Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12"

Transkript

1 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12

2 (24) Innehåll SAMMANFATTNING BAKGRUND SYFTE METOD REDOVISNING BARKARBY COLLEGE Regional och lokal förankring Ökat behov av utbildningskapacitet och matchning Elevvolymer Utbildningar i Barkarby College De kommunala utbildningarna i Barkarby College Andra anordnare av utbildningar på Barkarby College Valideringscenter av utländsk kompetens Det pedagogiska konceptet Förutsättningarna för att Teknik College kan bli en del av Barkarby College Förutsättningarna för att etablera yrkeshögskoleutbildning Samarbete med näringsliv, högskola, andra kommuner och utbildningsanordnare Andra tänkbara verksamheter och intressenter Huvudaktörer på Barkarby College Tänkbara verksamheter i Barkarby stationsområdet i nära anslutning till Barkarby College Geografisk placering Fysisk och virtuell lokalutformning/lärmiljö Fakta om nuvarande lokaler som frigörs när Barkarby College byggs TÄNKBARA ÄGARINTRESSENTER/PARTNERS Diligentia Hemsö Atrium Ljungberg SLUTSATSER OCH FÖRSLAG Slutsatser Förslag Förslag till tidplan av etablering Barkarby College: LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING...23 BILAGOR...23

3 (24) SAMMANFATTNING I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010) är visionen att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Den strategiska, fysiska planeringen av regionen bygger på tillskapandet av åtta regionala kärnor, varav Barkarby-Jakobsberg är en. En betydande förstärkning av Barkarby-Jakobsberg som kärna blir etableringen av tågstationen Stockholm Väst där både pendeltåg och fjärrtåg kommer att göra uppehåll, vilket gör Barkarbystaden ännu mer tillgänglig och attraktiv för både näringsliv, studerande och boende. Ytterligare förstärkning av infrastrukturen planeras också i samband med utbyggnaden av Barkarbystaden. För att visionen att bli Europas mest attraktiva storstadsregion ska nås krävs dock framför allt ökad konkurrenskraft. Behovet av kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga framhålls. Utredaren kan därför konstatera att det koncept, Barkarby College, som utredaren haft som uppgift att fördjupa och vidareutveckla stämmer väl in i den utveckling som ligger i planeringen för regionen. Enligt utredaren så består Barkarby College av två delar, en regional utbildningsdel och en del som svarar mot behov som invånarna i den nya Barkarbystaden och i regionen kommer att ha av kulturella och andra sociala aktiviteter. Samtidigt är det väsentligt att se Barkarby College som en helhet i betydelsen att de olika verksamheterna i huset ska kunna samverka och dra nytta av varandra. Det gäller såväl lokalmässigt som verksamhetsmässigt. Lokalmässigt så ska t ex en stor aula kunna användas för skolan men även för teater, musikevent o dyl. Innovativa företag som finns i huset ska kunna samverka med de olika utbildningarna. Av det skälet föreslår utredaren att Barkarby College ges ett annat namn t ex Barkarby West - och att Barkarby College är namnet på den del som utgörs av utbildningsverksamheten. I det fortsatta används dock Barkarby College för hela konceptet. Såsom framkommer i rapporten så har utredaren samlat synpunkter på konceptet Barkarby College genom sammanträden och seminarier med ett betydande antal olika intressenter och gjort ett flertal studieresor. Utbildning När det gäller behovet av utbildning så har Länsstyrelsen utifrån det regionala tillväxtansvaret gjort en omfattande genomgång av utbildnings- och arbetsmarknadsbehov i Stockholms län fram till Av utredningen framgår att behovet av högutbildade ökar kontinuerligt och brist på utbildad arbetskraft kommer att uppstå inom flera yrken:

4 (24) I Stockholmregionen förväntas en bristsituation uppstå i ett antal utbildningsgrupper. En omfattande brist på gymnasialt teknikutbildade förväntas (Stockholm 2020 En utbildnings- och arbetsmarknadsprognos. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2011:37) För att regionen ska bli attraktiv och internationellt konkurrenskraftig krävs att utbildningen är av hög kvalitet och anknyter till arbetsliv och forskning. Detta gäller såväl gymnasial- som eftergymnasial- och högskoleutbildning. Som framgår av utredningen så kommer genomförandet av Barkarby College att skapa förutsättningar att utveckla en högkvalitativ gymnasial och eftergymnasial naturvetenskaplig-teknisk utbildning. En förutsättning är dock att de teoretiska och praktiska utbildningarna har möjlighet att utveckla gemensamma projekt. En annan förutsättning är att det finns ett långtgående samarbete mellan de innovativa företag som etablerar sig i huset/i området och utbildningsverksamheten. Inslag av företag och annan verksamhet i huset stämmer med en grundsyn som bör prägla Barkarby College. Utbildningsverksamheten ska inte bedrivas isolerat utan så långt möjligt finnas i en verklighet och i princip präglas av samma villkor som arbetslivet utanför skolan. I den rapport som Järfälla kommun beställt av SWECO för att få en genomlysning av förutsättningar för utveckling av den regionala kärnan framhålls när det gäller utbildningssatsning: Ambitionerna att utveckla utbildning i anslutning till Stockholm Väst bör i första hand fokusera på teknisk utbildning på gymnasie-, KY- och Yrkeshögskolenivå, där närheten till Veddesta tas tillvara för praktikplatser och annan typ av näringslivssamverkan. I praktiken innebär det en satsning på ett teknikcollege. (Regionala kärnan Barkarby-Jakobsberg. Rapport SWECO mars 2010) Näringsliv För att bli det innovativa Järfälla behövs en stark utveckling av näringslivskluster och koppling till utbildning och forskning. Med tanke på läge och den attraktiva miljö som Barkarby College blir så finns stora möjligheter att företag inom IT/teknikområdet etablerar sig i Barkarby College. Redan idag finns ett sådant uttalat intresse från ett flertal företag inom branschen. Kultur I konceptet Barkarby College ligger också att samordna utbildningsverksamhet med annan verksamhet. Tillgång till en arena för teater, musik etc bedöms som nödvändigt med tanke på såväl befolkningen i den nya Barkarbystaden som att Barkarby som regional kärna och därmed med goda kommunikationer kan ha ett mer regionalt upptagningsområde för kulturaktiviteter. Även kommunala verksamheter som bibliotek bör med fördel kunna placeras i Barkarby College. Även denna inriktning betonas i SWECO:s rapport: Stockholm Väst: Profilbildande A-läge med fokus på kontor, vardagsservice, teknikcollege, hälso-/friskvård, konferenshotell samt kultur-/aktivitetscentrum. Möjlig profilering genom kommunikationer, landmärke, service och grönområde ett hållbart helhetskoncept för den moderna människan. (Regionala kärnan Barkarby-Jakobsberg. Rapport SWECO mars 2010)

5 (24) Förslag Kommunen bör ta initiativ till att tillskapa ett Barkarby College i enlighet med det koncept som beskrivs i föreliggande rapport Att etablera Barkarby College kommer att bli ett startskott för att etablera och utveckla hela regionen Stockholm Väst och bidra till att visionen om ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum förverkligas, hörs och syns även i ett nationellt och internationellt perspektiv. Både Landstinget i Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län har informerats om projektet och välkomnar den planerade satsningen och betonar vikten av att planera in framtida tillväxtmöjligheter i anslutning till Barkarby College. Vid kontakter med tre olika möjliga ägarintressenter (se vidare rapporten) redovisar samtliga att konceptet Barkarby College är en utomordentligt intressant samhällsbyggaruppgift. 1. BAKGRUND I en motion i kommunfullmäktige 2009 Satsa på utbildningscenter på Barkarbyfältet! föreslogs att Järfälla kommun skulle satsa på att utveckla ett utbildningscentrum i Barkarby. Utbildningsnämnden tillstyrkte motionen på nämndens möte Därefter beredde kommunledningskontoret frågan och beslutade Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen och gav Utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta vidare med projektet utifrån i första hand den rapport Barkarby College Banbrytande gymnasie- och vuxenutbildning med naturvetenskaplig och teknisk profil som nämnden tog ställning till Utbildningsnämnden anställde en särskild projektledare och en projektplan för togs fram. Olika intressenter och förvaltningar inom kommunen som t ex planerings- och exploateringsavdelningen och informationsavdelningen har deltagit i arbetet. Projektet har avrapporterats kontinuerligt vid nämndens möten och i den här rapporten redovisas resultatet av utredningen i syfte att ge nämnden ett behövligt underlag för att kunna fatta beslut om fortsatt inriktning på projektet. Förutom utbildningsförvaltningen har följande förvaltningar deltagit i arbetet: informationsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen, planerings- och exploateringsförvaltningen, plan och bygglov, fastighetsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen 2. SYFTE Utifrån den projektplan som nämnden antagit har projektet haft som syfte och mål att:

6 (24) Utveckla ett koncept för ett Utbildningscentrum som inom Stockholm Väst kan tillgodose behov av gymnasieutbildning och högre utbildning inom främst naturvetenskap och teknik. Utveckla samarbete med partners/ägarintressenter från näringsliv, högre utbildning, andra kommuner och olika utbildningsanordnare för att tillskapa ett regionalt Utbildningscentrum. Delmål 1 Ta fram en branschanalys som visar vilka utbildningsinriktningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom naturvetenskaplig och teknisk inriktning eller närliggande områden det finns behov av. Delmål 2 Utveckla ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning och företagsutbildning, främst naturvetenskap och teknik, i samarbete med tänkbara partners och ägarintressenter. I detta ingår att undersöka förutsättningarna för om ett Teknik College bör vara en del av konceptet i Barkarby College. Delmål 3 Undersöka förutsättningarna för att knyta andra verksamheter som till exempel bibliotek, konferensanläggning, motionsanläggning till Barkarby College. Delmål 4 I ett nära samarbete med näringslivet och andra intressenter (kommuner, utbildningsanordnare) skriva en utbildningsansökan om YH utbildning till Yrkeshögskolemyndigheten. 3. METOD Arbetet har letts av en styrgrupp som med hjälp av projektledaren styrt projektets arbete. Styrgrupp: utbildningsdirektören, programchefen, näringslivschefen, representanter för: informationsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen, planerings- och exploateringsförvaltningen, plan och bygglov, fastighetsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Till projektet har också knutits projektgrupper med representanter från: - Utbildningsnämnden - övriga nämnder/förvaltningar i kommunen - andra kommuner - andra utbildningsanordnare - lokala företag Information om Barkarby College i regionen har spridits genom personliga möten, nätverksträffar, konferenser, frukost- och informationsmöten, tidningsartiklar och digitala medier. En folder om Barkarby College (se bilaga) har tagits fram och distribuerats till företag och andra intressenter i regionen och i kommunen.

7 (24) Projektet har förankrats i kommunen hos skolpersonal, elever och kommunanställda och kommuninvånare. 4. REDOVISNING BARKARBY COLLEGE 4.1. Regional och lokal förankring Stockholmsregionens vision är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion och kompetensförsörjning, kunskapsutveckling och innovationsförmåga lyfts fram som avgörande för fortsatt tillväxt och global konkurrens kraft. För att visionen om Europas mest attraktiva storstadsregion ska uppfyllas krävs bland annat att åtagandet att bygga ut och effektivisera utbildning uppfylls. Barkarby-Jakobsberg i Järfälla kommun är en av de regionala stadskärnorna. Barkarby station Stockholm Väst kommer att bli en regional knutpunkt där alla regionala tåg och fjärrtåg stannar vilket gör Barkarbystaden ännu mer tillgänglig och attrativ för både näringsliv, studerande och boende. För att bli det innovativa Järfälla behöves en stark utveckling av näringslivskluster och koppling till utbildning och forskning. Med hjälp av kommunens vision om Barkarby College kommer helhetsbilden av den regionala stadskärnan Stockholm Väst att utformas och utvecklas och Järfälla kommun sätts på kartan samtidigt som Jakobsberg-Barkarby lyfts fram på ett innovativt och inbjudande sätt. Barkarby College kommer att bli ett startskott för att etablera och utveckla Stockholm Väst och bidra till att visionen om ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum förverkligas, hörs och syns även i ett nationellt och internationellt perspektiv. För att vara internationellt konkurrenskraftig krävs högre kvalitet på utbildning och anknytning till arbetsliv och forskning. Detta gäller såväl gymnasial- som eftergymnasial- och högskoleutbildning. Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting har informerats om projektet och diskussion om deras framtida medverkan fortsätter när beslut om etablering av Barkarby College är taget. Både Landstinget i Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län välkomnar den planerade satsningen och betonar vikten av att planera in framtida tillväxtmöjligheter i anslutning till Barkarby College. Barkarby College är nu väl förankrat i Storstockholmsregionen och Mälardalen och kontakter har även tagits på nationell nivå med bland annat Göteborsgregionen och Umeå. Information om Barkarby College i regionen har spridits genom personliga möten, nätverksträffar, konferenser, frukost- och informationsmöten, tidningsartiklar och digitala medier. En folder om Barkarby College (se bilaga) har tagits fram och distribuerats till företag och andra intressenter i regionen och i kommunen. Projektet har förankrats i kommunen hos skolpersonal, elever och kommunanställda och kommuninvånare. Rektorerna från de berörda skolorna har suttit i projektgruppen och aktivt deltagit i utveckling av det innehållsmässiga och pedagogiska utbildningskonceptet.

8 (24) Förutom utbildningsförvaltningen har följande förvaltningar deltagit i arbetet: informationsavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen, planerings- och exploateringsförvaltningen, plan och bygglov, fastighetsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen 4.2. Ökat behov av utbildningskapacitet och matchning Enligt prognosen i RUFS 2010 kommer det år 2030 vid låg tillväxt att finnas behov av högutbildade med minst 3-årig gymnasial och/eller eftergymnasial utbildning. Detta kan ställas mot som siffran var år Det starkt ökande behovet av högutbildade kommer inte att kunna tillgodoses inom ramen för nuvarande utbildningskapacitet. För att täcka bristen på högutbildade kommer det att krävas en ökad kapacitet i länets gymnasiala och eftergymnasiala utbildning. Idag är den övervägande delen av högskoleutbildningen koncentrerad till den centrala regionkärnan. Utanför kärnan finns fyra regionkärnor KTH Kista, KTH Syd och Mälardalens högskola på Campus Telge och Södertörns högskola. I nordvästra Stockholm, regionkärnan Barkarby-Jakobsberg, finns idag varken högskola eller yrkeshögskoleutbildningar i den omfattning som det kommer att behövas. Eftergymnasial utbildning genom YH-utbildning är ett alternativ eller komplement till en renodlad högskoleutbildning är en viktig del av verksamheten på Barkarby College. En generell bild för hela sektorn teknik och naturvetenskap är att det trots finansiell och ekonomisk inbromsning i övriga ekonomin, råder stark tillväxt på de flesta teknikområden. Det pågår inom IT-sektorn ett antal utvecklingsprocesser som innebär omvandlingstryck och därmed också påverkar kompetensbehovet. Redan idag är efterfrågan av utbildad arbetskraft inom teknik och naturvetenskap större än utbudet. TEKNISKT GYMNASIUM (2-3 år)

9 (24) Efterfrågan yrkesroller inom IT & Telekom på lång sikt (>3 år) Teknikfokus = mycket stark efterfrågan (>10% fler/år) = stark efterfrågan = måttlig efterfrågan = svag efterfrågan Andra efterfrågade roller: Interaktionsdesigners IT-säkerhetsexperter Inköpare/beställare Mjukvaru-/ systemutvecklare IT-arkitekter Entreprenörer Affärsfokus Säljare/marknadsförare Projektledare Verksamhetsutvecklare /affärskonsulter Infrastrukturexperter Testare Systemförvaltare Infrastrukturtekniker IT Infrastrukturtekniker telekom Användarfokus Människofokus Källa: Slutrapport IT- och telekomsektorns kompetensbrist, , IT & Telekomföretagen, Almega Den totala efterfrågan på arbetskraft fram till år 2020 i Storstockholmsregionen är ca personer varav eftergymnasialt utbildade utgör och gymnasialt utbildade Elevkullarna går upp från år Exempel på brist till år 2020: tekniker och ingenjörer personer. Förutom brist på utbildningsplatser inom högskola och yrkeshögskola behöver gymnasial utbildning utvecklas och utökas med tanke på regionens och kommunens tillväxt. Regionen behöver fler utbildningsplatser vid högskola, yrkeshögskola och gymnasium för att klara kompetensförsörjningen. Barkarby College kommer att bli en efterfrågad och välkommen satsning i regionen Elevvolymer Antalet elever i gymnasieåldern kommer att successivt minska till år 2015 för att sedan öka rätt kraftfullt för att år 2019 ligga på drygt hundra fler elever än idag. Prognos antal åringar i Järfälla kommun Ålder/år år (Källa: SCB) Därtill kommer den planerade tillväxten med ytterligare invånare i Järfälla fram till år Det innebär en ökning av åldergruppen år med ca ungdomar. Den regionala ökningen av ungdomar år från idag (71 414) till år 2030 (83 745) är

10 (24) 4.3. Utbildningar i Barkarby College De kommunala utbildningarna i Barkarby College Den kommunala delen i Barkarby College kommer att ha ett brett utbud av utbildningar för ungdomar och vuxna. Grundskola för åk 6-9 Grundskola åk 6-9 erbjuder naturvetenskaplig eller teknisk inriktning med möjlighet att fortsätta studier inom Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet (NT-Gymnasiet) - Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar: Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle. - Teknikprogrammet med inriktningar: Design och produktutveckling med profilerna Arkitektur och Design och Informations- och mediateknik med profilerna Interaktiv design och Robot. - Planering av fjärde året med inriktning mot Informationsteknik pågår. Planerad start augusti 2014.

11 (24) Yrkestekniskt centrum (YTC) - El- och energiprogrammet med inriktningar Dator- och kommunikationsteknik och Elteknik - VVS- och fastighetsprogrammet - Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningar: Husbyggnad, Mark och anläggning och Måleri. Diskussioner har förts om hela byggprogrammet ska flyttas eller om delar av programmet även fortsättningsvis ska använda nuvarande Bygghuset. Frågan behöver utredas närmare när beslutet om projektet är taget. Sfinx - intensivsvenska för utländska ingenjörer Sfinx erbjuder utbildning för dem som har en ingenjörsutbildning från ett annat land och som nu studerar på SFI. Under studietiden varvas studierna i svenska med kurser på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Det här är ett område där regionala samarbetsprojekt välkomnas och efterfrågas av Länsstyrelsen i Stockholm län och där det finns stora behov och tillväxtmöjligheter inom ramen för Barkarby College. Yrkeshögskoleutbildningar Barkarby College kommer att vara en lämplig miljö för yrkeshögskoleutbildningar utifrån teknikföretagens behov och i nära samarbete med IT/teknik-företagen. Barkarby College planeras att bli ett regionalt centrum för yrkeshögskoleutbildningar inom IT/teknik. De planerade yrkeshögskoleutbildningarna under de närmaste åren är: Säkerhetstekniker och Datatekniker/ingenjör. Mer om yrkeshögskoleutbildningar under punkt 4.6. KomTek KomTek är en fritidsverksamhet och erbjuder kurser efter skoltid för barn och ungdomar, med fokus på åldrarna 6-19 år. KomTek syftar till att visa flickor och pojkar att det är kul att skapa med teknik och studera eller arbeta inom teknik. Samarbete med de övriga utbildningarna på Barkarby College blir ett naturligt inslag i verksamheten Andra anordnare av utbildningar på Barkarby College Barkarby College ska vara öppet också för privata anordnare av utbildning inom naturvetenskaps-/teknikområdet. En intressant utveckling kan t ex vara att olika anordnare av Yrkeshögskolekurser i regionen samlas i Barkarby College Valideringscenter av utländsk kompetens Validering kan bli en del av verksamheten på Barkarby College i samspel med Arbetsförmedlingen och med de företag som ingår i Barkarby College-nätverket. Att

12 (24) utveckla verktyg för validering av utländsk teknisk kompetens är en del i processen att tillvarata kompetensen bland de utrikesfödda Det pedagogiska konceptet En ny tid och en ny samhällsstruktur kräver nya sätt att tänka. I likhet med alla länder i västvärlden står Sverige inför många utmaningar. Skolan står inför ett paradigmskifte och för att utvecklas på ett positivt sätt måste större hänsyn tas till hur det omgivande samhället utvecklas. För att hämta inspiration och skapa en gemensam pedagogisk målbild har studiebesök gjorts på bland annat följande platser: M7 Kunskapsgallerian i Sickla, Lindholmens Science Center i Göteborg, Upplands Väsby nya gymnasium Messingen, DAC (Digital Art Center) i Kista och Karlstads teknikcenter. För vidare information om de besökta verksamheterna se följande webbsidor: Grundtanken i Barkarby College är att skapa en arbetsplatsliknande undervisningsmiljö där omvärlden finns i skolan och där skolan är integrerad i det omgivande samhället. I verkligheten betyder detta att arbetslokalerna inbjuder till kreativa och flexibla arbetsformer och att arbetet bedrivs i naturliga miljöer i samspel med företag. Det betyder också att den studerande i högre grad kan vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen över en större del av dagen likaväl som han/hon också ska kunna vara uppkopplad mot arbetsplatsen via en lärplattform. Tillsammans med studeranden, företag och högre utbildning kommer vi att: Skapa en miljö som knyter samman och ger en helhet mellan teoretiska och praktiska studier och lärandet kopplas till verkligheten vilket understödjer arbete i tema/projektfrom Skapa en miljö för entreprenöriellt lärande med modern och ändamålsenlig utrustning som stimulerar och tillgodoser alla lärstilar Knyta samman ämnesområden till helheter anpassade efter dagens och morgondagens kravprofiler inom respektive ämnesområde Stödja tillväxt och utveckling i ett regionalt, nationellt och EU perspektiv Skapa goda förutsättningar för näringslivets medverkan i utbildningens genomförande och stimulera till kreativa möten i vardagen Erbjuda en miljö för engagerade lärare att utveckla sina undervisningsformer och bidra till fortbildning i vardagen.

13 (24) 4.5. Förutsättningarna för att Teknik College kan bli en del av Barkarby College En förstudie kring om Teknik College kan bli en del av Barkarby College genomfördes inom ramen för projektet under hösten Förstudien gjordes genom en skrivbordsundersökning, telefonintervjuer, möten med representanter för Teknik College och olika gymnasieskolor. Kontakt togs även med ett antal regioner där Teknik College finns idag. Regionens teknikföretag bjöds till ett informationsmöte. Förutom externa möten fördes samtal med rektorer på YTC, NT, Lärcentrum och med kommunens näringslivssamordnare. Slutsatser Den bärande idén i Barkarby College är ett regionalt utbildningscenter med brett utbud av gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar med naturvetenskaplig och teknisk profil. Endast två av de program som NT-gymnasiet och YTC idag driver ryms inom ramen för det nuvarande Teknik Collegekonceptet. Stora industri- och teknikföretag, som är en förutsättning för etablering av Teknik College, saknas i nordvästra Stockholm. Näringslivet i regionen präglas av många olika branscher (handel, logistik, service, IT, bygg, hantverk, teknik, industri) och små företag. I dagsläget finns det inte i nordvästra Stockholm stora industri- och teknikföretag som är intresserade av driva Teknik College- konceptet. Däremot finns det ett stort intresse för ett bredare utbud av tekniska utbildningar, framför allt inom IT, vilket kan tillgodoses inom ramen för Barkarby College. Det ska dock tilläggas att en betydande brist på industriutbildade väntas fram till år 2020 och därför kan etablering av TeknikCollege bli aktuellt när det finns beslut om etablering av Barkarby College. Men detta förutsätter att det nuvarande Teknik College-konceptet utvidgas till flera teknikområden och att det finns stora teknikföretag och grannkommuner som är intresserade av konceptet. För utförligare information om Teknik College se Förutsättningarna för att etablera yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en utbildningsform inom yrkeshögskolan. Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial yrkeskompetens och finns inom många olika områden. Yrkeshögskola är en effektiv utbildningsform som med stor säkerhet leder till ett bra jobb. Det är en win-win situation mellan näringslivet och studenterna. Yrkeshögskola kommer att bli en allt mer populär utbildningsform, inte minst i näringslivet som insett möjligheten av att få anställda med rätt kompetens på rätt plats. I rapporten Regionala kärnan Barkarby-Jakobsberg - Analys av förutsättningar och utvecklingsmöjligheter gällande verksamhet från Sweco, mars 2010 konstateras att det finns ett ökande behov av högutbildade i Stockholmsregionen, vilket inte kan tillfredsställas inom ramen för den befintliga utbildningskapaciteten. Eftergymnasial utbildning genom YH-utbildning som en del i Barkarby College konceptet är ett al-

14 (24) ternativ eller komplement till att etablera en renodlad högskoleutbildning. Inom ramen för Barkarby College kan vi samla ett relativt stort antal YH-utbildningar inom teknik och organisera dessa utbildningar i form av yrkeshögskola. Inom ramen för projektet genomförde Sweco en branschanalys av utbildningsbehoven i juni Exempel på identifierade bristyrken enligt branschanalysen: säkerhetstekniker, fastighetstekniker, datatekniker, maskintekniker. Vi har redan gått vidare enligt Swecos rekommendation och håller nu på att utforma en ansökan om en yrkeshögskoleutbildning till säkerhetstekniker i samarbete med säkerhetsföretagen. För utförligare information om branschanalysen av behov av yrkeshögskoleutbildningar se Swecos rapport, Analys för yrkeshögskoleutbildning i Järfälla, juni 2011, som bifogas. Ett annat område där det finns stark efterfrågan på utbildad arbetskraft och där yrkeshögskoleutbildningar är ett alternativ är IT/Telecom-sektorn. Efterfrågade IKTområden/roller: infrastrukturtekniker, testare, projektledare, IT-arkitekter och system- och nätverkstekniker. För utförligare information se Almegas rapport, Slutrapport IT- och telekomsektorns kompetensbrist, , Almega, som bifogas. Barkarby College har alla förutsättningar att bli ett regionalt centrum för yrkeshögskoleutbildningar inom teknik i samspel med regionens teknikföretag och andra utbildningsanordnare. Det finns också förutsättningar för att någon av de högskolor som är intresserade av att etablera sig i Stockholmsregionen vill förlägga en högskolefilial till Barkarby College med dess koppling till Stockholm Väst Samarbete med näringsliv, högskola, andra kommuner och utbildningsanordnare Kopplingen till företag, näringsliv och högre utbildning är nyckeln till att verksamheten i Barkarby College blir framgångsrik. Under projektet har befintliga företagskontakter fördjupats och nya skapats med regionens teknikföretag, grannkommuner och högre utbildning. Inom ramen för projektet finns det idag ett stort nätverk med värdefulla kontakter som kommer att tas tillvara när projektet realiseras. Vi har presenterat konceptet och diskuterat samarbete med KTH i Stockholm, Stockholms universitet och Mälardalens högskola samt ett antal andra högskolor. När det finns ett beslut om etablering kommer diskussionerna att kunna fortsätta och ett samarbete kan konkretiseras. Högskolorna har aviserat att de är trångbodda och att man gärna ser möjlighet att kunna etablera filialer i moderna och attraktiva lokaler i en intressant miljö. Redan idag har NT-gymnasiet ett samarbete med Mälardalens högskola som är en naturlig samarbetspartner i sammanhanget. Barkarby College är väl förankrat i närkommuner och inom näringsliv/företag och olika intressenter har även varit delaktiga i konceptutvecklingen under projektet. Exempel på intressenter och nätverk: - Håbo kommun, Upplands Bro kommun, Stockholms stad

15 (24) Säkerhetsföretag som sitter med i ledningsgrupp för YH utbildningen Säkerhetstekniker - Saab Group, Kista företagen, JVAB, Designstationen AB, C.A.G Contactor i Kista, Frogne AB, Lifts All AB, Kista Science City AB - Privata utbildningsföretag som kommunen idag har samarbete med. Det pågår redan ett samarbete med Håbo och Upplands Bro kring de planerade yrkeshögskoleutbildningarna. Även Stockholms stad är intresserad av att diskutera ett samarbete kring Barkarby College. Samarbetet kan handla om att utveckla utbildningar tillsammans, hitta synergier men det kan även handla om en filial till någon av de populära skolarna. Redan idag är några av Stockholms skolor trångbodda. Vi har också varit i kontakt med Stockholm IT Region som är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för IT-branschen i Stockholmsregionen. Stockholm IT Region betonar vikten av samverkan. Bakom Stockholm IT Region står Ericsson, IBM, Logica, Microsoft, Stockholms stad, Intel, Stockholm Business Region Development, IT&Telekomföretagen, Kista Science City, Tieto, Stokab och Stockholms läns landsting. Ytterligare kontakt och diskussion tas när beslut om etablering finns. Barkarby College har alla förutsättningar att bli ett regionalt utbildnings- och näringslivscenter och en kreativ mötesplats i samspel med företag och högre utbildning Andra tänkbara verksamheter och intressenter Genom att också knyta andra verksamheter till det nya utbildningscentret till exempel konferensanläggning, bibliotek och motionsanläggning kommer Barkarby College att få stor betydelse även för de boende i området. Under projektet har vi träffat ett antal andra tänkbara intressenter som har visat intresse för att etablera sig i Barkarbystaden. Vi har även fått många spännande förslag och tips på expanderande företag inom olika områden som kan tänkas vara intresserade av att etablera sig i Barkarbystaden. Beroende på vilken samarbetspartner/ägare kommunen väljer för hela projektet finns det olika sätt att gå tillväga Huvudaktörer på Barkarby College Järfälla kommun: Utbildningsförvaltningen: - Utbildningar inom teknik och naturvetenskap enligt punkt 4.3 ovan. Nära koppling till och samarbete med högre utbildning och företag. Kultur- och fritidsförvaltningen: - Modernt, avancerat gymnasie- och folkbibliotek. Eventuellt kan folkbiblioteket (320 kvm) som idag finns i Barkarby flyttas in här. Biblioteket kan erbjuda researchtjänster, databaser, pedagogiska spel, möjlighet att hyra lokaler med fullt utrustade videokonferenser, att kunna göra distanstentor och studier etc. I anslutning till biblioteket kan det finnas ett café/en mötesplats.

16 (24) - Kulturskolan och kulturella verksamheter. Här kan inspirerande samarbete bl. a med utbildningar på Barkarby College, KomTek etc. utvecklas. Privata utbildningsanordnare: - yrkeshögskoleutbildningar inom bristområden. Tänkbara intressenter: Academedia, InfoKomp, Lernia, John Bauer - Jakobsbergs folkhögskola. Jakobsbergs folkhögskola har intresse för att hyra lokaler i Barkarby College då de planerar att utöka sin verksamhet med ett naturvetenskapligt basår och ser gärna samarbete och samutnyttjande av lokaler med oss. Lokala/regionala IT företag - 13 av företagen inom IT på topp 20 har sina huvudkontor i Stockholmsregionen. Exempelvis Keybroker, Proximion Fiber Systems och Nanoradio. Listan omfattar även kategorin Rising Stars, där de 25 snabbast växande teknikföretag rangordnas. Även i denna lista finns många företag från Stockholmsområdet. Konferenscenter/eventföretag - exempelvis City Conference Center, Stockholm, Kistamässan, Waterfront. Möteslokaler för föreningar, flexibla lokaler för olika evenemang. Se utförligare beskrivning nedan. Friskvårdsföretag - t ex Friskis och Svettis. Restaurang/cafeteria De verksamheter som finns på Barkarby College ska ha nytta av varandra och ska ha vilja att utvecklas tillsammans. Här har kommunen en unik möjlighet att styra och välja i samarbete med den utvalda ägaren/finansiären Tänkbara verksamheter i Barkarby stationsområdet i nära anslutning till Barkarby College Universitet/högskola Mälardalens högskola, Umeå universitet, Mitt högskolan, Chalmers, Skövde högskola. Förutom utbildningar inom teknik bör intresse för och behov av ett konstnärligt campus i regionen utredas. Se vidare Studentbostäder För att locka studenter till attraktiva utbildningar på Barkarby College ska det i anslutning till Stockholm Väst finnas studentbostäder. Högskolornas utökade möjligheter att agera på bostadsmarknaden ska beaktas och diskussion om ett gemensamt regionalt ansvarstagande bör lyftas upp med alla regionala huvudaktörer. 16 av 26 kommuner i Stockholmsregionen säger att det är brist på bostäder, särskilt studentbostäder.

17 (24) Större växande IT/teknik-företag. - Fortsatt samarbete med Kistaföretagen, Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB samt Stockholm IT Region för att fördjupa samarbetet och locka växande teknik/it företag till Barkarby College och Barkarby stationsområdet. Hotell och konferenscenter - Redan idag finns det behov av ett modernt hotell och konferenscenter i Nordvästra Stockholm. Intressenter som bör kontaktas när det finns beslut om etablering av Barkarby College är större konferensanordnare och eventföretag som har intresse för etablering i Barkarby och i anslutning till Stockholm Väst. Tjänsteföretag (frisör, apotek, cykel- och bilverkstad, hälsovårdscenter etc.) - Det är viktigt att tidigt få in vardagsservice såsom restaurang, apotek, blomsterhandel, kemtvätt, cykelverkstad, frisör, primärvård/tandvård, friskvård etc. i Barkarbystaden för att göra den till ett attraktivt och tidseffektivt bostads- och arbetsplatsområde Geografisk placering Kommunen äger all mark kring Barkarby stationsområdet. Eftersom det inte i dagsläget finns en detaljplan framtagen för stationsområdet är det inte klargjort vilka verksamheter som ska finnas där. Målsättningen är att Barkarbystaden ska ha ett brett utbud av olika verksamheter inom ett flertal branscher och det strategiska läget längs E18 och Stockholm Väst förväntas locka många nya företag och besöksintensiva verksamheter såsom hotell, konferenscenter, privata tjänsteföretag och olika utbildningsanordnare. Barkarby College kommer att ligga intill den nya stationen och hur stationsområdet utvecklas och vilka andra verksamheter det kommer att finnas i Barkarby College är beroende på vilken typ av samarbetspartner/ägare kommunen väljer. Förutom utbildningsverksamhet kommer Barkarby College med sitt centrala läge att bli en mötesoch serviceplats som förgyller vardagen för de boende i Barkarbystaden. Barkarby College kommer att bli ett startskott för etablering av Stockholm Väst Fysisk och virtuell lokalutformning/lärmiljö Barkarby College blir ett skyltfönster mot världen genom exponering mot E18, pendeltågen och Mälarbanan. Den yttre utformning har därför stor betydelse som ett landmärke. Det är dock den inre utformningen av lokalerna som är den stora utmaningen. Utgångspunkten är att lokalutnyttjandet ska präglas av samutnyttjande och flexibilitet. Det ska vara möjligt och lätt att möblera om lokalerna. Lokalerna ska locka till samspel mellan företag och studenter på olika nivåer, stimulera till tvärgruppsarbeten, öka kreativitet och ge synergieffekter. Det är viktigt att planera in kreativa ytor för att initiera och utveckla samspelet och utnyttja lokaler på olika sätt och av olika intressenter under större delen av dygnet. Ledord för lokalutformningen är: öppenhet,

18 (24) samutnyttjande och kreativitet. För att locka företag ska det förutom bra och attraktiva utbildningar i samspel med företag finnas tillgång till attraktiva kontorslokaler. Intresset för att kvällstid utnyttja och uppleva stadens utbud av nöjen, upplevelser, fritidsaktiviteter och kultur har de senaste åren ökat i storstadsregionerna. Kvällslivet tenderar allt mer att utvecklas mot en underhållningsbaserad konsumtion. Här har Barkarby College som ett regionalt utbildnings-, kultur - och näringslivscenter stora möjligheter att locka till sig olika typer av intressenter. En vision är att en våning blir en arena för visualisering och att den ska kunna användas för många olika verksamheter: teater (lokal teater och riksteatern), konserter, konstutställningar, möten, mindre och större konferenser, olika typer av events, idrottsevenemang, bio. Lokalen ska bland annat kunna användas för gruppbordssittningar för över 200 personer. Det är brist på lokaler av denna storlek i Stockholmsregionen. Skolan ska kunna ta del av lokalen. En annan växande bransch är musikbranschen. Artisterna måste i högre utsträckning ut och marknadsföra sig själva, vilket lett till att scenerna inte räcker till. Tvärfunktionella verksamheter som planeras till Barkarby College möjliggör för fler aktiviteter och verksamheter (kulturella aktiviteter, föreningsliv, fest, konserter, events och idrott) att ta plats centralt vid Stockholm Väst. Några nyckelfaktorer vid lokalutformningen: Samutnyttjande och samordning: gemensam reception, samma lokaler ska kunna utnyttjas av såväl gymnasieutbildningarna studieförberedande och yrkesförberedande - som yrkeshögskolan, företag och organisationer för att erbjuda samordningsvinster genom samordning av ledning, IT-stöd och schemaläggning. Flexibilitet. Lokalerna ska erbjuda möjligheter till olika undervisningsformer med olika gruppstorlekar. De äldre årskurserna kan exempelvis erbjudas mer högskoleliknande undervisningsformer i vissa moment för att frigöra lärartid för mer personalintensiv undervisning i andra moment. Möjlighet till distansutbildning, flexibelt lärande och lärande på arbetsplats. Tekniken ska kunna flyttas väldigt enkelt, lokaler ska kunna delas och slås ihop flexibelt. Mötesplatser. Lokalerna ska erbjuda naturliga mötesplatser för såväl elever/studenter som undervisande personal, oavsett skolform. En stor del av det utrymme som idag i skollokaler utgör icke-undervisningslokaler bör i större omfattning kunna integreras med lokaler för studier och undervisning. Skolan ska vara ett naturligt ställe att träffas, ett ställe där det känns bra att bara vara. Aula/föreläsningssal/teatersal i ett, generella salar, grupprum och studieceller, verkstäder, bild/design sal och gemensamma personalrum. Rätt utformade, gränsöverskridande lokaler och arbetsformer bidrar till att skapa en naturlig dynamik, en kreativ miljö och erbjuder en möjlighet till fortbildning i det dagliga arbetet Virtuell lärmiljö. Lokalerna ska vara utformade och utrustade för att erbjuda ett kraftfullt pedagogiskt utnyttjande av de möjligheter som modern informationsteknologi erbjuder. Möjligheter till distansundervisning ska tillvaratas och utlägg av lektioner på internet ska vara en standardprocedur. Allt kursmaterial ska finnas i lärplattformen. Målsättningen är att så långt möjligt sudda ut skillnaderna mellan att befinna sig fysiskt på plats och befinna sig på di-

19 (24) stans och arbeta virtuellt. Ett samarbete med forskare på både Stockholms och Umeå universitet kring lärmiljö har diskuterats Fakta om nuvarande lokaler som frigörs när Barkarby College byggs En viktig del i konceptet Barkarby College är att NT-gymnasiet och Yrkestekniskt centrum flyttas till Barkarby College vilket möjliggör för gemensamma projekt och ett närmare samarbete mellan dessa skolor. De lokaler som hyrs av kommunen i Utbildningscentrum kan tömmas när Barkarby College byggs. Verksamheter som flyttas från Utbildningscentrum till Barkarby College är: - YTC (ca kvm exkl. bygghuset) - KomTek (ca kvm) och - 1/3 av Lärcentrum (ca 750 kvm). Gäller SFINX. Verksamheter som flyttas från Utbildningscentrum till Jakobsbergskolan (NTgymnasiets lokaler) är: - 2/3 av Järfälla Lärcentrum ca kvm, - Järfälla Vägledningscentrum ca 500 kvm. Verksamheter som flyttas från Jakobsbergskolan (NT-gymnasiet) till Barkarby College är: - NT-gymnasiet ca kvm Den yta som lämnas i Jakobsbergsskolan är alltså ca kvm. Lärcentrum och Vägledningscentrum skulle fylla ca kvm. Det innebär drygt kvm kvarvarande ledig yta. En del av den ytan kommer att fyllas av den utbyggda nya grundskolan (ca kvm). Med tanke på den stora elevökningen från 2015 och framåt kan också de resterande gymnasieskolorna behöva ökat utrymme. Även andra kommunala verksamheter i inhyrda lokaler skulle med fördel kunna flyttas till Jakobsbergsskolan. Lokalkostnaden/kvm på Barkarby College beräknas bli högre än i de nuvarande lokalerna. Detta ska ställas mot det faktum att en betydande del av lokalerna på Barkarby College kommer att kunna samutnyttjas och användas för olika syften, av många olika aktörer och kunna byggas mer ytsnålt. Dessutom kommer behovet av utbildningsplatser att öka i takt med att kommunen och regionen växer. 5. TÄNKBARA ÄGARINTRESSENTER/PARTNERS Under projektet har vi valt ut tre ägarintressenter som vi träffat helt förutsättningslöst. Vi har för dem presenterat visionen Barkarby College, undersökt om det finns intresse för ett samarbete och hur samarbetet skulle kunna se ut. Nedan följer en kort beskrivning av de tre tänkbara ägarintressenterna

20 (24) 5.1. Diligentia Diligentia är ett helägt dotterbolag till Skandia Liv. Diligentia arbetar aktivt med projektutveckling och har en egen projektavdelning som i samråd med respektive marknadsområde driver projekten från Diligentias sida. Bolaget har ingen egen byggnadsverksamhet utan köper in den tjänsten från en extern part. Diligentia har tagit fram en projekthandbok som beskriver hur projekten bedrivs från företagets sida. Diligentia är vana vid att driva projekt och är därför med i processen i ett så tidigt skede som möjligt för att vägleda projektet framåt. Miljöarbetet är viktigt för Diligentia som för tillfället driver två större utvecklingsprojekt, Masthusen i Malmö och Kabeln i Sundbyberg, där hela områden klassificeras enligt BREEAM communities, som är världsledande när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare. Båda projekten är stadsutvecklingsprojekt som innehåller likartade frågor som Järfälla kommuns projekt i Barkarbystaden. När det gäller ev. samarbete kring och utveckling av Barkarby College i Järfälla föredrar Diligentia att förvärva marken från kommunen och därefter genomföra entreprenaden. Diligentia strävar efter att vara en långsiktig ägare av den byggda fastigheten. Båda parter har en vision om att den befintliga verksamheten kommer att drivas under lång tid framöver varför ett långt hyreskontrakt med kommunen är att föredra. För utförligare information se Hemsö Hemsö är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lokaler för samhällsservice. Hemsö äger idag 351 fastigheter och ägs till lika stora delar av Kungsleden och tredje AP-fonden. När det gäller ev. samarbete kring och utveckling av Barkarby College föredrar Hemsö det arbetssätt som användes vid byggandet av multihuset Messingen i Upplands-Väsby och som beskrivs nedan. Messingen Väsby kommun har tillsammans med Hemsö, White arkitekter och Peab byggt multihuset Messingen i Upplands Väsby. Arkitektoniskt, funktionellt och tekniskt är byggnaden nyskapande och stort fokus har lagts på att skapa miljöer som integrerar ungdomar och vuxna. Fastigheten rymmer två gymnasieskolor, en musikskola och en flexibel multihall för idrotts- och kulturaktiviteter, utrymmen för konferenser och möteslokaler för kommunen samt det nya kommunbiblioteket som invigdes i januari Inför byggnationen genomfördes en undersökning med gymnasieungdomar i Stockholms län för att ta reda på hur elever vill ha sin gymnasieskola. Resultatet av undersökningen har påverkat utformningen av fastigheten. Hemsö är 100% ägare av fastigheten och Väsby kommun hyr idag hela byggnaden på ett 20-årigt avtal. Hyran sattes som en funktion av entreprenadkostnaden givet ett förutbestämt avkastningskrav. Det här öppnade för kommunen att kunna påverka storlek, omfattning och kvalitet så att byggnaden utformades som de önskade ha den. Kommunen har inte investerat något i fastigheten men har som beskrivets ovan kun-

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier

Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen Fallstudier Innovativa platser i Stockholm Uppsalaregionen. 2 Denna rapport är framtagen i samarbete

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats RAPPORT 1 av 24 2010-04-09 Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats Förutsättningar för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer