Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-03-11 Sida 1 (13)"

Transkript

1 Sida 1 (13) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan ande Ersättare Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Ingmar Larsson (M) Ersätter Tommy Ohlsson (M) kl Ersätter Maria Pehrson (M) kl Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Ersätter Maria Pehrson (M) kl Göran Oskarson (FP) Lillvor Bergin (FP) Ove Wiktorsson (C) Gun-Marie Daun (KD) Mats Frisell (S) Eva Strandberg (S) Mona Haugland (S) Ersätter Mona Haugland (S) Eva Hansson (S) Ersätter Mad Abda Amin (S) Glenn Ljunggren Ersätter Niclas Palmqvist (S) kl Niclas Palmqvist (S) Kl Fredrik Gullbrantz (S) Kl Glenn Ljunggren (S) Kl Jan Niklasson (C) Hans Torwald (C) Brita Ullman (KD) Benny Strandberg (KD) Fredrik Gullbrantz (S) Kl Sekreterare Sarah Hansson Paragraf Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Sarah Hansson ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST

2 Sida 2 (13) Ordförande Justerande Ej närvarande Anders Holmensköld (M) Miguel Odhner (S) Maria Pehrson (M) Mona-Britt Gillerstedt (S) Mad Abda Amin (S) Övriga deltagare Kenth Johansson Kommunchef Sarah Hansson Nämndsekreterare Ing-Britt Runger Sektorschef

3 Sida 3 (13) Innehållsförteckning Tillkommande och utgående ärende... 4 Information och dialog om sektor arbetsliv och stöd... 5 (Dnr KS 2009/ )... 5 Bokslut 2008 (Dnr KS 2009/ )... 7 Budget Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka (Dnr KS 2008/ ) Rapporter Kommunchefens rapport... 13

4 Sida 4 (13) KS 65/2009 Tillkommande och utgående ärende - NTF - Rapport från Svenska Brandfälets Riksförbunds workshops - Rapport om äldreomsorgen i Kungälv - Projekt Leader och programmet Terra et Mare - Kommunchefens rapport Ändringen antecknas till protokollet.

5 Sida 5 (13) KS 66/2009 Information och dialog om sektor arbetsliv och stöd (Dnr KS 2009/ ) Sektorschefer Ann-Mari Broberg och Jonas Arngården informerar om arbetsliv och stöd. Av informationen framkommer bland annat följande: Sektorns organisation, struktur och budget Redogörelse av ledningsgrupper inom arbetsliv och stöd och rapporteringsvägar till kommunchefen - Vilka enheter som tynger ner prognosen i år - Vilka enheter inom sektorn lyckas och är framgångsrika - Dialog och frågor om eventuella sammanslagningar av olika verksamheter - Redovisning av de delar av sektorn som är i fara ur ett budgetperspektiv under Utvecklingen de senaste åren har gått mot funktionsindelning. Motkrafter finns exempelvis inom barn- och ungdomsverksamheter. Enheter som missbruk och försörjningsstöd har inom andra kommuner sammanslagits, men prognoserna ser inte bara positiva ut för den delen. - Nackdelen med funktionsindelningen är att brukaren får träffa fler personer. - Problematik med missanpassade lokaler inom bland annat daglig verksamhet - Personlig assistans ökar - Åtgärder som kräver gemensamma beslut i förvaltningen och i politiken, redovisas och diskuteras. Försörjningsstöd - Försörjningsstöd har extra sparbeting på 5 miljoner kronor under 2009, det kräver extra uppföljning av sektorn men även av kommunstyrelsen - Prognos på försörjningsstöd - Lägre nivåer på försörjningsstöd; arbetet pågår - Omprövningar inom försörjningsstöd pågår av förvaltningen - Volymen på försörjningsstöd kommer att öka under året, men det är kommunens gemensamma ansvar och inte sektorns enskilda ansvar. De särskilda sparbetingen är dock sektorns uppgift att lösa - Volymen inom sektorn styrs av samhällets krafter Barn och ungdom - Antal ansökningar och anmälan om barn och ungdomar ligger på en stadig nivå och ökar inte - Den köpta vården inom IFO har minskat

6 Sida 6 (13) KS 66/2009 forts - Utförarenheten; kostnaderna för köpt vård minskat avsevärt. - Barn och ungdom har halverat sina kostnader när det gäller köpt vård - Antal aktuella ärenden (barn och ungdom) ligger nu på en stadig nivå, och ökar inte Pågående handlingsplaner - Hemmaplanslösningar, - En striktare biståndsbedömningar inom sektorns alla delar pågår - En genomlysning av personal och lokaler genomförs inom daglig verksamhet. - Genom lysning av integrationsarbetet pågår. - Utveckla kommunens åtagande för personer med psykiska funktionshinder - Utveckla nya vård- och boendeformer - Förbättra arbetsprocessen mellan gemensam mottagning, försörjningsstödsenheten och arbetslivscentrum - Planering av nya bostäder med särskild service för att täcka behoven - Långa institutionsplaceringar; vad får de före effekt? sunderlag Presentationsbilder och sammanställning daterad den 11 mars Informationen antecknas till protokollet.

7 Sida 7 (13) KS 67/2009 Bokslut 2008 (Dnr KS 2009/ ) Vid dagens sammanträde lämnar Lars Davidsson informerar om bokslut för Översiktlig information om bokslutet: Det negativa resultatet från 2007 återställs - Soliditeten återställs - Resultatet något lägre efter revision - Resultatet innehåller: - Exploateringsintäkter - Senarelagda investeringar - Effekter av genomförda åtgärder och tydlig styrning - Ej utfört underhåll Lars Davidsson redogör för reflektioner från hearingen med kommunrevisionen. Målsättningen med kommunrevisionens hearing var att lära för framtiden. Bland annat diskuterades ansvarsutkrävande och ansvaret för sektor arbetsliv och stöd och deras bokslut för Slutsatsen var att ansvaret för arbetsliv och stöd var och är fortfarande kommunstyrelsens. Den gamla organisationen med både utskott och verksamhetsnämnder och med ett budgetansvar i kommunstyrelsen, bidrog till flertalet oklarheter när det gäller arbetsliv och stöds budgetproblematik. De frågeställningar som uppkom efter bokslutsberedningen var: - Är det dags att återuppta utdelningen från Kungälvs Energi AB? - Det behövs en politisk diskussion och eventuellt beslut om vem som har ansvaret för en sådan diskussion, POF i relation till god sed. - Hur säkrar vi långsiktigt goda ekonomiska resultat? sunderlag Presentationsbilder daterad den 11 mars Informationen antecknas till protokollet

8 Sida 8 (13) KS 68/2009 Budget 2010 Lars Davidsson redogör för budgetprocess och beräknad prognos för budget Budget 2010 innehåller en och samma arbetsprocess för drift, investeringar och exploatering. Budgetförutsättningar för , 6 kr (senaste prognos) Förändringen från 2009 är 28, 2 Mkr. Vad innebär en oförändrad ram? - Löneökningar för 2009, minst första kvartalet, årseffekt ca 1,3-1,5 % - Prisökningar; ingen inflation, sjunkande elpriser - Volymförändringar - Investeringar och byggnation - En oförändrad ram förutsätter: o Verksamheten måste finansiera sin egen utbyggnad (drift och investering) o Möjligheterna ligger i fortsatt effektivare resursutnyttjande och stor återhållsamhet Långsiktig planering - Inte möjlig i dagsläget, förutsättningarna är för osäkra för att gå från planering till parering - Frågeställningen är hur hanterar vi situationen i vår planekonomi? Redogörelse för ekonomistyrprocessen - Månadsuppföljningar - Budget 2010; kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen den 14 maj - Budget 2010; Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunchefen den 3 juni. - Under hösten 2009 fortgår förvaltningens budgetarbete - Andra tertialrapporten under hösten Budgetbeslut i kommunstyrelsen den 11 november

9 Sida 9 (13) KS 68/2009 forts Informationen antecknas till protokollet. Expedieras till: Lars Davidsson

10 Sida 10 (13) KS 69/2009 Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka (Dnr KS 2008/ ) Håkan Hambeson informerar om modell för den årliga styrningen i Kungälvs kommun, från januari till december, från kommunfullmäktige till sektorer. Kommunfulläktige fastställde modellen den 10 april Den är ett sätt att uttrycka en vilja att styra genom att definiera mål. Styrningen skall inriktas på förändringar. Utgångspunkten i styrningen och i modellen är kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges strategiska mål och de ekonomiska ramar som är framtagna av ekonomi- och strategiberedningen. De strategiska målen har en tidsaspekt på 4-10 år och skall vara övergripande samt fokusera på den aktuella politiska viljeinriktningen. Kommunstyrelsen skall arbeta fram resultatmål som är en konkretisering av de strategiska målen, en mer detaljerad nivå i jämförelse med de strategiska målen. Kommunstyrelsen bekräftar sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige via årsplanen. Informationen antecknas till protokollet.

11 Sida 11 (13) KS 70/2009 Rapporter Kungälvs Centrum I Samverkan - KCIS Roger Bogren (M) redogör för bidrag till Kungälvs Centrum I Samverkan (KCIS). KCIS startade för att samordna näringslivet (detaljhandel) i Kungälv. Föreningen startade Kommunens bidrag skulle vara 20 % per år av en kostnadsbudget, högst kronor per år. Kommunen har sett detta som ett bidrag till föreningen. År 2006 fattade kommunstyrelsen ett nytt beslut om att KCIS skulle få ett höjt bidrag med kronor (totalt kr) men med ett antal uppställda kriterier. Kriterierna innehöll bland annat ett åtagande om att ändra föreningens stadgar för att föreningen skulle ta ansvar för att samordna handeln i hela Kungälv. Utbildnings- och främjandeutskottet beslutade den 10 december 2008 om att minska bidraget till KCIS. Styrelsen i KCIS är missnöjda med beslutet och har haft dialog med kommunen. Kommunstyrelsen har idag fått information om ärendet. Rapport från möte med kommunledning i Ale angående Räddningstjänsten Stor samsyn med Ale kommun, i frågan om att samordna arbetet politiskt inom räddningstjänstens verksamhet. Den 6 april skall kommunalråden tillsammans med kommunchefen träffa Ale kommun. Förankring skall då ha skett i respektive kommun. Initiativet kommer från kommuncheferna i båda kommunerna. Uppdrag har lämnats till kommuncheferna om att återkomma med en redogörelse över vinsterna med en gemensam nämnd, och vad är möjligt att genomföra? Rapport från NTF Mats Frisell (S) redogör för träff med NTF. En erbjudan från NTF finns om att genomföra hastighetskontroller vid kommunens skolor. Kommunstyrelsen ser positivt på ett sådant genomförande. Anders Holmensköld (M) tar frågan med sig. Rapport från Svenska Brandfälets Riksförbunds workshop Eva Strandberg (S) redogör för workshop med Brandfälets Riksförbund. Information gavs om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en ny myndighet sedan den 1 januari Hur kan kommunen samordna LSO och LXO? Rapport om avvikelserapport för äldreomsorgen Gun-Marie Daun (KD) informerar om avvikelserapporter inom äldreomsorgen. Efter prognosen i januari är det ett underskott på -4,7 miljoner inom sektorn, det största underskottet återfinns inom hemtjänsten. Projekt Leader och programmet Terra et Mare Göran Oscarsson (FP) redogör för EU-projektet. Man har ansökt om en skärgårdsutvecklare, men Kungälvs kommun har inte fått ansökan beviljad.

12 Sida 12 (13) KS 70/2009 forts Informationen antecknas till protokollet. För kännedom till: Denny Kraft, Håkan Lundgren, Frida Steen, Gun-Marie Daun (KD), Roger Bogren (M)

13 Sida 13 (13) KS 71/2009 Kommunchefens rapport Kommunchef Kenth Johansson lämnar en rapport om pågående förvaltningens arbete. Av rapporten framkommer bland annat att antal anställda minskat i jämförelse med föregående år och den totala lönekostnaden har minskat med 1, 2 % om man jämför januari 2008 och januari Sjukfrånvaron är dok högre än i januari Arbete pågår att placera barn i förskoleverksamheten som har omsorgsbehov i mars Under februari månad kommer 45 vårdnadsbidrag att betalas ut. Antal nystartade företag i Kungälv har minskat markant, i jämförelse mellan februari 2008 och februari I februari 2009 hade Kungälv endast 3 nystartade företag medan man i februari 2008 hade 26 stycken nystartade företag. Kommunchefens rapport antecknas till protokollet.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2009-12-02: del 1 Sida 1 (7) : del 1 Sida 1 (7) Plats och tid Carlstensrummet och Inlandsrummet klockan 10.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-01-29 Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Bohusrummet, klockan 13:00-16.00 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Oppositionsledare Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer