Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014"

Transkript

1 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

2

3 Ärende 1

4

5 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark Socialnämnden Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Förslag till beslut Socialnämnden godkänner riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sammanfattning Riktlinjerna för handläggning och verkställighet av äldre- och handikappomsorgen har reviderats. Tidigare riktlinje berörde både handläggning och verkställighet inom äldre- och handikappomsorgen. Den föreslagna riktlinjen har anpassats till nuvarande organisation med en myndighets- och beställaravdelning och en utföraravdelning. Revidering har även genomförts utifrån förändringar i gällande förskrifter samt av socialnämndens antagna beslut i aktuella frågor under perioden Som exempel kan nämnas delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter på gruppbostad och servicebostad enligt LSS. Rutiner för utförarens genomförande är borttagna. Ny information med anledning av förbättringar i biståndsenhetens verksamhet, är markerade med röd text. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse den Riktlinjer för biståndsentens handläggning enligt lagen stöd och service (LSS) Ärendet Revidering har skett av riktlinjer för handläggning och verkställighet av äldreoch handikappomsorgen. Den del av riktlinjen som har rört LSS antogs år 2006 och har sedan dess reviderats två gånger. Vid denna revidering har en riktlinje delats upp i två separata riktlinjer, en riktlinje för biståndsenhetens handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) och en riktlinje för handläggning enligt LSS. Anledning till att riktlinjen delats upp är dels för att förenkla användandet för biståndsenheten, men även att förtydliga skillnaden mellan de olika lagstiftningarna. LSS utgör ett komplement till socialtjänstlagen och annan lagstiftning och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt SoL eller andra lagar. LSS syftar till att garantera personer med omfattande och

6 2(2) varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. De föreslagna riktlinjerna har också anpassats till nuvarande organisation med en myndighets- och beställaravdelning och en utföraravdelning, samt reviderats utifrån förändringar i gällande lagstiftning samt socialnämndens beslut i aktuella frågor under perioden Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet SOSFS 2011:9 åligger det den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detaljerade beskrivningar och rutiner för utförare har därmed tagits bort. Utförare ska själva upprätta processer och rutiner som beskriver hur genomförande ska ske för att uppnå den kvalitet och det resultat som myndighets- och beställaravdelningen beslutat om. Barnperspektiv Socialnämnden bedömer att ärendet inte berör barn på så sätt att det ovan angivna beslutsförslaget kan stå i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Desirée Sjölin Lundberg Avdelningschef Bilaga; Riktlinjer för biståndsentens handläggning enligt lagen om stöd och service

7 Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Förslag till Socialnämnden Riktlinjer fastställda 2014 xxxxxx Diarienummer

8 Innehåll Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)... 0 Inledning... 3 Lagar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten Insatser enligt lagen om stöd och service(lss)... 4 LOV- lagen om valfrihet avlösare och ledsagarservice... 4 Valfrihet i utformning av personlig assistans... 5 Rätt till insats- Personkretstillhörighet enligt LSS... 5 LSS 9 Insatserna för särskilt stöd och service Rådgivning och annat personligt stöd Biträde av personlig assistent enligt 9 2 LSS... 6 PERSONLIG ASSISTANS HÖGST 20 TIMMAR PER VECKA... 7 PERSONLIG ASSISTANS MER ÄN 20 TIMMAR PER VECKA... 7 ÅLDERSGRÄNS FÖR PERSONLIG ASSISTANS... 7 PERSONLIG ASSISTANS TILL BARN... 7 ANDRA PERSONLIGA BEHOV... 7 PERSONLIG ASSISTANS FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING... 8 FÖRÄLDRAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING... 8 BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING... 8 PERSONLIG ASSISTANS OCH BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE... 8 PERSONLIG ASSISTANS OCH DAGLIG VERKSAMHET... 9 PERSONLIG ASSISTANS OCH KORTTIDSVISTELSE - BARN/UNGDOM... 9 PERSONLIG ASSISTANS OCH LEDSAGARSERVICE Ledsagarservice enligt 9 3 LSS Biträde av kontaktperson enligt 9 4 LSS Avlösarservice i hemmet enligt 9 5 LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag samt under lov enligt 9 7 LSS Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 8 LSS Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 9 LSS GRUPPBOSTAD SERVICEBOSTAD ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD FÖR VUXNA Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig enligt 9 10 LSS Individuell plan enligt 10 LSS

9 Handläggning av insatser enligt LSS Handläggning av ett ärende Barnperspektivet Ansökan Utredning LSS Bedömning Beslut LSS Kommunicering av utredning Beslutsmeddelande och information hur man överklagar Rättelse och omprövning av beslut Delegation Dokumentation Beställning Verkställighet av insats Rimlig tid för verkställighet av boende Genomförandeplan Uppföljning Nyprövning Vistelsebegreppet Ansökan om förhandsbesked enligt 16 LSS Myndigheternas serviceskyldighet Avgifter och ersättningar Avgifter Övrigt Färdtjänst och riksfärdtjänst Sekretess Synpunkts- och klagomålshantering Lex Sarah God man och förvaltare FÖRVALTARE Behandling av uppgifter (Personuppgiftslag PUL) Samtycke

10 Inledning Handläggning och utförande av bistånd och insatser ska ske enligt gällande lagstiftning, praxis, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt utifrån socialnämndens riktlinjer för verksamheten. Dessa riktlinjer följer Upplands- Bros delegationsförteckning, ledningssystem för kvalitet samt fastlagda rutiner och processer. I handläggning av bistånd/insatser ska handläggarna alltid utgå utifrån den enskildes behov och önskemål vid tillämpning av gällande lagstiftning, praxis, föreskrifter, allmänna råd och nämndens riktlinjer. Nedan anges de mest vanligen förekommande regelverk som är tillämpliga vid handläggning av ärenden enligt LSS Lagar, föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten Lagen om stöd och service (LSS) Socialtjänstlagen (SoL) Förvaltningslagen (1986:223), FL (15) Lag (1993:389) om assistansersättning, LASS Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförsäkringsbalken (SFB 51 kap) SOSFS 2006:5 (S) Socialstyrelsen föreskrift och allmänna råd vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Handläggning och dokumentation, Socialstyrelsen, Artikel nr: SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SoL, LVU, LVM, och LSS SOSFS 2011:5 (S) Lex Sarah FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) Lagen om valfrihet (LOV) Föräldrabalken Personuppgiftslagen (PUL) Vid framtagande av dessa riktlinjer har ett flertal andra kommuners riktlinjer legat till grund, bl.a. Stockholm, Örebro, Uppsala, Kumla och Karlskoga kommun samt de riktlinjer som finns i andra verksamheter i Upplands-Bro kommun 3

11 1 Insatser enligt lagen om stöd och service(lss) LSS utgör ett komplement till socialtjänstlagen och annan lagstiftning och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som den enskilde kan ha enligt SoL eller andra lagar. LSS syftar till att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Den verksamhet som bedrivs med stöd av LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 LSS). Innehållet i denna bestämmelse ger uttryck för de bärande principerna i svensk handikappolitik, dvs. tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Målet för verksamheten bör vara att människor med omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt. Insatserna ska vara så utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Bistånd enligt lagen om stöd och service (LSS) handläggs av biståndsenheten inom avdelning för myndighet och beställare i Upplands-Bro kommun. Biståndsenheten utreder och beslutar om riksfärdtjänst, kundcenter utreder behov om färdtjänst. LOV- lagen om valfrihet avlösare och ledsagarservice Den 24 november 2011 beslutade Upplands-Bro kommun att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) (2008:962) inom hemtjänst enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL) samt inom avlösar-/ledsagarservice som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Kommunens biståndshandläggare fattar beslut om insats. Utföraren ska utifrån den enskildes val och biståndshandläggarens beställning utföra insatsen. Biståndshandläggaren lämnar beställningen till den leverantör som den enskilde har valt som utförare. Biståndsenheten ska vara behjälplig med information om vilka utförare den enskilde kan välja mellan. En brukare har alltid rätt men ingen skyldighet, att välja och byta leverantör. Om brukaren inte kan eller avstår att välja utförare går uppdraget till kommunens egenregi. Byte av utförare kan ske fyra gånger per år och ska verkställas skyndsamt och inom tre månader. 4

12 Valfrihet i utformning av personlig assistans Den enskilde kan få insatsen genom kommunens enhet för personlig assistans eller genom att den enskilde får ekonomiskt stöd så att han eller hon själv kan var arbetsgivare för den personliga assistenten. Den enskilde kan också anlita annan, exempelvis kooperativ eller ett assistansföretag, som arbetsgivare. Rätt till insats- Personkretstillhörighet enligt LSS För att få insats enligt LSS ska den enskilde tillhöra lagens personkrets och ha ett utrett behov av sökt insats. Behovet ska faktiskt inte vara tillgodosett på annat sätt. PERSONKRETS 1 Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Funktionsnedsättningen skall vara dokumenterad via intyg från läkare, psykolog etc. Beslut om personkretstillhörighet bör vara en del av beslutet om insats och grundas på en utredning av sambandet mellan funktionshindret och behovet av stöd. Personkretstillhörigheten ska prövas varje gång någon begär en insats och sättas i samband med de insatser som söks. Personkretstillhörighet grundar sig på en diagnos. Kriterierna finns i ICD 10 (WHO) och DSM V (APA). PERSONKRETS 2 Avser personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Skall vara dokumenterat via intyg från läkare, psykolog etc. PERSONKRETS 3 Funktionshindret, som kan vara såväl fysiskt som psykiskt, ska samtidigt vara stort, varaktigt och inte orsakat av normalt åldrande förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och föranleda ett omfattande behov av stöd eller service Samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att den enskilde ska omfattas av personkrets tre. LSS 9 Insatserna för särskilt stöd och service 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar, 51 kap. socialförsäkringsbalken 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5

13 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480). 1 Rådgivning och annat personligt stöd En person har rätt till insatsen rådgivning och annat personligt stöd om han/hon har behov av sådan hjälp i sin livsföring och om behovet inte tillgodoses på annat sätt (7 LSS). Förutsättningen är att insatsen ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder och avser rådgivning och annat personligt stöd (9 1 LSS). Råd och stöd är insatser som är begränsade och av allmänt stödjande karaktär. Insatser som är varaktiga, kontinuerliga och har en klar målsättning bör definieras som behandling. Insatsen skall vara ett komplement till och inte en ersättning för exempelvis habilitering eller rehabilitering 2 Biträde av personlig assistent enligt 9 2 LSS Insatsen biträde av personlig assistent ges till personer med omfattande funktionshinder och är ett personligt utformat stöd som ska ge den enskilde ökad möjlighet att leva ett självständigt liv. Med grundläggande behov avses sådana mycket personliga angelägenheter som personlig hygien, att inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskildes behov. Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har rätt att få hela hjälpbehovet tillgodosett genom denna insats. Tid som inkluderar städning, inköp och liknande uppgifter räknas in i det totala behovet av personlig assistans. Den som enbart har behov av motivations- och aktiveringsinsatser har inte rätt till personlig assistans. Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts. (SFS 2010:480) 6

14 PERSONLIG ASSISTANS HÖGST 20 TIMMAR PER VECKA Kommunen beslutar om personlig assistans om de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka och biståndsenheten ansvarar för kostnader för de 20 första timmarna. Önskas en tillfällig utökning och den enskilde har ett SFB/LSS-beslut kan ansökan om detta ske hos kommunens handläggare. Önskas en stadigvarande utökning och den enskilde har ett SFB -beslut ska ansökan ske hos försäkringskassan. Om det i kommunens utredning framkommer att det grundläggande behovet är större än 20 timmar per vecka ska kommunens handläggare göra en anmälan till försäkringskassan för bedömning och beslut enligt SFB. PERSONLIG ASSISTANS MER ÄN 20 TIMMAR PER VECKA Om behovet av personlig assistans är omfattande och de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka kan den enskilde enligt ovan ha rätt till assistansersättning. Beslut om assistansersättning fattas av försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken (SFB). ÅLDERSGRÄNS FÖR PERSONLIG ASSISTANS Rätten till personlig assistans enligt LSS finns kvar när den enskilde fyller 65 år endast om: 1. insatsen har bifallits innan han eller hon har fyllt 65 år 2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir bifallen. Insatsen personlig assistans kan kvarstå efter att den enskilde fyllt 65 år om någon av ovanstående punkter är uppfyllda, men insatsen får inte utökas efter det att den insatsberättigade fyllt 65 år. Handläggarna bör i SFB- ärenden göra en uppföljning i samband med personens 65-årsdag. Den som har beslut om personlig assistans och som efter 65 år får ett utökat behov av vårdoch omsorgsinsatser, kan ansöka om hemtjänst som ett komplement till personlig assistans, och prövas enligt SoL av biståndshandläggare. Observera att insatsen hemtjänst i assistansliknande form inte finns inom äldreomsorgen. PERSONLIG ASSISTANS TILL BARN Barn kan i särskilda fall få personlig assistans. Det kan röra sig om barn med omfattande funktionshinder för vilka föräldraansvaret i kombination med barnomsorg och skola inte räcker. Barnens omvårdnadsbehov ska vara omfattande under hela dygnet eller stor del av dygnet. Vid ansökan om personlig assistans bör föräldrarna informeras om att eventuellt vårdbidrag ofta reduceras till följd av att barnet beviljas personlig assistans. Det är vårdnadshavarnas ansvar att informera försäkringskassan om de förändrade förhållandena. ANDRA PERSONLIGA BEHOV Den som har rätt till personlig assistans bör beviljas stödet i sådan omfattning att även andra personliga stödinsatser täcks in. För de personer som omfattas av SFB beviljad av försäkringskassan, avsätts delar av ersättningen till omkostnad för assistenten för att möjliggöra aktiviteter. Den enskilde bekostar sina egna utgifter. Assistenten ska kunna hjälpa den enskilde i arbetet, med att göra sig förstådd och själv ta emot information, med den personliga omsorgen som behövs samt som ledsagare vid 7

15 förflyttning och olika aktiviteter. Assistenten ska även utföra arbetsuppgifter som annars utförs av den sociala hemtjänsten enligt SoL. (Prop. 1992/93:159 s ) Tid som inkluderar städning, inköp och liknande uppgifter ska då räknas in i det totala behovet av personlig assistans. Upplands-Bro kommun har fram till en samverkans överenskommelse med primärvården som styr delegeringsförfarandet gällande hälso- och sjukvårdsinsatser till personer i Upplands-Bro kommun som omfattas av LSS och LASS. Överenskommelsen innebär bl.a. att kommunens personal kan genom delegering från primärvården utföra en hälso- och sjukvårdsarbetsuppgift. (ref till Överenskommelse om samverkan ) PERSONLIG ASSISTANS FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personer med enbart psykisk funktionsnedsättning kan vara berättigade till personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där karaktären och omfattningen av den psykiska funktionsnedsättningen medför behov av hjälp med de grundläggande behoven, personkrets tre, samt att alla dess kriterier ska vara uppfyllda. FÖRÄLDRAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Omvårdnad av barn till en förälder med funktionsnedsättning är principiellt inte en uppgift för personlig assistent. Det är ändå naturligt att assistenten under barnets första tid även hjälper föräldern med den praktiska omvårdnad av barnet som han eller hon inte kan ge själv. Detta utesluter inte att barnet kan ha behov av andra eller ytterligare insatser. (Prop. 1992/93, s. 66 och 176) Behovet av personlig assistans i föräldrarollen varierar efter hand som barnet växer och utvecklas och är störst under de första åren i barnets liv. Bedömningen av hur länge viss omvårdnad av barnet bör anses ingå i förälderns personliga assistans måste avgöras i varje enskilt fall. Stödets karaktär av en nära personlig relation bör vara avgörande för om insatsen ska ges av förälderns personliga assistent eller på annat sätt (Prop. 1992/93, s. 66, RFV:s vägledning nr 2003:6 Version 2) BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Vårdnadshavare/förälder till barn med funktionsnedsättning har ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden. Föräldrar ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och att barnet får den tillsyn som han/hon behöver med hänsyn till ålder, utveckling och andra omständigheter. Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning gör betydligt större insatser och kan då behöva stöd i olika former. Barn med funktionsnedsättning har ofta särskilda behov av stöd i barnomsorg, skola och under fritid. Behov av extra resurser för barn med funktionsnedsättning inom exempelvis barnomsorg och skola är inte något som omfattas av personlig assistans enligt LSS. Behov av extra resurser är respektive verksamhets ansvar. PERSONLIG ASSISTANS OCH BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I bostad med särskild service, gruppbostad ska det finnas fast bemanning som i huvudsak täcker den enskildes hela hjälpbehov. Servicebostad har ett visst fast basstöd av anställd 8

16 personal. I annan särskilt anpassad bostad som anvisas av kommunen kan stödbehovet tillgodoses t.ex. med personlig assistans eller boendestöd. PERSONLIG ASSISTANS OCH DAGLIG VERKSAMHET I insatsen daglig verksamhet enligt LSS ingår omvårdnad. Den enskilde ska få all den omvårdnad som han eller hon behöver för att klara av att delta i daglig verksamhet genom den personal som redan finns i daglig verksamhet. Den enskilde kan beviljas personlig assistent enligt LSS eller SFB vid vistelse i daglig verksamhet. Särskilda skäl för detta kan vara att den enskilde har ett nödvändigt behov att ha en person nära knuten till sig hela tiden. Denna person ska vara nödvändig för den enskildes kommunikation eller för att personen har speciell och nödvändig kompetens. Om särskilda skäl anses föreligga ska dessa styrkas genom särskild utredning, läkarintyg etc. PERSONLIG ASSISTANS OCH KORTTIDSVISTELSE - BARN/UNGDOM Korttidsvistelse kan beviljas den enskilde som ett led i självständighetsträning. Den del av SFB ersättningen som är avsedd att täcka kostnader för den personliga assistenten i samband med aktiviteter kan användas utan särskilt beslut. PERSONLIG ASSISTANS OCH LEDSAGARSERVICE Om den sökande har insatsen personlig assistans enligt LSS och/eller SFB ingår ledsagning i den personliga assistansen uppgifter. 3 Ledsagarservice enligt 9 3 LSS Den 24 november 2011 beslutade Upplands-Bro kommun att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) (2008:962) det betyder att alla som har beslut om avlösar- och ledsagarservice, LSS, har möjlighet att välja mellan kommunal och privat utförare. Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet. Ledsagarservice ges i syfte att underlätta kontakter med andra och därmed bryta isolering. Varje beslut ska verkställas inom skälig tid. Rekrytering ska ske i dialog med den enskilde för att skapa en långsiktigt bra lösning. Ledsagarservice är en regelbunden insats i första hand knuten till aktiviteter i närmiljön. Den ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet, att besöka vänner eller bara promenera. Vid behov inkluderar ledsagarservicen den omvårdnad som kan behövas för att insatsen ska kunna genomföras. Det kan till exempel vara hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid måltidssituationer och toalettbesök. Generell omvårdnad ingår dock inte i insatsen ledsagarservice. Ledsagarservice beviljas i regel inte till personer som har beslut om bostad med särskild service verkställt, då kultur- och fritidsaktiviteter ingår i boendet. Detta gäller även ledsagarservice för semesterresa där brukaren har beslut om bostad med särskild service. Om den enskilde är beviljad 9

17 personlig assistans enligt LSS eller SFB ingår ledsargarservice i den insatsen. Någon ledsagning utöver detta beviljas inte. LEDSAGARE VID SEMESTERRESOR Av kammarrätternas praxis framgår att en individuell utlandsresa till ett mer avlägset land rent generellt inte kan vara en nödvändighet för att en person skall anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Däremot har Regeringsrätten i RÅ 2003 ref. 79 ansett att det är rimligt att en person i aktiv ålder någon gång under livet ges möjlighet att göra en resa till närliggande länder. Med närliggande länder avses Europa 4 Biträde av kontaktperson enligt 9 4 LSS Kontaktperson är ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning som saknar gemenskap med andra t ex anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang. Syftet med insatsen skall vara att bryta isolering. I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den sökandes övriga nätverk, t ex närstående, arbetskamrater, grannar, god man och personal vägas in. Personer som har bostad med särskild service ska i regel få hjälp av personalen på boendet att bryta isolering och hitta lämpliga fritidsaktiviteter och därmed inte beviljas kontaktperson. Beslut om kontaktperson (stödfamilj) ska verkställas inom skälig tid. Rekrytering av personal ska ske i dialog med den enskilde för att skapa en långsiktigt bra lösning. Något krav på särskild yrkeskompetens ställs inte. Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i hemmet, telefonkontakt och gemensamma aktiviteter. Den sökande har ett stort inflytande i valet av kontaktperson, dock bör kontaktpersonen inte ha någon roll i personens liv, exempelvis en familjemedlem. Ett normaluppdrag för en kontaktperson är att exempelvis ha telefonkontakt med den enskilde en gång per vecka samt att de träffas två gånger per månad. Kontaktpersonen ersätts med en arvodes- och en omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen, utgår enligt SKL, i intervallet procent basbeloppet. 5 Avlösarservice i hemmet enligt 9 5 LSS Den 24 november 2011 beslutade Upplands-Bro kommun att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) (2008:962) det betyder att alla som har biståndsbeslut om avlösaroch ledsagarservice, LSS, har möjlighet att välja mellan kommunal och privat utförare. Syftet med insatsen är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora funktionsnedsättningar ska få en möjlighet till vila och att genomföra egna aktiviteter. Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt, men givetvis får avlösaren och den funktionshindrade lämna hemmet för att till exempel gå på promenad, till lekplatsen eller liknande aktivitet i närområdet. 10

18 Insatsen ska inte beviljas för att anhöriga ska arbeta. Insatsen ska inte användas i situationer som orsakas av den enskildes ändrade förhållanden, till exempel sjukdom vid skolgång eller genom ändrade tider i annan verksamhet. I avlösarservice ingår omvårdnad men inga hushållsysslor eller hämtar/lämnar på förskola/fritidshem/skola. Avlösningen gäller endast den som är beviljad insatsen, ej syskon. Beslut om insatsen ska verkställas inom skälig tid. Rekrytering ska ske i dialog med den enskilde. Biståndsbeslutet gäller som regel ett visst antal timmar per vecka, är tidsbegränsat och förlängs alternativt omprövas om behovet ändras. Avlösarservice beviljas inte personer som har personlig assistans eller bor i bostad med särskild service. Avlösning kan vara såväl regelbundet återkommande som en insats vid akuta behov. Den ska kunna ges alla tider på dygnet. Insatsen beviljas huvudsakligen till barn men även till vuxna. Vid behov av avlösarservice hos barn där föräldrarna har delat föräldraansvar och är särbo ska det beaktas att det förekommer en naturlig avlastning. Föräldrar till funktionshindrade barn behöver ofta avlösning för vila eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Insatsen ska utformas efter det enskilda barnets behov och önskemål. Avlösning kan innebära att man gör en utflykt utanför hemmet med barnet. 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 6 LSS Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels att en person med funktionsnedsättning ska erbjudas miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga genom insatsen ska få möjlighet till avlösning i omvårdnadsarbetet och vila. Korttidsvistelse kan vara en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Beslut om korttidsvistelse ska verkställas skyndsamt. Planering sker i dialog med den enskilde för att ge långsiktigt bra lösning. Korttidsvistelse kan också ges som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn och föräldrar. Det är betydelsefullt för att den enskildes så småningom, med stöd, ska kunna skapa sig ett mer självständigt liv. Korttidsvistelse kan ges i form av korttidshem eller i annan familj, korttidsfamilj. Sommarläger och kollo kan också utgöra en form av korttidsvistelse. Vid behov av korttidsvistelse hos barn där föräldrarna har delat föräldrar ansvar och är särbo ska det beaktas att det förekommer en naturlig avlastning. Resor till och från korttidsvistelse ingår inte. Särskild prövning kan göras enligt SoL om det finns starka skäl och den enskilde eller anhöriga saknar möjlighet att ordna transporten. 11

19 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag samt under lov enligt 9 7 LSS Denna insats är i första hand avsedd för ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar som har förvärvsarbetande föräldrar. Behovet ska finnas i anslutning till, före eller efter skoldagen samt under skollov och studiedagar. Beslutet kan beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till och med gymnasieskolans slut. Samråd sker med utbildningskontoret. Handläggarna ska vid utredning inför beslut göra en tydlig prövning av behovet, d.v.s. att föräldrarna är förvärvsarbetande eller studerande. Korttidstillsyn kan även bifallas om barnet har särskilda behov av social samvaro med andra barn Beslut om korttidstillsyn ska verkställas omedelbart. Planering sker i dialog med den enskilde för att skapa en långsiktigt bra lösning. 8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 8 LSS Barn och ungdomar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller en bostad med särskild service. Beslut om boende ska verkställas omedelbart. Planering sker i dialog med den enskilde för att skapa en långsiktigt bra lösning. Vid ansökan om elevinternat inom pendlingsavstånd från hemmet ska särskild prövning göras av den enskildes samlade syfte med och behov av insatsen/boendet För personer som bor i gruppbostad är huvudregeln att den enskildes samlade behov ska tillgodoses av personalen. I insatsen ska det finnas utrymme för individuella fritids- och kulturaktiviteter. Boende i familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Insatsen är ett komplement till barnets boende i den egna familjen. Ett familjehem som tar emot ett barn med funktionsnedsättning måste uppfylla samma krav som de familjehem som tar emot barn med stöd av socialtjänstlagen. Det krävs sålunda en noggrann utredning innan familjehemmet kan godkännas för det enskilda barnet. Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna boendet, enligt LSS 20. Kommunen tar ut en avgift som för varje tid motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Beräkningen ska göras på var och en av föräldrarna, även om de är sammanboende. 12

20 9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt 9 9 LSS I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter framgår att en person som bor i bostad med särskild service för vuxna har denna som sin privata och permanenta bostad. I denna bostad ska den enskilde få hela sitt behov av stöd, service och omvårdnad tillgodosett på ett sådant sätt att det ger honom eller henne goda levnadsvillkor. Fritids- och kulturella aktiviteter i gruppbostad och service bostad ska erbjudas såväl individuellt som i grupp. Beslut om boende ska verkställas inom tre månader. Planering sker i dialog med den enskilde för att skapa en långsiktigt bra lösning. För bostad med särskild service krävs extra planering för att kunna erbjuda ett boende med stöd som är avpassat efter den enskildes behov. GRUPPBOSTAD Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfatande tillsynds-och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter med tillgång till gemensamt utrymme. Det ska finnas tillgång till ett fast personalstöd dygnet runt. I bostad med särskild service bor man för lång tid eller livslångt. För personer som bor i gruppbostad ska den enskildes samlade behov tillgodoses av personalen. Om det är möjligt skall målet vara att den enskilde kan flytta till ett eget boende. I insatsen ska det finnas utrymme för enskild fritids och kulturaktivitet under veckan (9 c LSS) vilket innebär att den enskilde kan få stöd med fritidsaktiviteter i boendet samt minst en fritidssysselsättning som den enskilde tycker om per vecka utanför hemmet om han eller hon behöver det. Gruppbostad kan bifallas när den enskilde; inte klarar ett vanligt boende trots stöd samt har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov dygnet om och att mer kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig Upplands-Bro kommun har fram till en samverkans överenskommelse med primärvården som styr delegeringsförfarandet gällande hälso- och sjukvårdsinsatser till personer i Upplands-Bro kommun som omfattas av LSS och SFB (51 kap). Överenskommelsen innebär bl.a. att kommunens personal kan genom delegering från primärvården utföra en hälso- och sjukvårdsarbetsuppgift. (ref till Överenskommelse om samverkan ) SERVICEBOSTAD Servicebostad är avsedd för personer med behov av ett fast personalstöd där service och omvårdnad kan ges under dygnet utifrån den enskildes behov. Servicebostaden kan för vissa personer med funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad. Möjlighet skall finnas för att ha tillgång utrymme för service och gemenskap. 13

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 69:2011. Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 69:2011 Personkrets 3 och personlig assistans för barn enligt LSS Utveckling av utrednings- och bedömningsinstrument för LSS-handläggare Christina

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer