedlem,makeellernärstående,somvaraktigtsammanbormed medlemmenfårvaraombud.ingenfårsåsomombudföreträdameränenmedlem. Röstberättigadärendastdenmedlemsomfullgjortsinaåtagandenmotföreningenenligtdessa stadgarellerenligtlag. 38 Detjusteradeprotokolletfrånföreningsstämmanskallhållastillgängligtförmedlemmarnasenasttre veckorefterstämman. 39 Inomföreningenskallbildasföljandefonder: Fondföryttreunderhåll. Dispositionsfond. Tillfondföryttreunderhållskallårligenavsättasettbeloppmotsvarandeminst0,3%avfastighetens taxeringsvärde. Detöverskottsomkanuppståpåföreningensverksamhetskallavsättasidispositionsfondeller disponeraspåannatsättienlighetmedföreningsstämmansbeslut. Vinst 40 Omföreningsstämmanbeslutarattuppkommenvinstskalldelasutskallvinstenfördelasmellan medlemmarnaiförhållandetilllägenheternasinsatser. Upplösning och likvidation 41 Omföreningenupplösesskallbehållnatillgångartillfallamedlemmarnaiförhållandetill lägenheternasinsatser. Övrigt Förfrågorsomintereglerasidessastadgargällerbostadsrättslagen,lagenomekonomiska föreningarsamtövriglagstiftning. Ovanståendestadgarharantagitsvid 1. ORDINARIEföreningsstämmaDEN25/ EXTRAFÖRENINGSSTÄMMADEN1/121993

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person

Stadgar för Brf Gripen. 1 Föreningens namn. 2 Ändamål, verksamhet. 3 Medlemskap och överlåtelse. 4 Medlemskap juridisk person Stadgar för Brf Gripen Antagna den 2011-12- 20 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Gripen. 2 Ändamål, verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Biografen Antages 2013-05-01 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Biografen. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Datum 2015-04-07 version 1.2a sida 1 (10) STADGAR. BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan

Stadgar BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Datum 2015-04-07 version 1.2a sida 1 (10) STADGAR. BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Stadgar BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Datum 2015-04-07 version 1.2a sida 1 (10) STADGAR BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Stadgarna är baserade på Bostadsrättslag (1991:614) och Lag (1987:667) om ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den Stadgar för Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken Antagna den 2013-10-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Roslagstullsbacken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOBO 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Lobo. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Pennteckningen 3. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE

STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE STADGAR BRF LÖTTORPS VILLAGE 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Löttorps Village. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrätt från A till Ö

Bostadsrätt från A till Ö Styrelsen för Brf. Nissöga har sammanställt denna ordlista för er boende. Vi hoppas att denna ordlista kan vara ett stöd vid era bostadsrättsfrågor. Bostadsrätt från A till Ö Andelstal Beskriver hur stor

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, Lidingö Informationsskrift till medlemmar (rev 8 2015-03-16) Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotells fastigheter. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning

Ordlista. Andelstal. Andrahandsuthyrning Ordlista Beskriver hur stor procentuell andel man har i föreningen och hur stor andel av årsavgifterna som lägenheten skall betala. Andelstalet visar också varje lägenhets andel av föreningens tillgångar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta

Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta 1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Oden 2 i Märsta med ändringar 5, 8, och tillägg 6.7., 11, 14 på medlemsmöte den 22 april 2006 och årsmötet 29 maj 2006 1 Föreningens namn Föreningens namn; Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5)

NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) NORMALSTADGAR FÖR BRF SOLROSEN1 1(5) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Solrosen Gröna gränd 7 19, 831 36 ÖSTERSUND. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON

VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA HANS JANSSON VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN LAG & DIN RÄTT I BOSTADSRÄTT MINNEBERGS FÖRENINGARNA 2016 02 09 HANS JANSSON VAD ÄR DET EGENTLIGEN JAG HAR KÖPT? NI ÄGER HUSET TILLSAMMANS! En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5 i Göteborg, 757201-8617 Antagna 2013-06-19 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Sidensvansen 5. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken

BRF FALKEN UPPSALA. Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken BRF FALKEN UPPSALA Stadgar för bostadsrättsföreningen Falken 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättföreningen Falken. Org nr 717600-1308. 2 Ändamål och verksamhet. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kandidaten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll fört vid bostadsrättsföreningen Kallundens extra årsstämma den 3.10.07 med anledning av justering av föreningens nya stadgar.

Protokoll fört vid bostadsrättsföreningen Kallundens extra årsstämma den 3.10.07 med anledning av justering av föreningens nya stadgar. Protokoll fört vid bostadsrättsföreningen Kallundens extra årsstämma den 3.10.07 med anledning av justering av föreningens nya stadgar. Närvarande: Inga - Britt Hedlund Tommy Lindqvist Berit Pettersson

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet

Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Brf Loket Information om bostadsrättsföreningen, fastigheten och speciella krav vid överlåtelse av lägenhet Sid 1(7) Innehållsförteckning OM DETTA DOKUMENT... 3 AVGIFTER VID ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING...

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gavelvägen. Styrelsen har sitt säte i Lidingö kommun. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND

FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING, NR 1 BALKONGFOND Tidigare lydelse Insats, årsavgift samt i förekommande fall balkongfondsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska dock alltid

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23 Antagna den 26 september 2013 Reviderade den 4 juni 2015 INDEX FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås l Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Lagerkransen i Borås. 2 Ändamål och verksamhet Bostadsrättsföreningen Lagerkransen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 1 Föreningens namn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE

MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE BRF MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Sätersgatan 2 15144 SÖDERTÄLJE Org nr 769610-5068 STADGAR för Bostadsrättsföreningen MARIEKÄLLAI SÖDERTÄLJE Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mariekälla

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31

Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 3-01 -01-201 3-1 2-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Underskrifter 3-4 5 6 7 8

Läs mer

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30. Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf.

Välkommen. Kammakargatan 21. till. Brf. Välkommen till Brf. Kammakargatan 21 VÄLKOMMEN Vi hälsar dig som är nyinflyttad välkommen till bostadsrättsföreningen Kammakargatan 21. I denna broschyr hittar du information om föreningen och annat som

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kättingen 26 i Stockholmslän

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kättingen 26 i Stockholmslän STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kättingen 26 i Stockholmslän FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 26 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med posten.

Kallelsen ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller brev med posten. 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Asken. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Montebello 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP

HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01. VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP HSB Brf Stanstorp i Staffanstorp 2015-04-01 VÄLKOMMEN TILL HSB Brf STANSTORP Nu har du blivit medlem i en kooperativ bostadsrättsförening. Det är något alldeles speciellt med en bostadsrätt i HSB. Tillsammans

Läs mer