Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1"

Transkript

1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bidrag från Kommundelegationen Resultat Delårsresultat Resultatet före finansiella poster visar ett överskott på 2 mkr, vilket är 151 mkr sämre än samma period ifjol, eller 53 mkr sämre än budget. Verksamhetens nettokostnad har ökat med 8 procent jämfört med samma period i fjol, medan skatter och generella statsbidrag och utjämning har ökat med 2 procent. Det faktum att nettokostnaden ökar betydligt snabbare än skatt, statsbidrag och utjämning är en oroande tendens. Börsen har utvecklats positivt under de åtta första månaderna varför 61 mkr av de bokföringsmässiga nedskrivningarna har återförts. Realiserade förluster har uppkommit med 15 mkr under perioden. Detta innebär att finansnettot är positivt med 63 mkr för perioden, vilket är 154 mkr bättre än samma period år. Periodens resultat visar därför ett överskott på 65 mkr vilket är 18 mkr sämre än budget. Intjänad semester redovisas som en kostnad vid intjänandet och under semesterperioden redovisas en tillfällig resultatförbättring. Efter semesterperioden kommer resultatet gradvis att försämras till årsskiftet. Resultat inkl jämförelsestörande poster (not 1) per tertial och år mkr: Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Verksamhetens nettokostnad Skatter, statsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat före bidrag från Kommundelegationen Bidrag från Kommundelegationen Resultat

2 Resultatet före finansiella poster per tertial är mellan 70 och 80 mkr sämre år jämfört med. Resultatet båda åren för tertial 1 och 3 är sämre än tertial 2 eftersom kostnaden för intjänad semester belastar resultatet då och i tertial 2 sjunker kostnaden p g a att semesterkostnaden redovisas mot balansräkningen. Helårsprognos Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på 43 mkr, vilket är 113 mkr sämre än budget. Jämfört med år är det en försämring med 69 mkr, exklusive bidraget från Kommundelegationen. Årsprognosen som gjordes i april pekade på ett negativt resultat på 91 mkr. Landstingsstyrelsen beslutade om besparingar, i juni respektive augusti, med krav på effekt år med 31 mkr. Prognoserna på divisionerna har försämrats med 12 mkr jämfört med prognosen i april. Av besparingskraven beräknas 12 mkr klaras av under, däremot har kostnaderna ökat inom andra områden med 24 mkr. Prognosen för gemensamma intäkter och kostnader, d v s skatter, statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader, har förbättrats med 53 mkr jämfört med prognosen i april. P g a en försvagad tillväxt beräknas de preliminära skatteutbetalningarna vara för höga varför det blir en negativ slutavräkning avseende år på 52 mkr, denna negativa slutavräkning har försämrats med 19 mkr sedan förra årsprognosen. Finansnettot har dock förbättrats med 69 mkr jämfört med i april p g a en positiv börsutveckling. Detta är huvudorsaken till den prognostiserade resultatförbättringen Ekonomi i balans Landstinget ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, dvs intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ett räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast andra året efter det år som det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte ska göras. Av avstämningen av balanskravet nedan framgår att resultatet enligt årsprognosen är negativt. Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr: -08 Årsprognos Resultat enligt resultaträkningen Avgår samtliga realisationsvinster Synnerliga skäl enligt KL 8kap 5 Justerat resultat Investeringar Landstingsstyrelsen har t o m augusti tagit beslut om investeringar på 138 mkr, varav investeringar för externa hyresgäster 18 mkr. Investeringsutgifterna uppgick till 118 mkr per augusti, fördelat med 68 mkr i fastigheter och 50 mkr i inventarier. Enligt årsprognosen beräknas invester- 2

3 ingarna uppgå till 180 mkr, varav 136 mkr avser investeringar för egen verksamhet, att jämföra med 138 mkr år. Finansiella mål Nettokostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag Landstingets nettokostnader utgör 100 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning per augusti. I årsprognosen utgörs andelen av 102 procent. Målet är 95 procent. Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under augusti till 485 mkr, vilket är en ökning med 187 mkr sedan i januari. Att observera är att 135 mkr inbetalts under året avseende Kommundelegationen. Exkluderas dessa är medelsaldot i augusti 350 mkr. Landstingsstyrelsen har i augusti beslutat att betala ut pensionsavgifter avseende intjänad individuell del för åren 1998 och 1999 på 171 mkr. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av totala nettokostnaden på helår eller 447 mkr, vilket innebär en betalningsberedskap på 36 dagar. Resultatmål Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på 43 mkr. Landstinget har 250 mkr som ett långsiktigt resultatmål. Personal Antalet anställda har ökat med 46 personer jämfört med 31 december. Hela ökningen avser vikarier, medan tillsvidareanställd personal minskat med 9 personer. Medelsysselsättningsgraden är densamma som vid årsskiftet, 93 procent. Antal anställda per huvudgrupp och kön: Huvudgrupper Kvinnor Män Totalt Totalt Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor m fl Medicinteknisk personal Paramedicinsk personal Tandvårdspersonal Kultur & utbildning Driftservice Administration Övr adm (läkarsekr, enhetschefer mm) Totalt landstinget

4 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 1998 fram till årsskiftet /03. Den korta sjukfrånvaron började sjunka vid halvårsskiftet. Den senaste uppföljningen visar att även den långa sjukfrånvaron har börjat sjunka. Räknat från årets början ligger den totala sjukfrånvaron 0,3 procentenheter lägre än i fjol. Sjukfrånvaro uttryckt i procent av bruttoarbetstiden för perioderna januari-augusti och : År Kort sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro Totalt 1,70% 8,30% 10,00% 1,60% 8,10% 9,70% Hälso- och sjukvård Läkarbesök Primärvård Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri Privata läkare, allmänläkare Privata läkare, specialiserad somatisk vård Övriga besök Primärvård Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri Privata sjukgymnaster Vårdtillfällen Primärvård Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri Operationstillfällen öppen vård Operationstillfällen sluten vård Fastställda vårdplatser * Primärvård (OBS-platser) Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri * fastställda ägda vårdplatser 2001 avser 31/12 Division Primärvård För att uppnå en ekonomi i balans för år har divisionen tagit fram en handlingsplan. Denna omfattar under hösten följande områden: läkemedel, sommarstängning i Pajala, budgetdialog med vårdcentraler som har stora underskott och tillfällig reducering av OBS-platser. Åtgärderna beräknas spara 7,4 mkr och bedömningen är att de klaras helt. 4

5 Divisionen har, i avvaktan på prövning av tingsrätten, tecknat avtal om enklare sjukvård med kommunerna i Luleå, Piteå, Älvsbyn och Gällivare. Avtalen innebär att divisionen betalar och beställer enklare sjukvård från kommunerna som står för operativt utförande. Inom en snar framtid avser divisionen teckna liknande avtal med kommunerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Haparanda, Kiruna och Pajala. Inom primärvården har patienterna hittills utnyttjat sina ökade valmöjligheter till en kostnad av ca 22 tkr. Det är huvudsakligen sjuk-gymnastik som valts. Division Opererande specialiteter Divisionens arbete med vardagsrationaliseringar och besparingsåtgärder har hittills inte gett önskat resultat. Sparaktiviteter som totalt beräknas ge drygt 70 mkr pågår. Av dessa har aktiviteter värda 32 mkr med en bedömd effekt i år på 5 mkr, beslutats av landstingsstyrelsen. De beräknade besparingarna för år kommer inte att uppnås under, full spareffekt ska uppnås år Resterande åtgärder i det totala åtgärdsprogrammet är bl a avveckling av operationer på jourtid vid tre sjukhus, total översyn av jourlinjer i länet, anpassning av vårdplatser till riksnivå m m. Dessa ska redovisas till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige enligt en särskild tidsplan under hösten. Dessutom genomförs omgående en budget- och resultatdialog med samtliga basenheter som redovisar negativ resultatprognos för detta år. Divisionen har hittills i år belastats med 632 tkr som en följd av patienternas ökade valmöjligheter. Huvudsakligen faller kostnaden inom verksamhets- område ortopedi. Division Medicinska specialiteter Divisionen presenterade i augusti ett sparförslag med målet att nå ekonomi i balans år Vissa sparåtgärder kommer att ge effekt redan, t ex har allvårdsavdelningen i Kiruna och avdelning 7 i Gällivare reducerat sina vårdplatser. Tillsammans beräknas detta spara 1,8 mkr. Motsvarande effekt har inte uppnåtts på de övriga sjukhusen. Etableringen av dialysverksamhet vid Piteå älvdals sjukhus har påbörjats och påverkar resultatet med en kostnadsökning på 0,4 mkr. Divisionens sparområden under året finns inom riks- och regionsjukvården, inhyrd personal, laboratorieanalyser, jour- och beredskap samt läkemedelshanteringen. Sparmålen har ännu inte uppnåtts. Inga patienter har hittills nyttjat de utökade valmöjligheterna. Division Vuxenpsykiatri Divisionen bedömer möjligheterna att ha ekonomi i balans mycket goda. Inom vuxenpsykiatrin har inga patienter hittills nyttjat de utökade valmöjligheterna. 5

6 Division Diagnostik Divisionen har i sin prognos tagit hänsyn till de kortsiktiga sparåtgärder, som styrelsen har beslutat om. Vidare förutsätts att beställningarna av laboratorietjänster från övriga divisioner inte radikalt förändras under den återstående delen av året. Därmed bedöms möjligheterna att kunna redovisa en ekonomi i balans år som goda. Ingen patient inom division Diagnostik har utnyttjat sina ökade valmöjligheter. Kökortningsprojektet inom skelettröntgen är avslutat. Under perioden november juni genomfördes ca undersökningar vid Piteå älvdals sjukhus istället för vid Sunderby sjukhus. Eftersom det samtidigt har installerats ett nytt skelettlaboratorium i Sunderbyn och verksamheten då har varit reducerad, kan några omedelbara effekter på väntetiderna ännu inte iakttas. När verksamheten i Sunderbyn kommer igång i full skala kommer möjligheterna att minska väntetiderna bli större än om projektet inte hade genomförts. Division Folktandvård Divisionen bedömer i sin prognos för ett nollresultatet. Resultatet bedöms kunna uppnås utan några extraordinära besparingsåtgärder. Ett arbete pågår med att öka produktiviteten. Divisionen följer och ser över att en balans erhålls mellan externt finansierad och landstingsfinansierad tandvård. Verksamheten vid annexklinikerna ses också över. Socialstyrelsen har sedan 1985 följt tandhälsan hos barn och ungdomar i Sverige genom att sammanställa uppgifter från landstingen. Den senaste undersökningen från visar bl a: Norrbotten Riket Andel förskolebarn utan kariesskador 95 % av 3-åringar 72 % av 6-åringar 93 % av 3-åringar 69 % av 6-åringar 12-åringar: Medeltal skadade tänder 1,0 1,1 Andel helt kariesfria 56 % 57 % 19-åringar: Medeltal skadade tänder 3,6 3,5 Andel helt kariesfria 19 % 23 % Medeltal skadade approximalytor 1,6 1,35 Andel utan skadade approximalytor 53 % 59 % Approximalytor=kontaktytor mellan tänderna. Vid en jämförelse med förbättringstakten i riket under perioden 1995 visar det sig att hälsoförbättringarna varit något större i Norrbotten, både vad gäller andel helt kariesfria och medeltal skadade tänder i de olika åldersgrupperna. Division Kultur och utbildning Divisionens årsprognos pekar mot ett nollresultat. Intäkterna fortsätter dock att minska och beräknas vid årsslutet hamna 2,6 mkr under budget. Detta underskott kompenseras av lägre kostnader för personal, varuinköp och avskrivningar. En osäkerhet i prognosen är en faktura på ca 1 mkr för retroak- 6

7 tiv fjärrvärmeförbrukning p g a felaktig mätning. Undersökning pågår om divisionen är betalningsskyldig. Kostnaden finns med i prognosen. Division Service Divisionen har uppdraget att fortsätta effektivisera serviceverksamheterna. Målet är en kostnadssänkning om minst 12 mkr. Styrelsen har beslutat att följande förslag ska fortsätta att utvecklas: Konkurrensutsätta Fastighetstjänster inklusive Vaktmästeri/Transport samt service av lyftar och sängar. Beräknad kostnadssänkning ca 7 mkr. Ärendet ska återföras för beslut till styrelsen. Ersätta arbetsordercentraler (5 st) och helpdesk (2 st) med en beställningscentral. Beräknad kostnadssänkning ca 1 mkr. Medicinsk Teknik, Fastigheter, Material- och Hjälpmedelscentrum ska genom egna åtgärder effektivisera sina verksamheter och uppnå en kostnadssänkning om ca 4 mkr Ingen ekonomisk effekt förväntas under. Den största byggverksamheten bedrivs f n i Piteå-, Boden- och Gällivareområdena. I Piteå är det främst ombyggnaden för de psykiatriska centrumen A och B som påbörjats. I Boden har ombyggnation startat för en extern hyresgäst. I Gällivare pågår ett ombyggnadsprojekt av produktionsköket för Matlagets räkning och i Pajala är äldreboendeprojektet i sitt slutskede. Slutförhandlingar pågår med en köpare som skall förvärva fastigheten Sandträsk. Driftredovisning Division/verksamhet (mkr) Utfall Budgetavvikelsprognos Utfall Års- Utfall Primärvård Opererande specialiteter Medicinska specialiteter Vuxenpsykiatri Diagnostik Folktandvård Kultur och utbildning Service Summa divisioner Politik Direktfördelat av landstingsfullmäktige Landstingsdirektören Lokal stab Sunderbyn Gemensamma avskrivningar Gemensamma intäkter och kostnader Resultat före kommundelegaten Bidrag från kommundelegationen

8 Totalt landstinget Länstrafiken i Norrbotten AB Almi Företagspartner i Norrbotten -2-2 a) -1 0 AB Informationsteknik i Norrbotten AB Stiftelsen Norrbottensteatern 0 0 a) 0 0 Matlaget i Gällivare AB a) a) a) a) 0 Filmpool Nord AB a) a) a) a) 0 Eliminering av koncerninterna poster Totalt sammanställda redovisningen a) ingen uppgift Divisionerna redovisar per augusti ett underskott på 77 mkr, vilket är 90 mkr sämre än budget och 60 mkr sämre än samma period föregående år. Årsprognosen visar ett underskott på 195 mkr. 8

9 Investeringsredovisning Divisionerna, mkr Utfall Utfall Beslut Beslut före Beslut Summa Fastigheter Service, investering för egen verksamhet 16,5 36,6 5,4 42,0 59,0 Service, investering för externa hyresgäster 17,6 24,1 2,0 26,1 25,0 Summa fastigheter 34,1 60,7 7,4 68,1 84,0 Inventarier Primärvård 3,1 0,7 1,0 1,7 5,0 Opererande specialiteter 12,4 3,1 1,5 4,6 9,0 Medicinska specialiteter 4,2 0,6 0,9 1,5 2,0 Vuxenpsykiatri 0,8 0,3-0,3 1,0 Diagnostik 22,3 1,6 0,1 1,7 10,0 Folktandvård 3,5 0,4 0,9 1,3 4,0 Kultur och utbildning 0,9 0,4 0,4 2,0 Service 28,9 1,4 8,7 10,1 12,0 Service, tekniska hjälpmedel 28,0 17,1 17,1 34,0 Ankomna ej registrerade 11,2 11,2 0,0 Summa inventarier 104,1 8,1 41,8 49,9 79,0 Totalt fastigheter och inventarier 138,2 68,8 49,2 118,0 163,0 varav Totalt fastigheter och inventarier exkl externa hyresgäster 120,6 44,7 47,2 91,9 138,0 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som vid bokslut för år tillämpas även. Däremot redovisas intjänad och uttagen semester löpande varje månad. 9

10 Balansräkning Balansräkning (mkr) 31 augusti 31 augusti 31 dec Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Värdepapper, andelar o bostadsrätter Summa anläggningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser före Finansieringsanalys Finansieringsanalys (mkr) Utfall Utfall Utfall TILLFÖRDA MEDEL Periodens resultat Avskrivningar som påverkat resultatet Förändring av kapitalbindning Försäljning av anläggningstillgångar 6 Minskning långfristiga fordringar 1 1 Ökning avsättningar Summa tillförda medel ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Minskning långfristiga skulder Summa använda medel FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR

11 Noter Not 1, Jämförelsestörande poster, mkr Utfall Utfall Årsprognos Utfall Verksamhetens intäkter Realisationsvinster Verksamhetens kostnader Pensioner Övriga kostnader Realisationsförluster -2 Totalt Not 2 Skatt per tertial, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Preliminärt utbetalda skatter Prognostiserad slutavräkning just 2001 Prognostiserad slutavräkning just Prognostiserad slutavräkning Landstingets andel av statlig skatt 200 kr Summa skatter Not 3 Generella statsbidrag, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 Kostnadsutjämning Införandetillägg Inkomstutjämning Omställningsbidrag pga befolkningsminskning Generella statsbidrag Särskilt statsbidrag hälso- och sjukvård Generellt anställningsstöd Tillgänglighet Avgift mervärdesskatt Summa T2 T1 11

12 Not 4 Finansiella intäkter, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Ränteintäkter Utdelning på aktier Vinst och förlust vid försäljning av värdepapper Nedskrivning av värdepapper Summa Not 5 Finansiella kostnader, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 Räntekostnader Räntekostnader pensioner Övriga finansiella kostnader Summa T2 T1 Not 5 Landstingets pensionsmedelsförvaltning, mkr -08 Pensionsförpliktelse (balansräkningen avsättning) Pensionsförpliktelse (balansräkningen, avvecklingsreserv) Pensionsförpliktelse (ansvarsförbindelse) Summa Pensionsfond, bokfört värde Återlån Pensionsfond, marknadsvärde Pensionsfond, orealiserad avkastning Pensionsfond, realiserad avkastning 11 3 Realiserad och orealiserad avkastning på Pensionsfonden 8,1% -8,5% 12

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr Årsredovisning 2009 1 Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr År 2009 2008 2007 2006 2005 Externa kostnader 1 047,4 1 038,3 1 016,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044,3 1 035,1 1 019,1 983,9 942,7 Årets

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer