Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen"

Transkript

1 Vårdprogram Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av Sektorsråd x och/eller råd y Vårdprogram för Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland (RH) inkluderande all berörd verksamhet i offentlig och privat regi. Regelbunden screening med cellprov för kvinnor i åldrarna år är mycket effektivt för att förebygga insjuknande och död i livmoderhalscancer. Detta vårdprogram redovisar i detalj hur screeningen ska utföras i västra Sverige. Gemensamma riktlinjer har tidigare fastställts i olika dokument och samlas här i ett gemensamt vårdprogram. Vårdprogrammet speglar etablerad praxis i västra Sverige, och syftar till att ta bort väsentliga lokala olikheter i handläggningen. Fokus är att i hög grad underlätta deltagande i organiserad screening. Riktade åtgärder till kvinnor som ej deltagit under lång tid har tillkommit. Bakgrund Sedan gynekologisk cellprovskontroll infördes i slutet av 1960 talet i Sverige har förekomsten av cervixcancer minskat med 67 % och dödligheten ännu mer. Fortfarande drabbas dock ca 450 kvinnor och ca 140 dör varje år. Den viktigaste faktorn för att förebygga cervixcancer är att kvinnor deltar i screeningen. En välfungerande screeningverksamhet är en förutsättning för att förebygga denna allvarliga sjukdom Organisation och verksamhetsansvar Västra Götalandsregionen: Närhälsan ansvarar för screeningen i samarbete med Regionalt Cancercentrum väst. Enheten för cervixcancerprevention utformar kallelser, eventuella bilagor och informationstexter. Regionens gemensamma kallelsekansli i Västra Götaland ansvarar för att rätt kvinnor får en inbjudan till cellprovtagning enligt gällande tidsintervall. Närhälsan ansvarar för att provtagande personal har förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. Respektive barnmorskemottagning ansvarar för provtagning samt för att proverna packas i därtill avsedd transportförpackning och sänds för analys till respektive laboratorium för klinisk patologi och cytologi. Närhälsan är beställare och laboratoriet är leverantör. Region Halland: Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Halmstad ansvarar för screeningen, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, i samarbete med Regionalt Cancercentrum väst. Enheten för cervixcancerprevention utformar kallelser, eventuella bilagor och informationstexter. Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid sjukhuset i Halmstad ansvarar för att rätt kvinnor får en inbjudan till cellprovtagning enligt gällande tidsintervall. Driftnämnden för öppen specialistvård ansvarar för att provtagande personal har förutsättningar för att kunna utföra uppdraget. Respektive barnmorskemottagning ansvarar för provtagning samt för att proverna packas i därtill avsedd transportförpackning och sänds för analys till laboratoriet för klinisk patologi och cytologi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är beställare och laboratoriet är leverantör. Ansvar för analys och svar Laboratorierna för klinisk patologi och cytologi i VGR (NÄL, SU, SÄS och Skövde) och Region Halland (Halmstad) ansvarar för att remissuppgifter enligt gemensam remiss, fastställd av regionala styr- /processgruppen, registreras och cellproverna analyseras. Laboratoriet ansvarar för diagnos enligt KVASTs nomenklatur, och för att HPV-testning/HPV-triage utförs enligt vårdprogrammet. Respektive laboratorium ansvarar för svarsrutiner inklusive svar på HPV-test i anslutning till cellprov. Avstämning ska ske för att bekräfta att alla inkomna prover också är analyserade och utsvarade. Närhälsan i VGR och Laboratoriet för Patologi och Cytologi i Halmstad, Halland ansvarar för att kontrollsystem finns för att bekräfta att alla remisser är besvarade. Virologi Virologlaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset ansvarar för HPV-analys av prover från cytologlaboratorierna vid SU, NÄL och SÄS samt för att svara ut provresultat till respektive cytologlaboratorium och bio bankning av vätskebaserade cellprover från dessa laboratorier. Laboratoriet i Skövde ansvarar för HPV-analys av cellprover som analyserats på detta laboratorium. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 1(7)

2 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad ansvarar för HPV-analys av prover från Region Halland samt för att svara ut provresultat till cytologlaboratoriet. Biobank Alla prover bör sparas i en biobank. Proverna bör sparas minst 6 månader för omedelbart klinisk bruk. Glasen som screenats bör sparas i minst 20 år. Screeningpopulation Till screening inbjuds alla folkbokförda kvinnor i VGR/RH från fyllda 23 års ålder +/- 3 månader. Därefter inbjuds kvinnan tre år +/- 3 månader efter senast taget prov (cytologi eller HPV-test) till och med 50 års ålder. Från 50 års ålder upp till 60 år kallas kvinnan med 5 års intervall. Observera att kvinnor som ej tagit cellprov efter 58 års ålder kan bli kallade upp till 63 års ålder. Bilaga1 särskilt kallelseschema för kvinnor från 50 års ålder. De kvinnor som inte tagit cellprov, får en ny inbjudan årligen. Alla kvinnor som är/har varit sexuellt aktiva bör ta cellprov oavsett sexuell praktik. Graviditet Graviditet eller puerperium är i sig inte anledning till cytologisk screening. Graviditet disponerar inte för CIN och ändrar inte heller dess naturalförlopp. I samband med första besöket på MVC/BMM vid det s.k. ABCD-samtalet bör kontroll göras i Cytburken för att undersöka när senaste cytologprov tagits. De kvinnor som inte lämnat cytologprov på 2,5 år eller mer, bör då ta ett prov. Det finns inga belägg för att cytologprovtagning under graviditet är olämpligt. Cellprov bör i första hand tas under graviditet och inte under puerperiet. Prov för screening bör helst tas före 15:e graviditetsveckan, men kvinnor som aldrig tagit cytologprov tidigare kan erbjudas provtagning även senare i graviditeten. I de fall då man av någon anledning väntar med provtagning till efter graviditeten bör det ha gått minst 8 veckor efter förlossningen vid provtagningstillfället. Symtom som icke-obstetrisk blödning eller makroskopiska cervixförändringar ska utredas skyndsamt och som hos icke-gravida med cytologprov, kolposkopi och riktade px. Syftet med provtagning under graviditet är främst att utesluta invasiv cancer. På cytologprovsremissen ska det tydligt framgå att kvinnan är gravid då dessa prov ska handläggas skyndsamt på laboratoriet Kvinnor som kan exkluderas Kvinnor som aldrig haft sex (observera ej enbart penetrerande sex) kan avstå från cellprovtagning. Ny kallelse skickas då med automatik efter ett år. Följande kvinnor ska inte få en inbjudan till cellprovtagning Kvinnor som skriftligen avböjer kallelser tas temporärt bort ur kallelsesystemet under tio år. Kvinnan får en bekräftelse per brev. Bilaga 2 Totalt hysterektomerade kvinnor som inte behandlats för höggradig dysplasi de senaste tio åren. VGR GynOp-registret meddelar VG-Regionens kallelsekansli vilka kvinnor som totalt hysterektomerats. På kansliet finns personal med personlig delegering att gallra totalt hysterektomerade kvinnor. Medicinskt ansvarig är mödrahälsovårdsöverläkaren i Göteborg. Vid svårighet att avgöra om kvinnan kan exkluderas från screeningen förs ärendet över till mödrahälsovårdsöverläkaren som handlägger fallet och meddelar kallelsekansliet sitt beslut. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 2(7)

3 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Om kvinnan själv uppger att hon är hysterektomerad (och GynOp-registret ej meddelat det till Regionens kallelsekansli) skall särskild blankett fyllas i av barnmorska/läkare och skickas till nedanstående instanser för förfrågan om gallringskriterierna är uppfyllda. Borås Dysplasiteamet KK SÄS Skövde Dysplasiteamet gyn.mott. KK SKAS NÄL ÖL KK/Gyn NÄL Göteborg/Södra Bohuslän Regionens kallelsekansli Svar sänds från ovanstående instanser till Regionens kallelsekansli som meddelar kvinnan om hon kan exkluderas från kallelsesystemet eller ej. I de fall data saknas för att exkludera kvinnan från screeningen skall kvinnan fortsätta i ordinarie screeningprogram. (bilaga 3 Hysterektomerad Bm-förfrågan). HALLAND Gyn klinikerna i Varberg, Kungsbacka och Halmstad är samtliga med i GynOp-registret. Direktinformation från registret går till patologlaboratoriet Halmstad. Skriftlig rutin finns för kvinnor som genomgått hysterektomi och som ska bli exkluderade från kallelsesystemet. Om kvinnan själv uppger att hon är hysterektomerad skall särskild blankett fyllas i av barnmorska/läkare som skickas till ansvarig läkare på respektive gyn.klinik. Denna gör en genomgång av kvinnans anamnes och sedan meddelar cytologlaboratoriet om avregistrering från kallelsesystemet. Cytologlaboratoriet meddelar kvinnan om hon kan exkluderas från kallelsesystemet eller ej. Rutiner för invitation till screening Adressuppgifter som hämtas från Västfolket uppdateras en gång per dygn. Om inbjudan kommer i retur avbokas tiden och ny kallelse sänds ut inom en månad. Om även denna kommer i retur, kallas kvinnan efter ett år. Kvinnorna skall erbjudas SMS-påminnelse. Årliga inbjudningar till cellprov skickas ut så länge kvinnan inte tagit cellprov eller gjort en HPV-hemtest när sådan erbjudits enligt vårdprogrammet. Av- och ombokning Möjlighet till av- och ombokning skall erbjudas via internet med kod som kvinnan får med inbjudan, och som inte kräver föranmält konto eller e-legitimation. Kvinnan ska kunna omboka tid och mottagning obegränsat antal gånger. Kvinnan ska även ha möjlighet att avoch omboka tiden via telefon. Kvinnor med skyddad identitet Kallelsekanslierna kallar kvinnor med skyddad identitet via Skatteverket. Kvinnan får själv kontakta barnmorskemottagning för tid. Svar skickas via Skatteverket. Bostadslösa Opportunistisk provtagning är särskilt viktig. (Vårdcentralen för hemlösa i Göteborg har tillgång till Cytburken). Standardremiss skall användas så att svaret kommer till provtagaren. Provtagande vårdpersonal ansvarar för att provtagning dokumenteras i journal samt att provsvar når kvinnan. Kvinnor med funktionshinder kan erbjudas längre provtagningstid och hjälpmedel vid behov efter telefonkontakt. I inbjudan uppmanas kvinnan att kontakta BMM/MVC vid behov. Kvinnan kan vid behov remitteras till mottagning med lift som ska kunna erbjudas inom varje område. Personer som genomgått könsbyte och som har livmodertappen kvar skall ges möjlighet att ta cellprov. Detta ska i första hand ske via gynekologisk specialistmottagning. Kvinnor som uteblivit från provtagning under lång tid Telefonkontakt När det har gått 6 år sedan senaste cellprov kontaktas kvinnor i åldern 30 till 63 år (alternativt vid 30 års ålder utan registrerat prov) per telefon av barnmorska. Kallelsesystemet ska tillhandahålla uppgifter kontinuerligt till respektive barnmorskemottagning. Funktionen integreras med bokningssystemet och övervakas av kallelsekansliet. Barnmorska på den mottagning kvinnan tillhör ringer (max tre gånger) och erbjuder hjälp att boka tid för cellprov. Åtgärden utförs inte mer än en gång per kvinna. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 3(7)

4 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen HPV hemtest När det gått 7 år sedan föregående prov skickas ett erbjudande om ett HPV hemtest (provtagningspinne som förs upp i vagina) till kvinnor mellan 31 och 63 år (alternativt vid 31 års ålder utan tidigare registrerat prov). Kallelsekansliet ansvarar för att ta fram listor. Extern leverantör anlitas för logistik och analys. Åtgärden utförs inte mer än en gång per kvinna. Årlig inbjudan till cellprov skickas ut då kvinnan inte tagit cellprov eller gjort ett HPV hemtest. Innehåll i inbjudan Innehållet i inbjudan utformas av RCC Väst i samverkan med berörda verksamheter. Inbjudan skall innehålla en bestämd tid och barnmorskemottagning. Den skall vara inbjudande och information skall finnas på flera olika språk. Inbjudan skall innehålla information om syftet med provtagningen och hur provet skall tas. Inbjudan skall innehålla information om av- och ombokningsmöjligheter, samt länkar till fördjupad information på internet. Som ett komplement till inbjudan skall broschyren Om din livmoderhals erbjudas alla kvinnor efter varje cellprovtagning. Screening efter behandling (Kontrollfil) Kvinnor som färdigbehandlats för höggradiga cellförändringar (CIN2/3) skall följas med cellprov vart tredje år, livslångt eller så länge som kvinnan i samråd med barnmorskan finner rimligt. Med rimlighet avses svårighet att genomföra undersökningen med tanke på ålder och funktionsnedsättning. Barnmorskan meddelar skriftligen Regionens kallelsekansli via blankett för exkludering. (Bilaga 4)Kvinnan får en bekräftelse på att hon inte längre kommer att kallas. (Bilaga 5) I västra Sverige remitteras kvinnor som färdigbehandlats för höggradiga cellförändringar av behandlande läkare till kontrollfil. Bilaga 6 Dessa kvinnor blir då kallade inom ramen för den organiserade screeningen till barnmorskemottagning. Standardbrev som informerar kvinnan om att hon tillhör kontrollfil sänds från behandlande gynmottagning. (bilaga 7) Regionens kallelsekansli kallar kvinnorna för kontroll vid barnmorskemottagning. Då kvinnan lagts in i kontrollfil bekräftas det per brev från Regionens kallelsekansli (VGR) respektive laboratoriet (RH). (bilaga 8) I VGR informerar respektive laboratorium Regionens kallelsekansli, om endocervikala celler saknas hos en kvinna som ligger i kontrollfil. Kallelsekansliet kallar kvinnan till nytt prov inom tre månader(bilaga 9 ). I Halland hanteras detta på motsvarande sätt inom laboratoriet. Om endocervikala celler saknas en andra gång sänds information om detta från laboratoriet till kopplad gynmottagning* som kallar patienten för provtagning. (bilaga 10) *Vid avvikande prov finns en på förhand utsedd gynekologmottagning som ansvarar för uppföljning av prover tagna på specificerade barnmorskemottagningar, dessa kallas i dokumentet kopplad gynmottagning. Provtagning Provtagningsanvisningar bilaga 11 Provtagningsanvisningar Elektronisk remiss Elektronisk överföring av remissuppgifter bör användas. Detta löser annars svårhanterliga ansvars- och säkerhetsfrågor vid remiss/svarshantering. Screeningprov på kvinna som inte har med sig remissen Screeningremiss skall användas. Provtagaren ansvarar för att kvinnans personnummer, namn samt bostadsadress finns med på remissen. Vid avvikande svar sänds svaret till kopplad gynmottagning. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 4(7)

5 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Prov på kvinna som är skriven i annan region Screeningremiss ska användas även då kvinnan är skriven i annan region. Provtagaren ansvarar för att kvinnans personnummer, namn samt bostadsadress finns med på remissen. Avvikande svar sänds till kopplad gynekologmottagning. Kvinnan förs in i kallelsesystemet för efterfakturering. Opportunistisk provtagning Vid alla besök på Barnmorskemottagning/Gynmottagning skall det kontrolleras när kvinnan tagit senaste cellprov. Om det är tid för cellprov dvs. mindre än 6 månader kvar till nästa provtagningstillfälle/om Erbjud prov visas i Cytburken, skall kvinnan erbjudas ett cellprov. Provet tas med screeningremiss. Barnmorskemottagningarna i VGR lägger in kvinnan i kallelsesystemet för efterfakturering. Vid provtagning på gynmottagning tillfaller avgift för cellprovet provtagande gynmottagning. Gynmottagning som tar screeningprov på screeningremiss får inte svar rörande avvikande cellprov om inte mottagningen är den som är kopplad till den barnmorskemottagning kvinnan hör till. Svarsrutiner Vid Benignt cellprov ansvarar respektive laboratorium för att normalsvar skickas till kvinnan. (bilaga 12) Vid Obedömbart prov meddelar laboratoriet Regionens kallelsekansli i VGR som kallar kvinnan till ny provtagning efter ca 2 månader efter föregående provtagningsdatum. (bilaga 13 Ny kallelse OmprovO) Om ett andra prov är obedömbart skickar laboratoriet remiss till kopplad gynekologmottagning som kallar kvinnan för provtagning. I Halland ansvarar laboratoriet i Halmstad för motsvarande funktioner som kallelsekansliet i VGR utför enligt ovan. Vid avvikande prov sker handläggning enligt vårdprogrammet för dysplasi och i tillämpliga fall sänds svaret till kopplad gynmottagning för vidare åtgärd. Gynmottagningen informerar och kallar kvinnan för utredning. Se vidare Vårdprogrammet för dysplasi. berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 5(7)

6 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Kvalitetsmått Mått Målnivå Kommentar Andel kvinnor aktuella för inbjudan som får inbjudan 100 % Första mätpunkt 24åå. Övre mätgräns 50 års ålder. Mäts som andel kvinnor som inbjuds 3 år efter föregående cellprov. Variationsintervall +/- 3 mån. Resp BMM/MVC ansvarar för planering/schemaläggning. Kallelsekansli Andel ombokningsbara tider Andel returnerade brev Minst 1/3 av tiderna ska vara ombokningsbara Mindre än 2 % av inbjudningarna ska komma i retur svarar för att kallelse skickas ut Ombokningsbara tider skall finnas under alla årets månader Kallelsekanslierna ansvarar för mätning Kallelsekanslierna ansvarar för mätning Deltagande efter inbjudan Ej fastställt Deltagande efter inbjudan (tidigare benämnt hörsamhet) ska beräknas som antal kvinnor som tagit cellprov inom 90 dagar efter inbjudan sänts ut, delat med antalet inbjudna kvinnor under ett kalenderår. Kallelsedata ska rensas för påminnelser/omkallelser av de som kallats de senaste 3 resp 5 åren innan beräkning av detta mått görs (justerat deltagande) Täckningsgrad 85 % Ingen församling ska ligga under 70 % Endocervikala celler >96% av proverna innehåller endocervikala celler Täckningsgrad för landsting, kommuner och församlingar ska mätas som ett sammanvägt mått hos kvinnor år och bygga på 3 1/2 år intervall års ålder och 5 1/2 års intervall års ålder. Mått på provtagningskvalitet. Indikerar att provet tagits från transformationzonen. Mäts på mottagnings och provtagarnivå. Mätning o redovisning via Cytburken och StatProcess Provtagarkod Endocervikala celler saknas/kontrollfil 95 % av proverna skall vara tagna av provtagare med egen provtagarkod Alla kvinnor i kontrollfil där provet saknar endocervikala celler skall få inbjudan till ny provtagning Provtagarkoder för varje enskild provtagare bör bygga på HSA-id Där även andra provet saknar endocervikala celler skall kvinnan få inbjudan till gyn.mott. Laboratorierna ansvarar för kontrollsystem Väntetid vid cellprovtagning Tid för svar från laboratoriet Andel diagnoser enligt KVASTs nomenklatur 90 % av kvinnorna skall komma in till provtagning på sin bokade tid med max 15 minuters fördröjning enkät bemötande bilaga % av alla svar skall svaras ut inom 28 kalenderdagar maxgräns 42 kalenderdagar 100 % BMM/MVC ansvarar för schemaläggning Om längre väntetider se ö se över bokningsschema, ombokningsbara tider Mätning via Cytburken/Statprocess berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 6(7)

7 Regional medicinsk riktlinje: Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Bilagor: 1 Särskilt kallelseschema från 50åå 2 Bekräftelse exkludering på egen begäran 3 Hysterektomerad. Bm förfrågan 4 Formulär exkludera från kontrollfil ålder funktionsnedsättning 5 Patientbrev kontrollfil avslutas 6 Kontrollfilsremiss Regionens Kallelsekansli Livet ut 7 Patientbrev överförs till kontrollfil från gynmott. 8 Meddelande från Kallelsekansliet att pat. är inlagd i kontrollfil 9 Kallelse avsaknad av endocervikala celler kontrollfil 10 Endocervikala celler saknas kontrollfil 2:a gång 11 Provtagningsanvisningar 12 Patientbrev benignt prov 13 Kallelse Ej bedömbart OmprovO 14 Enkät bemötande Referenser: Cervixcancerprevention, förbyggande av livmoderhalscancer ARGrapport Nr Remissinstanser: Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Norra Älvsborgs länssjukhus NÄL Kärnsjukhuset Skövde SKAS Halmstad MÖL/SAMBA: Göteborg, Södra Älvsborg, Södra Bohuslän, Skaraborg, Fyrbodal Södra Halland, Norra Halland Arbetsgrupp: Anna Glantz MÖL Göteborg Sylvia Boysen Andersson Regionens kallelsekansli Samad Parhizkar enhetschef laboratoriet för klinisk patologi och cytologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Monica Dohse Cytodiagnostiker laboratoriet för klinisk patologi och cytologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Anneli Ljungren samordningsbarnmorska Halland Ann Johansson MÖL Norra Halland Lotta Söderberg samordningsbarnmorska Södra Älvsborg Gudrun Broberg barnmorska Björn Strander ÖL enheten för Cervixcancerprevention Regionalt cancercentrum väst Mia Westlund utvecklingsbarnmorska enheten för Cervixcancerprevention Regionalt cancercentrum väst berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 7(7)

8 Bilaga 1 Schema för kallelser till ROCK (VGR) och LCK (Lt Halland) Tidsbaserade kallelse Kallelser ska gallras med hjälp av Cytburken Kvinnor ska kallas årligen från det år de fyller 23 år om man inte har ett prov registrerat senaste 3 åren. Kallelseschema efter 50 år Kvinna som fyllt 50 år 3-årsintervall (ej prov efter 47 års ålder) 51 år 3-årsintervall (ej prov efter 48 åå) 52 år 4-årsintervall (ej prov efter 48 åå) 53 år 4-årsintervall (ej prov efter 49 åå) 54 år 5-årsintervall (ej prov efter 49 åå) 55 år 5-årsintervall (ej prov efter 50 åå) 56 år 5-årsintervall (ej prov efter 51 åå) 57 år 5-årsintervall (ej prov efter 52 åå) 58 år 5-årsintervall (ej prov efter 53 åå) 59 år 5-årsintervall (ej prov efter 54 åå) 60 år 5-årsintervall (ej prov efter 55 åå) 61 år 5-årsintervall (ej prov efter 56 åå) 62 år 5-årsintervall (ej prov efter 57 åå) 63 år 5-årsintervall (ej prov efter 58 åå) Enligt beslut av styrgruppen för cervixcancerprevention berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 1(14)

9 Bilaga 2 Information om upphörande av gynekologisk cellprovskontroll Du kommer inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i Västra Götaland, enligt ditt önskemål (datum). Informationen sparas i 10 år. Därefter sänds åter inbjudan ut. Vill du då fortfarande inte bli inbjuden till gynekologisk cellprovskontroll får du på nytt meddela regionens kallelsekansli och bli avförd från kallelsesystemet i ytterligare 10 år. Om du någon gång under de 10 åren ångrar dig och åter önskar bli inbjuden till gynekologisk cellprovskontroll, så meddela Regionens kallelsekansli. Du kommer då åter att inbjudas enligt screeningprogrammet. Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionens kallelsekansli berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 2(14)

10 Bilaga 3 Förfrågan till: Borås: Dysplasiteamet KK SÄS NÄL: ÖL KK/Gyn NÄL Skövde: Dysplasiteamet gyn.mott. KK SKAS Göteborg/Södra Bohuslän: Regionens kallelsekansli från barnmorska angående upphörande av gynekologisk cellprovskontroll efter hysterektomi Namn: Personnummer: Livmodertappen kan ej ses vid undersökning och/eller patienten uppger att hon är hysterektomerad vid (sjukhus) (tidpunkt) Patienten uppger att hon : aldrig haft cellförändringar tidigare haft cellförändringar är osäker om hon haft cellförändringar -och lämnar sitt godkännande till att ansvarig läkare kontrollerar uppgifter om operation/pad Datum Namn/Barnmorska Barnmorskemottagning Svar på ovanstående förfrågan: Exkluderas från ROCK Patienten kan inte exkluderas från fortsatta kontroller på grund av sjukdomshistoria Data saknas. Innan patienten kan exkluderas från kontroll måste efterforskning av uppgifter ske via Mödrahälsovårdsöverläkare som efter avslutad efterforskning meddelar Regionens kallelsekansli. Blanketten sänds vidare till MÖL(namn) Datum Ansvarig läkare Enhet Svar på om kvinnan kan / inte kan exkluderas från ROCK sänds till : Kallelsekansliet ROCK, Skärgårdsgatan 4, plan4, Göteborg Regionens kallelsekansli meddelar patienten./ Utfört Datum Sign berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 3(14)

11 Bilaga 4 Önskan om att exkluderas från kallelsesystemet och därmed upphöra med gynekologisk cellprovskontroll i kontrollfil. Namn: Personnummer: Undertecknad / Patienten önskar inte längre kallas för cellprovtagning i kontrollfil pga svårigheter att genomföra undersökningen med tanke på ålder och/eller funktionsnedsättning Datum Namn/Barnmorska Barnmorskemottagning Datum Namn Blanketten kan undertecknas av kvinna i kontrollfil och barnmorska tillsammans eller var för sig. Blanketten gäller kvinnor boende i Västra Götalandsregionen och skickas till Kallelsekansliet ROCK, Skärgårdsgatan 4, plan4, Göteborg Regionens kallelsekansli meddelar patienten./ Utfört Datum Sign berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 4(14)

12 Bilaga 5 Du kommer inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll Du har fram till nu fått kallelse till gynekologisk cellprovtagning efter tidigare behandling av cellförändringar i så kallad kontrollfil. Till kallelsekansliet har inkommit en önskan om att du inte längre ska kallas till cellprovtagning, på grund av svårigheter att genomföra undersökningen med tanke på hög ålder och/eller funktionsnedsättning. Därför kommer du inte längre att kallas till gynekologisk cellprovskontroll i i Västra Götaland, enligt ditt önskemål (datum). Om uppgifterna är felaktiga eller om du ångrar dig och åter önskar bli kallad till gynekologisk cellprovskontroll, så meddela Regionens kallelsekansli. Du kommer då åter att kallas enligt vårdprogrammet. Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionens kallelsekansli Datum Sign Kontaktuppgifter Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 5(14)

13 Bilaga 6 Kontrollfil Kallelsekansliet ROCK Skärgårdsgatan 4, plan Göteborg Att: Sylvia Andersson Kontrollfil Kallelsekansliet ROCK Skärgårdsgatan 4, plan Göteborg Att: Sylvia Andersson adressfälten är anpassade för fönsterkuvert Remiss för Gynekologisk cellprovskontroll i kontrollfil Patientens namn:... Personnr:... ( )Behandlingen finns registrerad i Cytburken. ( ) Behandlingen finns ej registrerad i Cytburken. Datum för behandling:... ange i detta fall även PAD-nr:... Patologlab:... Behandling:...Behandlande enhet:... Patienten remitteras härmed för kontroll i kontrollfilen med cytologprov vart tredje år, livet ut. Startdatum (senaste normala cellprov):... Datum:...Namnteckning:... Namnförtydligande :... /... Titel Vårdinrättning :... Adress:... _ Tillbaka till remitterande vårdinrättning efter kvittering: Ovanstående patient är registrerad i kontrollfilen för kallelse enligt ovan Datum:... Namnteckning:... Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 6(14)

14 Bilaga 7 Logga Kvinnans namn och adress Cellprovet som nyligen togs var normalt. Kvinnor som haft cellförändringar har ökad risk jämfört med andra kvinnor att få nya cellförändringar. Eftersom du tidigare har behandlats för cellförändringar och fortfarande är kontrollpatient kommer du fortsättningsvis att kallas vart tredje år livet ut. Kontrollerna kommer nu att göras på barnmorskemottagning. Spara detta brev! Om du flyttar från Västra Götalandsregionen måste du kontakta Lokalt (den gynmottagning som skött kontrollerna initialt) så att fortsatt uppföljning kan ordnas på din nya bostadsort. Om du har frågor kan du kontakta gynmottagningen på telefon: Lokal info Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Aktuell klinik Med vänlig hälsning Namn och titel Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 7(14)

15 Bilaga 8 Västra Götalandsregionens kallelsekansli Datum xxxxxx Du har tidigare behandlats för cellförändringar. Vid senaste provtagningen var proverna normala. Det innebär att förändringarna är helt borttagna och någon ytterligare kontakt med gyn-mottagningen behövs därför inte. Enligt statistiken kommer du troligen inte få några nya cellförändringar, men kvinnor som haft cellförändringar har ändå en ökad risk jämfört med andra kvinnor att få nya cellförändringar vid hög ålder. Därför kommer du att bli erbjuden provtagning, även efter 60 års ålder, då cellprovskontrollerna annars upphör. Du kommer från och med nu att kallas via kallelsesystemet för cellprovskontroll vart tredje år livet ut. Vi kallar detta att vi hanterar uppgifterna om dig i vår kontrollfil. Cellprovskontrollerna kommer att göras på barnmorskemottagning. Spara detta brev! Om du flyttar från Västra Götalandsregionen måste du kontakta Lokalt (den gynmottagning som skött kontrollerna initialt) så att fortsatt uppföljning kan ordnas på din nya bostadsort. Om du har frågor kan du kontakta gynmottagningen Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, information på andra språk, biobankslagen eller om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Götaland, kan du besöka hemsidan eller söka information på Med vänlig hälsning Namn och titel Regionens kallelsekansli Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 8(14)

16 Bilaga 9 Välkommen till gynekologisk cellprovskontroll/pap- test - ett viktigt prov för din hälsa Cellprovet som togs för en tid sedan saknade celler från livmoderhalskanalen och man kunde därför inte göra en fullständig bedömning. Eftersom du tidigare behandlats för cellförändringar, är det viktigt att ta om provet. Syftet med cellprovskontroll är att skydda dig mot att utveckla cancer i livmoderhalsen. Tid är reserverad för dig: Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter på andra sidan och tar med inbjudan vid provtagningen - även om du bokat om tid och/eller plats Av- eller omboka din tid via internet Internetadress: Logga in med ditt personnummer och ditt lösenord: Vid svårighet att omboka via internet finns en ombokningstelefon: vardagar mellan klockan och Boka ny tid via internet om: Du har menstruation vid provtagningsdatum. _ Boka ny tid via närmaste barnmorskemottagningen (hitta telefonnr på om : - du önskar preventivmedel/rådgivning/behöver längre tid t.ex. pga funktionshinder - du är gravid eller just fött barn (Prata då med din barnmorska om lämplig tid för provtagning). Besöket kostar 100 kr, faktura skickas. Tag med legitimation. Frikort gäller inte. Väntetid kan uppstå Läs mer om cellprov på samt på Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 9(14)

17 Bilaga 10 Diagnos M09019 Kvinna i kontrollfil, endocervikala celler saknas en andra gång Gynmottagning skickar brevet Cellprovet som nyligen togs saknade celler från livmoderhalskanalen och man kunde därför inte göra en fullständig bedömning. Eftersom du tidigare har behandlats för cellförändringar och ditt prov saknade celler från livmoderhalskanalen även vid föregående provtagning, har du fått en tid för bedömning på gynekologisk mottagning. Välkommen till Mottagning Datum Tid Om du har frågor eller vill omboka din tid kan du kontakta gynmottagningen på telefon: Lokal info Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till och Här finns också information på andra språk. Aktuell klinik Med vänlig hälsning Namn och titel Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 10(14)

18 Bilaga 11 Regionala enheten för cervixcancerprevention Provtagningsanvisningar för Vaginalcytologisk provtagning/vätskebaserad cytologi Cytologprov bör tas före all annan undersökning. Vid vätskebaserad cytologi används Ayres spatel i plast och Cytobrush. Kontrollera att burken är märkt med kvinnans namn och personnummer. Provtagare och assistent: Provtagaren bör ha en assistent som under provtagningen håller depressor samt tar hand om provtagningsmaterial. I undantagsfall ska provtagning ske utan assistent. Självhållande spekulum, som bör finnas tillgängligt i olika storlekar, skall då användas. Instrument: Ställ in portio med hjälp av spekulum och depressor. Spekula ska finnas i olika storlekar. Vid vida förhållanden i vagina används två stora spekula. En liten klick vattenbaserad gel bör användas. Den ska läggas på spekulat eller undre bladet om självhållande spekulum används. Gelen bör inte komma i kontakt med provtagningsytan då gel i provet kan ge problem på laboratoriet. Spatel : Använd den ojämnt formade sidan av Ayres spatel. För in den mest utskjutande delen av spateln i yttre modermunnen. Rotera spateln minst 360 under lätt tryck mot slemhinneytan. Se till att spateln hela tiden har kontakt med slemhinnan, framför allt kan slemhinneytan på portios bakre del ibland vara svår att nå. Observera att det är viktigast att ta prov från båda sidor av gränsen mellan skivepitel och körtelepitel. Om denna yta blir dåligt täckt, gör ett nytt svep med spateln åt motsatt håll för att täcka detta område. Låt assistenten omedelbart skölja spateln i burken genom att röra runt minst 10 varv. Om provtagaren inte har assistent ska detta göras innan nästa portion tas. Prov tas ej från bakre fornix. Borste: Använd borste med liten plastkula i toppen för att ta prov från cervikalkanalen. En bra regel är att borstprovet ska ta vid där spatelprovet slutade. Observera att på lite äldre kvinnor ligger ofta gränsen mellan skiv- och körtelepitel innanför yttre modermunnen. Det är viktigt att provet inkluderar denna. Rotera borsten 360 dvs. ett varv. Rotera därefter borsten tillbaka, framför allt viktigt hos spiralbärare. Assistenten tar omedelbart hand om borsten och roterar den minst 10 gr, samt pressar mot burkens innerväggar. Sätt på locket på burken och vrid locket till markeringen. Observera dessa viktiga skillnader jämfört med konventionell cytologi: Både spateln och borsten vispas kraftigt i burken för att uppfångade celler ska lossna. Borsten ska pressas och roteras mot burkens vägg (annars svårt att få med endocervikala celler). Verktygen ska snabbt vispas om i burken då cellerna klumpar ihop sig när de kommer ner i vätskan. Spatel och borste ska avlägsnas från burken efter provöverföring (vispning). Screeningprover ska tas vid tillfälle då patienten inte har mens men för kliniskt bruk kan noteras att vätskebaserad cytologi kan vara bedömbar trots smärre blodtillblandning. Beslutat av styrgruppen för Gynekologisk cellprovskontroll i Västra sjukvårdsregionen Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 11(14)

19 Bilaga 12 Diagnos: benignt prov M00110 Cytologlab skickar brevet Cellprovet som nyligen togs var normalt. Syftet med cellprovet är att hitta eventuella cellförändringar i livmoderhalsen. Därmed kan man förhindra att livmoderhalscancer utvecklas. Om du är yngre än 50 år kommer du att få en ny inbjudan vart tredje år till den ordinarie gynekologiska cellprovskontrollen. Är du mellan 50 och 60 år får du inbjudan vart femte år. Kvinnor som behandlats för allvarliga cellförändringar och ingår i så kallad kontrollfil blir kallade vart tredje år oavsett ålder. Vid besvär från underlivet som smärta, blödningar eller onormala flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården. Vänliga hälsningar, Vill du veta mer om cellprover, cellförändringar, registerhållning och om arbetet med att förebygga livmoderhalscancer i Västra Sverige, gå till och Här finns också information på andra språk. Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Programoch prioriteringsrådet. 12(14)

20 Bilaga 13 Välkommen till gynekologisk cellprovskontroll / PAP- test - ett viktigt prov för din hälsa Cellprovet som togs för en tid sen gick inte att bedöma. Det brukar vara en tillfällighet och när provet tas om är det oftast helt normalt. Det är viktigt att eventuell behandling mot en infektion i slidan är avslutad innan nytt prov tas. Syftet med cellprovskontroll är att skydda dig mot att utveckla cancer i livmoderhalsen. Tid är reserverad för dig: Det är viktigt att du fyller i dina uppgifter på andra sidan och tar med inbjudan vid provtagningen - även om du bokat om tid och/eller plats Av- eller omboka din tid via internet Internetadress: Logga in med ditt personnummer och ditt lösenord: Vid svårighet att omboka via internet finns en ombokningstelefon: vardagar mellan klockan och Boka ny tid via internet om: Du har menstruation vid provtagningsdatum. _ Boka ny tid via närmaste barnmorskemottagningen (hitta telefonnr på om : - du önskar preventivmedel/rådgivning/behöver längre tid t.ex. pga funktionshinder - du är gravid eller just fött barn. Prata då med din barnmorska om lämplig tid för provtagning Besöket kostar 100 kr, faktura skickas. Tag med legitimation. Frikort gäller inte. Väntetid kan uppstå Läs mer om cellprov på samt på Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet. 13(14)

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI

VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI VÅRDPROGRAM FÖR CERVIXDYSPLASI Umeå 2012 www.rccnorr.se Beställningsadress: Regionalt Cancercentrum Norr Norrlands universitetssjukhus 901 85 UMEÅ 090-785 19 90 Regionalt Cancercentrum Norr, Umeå 2012

Läs mer

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige

Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Förebyggande av livmoderhalscancer i Sverige Verksamhetsberättelse och Årsrapport 2012 med data tom 2011 Citera gärna rapporten, men glöm inte att

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig?

Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? Hur gör vi när medborgarna inte vill involvera sig? ETT UPPDRAG TILLSAMMANS MED Transformator Design Research och innovation i samma process som involverar kunder och medarbetare. VÅRA STYRKOR Sveriges

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Biobanken resurs för livet

Biobanken resurs för livet En lag om biobanker Världens viktigaste banker rymmer inga pengar. Till biobankernas skåp och frysar med blod, födelsemärken och andra vävnadsprover går läkaren för att ge dig säker diagnos och rätt behandling.

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna

Datum zot5-o6-25. Falkenbergs kommun Revisorerna Falkenbergs kommun Revisorerna Datum zot5-o6-25 6verf

Läs mer

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING

GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING GUIDE FÖR LOKALA RUTINER FÖR VÅRD OCH STÖDSAMORDNING med utgångspunkt i LGS delregionala överenskommelse 2012-09-12 och lokala överenskommelser mellan SDF/kommun och enheter inom SU Psykiatri Psykos Projekt

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014

Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Granskning av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse Västra Götalandsregionen 2014 Oslo 16 juni, 2014 Rapporten är framtagen för uppdragsgivare och svarar endast på syftet med detta uppdrag. Alla

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet?

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:6 Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? Moberg Lisa Uppsatsens titel: Författare: Ämne: Nivå och poäng:

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer