Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version 5 2011-06-28"

Transkript

1 Projektplan Dnr: Ubn 2010/20 Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden Version Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: JÄRFÄLLA Kirsti Jolma, Projektledare Barkarby College Telefon växel: Telefon: , E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (12) Innehåll 1. BASFAKTA Projektets start- och slutdatum Godkännande Information om revideringar PROJEKTETS BAKGRUND, IDÉ OCH MÅL Bakgrund Förväntat resultat - Vision på lång sikt Mål för fas 1 ( ) PROJEKTETS OMFATTNING Delmål och godkännande ORGANISATION OCH ROLLER MILSTOLPAR OCH PROJEKTAVSLUT Milstolpar och beslutspunkter Projektavslut ARBETSSÄTT OCH KOMMUNIKATION Uppföljning Dokumenthantering och informationsspridning MATERIAL, RESURSER OCH KOSTNADER Projektets sammantagna budget KRITISKA FAKTORER, RISKER...12

3 (12) 1. BASFAKTA 1.1. Projektets start- och slutdatum Startdatum Slutdatum Godkännande Härmed godkänns innehållet i projektplanen Styrgruppsordförande: Järfälla Ort och datum Projektledare: Järfälla Ort och datum Kirsti Jolma Resurser, godkännande Jag är informerad om att jag ska avsätta resurser nedanstående personella resurser för att utföra den del av arbetsuppgifterna som tilldelats och i och i den omfattning som krävs för att nå projektmålet i denna Barkarby College plan. Organisatorisk enhet, projektdeltagare Ansvarig chef Signatur Kirsti Jolma (Utbildningsförvaltningen) Sune Stjärnlöf (Utbildningförvaltningen) Gunilla Carlsson (NT-gymnasiet) Per Eklind (YTC) Ulrika Grönqvist (Järfälla utbildningscenter) Carin Dahlin (Vuxenutbildningen) Fredrik Persson (Plex/Näringsliv) Anders C Eriksson (Plan- och bygglov) Mats Johansson (adjungerad, Informationsavdelningen) Torbjörn Neiman (Kultur och fritidsnämnd) (Utbildningsförvaltningen) Mikael Åklint Elisabeth Särenfors Greger Ekström Elisabeth Särenfors Elisabeth Särenfors

4 (12) 1.3. Information om revideringar Version Datum Kommentar Signatur beställare Signatur projektledare 1 31 maj juni 2011 Utkast till projektplanen AR KJ Godkännande av projektplanen AR kj 2. PROJEKTETS BAKGRUND, IDÉ OCH MÅL 2.1. Bakgrund En motion, Satsa på utbildningscenter på Barkarbyfältet! från Lotta Håkansson Harju (S) och Agneta Karlsson (S). Utbildningsnämnden antog ett svar på motionen på nämndens möte Därefter har kommunledningskontoret berett frågan och beslutade Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen och Utbildningsnämnden fick i uppdrag att arbeta vidare med utbildningscentrum på Barkarbyfältet utifrån det underlag som nämnden tidigare tagit fram. Med det avses i första hand den rapport Barkarby College Banbrytande gymnasie- och vuxenutbildning med naturvetenskaplig och teknisk profil som nämnden tog ställning till Kansliet har utarbetat en plan för det fortsatta arbetet. Olika intressenter inom kommunen som t ex planerings- och exploateringsavdelningen deltar i arbetet och kontakter utvecklas med det lokala näringslivet, högskolor, andra kommuner och olika utbildningsanordnare. En särskild projektledare har anställts för projektet Projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten med en första rapport vid nämndens möte i oktober då det även fattas ett beslut om fortsatt inriktning på projektet Förväntat resultat - Vision på lång sikt Järfälla strävar efter att ligga i framkant då det gäller behövliga naturvetenskapliga och tekniska, närliggande och/eller andra utbildningar utifrån branschernas behov. Visionen och ambitionen är att Barkarby College ska fungera som ett nav för naturvetenskapligt och tekniskt inriktad utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå i nordvästra Stockholm. Med Barkarby College kommer kommunen att ansluta sig till den regionala utvecklingsplanen, driva på den regionala utvecklingen, förstärka kompetensförsörjningen för den lokala/regionala arbetsmarknaden och bidra till att Barkarby-Jakobsberg blir den naturliga regionala kärnan. Styrkan i Barkarby College konceptet ligger i dess flexibilitet, dynamik och samarbete med näringsliv, andra kommuner, skolor, utbildningsanordnare och universitet/högskola. Genom att knyta an andra verksamheter t ex olika typer av tjänsteföretag, konferensanläggning, bibliotek, motionsanläggning till det nya utbildningscentret kommer Barkarby College

5 (12) tillgodose den nya Barkarbystadens behov och verksamheter. Målet är Barkarby College har fler ägare och utförare än bara kommunen. Framförallt genom yrkeshögskoleutbildning som kommer att bli en viktig del i Barkarby College kommer en närmare och naturlig koppling till näringslivsstrukturen i en regionkärna att skapas och utvecklas. Visionen är att samla ett relativt stort antal YH-utbildningar inom ett brett ämnesområde som anknyter till denna struktur och organisera dessa utbildningar i form av yrkeshögskola med lokalisering till en regionkärna. Genom att ligga i framkanten i att identifiera och genomföra behövliga och realiserbara gymnasiala och eftergymnasiala (YH) utbildningar är Järfälla kommun en god förebild för framtida utbildningskoncept i ett nära samarbete med det regionala näringslivet. I kommunen finns idag en särskild kompetens och lång erfarenhet av projekt inom flerspråkighet vilket kommer att tas tillvara och vidareutvecklas i de nya utbildningskoncepten för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar inom Barkarby College. Ett exempel är SFINX, Intensiv svenska för ingenjörer som kommunen driver sedan flera år tillbaka och som kommer att vidareutvecklas inom Barkarby College. För att Järfälla gymnasieskolor och vuxenutbildningen ska kunna infria visionen och vara nationellt ledande måste en ny profil med nya utbildningar även för de naturvetenskapliga och tekniska gymnasiala utbildningarna utvecklas i ett nära samarbete med näringslivet i den regionala kärnan. Närheten till Veddesta, Barkarby, Jakobsberg, Stockholm tas tillvara för praktikplatser och annan typ av näringslivssamverkan i gymnasial utbildning inom Barkarby College Mål för fas 1 ( ) Projektmål är att skapa en gemensam bild för Barkarby College genom att utveckla ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för ett naturvetenskapligt och tekniskt utbildningscenter på gymnasial och eftergymnasial nivå i nordvästra Stockholm. Att utveckla ett nära samarbete med partners/ägarintressenter från näringsliv, högre utbildning, andra kommuner och utbildningsanordnare är en väsentlig del i utveckling av konceptet. Projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten och målet är att med den i det här projektet framtagna gemensamma bilden - konceptet Barkarby College - ge nämnden ett behövligt underlag för att kunna fatta beslut om fortsatt inriktning på projektet under och efter fas 1. Inledningsvis är det viktigt att tänka brett angående konceptet. Delmål 1 är att ta fram en branschanalys som visar vilka utbildningsinriktningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom naturvetenskaplig och teknisk inriktning eller närliggande områden det finns behov av och därmed förutsättningar att etablera ett nytt utbildningscenter kallat för Barkarby College i Barkarbystaden. Branschanalysen ska genomföras under försommaren Delmål 2 är utveckla ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept som inom Stockholm Väst kan tillgodose behov av gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning, uppdragsutbildning och företagsutbildning främst naturvetenskap och teknik i samarbete med tänkbara partners och ägarintressenter. I detta ingår att undersöka förutsättningarna för om ett TeknikCollege kan bli eller inte en del av konceptet i Barkarby College samt om lokaliseringen kan vara provisoriskt under första fasen.

6 (12) Delmål 3 är att utifrån den framtagna branschanalysen (Delmål 1) och undersökningen om TeknikCollege (Delmål2) och i samarbete med det lokala/regionala näringslivet utveckla ett unikt koncept för behövliga och realiserbara gymnasiala och eftergymnasiala (YH) utbildningar olika inom främst naturvetenskap och teknik. Att utveckla ett nära samarbete med tänkbara partners/ägarintressenter från näringsliv, högre utbildning, närliggande kommuner och utbildningsanordnare ingår i utveckling av konceptet och är en väsentlig och viktig del i delmål 3. Delmål 4 (bygger på Delmål 1, 2 och 3) är att i ett nära samarbete med näringslivet och ev. andra intressenter (kommuner, utbildningsanordnare) skriva en utbildningsansökan om YH utbildning till Yrkeshögskolemyndigheten. Om kommunen beviljas YH utbildningen kan utbildningen startas tidigast ht 2013 eller vt Projektperioden (Fas 1) avser och projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten med en slutrapport vid nämndens sista möte under våren Vid nämndens möten under hösten 2011 och våren 2012 diskuteras och fattas beslut om fortsatt inriktning på projektet från 1 maj Det fortsatta arbetet handlar om att UKN begär hos kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden ska ge i uppdrag att ta fram en detaljplan för Barkarby College i Barkarbystaden i anslutning till pendeltågstationen. Vidare är det fortsatta uppdraget att driva processer kring byggandet av Barkarby College, fördjupa kontakterna med närliggande kommuner, företag och högskola/universitet, utveckla ev. TeknikCollege -samarbete och driva det pedagogiska utvecklingsarbetet. 3. PROJEKTETS OMFATTNING 3.1. Delmål och godkännande Leverans Kriterier för leveransgodkännande Godkänns av Datum Delmål 1: Branschanalys Kartläggning/analys av utbildningsbehov. Kriterierna är specificerade i anbudet från Sweco Eurofutures. Beställare via styrgrupp 30 augusti 2011

7 (12) Delmål 2: TeknikCollege en del av Barkarby College? Delmål 3: Första utkast till ett koncept för Barkarby College Inkl en lista på ev. tänkbara intressenter och samarbetspartners. Delmål 4: Yh utbildningsansökan Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College Undersökning om ett TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College är genomförd. Att ta tillvara de befintliga utbildningarna (NT, YTC, KomTek, etc.), skrivbordsundersökning, studiebesök, möten, goda förebilder och diskussion med forskare och annan expertis. Ägarintressenter, praktikföretag, andra intressanta företag/samarbetspartners, närliggande kommuner, högskolor, utbildningsanordnare. Utbildningsansökan till Yrkeshögskolemyndigheten är framtagen i samarbete med de samverkande företagen. Överskådlig bild inkl en skriftlig konceptbeskrivning. Beställare via styrgrupp 30 sept Styrgrupp 29 nov 2011 Beställare 24 april ORGANISATION OCH ROLLER Roll Namn Ansvar och befogenheter Beställare Styrgrupp, utbildningsdirektör, utb.direktör Sune Stjärnlöf, programchef Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör Fredrik Persson, näringslivssamordnare Mats Johansson (adjungerad), informationschef, Anders C Eriksson, Stadsarkitekt, Plex Kirsti Jolma, projektledare (adjungerad) Definiera och ansvara för projektets mål Beställare utser styrgrupp om behövligt. Säkerställa att projektet har tillräckliga resurser för att nå önskat resultat. Följa upp att projektet utvecklas enligt projektplan

8 (12) Projektledare Kirsti Jolma Leder projektet inom ramen för projektplanen. Ansvar att leda produktionen i projektet Projektmedlemmar/ projektgruppen Referensgrupp Övriga interna resurser Eventuellt externa leverantörer Gunilla Carlsson (NT), Per Eklind (YTC), Ulrika Grönqvist (Järfälla Utbildningscentrum), Carin Dahlin (Vux), Kirsti Jolma (Utb.nämnden) Sune Stjärnlöf (Utb.nämnden) Eva Kjellström (HTS gym) En representant från KTH dock inte inledningsvis Bildas senare Arbetsmarknadens parter Vilka andra? Bestäms senare Sweco Eurofutures Producerar de resultat som leder till att projektets mål uppfylls Vara rådgivande avseende resultatets funktionella innehåll och kommande användning Kartläggning/analys av utbildningsbehov 5. MILSTOLPAR OCH PROJEKTAVSLUT 5.1. Milstolpar och beslutspunkter Styrgruppsmöten Styrgruppsmöten hålls en gång i månaden - sista tisdagen i månaden kl med undantag för juli och december enligt nedan. Obs! Vid reservation för komplettering och förändringar så att mötesschemat stämmer med verkligheten. Milstolpe/beslutspunkt/styrgruppsmöten Datum Styrgruppsmöte 1 Bakgrund, presentation av projektorganisationen, arbetssättet och 31 maj 2011 projektplanen. Styrgruppsmöte 2 Godkännande av projektplanen 28 juni 2011 Styrgruppsmöte 3 Resultat av branschanalysen; förutsättningarna för att etablera Yrkeshögskolekurser. Gemensam målbild. Enkel broschyr om Barkarby College klar för att delas ut till olika intressenter. Styrgruppsmöte 4 Resultat av undersökningen om TeknikCollege kan bli en del i Barkarby College (Beslut) 30 augusti 2011 OBS! Kl september 2011

9 (12) Möjliga samarbetspartners och andra intressenter. Utbildningsnämndens möte Projektledarens nulägesrapport (projektplan) till Utbildningsnämnden Styrgruppsmöte 5 Ett första utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten Konceptskiss Barkarby College inkl tänkbara samarbetspartners Styrgruppsmöte 6 Ett första utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College. En lista på tänkbara intressenter - företag, organisationer, utbildningsanordnare med kontaktuppgifter som ska kontaktas. Styrgruppsmöte 7 Broschyr om Barkarby College Plan för marknadsföring, informationsmöten regionalt och inom kommunen (elever, berörda förvaltningar, företag, skolpersonal) Styrgruppsmöte 8 Ett andra utkast till Yrkeshögskolemyndigheten Ett bearbetat utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College Styrgruppsmöte 9 Lista på intressenter och partners som visar ett fortsatt och fördjupat intresse för vidareutveckling och samarbete kring Barkarby College. Projektet förankrat regionalt och inom kommunen (elever, berörda förvaltningar, företag, skolpersonal, utbildningsföretag) Styrgruppsmöte 10 Utbildningsansökan till YH myndigheten klar. Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College. Projektavslut fas 1 och Kick Off fas 2 Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp, samverkande företag 4 oktober oktober november januari februari mars april Projektgruppen Projektgruppens möten hålls en gång i månaden enligt nedan. Veckodag: tisdag, Tid: kl Obs! Vid reservation för komplettering och förändringar så att mötesschemat stämmer med verkligheten. Milstolpe/beslutspunkt/projektgruppsmöten Projektdirektiv för att dra upp riktlinjerna, forma organisationen och arbetssättet. Projektgrupp, möte nr 1 Bakgrund, presentation av projektplan, -organisationen och arbetssättet. Brainstorming kring konceptet Barkarby College. (Underlag projektrapporten Barkarby College, Dnr UKN 2005/138, egna idéer, erfarenheter, goda förebilder, framtidskompetenser) Datum

10 (12) Projektgrupp, möte nr 2 Gemensam målbild och definiering av arbetsuppgifterna och rollerna. Resultat av branschanalysen. Förutsättningarna för att etablera yrkeshögskoleutbildningar. (Analysen mailas till alla 30 juni.) Undersökning om TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College Förslag till samarbetspartners och andra intressenter. Projektgrupp, möte nr 3 Resultat om undersökningen om TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College. Broschyr om Barkarby College. Översiktlig konceptskiss Barkarby College samt en lista på tänkbara intressenter som kommuner, företag, organisationer, utbildningsanordnare. Projektgrupp, möte nr 4 Fortsatt arbete med konceptskissen Barkarby College. Ett första utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten Projektgrupp, möte nr 5 Ett första utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College samt en lista på företag, organisationer, utbildningsanordnare som ska kontaktas. Projektgrupp, möte nr 6 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och företagskontakter Ett andra utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten. Broschyr om Barkarby College Projektgrupp, möte nr 7 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och YH ansökan Plan för marknadsföring, informationsmöten regionalt och inom kommunen (elever, berörd förvaltningar, företag, skolpersonal) Projektgrupp, möte nr 8 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och YH ansökan Projektgrupp, möte nr 9 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College Lista på samverkande företag Projektgrupp, möte nr 10 Utbildningsansökan till YH myndigheten klar. (Ansökan ska lämnas in senast den 15 september 2012) Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College inkl samverkande företag. Projektavslut, fas 1 och Kick off fas 2 Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp, samverkande företag (Heldag! På Lasse Maja i Barkarby tillsammans med styr- och projektgruppen) Projektavslut En slutrapport skrivs i anslutning till projektavslut 30 april 2012 och överlämnas till alla projektmedlemmar.

11 (12) 6. ARBETSSÄTT OCH KOMMUNIKATION 6.1. Uppföljning Varje projektgruppsmedlem ska fortlöpande stämma av arbetet med projektledaren. Projektledaren är ansvarig för att mötesanteckningar görs efter styr- och projektgruppsmöten. Projektmedlemmarna ska föra anteckningar angående sina egna arbetsuppgifter och -resultat i projektet och delge dessa regelbundet till projektledaren. Vid eventuella avvikelser från tidplanen eller om problem uppstår ska projektledaren kontaktas omgående. Projektledaren rapporterar om projektets framskridande till styrgruppen genom regelbundet återkommande möten (ref: punkt 5.1 Milstolpar och beslutspunkter). Vid särskilda behov kan hela projektgruppen delta i styrgruppsmöten Dokumenthantering och informationsspridning Projektledaren är huvudansvarig för informationen och dokumentationen av projektet. Styrande dokument, beslut, beställningar av extra konsultinsatser, mötesanteckningar, avtal och andra viktiga projekthandlingar ska fortlöpande dokumenteras. Dokumenten ska vara tillgängliga i projektverktyget Antura. De viktigaste dokumenten såsom projektplan, kallelser och protokoll ska även skickas via e- post till styr- och projektgruppen. Det övergripande projektet Barkarbystaden har en egen hemsida där Barkarby College presenteras översiktligt för byggherrar och andra viktiga intressenter under fliken Utbildning/Gymnasium och högre utbildning. 7. MATERIAL, RESURSER OCH KOSTNADER 7.1. Projektets sammantagna budget Projektbudgeten omfattar följande kostnader under fas 1 ( ). En mer detaljerad budget av enskilda kostnader upprättas separat och uppdateras kontinuerligt. Kostnad, exkl. moms Belopp Kommentar Sweco Eurofutures Kartläggning/analys av utbildningsbehov Lunchmöten 5 000,- Studiebesök (tågbiljetter etc.) ,- Marknadsföring, informationsmöten ,- Broschyr Barkarby College ,- Övrigt 5 000,- Totalt: , ,- 25 % av ,- dvs ,- finansieras av Näringsliv

12 (12) 8. KRITISKA FAKTORER, RISKER Risk Effekt Åtgärd Projektmedlemmarnas tid räcker inte till pga. andra stora projekt och arbetsuppgifter Svårt att hinna få fram ett slutgiltigt koncept Långsiktigt beslutsunderlag saknas Svårt att förankra projektet internt och externt Projektet växer och nya arbetsuppgifter kommer till. Tiden räcker inte till pga. oväntade händelser: sjukdom, förändrade arbetsuppgifter Projektet försenas. Projektet försenas. Tydligare prioritering. Kontinuerlig rapportering till UBN. Beslut om fortsatt inriktning om projektet så tidigt som möjligt. Tydligare avgränsning av projektet. Revidering av projektmålen. Projektledaren rapporterar till styrgrupp för åtgärd.

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun 2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A Bilaga 11 Projekthandbok för Järfälla Kommun Järfälla kommuns projektmodell Handbok 2007-08-20 1 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...2 JÄRFÄLLA KOMMUNS PROJEKTMODELL...3

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun

Projektdirektiv för energieffektivisering i Katrineholms kommun MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Kommunstyrelsens handling nr 13/2010 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Energi och klimatsamordnare Direkttfn 57083 1 (6) Projektdirektiv för energieffektivisering i

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara beskrivande och kortfattat (undvik dock

Läs mer

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog

Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog 1 januari 2012-31 december 2014 Kometprogrammet fas 2, kompletterande metoder vid skydd av skog Version Ändring Ansvarig 1.0 Beslutad 2010-01-22 Projektbeställare 2.0 Beslutad 2010-06-14 Projektbeställare

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall

PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projektdirektiv Globala Sundsvall 1(9) PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Titel: PROJEKTDIREKTIV Globala Sundsvall Projekt: Idnr: Siffor Beställare: Kommundirektör Stefan Söderlund Version: 1.1 (Reviderad

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011

Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län. Oskarshamn 16 februari 2011 Teknikcollege och energicollege i norra Kalmar län Oskarshamn 16 februari 2011 Syftet med dagens möte Övergripande målsättning Säkra industri- och energitekniskt inriktade företags behov av kvalificerad

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden

Digitala elevakter. Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter. Demonstration. Framtiden Digitala elevakter Digitala elevakter Vilken nytta kan uppnås med digitala elevakter? Pilotprojektet Digitala elevakter Demonstration Framtiden Den pappersbundna elevakten o Mycket dokumentation kring

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet

Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för ökad självständighet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-01-22 DNR SN 2015.011 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Styrgrupp för projektet intensivstöd för

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer