Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

2 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen Stockholm Tel: Fax: E-post: BRIS region Nord Kungsgatan Umeå Tel: Fax: E-post: BRIS region Väst Hvitfeldtsgatan Göteborg Tel: Fax: E-post: BRIS region Mitt Karlavägen Stockholm Tel: Fax: E-post: BRIS region Syd Östra Rönneholmsvägen Malmö Tel: Fax: E-post: BRIS Barnens Rätt I Samhället är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och ungdomar som far illa. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen. BRIS fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de principer som slagits fast i FN:s barnkonvention ska tillämpas fullt ut. BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. BRIS tar även emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om egna eller andras barn. BRIS bildades år 1971 och är organiserat i ett riksförbund med fem regionala kanslier. Kanslierna finns i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå. BRIS verksamhet bygger på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. BRIS har sammanlagt mer än 500 frivilliga medarbetare som bemannar Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. De frivilliga medarbetarna rekryteras, utbildas och handleds av anställd BRIS-personal. BRIS Vuxentelefon om barn, bemannas vanligtvis av anställda BRIS-ombud och kostar som ett vanligt samtal. BRIS region Öst Korsgatan 2, Hus E Norrköping Postadress Norrköping Tel: Fax: E-post: Barnens Hjälptelefon för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl Lördag, söndag och helgdag: kl BRIS Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl BRIS-mejlen BRIS-mejlen ger personligt svar inom några dagar. På Diskussionforum som också finns på BRIS.se kan barn och ungdomar kommunicera med varandra med översyn av en vuxen moderator. BRIS-chatten På BRIS-chatten kan barn och unga chatta anonymt med en vuxen på BRIS 2008 Verksamhetsberättelse 2

3 innehåll 08 7 År 2008 inleddes med den största organisations förändringen i BRIS historia. Detta har under året krävt extra resurser och engagemang Verksamhetsåret 2008 Den operativa verksamheten 7 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten Opinion 10 Kommunikation och Marknad 11 Medlemmar 11 Samarbets par tners och sponsring 11 Information 13 BRIS.se 13 Insamlingskampanjer och event 14 Verksamhetsberättelser regionvis 15 BRIS Mitt 15 BRIS Nord 16 BRIS Syd 16 BRIS Väst 17 BRIS Öst Årsredovisning 2008 Förvaltningsberättelse 19 Koncernens resultaträkning 21 Koncernens balansräkning 22 Moderförbundets resultaträkning 23 Moderförbundets balansräkning 24 Noter 26 Revisionsberättelse 32 tel PG Ad Kristina Schollin-Borg Foto Lena Granfeldt, Fredrik Nyman och Ulf Huett Illustrationer Lovisa Burfitt, Lena Sjöberg/Söderberg Agentur Tryck Grafiska Punkten, Växjö Verksamhetsberättelse

4 Verksamhetså

5 ret 2008 År 2008 inleddes med den största organisationsförändringen i BRIS historia. Fem regionföreningar och riksförbundet samman fördes i en juridisk och ekonomisk enhet. Detta har under året krävt extra resurser och engagemang. målet för bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Utifrån detta har BRIS fortsatt prioritera arbetet med att bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Förutsättningar för BRIS arbete 2008 fick helt andra och unika förutsättningar tack vare samarbetet med PostkodLotteriet. Det stora ekonomiska tillskott som organisationen har fått har gjort det möjligt att arbeta på ett betydligt bredare fält än tidigare. Allt fortfarande utifrån ett starkt barnperspektiv. BRIS har sett det som självklart att fortsätta erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till stöd i form av talad eller skriftlig dialog. Formerna har präglats av anonymitet, hög kvalitet och tillgänglighet. Vår stödverksamhet har tydliggjorts genom samordningen av verksamheten i de fem regionernas arbete. Verksamheten har också kompletterats med fler kommunikationsvägar, bland annat har en chatt-funktion provats med lyckat resultat. En konferens för förbunds- och regionstyrelser genomfördes i maj månad. Vi vill tacka alla, ideella i våra styrelser och jourverksamhet, anställda medarbetare, volontärer, samarbetspartners och gåvogivare, som bidragit till att 2008 kan ses som ett mycket lyckat verksamhetsår. BRIS prioriterade mål har varit: Utåtriktad verksamhet (Utåtriktat opinions- och kunskapsbildande arbete) Ökad tillgänglighet i den operativa verksamheten Utveckla former för att kunna erbjuda barn stöd och rådgivning. Ingela Thalén Förbundsordförande Göran Harnesk Generalsekreterare Verksamhetsberättelse

6 2008 Verksamhetsberättelse 6

7 Den operativa verksamheten BRIS stödverksamheter består av Barnens Hjälptelefon (BHT), BRIS-mejlen (BM), BRIS Forum (BF) samt BRIS Vuxentelefon om barn (BVT). Förbundet BRIS har det nationella samordningsansvaret för hela stödverksamheten som i sin tur bedrivs ute på fem regioner i landet enligt specifikt uppdrag. respektive region ansvarar olika dagar enligt fastställt schema och BRIS-ombud sköter arbetet med de olika stödverksamheterna. Arbetet innefattar bland annat rekrytering, utbildning och stöd/handledning för de ideella medarbetarna på regionen. Uppdragsarbete, dokumentation, bemanning av BVT, jourarvård i form av information, enskilda samtal, fortbildning med mera, samt utvecklingsarbete i samarbete mellan regionerna. BRIS-ombuden erhåller kontinuerlig handledning av extern konsult. Samordningen av stödverksamheterna har skett genom regelbundna telefonmöten med olika arbetsgrupper; en grupp för BHT, en för BVT, en grupp för BM och BF. Varje grupp har därutöver haft gemensamma planeringsdagar. Grupperna består av ett ansvarigt BRIS-ombud från varje region och leds av samordnaren för stödverksamheten. BHT har haft öppet varje vardag samt helger Under sommarveckorna har telefonen bemannats mån-fre Under dessa veckor samt alla storhelger fördelas ansvaret för alla stödverksamheter mellan regionerna. Julafton, nyårsafton och nyårsdagen stängt. Regionerna svarar på barn och ungdomars mejl samt hanterar inlägg på BF varje vardag (dubbel bemanning mån-tis). BVT bemannas varje vardag 10-13, till största delen av BRIS-ombud men också av speciellt utbildade ideella jourare. Under året har en ny administrativ organisation av stödverksamheten utvecklats på förbundskansliet. En enhet har bildats under våren 2008 som heter den operativa enheten. I den operativa enheten ingår en enhetschef för stödverksamheten, en biträdande enhetschef/samordnare för stödverksamheten, en utredare, en barnrättsjurist, en IT-samordnare, en internationell sekreterare samt en projektsamordnare. Tack vare pengar från PostkodLotteriet kunde BRIS-chatten starta som en försöksverksamhet under första halvåret Försöksperioden utvärderades med bl a resurser från Tema Barn, Linköpings universitet. BRIS-chatten har haft en arbetsgrupp med ansvariga BRIS-ombud från varje region. Gruppen har samordnats av IT-samordnaren. En projektansökan för fortsatt utveckling av BRIS-chatten lämnades in till Allmänna Arvsfonden i slutet av året. Mycket arbete inom den operativa enheten har lagts på att, på olika sätt, sammanställa alla BRIS kontakter med barn och unga och vuxna i vår stödverksamhet. Detta underlag har sedan använts till BRIS-rapporten barn och unga, BRIS-rapporten vuxna samt andra fördjupningar, artiklar, BRIS-tidningen mm. De årliga BRIS-rapporterna beskriver verksamheten som bedrivits under året. Alla rapporter beskrivs utförligt under opinion Verksamhetsberättelse

8 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten Målet för 2008 var att öka tillgängligheten. Under året hade BRIS sammanlagt 3 procent fler stödjande kontakter än året innan. Det var väldigt olika förändringar i respektive kanal i BHT ökade antalet stödjande samtal med 13 procent medan BM minskade i antal stödjande kontakter med 18 procent. I och med att BRIS Forum på hemsidan gjordes mer tillgängligt ökade användningen av denna verksamhet radikalt under Till exempel ökade antalet inlägg på Diskussionsforum med över 80 procent. Under 2008 gjordes försök att ringa BHT, vilket är 27 procent fler än För BM är tiden för barnens väntan på svar en god siffra på tillgänglighet. Under 2006 och 2007 fick barnen i genomsnitt vänta ca 90 timmar på svar. Under 2008 var denna väntan i genomsnitt 57 timmar. Av alla kontakter BRIS hade med barn under år 2008 har andelen stödjande kontakter ökat radikalt. År 2007 var 21 procent av alla kontakter stödjande, år 2008 var det uppe i 27 procent. Under 2008 introducerade vi BRIS-chatten som försöksverksamhet. Det innebär att vi är tillgängliga för barnen på ytterligare en arena, en arena som barnen själva väldigt tydligt frågat efter och i detta inledningsskede uppskattat stort. Under hösten var BRIS-chatten öppen etttre pass i veckan, klockan Det var under öppettiderna i stort sett alltid barn i kö. Alla regioner har aktivt deltagit i detta arbete. Under året har en nationell utbildning för jourare i BVT genomförts. Det för att utbildade jourare kan komplettera anställd personal. Ett utbildningsmaterial har också tagits fram i samband med detta. Pojkars situation har särskilt lyfts BRIS har under 2008 försökt nå ut mer till pojkar. En liten ökning av andelen pojkar i barnkontakter kunde mätas från 21 procent 2007 till 23 procent I Barnens Hjälptelefon var andelen pojkar mycket större än i de två webbaserade verksamheterna BRIS-mejlen och BRIS-chatten. BRIS deltog vid Dream Hack, en LAN(Local Area Network)-festival som besöktes av ungdomar där 80 procent är killar och 20 procent tjejer. Under året diskuterades hur BRIS kan nå ut mer till pojkar. Ett förslag var att BRIS utbildar idrottsledare som kan ge ett bättre stöd då en stor del pojkar i Sverige utövar idrott. En projektansökan för ett idrottsprojekt gjordes. Konferens för jourarrepresentanter Jourarna på regionerna är en mycket viktig och stor del av BRIS operativa verksamhet. Regionerna har jourrepresentanter adjungerade vid regionstyrelsernas sammanträde. Deras roll är att utifrån ett jourarperspektiv påtala behov i verksamheten och vara en länk mellan regionstyrelsen och jourarkåren. De deltar också i samtal kring organisationens utveckling och framtidsplaner. En konferens för jourarrepresentanterna med övernattning har genomförts av enhetschefen för Stödverksamheten. Förbundsordförande Ingela Thalén var med en av dagarna. Utvärdering av stödverksamheten Ett samarbete har under året inletts med Tema Barn, Linköpings Universitet. De bidrog till utvärderingen av BRIS-chattens försöksperiod. En större utvärdering av BRIS stödverksamheter, främst med avseende på hur barn och ungdomar uppfattar och värderar den har diskuterats med Tema Barn. Under 2009 kommer Tema Barn att göra en projektplan och hjälpa BRIS med ansökan om finansiering för denna utvärdering. Dokumentation Under året har ett helt nytt dokumentationssystem införts för alla våra kontakter med barn och vuxna. Systemet ger genom ett särskilt verktyg möjligheter att fördjupa frågor i dokumentationen. Verktyget har prövats under hösten och dessa fördjupningar hamnade i första hand som material till BRIS-rapporten. Från 2009 är tanken att dessa fördjupningar ska ge förbättrat underlag till BRIS tidning och rapporter, samt i princip varje fördjupning även generera någon form av sammanställning för BRIS-internt. Barnrättsfrågor Studien kring barnrättsbyrån blev klar under året. Den operativa enheten arbetar vidare med att se vilka erfarenheter ifrån studien som är lämpliga för BRIS att arbeta vidare med. En jurist, som också är jourare i Mitt, har fått pengar och genomfört en studie. Studien handlade om samla barn- och ungdomsanpassad information om barns rättigheter, lagar och barnkonventionen på en egen sajt. Ett projekt i Syd har arbetat med barnets bästa i den svenska asylprocessen, Från ord till handling. Alla dessa arbeten ligger till grund för att arbeta vidare med barnrättsfrågor Verksamhetsberättelse 8

9 Psykisk misshandel Under hösten 2008 gjordes en uppmärksammad och uppskattad studie kring psykisk misshandel. Det har genomförts seminarium i Göteborg och Stockholm med många deltagare. BRIS generalsekreterare, Göran Harnesk, fick också tid att lämna över den till Göran Hägglund. Nya europeiska telefonnummer Europeiska kommissionen har under 2007 fattat beslut om att den internationella 116-serien ska införas i medlemsländerna i syfte att användas för Europaharmoniserade tjänster av samhälleligt värde. BRIS ansökte 2008 om numret för tjänsten telefonjour för hjälpsökande barn och fick det tilldelat av Post & Telestyrelsen. Numret ska lanseras och marknadsföras under 2009, inledningsvis parallellt med det nuvarande numret till Barnens Hjälptelefon. Internationellt arbete BRIS har under året fortsatt sitt utbyte med systerorganisationer i Europa och övriga världen främst genom den internationella samarbetsorganisationen CHI (Child Helpline International). Vid CHI s internationella konferens i Amman, Jordanien, i november utsågs BRIS internationelle sekreterare till Europas representant i CHI s styrelse. Vuxensajten om barn Regeringen gav under 2008 BRIS i uppdrag att starta en Vuxensajt om barn, detta som ett utökat föräldrastöd. Det kommer att bli ett projekt med början jan Barngrupper, stödhelger Under 2008 lämnades en projektansökan in till Allmänna Arvsfonden för att starta stödhelger för familjer som drabbats av en förlust och att utarbeta en modell för bemötande av familjer i sorg. Organisationerna BRIS, Rädda Barnen och Röda Korset ska vidareutveckla modellen stödhelger för familjer i sorg. Projektet är en vidareutveckling av modellen stödhelger som organisationerna genomförde efter Tsunamin Modellen skall dokumenteras i en bok/skrift. BRIS fick projektansökan beviljad och projektet kommer att pågå under 3 år, Det unga internet Medierådet och BRIS fick medel från EU för att samarbeta i projektet Det unga internet under För BRIS del innebar det att under 2008 tillhandahålla och marknadsföra våra stödverksamheter för barn och ungdomar, som tillgängliga även för frågor på detta område. BRIS utbildade både jourare och personal inom detta område under året, bl a genom en utbildning av Medierådet för samtliga BRIS-ombud. I samarbetet ingick också att göra en fördjupad studie av barnkontakter inom det IT-relaterade området, se mer kring rapporter under opinion. BRIS remisser under 2008 BRIS har under året svarat på följande remisser: * SOU 2007:34 Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas * SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad * SOU 2007:54 Barnet i fokus en skärpt lagstiftning mot barnpornografibrott * SOU 2007:82 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten * S2006/9394/HS PM Information, råd och stöd till barn med föräldrar som har en psykisk störning eller en allvarlig fysisk sjukdom * Regeringens förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området Verksamhetsberättelse

10 ADRESSUPPDATERING Vid definitiv avflyttning sänds försändelsen vidare till den nya adressen. Över tjugoentusen dokumenterade samtal och mejl ligger till grund för Rapportkortet med nya adressen sänds till BRIS-rapporten Till Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen vänder Postkontoret Stockholm sig barn och ungdomar när de behöver kontakt med en närvarande och engagerad vuxen om problem och tankar utifrån deras liv. Det rör sig om allt från problem med kompisar och olycklig kärlek, till sexuella övergrepp och misshandel. Inga problem är för stora eller för små för BRIS och kontakterna med barnen och ungdomarna sker alltid på barnens och ungdomarnas villkor och utifrån deras behov. Alla kontakter med barnen dokumenteras på ett skyddat sätt. Ur det materialet har vi lyft fram olika teman som: * Familjekonflikter, med underteman missbruk och skilsmässa * Emotionell omsorgssvikt och psykisk misshandel * Skolan * Mobbning * Den virtuella vardagen internet I årets BRIS-rapport intervjuas BRIS-medarbetare som djupläst dokumentationen samt externa forskare och praktiker som i sitt yrkesutövande möter Barnens Hjälptelefon barn med liknande svårigheter. Barnens berättelser bekräftas av de externa experterna de visar att barn och BRIS-mejlen ungdomar har en fantastisk kapacitet, men att alltför många saknar närvarande och stödjande vuxna BRIS vuxentelefon om barn i sina liv Medlemskap och gåva Pg BRIS Karlavägen Stockholm Tack till 08 Opinion bris ser det som en viktig uppgift att tolka och förmedla den bild barn och ungdomar har av sin situation i Sverige idag. Detta ska beskrivas i den kommunikation som förs med allmänhet och beslutsfattare. I denna kommunikation ska det ges förslag på åtgärder och insatser från samhällets sida utifrån barnens perspektiv och behov. Genom att driva opinionsfrågor som tydligt grundar sig på den information som kommer från barn/ungdomar vill BRIS ta ansvar för barns och ungas röster. Konkret kan det handla om; att fortsatt bistå myndigheter och andra med material från BRIS stödverksamhet. Debattartiklar, materialproduktion, bokutgivningar, webbenkäter, utåtriktade aktiviteter och uppvaktningar hos myndigheter och departement kommer att fortsatt vara en viktig del i BRIS opinionsarbete. I arbetet ingår att synliggöra för beslutsfattare och allmänhet det stöd som BRIS stödverksamhet ger till barn och unga, samt vuxna. Målet är att skapa kunskap och förståelse för den stödverksamhet BRIS bedriver och vikten av den för de som söker hjälp, samt en förståelse för BRIS behov av finansiering. Syftet är att ge synergieffekter vad gäller arbetet med insamling och sponsring. BRIS har, sedan länge, ett samarbete med riksdagens tvärpolitiska barngrupp och det samarbetet fortsatte under år 2008 med bland annat informations- och kunskapsutbyten via möten. BRIS-rapporterna BRIS-rapporterna är de viktigaste dokumenten som presenteras av BRIS. En rapport redovisar samtliga stödkontakter med barn och ungdomar under föregående år och en redovisar samtliga stödkontakter med vuxna. Materialet är grunden för det opinionsarbete som kommer att ske under året. Materialet i rapporterna är fram taget efter etisk prövning och alla citat som används i BRISrapporterna är avidentifierade. BRIS- rapporten 2008 om barn och ungdomsverksamheten skickades till alla riksdagsledamöter och kommunalrådsordförande i Sverige samt till BRIS medlemmar och BRIS-tidningens prenumeranter. Under år 2008 producerade BRIS tre rapporter förutom BRIS-rapporten De rapporterna är BRIS-rapporten 2008 BRIS Vuxentelefon om barn och Barnen, BRIS och it, vilken är en del av EU-projektet Det unga internet som Medierådet driver i samarbete med BRIS och som också finansierar rapporten. Dessutom lanserades i oktober 2008 rapporten Kan man bli sjuk av ord? om det osynliga våldet mot själen, en djupstudie av BRIS kontakter med barn och unga om psykisk misshandel. Rapporten lanserades både i Göteborg och i Stockholm. BRIS-tidningen Tidningen ska fungera som ett påverkansverktyg som skapar eko i debatterna kring barnrättsliga frågor samt fungera som en termometer i aktuella ämnen. BRIS-tidningen ska också fungera som ett verktyg för professionella som arbetar med barn och unga. Läsarna får genom barns och ungdomars egna röster en större kunskap om barns situation i Sverige idag samt barns och ungas behov av vuxenvärlden och samhället. Barnens ord kompletteras med forskning inom de områden som tas upp i tidningen samt extern expertis. Varje nummer bygger på ett speciellt tema som hämtas från BRIS stödverksamhet. Under år 2008 var BRIS-tidningens teman; familjekonflikter, BRIS-rapporten 2008, BRIS Vuxentelefon om barn, pojkarna samt barn och Internet. BRIS-rapporten BRIS- tidningen rapporten Familjekonflikter Emotionell omsorgssvikt och psykisk misshandel Virtuell vardag internet BRIS-rapport BRIS Vuxentelefon om barn #1/2008 rapport BRIS- BRIS Vuxentelefon om barn Skilsmässor Föräldrarollen Förebyggande verksamhet Myndighetsproblem Bemötande Far- och morföräldrar tidningen 2008 #3/2008 Barnen, Bris och it Om bris som en aktör på internet samt om ungas kontakter med bris om internet, datorer och mobiltelefoner 2009 #1/ Verksamhetsberättelse 10

11 Kommunikation och Marknad under 2008 har bris samlat insatserna kring kommunikation och marknad med utgångspunkt från verksamhetens kärnvärden; barnperspektiv och vuxengaranti. Dessa har genomsyrat kommunikationen vare sig det handlat om företagssamarbeten eller kampanjer för privatpersoner. Ett barnperspektiv innebär att se alla barn som individer utifrån den vardag och det sammanhang de själva lever i, och varje beslut som fattas kring barnet har fokus på konsekvenserna för den enskilda individen barnet. Vuxengaranti handlar om barns ovillkorliga rätt till stöd och omsorg från vuxna. BRIS är helt beroende av ekonomiska medel från medlemmar, privatpersoner, samarbetspartners och sponsorer för att säkerställa och långsiktigt garantera verksamheten. Det finansiella behovet är fortfarande stort. Medlemmar Beslutet att sänka medlemsavgiften från verksamhetsåret 2008 har inte haft önskad effekt. Året startade med medlemmar och slutade med I början av året personnummersattes registret som följdes av en grundlig analys av medlemmarnas profil. I samband med BRIS-rapporten gjordes ett första försök till vetenskaplig medlemsrekrytering med analysen som grund för urvalet. Utskicket gick ut till stycken utvalda personer med ett resultat på 316 nya medlemmar till en kostnad om 1129 kronor per ny medlem. Därefter har BRIS använt sig av mindre kostsamma sätt att rekrytera medlemmar, exempelvis skickat en bilaga till Tele2 s 1,2 miljoner fakturakunder vilket resulterade i 520 nya medlemmar. Det har även gjorts aktiviteter som driver trafik till BRIS. se och möjligheten att bli medlem och/eller ge bort medlemskap. Medlemmarna får, förutom BRIS-rapporten, fem Nyhetsbrev under året. Medlemsrekrytering I alla sammanhang där BRIS inom regionen förmedlar kunskap om BRIS verksamhet och FN:s konvention om barnets rättigheter arbetar vi med medlemsrekrytering. Samarbetspartners och sponsring BRIS ser på sponsring som en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Företagen går antingen in som huvudsponsor, sponsor eller i kampanjsamarbeten. I alla dessa relationer skrivs avtal som tydliggör engagemang och tidsperiod. Varje ny samarbetspartner övervägs noggrant. Genom att koppla ihop aktiviteter och samordna marknadsföring och kampanjer med BRIS samarbetspartners, kommer båda parters mål kring igenkänning och varumärkesbyggande att uppnås. Stödet till BRIS kan se ut på olika sätt: ett långsiktigt samarbete, försäljning av en produkt där viss del av intäkten går till BRIS, penninggåva eller ett evenemang till förmån för BRIS. Spontana gåvor skänker företag på eget initiativ, till stor del inför julen. a good t-shirt Försäljning av t-shirts till förmån för BRIS. Företaget arbetar med såväl volontära medarbetare som designers, och vill väcka tankar kring de frågor medverkande organisationer arbetar kring. Backemarks Företaget, tidigare Kort & Bilder, har även 2008 genom återförsäljare inom dagligvaruhandel och kontorsfackhandel sålt julkort till förmån för BRIS Verksamhetsberättelse

12 Bokia Nästan 100 butiker runtom i Sverige, och på webben, stöder BRIS med ett årligt belopp för rättten att i sin marknadsföring på plastpåsar skriva Bokia stöder BRIS. Corporate Express I katalogen Skola&förskola 2008 säljer och marknadsför Corporate Express samarbetet med BRIS vilket innebär att 5 öre per sålt häfte ur Svan-serien går direkt till BRIS. På baksidan av häftena ligger information om hur barnen kommer i kontakt med BRIS. E-konst Sedan 1995 har företaget E-konst sålt litografier och reproduktioner till företag och konstföreningar till förmån för BRIS. Föreningsstödet Activema Föreningsstödet har under 14 år sålt Stödpaket till förmån för BRIS. Ett stort antal, främst mindre företag, köper troget stödpaket på olika nivåer där mellan 50 och 90 procent av intäkterna tillfaller BRIS samtidigt som företagen får information om vår verksamhet. HP Hewlett Packard tillhandahöll för sjätte året i rad ett stort antal datorer och annan teknisk utrustning för att underhålla och utveckla vår stödverksamhet. Under hösten anordnade företaget ett event ett antal kända formgivare hade utformat datorer och datortillbehör som sedan auktionerades ut och alla intäkter gick till BRIS. JCDecaux Under året har BRIS tryckt upp affischer som legat i depå hos JCDecaux och vid platsbrist fått utrymme. De budskap som kommunicerats på stortavlor utomhus är Hoppa hage, Cykla omkring, Plocka smultron, Göra snöänglar, Sparka boll och Leka vattenkrig, alla med budskapet att dessa aktiviteter är Barnens Rätt I Samhället. IFK Norrköping Avtalet löper på tre år och syftet är att stärka IFK:s ungdomsverksamhet samtidigt som BRIS får fler och nya kontaktytor. KappAhl KappAhl och BRIS har i fyra år haft ett längre samarbetsavtal i syfte att bidra till BRIS arbete med att ge stöd och hjälp till utsatta barn. Under 2008 gavs en sagobok i Pixi-format ut där bokens intäkter oavkortat gått till BRIS. Oracle Under 2008 har BRIS tillsammans med Oracle utvecklat och implementerat ett nytt dokumentationssystem för samtliga stödverksamheter. Samarbetet innebar att Oracle sponsrade BRIS med alla initiala licenskostnader till ett värde av ca en miljon kronor, samt med rabatterade konsulttjänster. Ett engagerat utvecklingsarbete gav BRIS ett kompetent verktyg för såväl kontinuerlig och fördjupad dokumentation som analys av alla kontakter. PostkodLotteriet Det största enskilda ekonomiska tillskottet får BRIS som förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet och det betyder mycket för vår möjlighet att långsiktigt säkra och utveckla vår stödverksamhet. PostkodLotteriet genererar pengar till flera av Sveriges viktigaste rätts- och välgörenhetsorganisationer. Lotteriets långsiktiga målsättning är att bidra till att människors och djurs miljöoch livsvillkor förbättras. Provito/Mumin dusch och schampo Produkten uppfyller världens hårdaste krav på miljön och är märkt med Bra Miljöval. Provito ger ett bidrag om 50 öre per flaska till BRIS. Reebok Svenska Reebok har valt att engagera sig i BRIS genom ett kampanjsamarbete för sportskor. Genom att köpa Reebok BRIS Collection går 5 procent av priset till BRIS. RT Information RT Information stöder BRIS sedan 1990 genom försäljning av jul- och sommarkort till företag. RUSTA För varje såld plastkasse går 25 öre till BRIS. På kassen finns information om hur barn kan nå BRIS. Rusta är ett svenskt företag som verkar på den svenska marknaden som därför valt att stödja en rikstäckande, svensk organisation som BRIS. Svanströms Svanströms firade sitt 150-årsjubileum, 2007, med att ingå ett sponsoravtal med BRIS. Företaget fortsätter nu att ge BRIS ett ekonomiskt bidrag Synoptik Synoptik har valt att koppla sitt engagemang till glasögon för barn. För varje sålt par ger Synoptik 75 kronor till BRIS Verksamhetsberättelse 12

13 Tele2 Samarbetet startade Tele 2 lämnar ett ekonomiskt bidrag till BRIS verksamhet och stöttar oss med infrastruktur för Barnens Hjälptelefon. Tele2 är också rådgivare när det gäller nya tjänster som ska förenkla för unga människor att komma i kontakt med organisationen. The Body Shop Försäljning av produkter under kampanjen Help Stop Violence in Home där överskottet gick till BRIS. Mot slutet av året genomförde man även en runda upp -kampanj till förmån för vår verksamhet. Information Idolkortskampanjen För elfte året genomfördes idolkortskampanjen med syfte att sprida information om BRIS. Mottagare är landets alla sjätteklassare och idolkort och affischer skickades ut. Dessutom gick informationsbrev ut till klassföreståndarna och till landets alla skolsköterskor. Medverkande på idolkorten var Emma Gren, Zlatan Ibrahimovic, Charlotte Kalla, Mustafa Mohamed, Robyn, Ola Svensson och Adam Tensta. Lektionsunderlag för lärare togs fram kring ämnena bråk, ensamhet, kärlek och mobbning och lanserades på BRIS.se i samband med kampanjen. Gymnasiekalendern BRIS fanns med i Gymnasiekalendern med en helsidesannons. Gymnasiekalendern distribueras gratis till gymnasieelever. Vi finns till för dig upp till 18 år var budskapet samt att informera om BRIS kontaktvägar. Piraja BRIS har vid ett par tillfällen under året annonserat i tidningen Piraja som vänder sig till elever i högstadiet och gymnasiet. Helsidesannonser med information om Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen på temat BRIS finns till för dig upp till 18 år. KollegieBlocket Genom KollegieBlocket som distribueras gratis till landets niondeklassare har BRIS informerat om Barnens Hjälptelefon och BRIS kontaktvägar via BRIS.se. Peace&Love Peace & Love är en popfestival som arrangeras i Borlänge sedan Festivalen är en av Sveriges största och i år medverkade BRIS genom annonsering/budskap på stortavlor. Att skapa en levande mötesplats som präglas av positiva värden och eftertanke oavsett ålder, kultur eller nationalitet är visionen för festivalen. Citat från Glädjekällan på BRIS.se som fanns med på stortavlor: När jag sjunger spritter det i hela mig. Varje fiber i kroppen brinner! Någon du känner ler vid blotta tanken av att du finns vid liv Jag behöver dig mer än jag älskar dig. Och jag älskar dig så himla mycket. Skratta mer, skoja mer, ta chanser, ta risker, ge och ta, ta för dig. BRIS.se Sköt om dig sötnos! Glöm inte! Du är värdefull. Hemsidan är BRIS största kommunikationskanal med unika besökare. Sidan byggdes om våren 2007 och lanserades i dess nya tappning i juni samma år. BRIS.se har genomgått en del justeringar under året, men ramverket har behållits. Vid ombyggnationen fokuserades på en mer modern och lättillgänglig utformning och design, samt att tydligare separera webbsidans olika målgrupper, barn/ unga respektive företag/gåvogivare. Informationsinnehåll följer ovanstående indelning. Hemsidans huvudsakliga målgrupp är barn och unga, och sidan är ingång till såväl BRISmejlen och BRIS-chatten som BRIS olika forum. Mejlen och chatten är närmare beskrivna under stödverksamheten. Under året har Röda Sidorna integrerats i BRIS.se. Röda Sidorna är ett samarbete med World Childhood Foundation som löpt under en femårsperiod. Röda Sidorna omarbetades under året och relanserades i mars som, en i huvudsak, sökmotor för barn och unga. De insamlingskampanjer som bedrivits under året har synkroniserats digitalt års ombyggnation har inte visats i förändrat antal besökare, men däremot i nästan tre gånger så många sidvisningar, vilket visar att respektive besökare vistas längre på sidan och tar större del av innehållet Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 04 Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 Innehåll 1. Inledning...5 2004 2. Stödverksamheten...6 3. Barns rätt...8 4. Kunskap, utbildning och information...9 5. Kommunikation marknadsföring...11

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset

OSBY. Socialnamndens allmant beredande utskott KOMMUN. Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30. Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-05-22 Socialnamndens allmant beredande utskott Tid: tisdag den 3 juni 2014 klockan 08:30 Plats: sammantradesrum 1, kommunhuset Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

BRIS Vuxentelefon. om barn 0200-230 230. www.bris.se 077-150 50 50. Pg 90 15 04-1

BRIS Vuxentelefon. om barn 0200-230 230. www.bris.se 077-150 50 50. Pg 90 15 04-1 Barnens Hjälptelefon 0200-230 230 BRIS-mejlen BRIS-chatten BRIS Forum www.bris.se BRIS Vuxentelefon om barn 077-150 50 50 Medlemskap och gåva Pg 90 15 04-1 BRIS Vuxentelefon om barn 2009 BRIS Karlavägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14

Innehåll. Operation Smile Sveriges organisation Styrelsens arbete 14 Personal 14 ÅRSRAPPORT 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse Operation Smile 3 Etableringen i Sverige 3 Programarbete 6-7 Uppdraget i Addis Abeba 8 Uppdraget i Jimma 9 Uppdraget i Lima 10 En medicinsk volontär berättar

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Verksamhetsberättelse. årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förord...3 Året som gått...4 Råd och stöd...6 LSS-verksamhet... 11 Gymnasieskolan Futurum... 12 Opinion, information och samverkan....

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 74 Val av justerare Marlene Haara 75 Ansökan om

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer