Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av Sektorsråd x och/eller råd y Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi. Regelbunden screening med cellprov för kvinnor i åldrarna år är mycket effektivt för att förebygga insjuknande och död i livmoderhalscancer. Detta vårdprogram redovisar i detalj hur screeningen ska utföras i västra Sverige. Gemensamma riktlinjer har tidigare fastställts i olika dokument och samlas här i ett gemensamt vårdprogram. Vårdprogrammet speglar etablerad praxis i västra Sverige, och syftar till att ta bort väsentliga lokala olikheter i handläggningen. Fokus är att i hög grad underlätta deltagande i organiserad screening. Riktade åtgärder till kvinnor som ej deltagit under lång tid har tillkommit. Bakgrund Sedan gynekologisk cellprovskontroll infördes i slutet av 1960 talet i Sverige har förekomsten av cervixcancer minskat med 67 % och dödligheten ännu mer. Fortfarande drabbas dock ca 450 kvinnor och ca 140 dör varje år. Den viktigaste faktorn för att förebygga cervixcancer är att kvinnor deltar i screeningen. En välfungerande screeningverksamhet är en förutsättning för att förebygga denna allvarliga sjukdom Organisation och verksamhetsansvar Västra Götalandsregionen: Närhälsan ansvarar för screeningen i samarbete med Regionalt Cancercentrum väst. Enheten för cervixcancerprevention utformar kallelser, eventuella bilagor och informationstexter. Regionens gemensamma kallelsekansli i Västra Götaland ansvarar för att rätt kvinnor får en inbjudan till cellprovtagning enligt gällande tidsintervall. Närhälsan ansvarar för att provtagande personal har förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. Respektive barnmorskemottagning ansvarar för provtagning samt för att proverna packas i därtill avsedd transportförpackning och sänds för analys till respektive laboratorium för klinisk patologi och cytologi. Närhälsan är beställare och laboratoriet är leverantör. Region Halland: Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Halmstad ansvarar för screeningen, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, i samarbete med Regionalt Cancercentrum väst. Enheten för cervixcancerprevention utformar kallelser, eventuella bilagor och informationstexter. Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid sjukhuset i Halmstad ansvarar för att rätt kvinnor får en inbjudan till cellprovtagning enligt gällande tidsintervall. Driftnämnden för öppen specialistvård ansvarar för att provtagande personal har förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. Respektive barnmorskemottagning ansvarar för provtagning samt för att proverna packas i därtill avsedd transportförpackning och sänds för analys till laboratoriet för klinisk patologi och cytologi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställare och laboratoriet är leverantör. Ansvar för analys och svar Laboratorierna för klinisk patologi och cytologi i VGR (NÄL, SU, SÄS och Skövde) och Region Halland (Halmstad) ansvarar för att remissuppgifter enligt gemensam remiss, fastställd av regionala styr- /processgruppen, registreras och cellproverna analyseras. Laboratoriet ansvarar för diagnos enligt KVASTs nomenklatur, och för att HPV-testning/HPV-triage utförs enligt vårdprogrammet. Respektive laboratorium ansvarar för svarsrutiner inklusive svar på HPV-test i anslutning till cellprov. Avstämning ska ske för att bekräfta att alla inkomna prover också är analyserade och utsvarade. Närhälsan i VGR och Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Halmstad, Halland ansvarar för att kontrollsystem finns för att bekräfta att alla remisser är besvarade. Virologi Virologlaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ansvarar för HPV-analys av prover från cytologlaboratorierna vid SU, NÄL och SÄS samt för att svara ut provresultat till respektive cytologlaboratorium och bio bankning av vätskebaserade cellprover från dessa laboratorier. Laboratoriet i Skövde ansvarar för HPV-analys av cellprover som analyserats på detta laboratorium. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 1(7)

2 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad ansvarar för HPV-analys av prover från Region Halland samt för att svara ut provresultat till cytologlaboratoriet. Biobank Alla prover bör sparas i en biobank. Proverna bör sparas minst 6 månader för omedelbart klinisk bruk. Glasen som screenats bör sparas i minst 20 år. Screeningpopulation Till screening inbjuds alla folkbokförda kvinnor i VGR/RH från fyllda 23 års ålder +/- 3 månader. Därefter inbjuds kvinnan tre år +/- 3 månader efter senast taget prov (cytologi eller HPV-test) till och med 50 års ålder. Från 50 års ålder upp till 60 år kallas kvinnan med 5 års intervall. Observera att kvinnor som ej tagit cellprov efter 58 års ålder kan bli kallade upp till 63 års ålder. Bilaga1 särskilt kallelseschema för kvinnor från 50 års ålder. De kvinnor som inte tagit cellprov, får en ny inbjudan årligen. Alla kvinnor som är/har varit sexuellt aktiva bör ta cellprov oavsett sexuell praktik. Graviditet Graviditet eller puerperium är i sig inte anledning till cytologisk screening. Graviditet disponerar inte för CIN och ändrar inte heller dess naturalförlopp. I samband med första besöket på MVC/BMM vid det s.k. ABCD-samtalet bör kontroll göras i Cytburken för att undersöka när senaste cytologprov tagits. De kvinnor som inte lämnat cytologprov på 2,5 år eller mer, bör då ta ett prov. Det finns inga belägg för att cytologprovtagning under graviditet är olämpligt. Cellprov bör i första hand tas under graviditet och inte under puerperiet. Prov för screening bör helst tas före 15:e graviditetsveckan, men kvinnor som aldrig tagit cytologprov tidigare kan erbjudas provtagning även senare i graviditeten. I de fall då man av någon anledning väntar med provtagning till efter graviditeten bör det ha gått minst 8 veckor efter förlossningen vid provtagningstillfället. Symtom som icke-obstetrisk blödning eller makroskopiska cervixförändringar ska utredas skyndsamt och som hos icke-gravida med cytologprov, kolposkopi och riktade px. Syftet med provtagning under graviditet är främst att utesluta invasiv cancer. På cytologprovsremissen ska det tydligt framgå att kvinnan är gravid då dessa prov ska handläggas skyndsamt på laboratoriet Kvinnor som kan exkluderas Kvinnor som aldrig haft sex (observera ej enbart penetrerande sex) kan avstå från cellprovtagning. Ny kallelse skickas då med automatik efter ett år. Följande kvinnor ska inte få en inbjudan till cellprovtagning Kvinnor som skriftligen avböjer kallelser tas temporärt bort ur kallelsesystemet under tio år. Kvinnan får en bekräftelse per brev. Bilaga 2 Totalt hysterektomerade kvinnor som inte behandlats för höggradig dysplasi de senaste tio åren. VGR GynOp-registret meddelar VG-Regionens kallelsekansli vilka kvinnor som totalt hysterektomerats. På kansliet finns personal med personlig delegering att gallra totalt hysterektomerade kvinnor. Medicinskt ansvarig är mödrahälsovårdsöverläkaren i Göteborg. Vid svårighet att avgöra om kvinnan kan exkluderas från screeningen förs ärendet över till mödrahälsovårdsöverläkaren som handlägger fallet och meddelar kallelsekansliet sitt beslut. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 2(7)

3 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Om kvinnan själv uppger att hon är hysterektomerad (och GynOp-registret ej meddelat det till Regionens kallelsekansli) skall särskild blankett fyllas i av barnmorska/läkare och skickas till nedanstående instanser för förfrågan om gallringskriterierna är uppfyllda. Borås Dysplasiteamet KK SÄS Skövde Dysplasiteamet gyn.mott. KK SKAS NÄL ÖL KK/Gyn NÄL Göteborg/Södra Bohuslän Regionens kallelsekansli Svar sänds från ovanstående instanser till Regionens kallelsekansli som meddelar kvinnan om hon kan exkluderas från kallelsesystemet eller ej. I de fall data saknas för att exkludera kvinnan från screeningen skall kvinnan fortsätta i ordinarie screeningprogram. (bilaga 3 Hysterektomerad Bm-förfrågan). HALLAND Gyn klinikerna i Varberg, Kungsbacka och Halmstad är samtliga med i GynOp-registret. Direktinformation från registret går till patologlaboratoriet Halmstad. Skriftlig rutin finns för kvinnor som genomgått hysterektomi och som ska bli exkluderade från kallelsesystemet. Om kvinnan själv uppger att hon är hysterektomerad skall särskild blankett fyllas i av barnmorska/läkare som skickas till ansvarig läkare på respektive gyn.klinik. Denna gör en genomgång av kvinnans anamnes och sedan meddelar cytologlaboratoriet om avregistrering från kallelsesystemet. Cytologlaboratoriet meddelar kvinnan om hon kan exkluderas från kallelsesystemet eller ej. Rutiner för invitation till screening Adressuppgifter som hämtas från Västfolket uppdateras en gång per dygn. Om inbjudan kommer i retur avbokas tiden och ny kallelse sänds ut inom en månad. Om även denna kommer i retur, kallas kvinnan efter ett år. Kvinnorna skall erbjudas SMS-påminnelse. Årliga inbjudningar till cellprov skickas ut så länge kvinnan inte tagit cellprov eller gjort en HPV-hemtest när sådan erbjudits enligt vårdprogrammet. Av- och ombokning Möjlighet till av- och ombokning skall erbjudas via internet med kod som kvinnan får med inbjudan, och som inte kräver föranmält konto eller e-legitimation. Kvinnan ska kunna omboka tid och mottagning obegränsat antal gånger. Kvinnan ska även ha möjlighet att avoch omboka tiden via telefon. Kvinnor med skyddad identitet Kallelsekanslierna kallar kvinnor med skyddad identitet via Skatteverket. Kvinnan får själv kontakta barnmorskemottagning för tid. Svar skickas via Skatteverket. Bostadslösa Opportunistisk provtagning är särskilt viktig. (Vårdcentralen för hemlösa i Göteborg har tillgång till Cytburken). Standardremiss skall användas så att svaret kommer till provtagaren. Provtagande vårdpersonal ansvarar för att provtagning dokumenteras i journal samt att provsvar når kvinnan. Kvinnor med funktionshinder kan erbjudas längre provtagningstid och hjälpmedel vid behov efter telefonkontakt. I inbjudan uppmanas kvinnan att kontakta BMM/MVC vid behov. Kvinnan kan vid behov remitteras till mottagning med lift som ska kunna erbjudas inom varje område. Personer som genomgått könsbyte och som har livmodertappen kvar skall ges möjlighet att ta cellprov. Detta ska i första hand ske via gynekologisk specialistmottagning. Kvinnor som uteblivit från provtagning under lång tid Telefonkontakt När det har gått 6 år sedan senaste cellprov kontaktas kvinnor i åldern 30 till 63 år (alternativt vid 30 års ålder utan registrerat prov) per telefon av barnmorska. Kallelsesystemet ska tillhandahålla uppgifter kontinuerligt till respektive barnmorskemottagning. Funktionen integreras med bokningssystemet och övervakas av kallelsekansliet. Barnmorska på den mottagning kvinnan tillhör ringer (max tre gånger) och erbjuder hjälp att boka tid för cellprov. Åtgärden utförs inte mer än en gång per kvinna. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 3(7)

4 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen HPV hemtest När det gått 7 år sedan föregående prov skickas ett erbjudande om ett HPV hemtest (provtagningspinne som förs upp i vagina) till kvinnor mellan 31 och 63 år (alternativt vid 31 års ålder utan tidigare registrerat prov). Kallelsekansliet ansvarar för att ta fram listor. Extern leverantör anlitas för logistik och analys. Åtgärden utförs inte mer än en gång per kvinna. Årlig inbjudan till cellprov skickas ut då kvinnan inte tagit cellprov eller gjort ett HPV hemtest. Innehåll i inbjudan Innehållet i inbjudan utformas av RCC Väst i samverkan med berörda verksamheter. Inbjudan skall innehålla en bestämd tid och barnmorskemottagning. Den skall vara inbjudande och information skall finnas på flera olika språk. Inbjudan skall innehålla information om syftet med provtagningen och hur provet skall tas. Inbjudan skall innehålla information om av- och ombokningsmöjligheter, samt länkar till fördjupad information på internet. Som ett komplement till inbjudan skall broschyren Om din livmoderhals erbjudas alla kvinnor efter varje cellprovtagning. Screening efter behandling (Kontrollfil) Kvinnor som färdigbehandlats för höggradiga cellförändringar (CIN2/3) skall följas med cellprov vart tredje år, livslångt eller så länge som kvinnan i samråd med barnmorskan finner rimligt. Med rimlighet avses svårighet att genomföra undersökningen med tanke på ålder och funktionsnedsättning. Barnmorskan meddelar skriftligen Regionens kallelsekansli via blankett för exkludering. (Bilaga 4)Kvinnan får en bekräftelse på att hon inte längre kommer att kallas. (Bilaga 5) I västra Sverige remitteras kvinnor som färdigbehandlats för höggradiga cellförändringar av behandlande läkare till kontrollfil. Bilaga 6 Dessa kvinnor blir då kallade inom ramen för den organiserade screeningen till barnmorskemottagning. Standardbrev som informerar kvinnan om att hon tillhör kontrollfil sänds från behandlande gynmottagning. (bilaga 7) Regionens kallelsekansli kallar kvinnorna för kontroll vid barnmorskemottagning. Då kvinnan lagts in i kontrollfil bekräftas det per brev från Regionens kallelsekansli (VGR) respektive laboratoriet (RH). (bilaga 8) I VGR informerar respektive laboratorium Regionens kallelsekansli, om endocervikala celler saknas hos en kvinna som ligger i kontrollfil. Kallelsekansliet kallar kvinnan till nytt prov inom tre månader(bilaga 9 ). I Halland hanteras detta på motsvarande sätt inom laboratoriet. Om endocervikala celler saknas en andra gång sänds information om detta från laboratoriet till kopplad gynmottagning* som kallar patienten för provtagning. (bilaga 10) *Vid avvikande prov finns en på förhand utsedd gynekologmottagning som ansvarar för uppföljning av prover tagna på specificerade barnmorskemottagningar, dessa kallas i dokumentet kopplad gynmottagning. Provtagning Provtagningsanvisningar bilaga 11 Provtagningsanvisningar Elektronisk remiss Elektronisk överföring av remissuppgifter bör användas. Detta löser annars svårhanterliga ansvars- och säkerhetsfrågor vid remiss/svarshantering. Screeningprov på kvinna som inte har med sig remissen Screeningremiss skall användas. Provtagaren ansvarar för att kvinnans personnummer, namn samt bostadsadress finns med på remissen. Vid avvikande svar sänds svaret till kopplad gynmottagning. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 4(7)

5 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Prov på kvinna som är skriven i annan region Screeningremiss ska användas även då kvinnan är skriven i annan region. Provtagaren ansvarar för att kvinnans personnummer, namn samt bostadsadress finns med på remissen. Avvikande svar sänds till kopplad gynekologmottagning. Kvinnan förs in i kallelsesystemet för efterfakturering. Opportunistisk provtagning Vid alla besök på Barnmorskemottagning/Gynmottagning skall det kontrolleras när kvinnan tagit senaste cellprov. Om det är tid för cellprov dvs. mindre än 6 månader kvar till nästa provtagningstillfälle/om Erbjud prov visas i Cytburken, skall kvinnan erbjudas ett cellprov. Provet tas med screeningremiss. Barnmorskemottagningarna i VGR lägger in kvinnan i kallelsesystemet för efterfakturering. Vid provtagning på gynmottagning tillfaller avgift för cellprovet provtagande gynmottagning. Gynmottagning som tar screeningprov på screeningremiss får inte svar rörande avvikande cellprov om inte mottagningen är den som är kopplad till den barnmorskemottagning kvinnan hör till. Svarsrutiner Vid Benignt cellprov ansvarar respektive laboratorium för att normalsvar skickas till kvinnan. (bilaga 12) Vid Obedömbart prov meddelar laboratoriet Regionens kallelsekansli i VGR som kallar kvinnan till ny provtagning efter ca 2 månader efter föregående provtagningsdatum. (bilaga 13 Ny kallelse OmprovO) Om ett andra prov är obedömbart skickar laboratoriet remiss till kopplad gynekologmottagning som kallar kvinnan för provtagning. I Halland ansvarar laboratoriet i Halmstad för motsvarande funktioner som kallelsekansliet i VGR utför enligt ovan. Vid avvikande prov sker handläggning enligt vårdprogrammet för dysplasi och i tillämpliga fall sänds svaret till kopplad gynmottagning för vidare åtgärd. Gynmottagningen informerar och kallar kvinnan för utredning. Se vidare Vårdprogrammet för dysplasi. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 5(7)

6 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Kvalitetsmått Mått Målnivå Kommentar Andel kvinnor aktuella för inbjudan som får inbjudan 100 % Första mätpunkt 24åå. Övre mätgräns 50 års ålder. Mäts som andel kvinnor som inbjuds 3 år efter föregående cellprov. Variationsintervall +/- 3 mån. Resp BMM/MVC ansvarar för planering/schemaläggning. Kallelsekansli Andel ombokningsbara tider Andel returnerade brev Minst 1/3 av tiderna ska vara ombokningsbara Mindre än 2 % av inbjudningarna ska komma i retur svarar för att kallelse skickas ut Ombokningsbara tider skall finnas under alla årets månader Kallelsekanslierna ansvarar för mätning Kallelsekanslierna ansvarar för mätning Deltagande efter inbjudan Ej fastställt Deltagande efter inbjudan (tidigare benämnt hörsamhet) ska beräknas som antal kvinnor som tagit cellprov inom 90 dagar efter inbjudan sänts ut, delat med antalet inbjudna kvinnor under ett kalenderår. Kallelsedata ska rensas för påminnelser/omkallelser av de som kallats de senaste 3 resp 5 åren innan beräkning av detta mått görs (justerat deltagande) Täckningsgrad 85 % Ingen församling ska ligga under 70 % Endocervikala celler >96% av proverna innehåller endocervikala celler Täckningsgrad för landsting, kommuner och församlingar ska mätas som ett sammanvägt mått hos kvinnor år och bygga på 3 1/2 år intervall års ålder och 5 1/2 års intervall års ålder. Mått på provtagningskvalitet. Indikerar att provet tagits från transformationzonen. Mäts på mottagnings och provtagarnivå. Mätning o redovisning via Cytburken och StatProcess Provtagarkod Endocervikala celler saknas/kontrollfil 95 % av proverna skall vara tagna av provtagare med egen provtagarkod Alla kvinnor i kontrollfil där provet saknar endocervikala celler skall få inbjudan till ny provtagning Provtagarkoder för varje enskild provtagare bör bygga på HSA-id Där även andra provet saknar endocervikala celler skall kvinnan få inbjudan till gyn.mott. Laboratorierna ansvarar för kontrollsystem Väntetid vid cellprovtagning Tid för svar från laboratoriet Andel diagnoser enligt KVASTs nomenklatur 90 % av kvinnorna skall komma in till provtagning på sin bokade tid med max 15 minuters fördröjning enkät bemötande bilaga % av alla svar skall svaras ut inom 28 kalenderdagar maxgräns 42 kalenderdagar 100 % BMM/MVC ansvarar för schemaläggning Om längre väntetider se ö se över bokningsschema, ombokningsbara tider Mätning via Cytburken/Statprocess berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 6(7)

7 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Bilagor: 1 Särskilt kallelseschema från 50åå 2 Bekräftelse exkludering på egen begäran 3 Hysterektomerad. Bm förfrågan 4 Formulär exkludera från kontrollfil ålder funktionsnedsättning 5 Patientbrev kontrollfil avslutas 6 Kontrollfilsremiss Regionens Kallelsekansli Livet ut 7 Patientbrev överförs till kontrollfil från gynmott. 8 Meddelande från Kallelsekansliet att pat. är inlagd i kontrollfil 9 Kallelse avsaknad av endocervikala celler kontrollfil 10 Endocervikala celler saknas kontrollfil 2:a gång 11 Provtagningsanvisningar 12 Patientbrev benignt prov 13 Kallelse Ej bedömbart OmprovO 14 Enkät bemötande Referenser: Cervixcancerprevention, förbyggande av livmoderhalscancer ARGrapport Nr Remissinstanser: Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Norra Älvsborgs länssjukhus NÄL Kärnsjukhuset Skövde SKAS Halmstad MÖL/SAMBA: Göteborg, Södra Älvsborg, Södra Bohuslän, Skaraborg, Fyrbodal Södra Halland, Norra Halland Arbetsgrupp: Anna Glantz MÖL Göteborg Sylvia Boysen Andersson Regionens kallelsekansli Samad Parhizkar enhetschef laboratoriet för klinisk patologi och cytologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Monica Dohse Cytodiagnostiker laboratoriet för klinisk patologi och cytologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anneli Ljungren samordningsbarnmorska Halland Ann Johansson MÖL Norra Halland Lotta Söderberg samordningsbarnmorska Södra Älvsborg Gudrun Broberg barnmorska Björn Strander ÖL enheten för Cervixcancerprevention Regionalt cancercentrum väst Mia Westlund utvecklingsbarnmorska enheten för Cervixcancerprevention Regionalt cancercentrum väst berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 7(7)

8 Bilaga 1 Schema för kallelser till ROCK (VGR) och LCK (Lt Halland) Tidsbaserade kallelse Kallelser ska gallras med hjälp av Cytburken Kvinnor ska kallas årligen från det år de fyller 23 år om man inte har ett prov registrerat senaste 3 åren. Kallelseschema efter 50 år Kvinna som fyllt 50 år 3-årsintervall (ej prov efter 47 års ålder) 51 år 3-årsintervall (ej prov efter 48 åå) 52 år 4-årsintervall (ej prov efter 48 åå) 53 år 4-årsintervall (ej prov efter 49 åå) 54 år 5-årsintervall (ej prov efter 49 åå) 55 år 5-årsintervall (ej prov efter 50 åå) 56 år 5-årsintervall (ej prov efter 51 åå) 57 år 5-årsintervall (ej prov efter 52 åå) 58 år 5-årsintervall (ej prov efter 53 åå) 59 år 5-årsintervall (ej prov efter 54 åå) 60 år 5-årsintervall (ej prov efter 55 åå) 61 år 5-årsintervall (ej prov efter 56 åå) 62 år 5-årsintervall (ej prov efter 57 åå) 63 år 5-årsintervall (ej prov efter 58 åå) Enligt beslut av styrgruppen för cervixcancerprevention berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 1(14)

9 Bilaga 2 Information om upphörande av gynekologisk cellprovskontroll Du kommer inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i Västra Götaland, enligt ditt önskemål (datum). Informationen sparas i 10 år. Därefter sänds åter inbjudan ut. Vill du då fortfarande inte bli inbjuden till gynekologisk cellprovskontroll får du på nytt meddela regionens kallelsekansli och bli avförd från kallelsesystemet i ytterligare 10 år. Om du någon gång under de 10 åren ångrar dig och åter önskar bli inbjuden till gynekologisk cellprovskontroll, så meddela Regionens kallelsekansli. Du kommer då åter att inbjudas enligt screeningprogrammet. Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionens kallelsekansli berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 2(14)

10 Bilaga 3 Förfrågan till: Borås: Dysplasiteamet KK SÄS NÄL: ÖL KK/Gyn NÄL Skövde: Dysplasiteamet gyn.mott. KK SKAS Göteborg/Södra Bohuslän: Regionens kallelsekansli från barnmorska angående upphörande av gynekologisk cellprovskontroll efter hysterektomi Namn: Personnummer: Livmodertappen kan ej ses vid undersökning och/eller patienten uppger att hon är hysterektomerad vid (sjukhus) (tidpunkt) Patienten uppger att hon : aldrig haft cellförändringar tidigare haft cellförändringar är osäker om hon haft cellförändringar -och lämnar sitt godkännande till att ansvarig läkare kontrollerar uppgifter om operation/pad Datum Namn/Barnmorska Barnmorskemottagning Svar på ovanstående förfrågan: Exkluderas från ROCK Patienten kan inte exkluderas från fortsatta kontroller på grund av sjukdomshistoria Data saknas. Innan patienten kan exkluderas från kontroll måste efterforskning av uppgifter ske via Mödrahälsovårdsöverläkare som efter avslutad efterforskning meddelar Regionens kallelsekansli. Blanketten sänds vidare till MÖL(namn) Datum Ansvarig läkare Enhet Svar på om kvinnan kan / inte kan exkluderas från ROCK sänds till : Kallelsekansliet ROCK, Skärgårdsgatan 4, plan4, Göteborg Regionens kallelsekansli meddelar patienten./ Utfört Datum Sign berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 3(14)

11 Bilaga 4 Önskan om att exkluderas från kallelsesystemet och därmed upphöra med gynekologisk cellprovskontroll i kontrollfil. Namn: Personnummer: Undertecknad / Patienten önskar inte längre kallas för cellprovtagning i kontrollfil pga svårigheter att genomföra undersökningen med tanke på ålder och/eller funktionsnedsättning Datum Namn/Barnmorska Barnmorskemottagning Datum Namn Blanketten kan undertecknas av kvinna i kontrollfil och barnmorska tillsammans eller var för sig. Blanketten gäller kvinnor boende i Västra Götalandsregionen och skickas till Kallelsekansliet ROCK, Skärgårdsgatan 4, plan4, Göteborg Regionens kallelsekansli meddelar patienten./ Utfört Datum Sign berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 4(14)

12 Bilaga 5 Du kommer inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll Du har fram till nu fått kallelse till gynekologisk cellprovtagning efter tidigare behandling av cellförändringar i så kallad kontrollfil. Till kallelsekansliet har inkommit en önskan om att du inte längre ska kallas till cellprovtagning, på grund av svårigheter att genomföra undersökningen med tanke på hög ålder och/eller funktionsnedsättning. Därför kommer du inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i i Västra Götaland, enligt ditt önskemål (datum). Om uppgifterna är felaktiga eller om du ångrar dig och åter önskar bli kallad till gynekologisk cellprovskontroll, så meddela Regionens kallelsekansli. Du kommer då åter att kallas enligt vårdprogrammet. Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionens kallelsekansli Datum Sign Kontaktuppgifter Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 5(14)

13 Bilaga 6 Kontrollfil Kallelsekansliet ROCK Skärgårdsgatan 4, plan Göteborg Att: Sylvia Andersson Kontrollfil Kallelsekansliet ROCK Skärgårdsgatan 4, plan Göteborg Att: Sylvia Andersson adressfälten är anpassade för fönsterkuvert Remiss för Gynekologisk cellprovskontroll i kontrollfil Patientens namn:... Personnr:... ( )Behandlingen finns registrerad i Cytburken. ( ) Behandlingen finns ej registrerad i Cytburken. Datum för behandling:... ange i detta fall även PAD-nr:... Patologlab:... Behandling:...Behandlande enhet:... Patienten remitteras härmed för kontroll i kontrollfilen med cytologprov vart tredje år, livet ut. Startdatum (senaste normala cellprov):... Datum:...Namnteckning:... Namnförtydligande :... /... Titel Vårdinrättning :... Adress:... _ Tillbaka till remitterande vårdinrättning efter kvittering: Ovanstående patient är registrerad i kontrollfilen för kallelse enligt ovan Datum:... Namnteckning:... Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 6(14)

14 Bilaga 7 Logga Kvinnans namn och adress Cellprovet som nyligen togs var normalt. Kvinnor som haft cellförändringar har ökad risk jämfört med andra kvinnor att få nya cellförändringar. Eftersom du tidigare har behandlats för cellförändringar och fortfarande är kontrollpatient kommer du fortsättningsvis att kallas vart tredje år livet ut. Kontrollerna kommer nu att göras på barnmorskemottagning. Spara detta brev! Om du flyttar från Västra Götalandsregionen måste du kontakta Lokalt (den gynmottagning som skött kontrollerna initialt) så att fortsatt uppföljning kan ordnas på din nya bostadsort. Om du har frågor kan du kontakta gynmottagningen på telefon: Lokal info Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Aktuell klinik Med vänlig hälsning Namn och titel Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 7(14)

15 Bilaga 8 Västra Götalandsregionens kallelsekansli Datum xxxxxx Du har tidigare behandlats för cellförändringar. Vid senaste provtagningen var proverna normala. Det innebär att förändringarna är helt borttagna och någon ytterligare kontakt med gyn-mottagningen behövs därför inte. Enligt statistiken kommer du troligen inte få några nya cellförändringar, men kvinnor som haft cellförändringar har ändå en ökad risk jämfört med andra kvinnor att få nya cellförändringar vid hög ålder. Därför kommer du att bli erbjuden provtagning, även efter 60 års ålder, då cellprovskontrollerna annars upphör. Du kommer från och med nu att kallas via kallelsesystemet för cellprovskontroll vart tredje år livet ut. Vi kallar detta att vi hanterar uppgifterna om dig i vår kontrollfil. Cellprovskontrollerna kommer att göras på barnmorskemottagning. Spara detta brev! Om du flyttar från Västra Götalandsregionen måste du kontakta Lokalt (den gynmottagning som skött kontrollerna initialt) så att fortsatt uppföljning kan ordnas på din nya bostadsort. Om du har frågor kan du kontakta gynmottagningen Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Namn och titel Regionens kallelsekansli Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 8(14)

16 Bilaga 9 Välkommen till gynekologisk cellprovskontroll/pap- test - ett viktigt prov för din hälsa Cellprovet som togs för en tid sedan saknade celler från livmoderhalskanalen och man kunde därför inte göra en fullständig bedömning. Eftersom du tidigare behandlats för cellförändringar, är det viktigt att ta om provet. Syftet med cellprovskontroll är att skydda dig mot att utveckla cancer i livmoderhalsen. Tid är reserverad för dig: Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter på andra sidan och tar med inbjudan vid provtagningen - även om du bokat om tid och/eller plats Av- eller omboka din tid via internet Internetadress: Logga in med ditt personnummer och ditt lösenord: Vid svårighet att omboka via internet finns en ombokningstelefon: vardagar mellan klockan och Boka ny tid via internet om: Du har menstruation vid provtagningsdatum. _ Boka ny tid via närmaste barnmorskemottagningen (hitta telefonnr på om : - du önskar preventivmedel/rådgivning/behöver längre tid t.ex. pga funktionshinder - du är gravid eller just fött barn (Prata då med din barnmorska om lämplig tid för provtagning). Besöket kostar 100 kr, faktura skickas. Tag med legitimation. Frikort gäller inte. Väntetid kan uppstå Läs mer om cellprov på samt på Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 9(14)

17 Bilaga 10 Diagnos M09019 Kvinna i kontrollfil, endocervikala celler saknas en andra gång Gynmottagning skickar brevet Cellprovet som nyligen togs saknade celler från livmoderhalskanalen och man kunde därför inte göra en fullständig bedömning. Eftersom du tidigare har behandlats för cellförändringar och ditt prov saknade celler från livmoderhalskanalen även vid föregående provtagning, har du fått en tid för bedömning på gynekologisk mottagning. Välkommen till Mottagning Datum Tid Om du har frågor eller vill omboka din tid kan du kontakta gynmottagningen på telefon: Lokal info Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till och Här finns också information på andra språk. Aktuell klinik Med vänlig hälsning Namn och titel Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 10(14)

18 Bilaga 11 Regionala enheten för cervixcancerprevention Provtagningsanvisningar för Vaginalcytologisk provtagning/vätskebaserad cytologi Cytologprov bör tas före all annan undersökning. Vid vätskebaserad cytologi används Ayres spatel i plast och Cytobrush. Kontrollera att burken är märkt med kvinnans namn och personnummer. Provtagare och assistent: Provtagaren bör ha en assistent som under provtagningen håller depressor samt tar hand om provtagningsmaterial. I undantagsfall ska provtagning ske utan assistent. Självhållande spekulum, som bör finnas tillgängligt i olika storlekar, skall då användas. Instrument: Ställ in portio med hjälp av spekulum och depressor. Spekula ska finnas i olika storlekar. Vid vida förhållanden i vagina används två stora spekula. En liten klick vattenbaserad gel bör användas. Den ska läggas på spekulat eller undre bladet om självhållande spekulum används. Gelen bör inte komma i kontakt med provtagningsytan då gel i provet kan ge problem på laboratoriet. Spatel : Använd den ojämnt formade sidan av Ayres spatel. För in den mest utskjutande delen av spateln i yttre modermunnen. Rotera spateln minst 360 under lätt tryck mot slemhinneytan. Se till att spateln hela tiden har kontakt med slemhinnan, framför allt kan slemhinneytan på portios bakre del ibland vara svår att nå. Observera att det är viktigast att ta prov från båda sidor av gränsen mellan skivepitel och körtelepitel. Om denna yta blir dåligt täckt, gör ett nytt svep med spateln åt motsatt håll för att täcka detta område. Låt assistenten omedelbart skölja spateln i burken genom att röra runt minst 10 varv. Om provtagaren inte har assistent ska detta göras innan nästa portion tas. Prov tas ej från bakre fornix. Borste: Använd borste med liten plastkula i toppen för att ta prov från cervikalkanalen. En bra regel är att borstprovet ska ta vid där spatelprovet slutade. Observera att på lite äldre kvinnor ligger ofta gränsen mellan skiv- och körtelepitel innanför yttre modermunnen. Det är viktigt att provet inkluderar denna. Rotera borsten 360 dvs. ett varv. Rotera därefter borsten tillbaka, framför allt viktigt hos spiralbärare. Assistenten tar omedelbart hand om borsten och roterar den minst 10 gr, samt pressar mot burkens innerväggar. Sätt på locket på burken och vrid locket till markeringen. Observera dessa viktiga skillnader jämfört med konventionell cytologi: Både spateln och borsten vispas kraftigt i burken för att uppfångade celler ska lossna. Borsten ska pressas och roteras mot burkens vägg (annars svårt att få med endocervikala celler). Verktygen ska snabbt vispas om i burken då cellerna klumpar ihop sig när de kommer ner i vätskan. Spatel och borste ska avlägsnas från burken efter provöverföring (vispning). Screeningprover ska tas vid tillfälle då patienten inte har mens men för kliniskt bruk kan noteras att vätskebaserad cytologi kan vara bedömbar trots smärre blodtillblandning. Beslutat av styrgruppen för Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 11(14)

19 Bilaga 12 Diagnos: benignt prov M00110 Cytologlab skickar brevet Cellprovet som nyligen togs var normalt. Syftet med cellprovet är att hitta eventuella cellförändringar i livmoderhalsen. Därmed kan man förhindra att livmoderhalscancer utvecklas. Om du är yngre än 50 år kommer du att få en ny inbjudan vart tredje år till den ordinarie gynekologiska cellprovskontrollen. Är du mellan 50 och 60 år får du inbjudan vart femte år. Kvinnor som behandlats för allvarliga cellförändringar och ingår i så kallad kontrollfil blir kallade vart tredje år oavsett ålder. Vid besvär från underlivet som smärta, blödningar eller onormala flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården. Vänliga hälsningar, Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till och Här finns också information på andra språk. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 12(14)

20 Bilaga 13 Välkommen till gynekologisk cellprovskontroll / PAP- test - ett viktigt prov för din hälsa Cellprovet som togs för en tid sen gick inte att bedöma. Det brukar vara en tillfällighet och när provet tas om är det oftast helt normalt. Det är viktigt att eventuell behandling mot en infektion i slidan är avslutad innan nytt prov tas. Syftet med cellprovskontroll är att skydda dig mot att utveckla cancer i livmoderhalsen. Tid är reserverad för dig: Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter på andra sidan och tar med inbjudan vid provtagningen - även om du bokat om tid och/eller plats Av- eller omboka din tid via internet Internetadress: Logga in med ditt personnummer och ditt lösenord: Vid svårighet att omboka via internet finns en ombokningstelefon: vardagar mellan klockan och Boka ny tid via internet om: Du har menstruation vid provtagningsdatum. _ Boka ny tid via närmaste barnmorskemottagningen (hitta telefonnr på om : - du önskar preventivmedel/rådgivning/behöver längre tid t.ex. pga funktionshinder - du är gravid eller just fött barn. Prata då med din barnmorska om lämplig tid för provtagning Besöket kostar 100 kr, faktura skickas. Tag med legitimation. Frikort gäller inte. Väntetid kan uppstå Läs mer om cellprov på samt på Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 13(14)

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig?

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? ETT UPPDRAG TILLSAMMANS MED Transformator Design Research och innovation i samma process som involverar kunder och medarbetare. VÅRA STYRKOR Sveriges

Läs mer

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander /100 000 Cervixcancer Sverige 1958-2011 Åldersstandardiserad incidens (FOB70) 30 25 Skivepitel Adeno Totalt 20 15 10 Källa:

Läs mer

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson

99,7% HPV i primärscreeningen. Matts Olovsson HPV i primärscreeningen Matts Olovsson Professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa Uppsala universitet Överläkare vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 99,7% Cervixcancer i Sverige

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx)

Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Styrdokument för Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) Bakgrund Prevention av cervixcancer med gynekologisk cellprovskontroll är en av de mest framgångsrika screeningverksamheterna

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Screening för livmoderhalscancer Rekommendation och bedömningsunderlag Remissversion Förord I denna rapport ger Socialstyrelsen en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Kravspecifikation. Mödrahälsovård. Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok. Beslutad i LS 2014-12-09. Regionkansliet, Region Örebro län Regionkansliet, Region Örebro län Bilaga 2 Krav- och kvalitetsbok Hälsoval Örebro län Kravspecifikation Mödrahälsovård Beslutad i LS 2014-12-09 1 (8) Innehållsförteckning Definition... 3 Övergripande mål...

Läs mer

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB

Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening. Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB Projekt Öka Deltagandet och effekten av påminnelsebrev vid mammografiscreening Karin Leifland MD, Ph D Chef Mammografi Unilabs AB UNILABS Mammografi Sverige Uppsala Stockholm (Capio S:t Göran + Tumba)

Läs mer

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen

Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6. Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 1/6 Remissregler i Västra Götalandsregionen Remissregler i Västra Götalandsregionen 2/6 Inledning En säker och effektiv hantering av er är nödvändig för en hög patientsäkerhet

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning

Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning Så här använder vi det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för verksamhetsstyrning s INCA arbete Gynekologiska cancer processen Syfte: Förbättra & Optimera Gynekologiska cancerprocessen

Läs mer

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt

Om biobankslagen. och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning. Landstingens Biobanksprojekt Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt Regionalt ioanksregister, Universitetssjukhuset

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst

En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst En undersökning av den patientupplevda kvaliteten Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC Undersökningen ägde rum 2012 höst Privata MVC > Admira Kvinnohälsa MVC 2012 höst 2013-02-26 Sida 1 av 23 Svarsfrekvenser

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning

Om biobankslagen och de förändringar denna lag medför för rutiner i samband med provtagning Info till dig som ordinerar eller tar prover Pappersremiss Om ioan och de förändringar denna lag medför för rutiner i samand med provtagning Landstingens Bioanksprojekt ioan info info Inledning Vilka rutiner

Läs mer

Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening.

Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening. Mötesanteckningar från Årsmöte, Nationellt Nätverk för HPV- baserad Screening. Umeå den 15/5 2014. Det 5:e Årsmötet för det Nationella Nätverket för HPV- baserad Screening hölls 2014 i Umeå. Värd var Laboratoriemedicin

Läs mer

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT)

Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) www.insieme.se Manual e-remiss i Hälsokontrollsystemet (ROCK-IT) Version Datum Kommentar Författare 1 Marlene SandbergAndersson 2 2014-09-02 Uppdaterad Marlene SandbergAndersson 3 2014-09-17 Uppdaterad

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör

Cancer med okänd primärtumör Regional medicinsk riktlinje Cancer med okänd primärtumör Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 48-2014 giltigt till 2016-06-30 Utarbetad av vårdprocessgruppen för cancer med okänd primärtumör Regionalt

Läs mer

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se

Screening av tuberkulos bland gravida. Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Screening av tuberkulos bland gravida Ingela Berggren Bitr smittskyddsläkare 2015-08-31 ingela.berggren@sll.se Perinatal tuberkulos Transplacental spridning genom navelsträng till fostrets lever Nedsväljning

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2012 med data tom 2011 Citera gärna rapporten, men glöm inte att

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den!

PUSH. Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH Produktutveckling inom Stockholms hälso- och sjukvård Har du en idé? Vi förverkligar den! PUSH, produktutvecklingsstöd i vården. PUSH din utvecklingspartner i vårdmiljö Varje dag föds goda idéer i

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

Klamydiasmittspårning

Klamydiasmittspårning Klamydiasmittspårning 2007 Projektledare: Annbritt Lidfeldt Kurator Verksamheten för Hud-och Könssjukvård SU/Sahlgrenska Göteborg CVU Rapportserie 2008: 30 Klamydiasmittspårning Projektansvarig: Namn:

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014 Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 Meddelande 8/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2014-06-11 (om inget annat datum anges i texten) Till kunder inom Skaraborgs

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Tidig upptäckt. Ett projekt inom ramen för cancerstrategin. Mål: ett ökat och mer jämlikt deltagande i screening. Maria Prigorowsky Projektledare SKL

Tidig upptäckt. Ett projekt inom ramen för cancerstrategin. Mål: ett ökat och mer jämlikt deltagande i screening. Maria Prigorowsky Projektledare SKL Tidig upptäckt Ett projekt inom ramen för cancerstrategin Mål: ett ökat och mer jämlikt deltagande i screening Maria Prigorowsky Projektledare SKL 2014-03-21 Ännu bättre cancervård Cellprovskontroll 23

Läs mer

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27

Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett. Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Rutiner vid stick- och skärskador på Skellefteå lasarett Lena Lindberg Hygiensjuksköterska 2013 02 27 Bakgrund Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården.

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Erbjudande om fosterdiagnostik

Erbjudande om fosterdiagnostik Erbjudande om fosterdiagnostik Landstingen i norra regionen det vill säga Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten har fattat beslut om ett enhetligt erbjudande till blivande föräldrar som

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Tillgång till prov för forskning

Tillgång till prov för forskning Tillgång till prov för forskning Provsamlingar för forskning Alla prov tagna inom vården för vård eller forskning tillhör sjukvårdshuvudmannens ansvarsområde Prov måste alltid inrättas/registreras i någon

Läs mer

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn.

Åtgärder inom förlossnings- och BB-vård vid fynd av β- hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. hemolyserande streptokocker grupp A (GAS) hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn. Vid positiv odling hos nyförlöst kvinna eller nyfött barn ska epidemiologisk utredning påbörjas. Åtgärder ska vidtas omgående

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, NKR14-220

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, NKR14-220 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, NKR14-220 Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Cervixcancerscreening Rapport 2010 + 2011 Kaj Bjelkenkrantz, 4 oktober 2012

Cervixcancerscreening Rapport 2010 + 2011 Kaj Bjelkenkrantz, 4 oktober 2012 Cervixcancerscreening Rapport 2010 + 2011 Kaj Bjelkenkrantz, 4 oktober 2012 INNEHÅLL BAKGRUND 3 CERVIXCANCERSCREENING 3 ÖVERGRIPANDE AKTÖRER I SVERIGE INOM CERVIXCANCERPREVENTION 5 FOKUSPUNKTER 6 DELTAGANDE

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Pallia%vregistrets värdegrund

Pallia%vregistrets värdegrund Pallia%vregistrets värdegrund Jag och mina närstående är informerade om min situa2on är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad u2från mina behov

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07

UPPDRAGSBESKRIVNING. Enhet Version 2004-07-07 Sidan 1(8) Gråmarkerat justeras i varje gemensam uppdragsbeskrivning. Lokala justeringar endast i 11. Omarkerad text skall behållas om inte särskilda skäl finns att ändra. BESKRIVNING AV VÅRD VID BARNMORSKEMOTTAGNING

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2.

Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2. MHV 2 Inmatningsbilderna för pol-anteckning och barnmorskekontroll är numera identiska men de uppgifter som bokförs skiljer sig åt en del, därför olika handbokskapitel. Registrera alla barnmorskekontroller

Läs mer

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret

Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Frågor och svar om nationella vaccinationsregistret Allmänt Vad är vaccinationsregistret? Vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Kondylom. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Kondylom Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Kondylom en vanlig könssjukdom Kondylom är könsvårtor som orsakas av vårt-virus. Det kan ta från två till sex månader, eller upp

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne

BESLUT. Dnr 1500098. Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region Skåne Regiondirektören Lars-Åke Rudin +46 44 309 34 66 +46 768 87 07 67 lars-ake.rudin@skane.se BESLUT Datum 2015-04-28 (rev 2105-06-01) Dnr 1500098 1 (7) Regelverk för schemaläggning och online-tidbok i Region

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012

Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012 1 (6) Information till landstingen: Förutsättningar för Försäkringskassans beställningar av fördjupade medicinska utredningar 2012 Detta dokument beskriver de praktiska förutsättningarna för Försäkringskassans

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer!

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt trevlig sommar när semestern väl kommer! Kunskapscentrum för sexuell hälsa SRHR Nytt Aktuellt juni 2013 Sommaren är här snart! Utanför mitt kontorsfönster skiner solen från en klarblå himmel och det känns som om sommaren äntligen har kommit till

Läs mer

Ledningsstrukturen för ehälsa

Ledningsstrukturen för ehälsa Ledningsstrukturen för ehälsa Nationella ledningsgruppen Inera och andra utförare Invånare Privata vårdgivare Invånartjänster Vårdpersonal Omsorgspersonal Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen

Läs mer

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård?

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? Patienter med psykisk sjukdom har sämre prognos vid metabola syndrom och cancer. Socialstyrelsen visade i en rad

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(5) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 OKTOBER 2013

Landstinget Dalarna 1(5) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 OKTOBER 2013 Landstinget Dalarna 1(5) Labnytt KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN

Läs mer

Din värdering 1 år efter operationen

Din värdering 1 år efter operationen Din värdering 1 år efter operationen 2010-02-13 Dr Östen Överst Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon... E-post...... 19520202-0202 Inkontinens

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer