Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum : del 1 Sida 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)"

Transkript

1 : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Tommy Ohlsson (M) Maria Pehrson (M) Göran Oskarson (FP) Lillvor Bergin (FP) Ove Wiktorsson (C) Gun-Marie Daun (KD) Mats Frisell (S) Eva Strandberg (S) Mona-Britt Gillerstedt (S) Mona Haugland (S) Ersätter vakant (S) Niclas Palmqvist (S) Fredrik Gullbrantz (S) Eva Hansson (S) Ersätter Fredrik Gullbrantz Ersättare Jan Niklasson (C) Ingmar Larsson (M) Hans Torwald (C) Brita Ullman (KD) Benny Strandberg (KD) Eva Hansson (S) Glenn Ljunggren (S) Hans Henrikson (MP) Björn Saletti (V) Sekreterare Ordförande Sarah Hansson Anders Holmensköld (M) Omedelbar justering Paragraf 381, 384, 385 Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Sarah Hansson ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST

2 Sida 2 (7) Justerande Miguel Odhner (S) Övriga deltagare Kenth Johansson Kommunchef Sarah Hansson Nämndsekreterare

3 Sida 3 (7) Innehållsförteckning Ändring av kommunstyrelsens reglemente (Dnr KS 2009/ )... 4 Kungälvs Centrum i Samverkan hantering av parkeringsskivor... 5 (Dnr KS 2008/ )... 5 Kungälv kommuns delägarskap i Kungälvs bostadsförmedling (Dnr KS 2009/ )... 6

4 Sida 4 (7) KS 381/2009 Ändring av kommunstyrelsens reglemente (Dnr KS 2009/ ) I samband med att klargöra tidsplanen för Översiktsplan 2010 och vilka instanser som kan fatta beslut om samråd och utställning har det visat sig att kommunstyrelsens reglemente inte är tydlig. Kommunfullmäktige får delegera ansvar och beslutsfattande gällande planprocessen i plan och bygglagen (PBL) till kommunstyrelsen. Antagande av översiktsplanen kommer slutligen att beslutas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad daterad den 17 november Beslut Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Förslag till kommunfullmäktige Under 14 i kommunstyrelsens reglemente tillkommer följande punkt: "Kommunstyrelsen ansvarar för planprocessen och kan fatta beslut om samråd och utställning enligt Plan- och bygglagen när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser." Expedieras till: Carina Johansson, Monica Wincentson För kännedom till: Catharina Migell, Martin Rahl, Kenth Johansson, Anna Vedin (M), Mohamed Hama Ali (S),

5 Sida 5 (7) KS 384/2009 Kungälvs Centrum i Samverkan - hantering av parkeringsskivor (Dnr KS 2008/ ) I samband med att kommunen plockade bort parkeringsautomater på parkering syd infördes ett system med parkeringsskivor. KCIS ansvarar för hantering och kostnader för dessa parkeringsskivor. Kostnaden för detta har blivit mycket högre än vad som beräknats. KCIS önskar därför ta ut en avgift för parkeringsskivorna, som betalas av kunden. Kommunstyrelsen fattade den 11 november 2009 beslut om att remittera ärendet till affärsgruppen för vidare diskussioner med Kungälvs Centrum i Samverkan. Kommunstyrelsen ajournerar sig klockan Beslutsunderlag Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll daterat den 11 november Mötesanteckningar från affärsgruppen daterade den 19 november Tjänsteskrivelse från utvecklingsarenan daterad 29 oktober Yrkande Roger Bogren (M): Kungälvs Centrum I Samverkan (KCIS) har rätt att ta ut en avgift på max 10 kronor av parkeringsskivor för att täcka självkostnad för produktion och hantering. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roger Bogrens (M) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Kungälvs Centrum I Samverkan (KCIS) har rätt att ta ut en avgift på max 10 kronor av parkeringsskivor för att täcka självkostnad för produktion och hantering. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet. Expedieras till: Anette Svahn, Catharina Migell

6 Sida 6 (7) KS 385/2009 Kungälv kommuns delägarskap i Kungälvs bostadsförmedling (Dnr KS 2009/ ) Kommunfullmäktige återremitterade den 5 november 2009 frågan om Kungälv kommuns delägarskap i Kungälvs bostadsförmedling. Förvaltningen har berett frågan ytterligare utifrån uppdraget att komplettera beslutsunderlaget med en rad punkter. Det finns två olika framtidsalternativ för delägarskapet i Kungälvs bostadsförmedling. Det ena alternativet innebär en avveckling av bolaget och det andra att det lever vidare men med förändrad ägarbild. För medborgarna bedöms de båda alternativens kvalitetsskillnad i övrigt vara liten. Det tidigare förslaget från förvaltningen om avveckling av bolaget kvarstår. För medborgarna blir det fortsatt tydlighet och rättvisa. Det blir en väg in och inga kö- eller förmedlingsavgifter. Den sammantagna driftkostnaden blir avsevärt lägre än idag vilket kommer köande privatpersoner samt hyresgäst- och skattekollektiven tillgodo. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterat den 5 november Tjänsteskrivelse från kommunchefen daterad den 18 november Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll daterat den 14 oktober Tjänsteskrivelse från kommunchefen daterat den 5 oktober Beredningsskrivelse med bilagor från den tillfälliga beredningen för bostadsbyrån daterad den 29 juni Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll daterat den 4 oktober Yrkanden Miguel Odhner (S): Avslag på förvaltningens förslag. Anders Holmensköld (M): Enligt förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (M) förslag. Omröstning begärs inte.

7 Sida 7 (7) KS 385/2009 forts Beslut Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Förslag till kommunfullmäktige 1. Bostadsbyrån avvecklas. 2. En portal med tillgång till utbud och information om bostäder och tomter samt möjlighet att anmäla sig till köerna inrättas på medborgarservice. Kostnaden regleras i avtal med dem som ingår i portalen. Genom exploateringsavtal i samband med nyproduktion som görs av andra exploatörer kan utbudet i portalen öka. 3. Kungälvsbostäder och Förbo tar över hyresrättskön som även i fortsättningen får politiskt beslutade köregler. Köavgifter och förmedlingsavgifter tas inte ut. 4. HSB förmedlar sina hyresrätter genom sin bosparkö. 5. Tomtkön med avgift övertas av medborgarservice eller BOKAB. 6. Bostadsrättskön hanteras av sektor samhällsbyggnad i samband med exploateringsavtal. De som idag står i kön skall få ett erbjudande om möjlighet till en nybyggd bostadsrätt vid aktuella projekt. Nyanmälningar tas inte emot och avgifter tas inte ut. 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hantering av medicinska och arbetsmarknadsmässiga förturer. Sociala förturer regleras redan idag genom avtal mellan kommunen och Kungälvsbostäder/Förbo. Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lämnar en anteckning till protokollet enligt bilaga.

8 Reservation och anteckning dagens beslut att avveckla bostadsbyrån. Vi Socialdemokrater vill att det skall vara gött att leva. Folk skall inte behöva ställa sig i massa olika köer. Vi vill modernisera och utveckla bostadsförmedlingens verksamhet men vi vill framförallt säkerställa rättvisa köer och tillgång till alla bostäder och bostadsformer. Folk skall kunna lita på förmedlingen, att det är rättvist och tryggt. Vi vill utveckla istället för att avveckla bostadsbyråns verksamhet. Genom politisk otydlighet, bristande vision och vilja kring styrning av ett väl fungerande litet företag, samägt med privata och offentliga aktörer läggs nu ansvaret på marknaden. Nu skall det bli krångligt för människorna och enkelt för fastighetsvärdarna. Vi hade hoppats att kommunstyrelsens ordförande hade stått för sitt ord och komma tillbaka med ett förslag som svarade upp mot punkt 12 i vår återremiss. 12. att båda alternativen innehåller förslag som säkerställer rättvisan i sammanhållen kö för alla boendeformer i hela kommunen och att beslutsunderlaget då utgår från ett medborgar/kundperspektiv. Tvärtom bryter nu Alliansen sitt löfte i kommunfullmäktige och enligt beslutsförlaget skall det bildas en rad olika köer.. 1. kö för hyresbostäder hos Förbo 2. kö för hyresbostäder hos Kungälvsbostäder 3. kö för hyresbostäder hos privata hyresvärdar 4. kö för hyresbostäder hos HSB 5. kö för tomter som kanske skall vara på Bokab eller medborgarservice 6. köer för tomter hos alla olika privata exploaterare 7. köer för bostadsrätter hos privata aktörer 8. kö för nya bostadsrätter skall skötas av kommunala tjänstemän på samhällsbyggnad För medicinska förturer finns inga svar i dagens beslut, det skall fortsatt utredas. För arbetsmarknadsmässiga förturer finns inga svar, det skall fortsatt utredas. Förutom att beslutet inte hushållar med kommunens resurser, utan denna fråga utreds för andra gången denna mandatperiod finns inga ekonomiska konsekvenser med i beslutet att avveckla bostadsförmedlingen. I övrigt har kommunchefen inte svarat på återremissen som begärdes av kommunfullmäktige. Vi hoppas också att alliansen och förvaltningsledningen tagit del av den nya Författningsförslagets möjligheter Ds 2009:60, lag med ikraftträdande 1 januari 2011, med anledning av att ingen vill utreda ett utvecklingsalternativ. Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer