Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-06-24 Sida 1 (16)"

Transkript

1 Sida 1 (16) Plats och tid Bohusrummet, Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Miguel Odhner (s) Vice ordförande Maria Abrahamson (m) Mats Frisell (s) Tommy Ohlsson (m) Göran Oskarsson (fp) Niclas Palmqvist (s) Eva Strandberg (s) Hans Henriksson (mp) Brita Ullman (kd) Ove Wiktorsson (c) Ersätter Inga-Lill Söderberg Ersättare Ingemar Larsson (m) Marcus Åvall (m) Kl , Ingemar Larsson (m) Gun-Marie Daun (kd) Christian Erlandsson (c) Sekreterare Ordförande Sarah Hansson Anders Holmensköld (m) Paragraf Justerande Miguel Odhner (s) Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Sarah Hansson ADRESS TELEFON FAX E-POST HEMSIDA Nämndhuset Kungälv v

2 Sida 2 (16) Ej närvarande Björn Saletti (v) Mad Abda Amin (s) Fredrik Gullbrantz (s) Mona-Britt Gillerstedt (s) Christer Mohlin (fp) Övriga deltagare Ing-Britt Runger T.f. kommunchef Sarah Hansson Nämndsekreterare Lisa Strandberg-Warlenius Skolchef Morgan Åkerman Teknisk Service Håkan Hambeson

3 Sida 3 (16) Innehållsförteckning Tillkommande och utgående ärende... 4 Förköpsförfrågan gällande fastigheten Kärna 73:1 (Dnr KS 2008/ )... 5 Behov av förskoleplatser 2008/2009 innebärande omstrukturering av Solängskolans verksamhet (Dnr KS 2008/ )... 6 Lån till gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna (Dnr KS 2008/ ) Omstrukturering av Kyrkskolan politiska direktiv (Dnr KS 2008/ ) Registrering som vigselförrättare (Dnr KS 2008/ ) Räddningstjänsten - Budgetanpassning 2008 och förslag till åtgärder för budget 2009 (Dnr KS 2008/ ) Vårdnadsbidrag - genomförande samt reglemente (Dnr KS 2008/ )... 16

4 Sida 4 (16) KS 296/2008 Tillkommande och utgående ärende Vid dagens sammanträde föreslås följande ändring av föredragningslistan: Tillkommande ärenden: - Registrering av vigselförrättare - Vårdnadsbidrag uppdrag till förvaltningen - Kyrkskolan politiskt direktiv - Räddningstjänsten Budgetanpassning 2008 och förslag till åtgärder för budget 2009 Beslut Justering av föredragningslistan godkänns.

5 Sida 5 (16) KS 297/2008 Förköpsförfrågan gällande fastigheten Kärna 73:1 (Dnr KS 2008/ ) I samband med överlåtelse av fastigheten Kärna 73:1 har kommunen fått förfrågan kring prövning enligt Förköpslagen. Fastigheten gränsar till detaljplaneområdet för Västerhöjden i Kärna. Delar av fastigheten är av betydelse för att skapa en god koppling, genom en gång- och cykelvägsförbindelse, mellan det nya bostadsområdet Västerhöjden och centrala Kärna samt som möjliggörare för ledningsdragning av fjärrvärme, vatten- och avlopp till området. Förvaltningen lämnar två alternativa förslag till beslut: Alternativ 1: Kommunen avstår från att utöva förköpsrätten för fastigheten Kärna 73:1. Alternativ 2: Kommunen utövar förköpsrätten för fastigheten Kärna 73:1. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från mark och eploatering daterad den 16 juni Yrkande Owe Wiktorsson (c): Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1. Ordförande ställer proposition på yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar anta Owe Wiktorssons (c) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Kommunen avstår från att utöva förköpsrätten för fastigheten Kärna 73:1. Epedieras till: Carina Johansson SHB, Marika Hylén Medborgarservice

6 Sida 6 (16) KS 298/2008 Behov av förskoleplatser 2008/2009 innebärande omstrukturering av Solängskolans verksamhet (Dnr KS 2008/ ) På grund av den stora inflyttningen i kommunen och ett ökat födelsetal stämmer inte befolkningsprognosen, vilket den har gjort tidigare år. Barnantal gällande barn upp till 5 års ålder är högre än prognosen visar. Konsekvensen är att det tidigare beräknade behovet av förskoleplatser inte stämmer med det faktiska behovet. Differensen mellan prognosen och verkliga behovet är 73 barn. Varje månad anmäler ca 30 föräldrar önskemål om plats i förskola. Samtidigt minskar elevunderlaget vid flera av grundskolorna, särskilt inom centrala Kungälv. Detta gör att kommunen måste hitta fleibla lösningar vad gäller lokalfrågor. Barn- och utbildningsnämnden fattade den 24 juni beslut om att Solängskolans elever förflyttas till Övre Fontinskolan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från sektor skola daterad den 23 juni Tjänsteskrivelse från sektor skola daterad den 16 juni Barn- och utbildningsnämndens beslut daterat den 24 juni Skrivelse från demokratiberedningen daterad den 23 juni Yrkanden Anders Holmensköld (m): Förvaltningens förslag förtydligas enligt följande: Övre Fontinskolans lokaler används även för Solängskolans elever samt att Solängskolans lokaler används för förskoleplatser. Miguel Odhner (s): Avslag till förmån för förvaltningsuppdrag med alternativa lösningar. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (m) yrkande Nej-röst för bifall till Miguel Odhners (s) yrkande

7 Sida 7 (16) KS 298/2008 forts Ledamot Ja Nej Avstår Anders Holmensköld (m) Maria Abrahamsson (m) Tommy Ohlsson (m) Göran Oskarsson (fp) Brita Ullman (kd) Ove Wiktorsson (c) Miguel Odhner (s) Eva Strandberg (s) Hans Henriksson (mp) Mats Frisell (s) Niclas Palmqvist (s) Summa: Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Anders Holmenskölds (m) yrkande och 4 nej-röster för Miguel Odhners (s) yrkande, och en avstår från att rösta, antar kommunstyrelsen Anders Holmenskölds (m) yrkande. Tilläggsyrkande Miguel Odhner (s): 1. Kommunstyrelsen skall ompröva och omprioritera i budgeten för att klara den fulla behovstäckningen. Beslut skall fattas direkt efter sommaren. 2. Brukare skall behandlas med respekt i en bra och tydlig dialog mål om 6 månader inforegel samt att konsekvensanalyser för verksamheten och ekonomin skall göras. 3. Fortsatt process skall i huvudsak prioritera befintliga och egna lokaler i alla kommundelar, förutsatt att det stämmer med fyrstegsprincipen. 4. Dialog med FÖRBO om möjlighet att bygga in förskola i hyreshus/kvarteret Chauffören (drygt 200 kvm), bygglovsprövning etra våningsplan kan ge vinn-vinn situation till HT Dialog med enskilda förskolorna om möjlighet att öka antalet barn. 6. Avtal med privata entreprenörer skall beslutas politiskt och säkras i planeringen. 7. Utifrån prioritering av egna lokaler och att hyra lämpliga lokaler ges förvaltningen i uppdrag att skriva fram förslag till beslut kring äskade investeringar för 2009, beslut skall kunna tas redan direkt efter sommaruppehållet 2008 och kan innehålla: - 2 avdelningar Kareby 38 platser - 2 avdelningar Romelanda 38 platser - 1 avdelning Kode 19 platser Anders Holmensköld (m): Avslag.

8 Sida 8 (16) KS 298/2008 forts Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Miguel Odhners (s) förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning Ja-röst för bifall till Anders Holmenskölds (m) yrkande Nej-röst för bifall till Miguel Odhners (s) yrkande Ledamot Ja Nej Avstår Anders Holmensköld (m) Maria Abrahamsson (m) Tommy Ohlsson (m) Göran Oskarsson (fp) Brita Ullman (kd) Ove Wiktorsson (c) Miguel Odhner (s) Eva Strandberg (s) Hans Henriksson (mp) Mats Frisell (s) Niclas Palmqvist (s) Summa: Omröstningsresultat Med 6 ja-röster för Anders Holmenskölds (m) yrkande och 5 nej-röster för Miguel Odhners (s) yrkande antar kommunstyrelsen Anders Holmenskölds (m) yrkande. Tilläggsyrkande Anders Holmensköld (m): Kommunstyrelsen antar politiska direktiv för Solängskolan enligt bilaga 1, med följande uppdrag till förvaltningen: 1. Från och med , skall förvaltningen ha en sådan lokalberedskap att förvaltningen kan varsla föräldrar om lokalförändringar en termin i förväg. 2. Klasstrukturer och lärarbemanning bibehålls och det pedagogiska arbetssätt som präglat Solängskolan från och med höstterminen 2008 skall också ska prägla Övre Fontinskolan.

9 Sida 9 (16) KS 298/2008 forts Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs inte. Tilläggsyrkande Mats Frisell (s): Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning kring barnomsorgen till hösten. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Frisells (s) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut 1. Övre Fontinskolans lokaler används även för Solängskolans elever samt Solängskolans lokaler används för förskoleplatser. 2. Kommunstyrelsen antar politiska direktiv för Solängskolan enligt bilaga Förvaltningen får i uppdrag att från och med , planera för en sådan lokalberedskap att man kan varsla föräldrar om lokalförändringar en termin i förväg. 4. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att nuvarande klasstrukturer och lärarbemanning bibehålls och det pedagogiska arbetssätt som präglat Solängskolan från och med höstterminen 2008 skall också ska prägla Övre Fontinskolan. 5. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning kring barnomsorgen till hösten. Hans Henriksson (mp) och Niclas Palmqvist (s) lämnar en anteckning till protokollet enligt bilaga 2. Miguel Odhner (s), Eva Strandberg (s), Mats Frisell (s), Niclas Palmqvist (s) och Hans Henriksson (mp) reserverar sig mot beslutet. Miguel Odhner (s), Eva Strandberg (s), Mats Frisell (s) och Niclas Palmqvist (s) lämnar en anteckning till protokollet enligt bilaga 3.

10 Sida 10 (16) KS 299/2008 Lån till gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna (Dnr KS 2008/ ) Gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna (GFKG) ansöker i skrivelse daterad den 18 juni 2008 om ett lån från Kungälvs kommun på totalt kr. Motivet för ansökan är klubbens akuta behov av att reglera skulder efter att ha råkat ut för förskingring av samtliga medel. Med hänsyn till klubbens stora betydelse i Kungälvs kommun förefaller det ligga i kommunens intresse att genom lån möjliggöra föreningens fortsatta verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kultur och fritid daterad den 19 juni Tilläggsyrkanden Niclas Palmqvist (s): Främjandedelegationen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för utlåning till ideella föreningar. Göran Oskarsson (fp): Kommunfullmäktiges ekonomiberedning får i uppdrag att arbeta riktlinjer för utlåning till ideella föreningar. Ordförande ställer proposition på Niclas Palmqvists (s) yrkande mot Göran Oskarssons (fp) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niclas Palmqvists (s) förslag. Omröstning begärs inte. Tilläggsyrkande Anders Holmensköld (m): Ekonomisektionen fastställer principerna för detta lån, i dialog med föreningen. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs inte.

11 Sida 11 (16) KS 299/2008 forts Beslut Gymnastikföreningen Kungälvsgymnasterna (GFKG) beviljas ett kortfristigt lån på kr för snabb reglering av uppkomna skulder. Ekonomisektionen fastställer principerna för detta lån, i dialog med föreningen. Främjandedelegationen får i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för utlåning till ideella föreningar. Epedieras till: Lars Davidsson, Lena Ohlén, Pia Jakobsson, Ulla Linton, Lars Fahleson, Håkan Hambeson, Sandra Palmgren, Främjandedelegationen

12 Sida 12 (16) KS 300/2008 Omstrukturering av Kyrkskolan politiska direktiv (Dnr KS 2008/ ) Alliansen lämnar vid dagens sammanträde politiska direktiv till omstruktureringen av Kyrkskolan. Det är av yttersta vikt att alla förändringar för våra barn inkluderar deras föräldrar så tidigt som möjligt i en förändringsprocess. Föräldrarna på Kyrkskolan är av den bestämda uppfattningen att den paviljongslösning som ska användas som fritids inte är ändamålsenlig. Beslutsunderlag Politiska Direktiv från Alliansen daterad den 22 juni Yrkande Anders Holmensköld (m): Politiska direktiv beträdande omstrukturering av Kyrkskolan antas. 1. Förvaltningen får i uppdrag att ansvara för att lokalplaneringen är sådan att man kan varsla föräldrar om lokalförändringar en termin i förväg. 2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av de brister som framgår av den förteckning som är gjord, samt vidta nödvändiga åtgärder. Särskild vikt skall ägnas åt byggnadens lutning, brandsyn samt ventilationssystem. 3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka alternativen kring fritidsbarnens placering, med syftet att i första hand tillgodose en fritidslösning i barnens befintliga undervisningslokal, och i andra hand att eleverna får en fritidslösning på Kastellegårdsskolan. Om det förstnämnda alternativet medför betydande merkostnader accepteras en lösning att fritids lokaliseras till Kastellegårdsskolan. Ordförande ställer proposition på yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Holmenskölds (m) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Politiska direktiv daterad den 22 juni 2008 beträdande omstrukturering av Kyrkskolan antas. 1. Förvaltningen får i uppdrag att ansvara för att lokalplaneringen är sådan att man kan varsla föräldrar om lokalförändringar en termin i förväg.

13 Sida 13 (16) KS 300/2008 forts 2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av de brister som framgår av den förteckning som är gjord, samt vidta nödvändiga åtgärder. Särskild vikt skall ägnas åt byggnadens lutning, brandsyn samt ventilationssystem. 3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka alternativen kring fritidsbarnens placering, med syftet att i första hand tillgodose en fritidslösning i barnens befintliga undervisningslokal, och i andra hand att eleverna får en fritidslösning på Kastellegårdsskolan. Om det förstnämnda alternativet medför betydande merkostnader accepteras en lösning att fritids lokaliseras till Kastellegårdsskolan. Miguel Odhner (s), Eva Strandberg (s), Niclas Palmqvist (s), Mats Frisell (s) och Hans Henriksson (mp) avstår från att delta i beslutet. Epedieras till: Lisa Strandberg Warlenius, Kenth Johansson, Ing-Britt Runger, Marcis Morgensterns, skola,

14 Sida 14 (16) KS 301/2008 Registrering som vigselförrättare (Dnr KS 2008/ ) En skrivelse har inkommit till Kungälvs kommun där J O Rune Hasslöf (m) ansöker om att få bli vigselförrättare. Beslutsunderlag Skrivelse från J O Rune Hasslöf daterad den 19 juni Beslut För resterande del av mandatperioden, dvs. fr. o. m. den 1 augusti december 2010, eklusive redan förordnade, föreslås länsstyrelsen besluta utse följande personer som vigselförrättare: - J O Rune Hasslöf (m) Epedieras till: Länsstyrelsen, Medborgarservice, Lena Claesson, J O Rune Hasslöf

15 Sida 15 (16) KS 302/2008 Räddningstjänsten - Budgetanpassning 2008 och förslag till åtgärder för budget 2009 (Dnr KS 2008/ ) Räddningstjänsten har på uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsdelegation genomfört en övergripande analys av förutsättningarna samt konsekvenserna utifrån det förvaltningsgemensamma planeringsunderlaget för budgetåret Av analysen framkommer att det förslag vilket benämns 5 % är det som bäst uppfyller de sammanlagda krav som ställs på räddningstjänsten lagkrav, ekonomiska förutsättningar, effektivitet, säkerhetsmål i handlingsprogram, operativ förmåga inom tilldelad ram. Vid dagens sammanträde lämnar Roger Bogren (m) information i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Räddningstjänsten daterad den 23 juni Yrkande Owe Wiktorsson (c): Ärendet återkommer för behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti innehållande en ekonomisk analys av förslagen. Ordförande ställer proposition på yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Owe Wiktorssons (c) förslag. Omröstning begärs inte. Beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet återkommer för behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti innehållande en ekonomisk analys av förslagen. Epedieras till: Lars Anderman, Räddningstjänsten

16 Sida 16 (16) KS 303/2008 Vårdnadsbidrag - genomförande samt reglemente (Dnr KS 2008/ ) Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2008, att införa kommunalt vårdnadsbidrag fr.o.m. den 1 september 2009 samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa kommunalt vårdnadsbidrag på heltid om 3000 kr per månad. Kommunstyrelsen (förvaltningen) fick också i uppdrag att ta fram rutiner för anmälan (blankett) innan midsommar och meddela aktuella föräldrar. Innan beslutet kan verkställas behöver dock kommunfullmäktiges beslut kompletteras ytterligare. Införandet av vårdnadsbidrag föreslås därför flyttas fram till den 1 oktober Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från skola daterad den 23 juni Beslut Förvaltningen (sektor skola) får följande uppdrag: 1. Arbeta fram förslag på tillämpningsföreskrifter/regler för vårdnadsbidrag för antagande i kommunfullmäktige. 2. Lämna förslag på ändring i reglementet för social myndighetsnämnd som föreslås handlägga ärenden om vårdnadsbidrag. 3. Återkomma med förslag på eventuella kompletteringar av kommunfullmäktiges beslut samt förslag på nytt datum för införande av vårdnadsbidrag. Niclas Palmqvist (s) avstår från att delta i beslutet. Epedieras till: Christina Hansson, Lisa Strandberg Warlenius, Kenth Johansson, Ing-Britt Runger,

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-17.00 ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-04 Sida 1 (43)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-09-04 Sida 1 (43) Sida 1 (43) Plats och tid Kvarnkullen klockan 17:00-21.30 ande Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Ingela Rossi (S) Vice ordförande Anders Holmensköld (M) Anna Vedin (M) Charlotta Windeman (M) Olle Bo Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27)

Sammanträdesprotokoll 2005-13 Sammanträdesdatum 2005-09-07 Sida 1 (27) Sida 1 (27) Plats och tid Bohusrummet, Kl 08.30-18.15 ande Miguel Odhner (s) Ordförande Bengt Gustafsson (m) Vice ordförande Morgan Hedman (s) Mats Frisell (s) Ingela Rossi (s) Yvonne Byberg (s) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58) Sida 1 (58) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-16:50 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sida 1 (49)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sida 1 (49) Sida 1 (49) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:20 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande, 227-236, 238-261 Ulrika Winblad (S) Ersättare för Maria

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sida 1 (22)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sida 1 (22) Sida 1 (22) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-16:00 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2013-05-28 Barn- ungdomsnämnden 53 63 2 Budgetuppföljningar 2013... 6 Uppföljning av tidigare granskningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt upphandling inköp... 9 Personaltäthet för kommunala fristående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-13. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset...

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-13. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset... Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal, klockan 08:30-17:00 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-12-14 1(27) Tid och plats: kl. 17.30 21.00 (ajournering 19.05 19.35), Tunet, Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engebrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07

Kommunstyrelsen 2014-10-07 Kommunstyrelsen 2014-10-07 Ks 131 Förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden... 2 Ks 132 Förvaltningsuppdrag ny stiftelse dödsboet efter bröderna Stig och Åke Eriksson... 3 Ks 133 Inriktningsbeslut

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-05-31 26 Information - Genomlysning av organisation för hemtjänsten i kommunen. 27 Information

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Odenslundsskolan, den, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M), 87-88 Daniel Persson (M) Anders Albäck (FP) Eva Olsson (SD), ersättare för Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-11-13 0 Innehållsförteckning Ärende 127 Samverkansprojekt för barn och unga... 142 128 Barn- och elevprognos... 143 129 Budget 2014... 144 130 Delegation till tekniska kontoret att uppdatera verksamhetsområden

Läs mer

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare

Enligt bilaga2. Joakim Malmdal, Kommunchef Kerstin Petersson, Kommunsekreterare HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Kommunhusets tingssal torsdagen den 26 mars 2009 kl 18.00-21.45 Beslutande Enligt bilaga1 Enligt bilaga2 Övriga deltagande Joakim Malmdal, Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Sida 1 (28) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.40 16.40 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-02-29 17-52

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-02-29 17-52 Kommunfullmäktige 17-52 Kommunfullmäktige sammanträde 17. Avsägelse av kommunalt uppdrag Vivi-Anne Nilsson (KD) 18. Avsägelse av kommunalt uppdrag Kaj Näsman (S) 19. Avsägelse av kommunalt uppdrag Margaretha

Läs mer