BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009"

Transkript

1 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

2 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst Föreningen BRIS Styrelsen BRIS region Öst Kansli Personal Verksamhetens kostnader 4 2. BRIS Kärnverksamhet Barnens Hjälptelefon Uppdrag BRIS-mejlen BRIS-forum BRIS-chatten BRIS Vuxentelefon om barn Den ideella jourkåren inom BRIS Kunskapsutveckling Informatörer 8 3. Opinion och samarbeten Regionalt opnionsarbete Samarbetspartners Insamlingar och aktiviteter Lokala BRIS-grupper 9 4. Insamling, medlemmar och samhällets stöd Utbildning och kunskapsförmedling Informatörer Lokala BRIS grupper Lokalt opinionsarbete Övrigt Kongressen i Malmö Tack till 11

3 Inledning 2009 firade FN:s Barnkonvention 20 år. Detta var något BRIS uppmärksammade under året. I Linköping bl a arrangerade BRIS region Öst tillsammans med Friends och Rädda Barnen ett seminarium med utgångspunkt i Barnkonventionerna Vad händer på nätet hänger Du som vuxen med?. Det är viktigt för alla vuxna att hänga med i de forum som dagens barn och ungdomar har sin vardag i. Det är BRIS ledord att finnas till för alla barn och på barnens arenor. BRIS är en ideell organisation som är beroende av bidrag från stat och kommun, fonder/föreningar, sponsorer och privatpersoner. Många tror att staten är BRIS största finansiär, men så är inte fallet. Under 2009 har BRIS tagit ytterligare ett kliv mot att visa på behovet av finansiering för att kunna möta barn och ungdomar på deras arenor och utefter deras behov. Med hjälp av de olika intäkterna arbetar idag ca 600 ideella s k jourare samt ett antal professionella på fem platser i landet med en av de viktigaste uppgifterna som tänkas kan: att via Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten synliggöra barn samt i BRIS Vuxentelefon om barn, ge stöd till vuxna i barnens närhet. (BRIS region Öst hade 73 aktiva jourare vid årets slut). BRIS rapporten 2010 visar att antalet stödjande kontakter för 2009 ligger stadigt runt Kamrater är det vanligaste kontaktområdet, tätt följt av rädsla/oro samt skolan. Lägg till publicerade inlägg på Diskussionsforum på BRIS.se så ser du ytterligare en del i BRIS verksamhet för barn och ungdomar. BRIS finns tack vare er alla ideellt arbetande. Vi tackar er alla jourare för det beundransvärda arbetet ni lägger ner i våra kärnverksamheter där barnen får komma till tals samt lokala BRISgrupperna för era insatser vid olika aktiviteter. Styrelsen vill också tacka personalen som med Birgittas goda ledarskap skapar den värme och hemkänsla som finns på vårt kansli. Vi ideella känner oss alltid välkomna och omhändertagna i er gemenskap. Norrköping Ove Olsson Ordförande BRIS Öst Birgitta Mäki Regionchef BRIS Öst 2

4 1 BRIS region Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. De övriga regionkanslierna finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Geografiskt omfattas region Öst av 22 kommuner och tre landsting. 1.1 Föreningen BRIS Föreningens ändamål och syfte är att genom sin verksamhet stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS ska särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätthålla möjligheter för dem att föra en dialog med vuxna. Verksamheten ska präglas av ett barnperspektiv genom följande principer: BRIS ser barn och ungdomar som sin uppdragsgivare; verksamheten ska utgå från barn och ungdomars behov. BRIS ska med utgångspunkt i den kunskap som förmedlas genom samtalen i Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen och BRIS-chatten göra barns och ungdomars behov synliga. Denna kunskap ska utgöra grunden för BRIS verksamhet. BRIS ska stå på barnets sida och ska fungera som en länk mellan barn, vuxna och samhället samt informera barn och ungdomar om deras rättigheter. BRIS ska verka för att olika samhällsinsatser prioriterar barns rätt och barns behov. BRIS ska verka för att barn och ungdomar har tillgång till vuxenstöd. BRIS ska verka för att barn och ungdomar inte utsätts för kränkande behandling. BRIS ska motverka våld och övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. BRIS ska arbeta för att de principer som slagits fast i FN:s konvention om barnets rättigheter fullt ut kommer till tillämpning i barns och ungdomars liv. 1.2 Styrelsen BRIS region Öst Varje region leds av en regionstyrelse. Styrelsen för BRIS Öst har sedan årsmötet 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ove Olsson Vice ordförande Ledamöter: Annelie Norberg Kerstin Johansson, Marcus Birro, Lars Blomgren, Christina Söderberg och Ulla Lönn Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett antal icke protokollförda möten i olika grupperingar med styrelsemedlemmar, regionchef och BRISgruppsansvariga genomförts. Dessa möten har innehållit bl a strategier/diskussioner/upplägg för BRIS utåtriktade verksamhet gällande media, näringslivet, kommunerna och Universitetet i regionen. Detta har varit ett givande och aktivt arbete som förhoppningsvis gynnar BRIS på sikt. Styrelsen och regionchefen har tillsammans arbetat fram ett arbetssätt för styrelsearbetet som man planerar att arbeta vidare med i fortsättningen också. Regionchefen och två representanter från jourkåren är adjungerade och medverkar på styrelsemötena. Fram till upptaktsträffen i september 2009 har jourkårsrepresentanten varit Iréne Magnusson och därefter även Cecilia Gidmark. Delvis under året har också de BRISgruppsansvariga från Linköping, Norrköping och Nyköping var adjungerade i styrelsen när det har gällt det utåtriktade arbetet. Valberedning under verksamhetsåret har varit Peter Cederhem och Jan Pettersson. Regionens ordförande har även haft till uppgift att representera regionen i förbundsstyrelsen. 3

5 1.3 Kansli Kansliets lokaler ligger på Korsgatan 2 hus E i Norrköping. Kansliet har haft öppet kl samt haft telefontid varje dag: måndag kl samt tisdag-fredag kl Personal Under verksamhetsåret har regionen haft följande anställda: En regionchef på 81 % vid namn Birgitta Mäki BRIS-ombud på totalt ca 4,5 tjänst, med följande personer: Henrik Brolinson, Iréne Johansson, Gunnel Johnsson och Andreas Thander. Under Henriks föräldraledighet våren 2009 anställdes Eva Davidsson som vikarie på deltid. Samt Kerstin Jagesten på heltid som vikarie för både Irené och Henrik Iréne jobbade deltid med en förstudie gällande BRIS akademien. Dessutom anställdes Lena Karlström på deltid från sommaren En kanslist på 100% vid namn Nada Duborija. En timanställd lokalvårdare vid namn Ivana Duborija. 1.5 Verksamhetens kostnader Sedan 2008 har BRIS region Öst varit en del av Förbundet BRIS. Därför redovisas ekonomiska rapporter tillsammans med övriga regioner och Förbundskansliet. Varje region eller enhet har dock en budget att följa. Vissa intäkter och kostnader är dock gemensamma sedan vi blev en juridisk enhet. Kostnaderna har följt vår budget bra. Verksamhetens kostnader är till stor del arbetskraftskostnader med handledning och utbildning. Lokalkostnader, kopiator, telefon m m är också stora utgifter. De ideella utför sitt arbete helt utan ersättning, men utbildningar och fortbildningar bekostas av regionen. Styrelsens sju ledamöter har verkat på ideell basis - inget styrelsearvode har utgått. Lokala BRIS-grupperna har 19 medlemmar, som lagt ner varierande arbetskraft under året, även det helt utan ersättning. Några aktiva jourare har som BRISinformatörer på skolor rest runt i regionen utan ersättning förutom reseersättning. Därtill kommer kostnader för utbildningsdagar, kvällar med olika föreläsningar, resor och övriga aktiviteter. 2 BRIS Kärnverksamhet Stödverksamheterna för barn och ungdomar upp till 18 år omfattar Barnens Hjälptelefon (BHT), BRIS-mejlen (BM), BRIS-chatten (BC) samt BRIS Forum (BF). Fem regioner bedriver verksamheten på uppdrag av Förbundsstyrelsen enligt fastställda riktlinjer. Verksamheterna bemannas helt av ideella medarbetare (jourare). Utöver dessa verksamheter för barn och ungdomar finns även BRIS Vuxentelefon om barn (BVT). Regionerna arbetar för att även denna ska bemannas av jourare, men än så länge är stor del av passen bemannade av anställda. Mer om stödverksamheterna och vad barn och ungdomar förmedlar till oss finns att läsa i BRIS-rapporten 2010 samt på hemsidan Samordning med BRIS förbundskansli och de övriga regionkontoren har under året skett på planeringsdagar, samt i de olika arbetsgruppernas telefonkonferenser för varje specifik stödverksamhet. Ansvaret för att leda arbetet med de olika stödverksamheterna är ålagt BRISombuden på varje region. Arbetet med stödverksamheterna innefattar bland annat rekrytering, utbildning och stöd/handledning för de ideella medarbetarna på regionen. Utöver detta ingår övrig jourarvård i form av information, enskilda samtal, fortbildning e t c. Ansvaret för 4

6 stödverksamheterna innebär även att samordna och administrera det som behövs för att arbetet ska fungera, drivas och utvecklas vidare i samarbete med de övriga regionerna och Förbundskansliet. BRIS-ombuden har under året fått kontinuerlig handledning kring det psykosociala arbetet från en extern handledare. Under 2009 infördes bokningssystemet BRISjouren.se på region Öst. Där jourarna själva via Internet bokar upp sig på sina pass. (Tidigare gjorde BRIS-ombuden ett schema för alla jourare). Detta har inneburit en flexibilitet hos jourarna. 2.1 Barnens Hjälptelefon (BHT) Syftet med BHT är att lyssna på, stödja och bekräfta barn och ungdomar, som behöver en vuxen att tala med. Att utifrån Barnkonventionen och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och de instanser i samhället som har ansvar för barns välfärd, samt att bistå de barn och ungdomar som söker BRIS hjälp. Barnen som ringer garanteras anonymitet. BRIS region Öst har haft uppdraget att bemanna BHT med fem telefonlinjer varje fredag kl De ideella medarbetarna (jourarna) har kommit enligt ett bokningsschema vid minst 6 tillfällen/termin. Ett jourpass är 3 timmar plus för- och eftersnack. Under jourpasset har det funnits ett BRIS-ombud på plats för det övergripande ansvaret samt för stöd och handledning till jourarna. Genomsnittlig bemanning har varit 5,9 jourare per pass, vilket alltså är över själva uppdraget (antal anmälda i snitt 6,6 personer, snittnärvaro 89,8%). Under sommarveckorna fördelas ansvaret för Barnens Hjälptelefon mellan regionerna hade region Öst ansvar för veckorna 29 och 30 (13-26/7) Uppdrag Ett uppdrag är varje kontakt som resulterar i att BRIS-ombud vidtar någon ytterligare åtgärd efter det ursprungliga samtalet till BHT eller chatt i BC. Totalt har 82 uppdrag genomförts i hela landet, vilket är en ökning från BRIS-mejlen (BM) Syftet med BM är att erbjuda barn och ungdomar dialog med en vuxen i skriftlig form. Precis som i BHT ska vi utifrån Barnkonventionen och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvar för deras välfärd. Grundprincipen för kontakterna bygger på att barnen kan skriva anonymt med egna lösenord, via vår hemsida så att deras mejl är lika skyddade som telefonsamtalen. BRIS region Öst har under 2009 bemannat BM på onsdagar. Jourarna har kommit enligt ett bokningsschema med fasta tider vid minst 6 tillfällen/termin, och jourat under tre timmar per tillfälle med efterföljande eftersnack. Under jourpasset har ett BRIS-ombud funnits på plats och haft det övergripande ansvaret, samt stått för stöd och handledning till jourarna. Uppdraget BRIS region Öst har är att bemanna BM med 5 svarsställen/pass. Detta uppdrag genomfördes, då vi hade 5,4 jourare anmälda i snitt med en snittnärvaro på 94,9% - d v s drygt 5,1 jourare/pass. Under sommaren 2009 ansvarade BRIS region Öst för veckorna 29, 30 och 33. 5

7 2.3 BRIS-forum (BF) BRIS övriga webbaserade Stödverksamheter på hemsidan går under samlingsnamnet BRIS Forum (BF). De olika delarna är Min Dikt, Glädjekällan samt Diskussionsforum (DF). Syftet med BF är att via hemsidans olika forum ge barn och ungdomar möjlighet att få stöd av BRIS, från andra unga samt möjlighet att uttrycka åsikter, skriva av sig och ta del av andras erfarenheter. Det ska även vara ett komplement till andra sociala sajter genom att erbjuda en genomgripande vuxennärvaro. Denna vuxennärvaro innebär bland annat att BRIS läser alla inlägg innan de läggs ut, kommunicerar med det enskilda barnet när inlägg nekas och lägger ut kommentarer från BRIS där så krävs. Diskussionsforum (DF) är den absolut största verksamheten inom BRIS-forum på våran hemsida med över inlägg under Dessa administreras av både jourare och anställda i samband med BM-passen. På BRIS region Öst har vi 10 jourare som utbildats i att kunna hantera BF. 2.4 BRIS-chatten (BC) Syfte med BRIS-chatten (BC) är att via chatt stödja och bekräfta barn och ungdomar som behöver kontakt med en vuxen, och att utifrån FN s konvention om barns rättigheter och svensk lag informera barn och ungdomar om deras rättigheter och om de instanser i samhället som har ansvaret för barns välfärd. BRIS-chatten är i och med 2009 en permanent stödverksamhet inom BRIS, men drivs ytterligare något år som projekt (fram t o m april 2012). Målet är att BRIS-chatten ska ha öppet varje dag, men under 2009 har det skett en successiv uppbyggnad. BC har utökat sin öppettid och varit tillgänglig för barn och ungdomar 3-4 dagar/v. Fokus har lagts på rekrytering och utbildning ute på regionerna. Öppettiderna för BRIS-chatten kommuniceras till barnen genom BRIS hemsida. Produktionsmålet för BC är fortfarande otydligt, men på BRIS region Öst har vi som arbetsmål satt upp 5 jourare/pass. Vi har inte uppnått detta, då vi haft en genomsnittlig närvaro på 87,5% - d v s 4,4 jourare/pass. 2.5 BRIS Vuxentelefon om barn (BVT) Till BVT kan vuxna ringa för att samtala om frågor som rör barn och ungdomar. Den är en telefon för vuxna som oroar sig för något barn i sin närhet; en möjlighet för vuxna att ringa om barn som inte själva kan kontakta BRIS. Det kan även vara professionella i barns omgivning som vill ha stöd och råd. Tillsammans med BRIS kan den vuxne uttrycka sin oro och sina frågor och få hjälp att komma vidare. BVT är en viktig del av BRIS arbete då den är ett komplement till dialogen som förs med barn och ungdomar. BVT ska vara öppen med tre telefonlinjer varje vardag mellan kl BRIS region Öst ansvarar för tisdagar. Bemanningen har till största delen skett genom BRIS-ombud. Ett ovärderligt tillskott för BRIS region Öst gällande bemanning är en jourare som kommer varannan vecka. Vi har haft en snittnärvaro på 96,3%, vilket innebär en bemanning på 2,9 personer/pass. Under sommarveckorna fördelas ansvaret för BVT mellan regionerna hade region Öst ansvar för veckorna 29 och 30. 6

8 2.6 Den ideella jourkåren inom BHT, BM/BF, BC, och BVT För att utbildas av BRIS och bli jourare i BHT, BM/BF, BC och BVT krävs att man är 25 år, har livserfarenhet, personlig mognad för att ta emot barns och ungdomars utsatthet samt har förmåga till insikt och inlevelse i situationer som rör barn. Vi vill också att personen ska ha erfarenhet av arbete med barn professionellt eller ideellt samt ha en viss utbildning för psykosocial eller pedagogisk verksamhet. För vuxentelefonen krävs också erfarenhet av stödjande samtal med vuxna i kris. Grundutbildningen i BRIS regi sträcker sig över en termin. Den sammanlagda aktiva jourkåren i region Öst bestod av 73 aktiva jourare (sex män och 67 kvinnor) vid årets slut. 32 jourare hade vid årets slut begärt ledighet inför våren. Under året har BRIS-ombuden genomfört enskilda samtal med jourare. BRIS-ombuden genomför ett antal samtal med jourare per år med av Förbudnsstyrelsens tagna intervaller. Beslutet är att jourare ska erbjudas ett första samtal inom ett år efter avslutad utbildning. Sedan sker samtalen vartannat år. Jourkåren är representerad i styrelsen genom två jourkårsrepresentanter som adjungeras till varje styrelsemöte. Deras roll är att utifrån ett jourarperspektiv påtala behov i verksamheten, och vara en länk mellan regionstyrelsen och jourkåren. De båda väljs av jourkåren på två år i taget, vartannat år vardera. Vi har genomfört två utbildningar under året; en på våren och en under hösten. Inom utbildningarna finns dessutom möjligheten för erfarna jourare att vidareutbilda sig inom någon av BRIS stödverksamheter. Dessa metodikdagar genomfördes: Barnens Hjälptelefon 26/2 och 1/10 BRIS-chattutbildning 17/4 och 1/10 BRIS-mejlutbildning. 16/4 och 1/10 BRIS Vuxentelefon om barn 1-2/4 Under året har följande fortbildningar för jourare genomförts: Januari Föreläsning Tillsyn av Socialtjänstens arbete med advokat Nandrup & Berit Lundelius, Länsstyrelsen. Maj Juridikföreläsning av BRIS jurist Olof Hulphers. Föreläsning Mobilen ungdomars sjunde sinne? med Johnny Lindqvist, Medierådet. September Föreläsning av Anna Nedwik, polis med ansvar för barnförhör. Föreläsning Vad händer på nätet Om barns liv på nätet. Oktober Föreläsning av BRIS utredare Karin Johansson Kan man bli sjuk av ord - om psykisk misshandel. December Föreläsning av Susanne Bergman Hur orkar du?. Om det ideella arbetet Kunskapsutveckling BRIS kunskap om barn och ungdomar i Sverige är en del att vidareförmedla till professionella och beslutsfattare. Under 2009 genomfördes en förstudie för att samla BRIS kunskap om barn och ungdomar i en BRIS akademi. BRIS-ombuden och regionchefen har tagit emot vuxna och barn för studiebesök och BRISinformation på kansliet mot en avgift. BRIS-ombuden och regionchefen har också föreläst om BRIS och olika tema. Det är främst gällande allmän BRIS information, samtalsmetodik, vuxnas ansvar när barn far illa, Internet och mobbing som efterfrågas. Under året har de bland 7

9 annat föreläst för anställda i Kriminalvården i Norrköping, politiker och tjänstemän i Norrköping, besök i Västervik och Oxelösund med föreläsning/möten med tjänstemän och politiker, BRIS information/temaföreläsningar för skolelever, Rotaryföreningar m fl. Många av dessa har vi fakturerat. Dessa olika föreläsningar gav intäkter på ca kr till verksamheten Informatörer Under 2009 har regionen utbildat fyra informatörer med huvuduppgift svara mot skolornas behov av BRIS-information riktat mot elever från årskurs 5 till gymnasienivå. Under året har dessa informatörer funnits tillgängliga för uppdrag. De har samtidigt verkat som aktiva jourare i våra stödverksamheter. Sammanlagt har informatörerna, BRIS-ombuden och regionchefen träffat/telefonintervjuats av ca 750 barn och ungdomar från årskurs 5 till gymnasiet, bland annat på följande orter: Linköping, Nyköping, Mjölby, Norrköping m fl. 3 Opion och samarbeten Den årliga BRIS-rapporten, som lanserades 30 januari 2009, är den viktigaste sammanställningen av innehållet i stödkontakterna med barn och ungdomar. Ett av BRIS verksamheter är den utåtriktade verksamheten. Den skall syfta till att den kunskap som förvärvas i dialogen med barn, ungdomar och vuxna förmedlas vidare. Detta sker i en mångfald av verksamheter. BRIS region Öst har under 2009 varit aktiva och synliga i regional media, framför allt i Östergötland och Sörmland. 3.1 Regionalt opinionsarbete Region Öst har medverkat ett antal gånger i media under året (lokalradio, - tv och tidningar). Det har handlat om skolstart, mobbing, psykisk ohälsa, verksamheterna (BVT, BHT, BM och BC), ekonomi, hur de utsatta barnen hade det under jul m m. BRIS rapporten som lanserades i januari presenterades i Norrköping och Linköping och drog till sig både radio, TV och tidningar. I juni lanserades Vuxenrapporten och den presenterades i Norrköping och Nyköping och drog också till sig media. Vi fick även förfrågningar om presentation av BRIS rapporten efter lanseringen i olika forum så som politiska nämnder m m. BRIS Öst har även fått en debattartikel i Östgöta Correspondenten under året. 3.2 Samarbetspartners BRIS och fotbollsföreningen IFK Norrköping har tecknat ett treårsavtal. Detta avtal innebär att BRIS erbjuder utbildning för ledare och övriga vuxna inom IFK, vilket har skett vid ett par tillfällen under året. BRIS och IFK gör tillsammans aktiviteter med syfte att få in pengar till BRIS verksamhet. Målet är att nå kr per år. BRIS har även deltagit i olika nätverk för att synliggöra BRIS verksamhet och behovet av finansiering för verksamheten. Bl a BNI, Nätverk Klinga, IFK Familjen, Pronovas Företagsnätverk/lunch m fl. Kansliet har tillsammans med styrelsen valt ut företag och skickat brev samt genom personlig kontakt om sponsring/samarbeten. Detta har resulterat i bl a en sponsring för 2010 samt ett samarbete kring föreläsningar om BRIS för företagets personal. 8

10 3.3 Insamlingar och aktiviteter Under året har det bl a varit konsert till förmån för BRIS arrangerad av Louise Gylling i Linköping. Dansföreställning av Folkungaskolans danselever (i Linköping) till förmån för BRIS. Damkören i Norrköping genomförde en julkonsert också till förmån för BRIS. IKANO-huset i Linköping sålde julkalender till förmån för BRIS där vi fick 10:-/såld kalender. Vi har också fått bidrag från en föreställning i Horn i Östergötland som samlade in pengar från publiken. Vi har även fått ta del av en insamling av två elever från Hultsfred. Vi har haft ett jul-lotteri på kansliet. Snöhög med ljusförsäljning var det traditionellt i Norrköping. I Linköping arrangerades detta för första gången i Gamla Linköping och vilken succé det blev över kr på ett par timmar i Gamla Linköping. BRIS har varit med på olika aktiviteter/föreläsningar med utställning/information och försäljning i regionen. BRIS har även deltagit vid Bo-mässan i Nyköping. BRIS, Rädda Barnen och Friends har lokalt genomfört en seminariedag i september i samarbete med Skandia Idéer för Livet samt IKEA, riktad till professionella och föräldrar Vad händer på nätet hänger du som vuxen med?. 100 personer deltog och vi fick mycket positiv respons kring både innehåll och arrangemang. Organisationerna planerar att göra något liknande även Inför julen 2009 har kansliet erbjudit företag att köpa julgåva till sina kunder/anställda samt via julbrev uppmanat företag att skänka pengar till BRIS som julgåva Lokala BRIS-grupper BRIS region Öst har under 2009 haft mycket aktiva ideella i våra BRIS-grupper. Under året har 19 medlemmar i Nyköping, Linköping och Norrköping utfört olika aktiviteter i regionen, bland annat: Bo-mässa i Nyköping Augustifesten och Vårruset i Norrköping och bössinsamling på IFK Norrköpings fotbollsmatcher Snöhög med ljusförsäljning i Gamla Linköping och informationsbord vid firandet av FN:s barnkonvention samt seminariedagen tillsammans med Friends och Rädda Barnen i Linköping 4 Insamling, medlemmar och samhällets stöd BRIS region Öst har under året haft intäkter på 1,3 miljoner (inga verksamhetsbidrag från förbundskansliet som tidigare år p g a ny organisation fr o m 2008). Kommuner och landsting står för en stor del av regionens egna insamlade medel tillsammans med bidrag från fonder, stiftelser och övriga gåvor. Övriga intäkter är bl a olika insamlingar och aktiviteter, föreläsningar, lönebidrag samt försäljning av BRIS-material. 4.1 Regional sponsring Café Bar gav oss gratis tillgång till kaffemaskin (ej förbrukningskostnaden). VISMA/Spcs sponsrar BRIS med administrations- och löneprogram. Fruktbudet sponsrar med extra frukt och viss rabatt på det vi beställer. KomPlus har bidragit med gratis design av inbjudningar vid olika aktiviteter/föreläsningar som vi har anordnat under året. Pronova Konferens låter oss låna konferenslokaler gratis eller med rabatt under deras lugna perioder 2009 var detta vid tre tillfällen. Många företag väljer också att ge sin gåva över 90-kontot och då blir det redovisat under Förbundet BRIS. 9

11 4.2 Kommuner och Landsting Av regionens 22 kommuner har vi fått bidrag från 21 (avslag från Västerviks kommun). Vi har sökt 4 kr/barn i kommunen (upp till 18 år). I genomsnitt fick vi 2,66kr/barn från samtliga kommuner i regionen. Kinda, Nyköping, Vadstena, Ydre och Åtvidaberg har givit mer än 4 kr/barn. 4 kr /barn har vi fått av två kommuner (Hultsfred och Ödeshög ). Ca 3 kr/barn har sex kommuner givit (Norrköping, Gotland, Finspång, Motala, Oxelösund och Valdemarsvik) och ca 2 kr/barn har Boxholm, Söderköping och Trosa bidragit med. De resterande har bidragit med ca 1 kr/barn (Katrineholm, Linköping, Mjölby, Flen och Vimmerby). Östergötlands läns landsting har bidragit med kr. Landstinget i Södermanland bidrog med kr till vår region (landstinget delas mellan region Mitt och Öst). Likaså delas Kronobergs landsting mellan regionerna Syd och Öst, vilket gav kr. Vi har även träffat regionala beslutsfattare under året i bl a Oxelösund, Västervik, Linköping, Nyköping och Norrköping. 4.3 Medlemmar Medlemsantalet i föreningen BRIS region Öst var vid årets slut 998 personer. Vilket är 9 % av BRIS totala antalet medlemmar Motsvarande tid 2008 hade BRIS Öst 880 medlemmar av totalt Medlemsregistreringen sker av förbundskansliet och årsavgiften är 100. Varje medlem har fått BRIS nyhetsbrev med kort information/reportage och nyheter om BRIS. BRIS tidningen med olika temanummer under året har kostat 350 kr, utöver själva medlemskapet. Medlemsrekrytering har varit en del av den utåtriktade verksamheten. Ingen speciell medlemsvärvningskampanj har genomförts under året. 5 Övrigt 5.1 Kongress i Malmö I maj har förbundet BRIS kongress i Malmö. BRIS region hade sju kongressledamöter på plats som alla var aktiva i debatter. För att få ett bättre kongressarbete i regionen har regiontyrelsens med hjälp av kongressledamöterna från 2009, antagit ett arbetssätt för att förmedla och förankra bl a motioner. Ett av flera viktiga beslut som togs var att höja medlemsavgiften från 100 kr till 360 kr. I det nya förslaget antogs också att BRIS tidningen skulle ingå som en del. Tidigare har den varit en egen prenumeration. 10

12 5.2 Tack till BRIS region Öst vill rikta ett varmt tack till alla som under 2009 har gjort vår verksamhet möjlig genom bidrag och gåvor av olika slag och genom engagerat arbete Tack riktar vi till Förbundskansliet BRIS Av vår regions 22 kommuner har vi fått bidrag från 21: Boxholm, Finspång, Flen Gotland, Hultsfred, Katrineholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög. Landsting: Östergötlands läns landsting, Södermanlands och Kronobergs landsting Från stiftelser och fonder: Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs Stiftelse, Ollie och Elof Ericssons Stiftelse, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Mats Kleberg Stiftelse, Johanniterordern i Östra Sverige, Ulf Lundahls minnesfond, Oscar o Maria Ekmans Stiftelse, Malmstens Stiftelse, Stiftelsen Östgöta Provinsialloge Samfond, Gustavianska Stiftelsen i Norrköping, Stiftelsen Bertil Strömberg, Eva och Oscar Ahréns Stiftelse. Logar och ordnar m m: Lions international Linköping, Lions Linköping/Johannelund, Lions Linköping/Valla, Lions Trosa, Lions Vreta Kloster, Odd Fellow: nr 104 Norrköping, nr 138 Norrköpingshus, nr 139 Söderköping, nr 156 Nyköpingshus, nr 25 Västervik, nr 60 Mjälby, nr 15 Stege borg, nr 14 Bråvalla, nr 23 Nyköping, Damklubben Sophia Norrköping, Hem och Samhälle Vadstena, Ordenssällskapet W6 i Norrköping m fl. Företag, skolor mm: IFK Norrköping, Pronova Konferens i Norrköping, Klövern i Norrköping,, Oxelösunds Simsällskap, ICA Söderköping, SPCS med dataprogram, HP med datorer, Café Bar med kaffeautomat, Köpmännen i city Norrköping, Linköping och Söderköping. Skandia Idéer för Livet. Alla ni som har arrangerat konserter/föreställningar/insamlingar till förmån för BRIS. Folkuniversitetet genom anslag till våra utbildningar De församlingar inom vår region som har tagit upp kollekt eller haft andra insamlingar till BRIS. Alla privatpersoner som stöttat BRIS region Öst med gåvor. Alla företag som lät BRIS ha insamlingsbössor i deras affär/lokal. BRIS-grupperna, informatörerna och alla jourare. UTAN ER INSATS SKULLE VÅR VERKSAMHET INTE FUNGERA!! 11

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. Geografiskt omfattas region Öst av 22

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. 1(5) Verksamhetsberättelse för RIKSFÖRBU DET U GA MUSIKA TER ÖSTERGÖTLA D 2011 Styrelsen för Östgötadistriktet av Riksförbundet Unga Musikanter avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Föreningar

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning BRIS 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Innehåll Innehåll... 2 Verksamhetsåret 2008... 3 Den operativa verksamheten... 4 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten... 5 Pojkars situation har särskilt

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07

PROTOKOLL Presidiet. 2007-09-27 Nr 2/07 1 (5) Tid: 19.30-20.15 Plats: Närvarande: Telefonsammanträde Ledamöter Ulla Y Gustafsson, ordförande Kurt Kvarnström, vice ordförande Alf Svensson, kassör Ulla Norman, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET (ÅOM) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ÅLANDS DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN (DO) OCH BARNOMBUDSMAN (BO) s.1 Innehållsförteckning s.1 1. År 2014. Allmän förvaltning med övergripande mål

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Väst BRIS stödverksamheter Jourarna I BRIS Väst har under året funnits ett 80-tal jourare. Rekrytering Rekrytering av nya frivilliga är ett

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping

Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Styrelsesammanträde 28 maj 2007 kl 14 i Norrköping Närvarande: Tage Carlsson Birger Jägtoft Claes Anell Märit Högström Karl-Erik Tybbleus ordf förhinder att delta Carl Slånemyr Lars-Olof Svensson Lars

Läs mer

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65

MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 MELLANSVENSKAVETERANSERIEN H65 www.msvgolfserier.se org.nr: 802 435-6837 Verksamhetsberättelse för år 2013 Mellansvenska Veteranserien H65 är en frivillig och ideell sammanslutning av golfklubbar i Södermanlands,

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer