BRIS Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS 2009. Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 BRIS 2009 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion.. 6 Debattartiklar BRIS-tidningen...7 Insamling och sponsring.. 8 Medlemmar...9 Samarbetspartners och sponsring...9 Insamling och events.12 Verksamhetsberättelser regionvis 13 BRIS Mitt.13 BRIS Väst.14 BRIS Nord 15 BRIS Syd..16 BRIS Öst

3 Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsberättelse 2009 inledning Inriktningen för BRIS sedan slutet av 2009 har inneburit ett försök och en tydlig ambition, att finansiera verksamheten på såväl lång, som kort sikt. Detta har under året skapt stort engagemang hos såväl regioner som förbund. Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Utifrån detta har BRIS fortsatt att prioritera arbetet med att bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Det unika samarbetet med PostkodLotteriet har fortsatt men allt fler kontakter har tagits med större samarbetspartners på alla nivåer. Som ett resultat av detta har organisationen fått ett ökat ekonomiskt tillskott och det har varit möjligt att fortsätta arbeta på ett bredare fält än tidigare. Allt fortfarande utifrån ett tydligt barnperspektiv. BRIS har fokuserat sitt arbete 2009 som mynnat ut i en prioritering för 2010 inom tre områden: - Ökad tillgänglighet för barn och ungdomar i stödverksamheten - Opinionsbildning - att föra fram frågan om barns rättigheter i den politiska debatten - Ökade intäkter till BRIS för att trygga stödverksamheten på lång sikt BRIS har fortsatt att erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till stöd i form av talad eller skriftlig dialog. Formerna har präglats av anonymitet, hög kvalité och tillgänglighet. Vi vill tacka alla, ideella i våra styrelser och jourverksamhet, anställda medarbetare, samarbetspartners och gåvogivare, som bidrag till att 2009 kan ses som ett mycket lyckat verksamhetsår. Lars Johan Jarnheimer Göran Harnesk Förbundsordförande Generalsekreterare 3

4 BRIS Förbundskongress BRIS genomförde sin ordinarie kongress i Malmö den maj. BRIS priset tilldelades Ann Hellströmmer för sitt pionjärarbete med stödcentrum för unga brottsoffer. Kongressen valde en ny förbundsstyrelse, revisorer och valberedning. Kongressen beslutade om en höjning av medlemsavgiften till 360 kronor per år från och med år BRIS-tidningen kommer då att ingå i medlemskapet. Beslut fattades även om att ändra BRIS stadgar i syfte att förenkla och att lyfta bort ansvaret för förvaltningen av verksamheten från regionstyrelserna. Förbundet fick i uppdrag att ta fram ett visionsdokument för hela organisationen till nästa kongress Slutligen bifölls en motion som föreslog att BRIS ska se över möjligheterna att handikappanpassa hemsidan. Den operativa enheten 2009 Under 2009 har BRIS operativa enhet satsat på att följa upp organisationens stödverksamhet i såväl rutiner som metodutveckling och utbildning. Stödverksamheten består av Barnens Hjälptelefon (BHT), BRIS-mejlen (BM), BRIS Forum (BF) samt BRIS Vuxentelefon om barn (BVT). Förbundet BRIS har det nationella samordningsansvaret för hela stödverksamheten som i sin tur bedrivs ute på fem regioner i landet. Genom stödverksamheten får BRIS ta del av barns och ungdomars livsvillkor och genom de unika berättelser som delges oss får BRIS en kunskap som inte finns någon annanstans. Resultatet sammanställs årligen i BRIS-rapporten. Under 2009 förbättrade BRIS samordningen av stödverksamheten genom metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan regionerna, där bland annat en kompetenshöjande utbildning planeras under 2010 för de anställda BRIS-ombud som rekryterar, utbildar och handleder organisationens ideella medarbetare, kallade jourarna. Under våren introducerades ett nytt bokningssystem för dessa medarbetare på webben, kallat brisjouren.se, som ett bättre verktyg för att bemanna jourverksamheten fullt ut. Påverkansarbete i barnrättsfrågor Internt har även de ideella jourarna och den anställda personalen i stödverksamheten under året utbildats i barnrättsfrågor samtidigt som BRIS i sitt externa påverkansarbete i olika former arbetat för att flytta fram barnkonventionens positioner. Mer information om detta arbete finns på BRIS arbete i med barnrättsfrågor har även avspeglats i dessa remissyttranden som lämnats under året: Barn som misstänks för brott SOU 2008:111 En framtida spelreglering SOU 2008:124 Integritetsskydd i arbetslivet SOU 2009:44 Lag om stöd och skydd för barn och unga SOU 2009:68 Skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Ds 2009:25 Förändring i Lex Sarah-bestämmelsen Ds 2009:33 Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar Ds 2009:42 4

5 Barnens Hjälptelefon blir Det gemensamma telefonnumret gällande alla Europas telefonjourer för hjälpsökande barn driftsattes under Barnens Hjälptelefon bytte nummer och i samband med detta också namn till BRIS Tele2 ansvarade tekniskt för nummerändringen och lansering av BRIS sker i februari När det gäller tillgänglighet kan nämnas att BRIS under jul- och nyårshelgen 2009/2010 för första gången hade sina telefonlinjer öppna under julafton, nyårsafton och nyårsdagen. Forskning och utveckling Då ingen av BRIS och samarbetspartnern Tema Barn vid Lidköpings universitet fått sina olika ansökningar om medel beviljade under 2009 har konkreta projekt vad gäller utvärdering, forskning och utveckling fått skjutas upp till nästkommande år. Däremot har det interna utvecklingsarbetet med BRIS nya dokumentationssystem fortsatt och fördjupats inom olika angelägna områden som rör barn och ungdomar. Internationella verksamheter och stödstyrka Detta område har intensifierats under året, främst genom det framåtblickande europeiska arbetet för kvalitetssäkring inom CHI Child Helpline International samt genom organiserade studiebesök vid motsvarande stödverksamheter i Europa. Under året har en flexibel nationell stödstyrka bildats för att med kort varsel kunna bistå utlandsdrabbade svenskar. Genom Rädda Barnen medverkar BRIS som barnkrisstödjare. Kunskap och information Genom att detta område sorterar under BRIS operativa verksamhet hämtas budskap i kampanjer, information och aktiviteter direkt ur BRIS kärnverksamhet från barns och ungdomars vardag. Ett exempel på en sådan kampanj är Idolkortskampanjen som BRIS genomförde för tolfte året i följd, riktad till landets alla sjätteklassare där idolkort och affischer delades ut. Andra exempel är Gymnasiekalendern, Kollegieblocket samt närvaron vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Mer om detta område finns att läsa på BRIS.se Hemsidan är BRIS största kommunikationskanal med nära nog en miljon unika besökare. Under året har webbplatsen, som är en ingång till såväl BRIS-mejlen som BRIS-chatten och andra forum, justeras utan att förändras. Under september upprättades en portal för betalningshantering medan sökmotorn Röda Sidorna, som byggts upp i samarbete med World Childhood Foundation, planeras läggas ned i början av Projekt BRIS-chatten startades som projekt i april, är planerat för tre år och finansierats huvudsakligen av Allmänna Arvsfonden. Personalförstärkningar har gjorts och chatten har nu öppet i genomsnitt tre dagar per vecka. Genom utbildning och metodarbete har kvaliteten bevarats intakt och dokumenterats i en projektrapport till Allmänna Arvsfonden. 5

6 Vuxensajten om barn har under året fullföljts som en första version av en webbplats för vuxna som har frågor om barn. Projektet har finansierats av Socialdepartementet samt genom projektstöd från Skandia Idéer för Livet. I anknytning till detta har bland annat en projektledare anställts och både interna och externa referensgrupper med andra myndigheter utvecklats. I projektets styrgrupp representeras BRIS av generalsekreteraren. Webbyråerna Deasign och Fröjd har anlitats för koncept och design. Stödhelger för familjer som drabbats av förlust drivs gemensamt i projektform av BRIS, Rädda Barnen och Röda Korset i syfte att vidareutveckla modellen stödhelger för familjer i sorg som genomfördes efter tsunamin Projektet beräknas pågå till 2011 med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektets främsta uppgift under 2009 var att nå målgruppen och hitta lämpliga arbetsformer. Då detta varit problematiskt arbetar man nu med marknadsföring och förberedelser. Det unga Internet är inne på sin andra omgång. Projektet är delvis EU-finansierat genom Safer Internet, vilket BRIS medverkar i. I samband med detta har BRIS har för tredje året publicerat sin rapport Barnen, BRIS och IT, en beskrivning av BRIS webbaserade stödverksamheter och en fördjupning i BRIS IT-relaterade kontakter. Rapporten fick gott medialt genomslag när den lanserades och har senare översatts till engelska. Idrottsprojektet har pågått sedan hösten 2008 med medel från Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse. Bakgrunden är BRIS engagemang inom idrottsrörelsen. Under en första period har projektet handlat om kartläggning av behov inom utbildning/fortbildning inom idrottsrörelsen, att synliggöra de svårigheter som barn, ungdomar och ledare möter samt en strävan efter vuxengaranti. Därefter har projektledarna undersökt vad som erbjuds idrottsrörelsen för att klara svårigheterna med målsättningen att erbjuda en modell från BRIS kärnvärden. En pilotutbildning med ledare inom SISU planeras under Projekt Vuxensamtal avslutades under året efter att ha finansierats av Malmö stad och delvis av Allmänna Arvsfonden, där den främst drivits inom SFI-skolorna (svenska för invandrare). Projektet, som delvis kommer att fortsätta, har verkat för barnets bästa genom vuxenstöd, där meningsfull och sammanhang har varit centrala. Mer information finns på Mer information om våra projekt finns på (Klicka på rubrikerna/ikonerna Aktuellt och Projekt). Förstudie BRIS-akademin är tänkt som en framtida gemensam plattform för BRIS interna kunskapsutveckling i relation till organisationens externa kunskapsförmedling. Resultatet av förstudien visade på att förutsättningarna för en BRIS-akademi är mycket goda. Internt finns en stor vilja och kompetens, externt en stor efterfrågan. I förstudien beskrevs dock behovet av inre samordning och tydlig styrning som en förutsättning. BRIS förbundsstyrelse beslutade att arbetet med BRIS-akademin ska fortsätta att drivas med befintliga resurser under 2009 och att det ska drivas vidare som projekt under 2010 om BRIS kan uppvisa en ny finansiering. 6

7 Föreläsning och utbildning Med utgångspunkt från boken Samtal med barn och ungdomar erfarenheter från arbetet på BRIS har det genomförts föreläsnings- och utbildningsinsatser med målgruppen vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Det övergripande syftet har varit att stärka dem att våga finnas till hands för samtal om viktiga saker i barns och ungdomars liv samt för de barn som har det svårt. BRIS har genomfört många föreläsningar med temat Kan man bli sjuk av ord? som utgår från BRIS fördjupningsstudie kring psykisk misshandel. Opinion BRIS-rapporten Organisationens viktigaste dokument utåt, BRIS-rapporten, lanserades för första gången redan i slutet av januari Lanseringen i Stockholm inleddes med en välbesökt presskonferens och avslutades med ett fördjupande seminarium med externa experter som länspolismästare Carin Götblad och professor i barn- och ungdomspsykiatri Carl-Göran Svedin. Alla regionkontor genomförde också regionala lanseringar av BRIS-rapporten. BRIS-rapporten 2009 genererade stor medial uppmärksamhet med drygt 200 artiklar i nationell- och regional press, samt ett stort antal radio- och tv-intervjuer. Rapporten skickades ut, med följebrev, till alla statsråd, riksdagsledamöter, samt alla kommunalråds- och landstingsordförande. Även medlemmar, givare och sponsorer fick BRIS-rapporten 2009 tillskickad sig. Dessutom producerades BRIS-rapport BRIS Vuxentelefon om barn och Barnen, BRIS och it. Den senare rapporten är en del av EU-projektet Det unga internet som BRIS driver i Sverige tillsammans med Medierådet. BRIS-rapport BRIS Vuxentelefon om barn lanserades i maj 2009 med presskonferens och fördjupande seminarium. Rapporten uppmärksammades framförallt av beslutsfattare, professionella och fackpress. Debattartiklar 2009 inleddes med en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter kring skolan och pressade elever. Debattartikeln ledde bland annat till en debatt mellan BRIS generalsekreterare och skolminister Jan Björklund i Gomorron Sverige, medverkan i Studio1 i P1, samt ett stort antal uppföljande tidningsartiklar och radiointervjuer. Under våren publicerades en debattartikel om placerade barns utsatthet i tidningen Barometern. Under Almedalsveckan skrev BRIS och organisationen Ren Idrott en gemensam debattartikel om ungdomars inställning till kosttillskott som publicerades i Aftonbladet. Generalsekreteraren var inbjuden som föreläsare och deltog i antal seminarier. Hösten inleddes med en debattartikel Nolltolerans mot mobbning måste gälla som publicerades i Västerbottens-Kuriren samt Örnsköldviks Allehanda. 7

8 BRIS medverkade också i två debattartiklar kring barns rättigheter som skrevs inom ramen för samarbetet Barnkonventionen 20 år. Artiklarna publicerades i Göteborgs Posten samt SvD.se. BRIS-tidningen BRIS-tidningens teman under 2009 var Skolan, Kärlek, Barn till missbrukare samt Fysiskt och psykiskt våld mot barn. BRIS-tidningen tema kärlek gavs ut i samarbete med Veolia och låg som reselitteratur under hela sommaren på MittBotniabanan samt på SJ:s Norrlandståg. Tack vare den utökade upplagan kunde annonser säljas till tidningen. Dessutom fanns talonger om medlemskap i BRIS och prenumerationstalonger inkluderat i tidningen. Det sista numret av BRIS-tidningen Fysiskt och psykiskt våld mot barn gavs ut i samband med Barnkonventionens 20-års jubileum i november. Rundabordssamtal och samarbeten Under år 2009 har BRIS ståndpunkter och kunskap inom barnrättsliga frågor varit mycket efterfrågade och flera riksdagspartier har själva tagit kontakt med oss för att få möten och information inom olika barn- och ungdomsfrågor, bland annat folkpartiet och miljöpartiet. BRIS genomförde hösten 2009 ett rundabordssamtal inför arbetet med BRIS-rapporten 2010 med externa experter från barn- och ungdomspsykiatrin, Skolinspektionen, socialtjänsten och Fryshusets samtalsprojekt för pojkar. BRIS har tillsammans med sex andra ideella organisationer (Ecpat, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-barnbyar, Unicef och World Childhood Foundation) och Barnombudsmannen genomfört en gemensam informationssatsning under år 2009: Barnkonventionen 20 år. Satsningen har bland annat lett till en nyproducerad bilderbok ritat och skriven av Pernilla Stalfelt Hurra!!!! Alla barns rätt som organisationerna idag delar ut gratis. Barnkonventionen 20 år ledde också till en gemensam informationssajt samt en kampanjsajt Informationsdagar för elever och lärare om Barnkonventionen genomfördes i fyra olika städer (Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå) med hjälp av bland annat BRIS regionkontor. Sammanfattning BRIS medienärvaro har från år 2007 till år 2009 närmare tredubblats om man tittar på statistiken för både vår distribution av pressmeddelande och information, samt vår mediebevakning. Bevakningen av BRIS är till 99,5 procent positiv. BRIS förekommer oftast i intervjuer där någon sakkunnig på BRIS blir intervjuad, sedan är det också vanligt att media hänvisar till BRIS stödverksamhet, eller till något ställningstagande som BRIS har gjort. 8

9 Insamling och sponsring BRIS är helt beroende av ekonomiska medel från medlemmar, privatpersoner, samarbetspartners och sponsorer för att säkerställa och långsiktigt garantera verksamheten inleddes lite mörkare ut vad gäller intäkter från insamling och företagssamarbeten men det kom en välkommen vändning under hösten även om det finansiella behovet fortfarande är stort. BRIS verksamhet är ungefär till hälften finansierad av näringslivet genom gåvor och olika typer av samarbeten, men många mindre företags generositet är känsliga för lågkonjunktur. En fjärdedel av BRIS finansieras genom medlemskap och gåvor från allmänheten. Eftersom en ganska liten del av dessa pengar är avtalsbundna (t ex autogiro) finns även här en viss sårbarhet genom att spontana gåvor förefaller minska något i knappare tider. Sista halvåret visade sig emellertid flera av BRIS engagerade samarbetspartners stötta oss långt över prognos och även i insamlingar från allmänheten överträffades förväntningarna. Sammantaget redovisar BRIS ett lovande intäktsflöde för 2009 som långsiktigt garanterar vår stödverksamhet. Fokus i intäktsarbetet ligger nu också på att knyta fler större aktörer i näringslivet till BRIS, i längre avtal, och att i ökad utsträckning vända sig till allmänheten med erbjudanden om t ex autogiro. BRIS oberoende gentemot myndigheter är en hörnsten, därför är det viktigt att de intäkterna inte utgör för stor andel av finansieringen, vilket i dagsläget inte utgör något problem. Behovet av ekonomiskt stöd är stort och bidragen från myndigheter är totalt sett små. Tvärtemot vad många tror är BRIS till väldigt liten del statsfinansierad var förändringarna i denna sektor marginella även om de totala statsanslagen ökade något från föregående år, vilket är en mycket glädjande signal och ett erkännande av det viktiga komplement BRIS utgör till offentligt finansierade samhällsfunktioner. Medlemmar Tack vare att våra medlemmar ofta även är generösa gåvogivare är medlemskap en viktig intäktskälla. Antalet medlemmar var vid årets inträde och slutade på Tillströmningen har vi spårat bl. a till uppmärksamheten kring anti-aga lagstiftningens 30 årsjubileum och det opinionsarbete som bedrevs under året. TV (främst Kanal 5) och kampanjer på stortavlor (ytor skänkta av JC Decaux) samt större utskick i samarbete med våra sponsorer (t ex Tele2) har renderat i många nya medlemmar. Medlemsvärvning har också lyfts fram i det regionala utåtriktade arbetet och i kampanjer på BRIS.se. Medlemmarna har 2009, förutom BRIS-rapporten, fått tre Nyhetsbrev och mot slutet av året har vi förberett för att införliva medlemsinformationen i BRIS-tidningen som nu åter blir medlemstidning. Samarbetspartners och sponsring BRIS ser på sponsring som en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Ett företag går antingen in som huvudsponsor, sponsor eller i kampanjsamarbeten. I alla relationer skrivs avtal som tydliggör engagemang och tidsperiod. Varje ny samarbetspartner övervägs noggrant. 9

10 Stödet till BRIS kan se ut på olika sätt: exempelvis genom ett långsiktigt samarbete, försäljning av en produkt där viss del av intäkten går till BRIS, penninggåva (julgåvor är vanliga) eller ett evenemang till förmån för BRIS. Svenska PostkodLotteriet Huvudsponsor 2009 Det största enskilda ekonomiska tillskottet får BRIS som förmånstagare i PostkodLotteriet, vilket bidrar till att långsiktigt säkra och utveckla vår stödverksamhet. PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och natur. Sedan starten 2005 har Lotteriet delat ut över en miljard kronor som används till projekt både i Sverige och i världen. Tele2 Huvudsponsor 2009 Detta samarbete startade Tele2 lämnar ett ekonomiskt bidrag till BRIS verksamhet och stöttar infrastrukturen för Barnens Hjälptelefon och Vuxentelefonen om Barn. Tele2 är också rådgivare när det gäller nya tjänster som ska förenkla för unga människor att komma i kontakt med organisationen. Föreningsstödet Activema Långsiktigt intäktssamarbete Föreningsstödet har under 15 år sålt Stödpaket till förmån för BRIS. Ett stort antal, främst mindre företag, köper troget stödpaket på olika nivåer där mellan % av intäkterna tillfaller BRIS samtidigt som företagen får information om vår verksamhet. Övriga större samarbetspartners i bokstavsordning Agoodtshirt Försäljning av t-shirts till förmån för BRIS. Företaget arbetar med såväl volontära medarbetare som designers. Backemarks Företaget, tidigare Kort & Bilder, har även 2009 genom återförsäljare inom dagligvaruhandel och kontorsfackhandel sålt julkort till allmänheten till förmån för BRIS. Bergendahlsgruppen, City Gross Inför påskhelgen genomfördes en kampanj där City Gross auktionerade ut 110 matkassar med påskmat på tradera.com. Alla intäkter från auktionerna skänktes till BRIS. Best Western Hotellkedjan ger sina medlemmar i lojalitetsprogrammet en möjlighet att stödja BRIS genom att skänka intjänade bonuspoäng till BRIS. Dessutom stöttade Best Western sommarkampanjen genom att sälja pin på sina hotell samt ge BRIS ett extra stöd för varje bokning under sommarmånaderna. Bokia Nästan 100 butiker runtom i Sverige, och på webben, stöder BRIS med ett årligt belopp kopplat till den egna försäljningen av plastpåsar för kunderna. E-konst Sedan 1995 har företaget E-konst sålt litografier och reproduktioner till företag och konstföreningar till förmån för BRIS. 10

11 Inflight Services Fritidsresegruppens flygbolag TUI fly Nordic/Inflight Services stöttar BRIS med pengar som kommer från försäljningen av skraplotter ombord på flygningar från Sverige. KappAhl KappAhl och BRIS har i fyra år haft ett längre samarbetsavtal i syfte att bidra till BRIS arbete med att ge stöd och hjälp till utsatta barn. Under sommaren 2009 såldes BRIS pin i KappAhls butiker med stor framgång. Newbody Ny partner Newbody samarbetar med skolklasser, idrottslag och föreningar för att hjälpa dem att tjäna pengar till exempelvis en skolresa eller ett träningsläger. Över grupper har sålt Newbodys produkter där även ett bidrag till BRIS verksamhet ingår. Oracle Under 2008 utvecklade och implementerade BRIS tillsammans med Oracle ett nytt dokumentationssystem för samtliga stödverksamheter. Oracle har fortsatt att stötta BRIS med kompetens och verktyg för uppföljning och analys av alla stödjande kontakter. PCM - Panda Security Ny partner För varje sålt antivirusprogram från Panda Security går 5 kronor till BRIS. Det gäller både fysiska boxar och internetlicenser. Pandas kampanj Surfa Självsäkert syftar till att ungdomar ska känna sig trygga på Internet samt att föräldrar och vuxna ska veta hur de kan skydda barn och ungdomar RUSTA För varje såld plastkasse går 25 öre till BRIS. På kasse finns information om hur barn kan nå BRIS. Rusta bidrog 2009 även till att sprida vår julkampanj till allmänheten via sina egna digitala nyhetsbrev. Skara Sommarland Ny partner BRIS har stöttat i personalutbildning kring att samtala med barn och Sommarland har vikt intäkter från exempelvis armbanden som hjälper vilsekomna barn att hitta sina föräldrar. Försäljning av t-shirts mm inbringade också pengar till BRIS. Svanströms Svanströms firade 2007, när man fyllde 150 år, med att ingå ett sponsoravtal med BRIS. Man fortsatte att ge BRIS ett ekonomiskt bidrag Nu servar man naturligt nog även BRIS med en del kontorsmaterial. Synoptik Synoptik har valt att koppla sitt engagemang till glasögon för barn. För varje sålt par ger Synoptik 75kr till BRIS. The Body Shop Samarbetet med The Body Shop slutade avtalsmässigt 2008 men företaget kom tack vare fortsatta initiativ att lämna ett anmärkningsvärt stöd även

12 Vattenhuset Ny partner Vattenhuset driver babysimskolor, småbarnssim och simskolor i små grupper med välutbildade instruktörer. Samarbetet är dels ekonomiskt och dels ett informationsutbyte där BRIS delar med sig av sin kunskap till personal och instruktörer. Mediepartners JC Decaux Under året har JC Decaux skänkt till BRIS de utomhus ytor som ej sålts till betalande kunder. De budskap som kommunicerats på tavlorna har varit att anti-aga lagen fyller 30 år. Kanal 5 Kanal 5 bidrog 2009 i hög utsträckning till den ökade medlemstillströmningen under sommaren. I egenproducerade reklamfilmer där kanalens egna profiler berättade om BRIS verksamhet skapade Kanal 5 mycket uppmärksamhet. Delorean Delorean har två avdelningar, för radio och respektive webb. Inom ramen för dessa producerar de radioreklam och musik i olika former och format till BRIS. Insamlingskampanjer och events Under året har BRIS genomfört två egna insamlingskampanjer riktad till medlemmar och tidigare gåvogivande privatpersoner. Sommarkampanj: Hur mycket har egentligen hänt på 30år? (om anti-aga) Julkampanj: Finns det några snälla vuxna här? Inför julen genomfördes för första gången en e-mejlkampanj riktad till företag med vår förbundsordförande som avsändare. I julkampanjen deltog även flera av våra samarbetspartners som skickade våra budskap vidare till kunder och leverantörer i sina egna register. Störst utskick var en fakturabilaga till Tele2:s 1,2 miljoner kunder. Den resulterade i ca 850 helt nya gåvogivare. Från Förbundskansliet har under år 2009 genomförts ett antal utåtriktade aktiviteter varav den största var: Vårruset För tionde året samarbetade BRIS med Stockholm Marathon. Syftet med att medverka är att informera om BRIS genom att också vara på plats under alla tävlingarna. Genom försäljning av skosnören får BRIS in pengar till stödverksamheten och får också möjlighet att värva fler medlemmar. År 2008 arrangerades Vårruset på 17 orter runtom i landet (två tävlingar i Stockholm) och hade totalt deltagare. 12

13 Verksamhetsberättelser regionvis BRIS Mitt BRIS Mitt har sitt kansli i Stockholm som bemannas av tio personer. Vid årets slut hade regionen cirka 150 aktiva jourare i stödverksamheten med ansvar att bemanna bland annat fyra av tolv regionpass i veckan i Barnens Hjälptelefon (BHT). Under året anordnades fortbildningsinsatser för samtliga ideella medarbetare på teman psykisk misshandel, mobbning och hedersrelaterat våld. Under hösten utbildades 13 jourare som godkändes för uppdrag i BHT medan BRIS-mejlen förstärktes med 15 nya ideella medarbetare. Under hösten prövades ett drop-in pass på fredagar, där jourarna fick komma och gå när de vill, vilket regionen kommer att fortsätta med Under året togs även en modell fram för att utbilda mejljourare i att hantera inlägg på BRIS-forum, som är en del av BRIS hemsida bestående av Diskussionsforum, Min Dikt och Glädjekällan där barn och ungdomar kan dela med sig av sina erfarenheter och tankar. Under 2009 ansvarade BRIS Mitt för detta forum tre dagar i veckan. Region Mitt ansvarade också för BRIS-chatten två dagar i veckan, där barn och ungdomar kan kommunicera och få stöd av en vuxen från BRIS. Under 2009 genomfördes en grundutbildning i chatten med åtta deltagare och i slutet av året hade regionen 17 aktiva jourare där. BRIS Mitt har under året funnits med i varierade sammanhang och spridit information, deltagit på konferenser och mässor, genomfört utbildningar och kunskapsförmedling samt drivit lokalt opinionsarbete i kommuner och landsting i syfte att förbättra barn och ungas livsvillkor. Under 2009 har bland annat regionens informatörer fortsatt sitt arbete med att träffa ett 40-tal klasser i 11 skolor i länet för att berätta om BRIS. Under 2009 genomförde BRIS Mitt en gruppledarutbildning med 15 deltagare, som kom från olika delar av landet och i december genomfördes en utbildning i chattmetodik för anställda i Fryshusets verksamhet Nätvandrarna. En stor del av regionchefens arbete under verksamhetsåret 2009 har ägnats åt att besöka politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting för att informera om BRIS arbete med barn och unga men också för att förmedla vikten av det förebyggande arbetet i form av stödet till barn och unga som ett komplement till de lagstadgade samhällsinsatserna. Av regionens 99 kommuner och åtta landsting erhåller region Mitt bidrag från 54 kommuner och sex landsting, vilket är något fler kommuner än För mer utförlig information hänvisas till BRIS Mitt s verksamhetsberättelse. 13

14 BRIS Väst BRIS väst omfattar 63 kommuner och två landsting i Västra Götaland och Halland. Regionens kansli finns i Göteborg. Hela Göteborgsregionen hör till de områden i landet som har störst andel barn och unga. BRIS väst ansvarade under 2009 för att hålla öppet i BHT onsdagar och BRIS-mejlen på måndagar. Verksamhetsåret innebar ett år av utveckling, främst i form av en kraftig ökning av antalet jourare från 80 till 120 personer. Mer tjänstemannaresurser har avsatts för detta rekryteringsarbete, där fokus har riktats mot att värva fler manliga ideella medarbetare. Jourarna har erbjudits två fortbildningsprogram under året som bland annat behandlade Unga och Internet, Sorg och krishantering, hur det är att vara barn med missbrukande föräldrar samt frågor kring hedersrelaterat våld. Regionen har även från Länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit kompetensutvecklingsmedel kring frågor som rör hedersrelaterat våld. Under året har regionen haft sex brisinformatörer som är hämtade ur jourarkåren och som utbildas och handleds av brisombud. Dessa besökte under året 13 skolor och gav information till elever, företrädesvis i mellanstadiet. Regionen har under året varit engagerad i såväl utåtriktade aktiviteter som mässor och events. När det gäller opinion presenterades BRIS-rapporten vid en presskonferens på kansliet, dit regional media inbjöds. Göteborgs-Posten gjorde ett uppslag om BRIS och rapporten, Radio Göteborg sände intervju med BRIS vid flera tillfällen och flera regionala tidningar hade notiser. Under året har regionen arbetat med att uppmärksamma Barnkonventionens 20 år samt att det var 30 år sedan lagen som förbjuder barnaga stiftades, bland annat genom medverkan i Sveriges Radio Göteborg, ett samarbete med Göteborgs konsthall samt medverkan i utbildningsdagar kring barnkonventionen för elever från hela västra Sverige. Regionen har en huvudsponsor sedan flera år i Wallenstam AB som ger ett stort bidrag. Ett samarbete har återupptagits med Göteborg energi som inför kommer att ge ett årligt bidrag. BRIS väst hade 2464 medlemmar den 31/ För mer utförlig information hänvisas till BRIS Väst s verksamhetsberättelse. 14

15 BRIS Nord BRIS Nord har sitt regionkontor i Umeå och omfattar 47 kommuner och fyra landsting från Hudiksvall i söder till Kiruna i norr. Bidrag gavs från 36 av kommunerna och tre av landstingen. I sitt utåtriktade arbete under 2009 utgick BRIS Nord till stor del från 30 årsjubileet av anti-agalagen samt att barnkonventionen fyllde 20 år. I stödverksamheten bemannade regionen bland annat fem telefonlinjer i BHT varje torsdag då de också hade ansvaret för BRIS-mejlen. Under verksamhetsåret har BRIS Nord utbildat totalt 29 nya jourare samt satt in extra BRIS-ombud för att ytterligare kvalitetssäkra stödverksamheten. Under 2009 var den sammanlagda aktiva jourarkåren i BRIS Nord 87 aktiva och 31 vilande jourare. Av de aktiva var 13 män och 64 kvinnor. Av totalt antal aktiva jourare har 58 dubbelkompetens för både BHT och BRIS-mejlen. Fortbildningsteman var under våren rapporten Kan man bil sjuk av ord samt under hösten Det unga Internet, båda baserade på BRIS egna studier/projekt. Vad gäller rekrytering har BRIS Nord under året utvidgat sina rutiner som ska verkställas under våren Vad beträffar kunskapsutveckling har regionen bland annat haft två föreläsningar på uppdrag av Umeå universitet för utbildning för sjuksköterskor, lärare och ungdomspsykiatri. För mer detaljerad information om det utåtriktade arbetet, se BRIS Nords statistik utåtriktat 200). Inom området opinion fick BRIS Nord stort genomslag när BRIS-rapporten lanserades i länet. Dessutom publicerades en debattartikel om julen i Västerbottens Kuriren. På samarbetssidan kan nämnas att Vårruset, där BRIS i många år varit delaktiga, genomfördes i Umeå den 3 juni. För andra året i rad deltog BRIS Nord i VIP-galan som anordnades av Öppen Gemenskap den 5 september till förmån för bland annat barn till föräldrar med missbruk. Det regionala medlemsantalet var i början på året och i slutet av medlemmar. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Nords verksamhetsberättelse. 15

16 BRIS Syd BRIS Syd har sitt kansli i Malmö och omfattar 59 kommuner och fem landsting/regioner, varav 45 kommuner och två landsting är bidragsgivare. Syd bemannar BHT måndagar med fem telefonlinjer samt ansvarar för BRIS-mejlen på tisdagar. Under 2009 var den sammanlagda aktiva jourkåren i BRIS Syd 80 aktiva och 28 vilande jourare. Av de aktiva var 7 män och 101 kvinnor.. Av totalt antal aktiva jourare har 97 dubbelkompetens för BHT och BRIS-mejlen. Under 2009 utbildades totalt 44 nya jourare i dubbelkompetens. Fortbildningen för de ideella medarbetarna under året har varit seminariet Barn är oslagbara, samt Barn och internet och Självförsvar. Under 2009 har rekryteringsprocessen utvecklats, personal från regionen föreläst på olika utbildningar, skolor och myndigheter. För mer detaljerad information om det utåtriktade arbetet, se BRIS Syds statistik utåtriktat I maj anordnade region Syd BRIS Kongress. Kongressen är BRIS högsta beslutande organ och den hålls vart annat år i en av de fem regionerna. Då samlas 35 kongressledamöter, förbundsstyrelse och viss personal i ledande funktioner. Kongressen i år var maj och hölls på Hipp i Malmö. I samband med BRIS kongress anordnades ett seminarium Barns är oslagbara, där ca 250 deltagare lyssnade till olika föreläsare kring temat anti-agalagen. Under året har regionen haft ett samarbete med Skåneboll och Skåneidrotten kring utbildningen etik och moral som vänder sig till ledare och tränare inom ungdomsfotbollen. Via samarbetet har BRIS träffat ledare från 16 olika föreningar i Skåne. Detta samarbete fortsätter under 2010, liksom arbetet med att hitta företag som är intresserade av att vara samarbetspartners. BRIS Syd har i alla sina utåtriktade sammanhang med som delsyfte att värva medlemmar. Det regionala medlemsantalet var i början på året och i slutet på året För mer utförlig information hänvisas till BRIS Syd s verksamhetsberättelse. 16

17 BRIS Öst BRIS Öst har sitt regionkontor i Norrköping och omfattar 22 kommuner och tre landsting, varav 21 kommuner och samtliga landsting ger bidrag. Regionen bemannar BHT med fem telefonlinjer på fredagar och BRIS-mejlen på onsdagar. Den sammanlagda aktiva jourkåren i region Öst bestod av 73 aktiva jourare (sex män och 67 kvinnor) vid årets slut. 32 jourare hade vid årets slut begärt ledighet inför våren. Under året har BRIS-ombuden genomfört enskilda samtal med jourare. BRIS Öst har genomfört två utbildningar där även möjligheten fanns för erfarna jourare att vidareutbilda sig inom någon av BRIS stödverksamheter. BRIS-ombuden och regionchefen har tagit emot vuxna och barn för studiebesök på kansliet och också föreläst om olika tema. Främst är det allmän BRIS information, samtalsmetodik, vuxnas ansvar när barn far illa, Internet och mobbing som efterfrågas. Under året har regionen bland annat föreläst för anställda i Kriminalvården i Norrköping, politiker och tjänstemän i Norrköping, besök i Västervik och Oxelösund med föreläsning/möten med tjänstemän och politiker. Under 2009 har BRIS Öst utbildat fyra informatörer med huvuduppgift svara mot skolornas behov av BRIS-information riktat mot elever från årskurs 5 till gymnasienivå. BRIS Öst har under 2009 varit aktiva och synliga i regional media, framför allt i Östergötland och Sörmland. BRIS-rapporten som lanserades i januari presenterades i Norrköping och Linköping och drog till sig både radio, TV och tidningar. När det gäller samarbetspartners har regionen bland annat tecknat ett samarbetsavtal med fotbollsföreningen IFK Norrköping, som också inkluderar erbjudande till utbildning för ledare och övriga vuxna inom laget samt gemensamma aktiviteter. Under året har 19 medlemmar i de lokala BRIS-grupperna i Nyköping, Linköping och Norrköping utfört olika aktiviteter i regionen. Regionens medlemsantal ökade under året från 880 till 998 personer. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Öst s verksamhetsberättelse. 17

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 2 1.1 BRIS Mitt 2 1.2 Föreningen BRIS 2 1.3 Styrelsen BRIS Mitt 2 1.4 Kansli 3 1.5 Verksamhetens

Läs mer

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...2 2. BRIS Nord...2 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS väst 1.Inledning År 2009 har för BRIS väst inneburit ett år av utveckling av verksamheten, främst i form av en kraftig ökning av antalet

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Bris effektrapport 2014/2015. Vad vill Bris uppnå?

Bris effektrapport 2014/2015. Vad vill Bris uppnå? Effektrapport BRIS - Barnens rätt i samhället Organisationsnummer: 802013-3420 Box 101 47 121 28 Stockholm-globen Besök: Arenavägen 61 121 77 Johanneshov 1 Bris effektrapport 2014/2015 Bris är helt beroende

Läs mer

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning BRIS 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Innehåll Innehåll... 2 Verksamhetsåret 2008... 3 Den operativa verksamheten... 4 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten... 5 Pojkars situation har särskilt

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra liv.

Ett enda samtal kan förändra liv. Ett enda samtal kan förändra liv. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Vi lyssnar på barn och möter dem där de befinner sig. Ida Jansson, kurator på Bris Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111,

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

rapporten 2012 tabellbilaga

rapporten 2012 tabellbilaga rapporten 2012 tabellbilaga Innehåll Varför dokumenterar och statistikför bris sina stödjande kontakter? 3 bris dokumentation 4 Stödjande och övriga kontakter 5 Kön och ålder 6 Kontaktområden 7 OMRÅDEN

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning Utredning av Bris medlemsarbete En sammanfattning På förbundsstyrelsemötet den 4/9-2015 gavs uppdrag till förbundskansliet att utreda Bris medlemsarbete samt ta fram förslag på en strategisk inriktning

Läs mer

Detta har arbetet år 2007 verkligen kunnat bidra till.

Detta har arbetet år 2007 verkligen kunnat bidra till. Årsredovisning 2007 År 2007 fattade BRIS Förbundskongress, Riksförbundets högsta beslutande organ, det historiska beslutet att Riksförbundet BRIS och de fem regionerna inom BRIS ska gå samman till en juridisk

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. Geografiskt omfattas region Öst av 22

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2016

Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Säg bara hej så tar vi det därifrån.

Säg bara hej så tar vi det därifrån. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Siffror från Bris stödverksamhet 2014/2015 Med barn och unga som våra uppdragsgivare I över två år har Bris stödverksamhet bemannats av utbildade kuratorer med lång

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 INLEDNING Prostatacancerförbundet (PCF) är en riksorganisation med regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer, driver påverkansarbete

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Nord BRIS stödverksamheter Jourarna Den sammanlagda aktiva jourarkåren på BRIS Nord har under 2008 varit cirka 90 jourare. Rekrytering Under

Läs mer

Riktlinje för föreningsstöd

Riktlinje för föreningsstöd nternati Riktlinje för föreningsstöd Beslutad av Individ- och familjenämnden 18 juni 2013 program policy handlingsplan riktlinje Innehåll Riktlinjer för individ- och familjenämndens föreningsstöd inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde

Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar Förbundsstyrelsen december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar 2016 Förbundsstyrelsen 17-18 december 2015 F.1.1 Utvecklingsområde Nationell handlingsplan för Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Psoriasisförbundet utgörs av dess medlemmar. En del medlemmar är engagerade i styrelsearbete, andra engagerar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1 Inledning Denna verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer