Lokal arbetsplan Lysviks skola och fritidshem. Läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal arbetsplan Lysviks skola och fritidshem. Läsåret"

Transkript

1 Lokal arbetsplan Lysviks skola och fritidshem Läsåret

2 Innehållsförteckning Presentation av skolan... 3 Rektors vision Kunskap och kompetens... 4 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag... 4 Vad som kännetecknar undervisningen Kunskapsmål för Lysviks skola Process Dokumentation Utvärdering Lärandemiljö Mål Process Dokumentation Utvärdering Hållbar utveckling Mål Process Dokumentation Utvärdering Skolan i världen Mål Process Dokumentation Utvärdering... 9 Lokal arbetsplan för Lysviks fritidshem läsåret 2015/

3 Presentation av skolan Lysviks skola ligger centralt placerad i Lysviks kyrkby i Sunne kommun På skolan finns det 86 elever i åldrarna 6 till 12 år fördelade på förskoleklass till årskurs 6. Hälften är inskrivna på fritidshemmet. För att på bästa sätt tillvarata den kompetens som finns hos personalen på skolan, undervisar flera pedagoger i varje klass. Vi har ett mentorssystem på skolan som innebär att mentor har huvudansvaret för en elevgrupp och är också den som har ansvar för utvecklingssamtalen. Alla elever är inkluderade i vår verksamhet och omfattningen varierar utifrån varje elevs behov och möjligheter. Personalen arbetar i arbetslag. Skolans profil Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Därför är motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever en del av hälsofrämjande skolutveckling. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat. 1 Skolans profil är hälsofrämjande arbete genom rörelse och gemenskap. Det innebär ett stort fokus på värdegrundsarbete och aktiviteter så som temadagar, friluftsdagar och gemensamma uppstartsdagar efter lov. Rektors vision Alla elever och all personal ska vara STOLTA över Lysviks skola! Skolans elever ska kännetecknas av att de är/har: Självständiga och kreativa Trygga Omsorgsfulla Lusten att lära Trevliga Ansvarstagande

4 Alla elever ska känna trygghet och mötas av positiva uppskattande vuxna, som reagerar på, och agerar mot, alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla ska respekteras för den person man är. Vi har höga förväntningar på alla elever, på oss själva och på ett gott samarbete med föräldrar. Att alla elever lämnar skolan som ansvarstagande individer med en positiv självbild, med synnerligen goda kunskaper och med en mycket välutvecklad förmåga till kommunikation. 1. Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Lysviks skolas arbete ska utgå från att alla människor som kommer till skolan ska känna trygghet, glädje och gemenskap. Det ska vara tydligt vad eleverna ska uppnå för kunskaper i varje ämne, hur skolan är uppbyggd med en demokratisk värdegrund och hur pedagogernas professionella kunnande tillsammans med forskning och beprövade erfarenheter gör elevernas utveckling möjlig. Eleverna ska få hjälp att nå så långt de kan i sin utveckling under sina år i Lysviks skola. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. I Lysviks skola strävar vi efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Lysviks skola har ett aktivt värdegrundsarbete som ökar värdet av gemenskapen med varandra. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Vad som kännetecknar undervisningen Ledarskapet i skolan, hos skolledare såväl som enskild pedagog, är viktigt för att långsiktigt säkra kvaliteten i undervisning och utbildning. Vi har höga förväntningar på eleverna eftersom vi vet att alla kan lära sig utifrån sina förutsättningar och förmågor och att undervisningens kvalitet samt lärarnas kompetens är avgörande för deras möjligheter att nå bra resultat i skolan. Därför poängterar vi pedagogens ledarskap i klassrummet som en viktig del av strukturen för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen. Undervisningen karakteriseras av delaktighet och inflytande. Detta innebär att eleverna är informerade om undervisningens innehåll och om vad som krävs av dem för att nå ett visst omdöme/betyg. 4

5 Pedagogerna är tydliga med hur kursplanernas förmågor och kunskapskraven hänger ihop och den tydligheten finns med i undervisningen i alla ämnen. Exempel på kunskapsnivåer och vad de innebär presenteras för eleverna och de får också vara delaktiga i arbetet med att konkretisera nivåerna. Eleverna har möjligheter att vara med och påverka arbetssätt och arbetsformer samt hur man redovisar vad man lärt sig. Allt lärande utgår från elevens starka sidor och vad hon/han redan kan. Ökad ålder ger högre inflytande. För umgänget i skolan finns det tydliga normer för rättigheter och skyldigheter. Ordning och reda är självklarheter. 1.1 Kunskapsmål för Lysviks skola Alla elever: läser enkla meningar med flyt utan bildstöd när de slutar årskurs 1. har kunskap och förståelse för vilka kunskapskraven är i alla skolämnen. klarar minst godkänd-nivå på de nationella ämnesproven i årskurs 3 och 6. klarar kunskapskraven för betyget E i samtliga ämnen senast i slutet av årskurs Process Vi arbetar i alla årskurser med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. T. ex diskussionsövningar, samarbetsövningar, och begreppsövningar för att utveckla sitt skolspråk. För att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling anpassar och varierar vi vår undervisning. Vi arbetar med pedagogiska planeringar för att strukturera undervisningen och tydliggöra och konkretisera arbetet för eleverna mot de nationella målen. För att tydliggöra kunskapskraven och medvetandegöra eleverna startar samtliga pedagoger upp sitt arbetsområde med att gå igenom: mål med området, vilka förmågor som skall tränas och vad man skall göra samt kontinuerligt återkoppla och utvärdera tillsammans med eleverna. Vi arbetar med kunskapsuppföljningar fyra gånger per läsår för att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå målen. Så snart en elev riskerar att inte nå målen görs en kartläggning. Samarbete sker mellan mentor, undervisande pedagoger och elevhälsan för att hitta anpassningar och stöd som skolan kan arbeta med för att eleven ska kunna nå kunskapsmålen. Utvecklingssamtalen sker i början av hösttermin för att bättre kunna fokusera på en framåtsyftande planering utifrån varje elevs behov. Utvecklingssamtalen för vårterminen sker efter behov eller i slutet på terminen som en återkoppling. 1.3 Dokumentation IUP med skriftliga omdömen och framåtsyftande planering 5

6 Pedagogiska planeringar Verksamhetsbesök Kunskapsuppföljning fyra gånger per läsår Resultat av de nationella proven Betygsstatistik i årskurs Utvärdering Dagliga observationer ansvarig: undervisande pedagog Klasskonferenser ansvarig: rektor Analys av kunskapsuppföljningen ansvarig: mentor Analys av kunskapsresultaten 1 ggr/läsår ansvarig: rektor Analys av resultat från de nationella ämnesproven ansvarig: rektor Utvecklingssamtal ansvarig: mentor Medarbetarsamtal ansvarig: rektor 2. Lärandemiljö 2.1 Mål Alla elever: känner det lustfyllt att gå till skolan. känner sig trygga och har goda relationer till alla i skolan. upplever att de har arbetsro i skolan. känner sig delaktiga och har inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. deltar i klassråd 1 gång i månaden känner till och har läst vår Likabehandlingsplan. 2.2 Process Vi arbetar förebyggande i enlighet med den årliga planen för likabehandling. Vi arbetar i enlighet med skolans profil i tvärgrupper med olika samarbetsövningar för att yngre elever ska bli trygga tillsammans med de äldre och för att de äldre ska växa med att få ta ansvar. Eleverna har sina bestämda platser i klassrum och matsal. Vi har höga krav och positiva förväntningar utifrån varje elevs förmåga. Vårt förhållningssätt präglas av att vi uppmuntrar, ger möjlighet till inflytande och delaktighet när det gäller arbetssätt, arbetsformer, planering och utvärderingar. Eleverna deltar i klassråd varje månad och deltar också som valda ombud för sin klass i elevråd och kostråd. I klassråden diskuteras alltid de här fyra punkterna: trivsel och trygghet, lärmiljö, undervisning och klassens aktuella frågor. 6

7 Rastvärdar har reflexväst för att synas bra. Skolenkät och trygghetsenkät genomförs och eleverna får ange var otrygga platser på skolan finns. Sedan upprättas en karta med fotografier på de otrygga platserna av elevrådet och det blir slingan som rastvärdarna ska gå. Trivselprogrammet genomförs på skolan. Några av eleverna är trivselledare på skolan. Se mer information i vår likabehandlingsplan. Vi arbetar genomgående med kamratstärkande övningar. Personalen visar ett demokratiskt förhållningssätt gentemot barnen/eleverna och andra vuxna. 2.3 Dokumentation Sammanställning av otrygga platser på skolans område Enkätsammanställningar Klassråds- och elevrådsprotokoll Trivselledarnas protokoll Elevhälsoteamets protokoll 2.4 Utvärdering Uppföljning av årlig plan för likabehandling ansvarig: rektor Uppföljning av elevenkäter och enkät till vårdnadshavare ansvarig: rektor Klassråds- och elevrådsprotokollen analyseras ansvarig: mentor Utvecklingssamtal ansvarig: mentor Medarbetarsamtal ansvarig: rektor Analysera elevhälsoteamets arbete ansvarig: rektor 3. Hållbar utveckling 3.1 Mål Eleverna ska ges ökat inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Skolan ska se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Eleverna ska få ökad lust att vilja lära sig mer och kunna förstå nyttan av kunskap. Att fortsätta att utveckla bra former för samarbete och dialog med vårdnadshavare. 3.2 Process Skolan utgår från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Pedagogerna arbetar kontinuerligt med att alla elever får ett lika stort inflytande i undervisningen. Eleverna görs medvetna om när de är delaktiga i demokratiska processer som till exempel klassråd, elevråd och kostråd. Eleverna ska ges kontinuerlig möjlighet att utvärdera sitt arbete och arbetssätt. På så sätt ska de kunna påverka och vara delaktiga i sin lärprocess. 7

8 Vid klassråd ges eleverna möjlighet att föra fram sina synpunkter. Detta förs sedan vidare till elevråd och kostråd. Vid elevens val ska eleverna arbeta med sina framåtsyftande utvecklingsmål som finns i elevens IUP. Skolan samverkar med och fortlöpande informerar vårdnadshavare om elevens skolsituation. Utvecklingssamtalen sker i början av höstterminen för att bättre kunna fokusera på en framåtsyftande planering utifrån varje elevs behov. Office 365 används av personal, elever och vårdnadshavare för att nå ut med information till alla. Det som dokumenteras vid till exempel föräldramöten och rektors samråd med vårdnadshavare delges på Office Dokumentation Dagliga observationer Anteckningar och protokoll från klassråd, elevråd och kostråd. Anteckningarna från föräldramöten och rektors samråd. Elevernas IUP Enkäter Verksamhetsbesök 3.4 Utvärdering Genom samtal med eleverna ansvarig: undervisande pedagog Utvecklingssamtal ansvarig: mentor Genom samtal med vårdnadshavare ansvarig: undervisande pedagog Analys och uppföljning av enkäter ansvarig: rektor Medarbetarsamtal ansvarig: rektor Verksamhetsbesök ansvarig: rektor 4. Skolan i världen 4.1 Mål Eleverna ska få ökad kunskap om vardagen för barn och ungdomar i andra länder. Eleverna ska lära sig mer om yrken/företag som finns i deras närhet. Att öka och utveckla användningen av digitala verktyg i undervisningen. 8

9 4.2 Process Elever och pedagoger tar upp aktuella och intressanta händelser och anknyter till de ämnesområden som de arbetar med. Studiebesök på arbetsplatser gör att eleverna får lära känna olika arbetsområden i samhället. Skolan får ibland besök av personer som berättar om sina erfarenheter och yrken. Digitala verktyg används bland annat för att öka elevernas kunskap om hur de kan välja olika redovisningsmetoder och källkritiskt granska information. Detta för att kunna jämföra och få ökad kunskap om hur elever i andra länder har det. 4.3 Dokumentation Elevernas dokumentation och egna arbeten Pedagogiska planeringar Elevernas och pedagogernas utvärderingar 4.4 Utvärdering Samtal med klassen/elever ansvarig: undervisande pedagog Analys av elevernas utvärderingar ansvarig: undervisande pedagog Utvecklingssamtal ansvarig: mentor Medarbetarsamtal ansvarig: rektor 9

10 Lokal arbetsplan för Lysviks fritidshem läsåret 2017/2018 Fritidshemmets uppdrag är bland annat att erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den ska vara rolig, spännande och utvecklande. Vi vill ge eleverna nya intryck bl.a. genom att ta del av områden de kanske inte tidigare kommit i kontakt med och som kan bidra till att de får ett rikare fritidsliv. Vi ser det som en viktig uppgift på fritidshemmet att bidra till förmedlingen av våra kulturarv och stödja eleven i dess kunskaps och färdighetsutveckling. Det finns två olika statliga måldokument för fritidshemmet. Lgr 11, som är en gemensam läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen, samt Skolverkets allmänna råd för fritidshem Fritidshemmet är en del av skolbarnsomsorgen och ska enligt skollagen vara ett komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid och ge eleverna stöd i sin utveckling, samt förena omsorg och pedagogik. På fritidshemmet ingår vissa rutiner som är viktiga för att skapa struktur för både elev och personal. Verksamheten på fritids ska utgå från den enskilda elevens behov och stärka det sociala samspelet mellan barn och barn samt barn och vuxna. Normer och Värden Vi definierar värdegrund som respekt för andra människor och förmåga till socialt samspel med sin omgivning. Eleverna ska känna sig trygga. Noll-tolerans mot kränkningar! I lek och samvaro är vi uppmärksamma på hur vi tilltalar varandra, hur vi är mot varandra och att vi ger utrymme till varandra. Alla har lika stort värde och olika förutsättningar! Eleven ska också tryggt kunna framföra sina åsikter utan att bli nonchalerade eller förlöjligade och i sin tur kunna lyssna på andra. Hur når vi dessa mål? Vi har samlingar varje dag där barnen får komma till tals. Vi diskuterar värdegrund utifrån uppkomna situationer eller konstruerade. Språk och socialt samspel ingår också i lek och pyssel där många goda och fostrande samtal sker. 10

11 Vi har gemensamma gruppstärkande övningar. Merparten av aktiviteterna som anordnas på fritidshemmet är öppen för alla för att skapa åldersöverskridande relationer. Att ha roligt tillsammans är en viktig ingrediens! Vi vuxna är aktiva i barnens lekar eller är i största möjliga mån nära eleverna. Vi vuxna är uppmärksamma mot eleverna och lyssnar på dem. De ska känna att vi vuxna agerar och bryr oss om det de säger. Eleverna ska känna sig trygga och värdefulla. Hjälper till vid konfliktsituationer och ger dem verktyg för att tillsammans kunna lösa en konflikt. Fritids uppmärksammar olika temadagar för att få ett bredare perspektiv för omvärlden och för att skapa diskussion ex. internationella läskunnighetsdagen, europeiska språkdagen, återvinningensdag, mm. Elevernas ansvar och inflytande Vi vill att varje elev tar ett personligt ansvar för vår arbetsmiljö och våra/sina egna saker. Med ökande ålder ökar ansvaret! Genom att ta tillvara elevens idéer och intressen skall fritidshemmet stimulera och utveckla barnens intressen och självständighet. Vi erbjuder eleverna olika aktiviteter utan att de är obligatoriska. Det är viktigt att eleven själv får möjlighet att styra sin vardag. Vissa aktiviteter kräver dock hela gruppens medverkan. Då har vi möjlighet att utmana eleverna att skaffa nya erfarenheter. I våra samlingar tränar vi på att uttrycka våra åsikter och att lyssna på andra. De äldre eleverna ska ha aktiviteter som passar deras åldersgrupp. Hur når vi dessa mål? Eleven får till stor del välja vilka aktiviteter de vill göra under sin fritidstid. Vi lyssnar på elevernas önskemål och försöker i största möjliga mån tillgodose det de önskar. Kan vara material eller aktivitet. Eleverna får ta sig själva i matsalen och även plocka bort och se till att deras plats är ren och fin. Vissa dagar får eleverna även chansen att tillsammans med en eller två andra duka fram mellanmålet. Vi tycker det är viktigt att erövra känslan att jag kan själv. Kunna ta sig mat och plocka undan är redskap att ta med sig när de så småningom slutar i fritidshemmet. Vi köper in lekmaterial som är roliga, utmanande och utvecklande. Vi ser till att ha en bra planerad verksamhet. Ta till vara elevernas nyfikenhet och lust att lära. Vi stöttar eleverna till att hålla i olika aktiviteter ex lekar, teatrar, samlingar, upprop, mm. Omsorg och pedagogik 11

12 På Fritidshemmet ingår rutiner som ett återkommande inslag. Det blir lättare för eleven att göra världen mer begriplig och hanterbar. Rutiner är mycket viktiga för elever som inte är så stresståliga/särskilda behov. Vi vuxna ser alla elever! Att alltid varje dag hälsa och benämna varje elev med namn är viktigt för att känna sig bekräftad. Vi vuxna är tydliga med gränser och regler. Och står för samma värderingar och beslut! Vår verksamhet ska syfta till att stödja elevers intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. Därför ska verksamheten vara varierad och bygga på en balans mellan elevens fria val och inslag som är förberedda av personalen. På Fritids är leken grundläggande liksom ett informellt och situationsstyrt lärande. Vi ska tillgodose elevers behov av lugn och ro. Vi ser till att skapa bra situationer kring frukost och mellanmål. Vi ska skapa en trygg och säker miljö. Hur når vi målen? Tillsammans med kostansvariga har vi skapar rutinerna runt frukost, mellanmål, och samling går till på samma sätt varje dag. Eleverna är väl förtrogna med vilka gränser som gäller då vi har startat upp terminen genom att göra gemensamma trivselregler för fritids. Att inte bryta mot gränserna gör att eleven också får större frihet att röra sig fritt. Med ökad mognad har man mer frihet. Det betyder dock inte att vi vuxna är ouppmärksamma på vad eleverna gör! Beroende på barngrupp så kan man förstås lätta på friheten olika mycket. Eleven ska också meddela oss vuxna vad man tänker göra. Då vi bara har en lokal att vara i så kan det ibland vara svårt att hitta riktigt lugn och ro på fritids. Vi försöker därför att låna klassrum för att sprida ut oss på så att de flesta ska kunna få leka sin lek/spela spel ostört. När tillfälle ges försöker vi att använda oss av gymnastikhallen. Då befäster vi gruppen och stärker sammanhållningen. Vi använder språket och kommunicerar i lek och skapande. Vi försöker att introducera olika aktiviteter, spelturneringar och skapande för att utmana elevens val av aktivitet och få dem att testa nya saker. Leken är vårt viktigaste redskap i elevens lärande. I lek lär sig eleverna att lösa konflikter, samsas och att hjälpa varandra. Vi vuxna är verktyg för dem att använda om det t ex behövs ett rep, en lupp, googlas osv. I aktiviteter initierade av oss vuxna lär vi eleverna olika färdigheter genom bild, drama, musik och skapande. Genom skapande arbetar vi med det språkliga= kommunikation/ lyssnar/ 12

13 diskuterar, kreativiteten= intellektuell stimulans, sociala, emotionella= samspelet mellan elever/ hjälpa varandra/ ta ansvar/visa hänsyn, fysisk stimulans=rörelse Trygg och säker miljö skapar vi genom att ha tydliga regler och gränser. Föräldrakontakten De allmänna råden lyfter fram samarbetet med elevens vårdnadshavare och föräldrar. Ett gott samarbete är en självklar del av fritidshemmets verksamhet och en kvalitetsfaktor. Den goda vardagliga kontakten är grundläggande för ett förtroendefullt samarbete. En bra kontakt med hemmet är också grunden för att eleverna ska känna sig trygga. Hur uppnår vi målen? Vi är måna om föräldrakontakten och har i dagsläget en god sådan. Vårt primära mål är att hålla den stabil men skulle vilja vidga den ännu mer. Vi strävar efter att skapa tillfällen då vårdnadshavarna bjuds in till verksamheten men ska även ta hänsyn till vårdnadshavarnas olika möjligheter att delta och har därför skapat ett månadsbrev som skickas ut till föräldrarna för att öka deras insyn i verksamheten. Hur mäter vi kvalitén? Utvärdering efter aktiviteter vi har gjort, där var och en får säga vad som var bra/kul, vad som var dåligt/tråkigt. Vi genomför trivselenkäter med eleverna för att undersöka deras upplevelse av vistelsen i fritidshemmet. Genom dagliga samlingar får vi kontinuerligt reda på vad eleverna tycker om vår verksamhet. Vår lokala arbetsplan revideras årligen i början av höstterminen för att hålla dokumentet levande i arbetslaget. 13

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Strandvägsskolan Rektor Maria Skoogh 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2018-2019 Åsenskolan Rektor Jan Setterberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2017-2018 Prästbols skola Innehåll Kunskap och kompetens...3 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag.3 Vision för grundskolan i Sunne kommun.3 Vad som ska

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2012-2013 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Björn Svantesson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklassen Lena Hammar, lärare i grundskolan åk 1-3

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Helena Admund, lärare i grundskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2017 2018 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Sten-Åke Eriksson, rektor Britt-Marie Botström, förskoleklasslärare Ellinore Johansson, förskoleklasslärare, fritidspersonal Ann-Katrin

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan. Nordmarks skola, Nordmarkshyttan. Fsk - åk6

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan. Nordmarks skola, Nordmarkshyttan. Fsk - åk6 Lokal arbetsplan 2017 2018 Nordmarks skola, Nordmarkshyttan Fsk - åk6 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5 Leif Hansson, rektor Lokal arbetsplan 2019-2020 Stålvallaskolan, Lesjöfors FSK - Åk5 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2018-2019 Brattfors skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Lena Bjurbäck, lärare i förskoleklass-åk 1 Elin Källgarn, lärare i grundskolan

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5 Lokal arbetsplan 2017-2018 Stålvallaskolan, Lesjöfors FSK - Åk5 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2017-2018 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Ellinore Johansson, lärare F-1 Lisa Jonsson, barnskötare/elevassistent, fritidspersonal Åsa Folkesson,

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Nykroppa skola Personal i arbetslaget: Ing-Marie Jonsson, rektor Britt-Marie Botström, förskoleklasslärare Lisa Jonsson, barnskötare,fritidspersonal Maria Karlsson, elevassistent

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Norra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Norra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9 Lokal arbetsplan 2018-2019 Stålvallaskolan, Lesjöfors Åk 6-9 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Arbetsplan. för Paradisskolans gula arbetslag 7a, 7b, 8a, 8b. Läsåret 15/16

Arbetsplan. för Paradisskolans gula arbetslag 7a, 7b, 8a, 8b. Läsåret 15/16 Arbetsplan för Paradisskolans gula arbetslag 7a, 7b, 8a, 8b Läsåret 15/16 Vision och verksamhetens inriktning Trollhättans stads vision Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden Verksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Arbetsplan för Högalidsskolans fritidshem F

Arbetsplan för Högalidsskolans fritidshem F Arbetsplan för Högalidsskolans fritidshem F-3 2018-2019 1 2 Inledning Högalidskolan är en kommunal grundskola för elever från förskoleklass t.o.m. årskurs 9. På lågstadiet finns tre fritidshemsavdelningar

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2018/2019. Gräsmarks skola och fritidshem

Arbetsplan läsåret 2018/2019. Gräsmarks skola och fritidshem Arbetsplan läsåret 2018/2019 Gräsmarks skola och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Rektors förord/vision/målbild/tolkning av skolans kunskapsuppdrag/ Vad som ska prägla vårt uppdrag... 3 Vision för grundskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018. Skola: Grundsärskolan

Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018. Skola: Grundsärskolan Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018 Skola: Grundsärskolan Utvecklings-/Arbetsplan läsåret 2017/2018 Skola: Grundsärskolan Grundsärskolan inriktning grundsärskola består av tre grupper, Basgrupp 1,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN. Grundskolan

LOKAL ARBETSPLAN. Grundskolan LOKAL ARBETSPLAN Grundskolan Läsåret 2012/2013 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever/barn! För att nå vad

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2015/16

Arbetsplan läsåret 2015/16 Arbetsplan läsåret 2015/16 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem

Lokal arbetsplan läsåret 2015/16. Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Lokal arbetsplan läsåret 2015/16 Skäggebergsskolan Gäller för Grundskola, Grundsärskola och Fritidshem Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Skäggebergsvägen 13 0565-160

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Noltorpsskolans grundsärskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Noltorpsskolans grundsärskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Noltorpsskolans grundsärskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Samskapande

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Parkskolan åk 1-6, Läsåret

Parkskolan åk 1-6, Läsåret Arbetsplan åk 1-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Fortsatt utveckling av inkluderande arbetssätt

Läs mer

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan för 1-6 Stigens Friskola Läsåret 2016/2017 Arbetsplan läsåret 2016/2017 Normer och värden: Lgr 2011 säger att skolan aktivt och medvetet ska påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Ansvar Självkänsla. Empati Samspel

Ansvar Självkänsla. Empati Samspel Ansvar Självkänsla Empati Samspel Reviderad version 2018-07-02 Gäller läsåret 2018-2019 Våra förutsättningar: Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan och förskoleklassen,

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2018/19 Förskolan Lyckebo

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2018/19 Förskolan Lyckebo Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2018/19 Förskolan Lyckebo 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi når målen? Hur ska vi göra? Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens

Läs mer

Vretaskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2017/2018

Vretaskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2017/2018 Vretaskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2017/2018 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola åk 1-2 inklusive fritidshem Bakgrund och syfte Vretaskolans

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2018-2019 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla ska få möjlighet att stimulera sina förmågor genom att Uppleva Upptäcka

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Pedagogisk planering. Verksamhetsåret 2018/19. Förskolan Lyckan. Nattis

Pedagogisk planering. Verksamhetsåret 2018/19. Förskolan Lyckan. Nattis Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2018/19 Förskolan Lyckan Nattis 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp

MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp MÅLDOKUMENT FÖR FRITIDSHEM I HAGFORS KOMMUN 2017-2018 Antagen av Barn- och bildningsavdelningens ledningsgrupp 2017-06-02 VISION Vi har Värmlands bästa skola i Hagfors kommun, när vi tidigt ser, hör och

Läs mer

Pedagogisk planering. Verksamhetsåret 2017/18. Nattis. Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering. Verksamhetsåret 2017/18. Nattis. Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2017/18 Nattis Förskolan Lyckan 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017

Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Niclas Larsson, niclas.larsson@kil.se 2016-10-12 Arbetsplan Stenåsenskolan Kils kommun 2016/2017 KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplanen är reviderad i oktober 2009

Arbetsplanen är reviderad i oktober 2009 er Arbetsplanen är reviderad i oktober 2009 Vår värdegrund på Kirsebergstornets förskola Vi pedagoger som arbetar på Kirsebergstornets förskola vill att barnen ska mötas i en öppen, varm och demokratisk

Läs mer

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019 Arbetsplan Bruksskolan åk 1-6 2018/2019 Normer och Värden Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Arbetsplan för Ängaboskolan Läsåret 2017/2018

Arbetsplan för Ängaboskolan Läsåret 2017/2018 Arbetsplan för Ängaboskolan Läsåret 2017/2018 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare.

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan

Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING

PLAN FÖR LIKABEHANDLING PLAN FÖR LIKABEHANDLING SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SLUSSFORS SKOLAN, FRITIDSHEM OCH FÖRSKOLA 2019 Kunskap Självständighet Kreativitet Fantasi Bemötande Elever/barnet

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Onsjöskolan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2018/2019 Vänersborg hösten 2018 Onsjöskolans likabehandlingsplan Onsjöskolans likabehandlingsplan omfattar såväl arbetet med likabehandling,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2018/2019. Klättenskolan och fritidshem

Arbetsplan läsåret 2018/2019. Klättenskolan och fritidshem Arbetsplan läsåret 2018/2019 Klättenskolan och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Rektors förord/vision/målbild/tolkning av skolans kunskapsuppdrag/ Vad som ska prägla vårt uppdrag... 3 Vision för grundskolan

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Ektorpsskolans lokala arbetsplan

Ektorpsskolans lokala arbetsplan EKTORPSRINGEN Ektorpsskolans lokala arbetsplan Fritidshemmet 2017/18 Enligt skollagens 14:e kapitel om Fritidshemmet finns ett antal mål för fritidshemsverksamheten. Fritidshemmet ska stimulera elevernas

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Östraskolan och Östra skolans Fritidshem Vi utgår från vår värdegrund respekt, utveckling och professionalism 1. Kunskap och kompetens 1.1 Bakgrund tolkning

Läs mer