BRIS Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS 2009. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 BRIS 2009 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion.. 6 Debattartiklar BRIS-tidningen...7 Insamling och sponsring.. 8 Medlemmar...9 Samarbetspartners och sponsring...9 Insamling och events.12 Verksamhetsberättelser regionvis 13 BRIS Mitt.13 BRIS Väst.14 BRIS Nord 15 BRIS Syd..16 BRIS Öst

3 Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsberättelse 2009 inledning Inriktningen för BRIS sedan slutet av 2009 har inneburit ett försök och en tydlig ambition, att finansiera verksamheten på såväl lång, som kort sikt. Detta har under året skapt stort engagemang hos såväl regioner som förbund. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Utifrån detta har BRIS fortsatt att prioritera arbetet med att bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Det unika samarbetet med PostkodLotteriet har fortsatt men allt fler kontakter har tagits med större samarbetspartners på alla nivåer. Som ett resultat av detta har organisationen fått ett ökat ekonomiskt tillskott och det har varit möjligt att fortsätta arbeta på ett bredare fält än tidigare. Allt fortfarande utifrån ett tydligt barnperspektiv. BRIS har fokuserat sitt arbete 2009 som mynnat ut i en prioritering för 2010 inom tre områden: - Ökad tillgänglighet för barn och ungdomar i stödverksamheten - Opinionsbildning - att föra fram frågan om barns rättigheter i den politiska debatten - Ökade intäkter till BRIS för att trygga stödverksamheten på lång sikt BRIS har fortsatt att erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till stöd i form av talad eller skriftlig dialog. Formerna har präglats av anonymitet, hög kvalité och tillgänglighet. Vi vill tacka alla, ideella i våra styrelser och jourverksamhet, anställda medarbetare, samarbetspartners och gåvogivare, som bidrag till att 2009 kan ses som ett mycket lyckat verksamhetsår. Lars Johan Jarnheimer Göran Harnesk Förbundsordförande Generalsekreterare 3

4 BRIS Förbundskongress BRIS genomförde sin ordinarie kongress i Malmö den maj. BRIS priset tilldelades Ann Hellströmmer för sitt pionjärarbete med stödcentrum för unga brottsoffer. Kongressen valde en ny förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Kongressen beslutade om en höjning av medlemsavgiften till 360 kronor per år från och med år BRIS-tidningen kommer då att ingå i medlemskapet. Beslut fattades även om att ändra BRIS stadgar i syfte att förenkla och att lyfta bort ansvaret för förvaltningen av verksamheten från regionstyrelserna. Förbundet fick i uppdrag att ta fram ett visionsdokument för hela organisationen till nästa kongress Slutligen bifölls en motion som föreslog att BRIS ska se över möjligheterna att handikappanpassa hemsidan. Den operativa enheten 2009 Under 2009 har BRIS operativa enhet satsat på att följa upp organisationens stödverksamhet i såväl rutiner som metodutveckling och utbildning. Stödverksamheten består av Barnens Hjälptelefon (BHT), BRIS-mejlen (BM), BRIS Forum (BF) samt BRIS Vuxentelefon om barn (BVT). Förbundet BRIS har det nationella samordningsansvaret för hela stödverksamheten som i sin tur bedrivs ute på fem regioner i landet. Genom stödverksamheten får BRIS ta del av barns och ungdomars livsvillkor och genom de unika berättelser som delges oss får BRIS en kunskap som inte finns någon annanstans. Resultatet sammanställs årligen i BRIS-rapporten. Under 2009 förbättrade BRIS samordningen av stödverksamheten genom metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan regionerna, där bland annat en kompetenshöjande utbildning planeras under 2010 för de anställda BRIS-ombud som rekryterar, utbildar och handleder organisationens ideella medarbetare, kallade jourarna. Under våren introducerades ett nytt bokningssystem för dessa medarbetare på webben, kallat brisjouren.se, som ett bättre verktyg för att bemanna jourverksamheten fullt ut. Påverkansarbete i barnrättsfrågor Internt har även de ideella jourarna och den anställda personalen i stödverksamheten under året utbildats i barnrättsfrågor samtidigt som BRIS i sitt externa påverkansarbete i olika former arbetat för att flytta fram barnkonventionens positioner. Mer information om detta arbete finns på BRIS arbete i med barnrättsfrågor har även avspeglats i dessa remissyttranden som lämnats under året: Barn som misstänks för brott SOU 2008:111 En framtida spelreglering SOU 2008:124 Integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44 Lag om stöd och skydd för barn och unga SOU 2009:68 Skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Ds 2009:25 Förändring i Lex Sarah-bestämmelsen Ds 2009:33 Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar Ds 2009:42 4

5 Barnens Hjälptelefon blir Det gemensamma telefonnumret gällande alla Europas telefonjourer för hjälpsökande barn driftsattes under Barnens Hjälptelefon bytte nummer och i samband med detta också namn till BRIS Tele2 ansvarade tekniskt för nummerändringen och lansering av BRIS sker i februari När det gäller tillgänglighet kan nämnas att BRIS under jul- och nyårshelgen 2009/2010 för första gången hade sina telefonlinjer öppna under julafton, nyårsafton och nyårsdagen. Forskning och utveckling Då ingen av BRIS och samarbetspartnern Tema Barn vid Lidköpings universitet fått sina olika ansökningar om medel beviljade under 2009 har konkreta projekt vad gäller utvärdering, forskning och utveckling fått skjutas upp till nästkommande år. Däremot har det interna utvecklingsarbetet med BRIS nya dokumentationssystem fortsatt och fördjupats inom olika angelägna områden som rör barn och ungdomar. Internationella verksamheter och stödstyrka Detta område har intensifierats under året, främst genom det framåtblickande europeiska arbetet för kvalitetssäkring inom CHI Child Helpline International samt genom organiserade studiebesök vid motsvarande stödverksamheter i Europa. Under året har en flexibel nationell stödstyrka bildats för att med kort varsel kunna bistå utlandsdrabbade svenskar. Genom Rädda Barnen medverkar BRIS som barnkrisstödjare. Kunskap och information Genom att detta område sorterar under BRIS operativa verksamhet hämtas budskap i kampanjer, information och aktiviteter direkt ur BRIS kärnverksamhet från barns och ungdomars vardag. Ett exempel på en sådan kampanj är Idolkortskampanjen som BRIS genomförde för tolfte året i följd, riktad till landets alla sjätteklassare där idolkort och affischer delades ut. Andra exempel är Gymnasiekalendern, Kollegieblocket samt närvaron vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Mer om detta område finns att läsa på BRIS.se Hemsidan är BRIS största kommunikationskanal med nära nog en miljon unika besökare. Under året har webbplatsen, som är en ingång till såväl BRIS-mejlen som BRIS-chatten och andra forum, justeras utan att förändras. Under september upprättades en portal för betalningshantering medan sökmotorn Röda Sidorna, som byggts upp i samarbete med World Childhood Foundation, planeras läggas ned i början av Projekt BRIS-chatten startades som projekt i april, är planerat för tre år och finansierats huvudsakligen av Allmänna Arvsfonden. Personalförstärkningar har gjorts och chatten har nu öppet i genomsnitt tre dagar per vecka. Genom utbildning och metodarbete har kvaliteten bevarats intakt och dokumenterats i en projektrapport till Allmänna Arvsfonden. 5

6 Vuxensajten om barn har under året fullföljts som en första version av en webbplats för vuxna som har frågor om barn. Projektet har finansierats av Socialdepartementet samt genom projektstöd från Skandia Idéer för Livet. I anknytning till detta har bland annat en projektledare anställts och både interna och externa referensgrupper med andra myndigheter utvecklats. I projektets styrgrupp representeras BRIS av generalsekreteraren. Webbyråerna Deasign och Fröjd har anlitats för koncept och design. Stödhelger för familjer som drabbats av förlust drivs gemensamt i projektform av BRIS, Rädda Barnen och Röda Korset i syfte att vidareutveckla modellen stödhelger för familjer i sorg som genomfördes efter tsunamin Projektet beräknas pågå till 2011 med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektets främsta uppgift under 2009 var att nå målgruppen och hitta lämpliga arbetsformer. Då detta varit problematiskt arbetar man nu med marknadsföring och förberedelser. Det unga Internet är inne på sin andra omgång. Projektet är delvis EU-finansierat genom Safer Internet, vilket BRIS medverkar i. I samband med detta har BRIS har för tredje året publicerat sin rapport Barnen, BRIS och IT, en beskrivning av BRIS webbaserade stödverksamheter och en fördjupning i BRIS IT-relaterade kontakter. Rapporten fick gott medialt genomslag när den lanserades och har senare översatts till engelska. Idrottsprojektet har pågått sedan hösten 2008 med medel från Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse. Bakgrunden är BRIS engagemang inom idrottsrörelsen. Under en första period har projektet handlat om kartläggning av behov inom utbildning/fortbildning inom idrottsrörelsen, att synliggöra de svårigheter som barn, ungdomar och ledare möter samt en strävan efter vuxengaranti. Därefter har projektledarna undersökt vad som erbjuds idrottsrörelsen för att klara svårigheterna med målsättningen att erbjuda en modell från BRIS kärnvärden. En pilotutbildning med ledare inom SISU planeras under Projekt Vuxensamtal avslutades under året efter att ha finansierats av Malmö stad och delvis av Allmänna Arvsfonden, där den främst drivits inom SFI-skolorna (svenska för invandrare). Projektet, som delvis kommer att fortsätta, har verkat för barnets bästa genom vuxenstöd, där meningsfull och sammanhang har varit centrala. Mer information finns på Mer information om våra projekt finns på (Klicka på rubrikerna/ikonerna Aktuellt och Projekt). Förstudie BRIS-akademin är tänkt som en framtida gemensam plattform för BRIS interna kunskapsutveckling i relation till organisationens externa kunskapsförmedling. Resultatet av förstudien visade på att förutsättningarna för en BRIS-akademi är mycket goda. Internt finns en stor vilja och kompetens, externt en stor efterfrågan. I förstudien beskrevs dock behovet av inre samordning och tydlig styrning som en förutsättning. BRIS förbundsstyrelse beslutade att arbetet med BRIS-akademin ska fortsätta att drivas med befintliga resurser under 2009 och att det ska drivas vidare som projekt under 2010 om BRIS kan uppvisa en ny finansiering. 6

7 Föreläsning och utbildning Med utgångspunkt från boken Samtal med barn och ungdomar erfarenheter från arbetet på BRIS har det genomförts föreläsnings- och utbildningsinsatser med målgruppen vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Det övergripande syftet har varit att stärka dem att våga finnas till hands för samtal om viktiga saker i barns och ungdomars liv samt för de barn som har det svårt. BRIS har genomfört många föreläsningar med temat Kan man bli sjuk av ord? som utgår från BRIS fördjupningsstudie kring psykisk misshandel. Opinion BRIS-rapporten Organisationens viktigaste dokument utåt, BRIS-rapporten, lanserades för första gången redan i slutet av januari Lanseringen i Stockholm inleddes med en välbesökt presskonferens och avslutades med ett fördjupande seminarium med externa experter som länspolismästare Carin Götblad och professor i barn- och ungdomspsykiatri Carl-Göran Svedin. Alla regionkontor genomförde också regionala lanseringar av BRIS-rapporten. BRIS-rapporten 2009 genererade stor medial uppmärksamhet med drygt 200 artiklar i nationell- och regional press, samt ett stort antal radio- och tv-intervjuer. Rapporten skickades ut, med följebrev, till alla statsråd, riksdagsledamöter, samt alla kommunalråds- och landstingsordförande. Även medlemmar, givare och sponsorer fick BRIS-rapporten 2009 tillskickad sig. Dessutom producerades BRIS-rapport BRIS Vuxentelefon om barn och Barnen, BRIS och it. Den senare rapporten är en del av EU-projektet Det unga internet som BRIS driver i Sverige tillsammans med Medierådet. BRIS-rapport BRIS Vuxentelefon om barn lanserades i maj 2009 med presskonferens och fördjupande seminarium. Rapporten uppmärksammades framförallt av beslutsfattare, professionella och fackpress. Debattartiklar 2009 inleddes med en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter kring skolan och pressade elever. Debattartikeln ledde bland annat till en debatt mellan BRIS generalsekreterare och skolminister Jan Björklund i Gomorron Sverige, medverkan i Studio1 i P1, samt ett stort antal uppföljande tidningsartiklar och radiointervjuer. Under våren publicerades en debattartikel om placerade barns utsatthet i tidningen Barometern. Under Almedalsveckan skrev BRIS och organisationen Ren Idrott en gemensam debattartikel om ungdomars inställning till kosttillskott som publicerades i Aftonbladet. Generalsekreteraren var inbjuden som föreläsare och deltog i antal seminarier. Hösten inleddes med en debattartikel Nolltolerans mot mobbning måste gälla som publicerades i Västerbottens-Kuriren samt Örnsköldviks Allehanda. 7

8 BRIS medverkade också i två debattartiklar kring barns rättigheter som skrevs inom ramen för samarbetet Barnkonventionen 20 år. Artiklarna publicerades i Göteborgs Posten samt SvD.se. BRIS-tidningen BRIS-tidningens teman under 2009 var Skolan, Kärlek, Barn till missbrukare samt Fysiskt och psykiskt våld mot barn. BRIS-tidningen tema kärlek gavs ut i samarbete med Veolia och låg som reselitteratur under hela sommaren på MittBotniabanan samt på SJ:s Norrlandståg. Tack vare den utökade upplagan kunde annonser säljas till tidningen. Dessutom fanns talonger om medlemskap i BRIS och prenumerationstalonger inkluderat i tidningen. Det sista numret av BRIS-tidningen Fysiskt och psykiskt våld mot barn gavs ut i samband med Barnkonventionens 20-års jubileum i november. Rundabordssamtal och samarbeten Under år 2009 har BRIS ståndpunkter och kunskap inom barnrättsliga frågor varit mycket efterfrågade och flera riksdagspartier har själva tagit kontakt med oss för att få möten och information inom olika barn- och ungdomsfrågor, bland annat folkpartiet och miljöpartiet. BRIS genomförde hösten 2009 ett rundabordssamtal inför arbetet med BRIS-rapporten 2010 med externa experter från barn- och ungdomspsykiatrin, Skolinspektionen, socialtjänsten och Fryshusets samtalsprojekt för pojkar. BRIS har tillsammans med sex andra ideella organisationer (Ecpat, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-barnbyar, Unicef och World Childhood Foundation) och Barnombudsmannen genomfört en gemensam informationssatsning under år 2009: Barnkonventionen 20 år. Satsningen har bland annat lett till en nyproducerad bilderbok ritat och skriven av Pernilla Stalfelt Hurra!!!! Alla barns rätt som organisationerna idag delar ut gratis. Barnkonventionen 20 år ledde också till en gemensam informationssajt samt en kampanjsajt Informationsdagar för elever och lärare om Barnkonventionen genomfördes i fyra olika städer (Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå) med hjälp av bland annat BRIS regionkontor. Sammanfattning BRIS medienärvaro har från år 2007 till år 2009 närmare tredubblats om man tittar på statistiken för både vår distribution av pressmeddelande och information, samt vår mediebevakning. Bevakningen av BRIS är till 99,5 procent positiv. BRIS förekommer oftast i intervjuer där någon sakkunnig på BRIS blir intervjuad, sedan är det också vanligt att media hänvisar till BRIS stödverksamhet, eller till något ställningstagande som BRIS har gjort. 8

9 Insamling och sponsring BRIS är helt beroende av ekonomiska medel från medlemmar, privatpersoner, samarbetspartners och sponsorer för att säkerställa och långsiktigt garantera verksamheten inleddes lite mörkare ut vad gäller intäkter från insamling och företagssamarbeten men det kom en välkommen vändning under hösten även om det finansiella behovet fortfarande är stort. BRIS verksamhet är ungefär till hälften finansierad av näringslivet genom gåvor och olika typer av samarbeten, men många mindre företags generositet är känsliga för lågkonjunktur. En fjärdedel av BRIS finansieras genom medlemskap och gåvor från allmänheten. Eftersom en ganska liten del av dessa pengar är avtalsbundna (t ex autogiro) finns även här en viss sårbarhet genom att spontana gåvor förefaller minska något i knappare tider. Sista halvåret visade sig emellertid flera av BRIS engagerade samarbetspartners stötta oss långt över prognos och även i insamlingar från allmänheten överträffades förväntningarna. Sammantaget redovisar BRIS ett lovande intäktsflöde för 2009 som långsiktigt garanterar vår stödverksamhet. Fokus i intäktsarbetet ligger nu också på att knyta fler större aktörer i näringslivet till BRIS, i längre avtal, och att i ökad utsträckning vända sig till allmänheten med erbjudanden om t ex autogiro. BRIS oberoende gentemot myndigheter är en hörnsten, därför är det viktigt att de intäkterna inte utgör för stor andel av finansieringen, vilket i dagsläget inte utgör något problem. Behovet av ekonomiskt stöd är stort och bidragen från myndigheter är totalt sett små. Tvärtemot vad många tror är BRIS till väldigt liten del statsfinansierad var förändringarna i denna sektor marginella även om de totala statsanslagen ökade något från föregående år, vilket är en mycket glädjande signal och ett erkännande av det viktiga komplement BRIS utgör till offentligt finansierade samhällsfunktioner. Medlemmar Tack vare att våra medlemmar ofta även är generösa gåvogivare är medlemskap en viktig intäktskälla. Antalet medlemmar var vid årets inträde och slutade på Tillströmningen har vi spårat bl. a till uppmärksamheten kring anti-aga lagstiftningens 30 årsjubileum och det opinionsarbete som bedrevs under året. TV (främst Kanal 5) och kampanjer på stortavlor (ytor skänkta av JC Decaux) samt större utskick i samarbete med våra sponsorer (t ex Tele2) har renderat i många nya medlemmar. Medlemsvärvning har också lyfts fram i det regionala utåtriktade arbetet och i kampanjer på BRIS.se. Medlemmarna har 2009, förutom BRIS-rapporten, fått tre Nyhetsbrev och mot slutet av året har vi förberett för att införliva medlemsinformationen i BRIS-tidningen som nu åter blir medlemstidning. Samarbetspartners och sponsring BRIS ser på sponsring som en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Ett företag går antingen in som huvudsponsor, sponsor eller i kampanjsamarbeten. I alla relationer skrivs avtal som tydliggör engagemang och tidsperiod. Varje ny samarbetspartner övervägs noggrant. 9

10 Stödet till BRIS kan se ut på olika sätt: exempelvis genom ett långsiktigt samarbete, försäljning av en produkt där viss del av intäkten går till BRIS, penninggåva (julgåvor är vanliga) eller ett evenemang till förmån för BRIS. Svenska PostkodLotteriet Huvudsponsor 2009 Det största enskilda ekonomiska tillskottet får BRIS som förmånstagare i PostkodLotteriet, vilket bidrar till att långsiktigt säkra och utveckla vår stödverksamhet. PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och natur. Sedan starten 2005 har Lotteriet delat ut över en miljard kronor som används till projekt både i Sverige och i världen. Tele2 Huvudsponsor 2009 Detta samarbete startade Tele2 lämnar ett ekonomiskt bidrag till BRIS verksamhet och stöttar infrastrukturen för Barnens Hjälptelefon och Vuxentelefonen om Barn. Tele2 är också rådgivare när det gäller nya tjänster som ska förenkla för unga människor att komma i kontakt med organisationen. Föreningsstödet Activema Långsiktigt intäktssamarbete Föreningsstödet har under 15 år sålt Stödpaket till förmån för BRIS. Ett stort antal, främst mindre företag, köper troget stödpaket på olika nivåer där mellan % av intäkterna tillfaller BRIS samtidigt som företagen får information om vår verksamhet. Övriga större samarbetspartners i bokstavsordning Agoodtshirt Försäljning av t-shirts till förmån för BRIS. Företaget arbetar med såväl volontära medarbetare som designers. Backemarks Företaget, tidigare Kort & Bilder, har även 2009 genom återförsäljare inom dagligvaruhandel och kontorsfackhandel sålt julkort till allmänheten till förmån för BRIS. Bergendahlsgruppen, City Gross Inför påskhelgen genomfördes en kampanj där City Gross auktionerade ut 110 matkassar med påskmat på tradera.com. Alla intäkter från auktionerna skänktes till BRIS. Best Western Hotellkedjan ger sina medlemmar i lojalitetsprogrammet en möjlighet att stödja BRIS genom att skänka intjänade bonuspoäng till BRIS. Dessutom stöttade Best Western sommarkampanjen genom att sälja pin på sina hotell samt ge BRIS ett extra stöd för varje bokning under sommarmånaderna. Bokia Nästan 100 butiker runtom i Sverige, och på webben, stöder BRIS med ett årligt belopp kopplat till den egna försäljningen av plastpåsar för kunderna. E-konst Sedan 1995 har företaget E-konst sålt litografier och reproduktioner till företag och konstföreningar till förmån för BRIS. 10

11 Inflight Services Fritidsresegruppens flygbolag TUI fly Nordic/Inflight Services stöttar BRIS med pengar som kommer från försäljningen av skraplotter ombord på flygningar från Sverige. KappAhl KappAhl och BRIS har i fyra år haft ett längre samarbetsavtal i syfte att bidra till BRIS arbete med att ge stöd och hjälp till utsatta barn. Under sommaren 2009 såldes BRIS pin i KappAhls butiker med stor framgång. Newbody Ny partner Newbody samarbetar med skolklasser, idrottslag och föreningar för att hjälpa dem att tjäna pengar till exempelvis en skolresa eller ett träningsläger. Över grupper har sålt Newbodys produkter där även ett bidrag till BRIS verksamhet ingår. Oracle Under 2008 utvecklade och implementerade BRIS tillsammans med Oracle ett nytt dokumentationssystem för samtliga stödverksamheter. Oracle har fortsatt att stötta BRIS med kompetens och verktyg för uppföljning och analys av alla stödjande kontakter. PCM - Panda Security Ny partner För varje sålt antivirusprogram från Panda Security går 5 kronor till BRIS. Det gäller både fysiska boxar och internetlicenser. Pandas kampanj Surfa Självsäkert syftar till att ungdomar ska känna sig trygga på Internet samt att föräldrar och vuxna ska veta hur de kan skydda barn och ungdomar RUSTA För varje såld plastkasse går 25 öre till BRIS. På kasse finns information om hur barn kan nå BRIS. Rusta bidrog 2009 även till att sprida vår julkampanj till allmänheten via sina egna digitala nyhetsbrev. Skara Sommarland Ny partner BRIS har stöttat i personalutbildning kring att samtala med barn och Sommarland har vikt intäkter från exempelvis armbanden som hjälper vilsekomna barn att hitta sina föräldrar. Försäljning av t-shirts mm inbringade också pengar till BRIS. Svanströms Svanströms firade 2007, när man fyllde 150 år, med att ingå ett sponsoravtal med BRIS. Man fortsatte att ge BRIS ett ekonomiskt bidrag Nu servar man naturligt nog även BRIS med en del kontorsmaterial. Synoptik Synoptik har valt att koppla sitt engagemang till glasögon för barn. För varje sålt par ger Synoptik 75kr till BRIS. The Body Shop Samarbetet med The Body Shop slutade avtalsmässigt 2008 men företaget kom tack vare fortsatta initiativ att lämna ett anmärkningsvärt stöd även

12 Vattenhuset Ny partner Vattenhuset driver babysimskolor, småbarnssim och simskolor i små grupper med välutbildade instruktörer. Samarbetet är dels ekonomiskt och dels ett informationsutbyte där BRIS delar med sig av sin kunskap till personal och instruktörer. Mediepartners JC Decaux Under året har JC Decaux skänkt till BRIS de utomhus ytor som ej sålts till betalande kunder. De budskap som kommunicerats på tavlorna har varit att anti-aga lagen fyller 30 år. Kanal 5 Kanal 5 bidrog 2009 i hög utsträckning till den ökade medlemstillströmningen under sommaren. I egenproducerade reklamfilmer där kanalens egna profiler berättade om BRIS verksamhet skapade Kanal 5 mycket uppmärksamhet. Delorean Delorean har två avdelningar, för radio och respektive webb. Inom ramen för dessa producerar de radioreklam och musik i olika former och format till BRIS. Insamlingskampanjer och events Under året har BRIS genomfört två egna insamlingskampanjer riktad till medlemmar och tidigare gåvogivande privatpersoner. Sommarkampanj: Hur mycket har egentligen hänt på 30år? (om anti-aga) Julkampanj: Finns det några snälla vuxna här? Inför julen genomfördes för första gången en e-mejlkampanj riktad till företag med vår förbundsordförande som avsändare. I julkampanjen deltog även flera av våra samarbetspartners som skickade våra budskap vidare till kunder och leverantörer i sina egna register. Störst utskick var en fakturabilaga till Tele2:s 1,2 miljoner kunder. Den resulterade i ca 850 helt nya gåvogivare. Från Förbundskansliet har under år 2009 genomförts ett antal utåtriktade aktiviteter varav den största var: Vårruset För tionde året samarbetade BRIS med Stockholm Marathon. Syftet med att medverka är att informera om BRIS genom att också vara på plats under alla tävlingarna. Genom försäljning av skosnören får BRIS in pengar till stödverksamheten och får också möjlighet att värva fler medlemmar. År 2008 arrangerades Vårruset på 17 orter runtom i landet (två tävlingar i Stockholm) och hade totalt deltagare. 12

13 Verksamhetsberättelser regionvis BRIS Mitt BRIS Mitt har sitt kansli i Stockholm som bemannas av tio personer. Vid årets slut hade regionen cirka 150 aktiva jourare i stödverksamheten med ansvar att bemanna bland annat fyra av tolv regionpass i veckan i Barnens Hjälptelefon (BHT). Under året anordnades fortbildningsinsatser för samtliga ideella medarbetare på teman psykisk misshandel, mobbning och hedersrelaterat våld. Under hösten utbildades 13 jourare som godkändes för uppdrag i BHT medan BRIS-mejlen förstärktes med 15 nya ideella medarbetare. Under hösten prövades ett drop-in pass på fredagar, där jourarna fick komma och gå när de vill, vilket regionen kommer att fortsätta med Under året togs även en modell fram för att utbilda mejljourare i att hantera inlägg på BRIS-forum, som är en del av BRIS hemsida bestående av Diskussionsforum, Min Dikt och Glädjekällan där barn och ungdomar kan dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Under 2009 ansvarade BRIS Mitt för detta forum tre dagar i veckan. Region Mitt ansvarade också för BRIS-chatten två dagar i veckan, där barn och ungdomar kan kommunicera och få stöd av en vuxen från BRIS. Under 2009 genomfördes en grundutbildning i chatten med åtta deltagare och i slutet av året hade regionen 17 aktiva jourare där. BRIS Mitt har under året funnits med i varierade sammanhang och spridit information, deltagit på konferenser och mässor, genomfört utbildningar och kunskapsförmedling samt drivit lokalt opinionsarbete i kommuner och landsting i syfte att förbättra barn och ungas livsvillkor. Under 2009 har bland annat regionens informatörer fortsatt sitt arbete med att träffa ett 40-tal klasser i 11 skolor i länet för att berätta om BRIS. Under 2009 genomförde BRIS Mitt en gruppledarutbildning med 15 deltagare, som kom från olika delar av landet och i december genomfördes en utbildning i chattmetodik för anställda i Fryshusets verksamhet Nätvandrarna. En stor del av regionchefens arbete under verksamhetsåret 2009 har ägnats åt att besöka politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting för att informera om BRIS arbete med barn och unga men också för att förmedla vikten av det förebyggande arbetet i form av stödet till barn och unga som ett komplement till de lagstadgade samhällsinsatserna. Av regionens 99 kommuner och åtta landsting erhåller region Mitt bidrag från 54 kommuner och sex landsting, vilket är något fler kommuner än För mer utförlig information hänvisas till BRIS Mitt s verksamhetsberättelse. 13

14 BRIS Väst BRIS väst omfattar 63 kommuner och två landsting i Västra Götaland och Halland. Regionens kansli finns i Göteborg. Hela Göteborgsregionen hör till de områden i landet som har störst andel barn och unga. BRIS väst ansvarade under 2009 för att hålla öppet i BHT onsdagar och BRIS-mejlen på måndagar. Verksamhetsåret innebar ett år av utveckling, främst i form av en kraftig ökning av antalet jourare från 80 till 120 personer. Mer tjänstemannaresurser har avsatts för detta rekryteringsarbete, där fokus har riktats mot att värva fler manliga ideella medarbetare. Jourarna har erbjudits två fortbildningsprogram under året som bland annat behandlade Unga och Internet, Sorg och krishantering, hur det är att vara barn med missbrukande föräldrar samt frågor kring hedersrelaterat våld. Regionen har även från Länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit kompetensutvecklingsmedel kring frågor som rör hedersrelaterat våld. Under året har regionen haft sex brisinformatörer som är hämtade ur jourarkåren och som utbildas och handleds av brisombud. Dessa besökte under året 13 skolor och gav information till elever, företrädesvis i mellanstadiet. Regionen har under året varit engagerad i såväl utåtriktade aktiviteter som mässor och events. När det gäller opinion presenterades BRIS-rapporten vid en presskonferens på kansliet, dit regional media inbjöds. Göteborgs-Posten gjorde ett uppslag om BRIS och rapporten, Radio Göteborg sände intervju med BRIS vid flera tillfällen och flera regionala tidningar hade notiser. Under året har regionen arbetat med att uppmärksamma Barnkonventionens 20 år samt att det var 30 år sedan lagen som förbjuder barnaga stiftades, bland annat genom medverkan i Sveriges Radio Göteborg, ett samarbete med Göteborgs konsthall samt medverkan i utbildningsdagar kring barnkonventionen för elever från hela västra Sverige. Regionen har en huvudsponsor sedan flera år i Wallenstam AB som ger ett stort bidrag. Ett samarbete har återupptagits med Göteborg energi som inför kommer att ge ett årligt bidrag. BRIS väst hade 2464 medlemmar den 31/ För mer utförlig information hänvisas till BRIS Väst s verksamhetsberättelse. 14

15 BRIS Nord BRIS Nord har sitt regionkontor i Umeå och omfattar 47 kommuner och fyra landsting från Hudiksvall i söder till Kiruna i norr. Bidrag gavs från 36 av kommunerna och tre av landstingen. I sitt utåtriktade arbete under 2009 utgick BRIS Nord till stor del från 30 årsjubileet av anti-agalagen samt att barnkonventionen fyllde 20 år. I stödverksamheten bemannade regionen bland annat fem telefonlinjer i BHT varje torsdag då de också hade ansvaret för BRIS-mejlen. Under verksamhetsåret har BRIS Nord utbildat totalt 29 nya jourare samt satt in extra BRIS-ombud för att ytterligare kvalitetssäkra stödverksamheten. Under 2009 var den sammanlagda aktiva jourarkåren i BRIS Nord 87 aktiva och 31 vilande jourare. Av de aktiva var 13 män och 64 kvinnor. Av totalt antal aktiva jourare har 58 dubbelkompetens för både BHT och BRIS-mejlen. Fortbildningsteman var under våren rapporten Kan man bil sjuk av ord samt under hösten Det unga Internet, båda baserade på BRIS egna studier/projekt. Vad gäller rekrytering har BRIS Nord under året utvidgat sina rutiner som ska verkställas under våren Vad beträffar kunskapsutveckling har regionen bland annat haft två föreläsningar på uppdrag av Umeå universitet för utbildning för sjuksköterskor, lärare och ungdomspsykiatri. För mer detaljerad information om det utåtriktade arbetet, se BRIS Nords statistik utåtriktat 200). Inom området opinion fick BRIS Nord stort genomslag när BRIS-rapporten lanserades i länet. Dessutom publicerades en debattartikel om julen i Västerbottens Kuriren. På samarbetssidan kan nämnas att Vårruset, där BRIS i många år varit delaktiga, genomfördes i Umeå den 3 juni. För andra året i rad deltog BRIS Nord i VIP-galan som anordnades av Öppen Gemenskap den 5 september till förmån för bland annat barn till föräldrar med missbruk. Det regionala medlemsantalet var i början på året och i slutet av medlemmar. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Nords verksamhetsberättelse. 15

16 BRIS Syd BRIS Syd har sitt kansli i Malmö och omfattar 59 kommuner och fem landsting/regioner, varav 45 kommuner och två landsting är bidragsgivare. Syd bemannar BHT måndagar med fem telefonlinjer samt ansvarar för BRIS-mejlen på tisdagar. Under 2009 var den sammanlagda aktiva jourkåren i BRIS Syd 80 aktiva och 28 vilande jourare. Av de aktiva var 7 män och 101 kvinnor.. Av totalt antal aktiva jourare har 97 dubbelkompetens för BHT och BRIS-mejlen. Under 2009 utbildades totalt 44 nya jourare i dubbelkompetens. Fortbildningen för de ideella medarbetarna under året har varit seminariet Barn är oslagbara, samt Barn och internet och Självförsvar. Under 2009 har rekryteringsprocessen utvecklats, personal från regionen föreläst på olika utbildningar, skolor och myndigheter. För mer detaljerad information om det utåtriktade arbetet, se BRIS Syds statistik utåtriktat I maj anordnade region Syd BRIS Kongress. Kongressen är BRIS högsta beslutande organ och den hålls vart annat år i en av de fem regionerna. Då samlas 35 kongressledamöter, förbundsstyrelse och viss personal i ledande funktioner. Kongressen i år var maj och hölls på Hipp i Malmö. I samband med BRIS kongress anordnades ett seminarium Barns är oslagbara, där ca 250 deltagare lyssnade till olika föreläsare kring temat anti-agalagen. Under året har regionen haft ett samarbete med Skåneboll och Skåneidrotten kring utbildningen etik och moral som vänder sig till ledare och tränare inom ungdomsfotbollen. Via samarbetet har BRIS träffat ledare från 16 olika föreningar i Skåne. Detta samarbete fortsätter under 2010, liksom arbetet med att hitta företag som är intresserade av att vara samarbetspartners. BRIS Syd har i alla sina utåtriktade sammanhang med som delsyfte att värva medlemmar. Det regionala medlemsantalet var i början på året och i slutet på året För mer utförlig information hänvisas till BRIS Syd s verksamhetsberättelse. 16

17 BRIS Öst BRIS Öst har sitt regionkontor i Norrköping och omfattar 22 kommuner och tre landsting, varav 21 kommuner och samtliga landsting ger bidrag. Regionen bemannar BHT med fem telefonlinjer på fredagar och BRIS-mejlen på onsdagar. Den sammanlagda aktiva jourkåren i region Öst bestod av 73 aktiva jourare (sex män och 67 kvinnor) vid årets slut. 32 jourare hade vid årets slut begärt ledighet inför våren. Under året har BRIS-ombuden genomfört enskilda samtal med jourare. BRIS Öst har genomfört två utbildningar där även möjligheten fanns för erfarna jourare att vidareutbilda sig inom någon av BRIS stödverksamheter. BRIS-ombuden och regionchefen har tagit emot vuxna och barn för studiebesök på kansliet och också föreläst om olika tema. Främst är det allmän BRIS information, samtalsmetodik, vuxnas ansvar när barn far illa, Internet och mobbing som efterfrågas. Under året har regionen bland annat föreläst för anställda i Kriminalvården i Norrköping, politiker och tjänstemän i Norrköping, besök i Västervik och Oxelösund med föreläsning/möten med tjänstemän och politiker. Under 2009 har BRIS Öst utbildat fyra informatörer med huvuduppgift svara mot skolornas behov av BRIS-information riktat mot elever från årskurs 5 till gymnasienivå. BRIS Öst har under 2009 varit aktiva och synliga i regional media, framför allt i Östergötland och Sörmland. BRIS-rapporten som lanserades i januari presenterades i Norrköping och Linköping och drog till sig både radio, TV och tidningar. När det gäller samarbetspartners har regionen bland annat tecknat ett samarbetsavtal med fotbollsföreningen IFK Norrköping, som också inkluderar erbjudande till utbildning för ledare och övriga vuxna inom laget samt gemensamma aktiviteter. Under året har 19 medlemmar i de lokala BRIS-grupperna i Nyköping, Linköping och Norrköping utfört olika aktiviteter i regionen. Regionens medlemsantal ökade under året från 880 till 998 personer. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Öst s verksamhetsberättelse. 17

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning BRIS 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Innehåll Innehåll... 2 Verksamhetsåret 2008... 3 Den operativa verksamheten... 4 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten... 5 Pojkars situation har särskilt

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. Geografiskt omfattas region Öst av 22

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Väst BRIS stödverksamheter Jourarna I BRIS Väst har under året funnits ett 80-tal jourare. Rekrytering Rekrytering av nya frivilliga är ett

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Psoriasisförbundet utgörs av dess medlemmar. En del medlemmar är engagerade i styrelsearbete, andra engagerar

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Föräldratelefonen:s verksamhetsberättelse

Föräldratelefonen:s verksamhetsberättelse Föräldratelefonen:s verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Föräldratelefonen en stödtelefon för föräldrar och andra vuxna med bekymmer för barn eller ungdom i sin närhet Hur fungerar Föräldratelefonen?

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: 802405-8839 Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för digitala medier

Riktlinjer för digitala medier Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2015-04-07 Ansvarig: LS Riktlinjer för digitala medier Om Minds riktlinjer för digitala medier Dessa riktlinjer är till för att vägleda hur Mind agerar i digitala

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer