Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande , Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande Maria Abrahamson (m) kl Roger Bogren (m) Ersätter Anders Holmensköld kl Ersätter Maria Abrahamson (m) kl Marcus Åvall (m) Ersätter Tommy Ohlsson (m) , Göran Oskarsson (fp) Brita Ullman (kd) Ove Wiktorsson (c) Kl , Christian Erlandsson (c) Kl , 355, 356 Mad Abda Amin (s) Ersätter Eva Strandberg (s) , Mona-Britt Gillerstedt (s) Ersätter Mad Abda Amin (s) 361 Björn Saletti (v) Ersätter vakant tjänst (s) , Mats Frisell (s) Niclas Palmqvist (s) Ersättare Roger Bogren (m) Gun-Marie Daun (kd) Christian Erlandsson (c) Mona-Britt Gillerstedt (s) Hans Henrikson (mp) Sekreterare Sarah Hansson Paragraf , Ordförande Anders Holmensköld (m) Paragraf , Justerande Miguel Odhner (s) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Sarah Hansson ADRESS TELEFON FAX E-POST HEMSIDA Nämndhuset Kungälv vx

2 2008:16:2 Sida 2 (45) Justerande Paragraf Roger Bogren (m) Ej närvarande Ingemar Larsson (m) Eva Strandberg (s) Tommy Ohlsson (m) Christer Mohlin (fp) Fredrik Gullbrantz Övriga deltagare Kenth Johansson Kommunchef Sarah Hansson Nämndsekreterare Elisabeth Mattsson (fp) Kommunordförande Ing-Britt Runger Chef kommunledningssektorn Noel Cornér Informationschef Marie Flodin Samordnare Margareta Alexandersson Projektledare 354 Bengt G Gustavsson Meritea 355 Elisabeth Henriksson Meritea 355

3 Sida 3 (45) KS 353/2008 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: - Åtgärder med anledning av kommunstyrelsens budgetgrupp - Förhandlingar med Stenungsund rörande Räddningstjänsten. - Information om Oskar Turisten Marstrand Utgående ärenden - Planering av ny bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut Ändring av föredragningslistan fastställs.

4 Sida 4 (45) KS 354/2008 Kommunchefens rapport och information om hemtjänst möjlighet att välja leverantör. Margareta Alexandersson lämnar information om projektet hemtjänst möjlighet att välja leverantör. Från december månad inför Kungälvs kommun ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att gamla och funktionshindrade som är berättigade till hemtjänst kan välja om det ska vara kommunen eller en privat leverantör som ska utföra tjänsten. Från och med nästa år kommer en ny lag LOV lagen om valfrihetssystem, som skapar förutsättningar för landets kommuner att erbjuda privata alternativ inom den sociala sektorn. Många kommuner, vid sidan av Kungälv, förbereder just nu för detta. Syftet med reformen är att valfrihet för brukarna ska skapa konkurrens, som i sin tur ska hjälpa till att ytterligare höja kvaliteten på hemtjänsten. Valfrihet av leverantör inom hemtjänsten innebär att brukaren skall ha rätt att välja en av de leverantörer av hemtjänst som blivit godkända av kommunen. Ansökningar behandlas tidigast den 15 oktober. Ett brev till alla brukare med erbjudande av val genomförs under december månad. Om man inte gör ett aktivt val kvarstår den kommunala hemtjänsten. Kenth Johansson lämnar information om förvaltningens arbete. Av informationen framkommer bland annat: Beslut årsarbetare mindre vid årsskiftet - Revisorerna har uppmärksammat förvaltningen på redovisningen av Ullstorp - Effektiviseringsåtgärder diskuteras i Ledningsrådet - Vilka kvalitetsnivåer skall kommunen ha? - Tydlighet i volym och kvalité krävs mellan politik och förvaltningen - Arbetet med genomlysningen av arbetsliv & stöd återkommer till kommunstyrelsen den 29 oktober istället för den 15 oktober. Informationen antecknas till protokollet.

5 Sida 5 (45) KS 355/2008 Meritea AB - Göteborgsregionens valideringsverktyg Bengt G Gustavsson och Elisabeth Henriksson från Meritea lämnar information om Göteborgsregionens kompetens- och valideringscentrum. Meritea ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och verkar i hela Västra Götaland. Av informationen framkommer bland annat det idag saknas en nationell validering, men förankring pågår och utvecklas ständigt. All utveckling sker genom samverkan. Vad är validering? Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper. Det behövs en samverkan för att kunna tillhandahålla tjänsterna, regionen behöver arbeta tillsammans. Beslut Informationen antecknas till protokollet.

6 Sida 6 (45) KS 356/2008 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering (Dnr KS 2007/ ) Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för hur arbetet med dokument- och ärendehantering skall bedrivas i Kungälv inför upphandling av ett systemverktyg. Riktlinjerna och inventeringen av sektorernas och sektionernas dokumentflöden och processer är viktiga grunder i upphandlingen. Målet är att få ett gemensamt arbetssätt för alla kommunens verksamheter och en säker, effektiv och användarvänlig dokument- och ärendehantering tillgänglig för alla. Under hösten kommer en anvisning över hur arbetet skall bedrivas rent konkret att upprättas. Anvisningen bör också beslutas av kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse från utvecklingsarenan daterad den 3 september Riktlinjer för dokument- och ärendehantering daterade den 3 september Beslut Riktlinjerna för dokument- och ärendehantering antas. Expedieras till: Marie Flodin För kännedom till: Kenth Johansson, sektorschefer och sektionschefer

7 Sida 7 (45) KS 357/2008 Sammanträdestider 2009 (Dnr KS 2008/ ) Sammanträdestiderna för den politiska organisationen måste fastställas för nästa år. I förslag till sammanträdestider rekommenderas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott samt nämnderna att anta förslag till sammanträdestider. Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från ärendeflödet mot kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna för 2009 är planerade efter följande inriktning: - kommunfullmäktiges sammanträder på torsdagar - kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar - utskottssammanträden förläggs till tisdagar, onsdagar och torsdagar, myndighetsnämnderna sammanträder främst på torsdagar Tjänsteskrivelse med bilaga från kommunkansliet daterad den 26 augusti Beslut Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar den: 14 januari, 18 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 16 december Kommunstyrelsens informationssammanträden är på onsdagar den: 11 mars, 3 juni, 30 september och 2 december Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott sammanträder på tisdagar den: 27 januari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november och 8 december. Kommunstyrelsens utbildnings- och främjandeutskottet sammanträder på onsdagar den: 28 januari, 4 mars, 1 april, 29 april, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 25 november och 9 december. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträder på torsdagar den: 29 januari, 5 mars, 2 april, 30 april, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 10 december.

8 Sida 8 (45) KS 357/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar, (om inget annat anges) i Kvarnkullen stora salen, den: 5 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, onsdag 17 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december temadag 28 maj Partiberedning inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är på måndagar den: 12 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 1 juni (beslut om Tertialrapport 1 på kommunstyrelsens informationssammanträde den 3 juni), 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 december. Expedieras till: För kännedom till: Sandra Palmgren, Sarah Hansson, Charlotta Lindström, Gunilla Hedman, Carina Emanuelsson, Renate Danielsson, Marie Flodin Samtliga nämnder och sektorschefer, kommunchefen,

9 Sida 9 (45) KS 358/2008 Utredning av fullmäktigesändningar i närradion (Dnr KS 2008/ ) Paragrafen omedelbart justerad, se särskilt protokoll.

10 Sida 10 (45) KS 359/2008 Regionalt samarbete kring våldsutsatta kvinnor (Dnr KS 2007/ ) Kommunstyrelsen fattade beslut om att Kungälvs kommun skall medverka i uppbyggnad av ett kommungemensamt kunskapscentrum i Göteborgsregionen våld i nära relationer, den 9 april Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har inkommit med ytterligare förtydligande i ärendet som kommunstyrelsen föreslås notera till protokollet. Sammanfattningsvis blir kostnaden för Kungälvs kommun enligt följande: - Verksamhetsår 2008/ kronor - Verksamhetsår 2009/ kronor Tjänsteskrivelse från kommunledningssektorn daterad den 3 september Yrkande Miguel Odhner (s): Kommunen ansluter sig till regionala satsningar och regionala samarbeten för våldsutsatta kvinnor. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. 2. Kommunen ansluter sig till regionala satsningar och regionala samarbeten för våldsutsatta kvinnor. Expedieras till: Inger Aronsson För kännedom till: Anders Holmensköld, Kenth Johansson, Lars Davidsson, Jonas Arngården, Gustav Höjer.

11 Sida 11 (45) KS 360/2008 Yttrande Översiktsplan för Lilla Edets kommun. (Dnr KS 2008/ ) Förslag till översiktsplan för Lilla Edets kommun är ute på samråd. Till samrådsförslaget hör också förslag till kulturarvsplan och naturvårdsplan samt miljökonsekvensbeskrivning. Utgångspunkt för Lilla Edets arbete är kommunens visionsdokument som tagits fram av kommunfullmäktige. Huvudfrågor i översiktsplanens samrådsförslag är bl a Lilla Edets roll i regionen, bebyggelseutveckling, beredskap i klimatfrågan samt lokalisering av vindkraftverk. Kommunen översänder yttrande till Lilla Edets kommun. I yttrandet framför kommunen synpunkter om mellankommunala frågor; Göta Älv- riskfrågor och dricksvattenförsörjning, kollektivtrafik, väg 625 samt naturreservat och grönstruktur. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse från strategisk samhällsplanering daterad den 2 juli Beslut Tjänsteskrivelsen från Strategisk samhällsplanering daterad 2 juli 2008 den översänds till Lilla Edets kommun som kommunens yttrande över Lilla Edets översiktsplan, samrådshandling maj Expedieras till: Camilla Holmberg För kännedom till: Morgan Persson (m), Mohamed Hama Ali (s), Edets kommun, kommunstyrelsen Lilla Edet

12 Sida 12 (45) KS 361/2008 Planansökan för del av Västra gatans bakgårdar och Krukmakargränd i Kungälv. Krabbetornet 13, 14, 15 (Dnr KS 2008/ ) Fastighetsägarna till Krabbetornet 13, Krabbetornet 14 och Krabbetornet 15 vid Västra Gatan i Kungälv har ansökt om planläggning för utveckling av sina fastigheter. Kommunen har i direkt anslutning ett tänkt projekt med bostäder på kommunal mark vid Krukmakargränd. Samhällsbyggnad föreslår att planuppdrag beviljas och att en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägarna tecknas för projektet. Tjänsteskrivelse från mark och exploatering daterad den 27 juni Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Planansökan Kvarteret Krabbetornet 13, 14, 15 i Kungälv daterad den 27 juni Tilläggsyrkande Miguel Odhner (s): Kommunstyrelsen ser det önskvärt att bostadsbeståndet på Fontin 1:1 utgörs av hyresrätter. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Krabbetornet samt del av Fontin 1:1, i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 5:22-27). 2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till överenskommelse med berörda fastighetsägare om planläggning och genomförande av projektet. När överenskommelse finns kan planläggning starta, dock tidigast under våren 2009 och under förutsättning att planen prioriteras i Samhällsbyggnads verksamhetsplan för 2009 genom beslut i Kommunstyrelsen. 3. Kommunstyrelsen ser det önskvärt att bostadsbeståndet på Fontin 1:1 utgörs av hyresrätter. Mad Abda Amin (s) deltar inte i handläggningen eller i beslutet på grund av jäv.

13 Sida 13 (45) KS 361/2008 forts Expedieras till: Karin Eklind, Henrik Haglund, För kännedom till: Karoline Rosgardt, Eva Johanson, Svenska Airbag Försäljning AB, Åke Larsson Ytterbyvägen 7, Kungälv, Reimar Westerlind, Parkgatan 5, Borås, Kungälvs Glas och Porslin AB, Bernt Axelsson, Västra Gatan 71, Kungälv.

14 Sida 14 (45) KS 362/2008 Detaljplan för Halltorp 1:7 och 1:8 (Dnr KS 2008/ ) Kommunplan 2000: Gällande kommunplan anger området som närströvområde som skall hållas fritt från ny bebyggelse. I planstudien för utbyggnadsområden för Kode förslås dock ett område i öster av fastigheten, kallad Klåvaränna för exploatering. Natur/kultur: Området utgörs till största delen av kuperad barrskogsterräng som ligger inom kulturminnesområde enligt Kungälvs Kn:s kulturminnesprogram och Bohusläns museum inventering med ett flertal fornlämningar. Fastigheterna ligger till största delen inom naturområde med hänsynsnivå 2 enligt kommunens naturvårds -och friluftsplan vilket innebär att omfattande exploatering ej får förekomma och mindre exploatering bör ej förekomma med hänsyn till de stora natur- och friluftslivsvärdena. Vatten- och avlopp: En eventuell exploatering på fastigheten skall anslutas till kommunalt vattenoch avlopp. Det befintliga reningsverket i Kode klarar inte ytterligare exploatering utan det krävs en utbyggnad av verket. Önskemål från sökanden: Ansökan avser önskemål om planläggning för avstyckning av villatomter. Bedömning: Fastighetens västra del bedöms inte lämpligt för exploatering med hänvisning till sitt höga natur- och kulturvärde utan bör bevaras som närströvområde för Kode. Avgränsningen till den östra delen som i planstudie för Kode kallas Klåvaränna bör studeras närmare för att få en lämplig och tillgänglig övergång från bebyggelse till närströvområde. Bedömningen är att det i nuläget inte är möjligt att påbörja ett planarbete för området ifråga utan det bör avvakta pågående översyn av kommunplan samt utbyggnad VA i kommunen. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad daterad den 23 juni Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Kartor och fotografi över planområdet. Ansökan med bilagor om detaljplan för fastigheterna Kungälv Halltorp 1:7 och 1:8. Beslut Planarbete påbörjas inte. Föreslagen byggnation är inte förenlig med kommunplan En eventuell exploatering av området behöver utredas i samband med den pågående översynen av kommunplanen samt utbyggnad av VA i kustzon.

15 Sida 15 (45) KS 362/2008 forts Expedieras till: Eva Johansson

16 Sida 16 (45) KS 363/2008 Planändring av tomt Vävra 1:45 (Dnr KS 2008/ ) Gällanden detaljplan: Gällande detaljplan anger en byggrätt på 60 kvm för bostadsändamål + 15 kvm för förråd. För planområdet gäller även en riktlinje som medger uppförandet av en carport för 1 bilplats + ett förråd på högst 10 kvm som en mindre avvikelse från detaljplan. Bygglov skall sökas för carporten och berörda grannar skall ges tillfälle att yttra sig. Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring av fastigheten för att möjliggöra ett bygglov i efterhand för den olovligt uppförda carporten. Bygglov har beviljats för en carport för 1 bil och ett förråd. På fastigheten har en carport för 2 bilar på 42,5 kvm + förråd uppförts. Bedömning: En planändring för en enstaka fastighet en s.k. frimärksplan bedöms inte lämpligt att genomföra. Planområdet är ett fritidsplaneområde där en omvandling till åretruntboende har skett. Lämpligast bör en planändring göras av hela planområdet samtidigt, för att utreda förutsättningarna i området avseende gestaltning, vägar och vatten- och avlopp m.m. Planområdet ligger i grönzonen enligt KP 2000 i gränsen till kustzonen. Inom kustzonen finns många äldre fritidsplaneområden som kommer att beröras av VA i kustzon och som har prioriterats som A-områden. Området som fastigheten ifråga ligger inom, är inte ett prioriterat område i det avseendet och därför bedöms det inte aktuellt att påbörja en planändring. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, planering, daterad den 25 juni Karta över planområdet. Dom från Länsrätten i Göteborg daterad den 29 februari Mål nr Ansökan om planändring, Vävra 1:45, daterad den 4 april Beslut Planarbete påbörjas inte. Expedieras till: Eva Johansson Samhällsbyggnad

17 Sida 17 (45) KS 364/2008 Planläggning av Prästgårdsgärdet i Kärna för bostäder (Dnr KS 2007/ ) Gällande kommunplan: KP 2000 anger den östra delen av fastigheten som utbyggnadsområde för främst bostäder och närserviceanläggningar och den västra som område med särskilt höga kulturhistoriska värden avsedd för hembygdsföreningens anläggningar. Natur/Kultur: Fastigheten består av öppen jordbruksmark som sluttar svagt ner mot Glose å i söder. Inom området ligger en större lada som tillhör Hembygdsföreningen och strax intill ligger Torsby kyrka och dess omgivning, vilket ställer krav på lokalisering och utformning av ny bebyggelse. Fastigheten ingår i ett större område av värdefullt odlingslandskap med högsta bevarandevärde. Vid fastighetens södra gräns ligger Glose å som är ett ekologiskt känsligt område med regionalt fiskeintresse. Som det anges i kommunens vattenöversikt ör det viktigt att forma utbyggnadsområdet så att åns värden inte går förlorade och så att ån blir en blir till en tillgång för innevånarna. På fastigheten finns även fornminnen som kräver en arkeologisk utredning. Fastigheten ligger delvis inom skredriskområde med osäkra markförhållanden ner mot Glose å vilket kräver att geotekniken utreds för hela fastigheten. Väg 604: Närheten till vägverkets väg norr om fastigheten kräver bullerutredning. Sökandens önskemål: HSB som äger marken önskar exploatera området genom nybyggnation av småhus med bostadsrättsupplåtelse. Bedömning: Delar av området anges som utbyggnadsområde för bl.a. bostäder i gällande kommunplan, för vilket ett planarbete tidigare påbörjats. Fastigheten bedöms i detta skede delvis som lämpligt och förenligt med gällande kommunplan för exploatering men i vilken omfattning får utredas vidare i det pågående arbetet med översyn av kommunplan, avseende bl.a. natur och kulturvärden. Utformningen av den nya bebyggelsen måste ske med en medvetenhet om det öppna landskapet och kulturmiljön. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, planering, daterad den 30 juni Karta över planområdet. Förfrågan om planläggning av Prästgårdsgärdet i Kärna, daterad den 29 november Komplettering till ansökan om planläggning från HSB Göteborg (Wingårdh arkitektkontor).

18 Sida 18 (45) KS 364/2008 forts Beslut Förvaltningen får i uppdrag att påbörja planarbete för Torsby 1:4. Planarbetet skall anpassas efter det pågående arbetet med översyn av kommunplanen Expedieras till: Eva Johansson Samhällsbyggnad

19 Sida 19 (45) KS 365/2008 Planläggning Kastellegården 1:568 (Dnr KS 2008/ ) Gällande detaljplan: Gällande detaljplan anger området som allmänplatsmark/park. I västra delen av området är ett fördröjningsmagasin för dagvatten markerat. Natur: Området består av sluttande naturmark ner mot en låglänt del i sydöstra delen där det går en bäck, vilket gör området fuktigt. Området är tätbevuxet med björk och sly och visar inga direkta spår på att användas som strövområde, utan det utgör idag mer ett visuellt grönområde mellan bebyggelsen. Området ligger inom skredriskområde, vilket innebär att vidare geoteknisk utredning krävs för att utreda förutsättningarna för en byggnation på platsen. Sökandens önskemål: Ansökan avser önskemål om ändring av gällande detaljplan från parkändamål till skola för att möjliggöra nybyggnation av Montessoriskolans verksamhet. Tanken är att flytta befintlig verksamhet från Strandskolan. Bedömning: Platsen bedöms inte idag ha ett sådant högt värde som parkmark att en exploatering inte skulle kunna vara lämplig. Dock bör i första hand områdets geotekniska förutsättningar utredas och lösning av dagvattenhanteringen, för att kunna konstatera i vilken omfattning området kan exploateras. Planarbetet skall utföras enligt normalt planförfarande och baseras på program. Planarbetet bedöms åtminstone i programskedet kunna utföras ihop med planuppdrag för villatomter på fastigheten Kastellegården 1:380. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, planering, daterad den 23 juni Kartor och fotografi över planområdet. Ritningar på Strandskolan gjorda av Arkitektkontoret, daterade den 27 juni Ansökan om planläggning fastigheten Kastellegården 1:568, daterad den 12 maj Beslut Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Kastellegården 1:568 i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt planoch bygglagen (PBL 5:22-27). Detaljplanen ska baseras på program. Miguel Odhner (s) lämnar en anteckning till protokollet enligt följande: Då formerna för ersättning om hyreskostnader för privata aktörer inom skolan ändrats till enskilda förhandlingar är det särskilt viktigt att i ett mycket tidigt skede inleda diskussion/förhandling kring reella förutsättningar för nybyggnation/hyresersättning.

20 Sida 20 (45) KS 365/2008 forts Expedieras till: Eva Johansson

21 Sida 21 (45) KS 366/2008 Inrättande av fond för skolresor och studiebesök (Dnr KS 2008/ ) Motion om inrättande av fond för skolresor och studiebesök har väckts av elever på Fredkullaskolan. Motionen har behandlats av ungdomsfullmäktige den 12 mars Kommunfullmäktige fattade den 3 maj beslut om att motionen överlämnas till Lärandeberedningen för fortsatt hantering. Lärandeberedningens förslag till kommunfullmäktige avser upprättande av ett reparationskonto. Används inte pengarna på detta konto till att reparera skador, klotter etc. under året kan skolan använda pengarna till skolresor och studiebesök. Lärandeberedningen är inte enig om förslag till beslut, och socialdemokraterna ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens beslut Trots ett lovvärt syfte avslås motionen om inrättande av fond där skolor i kommunen kan söka medel till skolresor och studiebesök. Beredningsskrivelse från Lärandeberedningen. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterat den 28 augusti Yttrande från Teknisk service daterad den 4 maj Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad den 3 maj 2007, 85 Ungdomsfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad den 12 mars 2007, 17 Kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2007, 97 Barn- och utbildningsnämndens beslut den 25 januari 2007, 4 Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden den 16 januari 2007 Motion ungdomsfullmäktige den 13 oktober Yrkande Anders Holmensköld (m): Bifall till samhällsbyggnadsdelegationens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Lärandeberedningens förslag översänds till kommunfullmäktige för ställningstagande.

22 Sida 22 (45) KS 366/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige Trots ett lovvärt syfte så avslås Lärandeberedningens förslag. Däremot uppmanas förvaltningen att i möjligaste mån stimulera eleverna utifrån den ursprungliga motionens intentioner. Expedieras till: Christina Hansson För kännedom till: Jerker Olsson (c), Kersti Jacobsen

23 Sida 23 (45) KS 367/2008 Framtida behov av lokaler för skola och äldreboende (Dnr KS 2008/ ) Lärandeberedningen har initierat ett uppdrag med följande frågeställning: Var och hur vill vi ha lokaler i kommunen för skolor, vård och barnomsorg? Lärandeberedningen anser att en utbyggnad av lokaler till skola samt barn- och äldreomsorg, bör ske i samråd med projektet VA i kustzon. Beredningen anser att det behöver finnas skola, barn- och äldreomsorg samt bra kollektivtrafik i varje kommundel. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterat den 28 augusti Beredningsskrivelse från Lärandeberedningen daterad den 28 april Bilagor 1 Ekonomisk bedömning daterad den 26 februari Teknisk bedömning/ Tjänsteskrivelse från sektor skola daterad den 18 mars Yttrande över beredningsskrivelse Framtida behov av lokaler. 3. Teknisk bedömning/ Tjänsteskrivelse från sektor Teknisk service/hus och mark daterad den 3 december Framtida behov av förskoleplatser. Tjänsteskrivelse från sektor skola daterad den 29 februari Tilläggsyrkande Anders Holmensköld (m): Helhetsbedömningen av lokaler utreds för tillfället av förvaltningen och redovisas i kommunstyrelsen den 15 oktober. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Helhetsbedömningen av lokaler utreds för tillfället av förvaltningen och redovisas i kommunstyrelsen den 15 oktober.

24 Sida 24 (45) KS 367/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige Lärandeberedningens bedömning antas. När en helhetsbild är klar, finns möjligheten att göra adekvata bedömningar och ta politiska beslut om lokalutnyttjande. Expedieras till: För kännedom till: Magnus Gyllestad, Lennart Karlsson Jerker Olsson (c), Monica Hogstam (s), Christina Hansson/Lärandeberedningen, Sandra Palmgren, KS, Lisa Strandberg Werlenius,, Denny Kraft, Camilla Holmberg/FOU-beredningen, Morgan Persson (m), Mohamed Hama Ali (s), Kersti Jacobsen/Välfärdsberedningen, Terje Bjöness (fp), Maria Steen (s)

25 Sida 25 (45) KS 368/2008 Exploateringsavtal mellan Kungälvs kommun och Kärna Lokal utveckling AB angående exploatering inom detaljplan för Torsby 1:9 m fl samt därtill hörande avtal mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst (Dnr KS 2004/ ) (Dnr KS 2004/ ) Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram detaljplan för Torsby 1:9 mfl. Exploatör inom detaljplaneområdet är Kärna Lokal AB, som även ansvarar för all utbyggnad av infrastruktur inom området. Exploateringsavtalet syftar till att reglera samtliga åtaganden i samband med exploateringen. I samband med exploateringen måste vissa anläggningar på eller i anslutning till Vägverkets allmänna vägar byggas. Avtal upprättas mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst för att säkerställa finansieringen av dessa. Kommunens åtagande enligt detta avtal överförs till exploatören i exploateringsavtalet. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, mark och exploatering, daterad den 4 juli Exploateringsavtal mellan Kärna Lokal Utveckling AB och Kungälvs kommun. Karta över planområdet. Avtal mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst. Tilläggsyrkande Miguel Odhner (s): Redigerat exploateringsavtal skall biläggas kommunfullmäktiges kallelse inför beslut i fullmäktige. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Redigerat exploateringsavtal skall biläggas kommunfullmäktiges kallelse inför beslut i fullmäktige

26 Sida 26 (45) KS 368/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat exploateringsavtal mellan Kungälvs kommun och Kärna Lokal Utveckling AB, gällande exploatering inom detaljplan för Torsby 1:9 m fl, godkänns. 2. Upprättat avtal mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst angående utbyggnad och finansiering av till allmän väg hörande anläggningar i anslutning till detaljplan för Torsby 1:9 m fl, godkänns. 3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen. Anders Holmensköld (m) deltar inte i handläggningen eller i beslutet på grund av jäv. Expedieras till: Henrik Haglund, Anders Bergquist För kännedom till: Kärna Lokal AB, Ulla Schmid, Monica Wincentson,

27 Sida 27 (45) KS 369/2008 Förslag till utbyggnad av Västerhöjden (skola, bostäder mm). Antagande av detaljplan för Torsby 1:9 mfl, (Dnr KS 2004/ ) Detaljplaneförslaget Torsby 1:9 m fl, är beläget på Västerhöjden, strax väster om Kärna samhälle. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 80 nya bostäder samt lokaler för skola. Tillfart till området sker från länsväg 604, Vedhallsvägen. Kommunens byggrätter längs Lyckevägen har sin tillfart från Lyckevägen. Områdets förutsättningar med delvis höga bergspartier ger området naturliga begränsningar för bebyggelse och framkomlighet. Detaljplanen har varit på utställning under tiden 12 maj 2008 till 9 juni Inkomna synpunkter har medfört att utställningsförslaget har reviderats lite i planbeskrivningens text samt kompletterat planbestämmelser. När väl tryckavloppsledningen mellan Ytterby och Kärna är i drift (hösten 2009) kan exploateringen ta form på Västerhöjden. Detaljplaneförslaget är färdigt för att kunna godkännas och antas av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti 172. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad daterad den 25 juni Miljö och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll daterad den 17 juni Planbeskrivning, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 27 juni Genomförandebeskrivning, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 27 juni Plankarta/Illustrationskarta, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 27 juni Utställningsutlåtande, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 25 juni Beslut Detaljplan för Torsby 1:9 m fl, Västerhöjden Kärna, i Kungälvs kommun, upprättad den 29 april 2008 och reviderad den 27 juni 2008, med tillhörande handlingar godkänns för antagande av kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktige Detaljplanen för Torsby 1:9 m fl, Västerhöjden Kärna, i Kungälvs kommun, upprättad den 29 april 2008 och reviderad den 27 juni 2008, antas enligt plan- och bygglagen (PBL) 5:29. Anders Holmensköld (m) deltar inte i handläggningen eller i beslutet på grund av jäv.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-06-24 Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-06-24 Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Bohusrummet, 17.00-19.15 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Miguel Odhner (s) Vice ordförande Maria Abrahamson (m) Mats Frisell (s) Tommy Ohlsson (m) Göran Oskarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 14:30-14:35 Beslutande Mats Frisell (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Sida 1 (15) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 11.00-16.00 Beslutande Håkan Olsson (FP) Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Mohamed Hama Ali

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-03-06 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Bohusrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 19-26 Ordförande Lennart Jonsson (M)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 19:00-19:40 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Charlotta Windeman (M) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-17:30 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Anna Lifjorden (M) Benny Strandberg (KD) Mohamed Hama Ali (S) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet Stadshuset, klockan 13:00-16.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Inlandsrummet klockan 8:30-10:20 ande Lennart Jonsson (M) Ordförande Lars Gustafson (S) Lillvor Bergin (FP) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 12-18 Ordförande Lennart Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-17.00 ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-18:05 ande Roger Bogren (M) Ordförande Göran Oskarson (FP) Glenn Ljunggren (S) Björn Saletti (V) Sekreterare Ingela Flodin Paragraf 14-25 Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-10-22 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Inlandsrummet klockan 13:00-16:45 Beslutande Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Göran Oskarsson (FP) Björn Saletti (V) Sekreterare Fredrik Skreberg

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (23) Sida 1 (23) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13.00-17.30 Beslutande Håkan Olsson (FP) Ordförande Marcus Nordfeldt (M) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Mohamed

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 11 april 2003 i Lerums kommun, Aspenäs Hotell och Konferens i Lerum, kl. 10.30 12.45 Ledamöter Göran Johansson (s) Göteborg, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Bohusrummet, Stadshuset, klockan 13:00-17:00 ande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) 40-45, Oppositionsledare klockan 13.00-16.45 Mikael Wintell (M) 40-43,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Plats Inlandsrummet- och carlstensrummet Tid Onsdagen den 19 februari kl 9:00-17:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Inlands- och Carlstensrummet klockan 15:00-17:40 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Jane

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-01-15 Dagordning beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses. justeringsdag: måndagen den 20 januari 2014 3 Kommunchefens rapport Magnus Gyllestad informerar kl. 09:15-09:45 - Månadsrapport - Föregående protokoll

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Stadshuset, bottenplan Inlandsrummet klockan 18:00-19:10 ande Bengt Astin (M) Ordförande Carina Emanuelsson (S) 1:e vice ordförande Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset plan 3, Hamnen klockan 08:30-13:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Susanne Jönsson (S) Jan Tollesson (L) Sekreterare Paragraf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-10-20 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-11:20 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (L) Gun-Marie Daun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Mimers hus sammaträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) 1-3, 5-6 kl 13.00-14.50 Jan Niklasson

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-02 Sida 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-04-02 Sida 1 (18) Sida 1 (18) Plats och tid Verkstaden klockan 11:00-16:00 Beslutande Kerstin Petersson (FP) Ordförande Ove Wiktorsson (C) Mats Frisell (S) Ulrika Winblad (S) Charlotta Windeman (M) Morgan Persson (UP) Kl

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Sida 1 (17) Plats och tid Mimers hus sammanträdesrum A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande 13.00-16.20 Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 15.30 17.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 2 juni 2014 Paragrafer: 59-65 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-03-05 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Bohusrummet/Carlstensrummet klockan 13:00-18.30 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-10-31 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus, A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Johan Holmberg (S) Sekreterare

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer