SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll 97 Godkännande av ärendelista Delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av utskottsprotokoll Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen Månadsuppföljning april Aktuell information/besök Ordförandenas rapport Motion om samlad anläggning för motions- och idrottslivet - svar Medborgarförslag om skatepark i Mullsjö - svar Uppföljning 2016 av miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog Budgetramar 2018 för Mullsjö kommun Skattesats 2018 för Mullsjö kommun Budgetmål 2018 för Mullsjö kommun Finansiering 2018 för Mullsjö kommun Investeringsram 2018 för Mullsjö kommun Exploateringsram 2018 för Mullsjö kommun Utfärdande av anvisningar för kommunens bank- och postgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar och försändelser Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL Begäran om att behålla platser i nämnder och utskott OMRÖSTNINGSLISTA

2 135 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl ande Linda Danielsson (S), ordförande Henrik Jansson (M) Tomas Elf (S) Kent Oskarsson (S) Sara Bjerenius (MP) ersättare för Jens Mattsson (MP) Eva Götbrink (MP) Mikael Johansson (V) Staffan Bäckelid (KD) deltog inte i 116 på grund av jäv Lars Eriksson (KD) till kl ersättare för Joseph Tornell (KD) Gun Nilsson (C) ersättare för Thore Thorstensson (L) Annika Carlsson (M) till kl Johnny Nilsen (MF) Leif Andersson (MF) Jimmie Larsson (M) ersättare för Annika Carlsson från kl Liza Oswald (S) ersättare för Staffan Bäckelid 116 Övriga närvarande Christer Rube (S) till kl Liza Oswald (S) Eva Nilsson (M) till kl Pernilla Jovanovic (S) från kl Margareta Levin, sekreterare Lennie Johansson, kommunchef Jan Österberg, ekonomichef/it-chef Ann-Marie Nordman, arkeolog kl Anna Säfström, plan och byggchef kl Andreas Leo, samhällsbyggnadschef kl Peter Karlsson, gatu- och parkchef kl Caroline Eliasson, miljöstrateg kl ?? Justeringsplats och tid samt utses att justera Kommunstyrelseordförandens tjänsterum Paragrafer Margareta Levin, sekreterare

3 136 Linda Danielsson, ordförande Mikael Johansson, justerande Henrik Jansson, justerande

4 137 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Mullsjö Datum då anslaget tas ned Underskrift Margareta Levin

5 Godkännande av ärendelista beslutar att godkänna ärendelistan.

6 Delgivningar beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar har kommit in till kommunstyrelsen: a) Protokoll från barn- och utbildningsnämnden den 15 maj , Internkontroll 2017 b) Länsstyrelsen i Jönköpings län. rörande Mullsjö Skid- och orienteringsklubb. Samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken om borttagande av del av stenmur på fastigheten Havstenshult 1:1 c) Länsstyrelsen i Jönköpings län. rörande Tunarps gård. Anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enligt 12 kap. 9 miljöbalken på fastigheten Tunarp 6:1 d) Länsstyrelsen Östergötland. Inspektion enligt 20 förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Mullsjö kommun e) Lantmäteriet. Bekräftelse av ansökan om sammanläggning rörande Bosebygd 1:495 och 1:496 Efter kallelse utskick har följande handling kommit in till kommunstyrelsen: f) Habo kommunstyrelse protokoll den 23 maj Utveckling av samarbetet inom Science Park-systemet (Dnr 2017/1146) beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna Delgivningsärenden kopieras inte i kallelsen om inte särskilt beslut tagits om detta, men kan kopieras på begäran före eller efter sammanträdet.

7 Anmälan av delegationsbeslut beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. Dnr 2017/1001 Simon Eriksson GÖSAB har på delegation beslutat om föreläggande vid brandskyddskontroll på Bullerbyn, fastigheten Sjöryd 1:105 och Sandhems skola, fastigheten Prästbolet 4:15. sunderlag Föreläggande på fastigheten Sjöryd 1:105 och Prästbolet 4:15 beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

8 Anmälan av utskottsprotokoll beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna. Följande utskottsprotokoll anmäls: Allmänna utskottet Kultur- och fritidsutskottet Personalutskottet Tekniska utskottet Protokollen finns utlagda på kommunens webbplats. beslutar att lägga utskottsprotokollen till handlingarna.

9 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna. Statusrapport för pågående ärenden i kommunstyrelsen. sunderlag Statusrapport beslutar att lägga statusrapporten till handlingarna.

10 Månadsuppföljning april 2017 beslutar Dnr 2016/1146 att verksamheterna bör se över åtgärder inför mötet med de olika presidierna, att godkänna månadsrapporten för april 2017 och att lägga den till handlingarna. Månadsuppföljning för april 2017 har lämnats av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt driftsbudget. sunderlag Månadsuppföljning barn- och utbildningsnämnden Månadsuppföljning socialnämnden Driftsbudget beslutar att godkänna månadsrapporten för april 2017 och att lägga den till handlingarna. et skickas till Kommunfullmäktige för delgivning Samtliga presidier

11 Aktuell information/besök Dnr 2017/1005 Länsmuseets arkeolog Ann-Marie Nordman informerade om utgrävningarna på Ruders Hagar. Det har varit intressant ur fornminnessynpunkt. Någon form av verksamhet har funnits på platsen under järnåldern. Slutundersökning är klar. Ordförande tackar för informationen.

12 145 Dnr 2017/ Ordförandenas rapport Tekniska utskottet Kent Oskarsson (S) Inget möte har varit sedan sist. Leif Andersson (MF) undrar vad som hänt på Rönngatan. Tekniska utskottet ska ha möte i eftermiddag och då lämnas svar från t.f. fastighetschef Erik Pålsson. Christer Rube (S) socialnämndens ordförande meddelar att försäkring om dolda fel har lösts ut. Leif Andersson (MF) undrar vidare vad som händer på vårdcentralen. Kent Oskarsson (S) svarar att det som har gjorts tidigare får göras om, då det inte blev rätt gjort första gången. Rapport lämnas nästa gång. Personalutskottet Tomas Elf (S) Inget möte har varit sen sist. Kultur- och fritidsutskottet Jens Mattsson (MP) Inte närvarande. Gun Nilsson (C) informerar om att möte ska vara på måndag. - Stipendierna delades ut på nationaldagen. Det fanns en del att välja på vilket var trevligt och ovanligt. - Trevligt nationaldagsfirande i hembygdsparken igår. - Ansökningar om verksamhetsbidrag har kommit in. Flera av dem var för sent. Allmänna utskottet Linda Danielsson (S) - En dag har gjorts med rundtur för den nya samhällsbyggnadschefen. - Fortsätter med företagsbesöken tillsammans med kommunledningen och Pernilla Bernhardsson. - Ordföranden har varit i Gävle med June Avfall och Miljö AB och besökt Gästrike Återvinnare och tagit del av bland annat deras sortering av avfall. - Avfallsdagar i Örebro med deltagande kommuner från hela landet. - Smålands Turisms årsstämma i Tranås. Turismen ökar mycket till Sverige. De gör ett oerhört bra jobb. - Möte med greve Adam Moltke, Margreteholm har skett angående översiktsplan. En bra diskussion och en fortsatt dialog kommer det att bli.

13 fortsättning - Samarbete med Habo och SciencePark-systemet kommer igång efter sommaren. - Första omdömet om företagsvänlig kommun har lämnats och där ligger Mullsjö kommun före Habo kommun. Socialnämnden Christer Rube (S) - De har haft besök av Arbetsmiljöverket den 17 maj. Detta möte skulle ha varit i nov-dec 2016 men blev förskjutet från Arbetsmiljöverkets sida. De har tittat på socialsekreterarnas arbetsmiljö. Sett på rutiner och planer som finns. Sammantaget levererades bra svar. Rapporten kommer senare. - En Lex Sarah anmälan har skett som det stod om i tidningarna. Personen det handlade om mår idag bra. Kvällsbesöket som skulle gjorts den kvällen missades av personalen. Fanns ingen anledning att göra någon större affär av detta. Rutinerna är genomgångna och det kommer inte att hända igen. - Nyhemsgårdens hyresavtal ska sägas upp. - Det är 37 ensamkommande flickor och pojkar som finns tilldelade i kommunen, vilket är cirka hälften av de tilldelningsplaceringar som ska göras under året. - IFO verksamheten är mycket trångbodd i sina lokaler. Detta är ett ärende på tekniska utskottets möte idag. Eva Nilsson (M) undrar varför det akuta behovet av lokaler har blivit akut just nu. Är det något som har byggts upp under en tid? Christer Rube (S) svarar att de sitter två och två i vissa kontorsrum och det saknas samtalsrum för enskilda. Barn- och utbildningsnämnden - Katarina Karlsson (S) Inte närvarande. Annika Carlsson (M) informerar - Det har mest varit informationsärenden. Bland annat från fritidsverksamheten och om gymnasievalen. - Man gläds åt inflyttningen till Trollehöjdskolan. Mikael Johansson (V) undrar om barn- och utbildningschefen ska kontakta tekniska utskottet för att reda ut hur man lägger kostnaden för iordningsställande av skolgården vid Trollehöjdskolan. Ärendet ska tas upp på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott imorgon.

14 fortsättning Byggnadsnämnden - Pernilla Jovanovic (S) - Bygglov för Västangårdsområdet kommer som ett ärende på nästa möte. - Man ska anta detaljplan för Ruders Hagar etapp 4. - Havstenshults geotekniska undersökningar är klara. Det går bra att bygga på området. - Det ställs mycket frågor just nu om biltvätten vid Frendo. Det dröjer ytterligare med ärendet då det finns fler frågor, bland annat med Trafikverket, angående trafiksituationen som måste redas ut. - Ett enkelt planförfarande har utförts beträffande passagen över vägen vid Västra industriområdet. Alla har svarat OK. Man har ansökt om en ny utfart. Henrik Jansson (M) informerar om att pensionärsrådet vill ha sänkt hastighet från rondellen vid Frendo och fram till gatuköket. Staffan Bäckelid (KD) undrar över Frendos placering, om den kan ändras. Man vill ändra gamla Rödluvans lokaler till att bygga lägenheter. Flera möten har skett. Det finns inga hinder för att bygga om det till bostäder.

15 148 Dnr 2016/ Motion om samlad anläggning för motions- och idrottslivet - svar beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen då den i nuläget är orealistisk att genomföra till Motionens intentioner ska dock beaktas i det fortsatta strategiska arbetet. Kommunchefen har tagit fram en tjänsteskrivelse som svar på Ingemar Erikssons (M) motion om samlad anläggning för motions- och idrottslivet. sunderlag Motion om samlad anläggning för motions- och idrottslivet Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 30 maj 2017 Utkast till samlad tjänsteskrivelse från kommunchefens den 8 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen då den i nuläget är orealistisk att genomföra till Motionens intentioner ska dock beaktas i det fortsatta strategiska arbetet. et skickas till Kommunfullmäktige

16 149 Dnr 2016/ Medborgarförslag om skatepark i Mullsjö - svar beslutar att ärendet lyfts ut från dagens sammanträde. Kommunchefen har tagit fram en tjänsteskrivelse som svar på Theo Lövstål och Linus Wagenius medborgarförslag om skatepark i Mullsjö. Diskussioner förs. Ajournering Ajournering begärs och beviljas i fem minuter. sunderlag Medborgarförslag om en skatepark i Mullsjö Tjänsteskrivelse från kommunchefen den 30 maj 2017 Utkast till samlad tjänsteskrivelse från kommunchefens den 8 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj et skickas till Allmänna utskottet

17 150 Dnr 2017/ Uppföljning 2016 av miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner beslutar att överlämna uppföljningen 2016 av Miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner till kommunfullmäktige med förslag till beslut om antagande. Miljöstrateg Caroline Eliasson har kommit med och presenterar en uppföljning 2016 av miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner. Uppföljningen visar jämfört med föregående års uppföljning att utvecklingen går åt rätt håll, fler åtgärder har en bättre status i år. Viktigt är dock att varje nämnd även fortsättningsvis ser till att åtagandena genomförs och finns med i den årliga planeringen, uppföljningen visar att det finns mycket arbete kvar att göra. sunderlag Uppföljning 2016 av miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar att överlämna uppföljningen 2016 av Miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner till kommunfullmäktige med förslag till beslut om antagande. et skickas till Kommunfulllmäktige

18 151 Dnr 2017/ Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog. Stiftelsen Ryfors Gammelskog har kommit in med sin verksamhetsberättelse för sunderlag Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog. et skickas till Kommunfullmäktige

19 152 Dnr 2017/ Budgetramar 2018 för Mullsjö kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om följande budgetramar för 2018 för Mullsjö kommun: - allmänna utskottet tkr, ramökning tkr - tekniska utskottet tkr, oförändrad ram - kultur- och fritidsutskottet tkr, ramökning tkr - barn- och utbildningsnämnden tkr, ramökning tkr - socialnämnden tkr, oförändrad ram - byggnadsnämnden tkr, oförändrad ram - miljönämnden tkr, oförändrad ram - finansförvaltningen tkr, ramökning 650 tkr Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budgetramar för allmänna utskottet tkr, ramökning tkr - tekniska utskottet tkr, oförändrad ram - kultur- och fritidsutskottet tkr, ramökning tkr - barn- och utbildningsnämnden tkr, ramökning tkr - socialnämnden tkr, oförändrad ram - byggnadsnämnden tkr, oförändrad ram - miljönämnden tkr, oförändrad ram - finansförvaltningen tkr, ramökning 650 tkr sunderlag Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2017 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 9 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om följande budgetramar för 2018 för Mullsjö kommun:

20 fortsättning - allmänna utskottet tkr, ramökning tkr - tekniska utskottet tkr, oförändrad ram - kultur- och fritidsutskottet tkr, ramökning tkr - barn- och utbildningsnämnden tkr, ramökning tkr - socialnämnden tkr, oförändrad ram - byggnadsnämnden tkr, oförändrad ram - miljönämnden tkr, oförändrad ram - finansförvaltningen tkr, ramökning 650 tkr under sammanträdet Eva Götbrink (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. et skickas till Kommunfullmäktige

21 154 Dnr 2017/ Skattesats 2018 för Mullsjö kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad skattesats på 21,84 år 2018 för Mullsjö kommun. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till skattesats för Förslaget är oförändrad skatt, sunderlag Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2017 Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 9 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om en oförändrad skattesats på 21,84 år 2018 för Mullsjö kommun. under sammanträdet Kent Oskarsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag. et skickas till Kommunfullmäktige

22 155 Dnr 2017/ Budgetmål 2018 för Mullsjö kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att budgetmål 2018 för Mullsjö kommun ska vara: - Målsättningen är ett resultat som är minst 2,9 % av skatter och bidrag. - Kommunen har som mål att amortera minst 7 mkr under Soliditeten ska vara minst 18 % exklusive pensionsskulden. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budgetmål för Målsättningen är ett resultat som är minst 2,9 % av skatter och bidrag för Kommunen har som mål att amortera minst 7 mkr under Soliditeten ska vara minst 18 %. sunderlag Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2017 Tjänsteskrivelser från ekonomichefen från den 9 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att budgetmål 2018 för Mullsjö kommun ska vara: - Målsättningen är ett resultat som är minst 2,9 % av skatter och bidrag. - Kommunen har som mål att amortera minst 7 mkr under Soliditeten ska vara minst 18 %. under sammanträdet Henrik Jansson (M) föreslår att kommunstyrelsen gör ett tillägg till att soliditeten ska vara minst 18 % exklusive pensionsskulden. et skickas till Kommunfullmäktige

23 156 Dnr 2017/ Finansiering 2018 för Mullsjö kommun beslutar Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till finansiering för Checkkrediten ska vara 50 mkr sunderlag Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2017 Tjänsteskrivelser från ekonomichefen från den 9 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att checkkrediten ska vara 50 mkr 2018 och att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. et skickas till Kommunfullmäktige

24 157 Dnr 2017/ Investeringsram 2018 för Mullsjö kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta investeringsram 2018 för Mullsjö kommun: Investeringsramen för 2018 föreslås till tkr och fördelas enligt följande: - tekniska utskottet tkr - allmänna utskottet/byggnadsnämnden tkr - socialnämnden tkr - barn- och utbildningsnämnden tkr kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att begära att verksamhetsplaner och investeringsprioriteringar återrapporteras. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till investeringsram för Investeringsramen för 2018 föreslås till tkr och fördelas enligt följande: - tekniska utskottet tkr - allmänna utskottet/byggnadsnämnden tkr - socialnämnden tkr - barn- och utbildningsnämnden tkr Budgetberedningen föreslår att den totala investeringsramen för 2019 ska vara tkr. - att fördela på övriga verksamheter tkr - socialnämnden 500 tkr - barn- och utbildningsnämnden 750 tkr sunderlag Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2017 Tjänsteskrivelser från ekonomichefen från den 9 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj

25 fortsättning Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om investeringsram 2018 för Mullsjö kommun: Investeringsramen för 2018 föreslås till tkr och fördelas enligt följande: - tekniska utskottet tkr - allmänna utskottet/byggnadsnämnden tkr - socialnämnden tkr - barn- och utbildningsnämnden tkr kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del att begära att verksamhetsplaner och investeringsprioriteringar återrapporteras. under sammanträdet Eva Götbrink (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag. Henrik Jansson (M) med instämmande av Gun Nilsson (C), Johnny Nilsen (MF) och Staffan Bäckelid (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. Omröstning Ordförande finner att det finns två förslag och ställer de både förslagen mot varandra och finner att Eva Götbrinks (MP) förslag vinner. Omröstning begärs. Den som röstar på Eva Götbrinks förslag röstar ja och den som röstar på Henrik Janssons förslag röstar nej. Ordförande finner att Henrik Janssons (M) förslag med 7 nej-röster vinner över Eva Götbrinks (MP) förslag med 6 ja-röster. et skickas till Kommunfullmäktige

26 159 Dnr 2017/ Exploateringsram 2018 för Mullsjö kommun beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta exploateringsram 2018 för Mullsjö kommun ska vara tkr. Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till exploateringsram för Ramen ska vara tkr. sunderlag Protokoll från budgetberedningen den 25 april 2017 Tjänsteskrivelser från ekonomichefen från den 9 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta exploateringsram 2018 för Mullsjö kommun ska vara tkr. et skickas till Kommunfullmäktige

27 160 Dnr 2017/ Utfärdande av anvisningar för kommunens bankoch postgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar och försändelser beslutar att nedanstående personer, två i förening, får utfärda anvisningar för kommunens bankräkningar och postgiro och att var för sig kvittera värde- och betalningshandlingar genom posten. s ordförande Linda Danielsson s vice ordförande Henrik Jansson Kommunchef Lennie Johansson Ekonomichef Jan Österberg Redovisningsansvarig Birgitta Sandström Controller Jonny Andersson Ekonomiassistent Inger Palm Barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist Socialchef Lena Svenningsson Sedan beslut togs i kommunstyrelsen den 11 september avseende utfärdande av anvisningar för kommunens bank- och postgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar och försändelser har byten skett på vissa tjänster. Därför behöver ett nytt beslut fattas. sunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 15 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar att nedanstående personer, två i förening, får utfärda anvisningar för kommunens bankräkningar och postgiro och

28 fortsättning att var för sig kvittera värde- och betalningshandlingar genom posten. s ordförande Linda Danielsson Kommunchef Lennie Johansson Ekonomichef Jan Österberg Redovisningsansvarig Birgitta Sandström Controller Jonny Andersson Ekonomiassistent Inger Palm Barn- och utbildningschef Magnus Wetterqvist Socialchef Lena Svenningsson under sammanträdet Lars Eriksson (KD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag med tillägg att kommunstyrelsens vice ordförande Henrik Jansson också ska finnas med på listan. et skickas till Ekonomiavdelningen Linda Danielsson Henrik Jansson Lennie Johansson Magnus Wetterqvist Lena Svenningsson

29 162 Dnr 2017/ Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden beslutar att godkänna årsredovisning 2016 och bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för år Jäv Staffan Bäckelid (KD) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv. Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har kommit till socialnämnden för prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret. Eftersom både ordförande och vice ordförande i socialnämnden är jäviga har frågan skickats vidare till kommunstyrelsen genom allmänna utskottet. sunderlag Följebrev från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden den 10 maj 2017 Årsredovisning med bokslut 2016, granskningsrapport samt revisionsberättelse från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Protokoll från socialnämnden den 17 maj Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar att godkänna årsredovisning 2016 och bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för år et skickas till Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Socialnämnden

30 163 Dnr 2017/ Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL beslutar föreslå kommunfullmäktige att konstatera att det inte finns några beslut att rapportera enligt LSS och SoL första kvartalet Statistik över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL för första kvartalet Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 h och Socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6 h ska socialnämnden till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt ovanstående lagar som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden ska till kommunfullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt ovanstående lagar som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. sunderlag Rapport från socialsekreterare den 18 april 2017 Protokoll från socialnämnden den 17 maj 2017 Protokoll från allmänna utskottet den 24 maj beslutar föreslå kommunfullmäktige att konstatera att det inte finns några beslut att rapportera enligt LSS och SoL första kvartalet et skickas till Kommunfullmäktige

31 164 Dnr 2017/ Begäran om att behålla platser i nämnder och utskott Inget beslut fattas i ärendet utan överlämnas till kommunfullmäktige för avgörande. Jens Mattsson (MP) har, på grund av flytt från kommunen, kommit in med en begäran om att få sitta kvar på sina platser i nämnder och utskott mandatperioden ut. Diskussioner förs angående begäran om att behålla platser i nämnder och utskott. sunderlag Skrivelse från Jens Mattsson et skickas till Kommunfullmäktige

32 165 OMRÖSTNINGSLISTA Ledamöter Tomas Elf (S) Kent Oskarsson (S) Jens Matttsson (MP) Eva Götbrink (MP) Tjänstg ersätt. Sara Bjerenius Ärende 113 Ärende Ärende Ja 113 Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst x x x x Mikael Johansson (V) Staffan Bäckelid (KD) Joseph Tornell (KD) Thore Thorstensson (L) Henrik Jansson (M) Annika Carlsson (M) Johnny Nilsen (MF) Lars Eriksson Gun Nilsson (C) x x x x x x x Leif Andersson (MF) Linda Danielsson (S) x x 6 7

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 70 Godkännande av ärendelista 112 71 Medborgarförslag Gör-det själv-tvätthall 113 72 Medborgarförslag Utökade öppettider och resurser för fritidsgården 114 73 Medborgarförslag Mer polisnärvaro

Läs mer

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83

Innehåll. 52 Godkännande av ärendelista Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 82 53 Förvärv av fastighet till funktionshinderomsorgen... 83 80 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 16.00-16.25 Beslutande Linda Danielsson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 77 Godkännande av ärendelista... 95 78 Delgivningar... 96 79 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet... 97 80 Information om verksamheten inom kommunstyrelsen... 98 81 Utbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 76 Godkännande av ärendelista... 96 77 Köp av socialjour - information... 97 78 Skrivelse från Akademikerförbundet angående personalsituation och arbetsmiljö... 98 79 Månadsuppföljning 2016...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 13 Godkännande av ärendelista 17 14 Anmälan av delegationsbeslut 18 15 Anmälan av utskottsprotokoll 19 16 Delgivningar 20 17 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden 21 18 Anpassad

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 108 Godkännande av ärendelista 188 109 Budgetmål 2017 för Mullsjö kommun 189 110 Budget 2017 för Mullsjö kommun 191 111 Checkkredit 2017 för Mullsjö kommun 195 112 Investeringsram 2017 för Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 108 Godkännande av ärendelista... 130 109 Delgivningar... 131 110 Anmälan av delegationsbeslut... 132 111 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet... 133 112 Information om verksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista 5 2 Motion angående asylinvandringen och boende 6 3 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 8 4 Taxa för hemsjukvård 9 5 Revisionsrapport Granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 56 Godkännande av ärendelista 91 57 Månadsuppföljning 2017 för Mullsjö kommun 92 58 Förvärv av aktier i Inera AB 94 59 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2016 samt hemställan om ansvarsfrihet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 90 Godkännande av ärendelista... 125 91 Resultat från undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen 2017. 126 92 Motion Garanterad plats på äldreboende... 127 93 Motion Avskaffa avgiften för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 75 Godkännande av ärendelista... 111 76 Näringslivsrapporter... 112 77 Delgivningar... 113 78 Anmälan av utskottsprotokoll... 114 79 Ordförandenas rapport... 115 80 Socialt naturvårdsavtal Gyljeryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 119 Godkännande av ärendelista... 168 120 Skogsbruksplan 2017-2026... 169 121 Delgivningar... 171 122 Anmälan av delegationsbeslut... 172 123 Anmälan av utskottsprotokoll... 173 124 Statusrapport

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 182 Godkännande av ärendelista... 250 183 Översiktsplan 2016, Mullsjö kommun om utställning av reviderat förslag... 251 184 Delgivningar... 253 185 Anmälan av delegationsbeslut... 254 186 Anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 121 Godkännande av ärendelista... 150 122 Anmälan av delegationsbeslut... 151 123 Vårdsamordning, Trygg och säker hemgång information... 152 124 Rapport från socialjouren... 153 125 Månatlig rapport

Läs mer

88 Delgivningar 2018/ Utredning om palliativ vård 2018/ Äldreomsorg, budget /8029 8

88 Delgivningar 2018/ Utredning om palliativ vård 2018/ Äldreomsorg, budget /8029 8 1 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 86 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 87 Statusrapport över pågående ärenden i 2018/8021 5 socialnämnden 88 Delgivningar 2018/8020 6 89

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 51 Godkännande av ärendelista... 70 52 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-... 2021 - remiss... 71 53 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 78 53 Aktuell information/besök... 79 54 Delgivningar... 80 55 Anmälan av delegationsbeslut... 81 56 Anmälan av utskottsprotokoll... 82 57 Statusrapport över pågående

Läs mer

99 Mullsjömodellen - information 2018/ Socialnämndens delegationsförteckning /

99 Mullsjömodellen - information 2018/ Socialnämndens delegationsförteckning / Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 86 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 87 Vårdsamordning 2018/8069 5 88 Riskbedömning för hälso- och sjukvården 2018/8081 6 89 Betalningsansvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll 2015-03-24. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 33MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-03-24 Innehåll 24 Godkännande av föredragningslista... 35 25 Medborgarförslag Nytt centrum i Mullsjö - svar... 36 26 Motion Stoppa barnfattigdomen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Skrivelse från gode män i Mullsjö... 4 3 Enheten för integration och nyanlända - information... 5 4 Riktlinje för handläggning och dokumentation för äldreomsorg

Läs mer

Innehåll. Sammanträdesdatum

Innehåll. Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 54 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 55 Förenklat beslutsfattande gällande bistånd 2018/8074 5 56 Betalningsansvar annan kommun 2018/8058

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 120 Godkännande av ärendelista... 167 121 Delgivningar... 168 122 Anmälan av delegationsbeslut... 169 123 Anmälan av utskottsprotokoll... 170 124 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 46 Godkännande av ärendelista... 60 47 Anmälan av delegationsbeslut... 61 48 Remiss Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020... 62 49 Begäran om omprövning av anläggningsbidrag Ryfors golfklubb...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 78 Godkännande av ärendelista... 112 79 Delgivningar... 113 80 Anmälan av utskottsprotokoll... 114 81 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen... 115 82 Ordförandenas rapport... 116

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOLL 2017-03-13 Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Utemiljö Tallkottens förskola... 36 29 Delgivningar... 37 30 Anmälan av delegationsbeslut... 38 31 Statusrapport över pågående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 74 Godkännande av ärendelista... 100 75 Principer om kultur- och fritidsutskottets stipendier... 101 76 Bemanning vid kvällsöppet på biblioteket i Mullsjö... 103 77 Ansökan om verksamhetsbidrag,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 2015-12-15 Innehåll 180 Godkännande av föredragningslistan... 259 181 Justering av VA- taa och renhållningstaa för Mullsjö kommun. 260 182 Personalpolitiskt program, översyn...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 6 5 Budget 2017... 7 6 Skolmatslyftet...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 47 Godkännande av ärendelista... 61 48 Dialog med kommunens fritidsledare och fältsekreterare... 62 49 Anmälan av delegationsbeslut... 63 50 Begäran från Sandhems IF om kommunal borgen... 64 51

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 165 Godkännande av ärendelista... 232 166 Delgivningar... 233 167 Anmälan av delegationsbeslut... 234 168 Anmälan av utskottsprotokoll... 235 169 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 38 Godkännande av ärendelista... 49 39 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 50 40 Delgivningar... 51 41 Sjukfrånvarostatistik... 52 42 Statistik inom personalområdet... 53

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 168 Godkännande av ärendelista... 210 169 Anmälan av delegationsbeslut... 211 170 Anmälan av utskottsprotokoll... 212 171 Delgivningar... 213 172 Enheten för integration och nyanlända information...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 24 Godkännande av ärendelista... 33 25 Delgivningar... 34 26 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet... 35 27 Ordförandens rapport... 36 28 Information om verksamhet inom kommunstyrelsen...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-09-08 Innehåll 118 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 142 119 Redovisning av delegationsbeslut... 143 120 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

25 Anmälan om bisyssla 2018/ Ung drive 2018/ Övrig information 2018/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 19 Godkännande av ärendelista 2018/1002 4 20 Personalärende 2018/1093 5 21 Statusrapport personalutskottet 2017/1334 6 22 Statistik inom personalområdet

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 34 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 35 Delgivningar 2018/4005 5 36 Statusrapport 2018/4006 6 37 Patientsäkerhetsberättelse 2018/4037 7

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-06-10 Innehåll 154 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 198 155 Delgivningar... 199 156 Anmälan av utskottsprotokoll... 200 157 Utskottsordförandena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Bidragsbelopp 2017... 4 3 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Habo Mullsjö Musikkår... 5 4 om investeringsbidrag 2017... 6 5 Åldersgräns vid fritidsgården...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 38 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 39 Patientnämndens årsrapport 2017 2018/8034 5 40 Delgivningar 2018/8020 6 41 Begäran om komplettering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök på Kronängskolan... 3 2 Godkännande av ärendelista... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Lägesbeskrivning per programområde... 6 5 Statusrapport för tekniska utskottets pågående

Läs mer

2018/ samhällsförening 22 Ansökan om bidrag. Föreningen Företagarna 2018/ Ansökan om bidrag, Synskadades

2018/ samhällsförening 22 Ansökan om bidrag. Föreningen Företagarna 2018/ Ansökan om bidrag, Synskadades Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 19 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 20 Ansökan om investeringsbidrag, Mullsjö 2018/1117 5 Dykarklubb Gurami 21 Ansökan om bidrag, Sandhems

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 13 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 14 Delgivningar 2018/4005 5 15 Statusrapport 2018/4006 6 16 Systematiskt kvalitetsarbete 2017/4023

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 194 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Christer Rube och Birger Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Ledningssystem 2018... 6 5 Verksamhetsplan socialnämnden 2018... 7 6 Revisionsrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 90 Godkännande av ärendelista... 114 91 Delgivningar... 115 92 Anmälan av delegationsbeslut... 116 93 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet... 117 94 Ordföranden informerar...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 38 Godkännande av ärendelista... 50 39 Anmälan av delegationsbeslut... 51 40 Ansökan om anläggningsbidrag beslut efter särskild prövning... 52 41 Överenskommelse mellan Mullsjö kommun och SISU

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 24 Godkännande av ärendelista 2018/4007 4 25 Delgivningar 2018/4005 5 26 Statusrapport 2018/4006 6 27 Systematiskt kvalitetsarbete 2018/4018

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 1 Studiebesök... 3 2 Godkännande av ärendelistan... 4 3 Delgivningar... 5 4 Anmälan av delegationsbeslut... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 7 6 Ledningssystem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 52 Godkännande av ärendelista... 80 53 Näringslivsrapporter... 81 54 Delgivningar... 82 55 Anmälan av delegationsbeslut... 83 56 Anmälan av utskottsprotokoll... 84 57 Ordförandenas rapport...

Läs mer

2018/ Arbetsmarknadsenhet/integration - information

2018/ Arbetsmarknadsenhet/integration - information Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 51 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 52 Månadsuppföljning 2018 2018/8049 5 53 Mullsjömodellen - information 2018/8016 6 54 Enheten för integration

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-09-09 Innehåll 199 Tillkommande/utgående ärende och godkännande av ärendelista.. 253 200 Näringslivsrapport... 254 201 Delgivningar... 256 202 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 41 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 42 Månadsuppföljning januari - april 2018 2018/1165 5 43 Ansökan om investeringsbidrag 2018 2018/1117

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-02-11 Innehåll 14 Föregående mötes protokoll... 16 15 Tillkommande/utgående ärenden... 17 16 Anmälan av delegationsbeslut... 18 17 Anmälan av utskottsprotokoll... 19 18 Revisionsrapport gällande granskning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 34 Godkännande av ärendelista... 44 35 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 45 36 Statistik från personalområdet... 46 37 Regler för leasing- och arbetsfordon... 47 38 Avgångsenkäter...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 70 Godkännande av ärendelistan 2018/1035 4 71 Begäran om dispens från anställningsstopp 2018/1081 5-6 72 Begäran om dispens från anställningsstopp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 101 Godkännande av ärendelista... 138 102 Skolskjutsupphandling... 139 103 Delgivningar... 141 104 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden 142 105 Detaljplan för Sjöryd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 35 28 Lönerevision 2016... 36 29 Utökad förmån till anställda... 37 30 Sjukfrånvarostatistik... 38 31 Statistik inom personalområdet... 40 32 Riktlinjer för resor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 56 Godkännande av ärendelista... 74 57 Kultur på recept - dialog... 75 58 Budget 2017 för kultur- och fritidsutskottets verksamhet... 76 59 Framtida stipendier inom kultur- och fritidsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 201 Godkännande av ärendelista... 279 202 Delgivningar... 280 203 Anmälan av delegationsbeslut... 281 204 Anmälan av utskottsprotokoll... 282 205 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens allmänna utskott. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 69 55 Information om familjecentralen... 70 56 Delgivningar... 71 57 Anmälan av delegationsbeslut... 72 58 Statusrapport över pågående ärenden i allmänna utskottet...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning

Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-09-07 Innehåll 126 Systematiskt kvalitetsarbete; Kunskaper och lärande, resultatredovisning... 149 127 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 23 Godkännande av ärendelista... 31 24 Patientsäkerhetsberättelse 2016... 32 25 Utökning av sjukgymnast/fysioterapeuttjänst... 33 26 Verksamhetsberättelse 2016 för socialnämnden... 34 27 Skrivelse

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-11-11 Innehåll 242 Godkännande av ärendelista... 307 243 Information om E-sport... 308 244 Delgivningar... 309 245 Anmälan av delegationsbeslut... 310 246 Anmälan av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 41 Godkännande av ärendelista... 62 42 Delgivningar... 63 43 Anmälan av utskottsprotokoll... 64 44 Ordförandenas rapport... 65 45 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen... 68 46

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 49 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 50 Renovering av bro vid vandringsled, Mullsjö 2018/1253 5 kommun (Noabron) 51 Inköp av utrustning,

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 17 Godkännande av ärendelista 36 18 Information från barn- och utbildningsnämnden 37 19 Anställningsstopp revidering av regler 38 20 Motion, kunskap är makt - svar 39 21 Avgifter för kopiering,

Läs mer

38 Stipendium kultur- och fritidsutskottet / Besparingar kultur- och fritid / Statusrapport 2018/

38 Stipendium kultur- och fritidsutskottet / Besparingar kultur- och fritid / Statusrapport 2018/ Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 28 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 29 Bidragsbelopp till föreningslivet samt 2018/1047 5-6 förseningsavgifter på biblioteket 30 Uthyrning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll Innehåll 58 Godkännande av ärendelista... 73 59 Klämdagar 2017 och del 2018... 74 60 Eliminering av delade turer inom äldreomsorgen... 75 61 Förlängt avtal Pensionsadministration 2017-01-01... 76 62 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 57 Godkännande av ärendelista... 74 58 Anmälan av delegationsbeslut... 75 59 Målgruppsbidrag studieförbunden... 76 60 Ekonomiskt stöd till studieförbunden/sisu... 77 61 Motion angående uppförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Innehåll 63 Godkännande av ärendelista... 84 64 Delgivningar... 85 65 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 86 66 Månadsuppföljning per 30 september 2017... 87 67 Skolinspektionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 60 Godkännande av ärendelista... 82 61 Enheten för integration och nyanlända - information... 83 62 Revidering av rutiner och arbetssätt för Hemteam vårdplanering i hemmet... 84 63 Frågor från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 201 Godkännande av ärendelista 2018/1060 5 202 Delgivningar 2018/1037 6 203 Anmälan av utskottsprotokoll 2018/1061 7 204 Ordförandenas rapporter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Innehåll 84 Godkännande av ärendelista... 109 85 Delgivningar... 110 86 Anmälan av delegationsbeslut... 111 87 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 112 88 Motion angående

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Valberedningen. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Valberedningen Sammanträdesdag 2015-05-18 Innehåll 7 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen... 10 8 Val av 3 ledamöter till fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas revisionberättelse

Läs mer

49 Begäran om dispens från inköpsstopp 2018/ Enheten för integration och nyanlända /8015 9

49 Begäran om dispens från inköpsstopp 2018/ Enheten för integration och nyanlända /8015 9 Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 47 Godkännande av ärendelista 2018/8014 4 48 Ansökan om förenings-/verksamhetsbidrag 2018/8003 5-6 för år 2018 49 Begäran om dispens från inköpsstopp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 77 Godkännande av ärendelista... 96 78 Sammanträdesdagar 2018... 97 79 Presentation av ny programområdeschef och ny enhetschef... 98 80 Månatlig rapport ledningssystem... 99 81 Revidering av rutiner

Läs mer

119 Anmälan av delegationsbeslut 2018/ Månatlig rapport - ledningssystem 2018/ Granskning av intern utförare av

119 Anmälan av delegationsbeslut 2018/ Månatlig rapport - ledningssystem 2018/ Granskning av intern utförare av Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 117 Godkännande av ärendelista 2018/8014 5 118 Verksamhetssystem för socialtjänsten - 2018/8056 6 information 119 Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Anmälan av delegationsbeslut... 5 4 Anmälan av utskottsprotokoll... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i kommunstyrelsen... 7 6 Ordförandenas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 27 Godkännande av ärendelista... 33 28 Anmälan av delegationsbeslut... 34 29 Anmälan av utskottsprotokoll... 35 30 Delgivningar... 36 31 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 125 Godkännande av ärendelista... 155 126 Månadsuppföljning 2016, delårsbokslut per 2016-08-31... 156 127 Enheten för integration och nyanlända information... 157 128 Anpassad bostad... 158 129

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen. Innehåll Innehåll 24 Godkännande av ärendelista... 3 25 Delgivningar... 4 26 Anmälan av delegeringsbeslut... 5 27 Anmälan av utskottsprotokoll... 6 28 Ordförandenas rapport... 7 29 Lokal trafikföreskrift parkeringsövervakning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens personalutskott Innehåll 70 Godkännande av ärendelista... 92 71 Delegationsbeslut... 93 72 Statusrapport över pågående ärenden i personalutskottet... 94 73 Statistik från personalområdet... 95 74 Sjukfrånvarostatistik...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 9 Godkännande av ärendelista... 13 10 Dialog med Mullsjö Allmänna Innebandysällskap... 14 11 Dialog med Habo Mullsjö Musikkår... 15 12 Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 Habo Mullsjö Musikkår...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-10-06 Innehåll 133 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 158 134 Redovisning av delegationsbeslut... 159 135 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 39 Godkännande av ärendelista... 49 40 Månadsuppföljning 2017... 50 41 Månatlig rapport ledningssystem... 51 42 Personal- och arbetssituationen på IFO... 52 43 Riktlinjer och tillsynsplan gällande

Läs mer