SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5. Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter..."

Transkript

1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter... 5 Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt... 5 Utveckling och utprovningen... 6 I särskolan... 7 RESULTAT... 8 Svårigheter och förmågor... 8 Generalisera Planera Lösningar Pengar som en visuell mängd Referens Skilda kassor Bild och ljudstöd Kategorisering som bygger på vanor Individuella bildprislistor Tillgång till bilder Stödpersonalens kompetens Övningsmaterial Exempel på övning Individualisering SLUTSATSER OCH KOMMENTARER

2 Sammanfattning Bakgrund Personer med utvecklingsstörning har svårigheter att hantera pengar självständigt. Det har funnits ett stort behov av kompenserande stöd. Syfte och mål Målet med projektet var att utveckla och pröva en grundprincip för ekonomiska storheter. Ett program som kan fungera som hjälpmedel skulle utvecklas och utprovas mot brukare i hemmiljö och på särskolor. Genomförande Såväl svårigheter som förmågor har prövats i praktiken. Utveckling av programvara och metoder har skett i nära samarbete mellan Trollreda Resurscenter och Handitek AB. Grundprincipen för att presentera ekonomiska storheter har utvecklats i samarbete med Anders Bond och Kerstin Göransson på FUB:s stiftelse ala. Resultat Ett program där brukarna undersöker sina egna pengar och jämför det med individuella prislistor har utvecklats. Svårigheten att förstå siffror och summor har löst genom att visa pengasummor som visuella mängder. Programmet gör det möjligt att planera och att kontrollera konsekvenser av beslut. Ett flertal övningar, som gör det möjligt att använda programmet i skolan, har utvecklats. Slutsats Ett mycket intressant hjälpmedel har utvecklats, som kan komma att öka möjligheterna till självständigt hanterade av privatekonomin för personer med utvecklingsstörning på ett dramatiskt sätt. Vi har också utvecklat många praktiska övningar som visat att programmet och metoden att presentera ekonomiska storheter fungerar i praktiken. 3

3 Bakgrund Hantering av den privata ekonomin och hantering av tid är sannolikt de två områden som ger störst problem för personer med utvecklingsstörning idag. När det gäller hantering av tid har det på senare år gjorts en hel del, bland annat tidshjälpmedlet Kvarturet och olika planeringsinstrument, både manuella och datorbaserade. Hanteringen av den egna ekonomin är mer komplext. Summorna som man hanterar varierar i storlek från enstaka kronor till flera tusentals kronor. Pengar förbrukas också i förhållande till en tidsperiod, vilket ställer krav på tidsuppfattningen. Exempel på svårigheter Svårigheter att hantera pengar visar sig som många konkreta problem. Det kan vara att pengar, som ska räcka hela veckan, tar slut första dagen. Det kan vara ständiga dubbelköp av varor eftersom man inte har någon planering eller minnesstöd med sig. Man kan få lämna tillbaka varor när det visar sig i kassan att pengarna inte räcker. Några personer löser situationen genom att alltid köpa samma saker och alltid ha med sig samma sedel. Många betalar alltid med stora sedlar och använder inte växelpengarna utan samlar på sig massor av mynt och småsedlar, som till slut blir ganska stora belopp. Några vågar inte gå och handla själv fast man behöver kompletteringshandla eftersom man inte vet om pengarna räcker. Direkt i samhället En annan faktor som gör det svårt är att man hanterar pengar direkt mot samhället. De flesta andra aktiviteter i det dagliga livet gör man hemma eller i kända och trygga miljöer, men pengar använder man enbart i samhälliga miljöer. Det skapar ofta stress och man gör saker man inte skulle göra om man i lugn och ro kunde planera och hålla planeringen i minnet. Vanliga exempel är impulsköp och stark rutinbundenhet. Förutsättningar Trollreda Resurscenter och Handitek AB har fått stöd till projektet Ekonomihantering för personer med utvecklingsstörning för att försöka skapa och prova ut hjälpmedel och metoder som gör det möjligt för personer med utvecklingsstörning att hantera sin privatekonomi mer självständigt. Utprovningsarbetet och utformningen av det pedagogiska materialet har finansierats genom stöd från ITiP-projektet. Programutvecklingen har finansierats genom produktionsstöd (lån) från Hjälpmedelsinstitutet och genom egenfinansiering. Under projektets gång har Trollreda Resurscenter och Handitek AB fått ytterligare stöd av ITiP-projektet för att gå vidare med arbetet i ett andra steg med inriktning på mer övergripande privatekonomiska frågeställningar som att göra upp och få grepp om sin budget, överblicka sparplaner, praktisk hantering av betalningar osv. I steg 2 skall även behoven för personer med psykiska funktionshinder beaktas. 4

4 Syfte och mål Det övergripande målet med projektet har varit att med stöd av informationsteknik ge personer med utvecklingsstörning möjlighet att hantera sin ekonomi mer självständigt. Projektet har omfattat: Formulering av grundprincip för att presentera ekonomiska storheter Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt Utveckling/utvärdering av programvaror i en dynamisk utprovningsprocess Genomförande Utveckling av princip för att presentera ekonomiska storheter Under utvecklingen av den grafiska principen för att presentera ekonomiska storheter samarbetade vi med stiftelsen ala (Anders Bond och Kerstin Göransson). Flera olika alternativ diskuterades. Samtliga alternativ byggde dock på mängdlära, dvs. ekonomiska storheter presenteras grafisk för att ge en visuell uppfattning om storlek. Den princip vi valde ser ut enligt nedan. Rektanglarna i horisontell led motsvarar 10 kr och därmed de liggande staplarna i vertikal led 100 kr. (Hur detta utnyttjas förklaras mer ingående senare i rapporten) Utveckling av enkelt hjälpargränssnitt Hjälpargränssnitt är det gränssnitt stödpersoner använder för att göra inställningar och anpassa program till brukare. Vi hade konstaterat med våra tidigare programvaror Bildfabriken och 5

5 HållKoll att den vanligaste anledningen till att programmen inte användes på ett bra sätt var att stödpersoner inte klarade av att anpassa programmen. Bland den personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning är datorkompetensen minst sagt varierande, en del är fantastiskt duktiga medan andra överhuvudtaget aldrig använt en dator. Efter en hel del funderande kom fram till att utnyttja den så kallad Wizard-principen, dvs. användaren börjar med att välja vad hon/han vill göra, sedan leds man genom en sekvens där man bara kan gå framåt och bakåt. Vi började med att applicera principen på programmet Bildbaskontoret ett program som gör det möjligt för stödpersoner att skapa egna bildbaser. Föregångaren Bildbasgeneratorn gör exakt samma sak, men kräver mer av användaren. För att utbilda stödpersonerna/lärarna runt utprovarna ordnade vi sammanlagt tio utbildningstillfällen. Utbildningarna gav också kreativa synpunkter på programmet och gränssnittet i Hjälparläget Utveckling och utprovningen Utveckling av programvaran, programmet MinKassa, och metoder har skett i nära samarbete mellan Trollreda Resurscenter och Handitek AB. Utvecklingen har kontinuerligt anpassats efter erfarenheter som gjorts under utvärderingsarbetet. Utprovningen har genomförts i tre olika scenarier, dels i två referensgrupper, dels hemma hos brukare och dels i särskolan. Referensgrupper Den ena referensgruppen består av personer med måttlig utvecklingsstörning, den andra av personer med lindrig utvecklingsstörning. Gruppen med måttlig utvecklingsstörning har vi träffat regelbundet under flera år och diskuterat problem och prövat lösningar tillsammans med. Personerna i referensgrupperna bor alla i egna lägenheter men med olika mycket stöd från personal. Vi har träffat båda grupperna regelbundet för att diskutera ekonomiproblem och prova olika stödformer. Syftet har varit att genom en kombination av öppna samtal och praktiska undersökningar förstå de svårigheter funktionshindret ger, samt få idéer och pröva hur problemen skall angripas. Under projektet har vi också diskuterat vanor och problem med habiliteringsassistenter anställda på de stödlägenheter, som ingår i utprovningen Hemma hos brukare Fem brukare har fått prova programmet hemma. Alla hade en viss erfarenhet av datoranvändning. All personal som skulle stödja brukarna fick utbildning i att hantera 6

6 programmet och framförallt i hur man ändrar priser i programmet. Brukare och hjälpare har tillsammans lagt in egna priser i bildprislistan. Alla brukare bor och arbetar i Trollhättan. Vi har insett att det finns ett stort behov av support vid nya ofärdiga program och oerfarna stödpersoner. Vi har ibland även fått stödja dem vissa kvällar. Vi har också stött på oväntade problem. På grund av personalproblem, som inte alls rör Ekonomihanteringsprojektet, har personalen för två av brukarna helt byts ut. Detta visar sårbarheten i ett litet utprovningsprojekt. Eftersom vi hade en större utprovnings grupp än vi ursprungligen planerat för, så kunde vi ändå fullfölja utprovningsarbetet I särskolan Programmet har prövats pedagogiskt i flera klasser på gymnasiesärskolans individuella program, nationella program och på Vuxensärskolan. Lärare som framförallt jobbar med praktiskt matematik har delgivit oss sina erfarenheter 7

7 Resultat Svårigheter och förmågor Ett första naturligt steg i arbete var att utreda vilka svårigheter och förmågor brukarna egentligen har. Räkna Flera av brukarna, kanske alla, har svårigheter med att hantera räkneoperationen som tiotalsystemet innebär och som ger siffror olika värde beroende på position. Några av brukarna har problem med att utläsa tvåsiffriga tal på ett korrekt sätt. Talet 25 kan utläsas som femtiotvå eller tjugofem ofta läses talet som tvåa femma. För några kan även att skriva tvåsiffriga tal ge problem. Siffran 5 kan lika gärna komma först som sist när man prövar att skriva av talet tjugofem Brukarna i referensgruppen med lindrig utvecklingsstörning klarar att utläsa två och tresiffriga tal korrekt, men har ändå svårigheter med den enklaste huvudräkning. Ingen av dem klarade exempelvis , och har därmed problem med mycket av den överslagsberäkning vi ofta använder när vi planerar matinköp. Att räkna med tiotalsövergångar på papper vållar också stora problem för dem, se exempel: Läsa De flesta brukarna i referens- och utprovningsgrupperna har stora problem att läsa. Man läser inte alls eller enbart enstaka blockord. Två personer i referensgruppen läser hyfsat, men har problem att orientera sig bland mycket text och är ovana att skriva själv. Bedöma mängders storlek Att bedöma mängder enbart uttryckta i siffror, dvs. huruvida 43 är större 34 är omöjligt för alla i den ena referensgruppen. Vi provade det genom att brukarna fick par av tal med uppgift att ringa in det som var störst. Det blev mycket hög felprocent. Vi provade också förmågan att bedöma grafiskt presenterade mängder. På samma sätt som för talen fick brukarna par med grafisk 8

8 presenterade mängder med uppgift att ringa in den största. Att bedöma visuella mängders storlek var mycket lättare Det blev så gott som 100%-igt riktiga svar även för gruppen med måttlig utvecklingsstörning. Känna igen valörer Alla i referensgrupperna känner igen de valörer vi använder i Sverige, men flera känner ingen säkerhet om deras värde i förhållande till varandra. Ungdomarna i gymnasieskolan kunde oftast också benämna valörerna, men är osäkra på dess värde. Känna igen bilder på matvaror Brukarna, även de som inte kan läsa, visade stor förmåga att känna igen bilder på kända matvaror. Vi prövade genom att göra ett bildspel av ICA-basens bilder (en bildbas i Bildfabriken, med kända matvaror). Det var bara några enstaka bilder på saker man inte själv använder som man inte kände igen. Detta beror sannolikt på att brukarna i utvärderingen ofta själva är med och handlar och helt enkelt tränar på att känna igen matvaror. Utbudet av nya märken och varor ökar mycket snabbare idag än bara för några år sedan. Detta försvårar förstås inlärningen av utseendet på nya varor och kräver ett lättåtkomligt och förnybart bildstödsystem Känna igen bildsymboler För att hitta lämpliga bildsymboler för fritidsaktiviteter så prövade vi symbolsystemet Pictogram. Några brukare hade använt Pictogram i sin planering och hade därför relativt bra kunskap. Andra hade mycket liten erfarenhet av Pictogram. Vi kunde alltså inte utgå från att brukarna hade kunskap i symbolsystemet Pictogram, trots att det är ett tydligt symbolsystem, som lämpar sig bra för datamiljöer. Så länge det inte finns ett bildsymbolsystem som konsekvent lärs ut i särskolan så måste bildsymbolerna kompletteras med talstöd. Vi prövade också om man hade en spontan förståelse av en kombination av bildsymboler t.ex. bil+tidning = biltidning. Ingen av personerna kunde dock spontant utrycka vad kombinationen skulle kunna innebära. Detta är således inte en bra lösning för att ge en sammansatt information. 9

9 Generalisera Vi prövade också om det var möjligt att använda en bild på en vara trots att man använder att annat märke. Kan man använda bilden på Gevalia kaffe trots att man använder Löfbergs Lila? Man kan kalla det att kunna generalisera på en enkel nivå. Personerna i såväl utprovnings- som referensgrupperna hade inga problem att generalisera på denna enkla nivå. Även detta beror sannolikt på att brukarna i referensgruppernas ofta själva är med och handlar. Vid något tillfälle följde vi ungdomar från särskolan och kunde då konstatera att de ville ha exakt den produkt som fanns på bildminneslistan. Detta kan bero på bristande vana och rutin att handla, men kan också bero på brist i generaliseringsförmågan. Hitta i kategorier Eftersom en prislista innehåller många olika produkter, så fanns behovet att sortera in varorna i någon typ av kategorier. Alla produkterna kan inte visas på en gång och att bläddra igenom alla bilder varje gång skulle vara tidsödande. Referensgrupperna fick först pröva ett system att sortera in bilder enligt traditionella matkategorier typ frukt och grönt, mjölkprodukter, specerier osv. Denna typ av kategorier visade brukarna stor osäkerhet inför. Flera gånger funderade de vilken kategori som kunde var rätt. Kategoriseringen blev ett hinder snarare än en hjälp. När vi däremot frågade dem var de brukade förvara sina varor, så var de mycket säkra. Det fick bli utgångspunkten för kategoriseringen Planera Alla i våra grupper har mer eller mindre problem med planering, både att komma på vad man ska handla och att minnas vad man planerat. 10

10 Lösningar Pengar som en visuell mängd Programmet MinKassa och den grafiska visuella presentationen hjälper brukarna att undersöka hur mycket pengar man har. Problemen med att räkna, bedöma mängder och känna igen pengar och deras värde kompenseras effektivt. Varje mynt och sedel identifieras och summeras. Summan visas som en konkret visuell mängd enligt nedan. De pengar man har hemma väljs i kolumnen till vänster och visas på skrivbordet i mitten. Pengarnas värde summeras och visas som en visuell mängd till höger. I figuren till vänster är 175 kr valt Nästa steg gör det möjligt att välja varor att köpa Man väljer varor i kolumnen till höger. Varorna visas i mitten och konsekvensen, dvs. hur mycket pengar som går åt visas genom att motsvarande fält blir grå. I figuren till vänster är varor för 40 kr valda. 11

11 Till vänster visas den visuella presentationen i närbild. Figuren visar att man har 175 kr och planerar att handla för ca 40 kr. Presentationen kan också visa när pengarna inte räcker till det man vill handla. Den summa pengar som fattas visas som en rödfärgad mängd. Figuren visar att man har 175 kr och planerar att handla för över 200 kr. Referens En viktig faktor när det gäller att få en känsla för pengars värde är referensen. En modell, som vi diskuterade, är att alltid ha fast referens t ex 1000 kr. Vi kom fram till att olika kassor förbrukas över en viss tidsperiod. För mat och fritid en vecka och för kläder oftast en månad. Det var därför bättre att koppla referensen till en den mängd man använder under en tidsperiod. Om en brukare normalt har 500 kronor i matkassa varje vecka så väljer man referensen 500 kr. Referensen kopplas alltså individuellt till brukarens vanor. Figuren visar summan 150 kronor i en tusenreferens Figuren visar samma summa i en referens som motsvarar en matkassan på 500 kronor. 12

12 Alla vuxna personer i referens- och utprovningsgrupperna har en egen veckokassa som ska räcka till veckans mat respektive fritidsaktiviteter och ibland även kläder. Kassan storlek varierar framförallt beroende på hur självständig mathållning personen har. Även om alla har en egen kassa, så var alla i behov av hjälp för att planera och kontrollera att pengarna ska räcka till. Skilda kassor Eftersom man idag använder kontantkassor för olika ändamål bestämde vi oss för att utgå från det och använda tre skilda kassor, en matkassa, en fritidskassa och en klädkassa. När man kommer in i programmet visas ikoner för de olika kassorna och man väljer den kassa som man vill undersöka. Figuren visar tre kassor.. Man kan ställa in antal kassor i det sk. Hjälparläget Bild och ljudstöd Eftersom så många har problem att läsa och inte har tillräckliga kunskaper i något symbolsystem, så valde vi att använda bilder och symboler förstärkt med ljud för att symbolisera varor. Lösningen för att beskriva fritidsaktiviteter blev att använda Pictogram med ljudstöd som man själv kan spela in. Genom att enkelt spela in eget ljud kan exempelvis symbolen för buss användas som symbol för busskort. Ingen av brukarna som läser har reagerat negativt över att man använder bild och ljud i programmet. Eftersom några kan och vill använda minneslista enbart i text så finns även den möjligheten. Programmet har även en enkel inbyggd Hjälpfunktion med talstöd. Kategorisering som bygger på vanor Problemet att kategorisera varor efter konventionella kategorier, Frukt och grönt, löste vi genom att istället kategorisera efter var man förvarar sina varor. Om brukaren förvarar sina äpplen i kylskåpet så hittar han information om äpplen under kategorin kylskåp osv. Man behöver på det sättet inte sortera under rätt kategori utan varje persons vanor bestämmer hur programmet kategoriserar hans informationen om priser Figuren visar kategorierna för matkassan. 13

13 Individuella bildprislistor Problemet med att planera och komma på vad man skall handla löste vi genom att man anpassar bildprislistan individuellt, dvs. MinKassa visar helt enkelt de varor man brukar köpa. Det underlättar mycket om man ser saker framför sig. Prislistan fungera då som en checklista, av den typ som ofta används i storhushåll, med den skillnaden att varorna visas med bild och ljud. Tillgång till bilder Tillgång på bilder för att symbolisera varor är mycket viktigt. Vi utvecklade därför i ett tidigt skede programmet Bildbaskontoret för att det skulle vara enkelt att komplettera med egna bilder. Vårt mål var att någon ur personalgruppen skulle kunna lägga till nya bilder i bildprislistan. Vi utökade också den befintliga ICA-basen med cirka 60 nya bilder, som vi märkte behövdes i ett vanligt hushåll. I slutet av utprovningsperioden, så upptäckte vi mycket användbara bilder på nätet. Den bildbas som var mest komplett var ICA näthandel. Bilderna var så många, lättåtkomliga och bra att vi numera rekommenderar att man, när man behöver komplettera sin bildbas, i första hand hämtar bilder på nätet. ICA har gett oss tillstånd att använda bilderna. Samtidigt omvandlade vi vår gamla bildbas till samma bildformat som nätbilderna. För att symbolisera fritidsaktiviteter valde vi Pictogram förstärkt med ljudstöd. Vi har fått tillstånd av SIT att använda 75 Pictogram för att beskriva fritidsaktiviteter. Om man behöver fler bilder kan man beställa hela Pictogrambasen från SIT.* Som utgångspunkt för en prislista över kläder valde vi PCS-bilder eftersom där fanns en större mängd och variation av klädbilder än i Pictogram. Vi har fått tillstånd av Mayer-Johnson att använda 75 PCSbilder. Om man behöver fler bilder kan man beställa Bildbasen Svenska PCS-bilder från Gewa** Stödpersonalens kompetens Vår erfarenhet är att personal i boendet har stor kunskap i de boendes problem med pengar. Man har också mycket praktiska erfarenheter av hur svårt brukarna har att förstå pengars värde och stor erfarenhet av att stödja de boendes i deras ekonomiska transaktioner. Boendepersonalen vi träffade i projektet hade också mycket positiv inställning till att öka de boendes självständighet genom att delta i arbetet att utveckla ett anpassat datorprogram. Trots god vilja skedde dock flera avbrott i utprovningen, som berodde på att andra stora krav ställdes på personalen under perioden. Många av stödpersonerna på gruppbostäderna är mycket oerfarna av att arbeta med datorer. Gränssnittet mot stödpersonerna måste därför också vara enkelt och logiskt. Stödpersonerna ska tillsammans med 14

14 brukaren välja ut och eventuellt lägga till bilder i bildprislistan. Just hanteringen av bilder och framförallt bildbaser har varit det mest komplicerade i våra tidigare datorprogram. Vi prioriterade därför programutvecklingen av Bildbaskontoret, för att kunna användas för att enklare söka och lägga till bilder i bildprislistan. Beroendet av personalens stöd ger alla kognitiva hjälpmedel en stor bräcklighet. Vi önskade därför ett mellanläge där brukaren själv kan ändra eller informera stödpersonen hur man gör. Detta ledde till utvecklingen av ett verktygsläge som ger möjlighet för brukaren att förändra priser eller att visa hur man lägger in priser för den som bättre läser ett kvitto. Klickar man på verktygsknappen när man valt en viss vara, så visas följande meny. Klickar man på prisknappen visas följande ruta. Då är det mycket enkelt att gå in och ändra en varas pris. Fyll i nytt pris och klicka på OK-knappen Övningsmaterial Vi insåg tidigt behovet av övningsmaterial. Med referensgrupperna hade vi möjlighet att under lång tid prova många olika övningar. Pedagogiska program brukar vara uppbyggda på det sättet att programmet ställer frågor och sen också kan ge rätt svar. Men MinKassa har inga svar utan idén är att man undersöker sin egen kassa och jämför med en prislista. För att eleven ska kunna öva många gånger och själv kunna påbörja och avsluta övningarna utgick vi ifrån ett system med små plastboxar med pedagogiska pengar och bilduppgifter. Övningarna läggs upp steg för steg så eleven lär sig att behärska programmets olika funktioner i sin egen takt. Man kan på det sättet öva varje moment exakt så länge man vill och behöver. Eleven kan arbeta helt självständigt, hämta uppgift, utföra den och avsluta den. Lärarna kan förbereda och variera övningarna i det oändliga och i efterhand kontrollera om eleven behärskar momentet. 15

15 Exempel på övning Först övar eleven på att hantera pengar och fokusera på mängden och den visuella presentationen. Eleven öppnar boxen med pengar och undersöker med hjälp av programmet hur stor summan är. När man är klar fyller man i mallen med lika många kryss som svarta mängder I nästa moment övar man på att leta rätt på varor och se om pengarna räcker Till en början kan det vara bra att använda ett fåtal varor. Ett kort med tydligt ja och nej alternativ gör det möjligt att avsluta övningen själv. 16

16 När man är säker på hur det visas om pengarna räcker eller inte räcker, så övar man på att välja bort varor när det finns för lite pengarna. När pengarna inte räcker får eleven själv välja vilka varor som han plockar bort. Nästa moment är att skriva ut minneslista och antingen gå och handla på riktigt eller i en skolaffär. Minneslistan kan skrivas ut med bild och text eller enbart text Övningarna har lett fram till en stor säkerhet för de flesta av utprovarna. De har också upplevt övningarna som intressanta och roliga. Vi ser övningarna som så centrala att ett antal övningar levereras med när man köper programmet. Det är också möjligt att köpa ett övningspaket med färdiga och kompletterande övningar för de som så önskar. Individualisering Lärarna på ett nationellt särskoleprogram, hade svårt att komma igång med övningarna till sina elever. Eleverna låg på väldigt olika nivå och hade olika intressen. För att göra det lättare att göra individuella inställningar, så förändrade vi programmet, så att varje elev kan spara sin inställning på en diskett. På disketten finns elevens individuella val av bilder och priser, samt antalet kassor och kategorier. En person använder kanske ljud för alla steg medan en annan enbart använder det för sina matvaror. 17

17 Brukarna startar sin version av MinKassa helt enkelt genom att sätta in sin diskett när programmet startas. På detta sätt kan många elever med helt olika förutsättningar använda MinKassa installerad på en dator i en skolsal, i en dagverksamhet eller på en gruppbostad. Slutsatser och kommentarer Vi upplever att vi utvecklat ett intressant hjälpmedel som kan komma att öka möjligheterna till självständigt hanterade av privatekonomin på ett dramatiskt sätt för personer med utvecklingsstörning. Vi har också utvecklat många praktiska övningar som visat att programmet och metoden att presentera ekonomiska storheter fungerar i praktiken. Övningar som kan användas både i skolan och inom omsorgsverksamhet. Vi hoppas att programmet och metoden att presentera ekonomiska storheter skall få stor spridning inte minst inom särskolan. Våra undersökningar har varit praktiskt inriktade och vi har inte haft någon vetenskaplig ansats eller ambition. Förhoppningsvis kan våra iakttagelser utgöra incitament till vetenskapliga studier. Det vore angeläget då den genomgång av forskning inom detta område som Kerstin Göransson genomförde under projektet visade att det nästan inte finns något alls gjort. (Kerstin Göransson studie finns att ladda ner från nätet på sidan ) I steg 2 av projektet kommer vi att gå vidare och utveckla program och metoder för att komma ännu längre i självständighet. Det skall bli möjligt att göra upp och överblicka både sin budget och sina sparplaner. Brukarna skall få verktyg att se hur den privata ekonomin utvecklas och kunna simulera effekter av ändrade vanor, t ex sluta röka. * Pictogram kan köpas från SIT Specialpedagogiska institutet - epost ** PCS kan köpas från Gewa - epost 18

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

SNABBKURS Se hur man använder programmen

SNABBKURS Se hur man använder programmen SNABBKURS Se hur man använder programmen Min Kassa Min Räknare Min Plånbok MIN KASSA I Min Kassa kan du undersöka om pengarna du har räcker till det du planerar att köpa. Du kan också skriva ut en minneslapp.

Läs mer

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur?

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Susanne Barkvik Cecilia Olsson 1 Copyright FKS 2011-11-01 2 är en ideell förening inom området kognitivt stöd medi syfte att: Samla och sprida kunskap omkring

Läs mer

Matstudion och Frukoststudion

Matstudion och Frukoststudion Bildfabriken Matstudion och Frukoststudion BRUKSANVISNING Rev B 05-02-01 Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se 2 Innehållsförteckning 3 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken...

Läs mer

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

Bildfabriken. Arkstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-31

Bildfabriken. Arkstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-31 Bildfabriken Arkstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-31 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken... 4 Licens... 5 Utrustning...

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Tips på kognitivt stöd för barn

Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Tips på kognitivt stöd för barn Bildexemplen är hämtade ur Kappsäcken ett informationsmaterial om kognitivt stöd för barn. Kappsäcken har tagits fram av projektgruppen

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Kerstin Åberg. Trollreda resurscenter. FKS Inspirationsdagar 2010 1

Kerstin Åberg. Trollreda resurscenter. FKS Inspirationsdagar 2010 1 Kerstin Åberg Trollreda resurscenter FKS Inspirationsdagar 2010 1 Min Ekonomi problem idé produkt Från problem till produkt FKS Inspirationsdagar 2010 2 Min Ekonomi problem produkt problem idé produkt

Läs mer

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

NALLELEK LäraMera / www.laramera.se Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Programmet Nallelek är ett program med många roliga övningar och tydliga bilder. I programmet ingår övningar av typen trycka-hända, sortera, kategorisera, finn lika, möblera, klä på, domino mm. Nallelek

Läs mer

Bildfabriken. Fotostudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-29

Bildfabriken. Fotostudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-29 Bildfabriken Fotostudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-29 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Om nya Bildfabriken... 3 Licens... 4 Utrustning...

Läs mer

Bildfabriken. Etikettstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-28

Bildfabriken. Etikettstudion BRUKSANVISNING. Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se. Rev C 05-01-28 Bildfabriken Etikettstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-28 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken... 4 Licens... 5

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se

Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se 1 Bildfabriken Ord&Bildstudion BRUKSANVISNING Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev C 05-01-28 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 4 Om nya Bildfabriken... 4 Licens...

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

När skrivs de första proven i studentexamen på dator?

När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Enkäten skickades till en lärare/skola i Vi7 (olika ämnen), som bad en grupp ettor fylla i. Enkäten är alltså ett stickprov. Kicki Häggblom 2015 När skrivs de första proven i studentexamen på dator? Hösten

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handi. ett hjälpmedel i tiden!

Handi. ett hjälpmedel i tiden! Handi ett hjälpmedel i tiden! Handi är ett förskrivningsbart hjälpmedel som kan anpassas och växa med individen. Med Handi får man stöd med tid, planering, struktur, minne, fokus och koncentration. Handdator

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Nya utskriftsinställningar

Nya utskriftsinställningar 1 Nya utskriftsinställningar Mallar inställningar för utskriftsformat Innehållet och utseendet i varje utskriftsform styrs av en mall. Mallarna för de ingående delarna är samlade i en Inställningsmall.

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

FRÅN PAR TILL PAR LÄRA MERA PROGRAM AB. Från Par till Par. Lärarvägledning

FRÅN PAR TILL PAR LÄRA MERA PROGRAM AB. Från Par till Par. Lärarvägledning Från Par till Par Lärarvägledning... 1 FRÅN PAR TILL PAR... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Kategorier och övningar... 2 Pedagogiska tips... 3 Visuellt minne... 3 Auditivt minne... 3 1.3 Resultatuppföljning...

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Begåvningshjälpmedel i särskolan. en väg till självständighet

Begåvningshjälpmedel i särskolan. en väg till självständighet Begåvningshjälpmedel i särskolan en väg till självständighet Hjälpmedelsinstitutet Författare: Eva Malmberg, Borlänge, Ingegärd Nicolaou, HI Foto: Fotograf Hasse Eriksson AB, Borlänge Omslagsfoto: IMS

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Smartbudget handbok Sida 1 av 16

Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Smartbudget handbok Sida 1 av 16 Introduktion Målet med Smartbudget är att det ska vara enkelt för alla att få koll på sin ekonomi oavsett kunskapsnivå och behov. Allt eftersom Smartbudget växer med funktioner

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

MATEMATIK I FAMILJEN

MATEMATIK I FAMILJEN MATEMATIK I FAMILJEN Matematik i skolan Lärostoffet i matematik har under årens lopp genomgått endast små förändringar. Det brukar därför vara lätt för föräldrarna att känna igen innehållet i lärokurserna

Läs mer

Revisionshistorik Nya Bildfabriken

Revisionshistorik Nya Bildfabriken Revisionshistorik Nya Bildfabriken Version 1.2.11 Utfört 10-11-11 Bildbaskontoret v2.1.3 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Starta v4.2.6 Kan nu hantera bildformaten EMF och PNG. Arkstudion v1.2.6

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Egenskaper för digitala läromedel och film

Egenskaper för digitala läromedel och film Egenskaper för digitala läromedel och film Digitala läromedel Detta är en sammanställning av vad man bör beakta vid framställning av digitala läromedel för att nå största möjliga tillgänglighet.. Det som

Läs mer

Cecilia Olsson, Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell,

Cecilia Olsson, Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell, Cecilia Olsson, Susanne Rydberg-Lif, Lars Thorsell, FUB:s Forskningsstiftelse ALA Allmänna Arvsfonden och Specialpedagogiska skolmyndigheten för elever som har en lindrig utvecklingsstörning eller andra

Läs mer

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK

Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK Artikelnummer 803429 Senast ändrad 130530 Giltig från 110501 WEBGUIDE/ARTIKELSÖK MERCADO SHOP Funktionen Artikelsök som du hittade tidigare på hemsidan är nu ersatt av vår webshop Mercado Shop! Mercado

Läs mer

Symbol för Windows: Samtala 2.1

Symbol för Windows: Samtala 2.1 Symbol för Windows: Samtala 2.1 Kort beskrivning Samtala är ett kommunikationsprogram för talad kommunikation som ingår i serien Symboler för Windows. Denna serie innehåller även program för att skriva

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

CAS-vuxenutbildning för dig

CAS-vuxenutbildning för dig SÄRVUX- värmdö CAS-vuxenutbildning för dig Särskild utbildning för vuxna Särvux Värmdö är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux

Särskild undervisning för vuxna. Välkommen att studera på. Särvux. Särvux Särskild undervisning för vuxna 2015 2016 Välkommen att studera på Särvux Särvux 1 Välkommen till särskild utbildning för vuxna på Lidingö Du som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass

Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24. Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass Lokal studieplan Matematik 3 8 = 24 Centrum för tvåspråkighet Förberedelseklass 1 Mål att sträva mot Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven S11 utvecklar intresse för matematik

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi

Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi Välkommen till Lyxfällan ett arbete om hushållsekonomi De följande 3-4 veckorna kommer ni att arbeta med uppgifter kopplade till hushållsekonomi. Arbetet sker i mindre grupper där ni resonerar och diskuterar

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84

Klassrumshantering Av: Jonas Hall. Högstadiet. Material: TI-82/83/84 Inledning Det som är viktigt att förstå när det gäller grafräknare, och TI s grafräknare i synnerhet, är att de inte bara är räknare, dvs beräkningsmaskiner som underlättar beräkningar, utan att de framför

Läs mer

Gratisprogram med pedagogiskt fokus

Gratisprogram med pedagogiskt fokus Gratisprogram med pedagogiskt fokus Senast uppdaterad 2013-08-15 Center för kommunikativt och kognitivt stöd Papunet En finsk leksida med olika övningar och där man kan välja olika nivåer. Vissa av övningarna

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget

Presentation. Helena Hörkeby Leg. Logoped. Kommunikationsenheten och IdéTorget Presentation Helena Hörkeby Leg. Logoped Kommunikationsenheten och IdéTorget Kommunikationsenheten Enhet inom Handikapp & Habilitering Länscenter Barn och ungdomar upp till 18 år Med flerfunktionshinder

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Handledning för pedagoger

Handledning för pedagoger Handledning för pedagoger Vad erbjuder webbsidan? Digitala spåret är ett projekt som ska underlätta flexibla studier i svenska. Produkten består av en webbsida, innehållande länkar till studieobjekt och

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Ulf Forsell, säljare. Mobiltel: 072-182 57 26 Epost: ulf.forsell@comai.se Utgår från Stockholm. Utbildning:

Ulf Forsell, säljare. Mobiltel: 072-182 57 26 Epost: ulf.forsell@comai.se Utgår från Stockholm. Utbildning: Ulf Forsell, säljare Utbildning: Fil kand och universitetsutbildning innehållande IT, pedagogik, datapedagogik, handikappkunskap och rehabiliteringsteknik Arbetslivserfarenhet: Örebro Universitet (Enheten

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik

Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik Särskolan som möjlighet och begränsning Elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik Specialpedagogiska institutet Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer