Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande , Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande Maria Abrahamson (m) kl Roger Bogren (m) Ersätter Anders Holmensköld kl Ersätter Maria Abrahamson (m) kl Marcus Åvall (m) Ersätter Tommy Ohlsson (m) , Göran Oskarsson (fp) Brita Ullman (kd) Ove Wiktorsson (c) Kl , Christian Erlandsson (c) Kl , 355, 356 Mad Abda Amin (s) Ersätter Eva Strandberg (s) , Mona-Britt Gillerstedt (s) Ersätter Mad Abda Amin (s) 361 Björn Saletti (v) Ersätter vakant tjänst (s) , Mats Frisell (s) Niclas Palmqvist (s) Ersättare Roger Bogren (m) Gun-Marie Daun (kd) Christian Erlandsson (c) Mona-Britt Gillerstedt (s) Hans Henrikson (mp) Sekreterare Sarah Hansson Paragraf , Ordförande Anders Holmensköld (m) Paragraf , Justerande Miguel Odhner (s) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Sarah Hansson ADRESS TELEFON FAX E-POST HEMSIDA Nämndhuset Kungälv vx

2 2008:16:2 Sida 2 (45) Justerande Paragraf Roger Bogren (m) Ej närvarande Ingemar Larsson (m) Eva Strandberg (s) Tommy Ohlsson (m) Christer Mohlin (fp) Fredrik Gullbrantz Övriga deltagare Kenth Johansson Kommunchef Sarah Hansson Nämndsekreterare Elisabeth Mattsson (fp) Kommunordförande Ing-Britt Runger Chef kommunledningssektorn Noel Cornér Informationschef Marie Flodin Samordnare Margareta Alexandersson Projektledare 354 Bengt G Gustavsson Meritea 355 Elisabeth Henriksson Meritea 355

3 Sida 3 (45) KS 353/2008 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärenden: - Åtgärder med anledning av kommunstyrelsens budgetgrupp - Förhandlingar med Stenungsund rörande Räddningstjänsten. - Information om Oskar Turisten Marstrand Utgående ärenden - Planering av ny bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut Ändring av föredragningslistan fastställs.

4 Sida 4 (45) KS 354/2008 Kommunchefens rapport och information om hemtjänst möjlighet att välja leverantör. Margareta Alexandersson lämnar information om projektet hemtjänst möjlighet att välja leverantör. Från december månad inför Kungälvs kommun ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att gamla och funktionshindrade som är berättigade till hemtjänst kan välja om det ska vara kommunen eller en privat leverantör som ska utföra tjänsten. Från och med nästa år kommer en ny lag LOV lagen om valfrihetssystem, som skapar förutsättningar för landets kommuner att erbjuda privata alternativ inom den sociala sektorn. Många kommuner, vid sidan av Kungälv, förbereder just nu för detta. Syftet med reformen är att valfrihet för brukarna ska skapa konkurrens, som i sin tur ska hjälpa till att ytterligare höja kvaliteten på hemtjänsten. Valfrihet av leverantör inom hemtjänsten innebär att brukaren skall ha rätt att välja en av de leverantörer av hemtjänst som blivit godkända av kommunen. Ansökningar behandlas tidigast den 15 oktober. Ett brev till alla brukare med erbjudande av val genomförs under december månad. Om man inte gör ett aktivt val kvarstår den kommunala hemtjänsten. Kenth Johansson lämnar information om förvaltningens arbete. Av informationen framkommer bland annat: Beslut årsarbetare mindre vid årsskiftet - Revisorerna har uppmärksammat förvaltningen på redovisningen av Ullstorp - Effektiviseringsåtgärder diskuteras i Ledningsrådet - Vilka kvalitetsnivåer skall kommunen ha? - Tydlighet i volym och kvalité krävs mellan politik och förvaltningen - Arbetet med genomlysningen av arbetsliv & stöd återkommer till kommunstyrelsen den 29 oktober istället för den 15 oktober. Informationen antecknas till protokollet.

5 Sida 5 (45) KS 355/2008 Meritea AB - Göteborgsregionens valideringsverktyg Bengt G Gustavsson och Elisabeth Henriksson från Meritea lämnar information om Göteborgsregionens kompetens- och valideringscentrum. Meritea ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och verkar i hela Västra Götaland. Av informationen framkommer bland annat det idag saknas en nationell validering, men förankring pågår och utvecklas ständigt. All utveckling sker genom samverkan. Vad är validering? Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper. Det behövs en samverkan för att kunna tillhandahålla tjänsterna, regionen behöver arbeta tillsammans. Beslut Informationen antecknas till protokollet.

6 Sida 6 (45) KS 356/2008 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering (Dnr KS 2007/ ) Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för hur arbetet med dokument- och ärendehantering skall bedrivas i Kungälv inför upphandling av ett systemverktyg. Riktlinjerna och inventeringen av sektorernas och sektionernas dokumentflöden och processer är viktiga grunder i upphandlingen. Målet är att få ett gemensamt arbetssätt för alla kommunens verksamheter och en säker, effektiv och användarvänlig dokument- och ärendehantering tillgänglig för alla. Under hösten kommer en anvisning över hur arbetet skall bedrivas rent konkret att upprättas. Anvisningen bör också beslutas av kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse från utvecklingsarenan daterad den 3 september Riktlinjer för dokument- och ärendehantering daterade den 3 september Beslut Riktlinjerna för dokument- och ärendehantering antas. Expedieras till: Marie Flodin För kännedom till: Kenth Johansson, sektorschefer och sektionschefer

7 Sida 7 (45) KS 357/2008 Sammanträdestider 2009 (Dnr KS 2008/ ) Sammanträdestiderna för den politiska organisationen måste fastställas för nästa år. I förslag till sammanträdestider rekommenderas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott samt nämnderna att anta förslag till sammanträdestider. Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från ärendeflödet mot kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna för 2009 är planerade efter följande inriktning: - kommunfullmäktiges sammanträder på torsdagar - kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar - utskottssammanträden förläggs till tisdagar, onsdagar och torsdagar, myndighetsnämnderna sammanträder främst på torsdagar Tjänsteskrivelse med bilaga från kommunkansliet daterad den 26 augusti Beslut Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar den: 14 januari, 18 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 16 december Kommunstyrelsens informationssammanträden är på onsdagar den: 11 mars, 3 juni, 30 september och 2 december Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott sammanträder på tisdagar den: 27 januari, 3 mars, 31 mars, 28 april, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november och 8 december. Kommunstyrelsens utbildnings- och främjandeutskottet sammanträder på onsdagar den: 28 januari, 4 mars, 1 april, 29 april, 10 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 25 november och 9 december. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträder på torsdagar den: 29 januari, 5 mars, 2 april, 30 april, 11 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och 10 december.

8 Sida 8 (45) KS 357/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar, (om inget annat anges) i Kvarnkullen stora salen, den: 5 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, onsdag 17 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december temadag 28 maj Partiberedning inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är på måndagar den: 12 januari, 16 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 1 juni (beslut om Tertialrapport 1 på kommunstyrelsens informationssammanträde den 3 juni), 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 14 december. Expedieras till: För kännedom till: Sandra Palmgren, Sarah Hansson, Charlotta Lindström, Gunilla Hedman, Carina Emanuelsson, Renate Danielsson, Marie Flodin Samtliga nämnder och sektorschefer, kommunchefen,

9 Sida 9 (45) KS 358/2008 Utredning av fullmäktigesändningar i närradion (Dnr KS 2008/ ) Paragrafen omedelbart justerad, se särskilt protokoll.

10 Sida 10 (45) KS 359/2008 Regionalt samarbete kring våldsutsatta kvinnor (Dnr KS 2007/ ) Kommunstyrelsen fattade beslut om att Kungälvs kommun skall medverka i uppbyggnad av ett kommungemensamt kunskapscentrum i Göteborgsregionen våld i nära relationer, den 9 april Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har inkommit med ytterligare förtydligande i ärendet som kommunstyrelsen föreslås notera till protokollet. Sammanfattningsvis blir kostnaden för Kungälvs kommun enligt följande: - Verksamhetsår 2008/ kronor - Verksamhetsår 2009/ kronor Tjänsteskrivelse från kommunledningssektorn daterad den 3 september Yrkande Miguel Odhner (s): Kommunen ansluter sig till regionala satsningar och regionala samarbeten för våldsutsatta kvinnor. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. 2. Kommunen ansluter sig till regionala satsningar och regionala samarbeten för våldsutsatta kvinnor. Expedieras till: Inger Aronsson För kännedom till: Anders Holmensköld, Kenth Johansson, Lars Davidsson, Jonas Arngården, Gustav Höjer.

11 Sida 11 (45) KS 360/2008 Yttrande Översiktsplan för Lilla Edets kommun. (Dnr KS 2008/ ) Förslag till översiktsplan för Lilla Edets kommun är ute på samråd. Till samrådsförslaget hör också förslag till kulturarvsplan och naturvårdsplan samt miljökonsekvensbeskrivning. Utgångspunkt för Lilla Edets arbete är kommunens visionsdokument som tagits fram av kommunfullmäktige. Huvudfrågor i översiktsplanens samrådsförslag är bl a Lilla Edets roll i regionen, bebyggelseutveckling, beredskap i klimatfrågan samt lokalisering av vindkraftverk. Kommunen översänder yttrande till Lilla Edets kommun. I yttrandet framför kommunen synpunkter om mellankommunala frågor; Göta Älv- riskfrågor och dricksvattenförsörjning, kollektivtrafik, väg 625 samt naturreservat och grönstruktur. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse från strategisk samhällsplanering daterad den 2 juli Beslut Tjänsteskrivelsen från Strategisk samhällsplanering daterad 2 juli 2008 den översänds till Lilla Edets kommun som kommunens yttrande över Lilla Edets översiktsplan, samrådshandling maj Expedieras till: Camilla Holmberg För kännedom till: Morgan Persson (m), Mohamed Hama Ali (s), Edets kommun, kommunstyrelsen Lilla Edet

12 Sida 12 (45) KS 361/2008 Planansökan för del av Västra gatans bakgårdar och Krukmakargränd i Kungälv. Krabbetornet 13, 14, 15 (Dnr KS 2008/ ) Fastighetsägarna till Krabbetornet 13, Krabbetornet 14 och Krabbetornet 15 vid Västra Gatan i Kungälv har ansökt om planläggning för utveckling av sina fastigheter. Kommunen har i direkt anslutning ett tänkt projekt med bostäder på kommunal mark vid Krukmakargränd. Samhällsbyggnad föreslår att planuppdrag beviljas och att en överenskommelse mellan kommunen och fastighetsägarna tecknas för projektet. Tjänsteskrivelse från mark och exploatering daterad den 27 juni Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Planansökan Kvarteret Krabbetornet 13, 14, 15 i Kungälv daterad den 27 juni Tilläggsyrkande Miguel Odhner (s): Kommunstyrelsen ser det önskvärt att bostadsbeståndet på Fontin 1:1 utgörs av hyresrätter. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut 1. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Krabbetornet samt del av Fontin 1:1, i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 5:22-27). 2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till överenskommelse med berörda fastighetsägare om planläggning och genomförande av projektet. När överenskommelse finns kan planläggning starta, dock tidigast under våren 2009 och under förutsättning att planen prioriteras i Samhällsbyggnads verksamhetsplan för 2009 genom beslut i Kommunstyrelsen. 3. Kommunstyrelsen ser det önskvärt att bostadsbeståndet på Fontin 1:1 utgörs av hyresrätter. Mad Abda Amin (s) deltar inte i handläggningen eller i beslutet på grund av jäv.

13 Sida 13 (45) KS 361/2008 forts Expedieras till: Karin Eklind, Henrik Haglund, För kännedom till: Karoline Rosgardt, Eva Johanson, Svenska Airbag Försäljning AB, Åke Larsson Ytterbyvägen 7, Kungälv, Reimar Westerlind, Parkgatan 5, Borås, Kungälvs Glas och Porslin AB, Bernt Axelsson, Västra Gatan 71, Kungälv.

14 Sida 14 (45) KS 362/2008 Detaljplan för Halltorp 1:7 och 1:8 (Dnr KS 2008/ ) Kommunplan 2000: Gällande kommunplan anger området som närströvområde som skall hållas fritt från ny bebyggelse. I planstudien för utbyggnadsområden för Kode förslås dock ett område i öster av fastigheten, kallad Klåvaränna för exploatering. Natur/kultur: Området utgörs till största delen av kuperad barrskogsterräng som ligger inom kulturminnesområde enligt Kungälvs Kn:s kulturminnesprogram och Bohusläns museum inventering med ett flertal fornlämningar. Fastigheterna ligger till största delen inom naturområde med hänsynsnivå 2 enligt kommunens naturvårds -och friluftsplan vilket innebär att omfattande exploatering ej får förekomma och mindre exploatering bör ej förekomma med hänsyn till de stora natur- och friluftslivsvärdena. Vatten- och avlopp: En eventuell exploatering på fastigheten skall anslutas till kommunalt vattenoch avlopp. Det befintliga reningsverket i Kode klarar inte ytterligare exploatering utan det krävs en utbyggnad av verket. Önskemål från sökanden: Ansökan avser önskemål om planläggning för avstyckning av villatomter. Bedömning: Fastighetens västra del bedöms inte lämpligt för exploatering med hänvisning till sitt höga natur- och kulturvärde utan bör bevaras som närströvområde för Kode. Avgränsningen till den östra delen som i planstudie för Kode kallas Klåvaränna bör studeras närmare för att få en lämplig och tillgänglig övergång från bebyggelse till närströvområde. Bedömningen är att det i nuläget inte är möjligt att påbörja ett planarbete för området ifråga utan det bör avvakta pågående översyn av kommunplan samt utbyggnad VA i kommunen. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad daterad den 23 juni Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Kartor och fotografi över planområdet. Ansökan med bilagor om detaljplan för fastigheterna Kungälv Halltorp 1:7 och 1:8. Beslut Planarbete påbörjas inte. Föreslagen byggnation är inte förenlig med kommunplan En eventuell exploatering av området behöver utredas i samband med den pågående översynen av kommunplanen samt utbyggnad av VA i kustzon.

15 Sida 15 (45) KS 362/2008 forts Expedieras till: Eva Johansson

16 Sida 16 (45) KS 363/2008 Planändring av tomt Vävra 1:45 (Dnr KS 2008/ ) Gällanden detaljplan: Gällande detaljplan anger en byggrätt på 60 kvm för bostadsändamål + 15 kvm för förråd. För planområdet gäller även en riktlinje som medger uppförandet av en carport för 1 bilplats + ett förråd på högst 10 kvm som en mindre avvikelse från detaljplan. Bygglov skall sökas för carporten och berörda grannar skall ges tillfälle att yttra sig. Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring av fastigheten för att möjliggöra ett bygglov i efterhand för den olovligt uppförda carporten. Bygglov har beviljats för en carport för 1 bil och ett förråd. På fastigheten har en carport för 2 bilar på 42,5 kvm + förråd uppförts. Bedömning: En planändring för en enstaka fastighet en s.k. frimärksplan bedöms inte lämpligt att genomföra. Planområdet är ett fritidsplaneområde där en omvandling till åretruntboende har skett. Lämpligast bör en planändring göras av hela planområdet samtidigt, för att utreda förutsättningarna i området avseende gestaltning, vägar och vatten- och avlopp m.m. Planområdet ligger i grönzonen enligt KP 2000 i gränsen till kustzonen. Inom kustzonen finns många äldre fritidsplaneområden som kommer att beröras av VA i kustzon och som har prioriterats som A-områden. Området som fastigheten ifråga ligger inom, är inte ett prioriterat område i det avseendet och därför bedöms det inte aktuellt att påbörja en planändring. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, planering, daterad den 25 juni Karta över planområdet. Dom från Länsrätten i Göteborg daterad den 29 februari Mål nr Ansökan om planändring, Vävra 1:45, daterad den 4 april Beslut Planarbete påbörjas inte. Expedieras till: Eva Johansson Samhällsbyggnad

17 Sida 17 (45) KS 364/2008 Planläggning av Prästgårdsgärdet i Kärna för bostäder (Dnr KS 2007/ ) Gällande kommunplan: KP 2000 anger den östra delen av fastigheten som utbyggnadsområde för främst bostäder och närserviceanläggningar och den västra som område med särskilt höga kulturhistoriska värden avsedd för hembygdsföreningens anläggningar. Natur/Kultur: Fastigheten består av öppen jordbruksmark som sluttar svagt ner mot Glose å i söder. Inom området ligger en större lada som tillhör Hembygdsföreningen och strax intill ligger Torsby kyrka och dess omgivning, vilket ställer krav på lokalisering och utformning av ny bebyggelse. Fastigheten ingår i ett större område av värdefullt odlingslandskap med högsta bevarandevärde. Vid fastighetens södra gräns ligger Glose å som är ett ekologiskt känsligt område med regionalt fiskeintresse. Som det anges i kommunens vattenöversikt ör det viktigt att forma utbyggnadsområdet så att åns värden inte går förlorade och så att ån blir en blir till en tillgång för innevånarna. På fastigheten finns även fornminnen som kräver en arkeologisk utredning. Fastigheten ligger delvis inom skredriskområde med osäkra markförhållanden ner mot Glose å vilket kräver att geotekniken utreds för hela fastigheten. Väg 604: Närheten till vägverkets väg norr om fastigheten kräver bullerutredning. Sökandens önskemål: HSB som äger marken önskar exploatera området genom nybyggnation av småhus med bostadsrättsupplåtelse. Bedömning: Delar av området anges som utbyggnadsområde för bl.a. bostäder i gällande kommunplan, för vilket ett planarbete tidigare påbörjats. Fastigheten bedöms i detta skede delvis som lämpligt och förenligt med gällande kommunplan för exploatering men i vilken omfattning får utredas vidare i det pågående arbetet med översyn av kommunplan, avseende bl.a. natur och kulturvärden. Utformningen av den nya bebyggelsen måste ske med en medvetenhet om det öppna landskapet och kulturmiljön. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, planering, daterad den 30 juni Karta över planområdet. Förfrågan om planläggning av Prästgårdsgärdet i Kärna, daterad den 29 november Komplettering till ansökan om planläggning från HSB Göteborg (Wingårdh arkitektkontor).

18 Sida 18 (45) KS 364/2008 forts Beslut Förvaltningen får i uppdrag att påbörja planarbete för Torsby 1:4. Planarbetet skall anpassas efter det pågående arbetet med översyn av kommunplanen Expedieras till: Eva Johansson Samhällsbyggnad

19 Sida 19 (45) KS 365/2008 Planläggning Kastellegården 1:568 (Dnr KS 2008/ ) Gällande detaljplan: Gällande detaljplan anger området som allmänplatsmark/park. I västra delen av området är ett fördröjningsmagasin för dagvatten markerat. Natur: Området består av sluttande naturmark ner mot en låglänt del i sydöstra delen där det går en bäck, vilket gör området fuktigt. Området är tätbevuxet med björk och sly och visar inga direkta spår på att användas som strövområde, utan det utgör idag mer ett visuellt grönområde mellan bebyggelsen. Området ligger inom skredriskområde, vilket innebär att vidare geoteknisk utredning krävs för att utreda förutsättningarna för en byggnation på platsen. Sökandens önskemål: Ansökan avser önskemål om ändring av gällande detaljplan från parkändamål till skola för att möjliggöra nybyggnation av Montessoriskolans verksamhet. Tanken är att flytta befintlig verksamhet från Strandskolan. Bedömning: Platsen bedöms inte idag ha ett sådant högt värde som parkmark att en exploatering inte skulle kunna vara lämplig. Dock bör i första hand områdets geotekniska förutsättningar utredas och lösning av dagvattenhanteringen, för att kunna konstatera i vilken omfattning området kan exploateras. Planarbetet skall utföras enligt normalt planförfarande och baseras på program. Planarbetet bedöms åtminstone i programskedet kunna utföras ihop med planuppdrag för villatomter på fastigheten Kastellegården 1:380. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, planering, daterad den 23 juni Kartor och fotografi över planområdet. Ritningar på Strandskolan gjorda av Arkitektkontoret, daterade den 27 juni Ansökan om planläggning fastigheten Kastellegården 1:568, daterad den 12 maj Beslut Förvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Kastellegården 1:568 i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt planoch bygglagen (PBL 5:22-27). Detaljplanen ska baseras på program. Miguel Odhner (s) lämnar en anteckning till protokollet enligt följande: Då formerna för ersättning om hyreskostnader för privata aktörer inom skolan ändrats till enskilda förhandlingar är det särskilt viktigt att i ett mycket tidigt skede inleda diskussion/förhandling kring reella förutsättningar för nybyggnation/hyresersättning.

20 Sida 20 (45) KS 365/2008 forts Expedieras till: Eva Johansson

21 Sida 21 (45) KS 366/2008 Inrättande av fond för skolresor och studiebesök (Dnr KS 2008/ ) Motion om inrättande av fond för skolresor och studiebesök har väckts av elever på Fredkullaskolan. Motionen har behandlats av ungdomsfullmäktige den 12 mars Kommunfullmäktige fattade den 3 maj beslut om att motionen överlämnas till Lärandeberedningen för fortsatt hantering. Lärandeberedningens förslag till kommunfullmäktige avser upprättande av ett reparationskonto. Används inte pengarna på detta konto till att reparera skador, klotter etc. under året kan skolan använda pengarna till skolresor och studiebesök. Lärandeberedningen är inte enig om förslag till beslut, och socialdemokraterna ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens beslut Trots ett lovvärt syfte avslås motionen om inrättande av fond där skolor i kommunen kan söka medel till skolresor och studiebesök. Beredningsskrivelse från Lärandeberedningen. Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterat den 28 augusti Yttrande från Teknisk service daterad den 4 maj Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad den 3 maj 2007, 85 Ungdomsfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterad den 12 mars 2007, 17 Kommunstyrelsens beslut den 28 februari 2007, 97 Barn- och utbildningsnämndens beslut den 25 januari 2007, 4 Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsnämnden den 16 januari 2007 Motion ungdomsfullmäktige den 13 oktober Yrkande Anders Holmensköld (m): Bifall till samhällsbyggnadsdelegationens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Lärandeberedningens förslag översänds till kommunfullmäktige för ställningstagande.

22 Sida 22 (45) KS 366/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige Trots ett lovvärt syfte så avslås Lärandeberedningens förslag. Däremot uppmanas förvaltningen att i möjligaste mån stimulera eleverna utifrån den ursprungliga motionens intentioner. Expedieras till: Christina Hansson För kännedom till: Jerker Olsson (c), Kersti Jacobsen

23 Sida 23 (45) KS 367/2008 Framtida behov av lokaler för skola och äldreboende (Dnr KS 2008/ ) Lärandeberedningen har initierat ett uppdrag med följande frågeställning: Var och hur vill vi ha lokaler i kommunen för skolor, vård och barnomsorg? Lärandeberedningen anser att en utbyggnad av lokaler till skola samt barn- och äldreomsorg, bör ske i samråd med projektet VA i kustzon. Beredningen anser att det behöver finnas skola, barn- och äldreomsorg samt bra kollektivtrafik i varje kommundel. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterat den 28 augusti Beredningsskrivelse från Lärandeberedningen daterad den 28 april Bilagor 1 Ekonomisk bedömning daterad den 26 februari Teknisk bedömning/ Tjänsteskrivelse från sektor skola daterad den 18 mars Yttrande över beredningsskrivelse Framtida behov av lokaler. 3. Teknisk bedömning/ Tjänsteskrivelse från sektor Teknisk service/hus och mark daterad den 3 december Framtida behov av förskoleplatser. Tjänsteskrivelse från sektor skola daterad den 29 februari Tilläggsyrkande Anders Holmensköld (m): Helhetsbedömningen av lokaler utreds för tillfället av förvaltningen och redovisas i kommunstyrelsen den 15 oktober. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Helhetsbedömningen av lokaler utreds för tillfället av förvaltningen och redovisas i kommunstyrelsen den 15 oktober.

24 Sida 24 (45) KS 367/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige Lärandeberedningens bedömning antas. När en helhetsbild är klar, finns möjligheten att göra adekvata bedömningar och ta politiska beslut om lokalutnyttjande. Expedieras till: För kännedom till: Magnus Gyllestad, Lennart Karlsson Jerker Olsson (c), Monica Hogstam (s), Christina Hansson/Lärandeberedningen, Sandra Palmgren, KS, Lisa Strandberg Werlenius,, Denny Kraft, Camilla Holmberg/FOU-beredningen, Morgan Persson (m), Mohamed Hama Ali (s), Kersti Jacobsen/Välfärdsberedningen, Terje Bjöness (fp), Maria Steen (s)

25 Sida 25 (45) KS 368/2008 Exploateringsavtal mellan Kungälvs kommun och Kärna Lokal utveckling AB angående exploatering inom detaljplan för Torsby 1:9 m fl samt därtill hörande avtal mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst (Dnr KS 2004/ ) (Dnr KS 2004/ ) Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram detaljplan för Torsby 1:9 mfl. Exploatör inom detaljplaneområdet är Kärna Lokal AB, som även ansvarar för all utbyggnad av infrastruktur inom området. Exploateringsavtalet syftar till att reglera samtliga åtaganden i samband med exploateringen. I samband med exploateringen måste vissa anläggningar på eller i anslutning till Vägverkets allmänna vägar byggas. Avtal upprättas mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst för att säkerställa finansieringen av dessa. Kommunens åtagande enligt detta avtal överförs till exploatören i exploateringsavtalet. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti Tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnad, mark och exploatering, daterad den 4 juli Exploateringsavtal mellan Kärna Lokal Utveckling AB och Kungälvs kommun. Karta över planområdet. Avtal mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst. Tilläggsyrkande Miguel Odhner (s): Redigerat exploateringsavtal skall biläggas kommunfullmäktiges kallelse inför beslut i fullmäktige. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Redigerat exploateringsavtal skall biläggas kommunfullmäktiges kallelse inför beslut i fullmäktige

26 Sida 26 (45) KS 368/2008 forts Förslag till kommunfullmäktige 1. Upprättat exploateringsavtal mellan Kungälvs kommun och Kärna Lokal Utveckling AB, gällande exploatering inom detaljplan för Torsby 1:9 m fl, godkänns. 2. Upprättat avtal mellan Kungälvs kommun och Vägverket Region Väst angående utbyggnad och finansiering av till allmän väg hörande anläggningar i anslutning till detaljplan för Torsby 1:9 m fl, godkänns. 3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalen. Anders Holmensköld (m) deltar inte i handläggningen eller i beslutet på grund av jäv. Expedieras till: Henrik Haglund, Anders Bergquist För kännedom till: Kärna Lokal AB, Ulla Schmid, Monica Wincentson,

27 Sida 27 (45) KS 369/2008 Förslag till utbyggnad av Västerhöjden (skola, bostäder mm). Antagande av detaljplan för Torsby 1:9 mfl, (Dnr KS 2004/ ) Detaljplaneförslaget Torsby 1:9 m fl, är beläget på Västerhöjden, strax väster om Kärna samhälle. Planförslaget innebär att området kan bebyggas med ca 80 nya bostäder samt lokaler för skola. Tillfart till området sker från länsväg 604, Vedhallsvägen. Kommunens byggrätter längs Lyckevägen har sin tillfart från Lyckevägen. Områdets förutsättningar med delvis höga bergspartier ger området naturliga begränsningar för bebyggelse och framkomlighet. Detaljplanen har varit på utställning under tiden 12 maj 2008 till 9 juni Inkomna synpunkter har medfört att utställningsförslaget har reviderats lite i planbeskrivningens text samt kompletterat planbestämmelser. När väl tryckavloppsledningen mellan Ytterby och Kärna är i drift (hösten 2009) kan exploateringen ta form på Västerhöjden. Detaljplaneförslaget är färdigt för att kunna godkännas och antas av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsdelegationens sammanträdesprotokoll daterat den 21 augusti 172. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad daterad den 25 juni Miljö och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll daterad den 17 juni Planbeskrivning, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 27 juni Genomförandebeskrivning, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 27 juni Plankarta/Illustrationskarta, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 27 juni Utställningsutlåtande, detaljplan för Torsby 1:9 mfl, fastigheter, Västerhöjden, Kärna, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, daterad den 25 juni Beslut Detaljplan för Torsby 1:9 m fl, Västerhöjden Kärna, i Kungälvs kommun, upprättad den 29 april 2008 och reviderad den 27 juni 2008, med tillhörande handlingar godkänns för antagande av kommunfullmäktige. Förslag till kommunfullmäktige Detaljplanen för Torsby 1:9 m fl, Västerhöjden Kärna, i Kungälvs kommun, upprättad den 29 april 2008 och reviderad den 27 juni 2008, antas enligt plan- och bygglagen (PBL) 5:29. Anders Holmensköld (m) deltar inte i handläggningen eller i beslutet på grund av jäv.

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer