Manual. till. Cantor Madison Medri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual. till. Cantor 2000. Madison Medri"

Transkript

1 Manual till Cantor 2000 Madison Medri

2 2 InnehÄllsfÅrteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Anpassning fär funktionshindrade Arbeta med Cantor 2000 InstÅllningar Namn Ljud Tangentbord Resultat Çvningsmoment Positionssystem Tal och obekanta Talserier StÄrre Ån - mindre HuvudrÅkning TalÄvningar 1 TalÄvningar 2 Multiplikationstabeller Multiplikation Division Problem Negativa tal Installation Installation Bild-CD

3 3. Installation Windows 98/NT/2000/XP Placera CD:n i CD-lÇsaren. DÄ framtrçder efter nägra sekunder en installationsmeny. Tryck pä knappen Cantor FÅlj instruktionerna. Det password som begçrs finns angivet pä CD-asken som medfåljer leveransen. Lycka till! Inledning Cantor2000 Çr ett program får trçning av matematikens grunder. Programmet Çr avsett som hjçlp till de elever som har svärt att tillgodogåra sig grundskolans matematikundervisning. De flesta Åvningarna tar sikte pä att trçna moment som vällar problem får dem som har specifika matematiksvärigheter. Det bår anvçndas under ledning av lçrare, fårçlder eller annan vuxen. MinirÇknare bår helst ej anvçndas fårrçn i avsnitt Problem.

4 4 Pedagogisk bakgrund Flera delåvningar har valts får att uppmçrksamma elever med specifika matematiksvärigheter. KÇnnetecken pä specifika matematiksvärigheter: spatiala problem hos eleven, som t ex tappar raden/skriver av fel brister i längtidsminnet, som går det svärt att lçra in multiplikationstabeller eller formler svärighet med avkodning av nyckelord och smäord som inte, och, m fl bristfçlligt korttidsminne, som vällar svärigheter att komma ihäg minnessiffra eller skriva i rçtt ordning bençgenhet att kasta om bokstçver eller siffror. Exempel: 18 81, visuella problem, som leder till fårvçxlingar, t ex mellan + - eller x samt > < - eller 6 och 9 - eller 3 och 5 bristfçllig begreppsbildning, som medfår att sädana enkla begrepp som subtraktion, addition, summa, kvot, differens, multiplikation och division kan vara svära att lçra in och fårstä.

5 5 Anpassning får funktionshindrade Programmet har anpassats pä fåljande sçtt: A) Samtliga Åvningar kan styras alternativt med: enbart musfunktionen (anvçnder numeriskt tangentbord pä skçrmen samt alfa-tangentbord pä skçrmen. Tangentborden laddas via menyn InstÇllningar som finns pä startskçrmen i Cantor 2000). enbart tangentbordet. Varje delåvning kan kåras med tvä tangenter (tabtangent och entertangent, numeriskt tangentbord pä skçrmen samt alfa-tangentbord pä skçrmen. Laddning av tangentborden, se ovan.) Hopp i flikar inom resp delåvning kan dock ej genomfåras med tvä tangenter. Vid inloggning till programmet krçvs ocksä mer Çn tvä tangenter. B) Windows 98 har en fårstoringsfunktion som kan anvçndas i samtliga menyer får att fårstora godtycklig del av skçrmen med en faktor 1:9. Mer information om stådfunktionerna i Windows finner man om man laddar Windows HjÇlp frän den meny som visas om man klickar pä Start i nedre vçnstra hårnet av Windows startskçrm. Skriver man såkordet HjÇlpmedel visas en lista pä programmets alla hjçlpmedel får funktionshindrade. Observera att det kan vara stora skillnader mellan olika versioner av Windows! C) Inbyggt ljudståd får: startsidan till Cantor 2000 hjälptexten i Åvningen får Positionssystemet texterna i Åvningen Problem Éven ljudstådet aktiveras med hjälp av menyn InstÇllningar som finns pä startskçrmen i Cantor D) Programmet har anpassats till alla stådfunktioner som ingär i Zoomtext, ett fårstoringsprogram får Windows med talståd. Zoomtext måjliggår fårstoringsgrad, markårfålje, olika typer av fårstoringsfånster. Med Zoomtext kan tal Çndras antingen med menyval, kortkommandon eller med verktygsknappar. E) Samtliga anvçnda typsnitt i menyerna Çr valda får att underlçtta lçsning får synskadade. F) DelÅvningarna i Cantor 2000 har valts får att hjçlpa ocksä elever med specifika matematiksvärigheter. ProduktionsstÅd har erhällits frän SIH, Statens Institut får HandikappfrÄgor i skolan Konsult vid utformning av anpassningar i Cantor 2000: Stig Andersson, SIH LÇromedel

6 6 Arbeta med Cantor2000 FÅr att ladda ett avsnitt av programmet klickar du pä nägon av de tolv rubriker som visas pä den fårsta skçrmen. NÇr avsnittet har laddats, vçljer du vilket delmoment du vill arbeta med genom att klicka pä nägon av flikarna Åverst pä skçrmen. Till vçnster lçngst upp pä den skçrmbild som visas fårst finns flikar får INSTÖLLNINGAR, RESULTAT och HJÖLP. INSTÖLLNINGAR RESULTAT HJÖLP INSTÖLLNINGAR NAMN NÇr en elev anvçnder programmet får fårsta gängen, bår elevens namn skrivas in. PÄ sä sçtt kan man spara olika elevers instçllningar av ljud och tangentbord och resultatstatistiken kan skrivas ut med namn. LJUD HÇr talar du om huruvida det skall vara: --- ljud pä startsidan --- ljud får hjçlptexten i avsnittet positionssystemet --- ljud får texten i avsnittet problem TANGENTBORD HÇr talar du om huruvida det skall vara: --- numeriskt tangentbord pä skçrmen --- alfabetiskt tangentbord pä skçrmen

7 7 INSTÖLLNINGAR RESULTAT HJÖLP RESULTAT NÇr du lçmnar ett avsnitt i programmet, visas antal rçtt och fel, liksom den tid du anvçnt, i en liten resultatruta. Resultatet av Åvningen fårs Åver till den samlingsstatistik, som du fär se om du vçljer rubriken Resultat pä den inledande skçrmbilden. Om du går fler Åvningar under samma session, ÅverfÅrs alla delresultat till samlingsstatistiken. Den skrivs ut, om du aktiverar knappen Utskrift. NÇr programmet laddas, bår du alltid bårja med att aktivera elevens namn i menyn InstÇllningar. DÄ kan resultattabellen skrivas ut med namnet angivet. INSTÖLLNINGAR RESULTAT HJÖLP HJÖLP VÇljer man rubriken HjÇlp lçngst upp pä skçrmen, kommer man till hjçlpfunktionen. Man kan såka information pä tvä olika sçtt, genom rubriken InnehÄll. DÄ visas en innehällsfårteckning med namn pä de olika avsnitten i hjçlpfunktionen. rubriken Index, som visar en lista pä uppslagsord.

8 8 Üvningsmoment Positionssystem Det hçr avsnittet syftar till att skapa fårstäelse får hur värt talsystem Çr uppbyggt. I det inledande avsnittet, TrÇning, matar du ned kulor genom att klicka med musen pä nägon av de fyra nedätriktade pilarna. OBS! LÄt kulan landa innan nçsta matas ned! Samtidigt visar ett rçkneverk vilket tal du har skapat. Du tar bort kulor genom att klicka pä nägon uppätriktad pil. I avsnittet Skriv tal visas ett tal. Uppgiften Çr att mata ned motsvarande antal kulor. NÇr du Çr riktigt skicklig pä att hantera den hçr kulramen, kan du fårsåka att skriva talen med anvçndande av sä fä klick med musen som måjligt. Du behåver inte gåra 15 klick får att skriva talet 78 - det rçcker med fem. I Addition < 40 visas tvä tal. BÄda Çr mindre Çn 40. Uppgiften Çr att skriva summan med kulor. Om exemplet Çr , går du lçmpligen sä att du fårst matar in 17, sedan fem kulor till. Ör du skicklig i addition, kan du addera i huvudet och skriva summan direkt - men dä behåver du knappast ens gåra Åvningen. Avsnitten och < 999 Çr samma Åvning, men med stårre tal. I de fåljande avsnitten, Subtraktion < 99 och < 999 Çr uppgiften givetvis att skriva differensen med kulor. Tal och obekanta I det hçr avsnittet finns tvä olika slag av Åvningar. I Åvning JÇmnt udda visas ett tal < 20. Talet ÄskÄdliggÅrs med en stapel, bestäende av smä kvadrater. Uppgiften Çr att avgåra om talet Çr jçmnt eller udda. Du svarar genom att klicka pä rçtt alternativ. Ör svaret rçtt, visas ordet rçtt i grån text. Ör svaret

9 9 fel, visas ordet fel i råd text. Programmet gär genast vidare till nçsta uppgift. De tvä fåljande Åvningarna bestär i att fylla i det tal som fattas i en addition. Den ena av dessa bäda Åvningar omfattar tal vars summa blir 10, den andra tal vars summa blir 20. NÇr du svarat rçtt, gär programmet genast vidare till nçsta uppgift. Svarar du fel, fär du ytterligare tvä chanser att svara, innan programmet gär vidare. Talserier I det hçr avsnittet visas sju talfåljder. De fårsta Çr mycket lçtta, men svärighetsgraden Åkar successivt. Uppgiften Çr att fylla i det tal som fattas. Denna Åvning trçnar fårmägan att se matematiska samband. StÅrre Çn - mindre Çn HÇr bårjar du arbeta med symbolerna > och <. Den fårsta Åvningen omfattar tal < 20, medan den andra innehäller tal < 100. I den fårsta Åvningen illustreras talen med staplar av smä kvadrater får att ÄskÄdliggÅra storleken. Uppgiften Çr givetvis att klicka pä rçtt symbol, nçr tvä olika tal visas. GÅr du rçtt, visas texten rçtt i grånt. GÅr du fel, visas texten fel i rått. I bäda fallen fortsçtter programmet till nçsta uppgift.

10 10 HuvudrÇkning pä tid Denna del av programmet har till syfte att automatisera addition och subtraktion av relativt smä tal. Du skall inte behåva ta fingrarna till hjçlp får att rçkna ut vad blir! Du skall inte ens behåva fundera Åver det, utan rçtt svar ska komma helt automatiskt. NÇr den fårsta skçrmen i HuvudrÇkning visas, vçljer du om du vill arbeta med addition eller subtraktion genom att klicka pä respektive ord. VÇljer du addition, visas tvä tal, vars summa Çr mindre Çn 20. Dem skall du addera i huvudet och skriva summan i det vita fçltet. DÇrpÄ trycker du pä Enter eller anvçnder OK-knappen. Ör svaret fel, blir det rått. Oberoende av om svaret Çr rçtt eller fel gär programmet vidare till nçsta exempel. Svarstiden mçts och redovisas som medelvçrde i resultattabellen. Ett omdåme ges enligt fåljande skala Mycket snabbt Snabbt Normalt LÄngsamt mindre Çn 5 s mindre Çn 6 s mindre Çn 7 s mer Çn 7 s I den hçr delen av programmet visar resultatrutan alltsä bäde antal rçtt och fel och den genomsnittliga svarstiden. Dessa data fårs Çven Åver till samlingsstatistiken. Du kan utgä ifrän att den som klarar att avkoda exemplet, skriva rçtt svar och trycka pä Enter-tangenten inom loppet av 5 sekunder har helt automatiserat addition av smä tal. Avsnittet Subtraktion Çr uppbyggt pä samma sçtt, men hçr handlar det givetvis om att subtrahera tvä tal, som vardera Çr mindre Çn eller lika med 20, samt skriva differensen i det vita fçltet.

11 11 TalÅvningar 1 FÅr den hçr delen av programmet rekommenderas anvçndning av hårlurar eller externa hågtalare. Öven om datorn har inbyggd hågtalare, brukar ljudkvaliteten vara mindre god. Avsnittet TalÅvningar 1 bestär av tvä delar. Den fårsta omfattar talen frän 1 till 99, den andra talen frän 100 till 999. Du klickar med musen pä det talomräde du vill arbeta med. DÄ lçser programmet upp ett tal, som du skall skriva med siffror i det vita fçltet. Rutorna med frägetecken anger hur mänga siffror det Çr fräga om. NÇr du skrivit talet, trycker du pä Enter. Ör svaret rçtt, gär programmet vidare till nçsta exempel. Om det fårst upplçsta talet var 19, blir nçsta 91, dvs siffrorna byter plats. Detta ingär i trçningen att inte kasta om siffror. Har du svarat fel, blir svaret rått och det rçtta svaret visas. Syftet med dessa Åvningar Çr att trçna fårmägan att uppfatta tal som lçses upp och att korrekt Äterge det upplçsta. Detta kan i bçsta fall leda till att du trçnar bort bençgenheten att kasta om siffror. TalÅvningar 2 Öven får det hçr avsnittet rekommenderas anvçndning av hårlurar eller externa hågtalare. I likhet med TalÅvningar 1 syftar dessa Åvningar till att trçna fårmägan att uppfatta tal som lçses upp och att korrekt Äterge det upplçsta.. HÇr handlar det dock om att Äterge tal med bokstçver. Den som inte kan gåra detta korrekt, kan inte heller skriva en check eller en postanvisning.

12 12 Du kan vçlja mellan talomrädena 1-10, 11-40, 41-99, , och genom att klicka pä respektive flik. NÇr du har valt delavsnitt, lçses ett tal upp. Det ska du skriva med bokstçver i det vita fçltet. Skriv med smä bokstçver och går inga mellanslag! NÇr du gjort det, trycker du pä Enter. Ör svaret rçtt, gär programmet vidare till nçsta exempel. Ör det fel, blir svaret rått och det rçtta svaret visas. Multiplikationstabeller Avsnittet Multiplikationstabeller innehäller, som namnet anger, Åvningar pä multiplikationstabellen. Det bestär av fåljande delavsnitt: Tabell 5 upp till NÇr du har valt en tabell, laddas den. NÄgonstans i den syns ett vitt kryss mot blä bakgrund. DÇr ska du skriva in det tal som fattas. Ör svaret fel visas texten FEL, och det gär inte att komma vidare i programmet. Multiplikation Avsnittet Exempel inleds med en päminnelse om att multiplikation Çr upprepad addition. Vidare visas hur multiplikation stçlls upp och rçknas ut. Med NÇsta-knappen kan man mata fram ytterligare exempel. Meningen Çr att man sjçlv ska fårsåka rçkna ut exemplet. DÇrpÄ kan man kontrollera att man gjort rçtt med hjçlp av knappen BerÇkning. NÇr den aktiveras, visas hur talet rçknas ut.

13 13 I de fåljande avsnitten, Üvningar<10, Üvningar<25, Üvningar<50, Üvningar<100, ska du skriva svar i den vita rektangeln. Om svaret Çr rçtt, appläderar programmet och gär automatiskt vidare till nçsta exempel. Ör det fel, hårs ett knarrande ljud och programmet visar hur talet rçknas ut. FÅr att gä vidare till nçsta Åvningsexempel anvçnder man NÇsta-knappen. Division I avsnittet Division anvçnds den uppstçllning som Çr vanligast i de svenska skolorna, nçmligen liggande stolen. Avsnittet inleds med fliken Exempel, dçr man fårst visar termerna tçljare, nçmnare och kvot. FÅr att ta fram ett exempel aktiverar man knappen NÇsta. Med hjçlp av knappen BerÇkning kan du se hur exemplet stçlls upp och rçknas ut. De fåljande flikarna, Üvningar 1 5, innehäller Åvningsexempel med stigande svärighetsgrad. I Üvningar 1 4 ska ett svar skrivas i den vita rektangeln. DÇrefter anvçnder du Enter eller knappen OK pä det numeriska tangentbordet får att mata in svaret. Ör svaret rçtt, appläderar programmet och gär automatiskt vidare till nçsta exempel. Ör det fel, hårs ett knarrande ljud och programmet visar hur Åvningsexemplet ska berçknas. Du gär vidare genom att aktivera NÇsta-knappen. Üvningar 5 skiljer sig frän de fåregäende Åvningarna genom att divisionen inte gär jçmnt upp. Som svar ska anges bäde kvot och rest. En konsekvens av detta Çr att du inte kan anvçnda det numeriska tangentbordet och att tvätangentsstyrning Çr inte måjlig. NÇr du har skrivit in svar, aktiverar du Klar-knappen. I Åvrigt fårfar du som i Üvningar 1 4. Problem HÇr finns tvä delavsnitt. I det fårsta, LÇtta problem, ska ett antal enkla problem låsas. Antalet problem varieras i det oçndliga. Endast addition och subtraktion fårekommer. Eftersom det ÇndÄ kan bli fräga om relativt stora tal, bår anvçndning av minirçknare kunna godtas. MinirÇknaren Till håger om Info-knappen, som leder till hjçlpfunktionen, finns den ikon, som leder till minirçknaren i Windows. Klickar du pä ikonen, laddas rçknaren och Çr klar får anvçndning. Du kan flytta den, om den skulle

14 14 skymma texten. DÄ sçtter du markåren pä den blä rubrikraden Åverst i rçknaren, trycker ned vçnster musknapp och drar rçknaren dit du vill ha den. Du kan mata in siffror och symboler i rçknaren med tangentbordet, eller genom att klicka pä dem med musen. NÇr du har anvçnt minirçknaren får att låsa en uppgift, skrivit svaret och tryckt ned Enter-tangenten, fårsvinner emellertid minirçknaren. Den Çr fortfarande aktiv, men gåmd bakom skçrmen med problem. FÅr att kalla tillbaka den, trycker du pä Alt och tabulatortangenten (den med tvä pilar som pekar Ät olika häll). FÅr att stçnga rçknaren klickar du pä den lilla symbolen med kryss lçngst till håger pä rubrikraden. Negativa tal HÇr visas hur de negativa talen fungerar med hjçlp av en termometerliknande stäende tallinje. NÇr eleven går fel, visas den korrekta rçkneoperationen dynamiskt pä tallinjen I avsnitten Addition och Subtraktion visas tallinjen pä sedvanligt sçtt horisontellt. Om du går fel, ser du Çven hçr den korrekta rçkneoperationen pä tallinjen,. Exemplen omfattar Çven positiva tal. I avsnittet Multiplikation visar tallinjen multiplar av det tal som skall multipliceras. Programmet har utvecklats i samarbete mellan Gian och Margareta Medri samt Sigrid och TorbjÄrn Madison. É Madison Undervisningskonsult HB É Irdem HB Danska vågen 42 LiavÅgen LUND Degerfors Tel: Fax:

15 15

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period.

Innehållsförteckning. Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period. 2 Resultat Innehållsförteckning Installation Inledning Pedagogisk bakgrund Arbeta med Matematik Screening Basnivå Kalkylator Inställningar Namn Period Screeningmoment Talserier Jämnt - udda Tal och obekanta

Läs mer

Kreativ. Matte 2. kulor: Medri-Madison

Kreativ. Matte 2. kulor: Medri-Madison Kreativ Matte 2 Träna Beräkna mer med kulor: 11+1 2016 Medri-Madison Innehåll Inledning Bakgrund Installation Resultat Fellista Statistik Gör egna övningar Positionssystem Talövningar Multiplikationstabell

Läs mer

Manual till. Kreativ. Matte 1 Träna mer Medri-Madison

Manual till. Kreativ. Matte 1 Träna mer Medri-Madison Manual till Kreativ Matte 1 Träna mer 2015 Medri-Madison Innehåll Inledning Bakgrund Installation Resultat Fellista Statistik Gör egna övningar 4 räknesätt Problem Talserier Obekanta Testa egna övningar

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Matte Screening SLUT

Matte Screening SLUT Matte Screening SLUT Skriv ditt namn: Sven Asp Madison-Medri 2014 Innehåll Installation Startmeny Testmeny Statistikmeny Staninemeny Bilaga med normtabeller: - åk 2 höst - åk 2 vår - åk 3 - åk 5/6 - åk

Läs mer

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri

MANUAL ORDTEST. 1 Februari 1998 Madison-Medri MANUAL ORDTEST 1 Februari 1998 Madison-Medri 2 ordtesty.doc INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Introduktion Övning Flerval Verktygsmodul Flerval Övning Förled Övning Latin Övning Grekiska Övning Trio Övning

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL. Matematikens grunder. för lärare. Anders Månsson

ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL. Matematikens grunder. för lärare. Anders Månsson ANDRA BASER ÄN TIO EXTRAMATERIAL TILL Matematikens grunder för lärare Anders Månsson Extramaterial till boken Matematikens grunder för lärare (art.nr. 38994), Anders Månsson. Till Tallära-kapitlet: Andra

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BATTERIFACK SITTER PÅ DATORNS BAKSIDA MUS VÄLJ SVÅRIGHETSNIVÅ PÅ/AV BAKGRUNDSBELYSNING VOLYM +/- VÄLJ AKTIVITET

ANVÄNDARMANUAL BATTERIFACK SITTER PÅ DATORNS BAKSIDA MUS VÄLJ SVÅRIGHETSNIVÅ PÅ/AV BAKGRUNDSBELYSNING VOLYM +/- VÄLJ AKTIVITET ANVÄNDARMANUAL 6" LCD-SKÄRM MED BELYSNING VOLYM +/- PÅ/AV VÄLJ AKTIVITET BATTERIFACK SITTER PÅ DATORNS BAKSIDA MUS REPETITION VÄLJ SVÅRIGHETSNIVÅ BAKGRUNDSBELYSNING KLICKBAR MARKÖR DATORN INNEHÅLLER ALGA

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i Matematik Fårösunds skolområde reviderad 2005 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Eleven skall år 1 Begrepp Jämförelse- och storleksord, t.ex. stor, större, störst. Positionssystemet

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1

I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 BEGREPP ÅR 3 Taluppfattning och tals användning ADDITION 3 + 4 = 7 term + term = summa I addition adderar vi. Vi kan addera termerna i vilken ordning vi vill: 1 + 7 = 7 + 1 SUBTRAKTION 7-4 = 3 term term

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Multiplikation genom århundraden

Multiplikation genom århundraden Multiplikation genom århundraden För många elever i skolan kan multiplikation upplevas som något oöverstigligt. Addition och subtraktion kan de förstå sig på men inte multiplikation. Utan förståelse för

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet

Läs mer

Kursplan för matematik År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN

Kursplan för matematik År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN RUMSUPPFATTNING GEOMETRI OCH MÄTNING MATEMATIK REDOVISNING OCH MATEMATISKT SPRÅK TALUPPFATTNING, OCH RÄKNEMETODER STATISTIK Kursplan för matematik År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i matematik Lgr

Läs mer

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten 1 THOT THOT fungerar som ett tangentbord till datorn. I stället för att trycka på tangenter, används ett styrorgan, som flyttar en ljuskägla över THOT tavlan och väljer ut önskad ruta. Varje ruta kan innehålla

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Bonusmaterial till Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6. Ledning för att lösa problemen i Övningar för kapitel 5, sid 138-144

Bonusmaterial till Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6. Ledning för att lösa problemen i Övningar för kapitel 5, sid 138-144 Bonusmaterial till Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6 Ledning för att lösa problemen i Övningar för kapitel 5, sid 138-144 Avsikten med de ledtrådar som ges nedan är att peka på

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

TAL OCH RÄKNING HELTAL

TAL OCH RÄKNING HELTAL 1 TAL OCH RÄKNING HELTAL Avsnitt Heltal... 6 Beräkningar med heltal...16 Test Kan du?... 1, 27 Kapiteltest... 28 Begrepp addition avrundning bas differens division exponent faktor kvadratroten ur kvot

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Nationella strävansmål i matematik. Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

Nationella strävansmål i matematik. Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven Nationella strävansmål i matematik Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000

1 Aylas bil har gått 14 999 kilometer. Hur långt har den (2) gått när hon har kört en kilometer till? 15 000 Instruktion Instruktioner och kommentarer är desamma som i testet i den ursprungliga versionen. Här är ingående tal förändrade och i något fall är uppgiften omformulerad. Betona ordet ungefär i uppgift

Läs mer

Matematik F- 6 Checklista för matematik K L A R A T Begreppsbildning år år år år år år år Kunna ord om: F 1 2 3 4 5 6 storlek ex störst, minst antal ex flera, färre volym ex mest, minst vikt ex tyngst,

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Kommentarmaterial, Skolverket 1997

Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att utveckla förstf rståelse för f r hela tal Kommentarmaterial, Skolverket 1997 Att lära sig matematik handlar om att se sammanhang och att kunna föra logiska resonemang genom att känna igen, granska

Läs mer

Bildslinga Användarguide

Bildslinga Användarguide Bildslinga Användarguide Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt som du för tillfället annonserar på Internet. Du måste

Läs mer

Ett digitalt läromedel i artkunskap för åk 3-4. Lärarhandledning

Ett digitalt läromedel i artkunskap för åk 3-4. Lärarhandledning Ett digitalt läromedel i artkunskap för åk 3-4 Lärarhandledning Slutarbete OPE.FI III Digitala läromedel Ingela Dahlqvist Februari 2005 Gårdsplanens växter Välkommen med till växternas spännande värld!

Läs mer

Förberedelser: Sätt upp konerna i stigande ordningsföljd (första inlärningen) eller i blandad ordningsföljd (för de elever som kommit längre).

Förberedelser: Sätt upp konerna i stigande ordningsföljd (första inlärningen) eller i blandad ordningsföljd (för de elever som kommit längre). Räkna till 10 Mål: Eleverna skall kunna räkna till 10, i stigande och sjunkande ordningsföljd. Antal elever: minst 10 elever. Koner med talen 1 till 10.( använd konöverdrag och skriv 10 på en lapp på 0-käglan)

Läs mer

Att förstå bråk och decimaltal

Att förstå bråk och decimaltal Att förstå bråk och decimaltal Flera undersökningar som är gjorda visar att elever har svårt att förstå bråk. I undervisningen är det också vanligt att eleverna lär sig olika regler för bråk, men få förstår

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

IWABO FASTIGHET 48 kw

IWABO FASTIGHET 48 kw INSTRUKTIONSBOK 2008-09/utg.3 IWABO FASTIGHET 48 kw PELLETSBRÄNNARE Kompletterande manual för servicetekniker/installatörer METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07

Läs mer

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal

Vardagsord. Förstår ord som fler än, färre än osv. Har kunskap om hälften/dubbelt. Ex. Uppfattning om antal TALUPPFATTNING Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret: Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

3-5 Miniräknaren Namn:

3-5 Miniräknaren Namn: 3-5 Miniräknaren Namn: Inledning Varför skall jag behöva jobba med en massa bråk, multiplikationstabeller och annat när det finns miniräknare som kan göra hela jobbet. Visst kan miniräknare göra mycket,

Läs mer

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge.

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge. 9 SPEL I Windows 7 är det enkelt att hålla ordning på sina spel. Spelutforskaren ger dig med en enda klickning åtkomst till spel tillverkade för Windows, hjälper dig att ta reda på hur mycket datorkraft

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta

Addition, subtraktion, summa, differens, algebra, omgruppering, ental, tiotal, multiplikation, division, rimlighet, uppskatta LPP Matematik räknesätten År 2 Beskrivning av arbetet Addition och subtraktion 0 200 - med utelämnat tal - algebra - med omgruppering och tiotalsövergång Addition och subtraktion med hela 100-tal Se likheter

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Lathund Distansarbete. Lathund. Distansarbete via cap.lio.se i Google Chrome (Windows 8.1)

Lathund Distansarbete. Lathund. Distansarbete via cap.lio.se i Google Chrome (Windows 8.1) 1(6) Lathund via cap.lio.se i Google Chrome (Windows 8.1) Innan du följer stegen i lathunden För Windows 8.1 har tagit fram en lathund för installation av Citrix Receiver och distansarbete via cap.lio.se

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1 Bruksanvisning MagniLink imax Version 1.0 LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 (0) 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 (0) 470 727725 Internet: www.lvi.se Bruksanvisning

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer