Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

2 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen Stockholm Tel: Fax: E-post: BRIS region Nord Kungsgatan Umeå Tel: Fax: E-post: BRIS region Väst Hvitfeldtsgatan Göteborg Tel: Fax: E-post: BRIS region Mitt Karlavägen Stockholm Tel: Fax: E-post: BRIS region Syd Östra Rönneholmsvägen Malmö Tel: Fax: E-post: BRIS Barnens Rätt I Samhället är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och ungdomar som far illa. BRIS är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen. BRIS fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de principer som slagits fast i FN:s barnkonvention ska tillämpas fullt ut. BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. BRIS tar även emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om egna eller andras barn. BRIS bildades år 1971 och är organiserat i ett riksförbund med fem regionala kanslier. Kanslierna finns i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå. BRIS verksamhet bygger på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. BRIS har sammanlagt mer än 500 frivilliga medarbetare som bemannar Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. De frivilliga medarbetarna rekryteras, utbildas och handleds av anställd BRIS-personal. BRIS Vuxentelefon om barn, bemannas vanligtvis av anställda BRIS-ombud och kostar som ett vanligt samtal. BRIS region Öst Korsgatan 2, Hus E Norrköping Postadress Norrköping Tel: Fax: E-post: Barnens Hjälptelefon för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl Lördag, söndag och helgdag: kl BRIS Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl BRIS-mejlen BRIS-mejlen ger personligt svar inom några dagar. På Diskussionforum som också finns på BRIS.se kan barn och ungdomar kommunicera med varandra med översyn av en vuxen moderator. BRIS-chatten På BRIS-chatten kan barn och unga chatta anonymt med en vuxen på BRIS 2008 Verksamhetsberättelse 2

3 innehåll 08 7 År 2008 inleddes med den största organisations förändringen i BRIS historia. Detta har under året krävt extra resurser och engagemang Verksamhetsåret 2008 Den operativa verksamheten 7 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten Opinion 10 Kommunikation och Marknad 11 Medlemmar 11 Samarbets par tners och sponsring 11 Information 13 BRIS.se 13 Insamlingskampanjer och event 14 Verksamhetsberättelser regionvis 15 BRIS Mitt 15 BRIS Nord 16 BRIS Syd 16 BRIS Väst 17 BRIS Öst Årsredovisning 2008 Förvaltningsberättelse 19 Koncernens resultaträkning 21 Koncernens balansräkning 22 Moderförbundets resultaträkning 23 Moderförbundets balansräkning 24 Noter 26 Revisionsberättelse 32 tel PG Ad Kristina Schollin-Borg Foto Lena Granfeldt, Fredrik Nyman och Ulf Huett Illustrationer Lovisa Burfitt, Lena Sjöberg/Söderberg Agentur Tryck Grafiska Punkten, Växjö Verksamhetsberättelse

4 Verksamhetså

5 ret 2008 År 2008 inleddes med den största organisationsförändringen i BRIS historia. Fem regionföreningar och riksförbundet samman fördes i en juridisk och ekonomisk enhet. Detta har under året krävt extra resurser och engagemang. målet för bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Utifrån detta har BRIS fortsatt prioritera arbetet med att bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. Förutsättningar för BRIS arbete 2008 fick helt andra och unika förutsättningar tack vare samarbetet med PostkodLotteriet. Det stora ekonomiska tillskott som organisationen har fått har gjort det möjligt att arbeta på ett betydligt bredare fält än tidigare. Allt fortfarande utifrån ett starkt barnperspektiv. BRIS har sett det som självklart att fortsätta erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till stöd i form av talad eller skriftlig dialog. Formerna har präglats av anonymitet, hög kvalitet och tillgänglighet. Vår stödverksamhet har tydliggjorts genom samordningen av verksamheten i de fem regionernas arbete. Verksamheten har också kompletterats med fler kommunikationsvägar, bland annat har en chatt-funktion provats med lyckat resultat. En konferens för förbunds- och regionstyrelser genomfördes i maj månad. Vi vill tacka alla, ideella i våra styrelser och jourverksamhet, anställda medarbetare, volontärer, samarbetspartners och gåvogivare, som bidragit till att 2008 kan ses som ett mycket lyckat verksamhetsår. BRIS prioriterade mål har varit: Utåtriktad verksamhet (Utåtriktat opinions- och kunskapsbildande arbete) Ökad tillgänglighet i den operativa verksamheten Utveckla former för att kunna erbjuda barn stöd och rådgivning. Ingela Thalén Förbundsordförande Göran Harnesk Generalsekreterare Verksamhetsberättelse

6 2008 Verksamhetsberättelse 6

7 Den operativa verksamheten BRIS stödverksamheter består av Barnens Hjälptelefon (BHT), BRIS-mejlen (BM), BRIS Forum (BF) samt BRIS Vuxentelefon om barn (BVT). Förbundet BRIS har det nationella samordningsansvaret för hela stödverksamheten som i sin tur bedrivs ute på fem regioner i landet enligt specifikt uppdrag. respektive region ansvarar olika dagar enligt fastställt schema och BRIS-ombud sköter arbetet med de olika stödverksamheterna. Arbetet innefattar bland annat rekrytering, utbildning och stöd/handledning för de ideella medarbetarna på regionen. Uppdragsarbete, dokumentation, bemanning av BVT, jourarvård i form av information, enskilda samtal, fortbildning med mera, samt utvecklingsarbete i samarbete mellan regionerna. BRIS-ombuden erhåller kontinuerlig handledning av extern konsult. Samordningen av stödverksamheterna har skett genom regelbundna telefonmöten med olika arbetsgrupper; en grupp för BHT, en för BVT, en grupp för BM och BF. Varje grupp har därutöver haft gemensamma planeringsdagar. Grupperna består av ett ansvarigt BRIS-ombud från varje region och leds av samordnaren för stödverksamheten. BHT har haft öppet varje vardag samt helger Under sommarveckorna har telefonen bemannats mån-fre Under dessa veckor samt alla storhelger fördelas ansvaret för alla stödverksamheter mellan regionerna. Julafton, nyårsafton och nyårsdagen stängt. Regionerna svarar på barn och ungdomars mejl samt hanterar inlägg på BF varje vardag (dubbel bemanning mån-tis). BVT bemannas varje vardag 10-13, till största delen av BRIS-ombud men också av speciellt utbildade ideella jourare. Under året har en ny administrativ organisation av stödverksamheten utvecklats på förbundskansliet. En enhet har bildats under våren 2008 som heter den operativa enheten. I den operativa enheten ingår en enhetschef för stödverksamheten, en biträdande enhetschef/samordnare för stödverksamheten, en utredare, en barnrättsjurist, en IT-samordnare, en internationell sekreterare samt en projektsamordnare. Tack vare pengar från PostkodLotteriet kunde BRIS-chatten starta som en försöksverksamhet under första halvåret Försöksperioden utvärderades med bl a resurser från Tema Barn, Linköpings universitet. BRIS-chatten har haft en arbetsgrupp med ansvariga BRIS-ombud från varje region. Gruppen har samordnats av IT-samordnaren. En projektansökan för fortsatt utveckling av BRIS-chatten lämnades in till Allmänna Arvsfonden i slutet av året. Mycket arbete inom den operativa enheten har lagts på att, på olika sätt, sammanställa alla BRIS kontakter med barn och unga och vuxna i vår stödverksamhet. Detta underlag har sedan använts till BRIS-rapporten barn och unga, BRIS-rapporten vuxna samt andra fördjupningar, artiklar, BRIS-tidningen mm. De årliga BRIS-rapporterna beskriver verksamheten som bedrivits under året. Alla rapporter beskrivs utförligt under opinion Verksamhetsberättelse

8 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten Målet för 2008 var att öka tillgängligheten. Under året hade BRIS sammanlagt 3 procent fler stödjande kontakter än året innan. Det var väldigt olika förändringar i respektive kanal i BHT ökade antalet stödjande samtal med 13 procent medan BM minskade i antal stödjande kontakter med 18 procent. I och med att BRIS Forum på hemsidan gjordes mer tillgängligt ökade användningen av denna verksamhet radikalt under Till exempel ökade antalet inlägg på Diskussionsforum med över 80 procent. Under 2008 gjordes försök att ringa BHT, vilket är 27 procent fler än För BM är tiden för barnens väntan på svar en god siffra på tillgänglighet. Under 2006 och 2007 fick barnen i genomsnitt vänta ca 90 timmar på svar. Under 2008 var denna väntan i genomsnitt 57 timmar. Av alla kontakter BRIS hade med barn under år 2008 har andelen stödjande kontakter ökat radikalt. År 2007 var 21 procent av alla kontakter stödjande, år 2008 var det uppe i 27 procent. Under 2008 introducerade vi BRIS-chatten som försöksverksamhet. Det innebär att vi är tillgängliga för barnen på ytterligare en arena, en arena som barnen själva väldigt tydligt frågat efter och i detta inledningsskede uppskattat stort. Under hösten var BRIS-chatten öppen etttre pass i veckan, klockan Det var under öppettiderna i stort sett alltid barn i kö. Alla regioner har aktivt deltagit i detta arbete. Under året har en nationell utbildning för jourare i BVT genomförts. Det för att utbildade jourare kan komplettera anställd personal. Ett utbildningsmaterial har också tagits fram i samband med detta. Pojkars situation har särskilt lyfts BRIS har under 2008 försökt nå ut mer till pojkar. En liten ökning av andelen pojkar i barnkontakter kunde mätas från 21 procent 2007 till 23 procent I Barnens Hjälptelefon var andelen pojkar mycket större än i de två webbaserade verksamheterna BRIS-mejlen och BRIS-chatten. BRIS deltog vid Dream Hack, en LAN(Local Area Network)-festival som besöktes av ungdomar där 80 procent är killar och 20 procent tjejer. Under året diskuterades hur BRIS kan nå ut mer till pojkar. Ett förslag var att BRIS utbildar idrottsledare som kan ge ett bättre stöd då en stor del pojkar i Sverige utövar idrott. En projektansökan för ett idrottsprojekt gjordes. Konferens för jourarrepresentanter Jourarna på regionerna är en mycket viktig och stor del av BRIS operativa verksamhet. Regionerna har jourrepresentanter adjungerade vid regionstyrelsernas sammanträde. Deras roll är att utifrån ett jourarperspektiv påtala behov i verksamheten och vara en länk mellan regionstyrelsen och jourarkåren. De deltar också i samtal kring organisationens utveckling och framtidsplaner. En konferens för jourarrepresentanterna med övernattning har genomförts av enhetschefen för Stödverksamheten. Förbundsordförande Ingela Thalén var med en av dagarna. Utvärdering av stödverksamheten Ett samarbete har under året inletts med Tema Barn, Linköpings Universitet. De bidrog till utvärderingen av BRIS-chattens försöksperiod. En större utvärdering av BRIS stödverksamheter, främst med avseende på hur barn och ungdomar uppfattar och värderar den har diskuterats med Tema Barn. Under 2009 kommer Tema Barn att göra en projektplan och hjälpa BRIS med ansökan om finansiering för denna utvärdering. Dokumentation Under året har ett helt nytt dokumentationssystem införts för alla våra kontakter med barn och vuxna. Systemet ger genom ett särskilt verktyg möjligheter att fördjupa frågor i dokumentationen. Verktyget har prövats under hösten och dessa fördjupningar hamnade i första hand som material till BRIS-rapporten. Från 2009 är tanken att dessa fördjupningar ska ge förbättrat underlag till BRIS tidning och rapporter, samt i princip varje fördjupning även generera någon form av sammanställning för BRIS-internt. Barnrättsfrågor Studien kring barnrättsbyrån blev klar under året. Den operativa enheten arbetar vidare med att se vilka erfarenheter ifrån studien som är lämpliga för BRIS att arbeta vidare med. En jurist, som också är jourare i Mitt, har fått pengar och genomfört en studie. Studien handlade om samla barn- och ungdomsanpassad information om barns rättigheter, lagar och barnkonventionen på en egen sajt. Ett projekt i Syd har arbetat med barnets bästa i den svenska asylprocessen, Från ord till handling. Alla dessa arbeten ligger till grund för att arbeta vidare med barnrättsfrågor Verksamhetsberättelse 8

9 Psykisk misshandel Under hösten 2008 gjordes en uppmärksammad och uppskattad studie kring psykisk misshandel. Det har genomförts seminarium i Göteborg och Stockholm med många deltagare. BRIS generalsekreterare, Göran Harnesk, fick också tid att lämna över den till Göran Hägglund. Nya europeiska telefonnummer Europeiska kommissionen har under 2007 fattat beslut om att den internationella 116-serien ska införas i medlemsländerna i syfte att användas för Europaharmoniserade tjänster av samhälleligt värde. BRIS ansökte 2008 om numret för tjänsten telefonjour för hjälpsökande barn och fick det tilldelat av Post & Telestyrelsen. Numret ska lanseras och marknadsföras under 2009, inledningsvis parallellt med det nuvarande numret till Barnens Hjälptelefon. Internationellt arbete BRIS har under året fortsatt sitt utbyte med systerorganisationer i Europa och övriga världen främst genom den internationella samarbetsorganisationen CHI (Child Helpline International). Vid CHI s internationella konferens i Amman, Jordanien, i november utsågs BRIS internationelle sekreterare till Europas representant i CHI s styrelse. Vuxensajten om barn Regeringen gav under 2008 BRIS i uppdrag att starta en Vuxensajt om barn, detta som ett utökat föräldrastöd. Det kommer att bli ett projekt med början jan Barngrupper, stödhelger Under 2008 lämnades en projektansökan in till Allmänna Arvsfonden för att starta stödhelger för familjer som drabbats av en förlust och att utarbeta en modell för bemötande av familjer i sorg. Organisationerna BRIS, Rädda Barnen och Röda Korset ska vidareutveckla modellen stödhelger för familjer i sorg. Projektet är en vidareutveckling av modellen stödhelger som organisationerna genomförde efter Tsunamin Modellen skall dokumenteras i en bok/skrift. BRIS fick projektansökan beviljad och projektet kommer att pågå under 3 år, Det unga internet Medierådet och BRIS fick medel från EU för att samarbeta i projektet Det unga internet under För BRIS del innebar det att under 2008 tillhandahålla och marknadsföra våra stödverksamheter för barn och ungdomar, som tillgängliga även för frågor på detta område. BRIS utbildade både jourare och personal inom detta område under året, bl a genom en utbildning av Medierådet för samtliga BRIS-ombud. I samarbetet ingick också att göra en fördjupad studie av barnkontakter inom det IT-relaterade området, se mer kring rapporter under opinion. BRIS remisser under 2008 BRIS har under året svarat på följande remisser: * SOU 2007:34 Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas * SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad * SOU 2007:54 Barnet i fokus en skärpt lagstiftning mot barnpornografibrott * SOU 2007:82 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten * S2006/9394/HS PM Information, råd och stöd till barn med föräldrar som har en psykisk störning eller en allvarlig fysisk sjukdom * Regeringens förslag till överenskommelse mellan regeringen och idéburna organisationer inom det sociala området Verksamhetsberättelse

10 ADRESSUPPDATERING Vid definitiv avflyttning sänds försändelsen vidare till den nya adressen. Över tjugoentusen dokumenterade samtal och mejl ligger till grund för Rapportkortet med nya adressen sänds till BRIS-rapporten Till Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen vänder Postkontoret Stockholm sig barn och ungdomar när de behöver kontakt med en närvarande och engagerad vuxen om problem och tankar utifrån deras liv. Det rör sig om allt från problem med kompisar och olycklig kärlek, till sexuella övergrepp och misshandel. Inga problem är för stora eller för små för BRIS och kontakterna med barnen och ungdomarna sker alltid på barnens och ungdomarnas villkor och utifrån deras behov. Alla kontakter med barnen dokumenteras på ett skyddat sätt. Ur det materialet har vi lyft fram olika teman som: * Familjekonflikter, med underteman missbruk och skilsmässa * Emotionell omsorgssvikt och psykisk misshandel * Skolan * Mobbning * Den virtuella vardagen internet I årets BRIS-rapport intervjuas BRIS-medarbetare som djupläst dokumentationen samt externa forskare och praktiker som i sitt yrkesutövande möter Barnens Hjälptelefon barn med liknande svårigheter. Barnens berättelser bekräftas av de externa experterna de visar att barn och BRIS-mejlen ungdomar har en fantastisk kapacitet, men att alltför många saknar närvarande och stödjande vuxna BRIS vuxentelefon om barn i sina liv Medlemskap och gåva Pg BRIS Karlavägen Stockholm Tack till 08 Opinion bris ser det som en viktig uppgift att tolka och förmedla den bild barn och ungdomar har av sin situation i Sverige idag. Detta ska beskrivas i den kommunikation som förs med allmänhet och beslutsfattare. I denna kommunikation ska det ges förslag på åtgärder och insatser från samhällets sida utifrån barnens perspektiv och behov. Genom att driva opinionsfrågor som tydligt grundar sig på den information som kommer från barn/ungdomar vill BRIS ta ansvar för barns och ungas röster. Konkret kan det handla om; att fortsatt bistå myndigheter och andra med material från BRIS stödverksamhet. Debattartiklar, materialproduktion, bokutgivningar, webbenkäter, utåtriktade aktiviteter och uppvaktningar hos myndigheter och departement kommer att fortsatt vara en viktig del i BRIS opinionsarbete. I arbetet ingår att synliggöra för beslutsfattare och allmänhet det stöd som BRIS stödverksamhet ger till barn och unga, samt vuxna. Målet är att skapa kunskap och förståelse för den stödverksamhet BRIS bedriver och vikten av den för de som söker hjälp, samt en förståelse för BRIS behov av finansiering. Syftet är att ge synergieffekter vad gäller arbetet med insamling och sponsring. BRIS har, sedan länge, ett samarbete med riksdagens tvärpolitiska barngrupp och det samarbetet fortsatte under år 2008 med bland annat informations- och kunskapsutbyten via möten. BRIS-rapporterna BRIS-rapporterna är de viktigaste dokumenten som presenteras av BRIS. En rapport redovisar samtliga stödkontakter med barn och ungdomar under föregående år och en redovisar samtliga stödkontakter med vuxna. Materialet är grunden för det opinionsarbete som kommer att ske under året. Materialet i rapporterna är fram taget efter etisk prövning och alla citat som används i BRISrapporterna är avidentifierade. BRIS- rapporten 2008 om barn och ungdomsverksamheten skickades till alla riksdagsledamöter och kommunalrådsordförande i Sverige samt till BRIS medlemmar och BRIS-tidningens prenumeranter. Under år 2008 producerade BRIS tre rapporter förutom BRIS-rapporten De rapporterna är BRIS-rapporten 2008 BRIS Vuxentelefon om barn och Barnen, BRIS och it, vilken är en del av EU-projektet Det unga internet som Medierådet driver i samarbete med BRIS och som också finansierar rapporten. Dessutom lanserades i oktober 2008 rapporten Kan man bli sjuk av ord? om det osynliga våldet mot själen, en djupstudie av BRIS kontakter med barn och unga om psykisk misshandel. Rapporten lanserades både i Göteborg och i Stockholm. BRIS-tidningen Tidningen ska fungera som ett påverkansverktyg som skapar eko i debatterna kring barnrättsliga frågor samt fungera som en termometer i aktuella ämnen. BRIS-tidningen ska också fungera som ett verktyg för professionella som arbetar med barn och unga. Läsarna får genom barns och ungdomars egna röster en större kunskap om barns situation i Sverige idag samt barns och ungas behov av vuxenvärlden och samhället. Barnens ord kompletteras med forskning inom de områden som tas upp i tidningen samt extern expertis. Varje nummer bygger på ett speciellt tema som hämtas från BRIS stödverksamhet. Under år 2008 var BRIS-tidningens teman; familjekonflikter, BRIS-rapporten 2008, BRIS Vuxentelefon om barn, pojkarna samt barn och Internet. BRIS-rapporten BRIS- tidningen rapporten Familjekonflikter Emotionell omsorgssvikt och psykisk misshandel Virtuell vardag internet BRIS-rapport BRIS Vuxentelefon om barn #1/2008 rapport BRIS- BRIS Vuxentelefon om barn Skilsmässor Föräldrarollen Förebyggande verksamhet Myndighetsproblem Bemötande Far- och morföräldrar tidningen 2008 #3/2008 Barnen, Bris och it Om bris som en aktör på internet samt om ungas kontakter med bris om internet, datorer och mobiltelefoner 2009 #1/ Verksamhetsberättelse 10

11 Kommunikation och Marknad under 2008 har bris samlat insatserna kring kommunikation och marknad med utgångspunkt från verksamhetens kärnvärden; barnperspektiv och vuxengaranti. Dessa har genomsyrat kommunikationen vare sig det handlat om företagssamarbeten eller kampanjer för privatpersoner. Ett barnperspektiv innebär att se alla barn som individer utifrån den vardag och det sammanhang de själva lever i, och varje beslut som fattas kring barnet har fokus på konsekvenserna för den enskilda individen barnet. Vuxengaranti handlar om barns ovillkorliga rätt till stöd och omsorg från vuxna. BRIS är helt beroende av ekonomiska medel från medlemmar, privatpersoner, samarbetspartners och sponsorer för att säkerställa och långsiktigt garantera verksamheten. Det finansiella behovet är fortfarande stort. Medlemmar Beslutet att sänka medlemsavgiften från verksamhetsåret 2008 har inte haft önskad effekt. Året startade med medlemmar och slutade med I början av året personnummersattes registret som följdes av en grundlig analys av medlemmarnas profil. I samband med BRIS-rapporten gjordes ett första försök till vetenskaplig medlemsrekrytering med analysen som grund för urvalet. Utskicket gick ut till stycken utvalda personer med ett resultat på 316 nya medlemmar till en kostnad om 1129 kronor per ny medlem. Därefter har BRIS använt sig av mindre kostsamma sätt att rekrytera medlemmar, exempelvis skickat en bilaga till Tele2 s 1,2 miljoner fakturakunder vilket resulterade i 520 nya medlemmar. Det har även gjorts aktiviteter som driver trafik till BRIS. se och möjligheten att bli medlem och/eller ge bort medlemskap. Medlemmarna får, förutom BRIS-rapporten, fem Nyhetsbrev under året. Medlemsrekrytering I alla sammanhang där BRIS inom regionen förmedlar kunskap om BRIS verksamhet och FN:s konvention om barnets rättigheter arbetar vi med medlemsrekrytering. Samarbetspartners och sponsring BRIS ser på sponsring som en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning. Företagen går antingen in som huvudsponsor, sponsor eller i kampanjsamarbeten. I alla dessa relationer skrivs avtal som tydliggör engagemang och tidsperiod. Varje ny samarbetspartner övervägs noggrant. Genom att koppla ihop aktiviteter och samordna marknadsföring och kampanjer med BRIS samarbetspartners, kommer båda parters mål kring igenkänning och varumärkesbyggande att uppnås. Stödet till BRIS kan se ut på olika sätt: ett långsiktigt samarbete, försäljning av en produkt där viss del av intäkten går till BRIS, penninggåva eller ett evenemang till förmån för BRIS. Spontana gåvor skänker företag på eget initiativ, till stor del inför julen. a good t-shirt Försäljning av t-shirts till förmån för BRIS. Företaget arbetar med såväl volontära medarbetare som designers, och vill väcka tankar kring de frågor medverkande organisationer arbetar kring. Backemarks Företaget, tidigare Kort & Bilder, har även 2008 genom återförsäljare inom dagligvaruhandel och kontorsfackhandel sålt julkort till förmån för BRIS Verksamhetsberättelse

12 Bokia Nästan 100 butiker runtom i Sverige, och på webben, stöder BRIS med ett årligt belopp för rättten att i sin marknadsföring på plastpåsar skriva Bokia stöder BRIS. Corporate Express I katalogen Skola&förskola 2008 säljer och marknadsför Corporate Express samarbetet med BRIS vilket innebär att 5 öre per sålt häfte ur Svan-serien går direkt till BRIS. På baksidan av häftena ligger information om hur barnen kommer i kontakt med BRIS. E-konst Sedan 1995 har företaget E-konst sålt litografier och reproduktioner till företag och konstföreningar till förmån för BRIS. Föreningsstödet Activema Föreningsstödet har under 14 år sålt Stödpaket till förmån för BRIS. Ett stort antal, främst mindre företag, köper troget stödpaket på olika nivåer där mellan 50 och 90 procent av intäkterna tillfaller BRIS samtidigt som företagen får information om vår verksamhet. HP Hewlett Packard tillhandahöll för sjätte året i rad ett stort antal datorer och annan teknisk utrustning för att underhålla och utveckla vår stödverksamhet. Under hösten anordnade företaget ett event ett antal kända formgivare hade utformat datorer och datortillbehör som sedan auktionerades ut och alla intäkter gick till BRIS. JCDecaux Under året har BRIS tryckt upp affischer som legat i depå hos JCDecaux och vid platsbrist fått utrymme. De budskap som kommunicerats på stortavlor utomhus är Hoppa hage, Cykla omkring, Plocka smultron, Göra snöänglar, Sparka boll och Leka vattenkrig, alla med budskapet att dessa aktiviteter är Barnens Rätt I Samhället. IFK Norrköping Avtalet löper på tre år och syftet är att stärka IFK:s ungdomsverksamhet samtidigt som BRIS får fler och nya kontaktytor. KappAhl KappAhl och BRIS har i fyra år haft ett längre samarbetsavtal i syfte att bidra till BRIS arbete med att ge stöd och hjälp till utsatta barn. Under 2008 gavs en sagobok i Pixi-format ut där bokens intäkter oavkortat gått till BRIS. Oracle Under 2008 har BRIS tillsammans med Oracle utvecklat och implementerat ett nytt dokumentationssystem för samtliga stödverksamheter. Samarbetet innebar att Oracle sponsrade BRIS med alla initiala licenskostnader till ett värde av ca en miljon kronor, samt med rabatterade konsulttjänster. Ett engagerat utvecklingsarbete gav BRIS ett kompetent verktyg för såväl kontinuerlig och fördjupad dokumentation som analys av alla kontakter. PostkodLotteriet Det största enskilda ekonomiska tillskottet får BRIS som förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet och det betyder mycket för vår möjlighet att långsiktigt säkra och utveckla vår stödverksamhet. PostkodLotteriet genererar pengar till flera av Sveriges viktigaste rätts- och välgörenhetsorganisationer. Lotteriets långsiktiga målsättning är att bidra till att människors och djurs miljöoch livsvillkor förbättras. Provito/Mumin dusch och schampo Produkten uppfyller världens hårdaste krav på miljön och är märkt med Bra Miljöval. Provito ger ett bidrag om 50 öre per flaska till BRIS. Reebok Svenska Reebok har valt att engagera sig i BRIS genom ett kampanjsamarbete för sportskor. Genom att köpa Reebok BRIS Collection går 5 procent av priset till BRIS. RT Information RT Information stöder BRIS sedan 1990 genom försäljning av jul- och sommarkort till företag. RUSTA För varje såld plastkasse går 25 öre till BRIS. På kassen finns information om hur barn kan nå BRIS. Rusta är ett svenskt företag som verkar på den svenska marknaden som därför valt att stödja en rikstäckande, svensk organisation som BRIS. Svanströms Svanströms firade sitt 150-årsjubileum, 2007, med att ingå ett sponsoravtal med BRIS. Företaget fortsätter nu att ge BRIS ett ekonomiskt bidrag Synoptik Synoptik har valt att koppla sitt engagemang till glasögon för barn. För varje sålt par ger Synoptik 75 kronor till BRIS Verksamhetsberättelse 12

13 Tele2 Samarbetet startade Tele 2 lämnar ett ekonomiskt bidrag till BRIS verksamhet och stöttar oss med infrastruktur för Barnens Hjälptelefon. Tele2 är också rådgivare när det gäller nya tjänster som ska förenkla för unga människor att komma i kontakt med organisationen. The Body Shop Försäljning av produkter under kampanjen Help Stop Violence in Home där överskottet gick till BRIS. Mot slutet av året genomförde man även en runda upp -kampanj till förmån för vår verksamhet. Information Idolkortskampanjen För elfte året genomfördes idolkortskampanjen med syfte att sprida information om BRIS. Mottagare är landets alla sjätteklassare och idolkort och affischer skickades ut. Dessutom gick informationsbrev ut till klassföreståndarna och till landets alla skolsköterskor. Medverkande på idolkorten var Emma Gren, Zlatan Ibrahimovic, Charlotte Kalla, Mustafa Mohamed, Robyn, Ola Svensson och Adam Tensta. Lektionsunderlag för lärare togs fram kring ämnena bråk, ensamhet, kärlek och mobbning och lanserades på BRIS.se i samband med kampanjen. Gymnasiekalendern BRIS fanns med i Gymnasiekalendern med en helsidesannons. Gymnasiekalendern distribueras gratis till gymnasieelever. Vi finns till för dig upp till 18 år var budskapet samt att informera om BRIS kontaktvägar. Piraja BRIS har vid ett par tillfällen under året annonserat i tidningen Piraja som vänder sig till elever i högstadiet och gymnasiet. Helsidesannonser med information om Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen på temat BRIS finns till för dig upp till 18 år. KollegieBlocket Genom KollegieBlocket som distribueras gratis till landets niondeklassare har BRIS informerat om Barnens Hjälptelefon och BRIS kontaktvägar via BRIS.se. Peace&Love Peace & Love är en popfestival som arrangeras i Borlänge sedan Festivalen är en av Sveriges största och i år medverkade BRIS genom annonsering/budskap på stortavlor. Att skapa en levande mötesplats som präglas av positiva värden och eftertanke oavsett ålder, kultur eller nationalitet är visionen för festivalen. Citat från Glädjekällan på BRIS.se som fanns med på stortavlor: När jag sjunger spritter det i hela mig. Varje fiber i kroppen brinner! Någon du känner ler vid blotta tanken av att du finns vid liv Jag behöver dig mer än jag älskar dig. Och jag älskar dig så himla mycket. Skratta mer, skoja mer, ta chanser, ta risker, ge och ta, ta för dig. BRIS.se Sköt om dig sötnos! Glöm inte! Du är värdefull. Hemsidan är BRIS största kommunikationskanal med unika besökare. Sidan byggdes om våren 2007 och lanserades i dess nya tappning i juni samma år. BRIS.se har genomgått en del justeringar under året, men ramverket har behållits. Vid ombyggnationen fokuserades på en mer modern och lättillgänglig utformning och design, samt att tydligare separera webbsidans olika målgrupper, barn/ unga respektive företag/gåvogivare. Informationsinnehåll följer ovanstående indelning. Hemsidans huvudsakliga målgrupp är barn och unga, och sidan är ingång till såväl BRISmejlen och BRIS-chatten som BRIS olika forum. Mejlen och chatten är närmare beskrivna under stödverksamheten. Under året har Röda Sidorna integrerats i BRIS.se. Röda Sidorna är ett samarbete med World Childhood Foundation som löpt under en femårsperiod. Röda Sidorna omarbetades under året och relanserades i mars som, en i huvudsak, sökmotor för barn och unga. De insamlingskampanjer som bedrivits under året har synkroniserats digitalt års ombyggnation har inte visats i förändrat antal besökare, men däremot i nästan tre gånger så många sidvisningar, vilket visar att respektive besökare vistas längre på sidan och tar större del av innehållet Verksamhetsberättelse

14 Insamlingskampanjer och event Under året har BRIS genomfört tre egna insamlingskampanjer riktade till medlemmar och gåvogivare (privatpersoner). Sommarkampanj: Nu kommer sommaren tyvärr inte lika rolig för alla Höstkampanj i samband med Idolkortskampanjen: Det fattas något Julkampanj: Julefrid Barnens Rätt I Samhället. Från Förbundskansliet har under år 2008 genomfört ett antal utåtriktade aktiviteter, bland de större kan nämnas: Vår Ruset För nionde året samarbetade BRIS med Stockholm Marathon. Syftet med att medverka är att informera om BRIS, dels i gemensamma utskick med löparkansliet, men också genom att vara på plats under alla tävlingarna. Genom försäljning av skosnören får BRIS in pengar till stödverksamheten och får också möjlighet att värva fler medlemmar. År 2008 arrangerades Vår Ruset på 17 orter runtom i landet (två tävlingar i Stockholm) och hade totalt deltagare. Regionerna har bemannat BRIS-tältet med frivilliga medarbetare. Barnens folkpark i Kungsträdgården BRIS bjöds in av Kungsträdgården att vara värdar för Barnens Folkpark (söndagen den 18 maj). Den döptes till BRIS Barnens Folkpark med tanke på att BRIS har möjlighet att om vi önskar återkomma årligen. BRIS bjöd in räddningstjänsten, SOS alarm, AISAB, Brandförsvaret samt Polisen för att ge barn och föräldrar möjlighet att lära känna deras verksamheter. BRIS var där med profilprodukter som såldes av volontärer. Dessutom hade vi en uppskattad tävling (tipspromenad) för barnen. Alla aktiviteter för barnen var gratis. Kungsträdgården bjöd på clowner, trolleri och skötte scenarbete, speaker med mera. Sveriges Lucia 2008 I samarbete med Sveriges Lucia, tidningen Året Runt och organisationerna BRIS, Rädda Barnen, Non Smoking Generation, Hungerprojektet, Organisationen Anorexi Bulimi, Kontakt, Röda Korset, Stadsmissionen/Enter och Stiftelsen Min stora Dag anordnades Sveriges Lucia BRIS Luciakandidat informerade om organisationen och arrangerade olika insamlingsaktiviteter i samband med Luciafirandet. Som samarbetspartner till Sveriges Lucia fick BRIS, förutom goodwill, exponeringsutrymme i tidningen Året Runt. Året Runt läses varje vecka av närmare personer Verksamhetsberättelse 14

15 Verksamhetsberättelser regionvis BRIS Mitt Region Mitt har 8 stödverksamhetspass/vecka, inklusive som enda region även lördagar och söndagar. Den sammanlagda aktiva jourarkåren har under 2008 varit cirka 145 jourare. Flertalet av dem har dubbelkompetens och är aktiva inom flera stödverksamheter. BVT bemannas på regionen av två anställda BRIS-ombud samt en ideell jourare vid varje svarstillfälle. Rekrytering, utbildning och fortbildning av jourare Under 2008 genomfördes två grundutbildningar i BHT. Sammanlagt fanns vid årsskiftet 127 aktiva jourare i BHT. Jourarna på BRIS Mitt utbildas för BHT alternativt BM. En ambition är att så många som möjligt av jourarna ska ha kompetens att svara i båda verksamheterna, därför erbjuds varje termin en vidareutbildning för att jourarna ska erhålla dubbelkompetens. På regionen finns 66 mejljourare, varav 22 jourare har denna dubbelkompetens. Nya jourare erbjuds att komma två gånger per månad, istället för som tidigare en gång per månad, vilket fallit väl ut. 90 procent av de nyutbildade jourarna valde att komma två gånger per månad. I februari 2008 genomfördes en introduktion och endagsutbildning i BRIS-chatten för redan etablerade jourare tillsammans med jourare samt BRIS-ombud från BRIS Öst. I november 2008 genomfördes en ny dubbelkompetensutbildning i chatten. Sammanlagt är det nu 13 jourare i BC på regionen. Dessa jourare sitter även i sin gamla stödverksamhet och fördelar sina pass mellan verksamheterna. Utåtriktad verksamhet 2008 har varit ett framgångsrikt år utifrån det lokala utåtriktade arbetet. BRIS Mitt har funnits med i många varierade sammanhang och spridit information, deltagit på konferenser och mässor, genomfört utbildningar och kunskapsförmedling samt drivit ett målmedvetet lokalt opinionsarbete i kommuner och landsting i syfte att förbättra barns och ungas livsvillkor. Ett 80-tal utåtriktade aktiviteter har genomförts under året. 11 personer ingår i regionens BRIS-informatörsgrupp. De har under verksamhetsåret besökt 23 olika skolor i länet och träffat cirka 45 klasser. Lokala BRIS gruppen som består av sex personer har deltagit med bok- och informationsbord på fem olika evenemang, bland annat i Stadshuset där Anton Abele tog initiativet till Antivåldskampanjen, Barnrättsdagen på Lärarhögskolan i Stockholm, konferens om mobbing i Värmdö kommun samt en konferens om Barnperspektiv i Tyresö kommun. Sammanlagt har regionen arbetat cirka 370 timmar med utåtriktat arbete där ett BRIS-ombud eller fler varit delaktiga i utförandet och planeringen av aktiviteten. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Mitt s verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

16 BRIS Nord Region Nord har 4 stödverksamhetspass/vecka med en sammanlagd aktiv jourarkår på cirka 90 jourare under Många av dem har dubbelkompetens. Under 2008 har cirka 55 jourare svarat i BHT. BVT bemannas på regionen av två anställda BRIS-ombud samt en ideell jourare vid varje svarstillfälle. Rekrytering, utbildning och fortbildning av jourare Många har anmält sitt intresse för att jobba ideellt och genom bland annat annonsering i kommunens tidning samt besök på Umeå Universitets socionom- och lärarutbildning har många nya jourare erhållits. Under året har vi haft två utbildningar som utbildat jourare för dubbelkompetens, både i BHT och BM, totalt 30 nya jourare. Regionen har även utbildat 17 BM-jourare i att hantera inlägg på BRIS Forum. Alla jourare som varit aktiva under minst ett år erbjuds utvecklingssamtal. Under 2008 har två fortbildningstillfällen för jourare erbjudits i ämnena mobbning och Barn till föräldrar med psykisk sjukdom. I försöksverksamheten med BRIS-chatten utbildades BRIS-ombud under våren för att sedan introducera jourare, sammanlagt 14 jourare vid två utbildningstillfällen. BRIS Syd Region Syd har 4 stödverksamhetspass/vecka med en jourarkår där många har dubbelkompetens. Under året har regionen ökat antalet ingående telefonlinjer till fem med ytterligare fler svarsplatser. BVT bemannas på regionen, liksom på övriga regioner med tre ingående linjer, av anställd personal och ett fåtal ideella. Rekrytering, utbildning och fortbildning av jourare Rekrytering av jourare har skett fortlöpande under året, utifrån fastställda krav och lämplighet. Under året har regionen rekryterat jourare för uppdraget att joura två gånger/månad. Under året har dubbelkompetensutbildningar genomförts för jourare i både BHT, BM och för BRISchatten. Jourare till BVT rekryteras från den befintliga jourarkåren och under året har fler ideella rekryterats och utbildas i en gemensam utbildning med övriga regioner. Samtliga ideella inom regionen har under året inbjudits till fortbildning vid två tillfällen. Fortbildningarna lyfter olika aktuella frågeställningar som BRIS möter i stödverksamheterna. Dessa ska också fördjupa kunskaperna i förhållningssätt, metodik och bemötande i verksamheterna. Utåtriktad verksamhet BRIS Nord har under verksamhetsåret 2008 arbetat utifrån den mål- och aktivitetsplan som arbetats fram både på riks- och lokalnivå. BRIS Nord deltog under Umeåarrangemangen Kulturnatta den 24 maj och Sommar i city den 2 juli med engagemang från både BRIS Nords regionala styrelse samt personal från kansliet. Här fick all mänheten information om BRIS och försök till att värva medlemmar. Under Kulturnatta erbjöd några av Umeås företagare tjänster till allmänheten där intäkterna gick till BRIS. BRIS Nord har gjort diverse besök i skolor och andra mötesplatser för ungdomar, som exempelvis Ånäsets ungdomsgård. Värt att nämna är att vi deltog som förmånstagare i en Välgörenhetsgala i Skellefteå som anordnades av två gymnasieungdomar. Galan inbringade drygt kronor till BRIS. Den 27 september anordnade BRIS Nord den årligt återkommande UPAB-dagen där Umeås parkeringsbolag upplåter två parkeringshus med fri parkering under en lördag. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Nord s verksamhetsberättelse. Utåtriktad verksamhet Regionen har under året arbetat med att lokalt förankra de prioriterade målen kring det utåtriktat arbete som BRIS har, där den årliga BRIS-rapporten, med lansering i februari, varit det viktiga dokumentet. I Malmö kommun har BRIS tillsammans med andra frivilliga organisationer deltagit i Välfärd för alla, ett projekt som avslutats I Malmö deltar BRIS sedan tidigare i Flyktingparaplyet, vilket är en form av stöd, råd och bollplank mellan olika organisationer i frågor kring flyktingar. Under 2008 har medlemskap sökts och beviljats i Nätverk Social Ekonomi Skåne som sedan länge finns etablerat i regionen. Ett samarbete med Folkhälsoberedningen inom Region Skåne har bland annat resulterat i att man kommer att delta i det seminarium kring Anti-agalagen som arrangeras i samband med BRIS kongressen Det finns tankar att utveckla detta samarbete ytterligare med utgångspunkt att mycket av BRIS insatser i förlängningen kan kopplas till folkhälsoarbetet. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Syd s verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 16

17 BRIS Väst Regionen har 4 stödverksamhetspass/vecka. Den sammanlagda aktiva jourarkåren har under 2008 varit cirka 80 jourare, en del med dubbelkompetens. Nya lokaler har tillkommit, vilket för jourarna i betytt att BHT och BM har varsitt rum. Ett rum avsett för handledning har också tillkommit. BVT bemannas på regionen både av anställda BRIS-ombud samt 6 speciellt utbildade ideella jourare. Rekrytering, utbildning och fortbildning av jourare Under 2008 har regionen rekryterat och utbildat cirka 30 nya jourare. Flera dubbelkompetensutbildningar har hållits för BM, BF samt för BRIS-chatten. Efter artiklar i bland annat GöteborgsPosten under sommaren inkom många intresseanmälningar från personer som ville bli jourare. I slutet av 2008 finns det ytterligare cirka 20 personer som anmält intresse att bli jourare och som kommer att kallas till intervju under våren Regionen har haft ett gediget och intressant fortbildningsprogram under året vilket uppskattats av jourarna och resulterat i många anmälningar. Under året har 12 fortbildningstillfällen erbjudits innefattande både föreläsningar av externa föreläsare, verkstäder för respektive stödverksamhet, jourarföreläsningar och studiebesök. Utåtriktad verksamhet BRIS Väst har under verksamhetsåret 2008 arbetat utifrån den mål- och aktivitetsplan som arbetats fram både på riks- och lokalnivå. BRIS har genomfört skolbesök utanför kommunen under året. Vid projekt vuxengarantins avslutning fick de ideella som var inblandade ett förslag att istället förlägga sitt fortsatta engagemang i utbildningen för BRIS skolinformatörer. Detta är en utbildning som ger de ideella jourarna en färdighet att gå ut till alla sjätteklassare i Göteborg för att informera om BRIS. Den 20 november 2008 fick dessa ideella en halvdags utbildning och därefter skickades erbjudandet ut till Göteborgs olika skolor. Tanken är att i en förlängning använda dessa ideellas utbildning till att även informera i andra klasser i grundskolan. I Göteborg har ytterligare personer anmält sitt intresse att engagera sig i BRIS utåtriktade arbete som t.ex. att stå i mässmonter, vid BRIS bokbord i samband med föreläsningar, praktiskt arbete på kansliet, sälja skosnören på Vår Ruset. I Göteborg fanns under året ett 20-tal i lokala resursgruppen. Resursgrupper finns även i Borås och Jönköping. Juniorgrupp Under hösten 2008 har vi samlat ihop de under 25 år som anmält intresse av att engagera sig i BRIS. 08 För mer utförlig information hänvisas till BRIS Väst s verksamhetsberättelse. BRIS Öst Regionen har 4 stödverksamhetspass/vecka. Den sammanlagda aktiva jourarkåren var cirka 90 aktiva jourare vid 2008 års slut. Flera har dubbelkompetens och många kommer också 2 gånger/månad. BVT bemannas på regionen både av anställda samt 2 speciellt utbildade ideella jourare. Rekrytering, utbildning och fortbildning av jourare Jourare har utbildats för både BHT och BM samt för BRIS-chatten. Två jourare utbildades för BVT under den gemensamma utbildning för alla regioner som hölls i Norrköping under året tillsammans med BRIS-ombud från Syd. Under året har följande fortbildningar för jourare genomförts: * Föreläsning av BRIS-ombud i Barn och Sorg (februari) * Föreläsning av författaren Sofia Åkerman utifrån sin bok Zebraflickan. Självdestruktivitet (mars) * Föreläsning av Petter Iwarsson, BRIS-ombud region Mitt utifrån sin bok Samtal med barn och ungdomar (mars) * Juridikföreläsning av BRIS barnrättsjurist (maj) * Föreläsning av Clara Gumpert Barn som brottsoffer (september). Utåtriktad verksamhet Under 2008 har regionen haft två informatörer, som kunde svara mot skolornas informationsbehov av BRIS-information riktat mot elever från årskurs 5 till gymnasienivå. Under året har dessa informatörer funnits tillgängliga för uppdrag. Bägge har samtidigt verkat som aktiva jourare i Barnens Hjälptelefon och BRIS-chatten. Sammanlagt har informatörerna, BRIS-ombuden och regionchefen träffat/telefonintervjuats av cirka 400 barn och ungdomar från årskurs 5 till gymnasiet. Vi har även haft informationsbord med andra organisationer under Pekingspelen i Norrköping för barn och ungdomar. Lokala BRIS-grupper Under året har 19 medlemmar i Nyköping, Linköping, Norrköping och på Gotland utfört olika aktiviteter i regionen, bland annat: * Barnens Dag och Lions Marknad i Oxelösund * Informationsbord och försäljning på Rättvis julmarknad i Norrköping * Adventsmarknad i Gamla Linköping * Informationsbord på skola i Mjölby * Första advent hölls ljusförsäljning i s k snöhögar i Linköping och Norrköping. För mer utförlig information hänvisas till BRIS Öst s verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse

18 Årsredovisni 2008 Verksamhetsberättelse 18

19 ng 2008 Förvaltningsberättelse BRIS nya organisation BRIS har från och med inträtt i en ny organisation som innebär att sex juridiska enheter har övergått till att bli en med organisationsnummer Detta har inneburit att regionerna som juridiska personer avvecklats i samband med att varje region haft ett ordinarie och ett extra årsmöte. Dock finns kanslier och personal kvar rent fysiskt. Regionstyrelserna har fått en delvis förändrad roll och fortlöpande kommer formerna för deras arbete att tydliggöras och utvecklas. En sammanställning av de befintliga arbetsuppgifterna inom administration och ekonomi, på såväl regioner som förbundskansli, har påbörjats. Dessa uppgifter har setts över och fördelats om utifrån den nya organisationens behov. Själva övertagandet av uppgifter mellan personal på regioner och förbundskansliet sker fortlöpande. Tre nya tjänster som enhetschefer har tillsatts via externt rekryteringsförfarande. Ytterligare tjänster har utlysts och tillsatts internt. I samband med detta har också strukturen satts för tre övergripande enheter; Operativa enheten, Administrativa enheten samt enheten för Kommunikation och marknad (ändrades i december till Insamling och Sponsring för att förtydliga enhetens uppdrag). I enlighet med ett särskilt EU direktiv har all personal behållit sina gamla arbetsvillkor under Förhandlingar har genomförts gällande arbetstider har setts som ett övergångsår och flera områden som kräver utveckling har identifierats. Samtliga regionstyrelser har tillsammans med förbundsstyrelsen genomfört en verksamhetskonferens där BRIS framtida inriktning har diskuterats. BRIS organisation Allt arbete inom organisationen BRIS sker i nära samordning och utifrån gemensamma riktlinjer och policies. Anställda BRIS-ombud ingår i olika samordningsgrupper för respektive stödverksamhet, och en ledningsgrupp bestående av generalsekreterare, enhetschefer samt regionchefer möts regelbundet. Regionernas styrelseordförande är ledamöter i Förbundsstyrelsen. Allt detta är viktigt för att BRIS ska vara enat och tydligt i sitt förhållningssätt såväl i vår stödverksamhet som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna, som i organisationens påverkansfrågor mot övriga samhället. Plusgiro Riksförbundet BRIS har ett 90-konto. Detta innebär att verksamheten granskas, förutom av BRIS egen auktoriserade revisor, av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI). BRIS tillämpar årsredovisningslagen och följer i övrigt SFI:s och FRII:s föreskrifter och anvisningar. Upplysning om hur ändamålet främjats BRIS grundläggande mål är att förbättra barns och ungdomars livsvillkor och särskilt bistå utsatta barn och ungdomar samt informera dem om deras rättigheter. I arbetet som en länk mellan barn, vuxna och samhället skall BRIS tillämpa ett barnperspektiv. BRIS har sett det som självklart att fortsätta erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till stöd i form av talad eller skriftlig dialog. Formerna har präglats av anonymitet, hög kvalitet och tillgänglighet Verksamhetsberättelse

20 Vår stödverksamhet har tydliggjorts genom samordningen av verksamheten i de fem regionerna. Verksamheten har också kompletterats med fler kommunikationsvägar. Den årliga BRIS-rapporten som är en kartläggning av den dialog som BRIS för med barn och ungdomar varje år lanserades i februari. En särskild rapport som redovisat kontakter som organisationen haft med vuxna om barn lanserades i maj. En IT-rapport lanserades i juni. BRIS har ytterligare kunnat utveckla ett nytt chattprojekt, samt BRIS.se. BRIS har haft en fortsatt utökad närvaro i den debatt som förts bland annat i media. Representanter från BRIS har deltagit i ett stort antal samarbeten och referensgrupper. Händelser av väsentlig betydelse under, respektive efter räkenskapsåret Riksförbundet BRIS och de fem regionerna inom BRIS gick samman till en juridisk enhet från och med den 1 januari Enheten för Kommunikation och marknad har, för att tydliggöra dess uppdrag omvandlats till att heta och fokusera på Insamling och Sponsring. Forskning och utveckling BRIS har inlett ett omfattande samarbete med Tema Barn, Linköpings universitet. Samarbetet går bland annat ut på att utvärdera delar av den operativa verksamheten. PostkodLotteriet Det största enskilda ekonomiska tillskottet får BRIS som förmånstagare i Svenska PostkodLotteriet och det betyder mycket för vår möjlighet att långsiktigt säkra och utveckla vår stödverksamhet. PostkodLotteriet genererar pengar till flera av Sveriges viktigaste rätts- och välgörenhetsorganisationer. Lotteriets långsiktiga målsättning är att bidra till att människors och djurs miljö- och livsvillkor förbättras. Förväntad framtida utveckling Sammanslagningen till en juridisk har medfört att Förbundets intäkter ökat, då regionernas externa intäkter och kostnader redovisas i denna årsredovisning. Sammanslagningen kommer att leda till ett effektivare resursutnyttjande av BRIS samlade resurser. Mer resurser kan läggas på BRIS kärnverksamhet men en utökning av resurser för att ta in pengar till organisationen kommer också att ske. Resultat och ställning Översikt, koncernen Verksamhetens intäkter i tkr Verksamhetsresultat efter finansiella poster i tkr Balansomslutning i tkr Soliditet 66 % 71% 56% 57% 56% Medelantal anställda Förslag till vinstdisposition moderförbundet Till kongressens förfogande står följande kapital (tkr) Balanserat kapital från Balanserat kapital från regionerna Kvarstående belopp för balanserat kapital efter fördelning av årets resultat Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att kapitalmedlen disponeras så att i ny räkning överföres Verksamhetsberättelse 20

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning BRIS 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Innehåll Innehåll... 2 Verksamhetsåret 2008... 3 Den operativa verksamheten... 4 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten... 5 Pojkars situation har särskilt

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. Geografiskt omfattas region Öst av 22

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse

BRIS 2009. Verksamhetsberättelse BRIS 2009 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Innehåll. 2 Verksamhetsåret 2009.. 3 Den operativa enheten...4 Forskning och utveckling....4 Kunskap och information....5 BRIS.se 5 Projekt.5 Opinion..

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Verksamhet och ändamål

Verksamhet och ändamål 1 (11) Styrelsen för Föreningen Hassela Helpline får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet och ändamål Inledning Föreningen Hassela Helpline bildades den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer