Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören giltigt till Utarbetad av vårdprogramgruppen för gynekologisk cellprovskontroll i samarbete med styr- och processgruppen för cervixcancerprevention Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi. Regelbunden screening med cellprov för kvinnor i åldrarna år är mycket effektivt för att förebygga insjuknande och död i livmoderhalscancer. Detta vårdprogram redovisar i detalj hur screeningen ska utföras i västra Sverige. Gemensamma riktlinjer har tidigare fastställts i olika dokument och samlas här i ett gemensamt vårdprogram. Vårdprogrammet speglar etablerad praxis i västra Sverige, och syftar till att ta bort väsentliga lokala olikheter i handläggningen. Fokus är att i hög grad underlätta deltagande i organiserad screening. Riktade åtgärder till kvinnor som ej deltagit under lång tid har tillkommit. Bakgrund Sedan gynekologisk cellprovskontroll infördes i slutet av 1960 talet i Sverige har förekomsten av cervixcancer minskat med 67 % och dödligheten ännu mer. Fortfarande drabbas dock ca 450 kvinnor och ca 140 dör varje år. Den viktigaste faktorn för att förebygga cervixcancer är att kvinnor deltar i screeningen. En välfungerande screeningverksamhet är en förutsättning för att förebygga denna allvarliga sjukdom Organisation och verksamhetsansvar Västra Götalandsregionen: Närhälsan ansvarar för screeningen i samarbete med Regionalt Cancercentrum väst. Enheten för cervixcancerprevention utformar kallelser, eventuella bilagor och informationstexter. Regionens gemensamma kallelsekansli i Västra Götaland ansvarar för att rätt kvinnor får en inbjudan till cellprovtagning enligt gällande tidsintervall. Närhälsan ansvarar för att provtagande personal har förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. Respektive barnmorskemottagning ansvarar för provtagning samt för att proverna packas i därtill avsedd transportförpackning och sänds för analys till respektive laboratorium för klinisk patologi och cytologi. Närhälsan är beställare och laboratoriet är leverantör. Region Halland: Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Halmstad ansvarar för screeningen, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, i samarbete med Regionalt Cancercentrum väst. Enheten för cervixcancerprevention utformar kallelser, eventuella bilagor och informationstexter. Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid sjukhuset i Halmstad ansvarar för att rätt kvinnor får en inbjudan till cellprovtagning enligt gällande tidsintervall. Driftnämnden för öppen specialistvård ansvarar för att provtagande personal har förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. Respektive barnmorskemottagning ansvarar för provtagning samt för att proverna packas i därtill avsedd transportförpackning och sänds för analys till laboratoriet för klinisk patologi och cytologi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställare och laboratoriet är leverantör. Ansvar för analys och svar Laboratorierna för klinisk patologi och cytologi i VGR (NÄL, SU, SÄS och Skövde) och Region Halland (Halmstad) ansvarar för att remissuppgifter enligt gemensam remiss, fastställd av regionala styr- /processgruppen, registreras och cellproverna analyseras. Laboratoriet ansvarar för diagnos enligt KVASTs nomenklatur, och för att HPV-testning/HPV-triage utförs enligt vårdprogrammet. Respektive laboratorium ansvarar för svarsrutiner inklusive svar på HPV-test i anslutning till cellprov. Avstämning ska ske för att bekräfta att alla inkomna prover också är analyserade och utsvarade. Närhälsan i VGR och Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Halmstad, Halland ansvarar för att kontrollsystem finns för att bekräfta att alla remisser är besvarade. Virologi Virologlaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ansvarar för HPV-analys av prover från cytologlaboratorierna vid SU, NÄL och SÄS samt för att svara ut provresultat till respektive cytologlaboratorium och bio bankning av vätskebaserade cellprover från dessa laboratorier. Laboratoriet i Skövde ansvarar för HPV-analys av cellprover som analyserats på detta laboratorium. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 1(7)

2 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad ansvarar för HPV-analys av prover från Region Halland samt för att svara ut provresultat till cytologlaboratoriet. Biobank Alla prover bör sparas i en biobank. Proverna bör sparas minst 6 månader för omedelbart klinisk bruk. Glasen som screenats bör sparas i minst 20 år. egenvård, de åtgärder som patient och närstående bör få information och instruktion om för att kunna utföra själva rehabilitering vårdnivå/-er för behandling av sjukdomen ledtider för behandling sjukskrivningsriktlinjer anpassning av behandling till yngre och äldre patienter palliativ vård med indikationer för brytpunktssamtal individuell vårdöverenskommelse Screeningpopulation Till screening inbjuds alla folkbokförda kvinnor i VGR/RH från fyllda 23 års ålder +/- 3 månader. Därefter inbjuds kvinnan tre år +/- 3 månader efter senast taget prov (cytologi eller HPV-test) till och med 50 års ålder. Från 50 års ålder upp till 60 år kallas kvinnan med 5 års intervall. Observera att kvinnor som ej tagit cellprov efter 58 års ålder kan bli kallade upp till 63 års ålder. Bilaga1 särskilt kallelseschema för kvinnor från 50 års ålder. De kvinnor som inte tagit cellprov, får en ny inbjudan årligen. Alla kvinnor som är/har varit sexuellt aktiva bör ta cellprov oavsett sexuell praktik. Graviditet Graviditet eller puerperium är i sig inte anledning till cytologisk screening. Graviditet disponerar inte för CIN och ändrar inte heller dess naturalförlopp. I samband med första besöket på MVC/BMM vid det s.k. ABCD-samtalet bör kontroll göras i Cytburken för att undersöka när senaste cytologprov tagits. De kvinnor som inte lämnat cytologprov på 2,5 år eller mer, bör då ta ett prov. Det finns inga belägg för att cytologprovtagning under graviditet är olämpligt. Cellprov bör i första hand tas under graviditet och inte under puerperiet. Prov för screening bör helst tas före 15:e graviditetsveckan, men kvinnor som aldrig tagit cytologprov tidigare kan erbjudas provtagning även senare i graviditeten. I de fall då man av någon anledning väntar med provtagning till efter graviditeten bör det ha gått minst 8 veckor efter förlossningen vid provtagningstillfället. Symtom som icke-obstetrisk blödning eller makroskopiska cervixförändringar ska utredas skyndsamt och som hos icke-gravida med cytologprov, kolposkopi och riktade px. Syftet med provtagning under graviditet är främst att utesluta invasiv cancer. På cytologprovsremissen ska det tydligt framgå att kvinnan är gravid då dessa prov ska handläggas skyndsamt på laboratoriet Kvinnor som kan exkluderas Kvinnor som aldrig haft sex (observera ej enbart penetrerande sex) kan avstå från cellprovtagning. Ny kallelse skickas då med automatik efter ett år. Följande kvinnor ska inte få en inbjudan till cellprovtagning Kvinnor som skriftligen avböjer kallelser tas temporärt bort ur kallelsesystemet under tio år. Kvinnan får en bekräftelse per brev. Bilaga 2 Totalt hysterektomerade kvinnor som inte behandlats för höggradig dysplasi de senaste tio åren. VGR GynOp-registret meddelar VG-Regionens kallelsekansli vilka kvinnor som totalt hysterektomerats. På kansliet finns personal med personlig delegering att gallra totalt hysterektomerade kvinnor. Medicinskt ansvarig är mödrahälsovårdsöverläkaren i Göteborg. Vid svårighet att avgöra om kvinnan kan exkluderas från screeningen förs ärendet över till mödrahälsovårdsöverläkaren som handlägger fallet och meddelar kallelsekansliet sitt beslut. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 2(7)

3 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Om kvinnan själv uppger att hon är hysterektomerad (och GynOp-registret ej meddelat det till Regionens kallelsekansli) skall särskild blankett fyllas i av barnmorska/läkare och skickas till nedanstående instanser för förfrågan om gallringskriterierna är uppfyllda. Borås Dysplasiteamet KK SÄS Skövde ÖL KK/Gyn NÄL ÖL KK/Gyn NÄL Göteborg/Södra Bohuslän Regionens kallelsekansli Svar sänds från ovanstående instanser till Regionens kallelsekansli som meddelar kvinnan om hon kan exkluderas från kallelsesystemet eller ej. I de fall data saknas för att exkludera kvinnan från screeningen skall kvinnan fortsätta i ordinarie screeningprogram. (bilaga 3 Hysterektomerad Bm-förfrågan). HALLAND Gyn klinikerna i Varberg, Kungsbacka och Halmstad är samtliga med i GynOp-registret. Direktinformation från registret går till patologlaboratoriet Halmstad. Skriftlig rutin finns för kvinnor som genomgått hysterektomi och som ska bli exkluderade från kallelsesystemet. Om kvinnan själv uppger att hon är hysterektomerad skall särskild blankett fyllas i av barnmorska/läkare som skickas till ansvarig läkare på respektive gyn.klinik. Denna gör en genomgång av kvinnans anamnes och sedan meddelar cytologlaboratoriet om avregistrering från kallelsesystemet. Cytologlaboratoriet meddelar kvinnan om hon kan exkluderas från kallelsesystemet eller ej. Rutiner för invitation till screening Adressuppgifter som hämtas från Västfolket uppdateras en gång per dygn. Om inbjudan kommer i retur avbokas tiden och ny kallelse sänds ut inom en månad. Om även denna kommer i retur, kallas kvinnan efter ett år. Kvinnorna skall erbjudas SMS-påminnelse. Årliga inbjudningar till cellprov skickas ut så länge kvinnan inte tagit cellprov eller gjort en HPV-hemtest när sådan erbjudits enligt vårdprogrammet. Av- och ombokning Möjlighet till av- och ombokning skall erbjudas via internet med kod som kvinnan får med inbjudan, och som inte kräver föranmält konto eller e-legitimation. Kvinnan ska kunna omboka tid och mottagning obegränsat antal gånger. Kvinnan ska även ha möjlighet att avoch omboka tiden via telefon. Kvinnor med skyddad identitet Kallelsekanslierna kallar kvinnor med skyddad identitet via Skatteverket. Kvinnan får själv kontakta barnmorskemottagning för tid. Svar skickas via Skatteverket. Bostadslösa Opportunistisk provtagning är särskilt viktig. (Vårdcentralen för hemlösa i Göteborg har tillgång till Cytburken). Standardremiss skall användas så att svaret kommer till provtagaren. Provtagande vårdpersonal ansvarar för att provtagning dokumenteras i journal samt att provsvar når kvinnan. Kvinnor med funktionshinder kan erbjudas längre provtagningstid och hjälpmedel vid behov efter telefonkontakt. I inbjudan uppmanas kvinnan att kontakta BMM/MVC vid behov. Kvinnan kan vid behov remitteras till mottagning med lift som ska kunna erbjudas inom varje område. Personer som genomgått könsbyte och som har livmodertappen kvar skall ges möjlighet att ta cellprov. Detta ska i första hand ske via gynekologisk specialistmottagning. Kvinnor som uteblivit från provtagning under lång tid Telefonkontakt När det har gått 6 år sedan senaste cellprov kontaktas kvinnor i åldern 30 till 63 år (alternativt vid 30 års ålder utan registrerat prov) per telefon av barnmorska. Kallelsesystemet ska tillhandahålla uppgifter kontinuerligt till respektive barnmorskemottagning. Funktionen integreras med bokningssystemet och övervakas av kallelsekansliet. Barnmorska på den mottagning kvinnan tillhör ringer (max tre gånger) och erbjuder hjälp att boka tid för cellprov. Åtgärden utförs inte mer än en gång per kvinna. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 3(7)

4 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen HPV hemtest När det gått 7 år sedan föregående prov skickas ett erbjudande om ett HPV hemtest (provtagningspinne som förs upp i vagina) till kvinnor mellan 31 och 63 år (alternativt vid 31 års ålder utan tidigare registrerat prov). Kallelsekansliet ansvarar för att ta fram listor. Extern leverantör anlitas för logistik och analys. Åtgärden utförs inte mer än en gång per kvinna. Årlig inbjudan till cellprov skickas ut då kvinnan inte tagit cellprov eller gjort ett HPV hemtest. Innehåll i inbjudan Innehållet i inbjudan utformas av RCC Väst i samverkan med berörda verksamheter. Inbjudan skall innehålla en bestämd tid och barnmorskemottagning. Den skall vara inbjudande och information skall finnas på flera olika språk. Inbjudan skall innehålla information om syftet med provtagningen och hur provet skall tas. Inbjudan skall innehålla information om av- och ombokningsmöjligheter, samt länkar till fördjupad information på internet. Som ett komplement till inbjudan skall broschyren Om din livmoderhals erbjudas alla kvinnor efter varje cellprovtagning. Screening efter behandling (Kontrollfil) Kvinnor som färdigbehandlats för höggradiga cellförändringar (CIN2/3) skall följas med cellprov vart tredje år, livslångt eller så länge som kvinnan i samråd med barnmorskan finner rimligt. Med rimlighet avses svårighet att genomföra undersökningen med tanke på ålder och funktionsnedsättning. Barnmorskan meddelar skriftligen Regionens kallelsekansli via blankett för exkludering. (Bilaga 4)Kvinnan får en bekräftelse på att hon inte längre kommer att kallas. (Bilaga 5) I västra Sverige remitteras kvinnor som färdigbehandlats för höggradiga cellförändringar av behandlande läkare till kontrollfil. Bilaga 6 Dessa kvinnor blir då kallade inom ramen för den organiserade screeningen till barnmorskemottagning. Standardbrev som informerar kvinnan om att hon tillhör kontrollfil sänds från behandlande gynmottagning. (bilaga 7) Regionens kallelsekansli kallar kvinnorna för kontroll vid barnmorskemottagning. Då kvinnan lagts in i kontrollfil bekräftas det per brev från Regionens kallelsekansli (VGR) respektive laboratoriet (RH). (bilaga 8) I VGR informerar respektive laboratorium Regionens kallelsekansli, om endocervikala celler saknas hos en kvinna som ligger i kontrollfil. Kallelsekansliet kallar kvinnan till nytt prov inom tre månader(bilaga 9 ). I Halland hanteras detta på motsvarande sätt inom laboratoriet. Om endocervikala celler saknas en andra gång sänds information om detta från laboratoriet till kopplad gynmottagning* som kallar patienten för provtagning. (bilaga 10) Vid avvikande prov finns en på förhand utsedd gynekologmottagning som ansvarar för uppföljning av prover tagna på specificerade barnmorskemottagningar, dessa kallas i dokumentet kopplad gynmottagning. Provtagning Provtagningsanvisningar bilaga 11 Provtagningsanvisningar Elektronisk remiss Elektronisk överföring av remissuppgifter bör användas. Detta löser annars svårhanterliga ansvars- och säkerhetsfrågor vid remiss/svarshantering. Screeningprov på kvinna som inte har med sig remissen Screeningremiss skall användas. Provtagaren ansvarar för att kvinnans personnummer, namn samt bostadsadress finns med på remissen. Vid avvikande svar sänds svaret till kopplad gynmottagning. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 4(7)

5 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Prov på kvinna som är skriven i annan region Screeningremiss ska användas även då kvinnan är skriven i annan region. Provtagaren ansvarar för att kvinnans personnummer, namn samt bostadsadress finns med på remissen. Avvikande svar sänds till kopplad gynekologmottagning. Kvinnan förs in i kallelsesystemet för efterfakturering. Opportunistisk provtagning Vid alla besök på Barnmorskemottagning/Gynmottagning skall det kontrolleras när kvinnan tagit senaste cellprov. Om det är tid för cellprov dvs. mindre än 6 månader kvar till nästa provtagningstillfälle/om Erbjud prov visas i Cytburken, skall kvinnan erbjudas ett cellprov. Provet tas med screeningremiss. Barnmorskemottagningarna i VGR lägger in kvinnan i kallelsesystemet för efterfakturering. Vid provtagning på gynmottagning tillfaller avgift för cellprovet provtagande gynmottagning. Gynmottagning som tar screeningprov på screeningremiss får inte svar rörande avvikande cellprov om inte mottagningen är den som är kopplad till den barnmorskemottagning kvinnan hör till. Svarsrutiner Vid Benignt cellprov ansvarar respektive laboratorium för att normalsvar skickas till kvinnan. (bilaga 12) Vid Obedömbart prov meddelar laboratoriet Regionens kallelsekansli i VGR som kallar kvinnan till ny provtagning efter ca 2 månader efter föregående provtagningsdatum. (bilaga 13 Ny kallelse OmprovO) Om ett andra prov är obedömbart skickar laboratoriet remiss till kopplad gynekologmottagning som kallar kvinnan för provtagning. I Halland ansvarar laboratoriet i Halmstad för motsvarande funktioner som kallelsekansliet i VGR utför enligt ovan. Vid avvikande prov sker handläggning enligt vårdprogrammet för dysplasi och i tillämpliga fall sänds svaret till kopplad gynmottagning för vidare åtgärd. Gynmottagningen informerar och kallar kvinnan för utredning. Se vidare Vårdprogrammet för dysplasi. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 5(7)

6 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Kvalitetsmått Mått Målnivå Kommentar Andel kvinnor aktuella för inbjudan som får inbjudan 100 % Första mätpunkt 24åå. Övre mätgräns 50 års ålder. Mäts som andel kvinnor som inbjuds 3 år efter föregående cellprov. Variationsintervall +/- 3 mån. Resp BMM/MVC ansvarar för planering/schemaläggning. Kallelsekansli Andel ombokningsbara tider Andel returnerade brev Minst 1/3 av tiderna ska vara ombokningsbara Mindre än 2 % av inbjudningarna ska komma i retur svarar för att kallelse skickas ut Ombokningsbara tider skall finnas under alla årets månader Kallelsekanslierna ansvarar för mätning Kallelsekanslierna ansvarar för mätning Deltagande efter inbjudan Ej fastställt Deltagande efter inbjudan (tidigare benämnt hörsamhet) ska beräknas som antal kvinnor som tagit cellprov inom 90 dagar efter inbjudan sänts ut, delat med antalet inbjudna kvinnor under ett kalenderår. Kallelsedata ska rensas för påminnelser/omkallelser av de som kallats de senaste 3 resp 5 åren innan beräkning av detta mått görs (justerat deltagande) Täckningsgrad 85 % Ingen församling ska ligga under 70 % Endocervikala celler >96% av proverna innehåller endocervikala celler Täckningsgrad för landsting, kommuner och församlingar ska mätas som ett sammanvägt mått hos kvinnor år och bygga på 3 1/2 år intervall års ålder och 5 1/2 års intervall års ålder. Mått på provtagningskvalitet. Indikerar att provet tagits från transformationzonen. Mäts på mottagnings och provtagarnivå. Mätning o redovisning via Cytburken och StatProcess Provtagarkod Endocervikala celler saknas/kontrollfil 95 % av proverna skall vara tagna av provtagare med egen provtagarkod Alla kvinnor i kontrollfil där provet saknar endocervikala celler skall få inbjudan till ny provtagning Provtagarkoder för varje enskild provtagare bör bygga på HSA-id Där även andra provet saknar endocervikala celler skall kvinnan få inbjudan till gyn.mott. Laboratorierna ansvarar för kontrollsystem Väntetid vid cellprovtagning Tid för svar från laboratoriet Andel diagnoser enligt KVASTs nomenklatur 90 % av kvinnorna skall komma in till provtagning på sin bokade tid med max 15 minuters fördröjning Mätningsförslag enkät bilaga % av alla svar skall svaras ut inom 28 kalenderdagar maxgräns 42 kalenderdagar 100 % BMM/MVC ansvarar för schemaläggning Om längre väntetider se ö se över bokningsschema, ombokningsbara tider Mätning via Cytburken/Statprocess Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 6(7)

7 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Bilagor: 1 Särskilt kallelseschema från 50åå 2 Bekräftelse exkludering på egen begäran 3 Hysterektomerad. Bm förfrågan 4 Formulär exkludera från kontrollfil ålder funktionsnedsättning 5 Patientbrev kontrollfil avslutas 6 Kontrollfilsremiss Regionens Kallelsekansli Livet ut 7 Patientbrev överförs till kontrollfil från gynmott. 8 Meddelande från Kallelsekansliet att pat. är inlagd i kontrollfil 9 Kallelse avsaknad av endocervikala celler kontrollfil 10 Endocervikala celler saknas kontrollfil 2:a gång 11 Provtagningsanvisningar 12 Patientbrev benignt prov 13 Kallelse Ej bedömbart OmprovO 14 Mätning av väntetid, bilaga bemötandeenkät 15 Ekonomiska beräkningar VP screening Referenser: Cervixcancerprevention, förbyggande av livmoderhalscancer ARGrapport Nr Remissinstanser: Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Norra Älvsborgs länssjukhus NÄL Kärnsjukhuset Skövde SKAS Halmstad MÖL/SAMBA: Göteborg, Södra Älvsborg, Södra Bohuslän, Skaraborg, Fyrbodal Södra Halland, Norra Halland Arbetsgrupp: Anna Glantz MÖL Göteborg Sylvia Boysen Andersson Regionens kallelsekansli Samad Parhizkar enhetschef laboratoriet för klinisk patologi och cytologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Monica Dohse Cytodiagnostiker laboratoriet för klinisk patologi och cytologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anneli Ljungren samordningsbarnmorska Halland Ann Johansson MÖL Norra Halland Lotta Söderberg samordningsbarnmorska Södra Älvsborg Gudrun Broberg barnmorska Björn Strander ÖL enheten för Cervixcancerprevention Regionalt cancercentrum väst Mia Westlund utvecklingsbarnmorska enheten för Cervixcancerprevention Regionalt cancercentrum väst Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 7(7)

8 Bilaga 1 Schema för kallelser till ROCK (VGR) och LCK (Lt Halland) Tidsbaserade kallelse Kallelser ska gallras med hjälp av Cytburken Kvinnor ska kallas årligen från det år de fyller 23 år om man inte har ett prov registrerat senaste 3 åren. Kallelseschema efter 50 år Kvinna som fyllt 50 år 3-årsintervall (ej prov efter 47 års ålder) 51 år 3-årsintervall (ej prov efter 48 åå) 52 år 4-årsintervall (ej prov efter 48 åå) 53 år 4-årsintervall (ej prov efter 49 åå) 54 år 5-årsintervall (ej prov efter 49 åå) 55 år 5-årsintervall (ej prov efter 50 åå) 56 år 5-årsintervall (ej prov efter 51 åå) 57 år 5-årsintervall (ej prov efter 52 åå) 58 år 5-årsintervall (ej prov efter 53 åå) 59 år 5-årsintervall (ej prov efter 54 åå) 60 år 5-årsintervall (ej prov efter 55 åå) 61 år 5-årsintervall (ej prov efter 56 åå) 62 år 5-årsintervall (ej prov efter 57 åå) 63 år 5-årsintervall (ej prov efter 58 åå) Enligt beslut av styrgruppen för cervixcancerprevention Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 1(14)

9 Bilaga 2 Information om upphörande av gynekologisk cellprovskontroll Du kommer inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i Västra Götaland, enligt ditt önskemål (datum). Informationen sparas i 10 år. Därefter sänds åter inbjudan ut. Vill du då fortfarande inte bli inbjuden till gynekologisk cellprovskontroll får du på nytt meddela regionens kallelsekansli och bli avförd från kallelsesystemet i ytterligare 10 år. Om du någon gång under de 10 åren ångrar dig och åter önskar bli inbjuden till gynekologisk cellprovskontroll, så meddela Regionens kallelsekansli. Du kommer då åter att inbjudas enligt screeningprogrammet. Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionens kallelsekansli Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 2(14)

10 Bilaga 3 Förfrågan till: Borås: Dysplasiteamet KK SÄS NÄL: ÖL KK/Gyn NÄL Skövde: Dysplasiteamet gyn.mott. KK SKAS Göteborg/Södra Bohuslän: Regionens kallelsekansli från barnmorska angående upphörande av gynekologisk cellprovskontroll efter hysterektomi Namn: Personnummer: Livmodertappen kan ej ses vid undersökning och/eller patienten uppger att hon är hysterektomerad vid (sjukhus) (tidpunkt) Patienten uppger att hon : aldrig haft cellförändringar tidigare haft cellförändringar är osäker om hon haft cellförändringar -och lämnar sitt godkännande till att ansvarig läkare kontrollerar uppgifter om operation/pad Datum Namn/Barnmorska Barnmorskemottagning Svar på ovanstående förfrågan: Exkluderas från ROCK Patienten kan inte exkluderas från fortsatta kontroller på grund av sjukdomshistoria Data saknas. Innan patienten kan exkluderas från kontroll måste efterforskning av uppgifter ske via Mödrahälsovårdsöverläkare som efter avslutad efterforskning meddelar Regionens kallelsekansli. Blanketten sänds vidare till MÖL(namn) Datum Ansvarig läkare Enhet Svar på om kvinnan kan / inte kan exkluderas från ROCK sänds till : Kallelsekansliet ROCK, Skärgårdsgatan 4, plan4, Göteborg Regionens kallelsekansli meddelar patienten./ Utfört Datum Sign Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 3(14)

11 Bilaga 4 Önskan om att exkluderas från kallelsesystemet och därmed upphöra med gynekologisk cellprovskontroll i kontrollfil. Namn: Personnummer: Undertecknad / Patienten önskar inte längre kallas för cellprovtagning i kontrollfil pga svårigheter att genomföra undersökningen med tanke på ålder och/eller funktionsnedsättning Datum Namn/Barnmorska Barnmorskemottagning Datum Namn Blanketten kan undertecknas av kvinna i kontrollfil och barnmorska tillsammans eller var för sig. Blanketten gäller kvinnor boende i Västra Götalandsregionen och skickas till Kallelsekansliet ROCK, Skärgårdsgatan 4, plan4, Göteborg Regionens kallelsekansli meddelar patienten./ Utfört Datum Sign Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 4(14)

12 Bilaga 5 Du kommer inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll Du har fram till nu fått kallelse till gynekologisk cellprovtagning efter tidigare behandling av cellförändringar i så kallad kontrollfil. Till kallelsekansliet har inkommit en önskan om att du inte längre ska kallas till cellprovtagning, på grund av svårigheter att genomföra undersökningen med tanke på hög ålder och/eller funktionsnedsättning. Därför kommer du inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i i Västra Götaland, enligt ditt önskemål (datum). Om uppgifterna är felaktiga eller om du ångrar dig och åter önskar bli kallad till gynekologisk cellprovskontroll, så meddela Regionens kallelsekansli. Du kommer då åter att kallas enligt vårdprogrammet. Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionens kallelsekansli Datum Sign Kontaktuppgifter Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 5(14)

13 Bilaga 6 Kontrollfil Kallelsekansliet ROCK Skärgårdsgatan 4, plan Göteborg Att: Sylvia Andersson Kontrollfil Kallelsekansliet ROCK Skärgårdsgatan 4, plan Göteborg Att: Sylvia Andersson adressfälten är anpassade för fönsterkuvert Remiss för Gynekologisk cellprovskontroll i kontrollfil Patientens namn:... Personnr:... ( )Behandlingen finns registrerad i Cytburken. ( ) Behandlingen finns ej registrerad i Cytburken. Datum för behandling:... ange i detta fall även PAD-nr:... Patologlab:... Behandling:...Behandlande enhet:... Patienten remitteras härmed för kontroll i kontrollfilen med cytologprov vart tredje år, livet ut. Startdatum (senaste normala cellprov):... Datum:...Namnteckning:... Namnförtydligande :... /... Titel Vårdinrättning :... Adress:... _ Tillbaka till remitterande vårdinrättning efter kvittering: Ovanstående patient är registrerad i kontrollfilen för kallelse enligt ovan Datum:... Namnteckning:... Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 6(14)

14 Bilaga 7 Logga Kvinnans namn och adress Cellprovet som nyligen togs var normalt. Kvinnor som haft cellförändringar har ökad risk jämfört med andra kvinnor att få nya cellförändringar. Eftersom du tidigare har behandlats för cellförändringar och fortfarande är kontrollpatient kommer du fortsättningsvis att kallas vart tredje år livet ut. Kontrollerna kommer nu att göras på barnmorskemottagning. Spara detta brev! Om du flyttar från Västra Götalandsregionen måste du kontakta Lokalt (den gynmottagning som skött kontrollerna initialt) så att fortsatt uppföljning kan ordnas på din nya bostadsort. Om du har frågor kan du kontakta gynmottagningen på telefon: Lokal info Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Aktuell klinik Med vänlig hälsning Namn och titel Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 7(14)

15 Bilaga 8 Västra Götalandsregionens kallelsekansli Datum xxxxxx Du har tidigare behandlats för cellförändringar. Vid senaste provtagningen var proverna normala. Det innebär att förändringarna är helt borttagna och någon ytterligare kontakt med gyn-mottagningen behövs därför inte. Enligt statistiken kommer du troligen inte få några nya cellförändringar, men kvinnor som haft cellförändringar har ändå en ökad risk jämfört med andra kvinnor att få nya cellförändringar vid hög ålder. Därför kommer du att bli erbjuden provtagning, även efter 60 års ålder, då cellprovskontrollerna annars upphör. Du kommer från och med nu att kallas via kallelsesystemet för cellprovskontroll vart tredje år livet ut. Vi kallar detta att vi hanterar uppgifterna om dig i vår kontrollfil. Cellprovskontrollerna kommer att göras på barnmorskemottagning. Spara detta brev! Om du flyttar från Västra Götalandsregionen måste du kontakta Lokalt (den gynmottagning som skött kontrollerna initialt) så att fortsatt uppföljning kan ordnas på din nya bostadsort. Om du har frågor kan du kontakta gynmottagningen Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Namn och titel Regionens kallelsekansli Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 8(14)

16 Bilaga 9 Välkommen till gynekologisk cellprovskontroll/pap- test - ett viktigt prov för din hälsa Cellprovet som togs för en tid sedan saknade celler från livmoderhalskanalen och man kunde därför inte göra en fullständig bedömning. Eftersom du tidigare behandlats för cellförändringar, är det viktigt att ta om provet. Syftet med cellprovskontroll är att skydda dig mot att utveckla cancer i livmoderhalsen. Tid är reserverad för dig: Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter på andra sidan och tar med inbjudan vid provtagningen - även om du bokat om tid och/eller plats Av- eller omboka din tid via internet Internetadress: Logga in med ditt personnummer och ditt lösenord: Vid svårighet att omboka via internet finns en ombokningstelefon: vardagar mellan klockan och Boka ny tid via internet om: Du har menstruation vid provtagningsdatum. _ Boka ny tid via närmaste barnmorskemottagningen (hitta telefonnr på om : - du önskar preventivmedel/rådgivning/behöver längre tid t.ex. pga funktionshinder - du är gravid eller just fött barn (Prata då med din barnmorska om lämplig tid för provtagning). Besöket kostar 100 kr, faktura skickas. Tag med legitimation. Frikort gäller inte. Väntetid kan uppstå Läs mer om cellprov på samt på Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 9(14)

17 Bilaga 10 Diagnos M09019 Kvinna i kontrollfil, endocervikala celler saknas en andra gång Gynmottagning skickar brevet Cellprovet som nyligen togs saknade celler från livmoderhalskanalen och man kunde därför inte göra en fullständig bedömning. Eftersom du tidigare har behandlats för cellförändringar och ditt prov saknade celler från livmoderhalskanalen även vid föregående provtagning, har du fått en tid för bedömning på gynekologisk mottagning. Välkommen till Mottagning Datum Tid Om du har frågor eller vill omboka din tid kan du kontakta gynmottagningen på telefon: Lokal info Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till och Här finns också information på andra språk. Aktuell klinik Med vänlig hälsning Namn och titel Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 10(14)

18 Bilaga 11 Regionala enheten för cervixcancerprevention Provtagningsanvisningar för Vaginalcytologisk provtagning/vätskebaserad cytologi Cytologprov bör tas före all annan undersökning. Vid vätskebaserad cytologi används Ayres spatel i plast och Cytobrush. Kontrollera att burken är märkt med kvinnans namn och personnummer. Provtagare och assistent: Provtagaren bör ha en assistent som under provtagningen håller depressor samt tar hand om provtagningsmaterial. I undantagsfall ska provtagning ske utan assistent. Självhållande spekulum, som bör finnas tillgängligt i olika storlekar, skall då användas. Instrument: Ställ in portio med hjälp av spekulum och depressor. Spekula ska finnas i olika storlekar. Vid vida förhållanden i vagina används två stora spekula. En liten klick vattenbaserad gel bör användas. Den ska läggas på spekulat eller undre bladet om självhållande spekulum används. Gelen bör inte komma i kontakt med provtagningsytan då gel i provet kan ge problem på laboratoriet. Spatel : Använd den ojämnt formade sidan av Ayres spatel. För in den mest utskjutande delen av spateln i yttre modermunnen. Rotera spateln minst 360 under lätt tryck mot slemhinneytan. Se till att spateln hela tiden har kontakt med slemhinnan, framför allt kan slemhinneytan på portios bakre del ibland vara svår att nå. Observera att det är viktigast att ta prov från båda sidor av gränsen mellan skivepitel och körtelepitel. Om denna yta blir dåligt täckt, gör ett nytt svep med spateln åt motsatt håll för att täcka detta område. Låt assistenten omedelbart skölja spateln i burken genom att röra runt minst 10 varv. Om provtagaren inte har assistent ska detta göras innan nästa portion tas. Prov tas ej från bakre fornix. Borste: Använd borste med liten plastkula i toppen för att ta prov från cervikalkanalen. En bra regel är att borstprovet ska ta vid där spatelprovet slutade. Observera att på lite äldre kvinnor ligger ofta gränsen mellan skiv- och körtelepitel innanför yttre modermunnen. Det är viktigt att provet inkluderar denna. Rotera borsten 360 dvs. ett varv. Rotera därefter borsten tillbaka, framför allt viktigt hos spiralbärare. Assistenten tar omedelbart hand om borsten och roterar den minst 10 gr, samt pressar mot burkens innerväggar. Sätt på locket på burken och vrid locket till markeringen. Observera dessa viktiga skillnader jämfört med konventionell cytologi: Både spateln och borsten vispas kraftigt i burken för att uppfångade celler ska lossna. Borsten ska pressas och roteras mot burkens vägg (annars svårt att få med endocervikala celler). Verktygen ska snabbt vispas om i burken då cellerna klumpar ihop sig när de kommer ner i vätskan. Spatel och borste ska avlägsnas från burken efter provöverföring (vispning). Screeningprover ska tas vid tillfälle då patienten inte har mens men för kliniskt bruk kan noteras att vätskebaserad cytologi kan vara bedömbar trots smärre blodtillblandning. Beslutat av styrgruppen för Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 11(14)

19 Bilaga 12 Diagnos: benignt prov M00110 Cytologlab skickar brevet Cellprovet som nyligen togs var normalt. Syftet med cellprovet är att hitta eventuella cellförändringar i livmoderhalsen. Därmed kan man förhindra att livmoderhalscancer utvecklas. Om du är yngre än 50 år kommer du att få en ny inbjudan vart tredje år till den ordinarie gynekologiska cellprovskontrollen. Är du mellan 50 och 60 år får du inbjudan vart femte år. Kvinnor som behandlats för allvarliga cellförändringar och ingår i så kallad kontrollfil blir kallade vart tredje år oavsett ålder. Vid besvär från underlivet som smärta, blödningar eller onormala flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården. Vänliga hälsningar, Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till och Här finns också information på andra språk. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 12(14)

20 Bilaga 13 Välkommen till gynekologisk cellprovskontroll / PAP- test - ett viktigt prov för din hälsa Cellprovet som togs för en tid sen gick inte att bedöma. Det brukar vara en tillfällighet och när provet tas om är det oftast helt normalt. Det är viktigt att eventuell behandling mot en infektion i slidan är avslutad innan nytt prov tas. Syftet med cellprovskontroll är att skydda dig mot att utveckla cancer i livmoderhalsen. Tid är reserverad för dig: Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter på andra sidan och tar med inbjudan vid provtagningen - även om du bokat om tid och/eller plats Av- eller omboka din tid via internet Internetadress: Logga in med ditt personnummer och ditt lösenord: Vid svårighet att omboka via internet finns en ombokningstelefon: vardagar mellan klockan och Boka ny tid via internet om: Du har menstruation vid provtagningsdatum. _ Boka ny tid via närmaste barnmorskemottagningen (hitta telefonnr på om : - du önskar preventivmedel/rådgivning/behöver längre tid t.ex. pga funktionshinder - du är gravid eller just fött barn. Prata då med din barnmorska om lämplig tid för provtagning Besöket kostar 100 kr, faktura skickas. Tag med legitimation. Frikort gäller inte. Väntetid kan uppstå Läs mer om cellprov på samt på Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 13(14)

21 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention - NKCx Odensala hälsocentral Februari 2013 Vill du hjälpa oss i vårt förbättringsarbete? I xxxxxx läns landsting strävar vi alltid efter att förbättra vården. Därför är det viktigt för oss att regelbundet ta del a v våra patienters synpunkter. Din åsikt är a v stort värde för vårt fortsatta förbätt - ringsarbete. Vi ber dig därför svara på några frågor om hur du upplevde ditt besök idag på Odensala hälsocentral. Du kan svara genom att fylla i enkäten nedan, tejpa ihop den och lägg på brevlådan - portot är redan betalt! Undersökningsföretaget Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) står som mottagare av brevet. De hjälper oss att sammanställa resultat från undersökningen. Dina svar är givetvis anonyma. Du kan också besvara enkäten på internet. Gå in på och logga in med koden XPz123 Du kan också skanna QR -koden nere i vänstr a hörnet med din smartphone och sv ara i denna. F1 Fick du tillräcklig information gällande den gynekologiska cellprovtagningen? (antingen via kallelsen, webben, broschyrer eller barnmorskan) 1 Ja, helt och hållet 2 Delvis 3 Nej 4 Ej aktuellt F2 Om du fick vänta på barnmorskan, vad anser du om väntetiden? 1 Den var acceptabel 2 Den var något för lång 3 Den var alldeles för lång 4 Jag behövde inte vänta F3 Kände du förtroende för den barnmorska som du träffade? F4 1 Ja, helt och hållet 2 Delvis 3 Nej När du frågade barnmorskan om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? 1 Ja, helt och hållet 2 Delvis 3 Nej 4 Jag vågade inte fråga 5 Jag hade inget behov av att fråga F5 Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt i samband med den gynekologiska provtagningen? 1 Ja, helt och hållet 2 Delvis 3 Nej Skanna koden nedan med din smartphone: F6 F7 F8 F9 Hur värderar du som helhet besöket för gynekologisk cellprovtagning? 1 Utmärkt 2 Mycket bra 3 Bra 4 Någorlunda 5 Dåligt Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra? 1 Ja, helt och hållet 2 Delvis 3 Nej I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är? 1 Utmärkt 2 Mycket bra 3 Bra 4 Någorlunda 5 Dålig Vilket år är du född? (Ange fyra siffror t.ex. 1945) F10 Är svenska ditt modersmål? 1 Ja 2 Nej F11 Vilken är din högsta avslutade utbildning? F12 Tack för din hjälp! 1 Grundskola eller likvärdigt 2 Gymnasium eller likvärdigt 3 Högskola eller likvärdigt Är det något du vill framföra som vi inte frågat om tar vi gärna emot dina synpunkter? PGCP13

22 REGIONAL KONSEKVENSBESKRIVNING VÅRDPROGRAM GYNEKOLOGISK CELLPROVSKONTROLL Sammanfattning: Regelbunden screening med cellprov för kvinnor i åldrarna år är mycket effektivt för att förebygga insjuknande och död i livmoderhalscancer. Detta vårdprogram redovisar i detalj hur screeningen ska utföras i västra Sverige. Gemensamma riktlinjer har tidigare fastställts i olika dokument och samlas här i ett dokument, ett vårdprogram. Vårdprogrammet speglar med ett par undantag etablerad praxis i västra Sverige, och att syftar till att ta bort väsentliga lokala olikheter i handläggningen. Fokus är att i hög grad underlätta deltagande i organiserad screening. Riktade åtgärder till kvinnor som ej deltagit under lång tid har tillkommit (Telefonsamtal från barnmorska samt skriftligt erbjudande om hemtest för HPV). Långtidsuppföljning av kvinnor sker i kontrollfil där intervallen glesas ut men uppföljningstiden förlängs. Detta är närmare beskrivet i vårdprogram Dysplasi, men ekonomiska konsekvenser redovisas här därför att uppföljningen sker inom ramen för screeningprogrammet Vårdprogrammet har utarbetats i parallellt med Vårdprogram cervixdysplasi och bör i flera avseenden ses som en helhet ex. ekonomiska konsekvenser. De två vårdprogrammen avser delar i samma vårdprocess. Vp Gynekologisk cellprovskontroll behandlar screening, men ej utredning och behandling av avvikande prover och de inblandade verksamheter innefattar primärvård och laboratoriemedicin. Vårdprogrammet är godkänt av regionala styr- och processgruppen för cervixcancerprevention Typ av dokument: Regional konsekvensbeskrivning VGR för Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll Författare: Björn Strander, RCC Väst. Regional processägare Cervixcancerprevention Innehåll: Patientnytta/- risker: Patientnyttan är tydlig med de föreslagna ändringarna och fler fall av cancer kommer att förebyggas. Etiska aspekter: Insatserna främjar jämlik vård eftersom det ger kvinnor med olika bakgrund och förutsättningar flera möjliga ingångar till bättre hälsa. Enstaka kvinnor som uteblivit under många år kan vara tveksamma till att få ett telefonsamtal. Erfarenheterna från RÖDROCK- studien är dock att dessa är få. Verksamhets- och organisatoriska konsekvenser: Inga organisatoriska förändringar är aktuella. Kostnadsförändringar: Analys har gjorts av hälsoekonom Per Sjöli. En engångskostnad föreligger, fördelat på två år för att beta av en puckel om kvinnor som uteblivit

23 minst 6 år samt systemförändringar i kallelsesystemet motsvarar 3,0 miljoner kronor (fördelat 1,3 milj. år 1 och 1,7 milj. år 2). Därefter är insatserna kostnadsneutrala (beräknad årlig besparing kr). Se bilaga. Insatserna för riktad erbjudan till kvinnor som uteblivit under lång tid har visats vara kostnadseffektiva i en stor randomiserad studie bedriven i regionen och baserad på kostnadsdata från regionen (Broberg G, Gyrd- Hansen D, Miao Jonasson J, Ryd ML, Holtenman M, Milsom I, et al. Increasing participation in cervical cancer screening: Offering a HPV self- test to long- term non- attendees as part of RACOMIP, a Swedish randomized controlled trial. Int J Cancer Oct 11;2013(11): Se också dokumenten Ekonomiska beräkningar vp screening och Ekonomisk sammanst vp dysplasi o vp screening samt Konsekvensbesrivning Vårdprogram Cervixdysplasi. Besparingar och nytillkomna kostnader som följd av de båda vårdprogrammen kommer att fördela sig olika inom olika förvaltningar inom regionen. Besparingarna kommer i första hand att ligga inom olika delar av den gynekologiska vården medan kostnadsökningarna i stort sett enbart kommer att belasta mödrahälsovården. Uppföljning: Uppföljningar görs kontinuerligt i processregistret inom Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention (Cytburken) och redovisas i realtid genom verktyget StatProcess samt i årliga redovisningar. Kvalitetsdata kommuniceras genom olika regionala och lokala möten (Regionala processgruppen, lokala vårdkedjegrupperna, föredragningar inom olika verksamheter, dialogmöten och uppsökande verksamhet från RCC:s sida).

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av Sektorsråd x och/eller

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 44-2014 giltigt till 2017-06-01 Utarbetad av vårdprogramgruppen för gynekologisk cellprovskontroll

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund Sedan slutet av 1960-talet har screening för upptäckt av symtomfria förstadier till cervixcancer, dysplasier (cellförändringar), genomförts i Sverige.

Läs mer

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2014

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2014 Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2014 Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-12-23 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till 2014-12-31 Vårdkedjan involverar

Läs mer

Regionala riktlinjer gynekologisk cellprovtagning inom mödrahälsovården

Regionala riktlinjer gynekologisk cellprovtagning inom mödrahälsovården Regionala riktlinjer gynekologisk cellprovtagning inom mödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Indikatorer och bakgrundsmått Bilaga

Screening för livmoderhalscancer. Indikatorer och bakgrundsmått Bilaga Screening för livmoderhalscancer Indikatorer och bakgrundsmått Bilaga Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL

Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL Avvikande cellprovsvar Ob-gyn NLL Berörda enheter Samtliga enheter inom Kvinnosjukvården Norrbotten. Syfte Tydliggöra handläggning av patienter som fallit ut med avvikande i GCK eller vid indicerad provtagning,

Läs mer

Tillämpning av Nationell t vårdprogram för cervixcancerprevention

Tillämpning av Nationell t vårdprogram för cervixcancerprevention Regional medicinsk riktlinje Tillämpning av Nationell t vårdprogram för cervixcancerprevention Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2017-00461) giltigt till juni 2019. Utarbetad av Regionala

Läs mer

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2013

Riktlinjer för Gynekologisk cellprovtagning i Region Skåne 2013 i 2013 Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-04-11 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till 2014-06-30 Vårdkedjan involverar verksamhetsområdena Labmedicin Skåne (Klinisk Patologi/Cytologi,

Läs mer

Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA. a t t avslå motionen.

Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA. a t t avslå motionen. Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll och handläggning av cellförändringar

Gynekologisk cellprovskontroll och handläggning av cellförändringar Gynekologisk cellprovskontroll och handläggning av cellförändringar Vårdprogram för Landstinget i Jönköpings län fastställt i medicinsk programgrupp, primärvård december 1999, reviderat oktober 2010 Sammanfattning

Läs mer

Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3

Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3 (L Liest Överläkare) Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASCUS eller lätt skivepitelatypi

Läs mer

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3

Sökord: Gynekologi. Atypical squamous cells high grade. (Misstänkt höggradig dysplasi) Cancer in situ Ingår i CIN 3 Kvinnokliniken i Kvinnokliniken Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma in situ ( AIS) Adenocarcinoma cervicis uteri ASCUS eller lätt

Läs mer

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK)

Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) 1(5) Screeningprogram för Gynekologiska cellprovskontrollen (GCK) Gynekologisk cellprovskontroll sker vart 3:e år mellan 23 49 års ålder och vart 5:e år mellan 50 60 års ålder. Kvinnor som genomgått total

Läs mer

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson HPV i primärscreeningen Matts Olovsson Professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet Överläkare vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 99,7% Cervixcancer i Sverige

Läs mer

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig?

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? ETT UPPDRAG TILLSAMMANS MED Transformator Design Research och innovation i samma process som involverar kunder och medarbetare. VÅRA STYRKOR Sveriges

Läs mer

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander /100 000 Cervixcancer Sverige 1958-2011 Åldersstandardiserad incidens (FOB70) 30 25 Skivepitel Adeno Totalt 20 15 10 Källa:

Läs mer

Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för

Teknisk specifikation för IT-system utifrån nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention Version Datum Kommentar Författare 1.0 16-11-03 Adam Sehlin, Marlene Sandberg-Andersson 2.0 17-02-16 Uppdatering efter Ineras förstudierapport Stödsystem Screening Livmoderhalscancer

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer

Screening för livmoderhalscancer ÖVERENSKOMMELSE OM KVINNORS HÄLSA 2016 Screening för livmoderhalscancer STÖD TILL INFÖRANDE AV NYA REKOMMENDATIONER Screening för livmoderhalscancer 1 Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Särskilda

Läs mer

Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi

Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi Regionalt vårdprogram Cervixdysplasi Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören giltigt till Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet

Läs mer

1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård

1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 1 2 (5) Regelbok för Mödrahälsovården 5.4.1 Bakgrund Barnmorskemottagningen inom primärvården ska erbjuda hälsovård under graviditet, inklusive föräldrastöd och livsstilssamtal,

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Screening för livmoderhalscancer Rekommendation och bedömningsunderlag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015

5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015 1 (5) 5.4 Regelbok Mödrahälsovård 2015 2 (5) 5.4 Regelbok för Mödrahälsovården 5.4.1 Bakgrund Barnmorskemottagningen inom primärvården ska erbjuda hälsovård under graviditet, inklusive föräldrastöd och

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Utförligt och i stort sett heltäckande. Gediget jobb - snabbt och bra. Mycket nytt finns att läsa. Ffa om nya riskgrupper. Spännande!

Utförligt och i stort sett heltäckande. Gediget jobb - snabbt och bra. Mycket nytt finns att läsa. Ffa om nya riskgrupper. Spännande! REMISSVAR Tack för att du tar dig tid att lämna synpunkter på vårdprogrammet. Denna mall underlättar för oss när vi ska sammanställa remissvaren och vi är tacksamma om du använder den. Om du känner dig

Läs mer

Vad tycker du om öppenvården?

Vad tycker du om öppenvården? 0 Vad tycker du om öppenvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Remissrunda 1 Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer

Remissrunda 1 Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer Remissrunda 1 Cervixcancerprevention Nationellt vårdprogram samt konsekvenser av införande av Socialstyrelsens screeningrekommendationer Den nationella vårdprogramgruppen för cervixcancerprevention har

Läs mer

Så här gör du för att boka tid för spermaprov vid ANOVA på webben!

Så här gör du för att boka tid för spermaprov vid ANOVA på webben! 1 (6) Du måste ha en remiss. Antingen har Du fått remiss och information av din läkare, annars har vi fått remissen direkt och skickat brev till Dig där vi uppmanar Dig att boka tid för spermaprov. Om

Läs mer

Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015

Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015 Rapport Cervixcancerprevention RCC Syd juni 2015 Rapporten Cervixcancerprevention från RCC Syd sätts samman för att utvärdera arbetet med att förebygga livmoderhalscancer. Det finns mycket att glädjas

Läs mer

Sammanställning av några kvalitetsdata från 2007

Sammanställning av några kvalitetsdata från 2007 REGIONALA ENHETEN FÖR CERVIXCANCERPREVENTION Sammanställning av några kvalitetsdata från 2007 gällande Cervixcancerprevention i Västra Sverige Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland Beställningsadress

Läs mer

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma

Läs mer

Cervical cancer prevention - Studies on possible improvements.

Cervical cancer prevention - Studies on possible improvements. Cervical cancer prevention - Studies on possible improvements. Björn Strander Stolt medicine doktor Onkologiskt centrum, Västra regionen och Kvinnomottagningen, Kungsbacka Närsjukhus Syftet med avhandlingen

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning

Löften till cancerpatienter - resultatredovisning Ett samarbete inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen Löften till cancerpatienter - resultatredovisning INNEHÅLL INLEDNING... 3 LÖFTE 1 Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cellprovskontroll. Gynekologisk cellprovskontroll i Sverige

Nationellt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cellprovskontroll. Gynekologisk cellprovskontroll i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cellprovskontroll Gynekologisk cellprovskontroll i Sverige Rapport 2007 med data till 2006 Rapporten har utarbetats av professor Pär Sparén, Karolinska institutet,

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Bakgrund Prevention av cervixcancer med gynekologisk cellprovskontroll är en av de mest framgångsrika screeningverksamheterna

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet

Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet Hur blir ett bra screeningprogram bättre HPV-baserad screening och det nya vårdprogrammet Björn Strander / Bengt Andrae RCC Väst / RCC Uppsala-Örebro Socialstyrelsens rekommendationer Publicerade juni

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

När jag ska på mammografi

När jag ska på mammografi När jag ska på mammografi FÖRE UNDERSÖKNINGEN Kallelse Välkommen till mammografi Vad är mammografi? Mammografi är röntgen av brösten. Röntgen är ett sätt att fotografera brösten. Mammografi görs för att

Läs mer

-------------~ -~ --------_'1>_~_ - 'r~

-------------~ -~ --------_'1>_~_ - 'r~ ""f"c"' VÄSTRA 'Y GÖTALAN D SREG ONEN Till gång till faktorkoncentrat för patienter med blödarsjuka 4.0 Dokumentansvarig Dm/id-nummer Fredrik Vondracek, Kval itetsansvarig apotekare, Sjukhusapoteket VG

Läs mer

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010 God remisshantering för läkare och patient ST-läkare Primärvården Södra Bohuslän FoU-arbete 2010 Handledare: Mille Milacovic, Mölnlycke VC God remisshantering för läkare och patient Inledning En patient

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Regelverk Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Grunden för en god vård innebär en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Screening för livmoderhalscancer Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Förord I denna rapport ger Socialstyrelsen en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning s INCA arbete Gynekologiska cancer processen Syfte: Förbättra & Optimera Gynekologiska cancerprocessen

Läs mer

Atypisk cervixcytologi under graviditet

Atypisk cervixcytologi under graviditet Atypisk cervixcytologi under graviditet SFOG-veckan i Varberg 26 augusti 2014 Cecilia Kärrberg Överläkare, Med dr Processansvarig för cervixdysplasi och vulvaförändringar Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt

Läs mer

Vad tycker du om tandvården?

Vad tycker du om tandvården? Vad tycker du om tandvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

PM nr 37. Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och uppföljning

PM nr 37. Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och uppföljning PM nr 37 PM Kvinnokliniken Länssjukhuset Kalmar Författare: Helene Muhr Giltigt fr o m 2014-06-18 Giltigt t o m 2016-06-18 Cervixcancerprevention: Screening, utredning, behandling och uppföljning Definitioner

Läs mer

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB UNILABS Mammografi Sverige Uppsala Stockholm (Capio S:t Göran + Tumba)

Läs mer

Sammanställning av Kvalitetsdata 2014

Sammanställning av Kvalitetsdata 2014 Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sammanställning av Kvalitetsdata 214 gällande Cervixcancerprevention i Västra sjukvårdsregionen maj 215 Beställningsadress Regionalt cancercentrum väst Västra Sjukvårdsregionen

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Vad tycker du om förlossningsvården?

Vad tycker du om förlossningsvården? Vad tycker du om förlossningsvården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från Förlossningen/BB på det sjukhus som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som varit inskrivna

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Händelseanalys. Diagnostisering av cellprover 2013-10-10

Händelseanalys. Diagnostisering av cellprover 2013-10-10 Händelseanalys Diagnostisering av cellprover 2013-10-10 Sammanfattning Analysen är utförd på uppdrag av verksamhetschefen för laboratoriemedicin via chefsläkare. Syftet är att inom landsting 1 utreda misstanken

Läs mer

HTA protokoll. Vätskebaserad cytologi. Version 081127

HTA protokoll. Vätskebaserad cytologi. Version 081127 HTA protokoll Vätskebaserad cytologi Version 081127 2008 11 27 1(16) HTA projekt Vätskebaserad cytologi... 3 Aktuell sjukdom och vård... 4 Aktuell teknologi... 5 Evidens... 7 Gradering av evidensstyrka

Läs mer

ARBETSKOPIA

ARBETSKOPIA Vad tycker du om barnsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina och ditt barns erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt akutmottagningen.

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Cervixcancerprevention. Screening, utredning, behandling och uppföljning.

Cervixcancerprevention. Screening, utredning, behandling och uppföljning. Cervixcancerprevention. Screening, utredning, behandling och uppföljning. Flödesscheman med tillhörande numrerade svarsbrev finns samlade sist i dokumentet Definitioner och förkortningar Adenocarcinoma

Läs mer

Cancer Okänd Primärtumör - CUP

Cancer Okänd Primärtumör - CUP Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer Okänd Primärtumör - CUP Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Gunnar Lengstrand oktober 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Peniscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Svante Bergdahl Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Patientgruppens

Läs mer

Riktlinje för smittspårning av klamydia

Riktlinje för smittspårning av klamydia Riktlinje för smittspårning av klamydia Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala vårdprogram tas

Läs mer

I Halland använder 70 procent webben för att boka tid för gynekologiskt cellprov

I Halland använder 70 procent webben för att boka tid för gynekologiskt cellprov I Halland använder 70 procent webben för att boka tid för gynekologiskt cellprov 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Maria Brunefjäll och Fredrik Sargren 2015-10-06 Livmoderhalscancer

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram)

Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Basprogram, hälsovård för gravida 120301 (Kompletteras med psykologiskt basprogram) Vecka Besök Screening Riktade åtgärder 0-para Fler-para (Var god se sid 2) Vecka 6-12, två Barnmorskebesök. ABCD-inskrivning

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 (8) Christoffer Bernsköld (S) 2:e v. ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 (8) En fråga om kvinnoliv... 3 Cellprovskontroll räddar liv... 4 Sjunkande andel kvinnor testas... 4 Vilka når inte landstinget idag?... 5 Mammografi räddar liv... 5 Stor andel kvinnor testas... 6 Vilka

Läs mer

Palliativ vård i VGR och Halland

Palliativ vård i VGR och Halland Bilaga 1 Palliativ vård i VGR och Halland Juni 2012 1 Syfte Jag......och mina närstående är informerade om min situation....är lindrad från smärta och andra besvärande symtom....är ordinerad läkemedel

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Cancer i urinblåsa och övre urinvägar Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Processägare Viveka Ströck September 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen

Journal via nätet. Frågor och svar. Koncernkontoret Hälso- och sjukvård. Om e-tjänsten Journalen Koncernkontoret Hälso- och sjukvård Journal via nätet Frågor och svar Om e-tjänsten Journalen Vad är e-tjänsten Journalen? Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation

Läs mer