Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsresultat. Prognos Utfall 2003 Utfall 2002 Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1"

Transkript

1 Delårsrapport per augusti Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Årsprognos Utfall Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bidrag från Kommundelegationen Resultat Delårsresultat Resultatet före finansiella poster visar ett överskott på 2 mkr, vilket är 151 mkr sämre än samma period ifjol, eller 53 mkr sämre än budget. Verksamhetens nettokostnad har ökat med 8 procent jämfört med samma period i fjol, medan skatter och generella statsbidrag och utjämning har ökat med 2 procent. Det faktum att nettokostnaden ökar betydligt snabbare än skatt, statsbidrag och utjämning är en oroande tendens. Börsen har utvecklats positivt under de åtta första månaderna varför 61 mkr av de bokföringsmässiga nedskrivningarna har återförts. Realiserade förluster har uppkommit med 15 mkr under perioden. Detta innebär att finansnettot är positivt med 63 mkr för perioden, vilket är 154 mkr bättre än samma period år. Periodens resultat visar därför ett överskott på 65 mkr vilket är 18 mkr sämre än budget. Intjänad semester redovisas som en kostnad vid intjänandet och under semesterperioden redovisas en tillfällig resultatförbättring. Efter semesterperioden kommer resultatet gradvis att försämras till årsskiftet. Resultat inkl jämförelsestörande poster (not 1) per tertial och år mkr: Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Verksamhetens nettokostnad Skatter, statsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster Finansiella poster Resultat före bidrag från Kommundelegationen Bidrag från Kommundelegationen Resultat

2 Resultatet före finansiella poster per tertial är mellan 70 och 80 mkr sämre år jämfört med. Resultatet båda åren för tertial 1 och 3 är sämre än tertial 2 eftersom kostnaden för intjänad semester belastar resultatet då och i tertial 2 sjunker kostnaden p g a att semesterkostnaden redovisas mot balansräkningen. Helårsprognos Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på 43 mkr, vilket är 113 mkr sämre än budget. Jämfört med år är det en försämring med 69 mkr, exklusive bidraget från Kommundelegationen. Årsprognosen som gjordes i april pekade på ett negativt resultat på 91 mkr. Landstingsstyrelsen beslutade om besparingar, i juni respektive augusti, med krav på effekt år med 31 mkr. Prognoserna på divisionerna har försämrats med 12 mkr jämfört med prognosen i april. Av besparingskraven beräknas 12 mkr klaras av under, däremot har kostnaderna ökat inom andra områden med 24 mkr. Prognosen för gemensamma intäkter och kostnader, d v s skatter, statsbidrag och finansiella intäkter och kostnader, har förbättrats med 53 mkr jämfört med prognosen i april. P g a en försvagad tillväxt beräknas de preliminära skatteutbetalningarna vara för höga varför det blir en negativ slutavräkning avseende år på 52 mkr, denna negativa slutavräkning har försämrats med 19 mkr sedan förra årsprognosen. Finansnettot har dock förbättrats med 69 mkr jämfört med i april p g a en positiv börsutveckling. Detta är huvudorsaken till den prognostiserade resultatförbättringen Ekonomi i balans Landstinget ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, dvs intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ett räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast andra året efter det år som det negativa resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte ska göras. Av avstämningen av balanskravet nedan framgår att resultatet enligt årsprognosen är negativt. Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr: -08 Årsprognos Resultat enligt resultaträkningen Avgår samtliga realisationsvinster Synnerliga skäl enligt KL 8kap 5 Justerat resultat Investeringar Landstingsstyrelsen har t o m augusti tagit beslut om investeringar på 138 mkr, varav investeringar för externa hyresgäster 18 mkr. Investeringsutgifterna uppgick till 118 mkr per augusti, fördelat med 68 mkr i fastigheter och 50 mkr i inventarier. Enligt årsprognosen beräknas invester- 2

3 ingarna uppgå till 180 mkr, varav 136 mkr avser investeringar för egen verksamhet, att jämföra med 138 mkr år. Finansiella mål Nettokostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag Landstingets nettokostnader utgör 100 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning per augusti. I årsprognosen utgörs andelen av 102 procent. Målet är 95 procent. Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under augusti till 485 mkr, vilket är en ökning med 187 mkr sedan i januari. Att observera är att 135 mkr inbetalts under året avseende Kommundelegationen. Exkluderas dessa är medelsaldot i augusti 350 mkr. Landstingsstyrelsen har i augusti beslutat att betala ut pensionsavgifter avseende intjänad individuell del för åren 1998 och 1999 på 171 mkr. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av totala nettokostnaden på helår eller 447 mkr, vilket innebär en betalningsberedskap på 36 dagar. Resultatmål Årsprognosen pekar på ett negativt resultat på 43 mkr. Landstinget har 250 mkr som ett långsiktigt resultatmål. Personal Antalet anställda har ökat med 46 personer jämfört med 31 december. Hela ökningen avser vikarier, medan tillsvidareanställd personal minskat med 9 personer. Medelsysselsättningsgraden är densamma som vid årsskiftet, 93 procent. Antal anställda per huvudgrupp och kön: Huvudgrupper Kvinnor Män Totalt Totalt Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor m fl Medicinteknisk personal Paramedicinsk personal Tandvårdspersonal Kultur & utbildning Driftservice Administration Övr adm (läkarsekr, enhetschefer mm) Totalt landstinget

4 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 1998 fram till årsskiftet /03. Den korta sjukfrånvaron började sjunka vid halvårsskiftet. Den senaste uppföljningen visar att även den långa sjukfrånvaron har börjat sjunka. Räknat från årets början ligger den totala sjukfrånvaron 0,3 procentenheter lägre än i fjol. Sjukfrånvaro uttryckt i procent av bruttoarbetstiden för perioderna januari-augusti och : År Kort sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro Totalt 1,70% 8,30% 10,00% 1,60% 8,10% 9,70% Hälso- och sjukvård Läkarbesök Primärvård Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri Privata läkare, allmänläkare Privata läkare, specialiserad somatisk vård Övriga besök Primärvård Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri Privata sjukgymnaster Vårdtillfällen Primärvård Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri Operationstillfällen öppen vård Operationstillfällen sluten vård Fastställda vårdplatser * Primärvård (OBS-platser) Specialiserad somatisk vård Vuxenpsykiatri * fastställda ägda vårdplatser 2001 avser 31/12 Division Primärvård För att uppnå en ekonomi i balans för år har divisionen tagit fram en handlingsplan. Denna omfattar under hösten följande områden: läkemedel, sommarstängning i Pajala, budgetdialog med vårdcentraler som har stora underskott och tillfällig reducering av OBS-platser. Åtgärderna beräknas spara 7,4 mkr och bedömningen är att de klaras helt. 4

5 Divisionen har, i avvaktan på prövning av tingsrätten, tecknat avtal om enklare sjukvård med kommunerna i Luleå, Piteå, Älvsbyn och Gällivare. Avtalen innebär att divisionen betalar och beställer enklare sjukvård från kommunerna som står för operativt utförande. Inom en snar framtid avser divisionen teckna liknande avtal med kommunerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Haparanda, Kiruna och Pajala. Inom primärvården har patienterna hittills utnyttjat sina ökade valmöjligheter till en kostnad av ca 22 tkr. Det är huvudsakligen sjuk-gymnastik som valts. Division Opererande specialiteter Divisionens arbete med vardagsrationaliseringar och besparingsåtgärder har hittills inte gett önskat resultat. Sparaktiviteter som totalt beräknas ge drygt 70 mkr pågår. Av dessa har aktiviteter värda 32 mkr med en bedömd effekt i år på 5 mkr, beslutats av landstingsstyrelsen. De beräknade besparingarna för år kommer inte att uppnås under, full spareffekt ska uppnås år Resterande åtgärder i det totala åtgärdsprogrammet är bl a avveckling av operationer på jourtid vid tre sjukhus, total översyn av jourlinjer i länet, anpassning av vårdplatser till riksnivå m m. Dessa ska redovisas till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige enligt en särskild tidsplan under hösten. Dessutom genomförs omgående en budget- och resultatdialog med samtliga basenheter som redovisar negativ resultatprognos för detta år. Divisionen har hittills i år belastats med 632 tkr som en följd av patienternas ökade valmöjligheter. Huvudsakligen faller kostnaden inom verksamhets- område ortopedi. Division Medicinska specialiteter Divisionen presenterade i augusti ett sparförslag med målet att nå ekonomi i balans år Vissa sparåtgärder kommer att ge effekt redan, t ex har allvårdsavdelningen i Kiruna och avdelning 7 i Gällivare reducerat sina vårdplatser. Tillsammans beräknas detta spara 1,8 mkr. Motsvarande effekt har inte uppnåtts på de övriga sjukhusen. Etableringen av dialysverksamhet vid Piteå älvdals sjukhus har påbörjats och påverkar resultatet med en kostnadsökning på 0,4 mkr. Divisionens sparområden under året finns inom riks- och regionsjukvården, inhyrd personal, laboratorieanalyser, jour- och beredskap samt läkemedelshanteringen. Sparmålen har ännu inte uppnåtts. Inga patienter har hittills nyttjat de utökade valmöjligheterna. Division Vuxenpsykiatri Divisionen bedömer möjligheterna att ha ekonomi i balans mycket goda. Inom vuxenpsykiatrin har inga patienter hittills nyttjat de utökade valmöjligheterna. 5

6 Division Diagnostik Divisionen har i sin prognos tagit hänsyn till de kortsiktiga sparåtgärder, som styrelsen har beslutat om. Vidare förutsätts att beställningarna av laboratorietjänster från övriga divisioner inte radikalt förändras under den återstående delen av året. Därmed bedöms möjligheterna att kunna redovisa en ekonomi i balans år som goda. Ingen patient inom division Diagnostik har utnyttjat sina ökade valmöjligheter. Kökortningsprojektet inom skelettröntgen är avslutat. Under perioden november juni genomfördes ca undersökningar vid Piteå älvdals sjukhus istället för vid Sunderby sjukhus. Eftersom det samtidigt har installerats ett nytt skelettlaboratorium i Sunderbyn och verksamheten då har varit reducerad, kan några omedelbara effekter på väntetiderna ännu inte iakttas. När verksamheten i Sunderbyn kommer igång i full skala kommer möjligheterna att minska väntetiderna bli större än om projektet inte hade genomförts. Division Folktandvård Divisionen bedömer i sin prognos för ett nollresultatet. Resultatet bedöms kunna uppnås utan några extraordinära besparingsåtgärder. Ett arbete pågår med att öka produktiviteten. Divisionen följer och ser över att en balans erhålls mellan externt finansierad och landstingsfinansierad tandvård. Verksamheten vid annexklinikerna ses också över. Socialstyrelsen har sedan 1985 följt tandhälsan hos barn och ungdomar i Sverige genom att sammanställa uppgifter från landstingen. Den senaste undersökningen från visar bl a: Norrbotten Riket Andel förskolebarn utan kariesskador 95 % av 3-åringar 72 % av 6-åringar 93 % av 3-åringar 69 % av 6-åringar 12-åringar: Medeltal skadade tänder 1,0 1,1 Andel helt kariesfria 56 % 57 % 19-åringar: Medeltal skadade tänder 3,6 3,5 Andel helt kariesfria 19 % 23 % Medeltal skadade approximalytor 1,6 1,35 Andel utan skadade approximalytor 53 % 59 % Approximalytor=kontaktytor mellan tänderna. Vid en jämförelse med förbättringstakten i riket under perioden 1995 visar det sig att hälsoförbättringarna varit något större i Norrbotten, både vad gäller andel helt kariesfria och medeltal skadade tänder i de olika åldersgrupperna. Division Kultur och utbildning Divisionens årsprognos pekar mot ett nollresultat. Intäkterna fortsätter dock att minska och beräknas vid årsslutet hamna 2,6 mkr under budget. Detta underskott kompenseras av lägre kostnader för personal, varuinköp och avskrivningar. En osäkerhet i prognosen är en faktura på ca 1 mkr för retroak- 6

7 tiv fjärrvärmeförbrukning p g a felaktig mätning. Undersökning pågår om divisionen är betalningsskyldig. Kostnaden finns med i prognosen. Division Service Divisionen har uppdraget att fortsätta effektivisera serviceverksamheterna. Målet är en kostnadssänkning om minst 12 mkr. Styrelsen har beslutat att följande förslag ska fortsätta att utvecklas: Konkurrensutsätta Fastighetstjänster inklusive Vaktmästeri/Transport samt service av lyftar och sängar. Beräknad kostnadssänkning ca 7 mkr. Ärendet ska återföras för beslut till styrelsen. Ersätta arbetsordercentraler (5 st) och helpdesk (2 st) med en beställningscentral. Beräknad kostnadssänkning ca 1 mkr. Medicinsk Teknik, Fastigheter, Material- och Hjälpmedelscentrum ska genom egna åtgärder effektivisera sina verksamheter och uppnå en kostnadssänkning om ca 4 mkr Ingen ekonomisk effekt förväntas under. Den största byggverksamheten bedrivs f n i Piteå-, Boden- och Gällivareområdena. I Piteå är det främst ombyggnaden för de psykiatriska centrumen A och B som påbörjats. I Boden har ombyggnation startat för en extern hyresgäst. I Gällivare pågår ett ombyggnadsprojekt av produktionsköket för Matlagets räkning och i Pajala är äldreboendeprojektet i sitt slutskede. Slutförhandlingar pågår med en köpare som skall förvärva fastigheten Sandträsk. Driftredovisning Division/verksamhet (mkr) Utfall Budgetavvikelsprognos Utfall Års- Utfall Primärvård Opererande specialiteter Medicinska specialiteter Vuxenpsykiatri Diagnostik Folktandvård Kultur och utbildning Service Summa divisioner Politik Direktfördelat av landstingsfullmäktige Landstingsdirektören Lokal stab Sunderbyn Gemensamma avskrivningar Gemensamma intäkter och kostnader Resultat före kommundelegaten Bidrag från kommundelegationen

8 Totalt landstinget Länstrafiken i Norrbotten AB Almi Företagspartner i Norrbotten -2-2 a) -1 0 AB Informationsteknik i Norrbotten AB Stiftelsen Norrbottensteatern 0 0 a) 0 0 Matlaget i Gällivare AB a) a) a) a) 0 Filmpool Nord AB a) a) a) a) 0 Eliminering av koncerninterna poster Totalt sammanställda redovisningen a) ingen uppgift Divisionerna redovisar per augusti ett underskott på 77 mkr, vilket är 90 mkr sämre än budget och 60 mkr sämre än samma period föregående år. Årsprognosen visar ett underskott på 195 mkr. 8

9 Investeringsredovisning Divisionerna, mkr Utfall Utfall Beslut Beslut före Beslut Summa Fastigheter Service, investering för egen verksamhet 16,5 36,6 5,4 42,0 59,0 Service, investering för externa hyresgäster 17,6 24,1 2,0 26,1 25,0 Summa fastigheter 34,1 60,7 7,4 68,1 84,0 Inventarier Primärvård 3,1 0,7 1,0 1,7 5,0 Opererande specialiteter 12,4 3,1 1,5 4,6 9,0 Medicinska specialiteter 4,2 0,6 0,9 1,5 2,0 Vuxenpsykiatri 0,8 0,3-0,3 1,0 Diagnostik 22,3 1,6 0,1 1,7 10,0 Folktandvård 3,5 0,4 0,9 1,3 4,0 Kultur och utbildning 0,9 0,4 0,4 2,0 Service 28,9 1,4 8,7 10,1 12,0 Service, tekniska hjälpmedel 28,0 17,1 17,1 34,0 Ankomna ej registrerade 11,2 11,2 0,0 Summa inventarier 104,1 8,1 41,8 49,9 79,0 Totalt fastigheter och inventarier 138,2 68,8 49,2 118,0 163,0 varav Totalt fastigheter och inventarier exkl externa hyresgäster 120,6 44,7 47,2 91,9 138,0 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper som vid bokslut för år tillämpas även. Däremot redovisas intjänad och uttagen semester löpande varje månad. 9

10 Balansräkning Balansräkning (mkr) 31 augusti 31 augusti 31 dec Fastigheter Inventarier Långfristiga fordringar Värdepapper, andelar o bostadsrätter Summa anläggningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser före Finansieringsanalys Finansieringsanalys (mkr) Utfall Utfall Utfall TILLFÖRDA MEDEL Periodens resultat Avskrivningar som påverkat resultatet Förändring av kapitalbindning Försäljning av anläggningstillgångar 6 Minskning långfristiga fordringar 1 1 Ökning avsättningar Summa tillförda medel ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Minskning långfristiga skulder Summa använda medel FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR

11 Noter Not 1, Jämförelsestörande poster, mkr Utfall Utfall Årsprognos Utfall Verksamhetens intäkter Realisationsvinster Verksamhetens kostnader Pensioner Övriga kostnader Realisationsförluster -2 Totalt Not 2 Skatt per tertial, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Preliminärt utbetalda skatter Prognostiserad slutavräkning just 2001 Prognostiserad slutavräkning just Prognostiserad slutavräkning Landstingets andel av statlig skatt 200 kr Summa skatter Not 3 Generella statsbidrag, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 Kostnadsutjämning Införandetillägg Inkomstutjämning Omställningsbidrag pga befolkningsminskning Generella statsbidrag Särskilt statsbidrag hälso- och sjukvård Generellt anställningsstöd Tillgänglighet Avgift mervärdesskatt Summa T2 T1 11

12 Not 4 Finansiella intäkter, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 T2 T1 Ränteintäkter Utdelning på aktier Vinst och förlust vid försäljning av värdepapper Nedskrivning av värdepapper Summa Not 5 Finansiella kostnader, mkr Prognos Utfall Utfall Totalt T3 T2 T1 Totalt T3 Räntekostnader Räntekostnader pensioner Övriga finansiella kostnader Summa T2 T1 Not 5 Landstingets pensionsmedelsförvaltning, mkr -08 Pensionsförpliktelse (balansräkningen avsättning) Pensionsförpliktelse (balansräkningen, avvecklingsreserv) Pensionsförpliktelse (ansvarsförbindelse) Summa Pensionsfond, bokfört värde Återlån Pensionsfond, marknadsvärde Pensionsfond, orealiserad avkastning Pensionsfond, realiserad avkastning 11 3 Realiserad och orealiserad avkastning på Pensionsfonden 8,1% -8,5% 12

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Delårsrapport januari augusti 2003. Oktober 2003. PerÅke Brunström Anders Färnstrand

REVISIONSRAPPORT. Granskning av. Norrbottens läns landsting. Delårsrapport januari augusti 2003. Oktober 2003. PerÅke Brunström Anders Färnstrand REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport januari augusti 2003 Norrbottens läns landsting Oktober 2003 PerÅke Brunström Anders Färnstrand www.pwcglobal.com/se www.komrev.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Delårsrapport per augusti Norrbottens läns landsting. September Anders Färnstrand, auktoriserad revisor

Revisionsrapport. Granskning av. Delårsrapport per augusti Norrbottens läns landsting. September Anders Färnstrand, auktoriserad revisor Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport per augusti 2006 Norrbottens läns landsting September 2006 Anders Färnstrand, auktoriserad revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...1 2. Uppdrag, syfte

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Periodrapport Region Örebro län Februari 2016 Ekonomi Resultat januari februari 13 mnkr (-11 mnkr) Nettokostnadsökning 4,1 % (5,9 %) Skatter och statsbidrag 5,9 % (3,7 %) Helårsprognos 170 mnkr (153 mnkr)

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009

Definitioner till tabellerna Bokslut 2009. Tabell 1 Resultaträkning 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN DOKUMENTTYP 1(7) till tabellerna Bokslut 2009 Tabell 1 Resultaträkning 2009 En resultaträkning visar årets resultat med fördelning på olika slag av intäkter och kostnader. I tabellen

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll Norrbottens läns landsting

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning

RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning RUR i praktiken Resultatutjämningsreserv Balanskravsutredning Skriften kan laddas ned från http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/publikationerekonomi/rur-i-praktiken Syftet med RUR i lagstiftningen

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Preliminärt bokslut 2007

Preliminärt bokslut 2007 2007 Bilden är tagen av Jan Magnusson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-01-29 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET 2007 I juni 2006 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2007. Resultatnivån budgeterades till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011. Rapport. KPMG 19 oktober 2011 Antal sidor 10

Landstinget Dalarna. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011. Rapport. KPMG 19 oktober 2011 Antal sidor 10 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2011 KPMG 19 oktober 2011 Antal sidor 10 Innehåll 1. Inledning och sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Revisionsmål 3 5. Granskningens

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Granskning av Delårsrapport januari juli 2010. September 2010

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Granskning av Delårsrapport januari juli 2010. September 2010 Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Granskning av Delårsrapport januari juli 2010 September 2010 Lars-Åke Ullström Pär Månsson Robert Heed Hanna Franck INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...3 1. Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

göteborgs stad delårsrapport

göteborgs stad delårsrapport göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer