Planeringsförutsättningar Hjo kommun 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planeringsförutsättningar Hjo kommun 2011"

Transkript

1 Planeringsförutsättningar Hjo kommun 2011 Version

2 INLEDNING VI OCH VÅR OMVÄRLD EKONOMISK UTVECKLING I SVERIGE OCH OMVÄRLDEN DET KOMMUNALA SKATTEUNDERLAGET UTVECKLINGEN FÖR HJO BEFOLKNINGSPROGNOS EKONOMISKA RAMAR OCH MÅL SKATTER OCH STATSBIDRAG BUDGET RAMAR ANVISNINGAR FÖR VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLANERINGEN ARBETSGIVARPOLITIK INTERNKONTROLL KOMMUNENS POLITIKOMRÅDEN DEMOKRATI KS FÖRVALTNING MILJÖ OCH BYGGLOVSHANDLÄGGNING BARN OCH UTBILDNING ARBETE OCH SOCIALTJÄNST VÅRD OCH OMSORG TILLVÄXT TEKNISK SERVICE VATTEN OCH AVLOPP... 47

3 Inledning I kommunens riktlinjer för budgetarbetet fastställer kommunfullmäktige de ekonomiska ramarna och de avgörande inriktningarna vid juni sammanträdet (PFÖ-dokumentet). Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Budgeten och dess uppföljning är viktiga delar av kommunens styrsystem. Styrning är samtliga åtgärder som ledningen på olika nivåer i en organisation vidtar för att uppnå önskade resultat. För att Hjo kommun ska utveckla bra verksamheter utifrån tillgängliga resurser betonas i budgetprocessen vikten av att ansvar och befogenheter fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler dimensioner än kärnverksamhetens behov och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå gemensamma mål ska engagemang och kompetens tas tillvara i organisationens olika delar. Processen ska ge utrymme för dialog, delaktighet och ansvarstagande. Målarbetet i Hjo kommun sker enligt modellen FYREN. Fyren är uppbyggd kring vision, avgörande inriktningar samt mål. Visionen anger ett önskvärt tillstånd i framtiden. De avgörande inriktningarna är strategiska mål på 3-5 års sikt som ska vara vägledande för all verksamhet. Med utgångspunkt från visionen och de avgörande inriktningarna ska nämnderna forma mål för kommunens olika politikområden. Förvaltningen arbetar under hösten fram aktiviteter utifrån dessa mål. Arbetet sammanfattas i slutet av året i form av en budget och verksamhetsplan. Hjo kommuns vision Hjo ska vara känd för sin unika boendemiljö samspelet mellan byggnad, miljö och sjö, en välkänd kommun dit människor ständigt återkommer. Hjo ska vara känd för sin kommunala service som behåller och attraherar etablerandet av ett differentierat näringsliv såväl i stad som på landsbygd. Hjo ska vara en kommun som präglas av omtanke, delaktighet och gemenskap vilket gör Hjo till en unik kommun att leva, verka och bo i. Hjo kommuns avgörande inriktningar Hjo kommuns verksamhet utgår ifrån hjobornas behov och önskemål. Hjo kommuns verksamhet präglas av valfrihet för hjoborna. Hjo kommun är aktiv i arbetet med långsiktig hållbar utveckling som främjar miljön. Hjo kommun skapar kreativa och hälsofrämjande förutsättningar för människor och näringsliv. Hjo kommuns egenart och särprägel tas tillvara och vidareutvecklas. 2

4 1 Vi och vår omvärld Uppgifterna i avsnitt 1.1 och 1.2 är hämtat från Sveriges kommuner och landsting (SKL s) senaste prognoser under våren Ekonomisk utveckling i Sverige och omvärlden Den globala ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Det går dock olika fort i olika delar av världen. I Europa, som väger tungt för svensk export, är tillväxttalen även fortsättningsvis beskedliga. För svensk industri för det med sig att återhämtningen under det kommande året blir förhållandevis svag. Det får också till följd att det kommer att ta tid innan svensk industri är tillbaka på ruta GÅ. Det plötsliga och omfattande fallet i produktion och efterfrågan befarades till en början komma att ge betydande negativa återverkningar på den svenska arbetsmarknaden. Prognoser om en snar uppgång i arbetslösheten till procent var inte ovanliga. Men uppgången avstannade och sysselsättningen under det senaste halvåret har framstått som oväntat stabil. Flertalet prognosmakare tror nu att arbetslösheten toppar på mer beskedliga 9 10 procent. Det innebär att trots stora neddragningar i personalen har således inte företagen fullt ut anpassat antalet anställda till den mycket låga produktionsnivån. Det är liktydigt med att företagens resursutnyttjande har fallit mycket kraftigt. Inte minst i industrin är detta påtagligt där produktionen mellan 2007 och 2009 föll med 20 procent samtidigt som antalet arbetade timmar enbart minskade med 11 procent. I den privata tjänstesektorn har mönstret varit detsamma även om utvecklingen varit mindre dramatisk. År 2009 minskade produktionen med 3,5 procent, samtidigt som sysselsättningen minskade med 0,7 procent. Det normala är annars, såväl inom industrin som inom tjänstesektorn, att produktionen ökar i förhållande till sysselsättningen. Ett i nuläget ytterligt lågt resursutnyttjande kombinerat med en fortsatt relativt måttlig efterfrågetillväxt gör att det kommer att ta tid innan utvecklingen på arbetsmarknaden mera påtagligt vänder upp. Företagen har ingen anledning att utvidga personalen så länge övertalighet råder. SKLs bedömning är att arbetslösheten hänger kvar kring knappt 9,5 procent i år och nästa år samtidigt som antalet utförda arbetstimmar i svensk ekonomi kommer att vara lika många 2011 som Det är först 2012 som sysselsättningen mera påtagligt kommer att öka och arbetslösheten pressas tillbaka. Bedömningen av den ekonomiska utvecklingen efter 2011 utgår från att arbetsmarknaden stegvis tar sig mot balans. Det är liktydigt med en arbetslöshet på 6,5 procent jämfört med nuvarande 9,3 procent. För att få till stånd en sysselsättningsutveckling som för oss dit krävs en efterfråge- och produktionstillväxt som är fortsatt stark. Vi förutsätter att BNP växer med 3,5 till 4 procent efter Tabell 1. Nationalekonomiska nyckeltal (BNP, Inflation m fl.) Bruttonationalprodukt (SKL) -4,7 2,5 3,2 3,8 3,9 Konsumentpriser (inflation)(skl) -0,3 1,0 1,6 2,6 2,8 Timlön, hela ekonomin (SKL) 3,1 2,3 2,3 3,0 3,5 Öppen arbetslöshet (SKL) 8,4 9,3 9,4 8,6 7,8 Skatteunderlag 1,5 1,4 2,4 4,0 4,5 Arbetade timmar (SKL) Källa: SKL:s budgetförutsättningar cirkulär 10:24, Ekonomirapporten maj 2010, SKL. 3

5 1.2 Det kommunala skatteunderlaget Den senaste taxeringen visar att skatteunderlaget växte med över fem procent år Det var framför allt resultatet av stora löneökningar på en het arbetsmarknad i högkonjunkturens slutfas. Det efterföljande tvärstoppet för export och investeringar ledde under vintern till en omfattande sysselsättningsnedgång i framförallt industrin. Den svaga skatteunderlagstillväxten år 2009 beror huvudsakligen på denna kraftiga minskning av sysselsättningen, se tabell 2. Till följd av det svaga arbetsmarknadsläget blev dessutom löneökningstakten betydligt lägre än året innan. Detta motverkades endast till mindre del av ökande arbetslöshetsunderstöd. Det kan noteras att skillnaden mellan bedömningarna av skatteunderlagstillväxten år 2009 är anmärkningsvärt stor, se tabell 2. Regeringen räknar med en tidigare återhämtning på arbetsmarknaden än SKL gör. Detta är huvudförklaringen till att regeringens prognos visar ett skatteunderlag som är en procentenhet större 2011 än förbundets prognos. Dessutom förutser regeringen en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar mot slutet av perioden, vilket innebär en högre sysselsättningsnivå än enligt SKLs bedömning år Även ESV räknar med en tidigare återhämtning på arbetsmarknaden än vad SKL gör, men landar på ungefär samma sysselsättningsnivå år Det betyder svagare sysselsättningsutveckling år Olikheter i synen på arbetsmarknaden förklarar en stor del av skillnaderna mellan de olika bedömarnas skatteunderlagsprognoser. Förbundets prognos visar en långsammare tillväxt av skatteunderlaget än de andra bedömarnas år Därefter växer det ungefär i samma takt som enligt regeringens bedömning, vilket innebär högre ökningstal än vad ESV förutser. Tabell 2. Skatteunderlagsprognoser VP10, apr ,0 1,9 3,3 4,1 4,4 13,7 ESV, mars ,0 1,7 2,9 3,2 4,1 11,9 SKL, feb ,4 1,7 1,9 3,8 4,6 12,0 SKL, april ,5 1,4 2,4 4,0 4,5 12,3 Källa: Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 10:24 och Ekonomirapporten maj Slutavräkning 2009 Enligt Rådet för kommunal redovisning, Rekommendation 4:2 (ersätter 4:1), ska det bokas upp en preliminär avräkning för innevarande års skatteintäkter i bokslutet. Avräkningen ska enligt rekommendationen beräknas utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos i december. SKLs prognos i december visade en ökning av skatteunderlaget med 1,2 procent för Med denna bedömning av skatteunderlaget blev rekommenderad uppbokning för 2009 minus kronor per invånare den SKL:s reviderade prognos enligt detta cirkulär visar en ökning av skatteunderlaget med 1,5 procent för Med denna högre uppräkning blir prognosen för avräkning 2009 minus kronor, vilket medför en korrigering på 107 kronor per invånare jämfört med bokslut Slutavräkning 2010 Regeringen fastställde i budgetpropositionen i höstas uppräkningsfaktorerna för 2009 och 2010 till 1,1 respektive 0,6 procent. SKL:s nuvarande bedömning är högre än regeringens höstprognos, vilken låg till grund för uppräkningsfaktorerna. Detta gör att SKLs prognos på slutavräkningen 2010 blir 431 kr per invånare den

6 2 Utvecklingen för Hjo 2.1 Befolkningsprognos Diagram 1: Befolkningsutveckling Diagrammet ovan visar befolkningens utveckling i vår kommun sedan Lägst befolkning hade kommunen 1971 med invånare. Högsta befolkningssiffran är från år Då uppgick antalet till invånare. Mellan 2008 och 2009 har befolkningen ökat med 50 personer. Hjo kommun har ett mål om en årlig ökning på 50 personer. Tabell 3: Befolkningsprognos Åldersklasser år år år år år och äldre SUMMA Tabellen ovan beskriver befolkningens utveckling i vår kommun med några historiska nedslag, befolkningsutveckling och prognoser från 2010 och framåt. Prognosen visar en ökande befolkning, främst i åldersgruppen år. 5

7 Tabell 4: Befolkningsprognos Åldersklasser år år år år år år år år år år och äldre SUMMA Tabellen ovan visar en prognosberäkning fram till Sammantaget beräknas befolkningen öka från till stycken fram till Prognosen bygger på ett oförändrat födelsetal jämfört med Förändring fram till 2020 för ett urval av åldersklasser - Antalet barn i förskoleålder (1 5 år) förväntas öka med 58 barn fram till Antalet barn i grundskolan (6 15 år) förväntas öka med 10 st. - Antalet barn i gymnasiet (16 18 år) förväntas minska med 108 st. - Antalet personer i förvärvarbetande ålder (19 64 år) förväntas minska med 242 st. - Antalet yngre pensionärer (65 74 år) förväntas öka med 380 st. - Antalet äldre mellan år förväntas öka med 217 st. - Antalet äldre mellan år förväntas öka med 2 st - Antalet äldre mellan år förväntas minska med 33 st. - De allra äldsta (90 år eller äldre) förväntas öka med 24 st. Prognosen är förändrad jämfört med vad som redovisades i föregående års PFÖ, dels med utfall för 2009 men framförallt beroende på ett annat antagande om födelsetal. 6

8 2.2 Ekonomiska ramar och mål Finansiella mål Hjo kommuns finansiella mål har som tidigare beskrivits sin utgångspunkt i kommunallagens krav på en God ekonomisk hushållning. Detta innebär att kommunen bland annat ska formulera finansiella mål så att medborgarnas skattemedel används på ett effektivt sätt. Verksamhetsplaneringen för ska utgå ifrån att: 1. Hjo kommun bedriver en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att: 1.1 Låneskulden har minskat. 1.2 Investeringarna finansieras med egna medel (självfinansiering). 1.3 Kommunens resultat är 8 mkr före pensionsinlösen. 1.4 Soliditeten exklusive pensionsskulden överstiger 45 %. 2 Skatteuttaget skall inte öka 2.1 Utdebiteringen är 22:00, kronor per skattekrona Beredskap ska finnas för framtida ökningar av pensionsskulden. 3.1 Partiell inlösen av pensionsskulden prövas årligen, med beaktande av statens balanskrav Preliminära ramar 2011 För 2009 redovisade kommunen ett överskott på 15,3 mkr. De löpande driftskostnaderna inklusive avskrivningar och finansnetto tog i anspråk 95,9 % av skatter och generella statsbidrag. I grunden ligger ett målmedvetet arbete i hela organisationen för att sänka kostnaderna, hamna rätt inom ramarna och anpassa kostymen till de utmaningar som de skatteintäktsprognoser som vi idag planerar utifrån medför. Besparingseffekten uppgick år 2009 till cirka 10 mkr varav ungefär 4 mkr med långsiktig bärkraft. Den nya organisationen sattes på prov och troligen kan en del av framgången tillskrivas den nya ordningen med en nämnd. Därutöver har ekonomiprocesserna i form av budgetplanering och budgetuppföljning trimmats in ytterligare under året tillsammans med en tydligare fokusering på det ekonomiska ansvaret ute i organisationen. Resultatet 2009 innehöll ett antal positiva engångshändelser såsom fastighetsförsäljning, återbetalning av AFA försäkringar, SKL:s återbetalning m.m. Budgeten för 2010 gynnas av tillfälligt statligt konjunkturstöd på cirka 11 mkr varav 8 mkr återtas av staten Hälften är utfördelat i verksamheten och hälften avsatt i en omställningsbudget. Verksamheternas budgetram 2011 uppgår till 396,8 mkr. Efter finansförvaltningen (-11,7 mkr) uppgår ramen till 385,1 mkr. Mindre justeringar kan uppstå under höstens budgetberedning. Skattesats och verksamhetsplanen för per politikområde beslutas av KS onsdagen den 13 oktober och av kommunfullmäktige måndagen den 29 november. 7

9 2.3 Skatter och statsbidrag Beräkning av ekonomiskt utrymme Ekonomiska förutsättningar I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren har följande övergripande antaganden varit utgångspunkten: 1. Antalet invånare uppgår till hela planperioden. 2. Åldersstrukturen är oförändrad. 3. Utdebiteringen är oförändrad, 22:00, hela planperioden. 4. Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med kommunförbundets prognos. 5. Bidraget till den mellankommunala utjämningen av LSS-kostnader är oförändrad hela planperioden. 6. Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKL s prognoser. Det ger följande prognos av finansieringens olika delposter. Tabell 5: Skatteintäkter m.m Skatteintäkter mm (tkr) Budget 2010 Prognos 2010 Prognos 2011 Prognos 2012 Prognos 2013 Skatteintäkter 319,4 326,5 320,9 331,5 342,7 Inkomstutjämningsbidrag 70,2 69,8 71,3 73,2 76,9 Kostnadsutjämningsbidrag -11,6-12,0-12,5-12,6-12,6 Regleringsavg/-bidrag 2,2 2,3 1,5-1,0-3,2 Avgift LSS-utjämning -0,8-0,6-1,4-1,4-1,4 Fastighetsavgift 14,5 15,0 15,0 15,0 15,0 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Finansiella kostnader -2,0-2,0-1,8-2,0-2,0 Summa 392,0 399,1 393,1 402,8 415,6 Årlig ökn. mot föreg.år bu: + 1,1 + 9,7 + 12,7 Årlig ökn. mot bu10: + 7,1 + 1,1 + 10,8 + 23,5 Årlig föränd.mot prog10: - 6,0 + 3,7 + 16,4 Not: 8,6 mkr av det tillfälliga konjunkturstödet i budget 2010 försvinner Skatteintäkter Skatteintäkterna baseras på SKLs prognos (cirk 10:24) över skatteunderlagets utveckling. Mellan budget 2010 och 2011 är ökningstakten i princip 0 %. Att jämföra 2011 med prognos 2010 blir ointressant utifrån ett längre perspektiv, eftersom det i 2010 års skatteintäkter ingår ett ettårigt tillfälligt konjunkturstöd om 8,6 mkr som försvinner Året därefter, d.v.s. mellan 2011 och 2012 är ökningstakten 2,5 %. Slutligen mellan 2012 och 2013 är förändringen 3,15 %. Viktigt att notera att den totala nivån 2011 om 393,1 mkr endast överstiger 2010 års budget med + 1,1 mkr. En förändring på 0,1 procentenhet av skatteunderlagets ökning i landet innebär förändrade intäkter på 0,4 mkr för Hjo kommun. Om skatteunderlagets utveckling i Hjo förändras med motsvarande så förändras inte intäkterna i någon större omfattning. Det beror på att systemet med inkomstutjämning utjämnar de olika kommunernas skillnader i skattekraft. En fingervisning är att om befolkningen förändras med 10 personer påverkar detta skatter och bidrag med ca 400 tkr i förändrade intäkter. 8

10 Inkomstutjämningen Inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett utjämningsbidrag som motsvarar 115 % av medelskattekraften i riket. Kommuner vars beskattningsbara inkomster överstiger denna nivå ska betala en inkomstutjämningsavgift till staten. Hjo kommun har en medelskattekraft som understiger nivån och behöver därför inte betala någon avgift. Inkomstutjämningsbidraget ökar mellan 2010 och 2011 med 1,1 mkr (+1,56 %) jämfört budget. För åren 2011 och 2012 samt 2012 till 2013 ökar utjämningen med 2,7 % respektive 5 % vartdera året. Kostnadsutjämningen I kostnadsutjämningen fastställs en så kallad standardkostnad för olika verksamheter, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg. Standardkostnaden är enkelt uttryckt, den kostnad kommunen bör ha med hänsyn till demografisk (befolkningsmässig) och geografisk struktur. Har en kommun högre standardkostnader än riket i genomsnitt erhålls ett bidrag. Ligger standardkostnaden under betalas en avgift. Tabell 6: Kostnadsutjämning (Mkr) Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prog Prog Prog Prog Kostnadsutj. - 7,7-9,8-9,5-15,0-12,7-12,0-12,6-12,6-12,6 Eftersom utfallet för den enskilda kommunen är beroende av hur utvecklingen i riket, är det svårt att göra detaljerade prognoser för den enskilda kommunen. Här antas i enlighet med SKLs prognoser -12,6 mkr under hela planperioden, vilket är högre än Fastighetsavgift Från och med 2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten på bostäder och ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Avgiften utgör i statsrättslig mening en skatt, där riksdagen beslutar om underlag och storlek av fastighetsavgiften. Avgiften tillfaller dock kommunerna. Det första året 2008 fick alla kommuner samma belopp, räknat i kronor per invånare baserat på invånarantalet per den 1 november Beloppet år 2008 var helt neutralt för såväl staten som för varje enskild kommun. Samtidigt minskades det generella statsbidraget med samma belopp. Fr.o.m anlitar SKL Statistiska centralbyrån (SCB) för prognoser av avgiften till landets kommuner. För Hjo kommun har avgiften beräknats att öka med 0,5 mkr till 15,0 mkr under planperioden. Regleringsbidrag/-avgift Staten har behov av att kunna påverka kommunsektorns samhällsekonomiska utrymme och statsfinanserna. Även förändringar i ansvaret mellan kommunsektorn och staten måste kunna regleras på något sätt. Därför finns en regleringspost i inkomstutjämningssystemet. Det fungerar på så sätt att staten årligen tillför ekonomiska resurser för kommunalekonomisk utjämning. Om det anslaget är högre än vad inkomstutjämningen kostar, så erhåller kommunerna ett regleringsbidrag. Är anslaget lägre så får kommunerna betala en regleringsavgift. Enligt prognosen beräknas kommunerna få ett regleringsbidrag under budgetåret Under 2012 och 2013 vänder det till en avgift. Att avgift uppstår dessa år beror på att regeringen inte höjer anslagen i den kommunalekonomiska utjämningen, i samma takt som kostnaden ökar för att upprätthålla den garanterade nivån i inkomstutjämningen. För Hjos del beräknas bidraget 2011 till 1,5 mkr. Åren därefter innebär prognosen att Hjo får betala en avgift om 1,0 mkr samt 3,2 mkr. 9

11 Diagram 2: Regleringsbidrag/-avgift, utf , progn Lss-utjämning Under 2009 fick Hjo betala 3,3 mkr i Lss-utjämning. För år 2010 beräknas motsvarande avgift till 0,6 mkr. I och med att prognoserna är beroende av i vilken utsträckning kostnaderna i Hjo ökar i förhållande till genomsnittet i riket är det svårt att bedöma utfallet åren framöver. SKL:s prognos de kommande åren innebär en årlig avgift om 1,4 mkr. Diagram 3: Lss-utj.bidrag/-avgift, utf , progn

12 Sammanfattning av det ekonomiska utrymmet I nedan tabell härleds det ekonomiska utrymmet för år 2011 utifrån det budgeterade utrymmet Som tabellen visar blir det ekonomiska utrymmet något högre mellan 2010 års budgetram och 2011 års budgetram. Tabell 7: Härledning av budgetram 2011 Budget 2010 Budget ,2 Finansförvaltning (Intern ränta 2010) + 11,7 Verksamheternas budgetram ,9 Skatteintäkter + 1,5 Inkomstutjämningsbidrag + 1,1 Avgift kostnadsutjämningen - 0,9 Regleringsbidrag - 0,7 Bidrag Lss-utjämningen - 0,6 Fastighetsavgift + 0,5 Delsumma skatter och statsbidrag: 396,8 Finansnetto 0,0 Verksamheternas budgetram ,8 Finansförvaltning (Intern ränta 2011) -11,7 Budget ,1 3. Budget ramar Det skatteintäkter och statsbidrag som Hjo har till verksamhet under 2011 baseras på en skattesats om 22:00 kr per hundralapp. Utdebiteringen till Hjo kommuns invånare innebär en något högre ram än föregående år. Kommunens inkomst för 2011 innebär ett fortsatt krav på effektivitet i hela kommunens verksamhet, enligt de belopp som redovisas i tabell 9. Verksamhetens ram uppgår till 396,8 mkr 2011 (Se tabellerna 7, 8, 9). Kommunbidrag per politikområde framgår nedan: Tabell 8: Budgetramar fördelat på politikområde (tkr). Politikområde Budget 2010 Förändring Budget 2011 Demokrati Omställningsbudget KS förvaltning Miljö och bygglov Barn och utbildning Arbete och socialtjänst Vård och omsorg Tillväxt Teknisk service Effektivitetskrav övergr Verksamheternas budgetram ,8 Finansförvaltning -11,7 0-11,7 Budget ,9 385,1 11

13 Härledning Politikområde Tabell 9: Härledning budgetramar 2011 fördelat på politikområde (tkr) Budget 2010 Prognos Personal kostnad 2,3 % Övrigt kostnad 1,6 % Struktur Kaptjänst Intäkts förändring Politiska beslut Rättelser Krav effektivitet Demokrati Omställningsbudget KS förvaltning Miljö och bygglov Barn och utbildn Arbete o socialtj Vård och omsorg Tillväxt Teknisk service Effektivitetskrav Summa Finansförvaltning Summa Tabell 10: Investeringar Beslutad investeringsram för år 2011 uppgår till 23,4 Mkr exklusive avgiftsfinanseriade verksamheter (1,1 mkr). I nedan tabell visas den prognos som samhällsutvecklingsenheten lämnat avseende nettoombudgetering mellan 2010 och Övergripande benämning Budget 2010 Budget Beslut 2010 inkl ombudg varav Netto ombudg. från 2009 Förslag beslut 2011 inkl prognos ombudg varav prognos netto ombudg. från 2010 Förslag beslut 2012 exkl prognos ombudg Förslag beslut 2013 exkl prognos ombudg Förslag beslut 2014 exkl prognos ombudg Tekniska övergripande Fastigheter övergripande Skol- och barnomsorgsfastigheter Kultur- och fritidsfastigheter Stadsparksfastigheterna Kommunstyrelsens fastigheter Omvårdnadsverksamhetens fastigheter Energibesparande åtgärder Gator mm Exploateringsområden Torget Hamnen Oförutsedda händelser, satsningar m.m Inventarier Summa skattefinansierad vht: S:a avgiftsfinansierad vht: Investeringsbudgeten kommer att färdigställas i höstens budgetarbete. Budget

14 Tabell 11. Specificering av vissa statsbidrag åren Statsbidrag Läs mer i cirkulär Tillfälligt konjunkturstöd, VÅP 2009 I bil 1? Nej 09:23 Kr/inv 525 Tillskott kommunalutj. VÅP 2009 I bil 1? Ja Ja 09:23 Kr/inv Tillfälligt konjunkturstöd BP 2010 I bil 1? Nej 09:55 Kr/inv 450 Tillskott kommunalutj. BP 2010 I bil 1? Ja 09:55 Kr/inv 301 Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA) I bil 1? Ja Ja Ja 09:55 Kr/inv Äldreomsorg anhörigstöd I bil 1? Nej Nej Nej Nej 09:55 Kr/inv * Utvidgad fastighetsavgift I bil 1? Nej Nej Nej 09:55 Kr/inv Undervisning asylsökande barn I bil 1? Ja 09:55 Kr/inv 5 Rektorsutbildning I bil 1? Ja Ja Ja 09:55 Kr/inv HPV-Vaccin I bil 1? Ja Ja Ja 09:55 Kr/inv Ändring skuldsaneringslagen I bil 1? Ja Ja Ja 09:55 Kr/inv 0,5 0,5 0,5 Reglering u-skott LSS (tillf.inf.bidrag) I bil 1? Ja Kr/inv -1,6 Nya skollagen I bil 1? Ja Ja 09:55 Kr/inv 3 6 Effektiviseringar nya gymnasieskolan I bil 1? Ja 09:55 Kr/inv -72 Förlängning nat.jmf.projekt (till ansl.1:3) I bil 1? Ja 09:55 Kr/inv -2 Komp förhöjt grundavdrag I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 Kr/inv Barnomsorgspeng I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 Kr/inv Allmän förskola 3-åringar I bil 1? Ja Ja 08:66 Kr/inv Höjt förbehållslopp SoL I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 Kr/inv

15 Läsa-skriva-räkna-satsning i skolan I bil 1? Nej Nej Nej 07:44 Kr/inv Skapande skola-satsning I bil 1? Nej Nej Nej 07:44 Kr/inv 6 6 Satsning psykiatri I bil 1? Nej Nej Nej 08:66 Kr/inv Nationella ämnesprov I bil 1? Ja Ja Ja 08:66 Kr/inv Yrkesvux (utbildningsdelen) I bil 1? Nej Nej Nej 08:66 Kr/inv Förskolelyftet I bil 1? Nej Nej Nej 08:66 Kr/inv Stöd till särskilda boenden för äldre I bil 1? Nej Nej Nej 06:69 Ersättning för frivillig maxtaxa inom Barnomsorgen (inkl. kvalitetssäkr.) Kr/inv I bil 1? Nej Nej Nej 03:77 Kr/inv Not: Vissa beräkningar ovan är omräknade för att åskådliggöra statsbidraget per invånare. Beloppet per invånare kan därför vara något avvikande mot det belopp som fastställs av staten. * Enligt BP för 2010 ska anhörigstödet ingå i det generella statsbidraget från och med Men trots skrivningar finns det inte med i statsbidragsramen för 2011 och framåt. Anhörigstödet ingår därför inte vare sig i bilaga 1 eller modellen Skatter och statsbidrag. 3.1 Anvisningar för verksamhets- och budgetplaneringen Beräkningsförutsättningar I tilldelning av 2011 års ramar har följande beräkningsförutsättningar beaktats: Budget 2010 kolumn 1 (Tabell 9) Planeringen har utgått ifrån budget Prognos 2010 kolumn 2 (Tabell 9) Kolumnen visar budgetuppföljning nr 2 jan-april 2010 d.v.s. stabiliteten i politikområdets budget Kolumnen ingår inte i beräkningen av budget Personalkostnader kolumn 3 (Tabell 9) Alla politikområden får en uppräkning av personalkostnaderna motsvarande 2,3 % (1,7% helår). De flesta avtal revideras under Viss justering gjord för läraravtalet och kommunal. Personalomkostnaderna (PO-pålägget) budgeteras med 43,3 % för alla grupper. PO-pålägget aktiveras även på baskonto 5152 intjänad semester. Arvoden för politiker utgår i utskotts- och nämndsarbete och har räknats upp med samma procentsats som övriga grupper i kommunen. Lönerevisionen hanteras inom ramen för kommunens ordinarie löneprocess. Mellanskillnaden mellan ovan tilldelning och det kommande årets nya avtalade lönenivåer blir ett tillskott eller ett effektivitetsuppdrag. Tilldelningen i denna kolumn får inte förknippas med en tanke om att man exakt blivit kompenserad för lönerevisionen. 14

16 Övriga kostnader kolumn 4 (Tabell 9) Prisuppräkning kompenseras under 2010 med 1,6 %. Nedan verksamheter: Intern priser: Köpande verksamhet kompenseras gentemot säljaren med ovan nivåer för personal och övriga kostnader. Förändringar i efterfrågan av interna tjänster hanteras inte i kommunstyrelsens fördelningspolitik, men ingår i PFÖ-arbetet. Kapitaltjänstkostnaden består av avskrivningar och intern ränta. Internräntan är oförändrad på 5 % under planperioden. Strukturförändringar kolumn 5 (Tabell 9) Strukturförändringar avser tre typer av förändringar som kan medföra ändrad kostnads- eller intäktssida inom politikområdet. De tre typerna är: 1. Regelförändringar, nya regler som påverkar politikområdet ekonomiskt. 2. Efterfrågeförändringar såsom fler/färre elever i grundskolan. 3. Omvärldspåverkan, såsom exempelvis lågkonjunkturens inverkan på försörjningsstöd i vår verksamhet. Kapitaltjänstkostnader kolumn 6 (Tabell 9) Vid större förändring anges aktuellt investeringsprojektet som medför ökade kapitaltjänstkostnader samt det omvända om någon större anläggning färdigavskrivs och därmed medför lägre kapitaltjänstkostnad för politikområdet. Ange varje effekt var för sig samt summera nettoeffekten. Kostnaden består av avskrivningar (SKL-riktlinjer) och intern ränta (5 %). Intäktsförändringar kolumn 7 (Tabell 9) I kolumnen redovisas det underlag som politikområdena lämnat in 15

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 12/ Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell

Ekonomi Nytt. Nr 12/ Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell Ekonomi Nytt Nr 12/2016 2016-08-15 Dnr SKL 16/04152 Mona Fridell 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99

Ekonomi Nytt. Nr 18/2014 2014-12-05. Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Ekonomi Nytt Nr 18/2014 2014-12-05 Dnr SKL 14/6627 Måns Norberg m.fl. 08-452 77 99 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetchefer Lt Redovisningschefer Lt Finanschefer Lt Landstingsekonomer Planeringsförutsättningar

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012

Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Ekonomiska planeringsförutsättningar budget 2009 2011, plan 2012 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budget 2009 2011, plan 2012. Den kommunala utdebiteringen

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum:

Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: Cirkulärnr: 07:45 Diarienr: 07/2567 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2007-09-24 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Planeringsförutsättningar PFÖ. 2013-2015 Hjo kommun

Planeringsförutsättningar PFÖ. 2013-2015 Hjo kommun Planeringsförutsättningar PFÖ 213-215 Hjo kommun 2 (2) 1. INLEDNING MED GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 2 1.1 PLANERINGSPROCESSEN... 2 2. ORGANISATION... 3 2.1 POLITISK ORGANISATION... 3 2.2 FÖRVALTNINGSORGANISATION...

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren 2015 2018

Budgetförutsättningar för åren 2015 2018 2015-02-19 1 (8) CIRKULÄR 15:7 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Måns Norberg m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2015 2018 I detta cirkulär presenterar vi: Ny skatteunderlagsprognos

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bilaga 1: Skatter & Bidrag 2011 2013 (kommunspecifik, endast till ekonomikontoren)

Bilaga 1: Skatter & Bidrag 2011 2013 (kommunspecifik, endast till ekonomikontoren) Cirkulärnr: 10:52 Diarienr: 10/3803 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Mona Fridell m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2010-08-17 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

EKONOMISKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

EKONOMISKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISKA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Budget 2011, plan 2012-2014 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budgetberäkningarna under perioden 2011 2014. Oförändrad

Läs mer

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1

Budgetprognos 2004:1. Tema. Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär. Budgetprognos 2004:1 Budgetprognos 2004:1 Tema Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär 1 Utjämning av kostnader och inkomster mellan kommuner en statlig affär Utgifterna för kommunsektorn uppgår

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Cirkulärnr: 09:45 Diarienr: 09/3309 Handläggare: Mona Fridell m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum:

Cirkulärnr: 09:45 Diarienr: 09/3309 Handläggare: Mona Fridell m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: Cirkulärnr: 09:45 Diarienr: 09/3309 Handläggare: Mona Fridell m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2009-08-14 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Bilaga 1: Skatter och bidrag (kommunspecifik, endast till ekonomikontoren) Bilaga 2: Definitivt taxeringsutfall 2006

Bilaga 1: Skatter och bidrag (kommunspecifik, endast till ekonomikontoren) Bilaga 2: Definitivt taxeringsutfall 2006 Cirkulärnr: 2006:81 Diarienr: 2006/2791 Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi & Styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2006-11-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren

Budgetförutsättningar för åren Cirkulärnr: 07:10 Diarienr: 07/1410 Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Sektionen för ekonomisk analys Datum: 2007-04-25 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Ekonomiska planeringsförutsättningar

Ekonomiska planeringsförutsättningar Ekonomiska planeringsförutsättningar Budget 2010, plan 2011-2013 Budgetförutsättningar Allmänt Följande förutsättningar har legat till grund för budgetberäkningarna under perioden 2010-2013 Oförändrad

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren 2015 2019

Budgetförutsättningar för åren 2015 2019 2015-10-08 1 (10) CIRKULÄR 15:29 Ekonomi och styrning Mona Fridell m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2015 2019 I detta cirkulär presenterar vi: Ny skatteunderlagsprognos

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10

Ekonomi Nytt. Nummer 13/2015 2015-08-17. Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Ekonomi Nytt Nummer 13/2015 2015-08-17 Dnr SKL 15/3862 Mona Fridell m.fl. 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 33 FINANSIERING BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 EKONOMI Sammandrag driftbudget 2011-2014 Belopp netto tkr Bokslut 2011 2012 2013 2014 Kommunalskatt o statsbidrag 6 047 876 6 111 950 6 185 196

Läs mer

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10

Region Skåne. Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport. Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering Granskningsrapport Audit KPMG AB 4 maj 2015 Antal sidor: 10 Intäktsbudgetering revisionsrapport_2.docx ABCD Region Skåne Granskning av intäktsbudgetering

Läs mer

Skatter & bidrag för landsting 2015

Skatter & bidrag för landsting 2015 Skatter & bidrag för landsting 2015 Så funkar det! Frågor besvaras av: Mona Fridell, telefon 08-452 79 10 e-post: mona.fridell@skl.se Måns Norberg, telefon 08-452 77 99 e-post: mans.norberg@skl.se Modellen

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015

Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015 PM 2017-02-02 1 (14) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius EJ Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015 Sammanfattning De mest pricksäkra prognoserna av

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren

Budgetförutsättningar för åren 2015-08-17 1 (10) CIRKULÄR 15:23 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Mona Fridell m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2015 2018 I detta cirkulär presenterar vi: Ny

Läs mer

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål

Mål och budget ram Övergripande finansiella mål Mål och budget ram 2015 Övergripande finansiella mål Utfall 2013 Budget 2014 Ram budget 2015 Ram plan 2016 Ram plan 2017 Ekonomi i balans Årets resultat, mnkr 27,5 12,2 2,2-10,5-24,3 Långfristiga skulder

Läs mer

Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 15:45 Diarienr: 15/06644 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anders Folkesson m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2015-12-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna PM 1 (6) Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Dalarna En dokumentation av skatteväxlingsberäkningen Måns Norberg 2017-03-05 2017-03-05 2 (6) Utjämningssystemet I Sverige har det sedan länge funnits

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Bilaga 5: Antalet insatser enligt LSS 2006 och 2007

Bilaga 5: Antalet insatser enligt LSS 2006 och 2007 Cirkulärnr: 08:32 Diarienr: 08/1814 Handläggare: Måns Norberg m.fl. Avdelning: Ekonomi & Styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2008-04-29 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Cirkulärnr: 2005:90 Diarienr: 2005/2177 Handläggare: Marcus Holmberg Henrik Berggren Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys

Cirkulärnr: 2005:90 Diarienr: 2005/2177 Handläggare: Marcus Holmberg Henrik Berggren Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Cirkulärnr: 2005:90 Diarienr: 2005/2177 Handläggare: Marcus Holmberg Henrik Berggren Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2005-10-03 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 16:45 Diarienr: 16/04152 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 16:45 Diarienr: 16/04152 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 16:45 Diarienr: 16/04152 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Mona Fridell m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2016-08-15 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning 2012-09-28 1 (8) CIRKULÄR 12:45 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Anders Folkesson m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Preliminära utfall av 2013 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSS-utjämning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren

Budgetförutsättningar för åren 2011-08-18 1 (11) CIRKULÄR 11:34 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Mona Fridell m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2011 2015 I detta cirkulär presenterar vi: Ny

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014

Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för åren 2013 och 2014 2014-01-07 1 (5) CIRKULÄR 14:2 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Måns Norberg Mona Fridell EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Samhällsbyggnad Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Innehållsförteckning 2(75)

Innehållsförteckning 2(75) Planeringsförutsättningar 2016-2018 2(75) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av kommunstyrelsens beslut 2015-06-03... 3 2. Inledning - God ekonomisk hushållning... 4 3. Planeringsprocessen... 4 4.

Läs mer

Preliminär utjämning 2009 m.m. Bilagor:

Preliminär utjämning 2009 m.m. Bilagor: Cirkulärnr: 08:69 Diarienr: 08/3615 Handläggare: Måns Norberg Derk de Beer Avdelning: Ekonomi & Styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2008-10-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Budgetförutsättningar för åren

Budgetförutsättningar för åren 2012-10-11 1 (10) CIRKULÄR 12:46 Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Mona Fridell m.fl. EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Budgetförutsättningar för åren 2012 2016 I detta cirkulär presenterar vi: Ny

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor:

Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m. Bilagor: Cirkulärnr: 2006:26 Diarienr: 2006/1185 Handläggare: Henrik Berggren Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2006-05-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik:

Läs mer

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun

Budget 2015 samt Långtidsplan i Arvidsjaurs kommun Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Arvidsjaurs kommun Om arbetet med att omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014 11 24 177 God ekonomisk hushållning (Kommunallagen

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Cirkulärnr: 09:58 Diarienr: 09/4231 Handläggare: Mona Fridell m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum:

Cirkulärnr: 09:58 Diarienr: 09/4231 Handläggare: Mona Fridell m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: Cirkulärnr: 09:58 Diarienr: 09/4231 Handläggare: Mona Fridell m.fl. Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2009-10-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-03-05 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Bilaga 1: Skatter och bidrag (kommunspecifik; endast till ekonomikontoren) Bilaga 2: Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Bilaga 1: Skatter och bidrag (kommunspecifik; endast till ekonomikontoren) Bilaga 2: Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Cirkulärnr: 2006:25 Diarienr: 2006/1129 Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Datum: 2006-04-27 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik Budgetförutsättningar

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 15:3 Diarienr: 15/0041 P-cirknr: Nyckelord: Handläggare: Måns Norberg Avdelning: Ekonomi och styrning Sektion/Enhet: Ekonomisk analys Extern medverkan: Datum:

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Allmänna bidrag till. 25 kommuner

Allmänna bidrag till. 25 kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun

Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun Revisionsrapport* Budgetprocessen och förslagen från SKL:s analysgrupp Vännäs kommun April 2007 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Övertorneå kommun ~ Budget 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010

Övertorneå kommun ~ Budget 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010 Övertorneå kommun ~ 2008 ~ Flerårsplan 2009-2010 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007 11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2008, flerårsplan 2009-2010 Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad och sysselsättning

Läs mer

Cirkulärnr: 15:7 Diarienr: 15/0868 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 15:7 Diarienr: 15/0868 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 15:7 Diarienr: 15/0868 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Måns Norberg m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2015-02-19 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Rubrik: Budgetförutsättningar

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 03/ Dnr SKL 17/00979 Mona Fridell

Ekonomi Nytt. Nr 03/ Dnr SKL 17/00979 Mona Fridell Ekonomi Nytt Nr 03/2017 2017-02-16 Dnr SKL 17/00979 Mona Fridell 08-452 79 10 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Vad är prognosen för 2014

Vad är prognosen för 2014 Vad är prognosen för 2014 Annika Wallenskog Tillväxt 2 BNP i Sverige, säsongrensad Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt Källa: SCB och Sveriges

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Cirkulärnr: 12:45 Diarienr: 12/5309 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:45 Diarienr: 12/5309 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:45 Diarienr: 12/5309 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anders Folkesson Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2012-09-28 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer