BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

2 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst Föreningen BRIS Styrelsen BRIS region Öst Kansli Personal Verksamhetens kostnader 4 2. BRIS Kärnverksamhet Barnens Hjälptelefon Uppdrag BRIS-mejlen BRIS-forum BRIS-chatten BRIS Vuxentelefon om barn Den ideella jourkåren inom BRIS Kunskapsutveckling Informatörer 8 3. Opinion och samarbeten Regionalt opnionsarbete Samarbetspartners Insamlingar och aktiviteter Lokala BRIS-grupper 9 4. Insamling, medlemmar och samhällets stöd Utbildning och kunskapsförmedling Informatörer Lokala BRIS grupper Lokalt opinionsarbete Övrigt Kongressen i Malmö Tack till 11

3 Inledning 2009 firade FN:s Barnkonvention 20 år. Detta var något BRIS uppmärksammade under året. I Linköping bl a arrangerade BRIS region Öst tillsammans med Friends och Rädda Barnen ett seminarium med utgångspunkt i Barnkonventionerna Vad händer på nätet hänger Du som vuxen med?. Det är viktigt för alla vuxna att hänga med i de forum som dagens barn och ungdomar har sin vardag i. Det är BRIS ledord att finnas till för alla barn och på barnens arenor. BRIS är en ideell organisation som är beroende av bidrag från stat och kommun, fonder/föreningar, sponsorer och privatpersoner. Många tror att staten är BRIS största finansiär, men så är inte fallet. Under 2009 har BRIS tagit ytterligare ett kliv mot att visa på behovet av finansiering för att kunna möta barn och ungdomar på deras arenor och utefter deras behov. Med hjälp av de olika intäkterna arbetar idag ca 600 ideella s k jourare samt ett antal professionella på fem platser i landet med en av de viktigaste uppgifterna som tänkas kan: att via Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten synliggöra barn samt i BRIS Vuxentelefon om barn, ge stöd till vuxna i barnens närhet. (BRIS region Öst hade 73 aktiva jourare vid årets slut). BRIS rapporten 2010 visar att antalet stödjande kontakter för 2009 ligger stadigt runt Kamrater är det vanligaste kontaktområdet, tätt följt av rädsla/oro samt skolan. Lägg till publicerade inlägg på Diskussionsforum på BRIS.se så ser du ytterligare en del i BRIS verksamhet för barn och ungdomar. BRIS finns tack vare er alla ideellt arbetande. Vi tackar er alla jourare för det beundransvärda arbetet ni lägger ner i våra kärnverksamheter där barnen får komma till tals samt lokala BRISgrupperna för era insatser vid olika aktiviteter. Styrelsen vill också tacka personalen som med Birgittas goda ledarskap skapar den värme och hemkänsla som finns på vårt kansli. Vi ideella känner oss alltid välkomna och omhändertagna i er gemenskap. Norrköping Ove Olsson Ordförande BRIS Öst Birgitta Mäki Regionchef BRIS Öst 2

4 1 BRIS region Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. De övriga regionkanslierna finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Geografiskt omfattas region Öst av 22 kommuner och tre landsting. 1.1 Föreningen BRIS Föreningens ändamål och syfte är att genom sin verksamhet stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätthålla möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. Verksamheten ska präglas av ett barnperspektiv genom följande principer: BRIS ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare; verksamheten ska utgå från barn och ungdomars behov. BRIS ska med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom samtalen i Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap ska utgöra grunden för BRIS verksamhet. BRIS ska stå på barnets sida och ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället samt informera barn och ungdomar om deras rättigheter. BRIS ska verka för att olika samhällsinsatser prioriterar barns rätt och barns behov. BRIS ska verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd. BRIS ska verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande behandling. BRIS ska motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. BRIS ska arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv. 1.2 Styrelsen BRIS region Öst Varje region leds av en regionstyrelse. Styrelsen för BRIS Öst har sedan årsmötet 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ove Olsson Vice ordförande Ledamöter: Annelie Norberg Kerstin Johansson, Marcus Birro, Lars Blomgren, Christina Söderberg och Ulla Lönn Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett antal icke protokollförda möten i olika grupperingar med styrelsemedlemmar, regionchef och BRISgruppsansvariga genomförts. Dessa möten har innehållit bl a strategier/diskussioner/upplägg för BRIS utåtriktade verksamhet gällande media, näringslivet, kommunerna och Universitetet i regionen. Detta har varit ett givande och aktivt arbete som förhoppningsvis gynnar BRIS på sikt. Styrelsen och regionchefen har tillsammans arbetat fram ett arbetssätt för styrelsearbetet som man planerar att arbeta vidare med i fortsättningen också. Regionchefen och två representanter från jourkåren är adjungerade och medverkar på styrelsemötena. Fram till upptaktsträffen i september 2009 har jourkårsrepresentanten varit Iréne Magnusson och därefter även Cecilia Gidmark. Delvis under året har också de BRISgruppsansvariga från Linköping, Norrköping och Nyköping var adjungerade i styrelsen när det har gällt det utåtriktade arbetet. Valberedning under verksamhetsåret har varit Peter Cederhem och Jan Pettersson. Regionens ordförande har även haft till uppgift att representera regionen i förbundsstyrelsen. 3

5 1.3 Kansli Kansliets lokaler ligger på Korsgatan 2 hus E i Norrköping. Kansliet har haft öppet kl samt haft telefontid varje dag: måndag kl samt tisdag-fredag kl Personal Under verksamhetsåret har regionen haft följande anställda: En regionchef på 81 % vid namn Birgitta Mäki BRIS-ombud på totalt ca 4,5 tjänst, med följande personer: Henrik Brolinson, Iréne Johansson, Gunnel Johnsson och Andreas Thander. Under Henriks föräldraledighet våren 2009 anställdes Eva Davidsson som vikarie på deltid. Samt Kerstin Jagesten på heltid som vikarie för både Irené och Henrik Iréne jobbade deltid med en förstudie gällande BRIS akademien. Dessutom anställdes Lena Karlström på deltid från sommaren En kanslist på 100% vid namn Nada Duborija. En timanställd lokalvårdare vid namn Ivana Duborija. 1.5 Verksamhetens kostnader Sedan 2008 har BRIS region Öst varit en del av Förbundet BRIS. Därför redovisas ekonomiska rapporter tillsammans med övriga regioner och Förbundskansliet. Varje region eller enhet har dock en budget att följa. Vissa intäkter och kostnader är dock gemensamma sedan vi blev en juridisk enhet. Kostnaderna har följt vår budget bra. Verksamhetens kostnader är till stor del arbetskraftskostnader med handledning och utbildning. Lokalkostnader, kopiator, telefon m m är också stora utgifter. De ideella utför sitt arbete helt utan ersättning, men utbildningar och fortbildningar bekostas av regionen. Styrelsens sju ledamöter har verkat på ideell basis - inget styrelsearvode har utgått. Lokala BRIS-grupperna har 19 medlemmar, som lagt ner varierande arbetskraft under året, även det helt utan ersättning. Några aktiva jourare har som BRISinformatörer på skolor rest runt i regionen utan ersättning förutom reseersättning. Därtill kommer kostnader för utbildningsdagar, kvällar med olika föreläsningar, resor och övriga aktiviteter. 2 BRIS Kärnverksamhet Stödverksamheterna för barn och ungdomar upp till 18 år omfattar Barnens Hjälptelefon (BHT), BRIS-mejlen (BM), BRIS-chatten (BC) samt BRIS Forum (BF). Fem regioner bedriver verksamheten på uppdrag av Förbundsstyrelsen enligt fastställda riktlinjer. Verksamheterna bemannas helt av ideella medarbetare (jourare). Utöver dessa verksamheter för barn och ungdomar finns även BRIS Vuxentelefon om barn (BVT). Regionerna arbetar för att även denna ska bemannas av jourare, men än så länge är stor del av passen bemannade av anställda. Mer om stödverksamheterna och vad barn och ungdomar förmedlar till oss finns att läsa i BRIS-rapporten 2010 samt på hemsidan Samordning med BRIS förbundskansli och de övriga regionkontoren har under året skett på planeringsdagar, samt i de olika arbetsgruppernas telefonkonferenser för varje specifik stödverksamhet. Ansvaret för att leda arbetet med de olika stödverksamheterna är ålagt BRISombuden på varje region. Arbetet med stödverksamheterna innefattar bland annat rekrytering, utbildning och stöd/handledning för de ideella medarbetarna på regionen. Utöver detta ingår övrig jourarvård i form av information, enskilda samtal, fortbildning e t c. Ansvaret för 4

6 stödverksamheterna innebär även att samordna och administrera det som behövs för att arbetet ska fungera, drivas och utvecklas vidare i samarbete med de övriga regionerna och Förbundskansliet. BRIS-ombuden har under året fått kontinuerlig handledning kring det psykosociala arbetet från en extern handledare. Under 2009 infördes bokningssystemet BRISjouren.se på region Öst. Där jourarna själva via Internet bokar upp sig på sina pass. (Tidigare gjorde BRIS-ombuden ett schema för alla jourare). Detta har inneburit en flexibilitet hos jourarna. 2.1 Barnens Hjälptelefon (BHT) Syftet med BHT är att lyssna på, stödja och bekräfta barn och ungdomar, som behöver en vuxen att tala med. Att utifrån Barnkonventionen och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och de instanser i samhället som har ansvar för barns välfärd, samt att bistå de barn och ungdomar som söker BRIS hjälp. Barnen som ringer garanteras anonymitet. BRIS region Öst har haft uppdraget att bemanna BHT med fem telefonlinjer varje fredag kl De ideella medarbetarna (jourarna) har kommit enligt ett bokningsschema vid minst 6 tillfällen/termin. Ett jourpass är 3 timmar plus för- och eftersnack. Under jourpasset har det funnits ett BRIS-ombud på plats för det övergripande ansvaret samt för stöd och handledning till jourarna. Genomsnittlig bemanning har varit 5,9 jourare per pass, vilket alltså är över själva uppdraget (antal anmälda i snitt 6,6 personer, snittnärvaro 89,8%). Under sommarveckorna fördelas ansvaret för Barnens Hjälptelefon mellan regionerna hade region Öst ansvar för veckorna 29 och 30 (13-26/7) Uppdrag Ett uppdrag är varje kontakt som resulterar i att BRIS-ombud vidtar någon ytterligare åtgärd efter det ursprungliga samtalet till BHT eller chatt i BC. Totalt har 82 uppdrag genomförts i hela landet, vilket är en ökning från BRIS-mejlen (BM) Syftet med BM är att erbjuda barn och ungdomar dialog med en vuxen i skriftlig form. Precis som i BHT ska vi utifrån Barnkonventionen och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvar för deras välfärd. Grundprincipen för kontakterna bygger på att barnen kan skriva anonymt med egna lösenord, via vår hemsida så att deras mejl är lika skyddade som telefonsamtalen. BRIS region Öst har under 2009 bemannat BM på onsdagar. Jourarna har kommit enligt ett bokningsschema med fasta tider vid minst 6 tillfällen/termin, och jourat under tre timmar per tillfälle med efterföljande eftersnack. Under jourpasset har ett BRIS-ombud funnits på plats och haft det övergripande ansvaret, samt stått för stöd och handledning till jourarna. Uppdraget BRIS region Öst har är att bemanna BM med 5 svarsställen/pass. Detta uppdrag genomfördes, då vi hade 5,4 jourare anmälda i snitt med en snittnärvaro på 94,9% - d v s drygt 5,1 jourare/pass. Under sommaren 2009 ansvarade BRIS region Öst för veckorna 29, 30 och 33. 5

7 2.3 BRIS-forum (BF) BRIS övriga webbaserade Stödverksamheter på hemsidan går under samlingsnamnet BRIS Forum (BF). De olika delarna är Min Dikt, Glädjekällan samt Diskussionsforum (DF). Syftet med BF är att via hemsidans olika forum ge barn och ungdomar möjlighet att få stöd av BRIS, från andra unga samt möjlighet att uttrycka åsikter, skriva av sig och ta del av andras erfarenheter. Det ska även vara ett komplement till andra sociala sajter genom att erbjuda en genomgripande vuxennärvaro. Denna vuxennärvaro innebär bland annat att BRIS läser alla inlägg innan de läggs ut, kommunicerar med det enskilda barnet när inlägg nekas och lägger ut kommentarer från BRIS där så krävs. Diskussionsforum (DF) är den absolut största verksamheten inom BRIS-forum på våran hemsida med över inlägg under Dessa administreras av både jourare och anställda i samband med BM-passen. På BRIS region Öst har vi 10 jourare som utbildats i att kunna hantera BF. 2.4 BRIS-chatten (BC) Syfte med BRIS-chatten (BC) är att via chatt stödja och bekräfta barn och ungdomar som behöver kontakt med en vuxen, och att utifrån FN s konvention om barns rättigheter och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvaret för barns välfärd. BRIS-chatten är i och med 2009 en permanent stödverksamhet inom BRIS, men drivs ytterligare något år som projekt (fram t o m april 2012). Målet är att BRIS-chatten ska ha öppet varje dag, men under 2009 har det skett en successiv uppbyggnad. BC har utökat sin öppettid och varit tillgänglig för barn och ungdomar 3-4 dagar/v. Fokus har lagts på rekrytering och utbildning ute på regionerna. Öppettiderna för BRIS-chatten kommuniceras till barnen genom BRIS hemsida. Produktionsmålet för BC är fortfarande otydligt, men på BRIS region Öst har vi som arbetsmål satt upp 5 jourare/pass. Vi har inte uppnått detta, då vi haft en genomsnittlig närvaro på 87,5% - d v s 4,4 jourare/pass. 2.5 BRIS Vuxentelefon om barn (BVT) Till BVT kan vuxna ringa för att samtala om frågor som rör barn och ungdomar. Den är en telefon för vuxna som oroar sig för något barn i sin närhet; en möjlighet för vuxna att ringa om barn som inte själva kan kontakta BRIS. Det kan även vara professionella i barns omgivning som vill ha stöd och råd. Tillsammans med BRIS kan den vuxne uttrycka sin oro och sina frågor och få hjälp att komma vidare. BVT är en viktig del av BRIS arbete då den är ett komplement till dialogen som förs med barn och ungdomar. BVT ska vara öppen med tre telefonlinjer varje vardag mellan kl BRIS region Öst ansvarar för tisdagar. Bemanningen har till största delen skett genom BRIS-ombud. Ett ovärderligt tillskott för BRIS region Öst gällande bemanning är en jourare som kommer varannan vecka. Vi har haft en snittnärvaro på 96,3%, vilket innebär en bemanning på 2,9 personer/pass. Under sommarveckorna fördelas ansvaret för BVT mellan regionerna hade region Öst ansvar för veckorna 29 och 30. 6

8 2.6 Den ideella jourkåren inom BHT, BM/BF, BC, och BVT För att utbildas av BRIS och bli jourare i BHT, BM/BF, BC och BVT krävs att man är 25 år, har livserfarenhet, personlig mognad för att ta emot barns och ungdomars utsatthet samt har förmåga till insikt och inlevelse i situationer som rör barn. Vi vill också att personen ska ha erfarenhet av arbete med barn professionellt eller ideellt samt ha en viss utbildning för psykosocial eller pedagogisk verksamhet. För vuxentelefonen krävs också erfarenhet av stödjande samtal med vuxna i kris. Grundutbildningen i BRIS regi sträcker sig över en termin. Den sammanlagda aktiva jourkåren i region Öst bestod av 73 aktiva jourare (sex män och 67 kvinnor) vid årets slut. 32 jourare hade vid årets slut begärt ledighet inför våren. Under året har BRIS-ombuden genomfört enskilda samtal med jourare. BRIS-ombuden genomför ett antal samtal med jourare per år med av Förbudnsstyrelsens tagna intervaller. Beslutet är att jourare ska erbjudas ett första samtal inom ett år efter avslutad utbildning. Sedan sker samtalen vartannat år. Jourkåren är representerad i styrelsen genom två jourkårsrepresentanter som adjungeras till varje styrelsemöte. Deras roll är att utifrån ett jourarperspektiv påtala behov i verksamheten, och vara en länk mellan regionstyrelsen och jourkåren. De båda väljs av jourkåren på två år i taget, vartannat år vardera. Vi har genomfört två utbildningar under året; en på våren och en under hösten. Inom utbildningarna finns dessutom möjligheten för erfarna jourare att vidareutbilda sig inom någon av BRIS stödverksamheter. Dessa metodikdagar genomfördes: Barnens Hjälptelefon 26/2 och 1/10 BRIS-chattutbildning 17/4 och 1/10 BRIS-mejlutbildning. 16/4 och 1/10 BRIS Vuxentelefon om barn 1-2/4 Under året har följande fortbildningar för jourare genomförts: Januari Föreläsning Tillsyn av Socialtjänstens arbete med advokat Nandrup & Berit Lundelius, Länsstyrelsen. Maj Juridikföreläsning av BRIS jurist Olof Hulphers. Föreläsning Mobilen ungdomars sjunde sinne? med Johnny Lindqvist, Medierådet. September Föreläsning av Anna Nedwik, polis med ansvar för barnförhör. Föreläsning Vad händer på nätet Om barns liv på nätet. Oktober Föreläsning av BRIS utredare Karin Johansson Kan man bli sjuk av ord - om psykisk misshandel. December Föreläsning av Susanne Bergman Hur orkar du?. Om det ideella arbetet Kunskapsutveckling BRIS kunskap om barn och ungdomar i Sverige är en del att vidareförmedla till professionella och beslutsfattare. Under 2009 genomfördes en förstudie för att samla BRIS kunskap om barn och ungdomar i en BRIS akademi. BRIS-ombuden och regionchefen har tagit emot vuxna och barn för studiebesök och BRISinformation på kansliet mot en avgift. BRIS-ombuden och regionchefen har också föreläst om BRIS och olika tema. Det är främst gällande allmän BRIS information, samtalsmetodik, vuxnas ansvar när barn far illa, Internet och mobbing som efterfrågas. Under året har de bland 7

9 annat föreläst för anställda i Kriminalvården i Norrköping, politiker och tjänstemän i Norrköping, besök i Västervik och Oxelösund med föreläsning/möten med tjänstemän och politiker, BRIS information/temaföreläsningar för skolelever, Rotaryföreningar m fl. Många av dessa har vi fakturerat. Dessa olika föreläsningar gav intäkter på ca kr till verksamheten Informatörer Under 2009 har regionen utbildat fyra informatörer med huvuduppgift svara mot skolornas behov av BRIS-information riktat mot elever från årskurs 5 till gymnasienivå. Under året har dessa informatörer funnits tillgängliga för uppdrag. De har samtidigt verkat som aktiva jourare i våra stödverksamheter. Sammanlagt har informatörerna, BRIS-ombuden och regionchefen träffat/telefonintervjuats av ca 750 barn och ungdomar från årskurs 5 till gymnasiet, bland annat på följande orter: Linköping, Nyköping, Mjölby, Norrköping m fl. 3 Opion och samarbeten Den årliga BRIS-rapporten, som lanserades 30 januari 2009, är den viktigaste sammanställningen av innehållet i stödkontakterna med barn och ungdomar. Ett av BRIS verksamheter är den utåtriktade verksamheten. Den skall syfta till att den kunskap som förvärvas i dialogen med barn, ungdomar och vuxna förmedlas vidare. Detta sker i en mångfald av verksamheter. BRIS region Öst har under 2009 varit aktiva och synliga i regional media, framför allt i Östergötland och Sörmland. 3.1 Regionalt opinionsarbete Region Öst har medverkat ett antal gånger i media under året (lokalradio, - tv och tidningar). Det har handlat om skolstart, mobbing, psykisk ohälsa, verksamheterna (BVT, BHT, BM och BC), ekonomi, hur de utsatta barnen hade det under jul m m. BRIS rapporten som lanserades i januari presenterades i Norrköping och Linköping och drog till sig både radio, TV och tidningar. I juni lanserades Vuxenrapporten och den presenterades i Norrköping och Nyköping och drog också till sig media. Vi fick även förfrågningar om presentation av BRIS rapporten efter lanseringen i olika forum så som politiska nämnder m m. BRIS Öst har även fått en debattartikel i Östgöta Correspondenten under året. 3.2 Samarbetspartners BRIS och fotbollsföreningen IFK Norrköping har tecknat ett treårsavtal. Detta avtal innebär att BRIS erbjuder utbildning för ledare och övriga vuxna inom IFK, vilket har skett vid ett par tillfällen under året. BRIS och IFK gör tillsammans aktiviteter med syfte att få in pengar till BRIS verksamhet. Målet är att nå kr per år. BRIS har även deltagit i olika nätverk för att synliggöra BRIS verksamhet och behovet av finansiering för verksamheten. Bl a BNI, Nätverk Klinga, IFK Familjen, Pronovas Företagsnätverk/lunch m fl. Kansliet har tillsammans med styrelsen valt ut företag och skickat brev samt genom personlig kontakt om sponsring/samarbeten. Detta har resulterat i bl a en sponsring för 2010 samt ett samarbete kring föreläsningar om BRIS för företagets personal. 8

10 3.3 Insamlingar och aktiviteter Under året har det bl a varit konsert till förmån för BRIS arrangerad av Louise Gylling i Linköping. Dansföreställning av Folkungaskolans danselever (i Linköping) till förmån för BRIS. Damkören i Norrköping genomförde en julkonsert också till förmån för BRIS. IKANO-huset i Linköping sålde julkalender till förmån för BRIS där vi fick 10:-/såld kalender. Vi har också fått bidrag från en föreställning i Horn i Östergötland som samlade in pengar från publiken. Vi har även fått ta del av en insamling av två elever från Hultsfred. Vi har haft ett jul-lotteri på kansliet. Snöhög med ljusförsäljning var det traditionellt i Norrköping. I Linköping arrangerades detta för första gången i Gamla Linköping och vilken succé det blev över kr på ett par timmar i Gamla Linköping. BRIS har varit med på olika aktiviteter/föreläsningar med utställning/information och försäljning i regionen. BRIS har även deltagit vid Bo-mässan i Nyköping. BRIS, Rädda Barnen och Friends har lokalt genomfört en seminariedag i september i samarbete med Skandia Idéer för Livet samt IKEA, riktad till professionella och föräldrar Vad händer på nätet hänger du som vuxen med?. 100 personer deltog och vi fick mycket positiv respons kring både innehåll och arrangemang. Organisationerna planerar att göra något liknande även Inför julen 2009 har kansliet erbjudit företag att köpa julgåva till sina kunder/anställda samt via julbrev uppmanat företag att skänka pengar till BRIS som julgåva Lokala BRIS-grupper BRIS region Öst har under 2009 haft mycket aktiva ideella i våra BRIS-grupper. Under året har 19 medlemmar i Nyköping, Linköping och Norrköping utfört olika aktiviteter i regionen, bland annat: Bo-mässa i Nyköping Augustifesten och Vårruset i Norrköping och bössinsamling på IFK Norrköpings fotbollsmatcher Snöhög med ljusförsäljning i Gamla Linköping och informationsbord vid firandet av FN:s barnkonvention samt seminariedagen tillsammans med Friends och Rädda Barnen i Linköping 4 Insamling, medlemmar och samhällets stöd BRIS region Öst har under året haft intäkter på 1,3 miljoner (inga verksamhetsbidrag från förbundskansliet som tidigare år p g a ny organisation fr o m 2008). Kommuner och landsting står för en stor del av regionens egna insamlade medel tillsammans med bidrag från fonder, stiftelser och övriga gåvor. Övriga intäkter är bl a olika insamlingar och aktiviteter, föreläsningar, lönebidrag samt försäljning av BRIS-material. 4.1 Regional sponsring Café Bar gav oss gratis tillgång till kaffemaskin (ej förbrukningskostnaden). VISMA/Spcs sponsrar BRIS med administrations- och löneprogram. Fruktbudet sponsrar med extra frukt och viss rabatt på det vi beställer. KomPlus har bidragit med gratis design av inbjudningar vid olika aktiviteter/föreläsningar som vi har anordnat under året. Pronova Konferens låter oss låna konferenslokaler gratis eller med rabatt under deras lugna perioder 2009 var detta vid tre tillfällen. Många företag väljer också att ge sin gåva över 90-kontot och då blir det redovisat under Förbundet BRIS. 9

11 4.2 Kommuner och Landsting Av regionens 22 kommuner har vi fått bidrag från 21 (avslag från Västerviks kommun). Vi har sökt 4 kr/barn i kommunen (upp till 18 år). I genomsnitt fick vi 2,66kr/barn från samtliga kommuner i regionen. Kinda, Nyköping, Vadstena, Ydre och Åtvidaberg har givit mer än 4 kr/barn. 4 kr /barn har vi fått av två kommuner (Hultsfred och Ödeshög ). Ca 3 kr/barn har sex kommuner givit (Norrköping, Gotland, Finspång, Motala, Oxelösund och Valdemarsvik) och ca 2 kr/barn har Boxholm, Söderköping och Trosa bidragit med. De resterande har bidragit med ca 1 kr/barn (Katrineholm, Linköping, Mjölby, Flen och Vimmerby). Östergötlands läns landsting har bidragit med kr. Landstinget i Södermanland bidrog med kr till vår region (landstinget delas mellan region Mitt och Öst). Likaså delas Kronobergs landsting mellan regionerna Syd och Öst, vilket gav kr. Vi har även träffat regionala beslutsfattare under året i bl a Oxelösund, Västervik, Linköping, Nyköping och Norrköping. 4.3 Medlemmar Medlemsantalet i föreningen BRIS region Öst var vid årets slut 998 personer. Vilket är 9 % av BRIS totala antalet medlemmar Motsvarande tid 2008 hade BRIS Öst 880 medlemmar av totalt Medlemsregistreringen sker av förbundskansliet och årsavgiften är 100. Varje medlem har fått BRIS nyhetsbrev med kort information/reportage och nyheter om BRIS. BRIS tidningen med olika temanummer under året har kostat 350 kr, utöver själva medlemskapet. Medlemsrekrytering har varit en del av den utåtriktade verksamheten. Ingen speciell medlemsvärvningskampanj har genomförts under året. 5 Övrigt 5.1 Kongress i Malmö I maj har förbundet BRIS kongress i Malmö. BRIS region hade sju kongressledamöter på plats som alla var aktiva i debatter. För att få ett bättre kongressarbete i regionen har regiontyrelsens med hjälp av kongressledamöterna från 2009, antagit ett arbetssätt för att förmedla och förankra bl a motioner. Ett av flera viktiga beslut som togs var att höja medlemsavgiften från 100 kr till 360 kr. I det nya förslaget antogs också att BRIS tidningen skulle ingå som en del. Tidigare har den varit en egen prenumeration. 10

12 5.2 Tack till BRIS region Öst vill rikta ett varmt tack till alla som under 2009 har gjort vår verksamhet möjlig genom bidrag och gåvor av olika slag och genom engagerat arbete Tack riktar vi till Förbundskansliet BRIS Av vår regions 22 kommuner har vi fått bidrag från 21: Boxholm, Finspång, Flen Gotland, Hultsfred, Katrineholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög. Landsting: Östergötlands läns landsting, Södermanlands och Kronobergs landsting Från stiftelser och fonder: Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs Stiftelse, Ollie och Elof Ericssons Stiftelse, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Mats Kleberg Stiftelse, Johanniterordern i Östra Sverige, Ulf Lundahls minnesfond, Oscar o Maria Ekmans Stiftelse, Malmstens Stiftelse, Stiftelsen Östgöta Provinsialloge Samfond, Gustavianska Stiftelsen i Norrköping, Stiftelsen Bertil Strömberg, Eva och Oscar Ahréns Stiftelse. Logar och ordnar m m: Lions international Linköping, Lions Linköping/Johannelund, Lions Linköping/Valla, Lions Trosa, Lions Vreta Kloster, Odd Fellow: nr 104 Norrköping, nr 138 Norrköpingshus, nr 139 Söderköping, nr 156 Nyköpingshus, nr 25 Västervik, nr 60 Mjälby, nr 15 Stege borg, nr 14 Bråvalla, nr 23 Nyköping, Damklubben Sophia Norrköping, Hem och Samhälle Vadstena, Ordenssällskapet W6 i Norrköping m fl. Företag, skolor mm: IFK Norrköping, Pronova Konferens i Norrköping, Klövern i Norrköping,, Oxelösunds Simsällskap, ICA Söderköping, SPCS med dataprogram, HP med datorer, Café Bar med kaffeautomat, Köpmännen i city Norrköping, Linköping och Söderköping. Skandia Idéer för Livet. Alla ni som har arrangerat konserter/föreställningar/insamlingar till förmån för BRIS. Folkuniversitetet genom anslag till våra utbildningar De församlingar inom vår region som har tagit upp kollekt eller haft andra insamlingar till BRIS. Alla privatpersoner som stöttat BRIS region Öst med gåvor. Alla företag som lät BRIS ha insamlingsbössor i deras affär/lokal. BRIS-grupperna, informatörerna och alla jourare. UTAN ER INSATS SKULLE VÅR VERKSAMHET INTE FUNGERA!! 11

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MYCKET SNACK OCH EN MASSA VERKSTAD FOUNTAIN HOUSE STOCKHOLMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL KLUBBHUSCHEFEN HAR ORDET 1 KLUBBHUSÅRET 2013 VERKSAMHETSMÅL 2 STINA BERÄTTAR 3 VI PÅ GÖTGATAN 38 4 DEN ARBETSINRIKTADE

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer