BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

2 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst Föreningen BRIS Styrelsen BRIS region Öst Kansli Personal Verksamhetens kostnader 4 2. BRIS Kärnverksamhet Barnens Hjälptelefon Uppdrag BRIS-mejlen BRIS-forum BRIS-chatten BRIS Vuxentelefon om barn Den ideella jourkåren inom BRIS Kunskapsutveckling Informatörer 8 3. Opinion och samarbeten Regionalt opnionsarbete Samarbetspartners Insamlingar och aktiviteter Lokala BRIS-grupper 9 4. Insamling, medlemmar och samhällets stöd Utbildning och kunskapsförmedling Informatörer Lokala BRIS grupper Lokalt opinionsarbete Övrigt Kongressen i Malmö Tack till 11

3 Inledning 2009 firade FN:s Barnkonvention 20 år. Detta var något BRIS uppmärksammade under året. I Linköping bl a arrangerade BRIS region Öst tillsammans med Friends och Rädda Barnen ett seminarium med utgångspunkt i Barnkonventionerna Vad händer på nätet hänger Du som vuxen med?. Det är viktigt för alla vuxna att hänga med i de forum som dagens barn och ungdomar har sin vardag i. Det är BRIS ledord att finnas till för alla barn och på barnens arenor. BRIS är en ideell organisation som är beroende av bidrag från stat och kommun, fonder/föreningar, sponsorer och privatpersoner. Många tror att staten är BRIS största finansiär, men så är inte fallet. Under 2009 har BRIS tagit ytterligare ett kliv mot att visa på behovet av finansiering för att kunna möta barn och ungdomar på deras arenor och utefter deras behov. Med hjälp av de olika intäkterna arbetar idag ca 600 ideella s k jourare samt ett antal professionella på fem platser i landet med en av de viktigaste uppgifterna som tänkas kan: att via Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten synliggöra barn samt i BRIS Vuxentelefon om barn, ge stöd till vuxna i barnens närhet. (BRIS region Öst hade 73 aktiva jourare vid årets slut). BRIS rapporten 2010 visar att antalet stödjande kontakter för 2009 ligger stadigt runt Kamrater är det vanligaste kontaktområdet, tätt följt av rädsla/oro samt skolan. Lägg till publicerade inlägg på Diskussionsforum på BRIS.se så ser du ytterligare en del i BRIS verksamhet för barn och ungdomar. BRIS finns tack vare er alla ideellt arbetande. Vi tackar er alla jourare för det beundransvärda arbetet ni lägger ner i våra kärnverksamheter där barnen får komma till tals samt lokala BRISgrupperna för era insatser vid olika aktiviteter. Styrelsen vill också tacka personalen som med Birgittas goda ledarskap skapar den värme och hemkänsla som finns på vårt kansli. Vi ideella känner oss alltid välkomna och omhändertagna i er gemenskap. Norrköping Ove Olsson Ordförande BRIS Öst Birgitta Mäki Regionchef BRIS Öst 2

4 1 BRIS region Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. De övriga regionkanslierna finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Geografiskt omfattas region Öst av 22 kommuner och tre landsting. 1.1 Föreningen BRIS Föreningens ändamål och syfte är att genom sin verksamhet stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätthålla möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. Verksamheten ska präglas av ett barnperspektiv genom följande principer: BRIS ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare; verksamheten ska utgå från barn och ungdomars behov. BRIS ska med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom samtalen i Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap ska utgöra grunden för BRIS verksamhet. BRIS ska stå på barnets sida och ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället samt informera barn och ungdomar om deras rättigheter. BRIS ska verka för att olika samhällsinsatser prioriterar barns rätt och barns behov. BRIS ska verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd. BRIS ska verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande behandling. BRIS ska motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. BRIS ska arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv. 1.2 Styrelsen BRIS region Öst Varje region leds av en regionstyrelse. Styrelsen för BRIS Öst har sedan årsmötet 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ove Olsson Vice ordförande Ledamöter: Annelie Norberg Kerstin Johansson, Marcus Birro, Lars Blomgren, Christina Söderberg och Ulla Lönn Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett antal icke protokollförda möten i olika grupperingar med styrelsemedlemmar, regionchef och BRISgruppsansvariga genomförts. Dessa möten har innehållit bl a strategier/diskussioner/upplägg för BRIS utåtriktade verksamhet gällande media, näringslivet, kommunerna och Universitetet i regionen. Detta har varit ett givande och aktivt arbete som förhoppningsvis gynnar BRIS på sikt. Styrelsen och regionchefen har tillsammans arbetat fram ett arbetssätt för styrelsearbetet som man planerar att arbeta vidare med i fortsättningen också. Regionchefen och två representanter från jourkåren är adjungerade och medverkar på styrelsemötena. Fram till upptaktsträffen i september 2009 har jourkårsrepresentanten varit Iréne Magnusson och därefter även Cecilia Gidmark. Delvis under året har också de BRISgruppsansvariga från Linköping, Norrköping och Nyköping var adjungerade i styrelsen när det har gällt det utåtriktade arbetet. Valberedning under verksamhetsåret har varit Peter Cederhem och Jan Pettersson. Regionens ordförande har även haft till uppgift att representera regionen i förbundsstyrelsen. 3

5 1.3 Kansli Kansliets lokaler ligger på Korsgatan 2 hus E i Norrköping. Kansliet har haft öppet kl samt haft telefontid varje dag: måndag kl samt tisdag-fredag kl Personal Under verksamhetsåret har regionen haft följande anställda: En regionchef på 81 % vid namn Birgitta Mäki BRIS-ombud på totalt ca 4,5 tjänst, med följande personer: Henrik Brolinson, Iréne Johansson, Gunnel Johnsson och Andreas Thander. Under Henriks föräldraledighet våren 2009 anställdes Eva Davidsson som vikarie på deltid. Samt Kerstin Jagesten på heltid som vikarie för både Irené och Henrik Iréne jobbade deltid med en förstudie gällande BRIS akademien. Dessutom anställdes Lena Karlström på deltid från sommaren En kanslist på 100% vid namn Nada Duborija. En timanställd lokalvårdare vid namn Ivana Duborija. 1.5 Verksamhetens kostnader Sedan 2008 har BRIS region Öst varit en del av Förbundet BRIS. Därför redovisas ekonomiska rapporter tillsammans med övriga regioner och Förbundskansliet. Varje region eller enhet har dock en budget att följa. Vissa intäkter och kostnader är dock gemensamma sedan vi blev en juridisk enhet. Kostnaderna har följt vår budget bra. Verksamhetens kostnader är till stor del arbetskraftskostnader med handledning och utbildning. Lokalkostnader, kopiator, telefon m m är också stora utgifter. De ideella utför sitt arbete helt utan ersättning, men utbildningar och fortbildningar bekostas av regionen. Styrelsens sju ledamöter har verkat på ideell basis - inget styrelsearvode har utgått. Lokala BRIS-grupperna har 19 medlemmar, som lagt ner varierande arbetskraft under året, även det helt utan ersättning. Några aktiva jourare har som BRISinformatörer på skolor rest runt i regionen utan ersättning förutom reseersättning. Därtill kommer kostnader för utbildningsdagar, kvällar med olika föreläsningar, resor och övriga aktiviteter. 2 BRIS Kärnverksamhet Stödverksamheterna för barn och ungdomar upp till 18 år omfattar Barnens Hjälptelefon (BHT), BRIS-mejlen (BM), BRIS-chatten (BC) samt BRIS Forum (BF). Fem regioner bedriver verksamheten på uppdrag av Förbundsstyrelsen enligt fastställda riktlinjer. Verksamheterna bemannas helt av ideella medarbetare (jourare). Utöver dessa verksamheter för barn och ungdomar finns även BRIS Vuxentelefon om barn (BVT). Regionerna arbetar för att även denna ska bemannas av jourare, men än så länge är stor del av passen bemannade av anställda. Mer om stödverksamheterna och vad barn och ungdomar förmedlar till oss finns att läsa i BRIS-rapporten 2010 samt på hemsidan Samordning med BRIS förbundskansli och de övriga regionkontoren har under året skett på planeringsdagar, samt i de olika arbetsgruppernas telefonkonferenser för varje specifik stödverksamhet. Ansvaret för att leda arbetet med de olika stödverksamheterna är ålagt BRISombuden på varje region. Arbetet med stödverksamheterna innefattar bland annat rekrytering, utbildning och stöd/handledning för de ideella medarbetarna på regionen. Utöver detta ingår övrig jourarvård i form av information, enskilda samtal, fortbildning e t c. Ansvaret för 4

6 stödverksamheterna innebär även att samordna och administrera det som behövs för att arbetet ska fungera, drivas och utvecklas vidare i samarbete med de övriga regionerna och Förbundskansliet. BRIS-ombuden har under året fått kontinuerlig handledning kring det psykosociala arbetet från en extern handledare. Under 2009 infördes bokningssystemet BRISjouren.se på region Öst. Där jourarna själva via Internet bokar upp sig på sina pass. (Tidigare gjorde BRIS-ombuden ett schema för alla jourare). Detta har inneburit en flexibilitet hos jourarna. 2.1 Barnens Hjälptelefon (BHT) Syftet med BHT är att lyssna på, stödja och bekräfta barn och ungdomar, som behöver en vuxen att tala med. Att utifrån Barnkonventionen och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och de instanser i samhället som har ansvar för barns välfärd, samt att bistå de barn och ungdomar som söker BRIS hjälp. Barnen som ringer garanteras anonymitet. BRIS region Öst har haft uppdraget att bemanna BHT med fem telefonlinjer varje fredag kl De ideella medarbetarna (jourarna) har kommit enligt ett bokningsschema vid minst 6 tillfällen/termin. Ett jourpass är 3 timmar plus för- och eftersnack. Under jourpasset har det funnits ett BRIS-ombud på plats för det övergripande ansvaret samt för stöd och handledning till jourarna. Genomsnittlig bemanning har varit 5,9 jourare per pass, vilket alltså är över själva uppdraget (antal anmälda i snitt 6,6 personer, snittnärvaro 89,8%). Under sommarveckorna fördelas ansvaret för Barnens Hjälptelefon mellan regionerna hade region Öst ansvar för veckorna 29 och 30 (13-26/7) Uppdrag Ett uppdrag är varje kontakt som resulterar i att BRIS-ombud vidtar någon ytterligare åtgärd efter det ursprungliga samtalet till BHT eller chatt i BC. Totalt har 82 uppdrag genomförts i hela landet, vilket är en ökning från BRIS-mejlen (BM) Syftet med BM är att erbjuda barn och ungdomar dialog med en vuxen i skriftlig form. Precis som i BHT ska vi utifrån Barnkonventionen och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvar för deras välfärd. Grundprincipen för kontakterna bygger på att barnen kan skriva anonymt med egna lösenord, via vår hemsida så att deras mejl är lika skyddade som telefonsamtalen. BRIS region Öst har under 2009 bemannat BM på onsdagar. Jourarna har kommit enligt ett bokningsschema med fasta tider vid minst 6 tillfällen/termin, och jourat under tre timmar per tillfälle med efterföljande eftersnack. Under jourpasset har ett BRIS-ombud funnits på plats och haft det övergripande ansvaret, samt stått för stöd och handledning till jourarna. Uppdraget BRIS region Öst har är att bemanna BM med 5 svarsställen/pass. Detta uppdrag genomfördes, då vi hade 5,4 jourare anmälda i snitt med en snittnärvaro på 94,9% - d v s drygt 5,1 jourare/pass. Under sommaren 2009 ansvarade BRIS region Öst för veckorna 29, 30 och 33. 5

7 2.3 BRIS-forum (BF) BRIS övriga webbaserade Stödverksamheter på hemsidan går under samlingsnamnet BRIS Forum (BF). De olika delarna är Min Dikt, Glädjekällan samt Diskussionsforum (DF). Syftet med BF är att via hemsidans olika forum ge barn och ungdomar möjlighet att få stöd av BRIS, från andra unga samt möjlighet att uttrycka åsikter, skriva av sig och ta del av andras erfarenheter. Det ska även vara ett komplement till andra sociala sajter genom att erbjuda en genomgripande vuxennärvaro. Denna vuxennärvaro innebär bland annat att BRIS läser alla inlägg innan de läggs ut, kommunicerar med det enskilda barnet när inlägg nekas och lägger ut kommentarer från BRIS där så krävs. Diskussionsforum (DF) är den absolut största verksamheten inom BRIS-forum på våran hemsida med över inlägg under Dessa administreras av både jourare och anställda i samband med BM-passen. På BRIS region Öst har vi 10 jourare som utbildats i att kunna hantera BF. 2.4 BRIS-chatten (BC) Syfte med BRIS-chatten (BC) är att via chatt stödja och bekräfta barn och ungdomar som behöver kontakt med en vuxen, och att utifrån FN s konvention om barns rättigheter och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvaret för barns välfärd. BRIS-chatten är i och med 2009 en permanent stödverksamhet inom BRIS, men drivs ytterligare något år som projekt (fram t o m april 2012). Målet är att BRIS-chatten ska ha öppet varje dag, men under 2009 har det skett en successiv uppbyggnad. BC har utökat sin öppettid och varit tillgänglig för barn och ungdomar 3-4 dagar/v. Fokus har lagts på rekrytering och utbildning ute på regionerna. Öppettiderna för BRIS-chatten kommuniceras till barnen genom BRIS hemsida. Produktionsmålet för BC är fortfarande otydligt, men på BRIS region Öst har vi som arbetsmål satt upp 5 jourare/pass. Vi har inte uppnått detta, då vi haft en genomsnittlig närvaro på 87,5% - d v s 4,4 jourare/pass. 2.5 BRIS Vuxentelefon om barn (BVT) Till BVT kan vuxna ringa för att samtala om frågor som rör barn och ungdomar. Den är en telefon för vuxna som oroar sig för något barn i sin närhet; en möjlighet för vuxna att ringa om barn som inte själva kan kontakta BRIS. Det kan även vara professionella i barns omgivning som vill ha stöd och råd. Tillsammans med BRIS kan den vuxne uttrycka sin oro och sina frågor och få hjälp att komma vidare. BVT är en viktig del av BRIS arbete då den är ett komplement till dialogen som förs med barn och ungdomar. BVT ska vara öppen med tre telefonlinjer varje vardag mellan kl BRIS region Öst ansvarar för tisdagar. Bemanningen har till största delen skett genom BRIS-ombud. Ett ovärderligt tillskott för BRIS region Öst gällande bemanning är en jourare som kommer varannan vecka. Vi har haft en snittnärvaro på 96,3%, vilket innebär en bemanning på 2,9 personer/pass. Under sommarveckorna fördelas ansvaret för BVT mellan regionerna hade region Öst ansvar för veckorna 29 och 30. 6

8 2.6 Den ideella jourkåren inom BHT, BM/BF, BC, och BVT För att utbildas av BRIS och bli jourare i BHT, BM/BF, BC och BVT krävs att man är 25 år, har livserfarenhet, personlig mognad för att ta emot barns och ungdomars utsatthet samt har förmåga till insikt och inlevelse i situationer som rör barn. Vi vill också att personen ska ha erfarenhet av arbete med barn professionellt eller ideellt samt ha en viss utbildning för psykosocial eller pedagogisk verksamhet. För vuxentelefonen krävs också erfarenhet av stödjande samtal med vuxna i kris. Grundutbildningen i BRIS regi sträcker sig över en termin. Den sammanlagda aktiva jourkåren i region Öst bestod av 73 aktiva jourare (sex män och 67 kvinnor) vid årets slut. 32 jourare hade vid årets slut begärt ledighet inför våren. Under året har BRIS-ombuden genomfört enskilda samtal med jourare. BRIS-ombuden genomför ett antal samtal med jourare per år med av Förbudnsstyrelsens tagna intervaller. Beslutet är att jourare ska erbjudas ett första samtal inom ett år efter avslutad utbildning. Sedan sker samtalen vartannat år. Jourkåren är representerad i styrelsen genom två jourkårsrepresentanter som adjungeras till varje styrelsemöte. Deras roll är att utifrån ett jourarperspektiv påtala behov i verksamheten, och vara en länk mellan regionstyrelsen och jourkåren. De båda väljs av jourkåren på två år i taget, vartannat år vardera. Vi har genomfört två utbildningar under året; en på våren och en under hösten. Inom utbildningarna finns dessutom möjligheten för erfarna jourare att vidareutbilda sig inom någon av BRIS stödverksamheter. Dessa metodikdagar genomfördes: Barnens Hjälptelefon 26/2 och 1/10 BRIS-chattutbildning 17/4 och 1/10 BRIS-mejlutbildning. 16/4 och 1/10 BRIS Vuxentelefon om barn 1-2/4 Under året har följande fortbildningar för jourare genomförts: Januari Föreläsning Tillsyn av Socialtjänstens arbete med advokat Nandrup & Berit Lundelius, Länsstyrelsen. Maj Juridikföreläsning av BRIS jurist Olof Hulphers. Föreläsning Mobilen ungdomars sjunde sinne? med Johnny Lindqvist, Medierådet. September Föreläsning av Anna Nedwik, polis med ansvar för barnförhör. Föreläsning Vad händer på nätet Om barns liv på nätet. Oktober Föreläsning av BRIS utredare Karin Johansson Kan man bli sjuk av ord - om psykisk misshandel. December Föreläsning av Susanne Bergman Hur orkar du?. Om det ideella arbetet Kunskapsutveckling BRIS kunskap om barn och ungdomar i Sverige är en del att vidareförmedla till professionella och beslutsfattare. Under 2009 genomfördes en förstudie för att samla BRIS kunskap om barn och ungdomar i en BRIS akademi. BRIS-ombuden och regionchefen har tagit emot vuxna och barn för studiebesök och BRISinformation på kansliet mot en avgift. BRIS-ombuden och regionchefen har också föreläst om BRIS och olika tema. Det är främst gällande allmän BRIS information, samtalsmetodik, vuxnas ansvar när barn far illa, Internet och mobbing som efterfrågas. Under året har de bland 7

9 annat föreläst för anställda i Kriminalvården i Norrköping, politiker och tjänstemän i Norrköping, besök i Västervik och Oxelösund med föreläsning/möten med tjänstemän och politiker, BRIS information/temaföreläsningar för skolelever, Rotaryföreningar m fl. Många av dessa har vi fakturerat. Dessa olika föreläsningar gav intäkter på ca kr till verksamheten Informatörer Under 2009 har regionen utbildat fyra informatörer med huvuduppgift svara mot skolornas behov av BRIS-information riktat mot elever från årskurs 5 till gymnasienivå. Under året har dessa informatörer funnits tillgängliga för uppdrag. De har samtidigt verkat som aktiva jourare i våra stödverksamheter. Sammanlagt har informatörerna, BRIS-ombuden och regionchefen träffat/telefonintervjuats av ca 750 barn och ungdomar från årskurs 5 till gymnasiet, bland annat på följande orter: Linköping, Nyköping, Mjölby, Norrköping m fl. 3 Opion och samarbeten Den årliga BRIS-rapporten, som lanserades 30 januari 2009, är den viktigaste sammanställningen av innehållet i stödkontakterna med barn och ungdomar. Ett av BRIS verksamheter är den utåtriktade verksamheten. Den skall syfta till att den kunskap som förvärvas i dialogen med barn, ungdomar och vuxna förmedlas vidare. Detta sker i en mångfald av verksamheter. BRIS region Öst har under 2009 varit aktiva och synliga i regional media, framför allt i Östergötland och Sörmland. 3.1 Regionalt opinionsarbete Region Öst har medverkat ett antal gånger i media under året (lokalradio, - tv och tidningar). Det har handlat om skolstart, mobbing, psykisk ohälsa, verksamheterna (BVT, BHT, BM och BC), ekonomi, hur de utsatta barnen hade det under jul m m. BRIS rapporten som lanserades i januari presenterades i Norrköping och Linköping och drog till sig både radio, TV och tidningar. I juni lanserades Vuxenrapporten och den presenterades i Norrköping och Nyköping och drog också till sig media. Vi fick även förfrågningar om presentation av BRIS rapporten efter lanseringen i olika forum så som politiska nämnder m m. BRIS Öst har även fått en debattartikel i Östgöta Correspondenten under året. 3.2 Samarbetspartners BRIS och fotbollsföreningen IFK Norrköping har tecknat ett treårsavtal. Detta avtal innebär att BRIS erbjuder utbildning för ledare och övriga vuxna inom IFK, vilket har skett vid ett par tillfällen under året. BRIS och IFK gör tillsammans aktiviteter med syfte att få in pengar till BRIS verksamhet. Målet är att nå kr per år. BRIS har även deltagit i olika nätverk för att synliggöra BRIS verksamhet och behovet av finansiering för verksamheten. Bl a BNI, Nätverk Klinga, IFK Familjen, Pronovas Företagsnätverk/lunch m fl. Kansliet har tillsammans med styrelsen valt ut företag och skickat brev samt genom personlig kontakt om sponsring/samarbeten. Detta har resulterat i bl a en sponsring för 2010 samt ett samarbete kring föreläsningar om BRIS för företagets personal. 8

10 3.3 Insamlingar och aktiviteter Under året har det bl a varit konsert till förmån för BRIS arrangerad av Louise Gylling i Linköping. Dansföreställning av Folkungaskolans danselever (i Linköping) till förmån för BRIS. Damkören i Norrköping genomförde en julkonsert också till förmån för BRIS. IKANO-huset i Linköping sålde julkalender till förmån för BRIS där vi fick 10:-/såld kalender. Vi har också fått bidrag från en föreställning i Horn i Östergötland som samlade in pengar från publiken. Vi har även fått ta del av en insamling av två elever från Hultsfred. Vi har haft ett jul-lotteri på kansliet. Snöhög med ljusförsäljning var det traditionellt i Norrköping. I Linköping arrangerades detta för första gången i Gamla Linköping och vilken succé det blev över kr på ett par timmar i Gamla Linköping. BRIS har varit med på olika aktiviteter/föreläsningar med utställning/information och försäljning i regionen. BRIS har även deltagit vid Bo-mässan i Nyköping. BRIS, Rädda Barnen och Friends har lokalt genomfört en seminariedag i september i samarbete med Skandia Idéer för Livet samt IKEA, riktad till professionella och föräldrar Vad händer på nätet hänger du som vuxen med?. 100 personer deltog och vi fick mycket positiv respons kring både innehåll och arrangemang. Organisationerna planerar att göra något liknande även Inför julen 2009 har kansliet erbjudit företag att köpa julgåva till sina kunder/anställda samt via julbrev uppmanat företag att skänka pengar till BRIS som julgåva Lokala BRIS-grupper BRIS region Öst har under 2009 haft mycket aktiva ideella i våra BRIS-grupper. Under året har 19 medlemmar i Nyköping, Linköping och Norrköping utfört olika aktiviteter i regionen, bland annat: Bo-mässa i Nyköping Augustifesten och Vårruset i Norrköping och bössinsamling på IFK Norrköpings fotbollsmatcher Snöhög med ljusförsäljning i Gamla Linköping och informationsbord vid firandet av FN:s barnkonvention samt seminariedagen tillsammans med Friends och Rädda Barnen i Linköping 4 Insamling, medlemmar och samhällets stöd BRIS region Öst har under året haft intäkter på 1,3 miljoner (inga verksamhetsbidrag från förbundskansliet som tidigare år p g a ny organisation fr o m 2008). Kommuner och landsting står för en stor del av regionens egna insamlade medel tillsammans med bidrag från fonder, stiftelser och övriga gåvor. Övriga intäkter är bl a olika insamlingar och aktiviteter, föreläsningar, lönebidrag samt försäljning av BRIS-material. 4.1 Regional sponsring Café Bar gav oss gratis tillgång till kaffemaskin (ej förbrukningskostnaden). VISMA/Spcs sponsrar BRIS med administrations- och löneprogram. Fruktbudet sponsrar med extra frukt och viss rabatt på det vi beställer. KomPlus har bidragit med gratis design av inbjudningar vid olika aktiviteter/föreläsningar som vi har anordnat under året. Pronova Konferens låter oss låna konferenslokaler gratis eller med rabatt under deras lugna perioder 2009 var detta vid tre tillfällen. Många företag väljer också att ge sin gåva över 90-kontot och då blir det redovisat under Förbundet BRIS. 9

11 4.2 Kommuner och Landsting Av regionens 22 kommuner har vi fått bidrag från 21 (avslag från Västerviks kommun). Vi har sökt 4 kr/barn i kommunen (upp till 18 år). I genomsnitt fick vi 2,66kr/barn från samtliga kommuner i regionen. Kinda, Nyköping, Vadstena, Ydre och Åtvidaberg har givit mer än 4 kr/barn. 4 kr /barn har vi fått av två kommuner (Hultsfred och Ödeshög ). Ca 3 kr/barn har sex kommuner givit (Norrköping, Gotland, Finspång, Motala, Oxelösund och Valdemarsvik) och ca 2 kr/barn har Boxholm, Söderköping och Trosa bidragit med. De resterande har bidragit med ca 1 kr/barn (Katrineholm, Linköping, Mjölby, Flen och Vimmerby). Östergötlands läns landsting har bidragit med kr. Landstinget i Södermanland bidrog med kr till vår region (landstinget delas mellan region Mitt och Öst). Likaså delas Kronobergs landsting mellan regionerna Syd och Öst, vilket gav kr. Vi har även träffat regionala beslutsfattare under året i bl a Oxelösund, Västervik, Linköping, Nyköping och Norrköping. 4.3 Medlemmar Medlemsantalet i föreningen BRIS region Öst var vid årets slut 998 personer. Vilket är 9 % av BRIS totala antalet medlemmar Motsvarande tid 2008 hade BRIS Öst 880 medlemmar av totalt Medlemsregistreringen sker av förbundskansliet och årsavgiften är 100. Varje medlem har fått BRIS nyhetsbrev med kort information/reportage och nyheter om BRIS. BRIS tidningen med olika temanummer under året har kostat 350 kr, utöver själva medlemskapet. Medlemsrekrytering har varit en del av den utåtriktade verksamheten. Ingen speciell medlemsvärvningskampanj har genomförts under året. 5 Övrigt 5.1 Kongress i Malmö I maj har förbundet BRIS kongress i Malmö. BRIS region hade sju kongressledamöter på plats som alla var aktiva i debatter. För att få ett bättre kongressarbete i regionen har regiontyrelsens med hjälp av kongressledamöterna från 2009, antagit ett arbetssätt för att förmedla och förankra bl a motioner. Ett av flera viktiga beslut som togs var att höja medlemsavgiften från 100 kr till 360 kr. I det nya förslaget antogs också att BRIS tidningen skulle ingå som en del. Tidigare har den varit en egen prenumeration. 10

12 5.2 Tack till BRIS region Öst vill rikta ett varmt tack till alla som under 2009 har gjort vår verksamhet möjlig genom bidrag och gåvor av olika slag och genom engagerat arbete Tack riktar vi till Förbundskansliet BRIS Av vår regions 22 kommuner har vi fått bidrag från 21: Boxholm, Finspång, Flen Gotland, Hultsfred, Katrineholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög. Landsting: Östergötlands läns landsting, Södermanlands och Kronobergs landsting Från stiftelser och fonder: Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs Stiftelse, Ollie och Elof Ericssons Stiftelse, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Mats Kleberg Stiftelse, Johanniterordern i Östra Sverige, Ulf Lundahls minnesfond, Oscar o Maria Ekmans Stiftelse, Malmstens Stiftelse, Stiftelsen Östgöta Provinsialloge Samfond, Gustavianska Stiftelsen i Norrköping, Stiftelsen Bertil Strömberg, Eva och Oscar Ahréns Stiftelse. Logar och ordnar m m: Lions international Linköping, Lions Linköping/Johannelund, Lions Linköping/Valla, Lions Trosa, Lions Vreta Kloster, Odd Fellow: nr 104 Norrköping, nr 138 Norrköpingshus, nr 139 Söderköping, nr 156 Nyköpingshus, nr 25 Västervik, nr 60 Mjälby, nr 15 Stege borg, nr 14 Bråvalla, nr 23 Nyköping, Damklubben Sophia Norrköping, Hem och Samhälle Vadstena, Ordenssällskapet W6 i Norrköping m fl. Företag, skolor mm: IFK Norrköping, Pronova Konferens i Norrköping, Klövern i Norrköping,, Oxelösunds Simsällskap, ICA Söderköping, SPCS med dataprogram, HP med datorer, Café Bar med kaffeautomat, Köpmännen i city Norrköping, Linköping och Söderköping. Skandia Idéer för Livet. Alla ni som har arrangerat konserter/föreställningar/insamlingar till förmån för BRIS. Folkuniversitetet genom anslag till våra utbildningar De församlingar inom vår region som har tagit upp kollekt eller haft andra insamlingar till BRIS. Alla privatpersoner som stöttat BRIS region Öst med gåvor. Alla företag som lät BRIS ha insamlingsbössor i deras affär/lokal. BRIS-grupperna, informatörerna och alla jourare. UTAN ER INSATS SKULLE VÅR VERKSAMHET INTE FUNGERA!! 11

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. Geografiskt omfattas region Öst av 22

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 2 1.1 BRIS Mitt 2 1.2 Föreningen BRIS 2 1.3 Styrelsen BRIS Mitt 2 1.4 Kansli 3 1.5 Verksamhetens

Läs mer

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...2 2. BRIS Nord...2 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS väst 1.Inledning År 2009 har för BRIS väst inneburit ett år av utveckling av verksamheten, främst i form av en kraftig ökning av antalet

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

rapporten 2012 tabellbilaga

rapporten 2012 tabellbilaga rapporten 2012 tabellbilaga Innehåll Varför dokumenterar och statistikför bris sina stödjande kontakter? 3 bris dokumentation 4 Stödjande och övriga kontakter 5 Kön och ålder 6 Kontaktområden 7 OMRÅDEN

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra liv.

Ett enda samtal kan förändra liv. Ett enda samtal kan förändra liv. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Vi lyssnar på barn och möter dem där de befinner sig. Ida Jansson, kurator på Bris Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111,

Läs mer

Säg bara hej så tar vi det därifrån.

Säg bara hej så tar vi det därifrån. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Siffror från Bris stödverksamhet 2014/2015 Med barn och unga som våra uppdragsgivare I över två år har Bris stödverksamhet bemannats av utbildade kuratorer med lång

Läs mer

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Nord BRIS stödverksamheter Jourarna Den sammanlagda aktiva jourarkåren på BRIS Nord har under 2008 varit cirka 90 jourare. Rekrytering Under

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig.

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig. Foto: Tomas Ohlsson Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2016 Utbildningar och träffar 2016 JANUARI 29 30 Planeringsdagar för Distriktet i Västerbotten, Västerbotten Alla som är medlemmar i en lokalföreningsstyrelse

Läs mer

Bris effektrapport 2014/2015. Vad vill Bris uppnå?

Bris effektrapport 2014/2015. Vad vill Bris uppnå? Effektrapport BRIS - Barnens rätt i samhället Organisationsnummer: 802013-3420 Box 101 47 121 28 Stockholm-globen Besök: Arenavägen 61 121 77 Johanneshov 1 Bris effektrapport 2014/2015 Bris är helt beroende

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning

Utredning av Bris medlemsarbete. En sammanfattning Utredning av Bris medlemsarbete En sammanfattning På förbundsstyrelsemötet den 4/9-2015 gavs uppdrag till förbundskansliet att utreda Bris medlemsarbete samt ta fram förslag på en strategisk inriktning

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Södermanlands län Östergötlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(10) 2010-01-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 15.40. ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Fullmäktige. så fungerar det.

Fullmäktige. så fungerar det. Fullmäktige så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen är

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Fullmäktige - så fungerar det.

Fullmäktige - så fungerar det. Fullmäktige - så fungerar det. Lokalt kundägt Länsförsäkringar Östgöta är ett lokalt kundägt bolag. Våra drygt 200 000 kunder är våra enda ägare. Det betyder att våra kunders och våra ägares intressen

Läs mer

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund

Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen Copyright Sveriges Civilförsvarsförbund Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #6 (utgivningsdag fredag 19 november 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort

Verksamhetsplan Brottsofferjouren i Västerort Verksamhetsplan 2012 Brottsofferjouren i Västerort Enligt styrelsebeslut december 2011 SYFTET MED EN VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen används som ett redskap för att styra och utveckla BOJ Västerorts

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter

Det handlar om kärlekk. rlek. -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Är r kärleken k fri eller? Det handlar om kärlekk rlek -Ett Ett projekt om barn och ungdomars rättigheter Samverkansprojekt Rädda Barnen (Distriktet Östergötland/Sörmland) Socialtjänsten (Socialkontoret

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma

Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförenings årliga föreningsstämma Vice ordföranden i Sveriges Civilförsvarsförbund tidigare försvarsministern och Järfälla-politikern Leni Björklund inleder med att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska.

Västerorts kvinnojour erbjuder språkkunskaper som bland annat arabiska. 2013-01-13 Västerorts kvinnojour VKJ Verksamhetsplan 2013 1. Inledning Västerorts kvinnojour erbjuder skyddat boende för utsatta kvinnor och kvinnor med barn. Vårt verksamhetsområde erbjuder förutom boende

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-03-07 2014-02-27 FoUB 1/2014 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige

Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Till Enskilda medlemmar, Medlemsorganisationer och Lokalföreningar i UN Women nationell kommitté Sverige Ett år går fort och förberedelserna inför årsmötet 2016 är igång. Valberedningen för UN Women nationell

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Företrädare för pensionärsorganisationerna, Erik Davidsson. Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Kommunala Pensionärsrådet 2008-03-12 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-11.45 Beslutande Martina Axene (kd) ordförande Siv Ludén (s) Ingalill Sondell (fp) Inger Hedin (s) Jan Arvidsson (c) Marianne Elf

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer