Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version 5 2011-06-28"

Transkript

1 Projektplan Dnr: Ubn 2010/20 Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden Version Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: JÄRFÄLLA Kirsti Jolma, Projektledare Barkarby College Telefon växel: Telefon: , E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (12) Innehåll 1. BASFAKTA Projektets start- och slutdatum Godkännande Information om revideringar PROJEKTETS BAKGRUND, IDÉ OCH MÅL Bakgrund Förväntat resultat - Vision på lång sikt Mål för fas 1 ( ) PROJEKTETS OMFATTNING Delmål och godkännande ORGANISATION OCH ROLLER MILSTOLPAR OCH PROJEKTAVSLUT Milstolpar och beslutspunkter Projektavslut ARBETSSÄTT OCH KOMMUNIKATION Uppföljning Dokumenthantering och informationsspridning MATERIAL, RESURSER OCH KOSTNADER Projektets sammantagna budget KRITISKA FAKTORER, RISKER...12

3 (12) 1. BASFAKTA 1.1. Projektets start- och slutdatum Startdatum Slutdatum Godkännande Härmed godkänns innehållet i projektplanen Styrgruppsordförande: Järfälla Ort och datum Projektledare: Järfälla Ort och datum Kirsti Jolma Resurser, godkännande Jag är informerad om att jag ska avsätta resurser nedanstående personella resurser för att utföra den del av arbetsuppgifterna som tilldelats och i och i den omfattning som krävs för att nå projektmålet i denna Barkarby College plan. Organisatorisk enhet, projektdeltagare Ansvarig chef Signatur Kirsti Jolma (Utbildningsförvaltningen) Sune Stjärnlöf (Utbildningförvaltningen) Gunilla Carlsson (NT-gymnasiet) Per Eklind (YTC) Ulrika Grönqvist (Järfälla utbildningscenter) Carin Dahlin (Vuxenutbildningen) Fredrik Persson (Plex/Näringsliv) Anders C Eriksson (Plan- och bygglov) Mats Johansson (adjungerad, Informationsavdelningen) Torbjörn Neiman (Kultur och fritidsnämnd) (Utbildningsförvaltningen) Mikael Åklint Elisabeth Särenfors Greger Ekström Elisabeth Särenfors Elisabeth Särenfors

4 (12) 1.3. Information om revideringar Version Datum Kommentar Signatur beställare Signatur projektledare 1 31 maj juni 2011 Utkast till projektplanen AR KJ Godkännande av projektplanen AR kj 2. PROJEKTETS BAKGRUND, IDÉ OCH MÅL 2.1. Bakgrund En motion, Satsa på utbildningscenter på Barkarbyfältet! från Lotta Håkansson Harju (S) och Agneta Karlsson (S). Utbildningsnämnden antog ett svar på motionen på nämndens möte Därefter har kommunledningskontoret berett frågan och beslutade Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen och Utbildningsnämnden fick i uppdrag att arbeta vidare med utbildningscentrum på Barkarbyfältet utifrån det underlag som nämnden tidigare tagit fram. Med det avses i första hand den rapport Barkarby College Banbrytande gymnasie- och vuxenutbildning med naturvetenskaplig och teknisk profil som nämnden tog ställning till Kansliet har utarbetat en plan för det fortsatta arbetet. Olika intressenter inom kommunen som t ex planerings- och exploateringsavdelningen deltar i arbetet och kontakter utvecklas med det lokala näringslivet, högskolor, andra kommuner och olika utbildningsanordnare. En särskild projektledare har anställts för projektet Projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten med en första rapport vid nämndens möte i oktober då det även fattas ett beslut om fortsatt inriktning på projektet Förväntat resultat - Vision på lång sikt Järfälla strävar efter att ligga i framkant då det gäller behövliga naturvetenskapliga och tekniska, närliggande och/eller andra utbildningar utifrån branschernas behov. Visionen och ambitionen är att Barkarby College ska fungera som ett nav för naturvetenskapligt och tekniskt inriktad utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå i nordvästra Stockholm. Med Barkarby College kommer kommunen att ansluta sig till den regionala utvecklingsplanen, driva på den regionala utvecklingen, förstärka kompetensförsörjningen för den lokala/regionala arbetsmarknaden och bidra till att Barkarby-Jakobsberg blir den naturliga regionala kärnan. Styrkan i Barkarby College konceptet ligger i dess flexibilitet, dynamik och samarbete med näringsliv, andra kommuner, skolor, utbildningsanordnare och universitet/högskola. Genom att knyta an andra verksamheter t ex olika typer av tjänsteföretag, konferensanläggning, bibliotek, motionsanläggning till det nya utbildningscentret kommer Barkarby College

5 (12) tillgodose den nya Barkarbystadens behov och verksamheter. Målet är Barkarby College har fler ägare och utförare än bara kommunen. Framförallt genom yrkeshögskoleutbildning som kommer att bli en viktig del i Barkarby College kommer en närmare och naturlig koppling till näringslivsstrukturen i en regionkärna att skapas och utvecklas. Visionen är att samla ett relativt stort antal YH-utbildningar inom ett brett ämnesområde som anknyter till denna struktur och organisera dessa utbildningar i form av yrkeshögskola med lokalisering till en regionkärna. Genom att ligga i framkanten i att identifiera och genomföra behövliga och realiserbara gymnasiala och eftergymnasiala (YH) utbildningar är Järfälla kommun en god förebild för framtida utbildningskoncept i ett nära samarbete med det regionala näringslivet. I kommunen finns idag en särskild kompetens och lång erfarenhet av projekt inom flerspråkighet vilket kommer att tas tillvara och vidareutvecklas i de nya utbildningskoncepten för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar inom Barkarby College. Ett exempel är SFINX, Intensiv svenska för ingenjörer som kommunen driver sedan flera år tillbaka och som kommer att vidareutvecklas inom Barkarby College. För att Järfälla gymnasieskolor och vuxenutbildningen ska kunna infria visionen och vara nationellt ledande måste en ny profil med nya utbildningar även för de naturvetenskapliga och tekniska gymnasiala utbildningarna utvecklas i ett nära samarbete med näringslivet i den regionala kärnan. Närheten till Veddesta, Barkarby, Jakobsberg, Stockholm tas tillvara för praktikplatser och annan typ av näringslivssamverkan i gymnasial utbildning inom Barkarby College Mål för fas 1 ( ) Projektmål är att skapa en gemensam bild för Barkarby College genom att utveckla ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för ett naturvetenskapligt och tekniskt utbildningscenter på gymnasial och eftergymnasial nivå i nordvästra Stockholm. Att utveckla ett nära samarbete med partners/ägarintressenter från näringsliv, högre utbildning, andra kommuner och utbildningsanordnare är en väsentlig del i utveckling av konceptet. Projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten och målet är att med den i det här projektet framtagna gemensamma bilden - konceptet Barkarby College - ge nämnden ett behövligt underlag för att kunna fatta beslut om fortsatt inriktning på projektet under och efter fas 1. Inledningsvis är det viktigt att tänka brett angående konceptet. Delmål 1 är att ta fram en branschanalys som visar vilka utbildningsinriktningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom naturvetenskaplig och teknisk inriktning eller närliggande områden det finns behov av och därmed förutsättningar att etablera ett nytt utbildningscenter kallat för Barkarby College i Barkarbystaden. Branschanalysen ska genomföras under försommaren Delmål 2 är utveckla ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept som inom Stockholm Väst kan tillgodose behov av gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning, uppdragsutbildning och företagsutbildning främst naturvetenskap och teknik i samarbete med tänkbara partners och ägarintressenter. I detta ingår att undersöka förutsättningarna för om ett TeknikCollege kan bli eller inte en del av konceptet i Barkarby College samt om lokaliseringen kan vara provisoriskt under första fasen.

6 (12) Delmål 3 är att utifrån den framtagna branschanalysen (Delmål 1) och undersökningen om TeknikCollege (Delmål2) och i samarbete med det lokala/regionala näringslivet utveckla ett unikt koncept för behövliga och realiserbara gymnasiala och eftergymnasiala (YH) utbildningar olika inom främst naturvetenskap och teknik. Att utveckla ett nära samarbete med tänkbara partners/ägarintressenter från näringsliv, högre utbildning, närliggande kommuner och utbildningsanordnare ingår i utveckling av konceptet och är en väsentlig och viktig del i delmål 3. Delmål 4 (bygger på Delmål 1, 2 och 3) är att i ett nära samarbete med näringslivet och ev. andra intressenter (kommuner, utbildningsanordnare) skriva en utbildningsansökan om YH utbildning till Yrkeshögskolemyndigheten. Om kommunen beviljas YH utbildningen kan utbildningen startas tidigast ht 2013 eller vt Projektperioden (Fas 1) avser och projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten med en slutrapport vid nämndens sista möte under våren Vid nämndens möten under hösten 2011 och våren 2012 diskuteras och fattas beslut om fortsatt inriktning på projektet från 1 maj Det fortsatta arbetet handlar om att UKN begär hos kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden ska ge i uppdrag att ta fram en detaljplan för Barkarby College i Barkarbystaden i anslutning till pendeltågstationen. Vidare är det fortsatta uppdraget att driva processer kring byggandet av Barkarby College, fördjupa kontakterna med närliggande kommuner, företag och högskola/universitet, utveckla ev. TeknikCollege -samarbete och driva det pedagogiska utvecklingsarbetet. 3. PROJEKTETS OMFATTNING 3.1. Delmål och godkännande Leverans Kriterier för leveransgodkännande Godkänns av Datum Delmål 1: Branschanalys Kartläggning/analys av utbildningsbehov. Kriterierna är specificerade i anbudet från Sweco Eurofutures. Beställare via styrgrupp 30 augusti 2011

7 (12) Delmål 2: TeknikCollege en del av Barkarby College? Delmål 3: Första utkast till ett koncept för Barkarby College Inkl en lista på ev. tänkbara intressenter och samarbetspartners. Delmål 4: Yh utbildningsansökan Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College Undersökning om ett TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College är genomförd. Att ta tillvara de befintliga utbildningarna (NT, YTC, KomTek, etc.), skrivbordsundersökning, studiebesök, möten, goda förebilder och diskussion med forskare och annan expertis. Ägarintressenter, praktikföretag, andra intressanta företag/samarbetspartners, närliggande kommuner, högskolor, utbildningsanordnare. Utbildningsansökan till Yrkeshögskolemyndigheten är framtagen i samarbete med de samverkande företagen. Överskådlig bild inkl en skriftlig konceptbeskrivning. Beställare via styrgrupp 30 sept Styrgrupp 29 nov 2011 Beställare 24 april ORGANISATION OCH ROLLER Roll Namn Ansvar och befogenheter Beställare Styrgrupp, utbildningsdirektör, utb.direktör Sune Stjärnlöf, programchef Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör Fredrik Persson, näringslivssamordnare Mats Johansson (adjungerad), informationschef, Anders C Eriksson, Stadsarkitekt, Plex Kirsti Jolma, projektledare (adjungerad) Definiera och ansvara för projektets mål Beställare utser styrgrupp om behövligt. Säkerställa att projektet har tillräckliga resurser för att nå önskat resultat. Följa upp att projektet utvecklas enligt projektplan

8 (12) Projektledare Kirsti Jolma Leder projektet inom ramen för projektplanen. Ansvar att leda produktionen i projektet Projektmedlemmar/ projektgruppen Referensgrupp Övriga interna resurser Eventuellt externa leverantörer Gunilla Carlsson (NT), Per Eklind (YTC), Ulrika Grönqvist (Järfälla Utbildningscentrum), Carin Dahlin (Vux), Kirsti Jolma (Utb.nämnden) Sune Stjärnlöf (Utb.nämnden) Eva Kjellström (HTS gym) En representant från KTH dock inte inledningsvis Bildas senare Arbetsmarknadens parter Vilka andra? Bestäms senare Sweco Eurofutures Producerar de resultat som leder till att projektets mål uppfylls Vara rådgivande avseende resultatets funktionella innehåll och kommande användning Kartläggning/analys av utbildningsbehov 5. MILSTOLPAR OCH PROJEKTAVSLUT 5.1. Milstolpar och beslutspunkter Styrgruppsmöten Styrgruppsmöten hålls en gång i månaden - sista tisdagen i månaden kl med undantag för juli och december enligt nedan. Obs! Vid reservation för komplettering och förändringar så att mötesschemat stämmer med verkligheten. Milstolpe/beslutspunkt/styrgruppsmöten Datum Styrgruppsmöte 1 Bakgrund, presentation av projektorganisationen, arbetssättet och 31 maj 2011 projektplanen. Styrgruppsmöte 2 Godkännande av projektplanen 28 juni 2011 Styrgruppsmöte 3 Resultat av branschanalysen; förutsättningarna för att etablera Yrkeshögskolekurser. Gemensam målbild. Enkel broschyr om Barkarby College klar för att delas ut till olika intressenter. Styrgruppsmöte 4 Resultat av undersökningen om TeknikCollege kan bli en del i Barkarby College (Beslut) 30 augusti 2011 OBS! Kl september 2011

9 (12) Möjliga samarbetspartners och andra intressenter. Utbildningsnämndens möte Projektledarens nulägesrapport (projektplan) till Utbildningsnämnden Styrgruppsmöte 5 Ett första utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten Konceptskiss Barkarby College inkl tänkbara samarbetspartners Styrgruppsmöte 6 Ett första utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College. En lista på tänkbara intressenter - företag, organisationer, utbildningsanordnare med kontaktuppgifter som ska kontaktas. Styrgruppsmöte 7 Broschyr om Barkarby College Plan för marknadsföring, informationsmöten regionalt och inom kommunen (elever, berörda förvaltningar, företag, skolpersonal) Styrgruppsmöte 8 Ett andra utkast till Yrkeshögskolemyndigheten Ett bearbetat utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College Styrgruppsmöte 9 Lista på intressenter och partners som visar ett fortsatt och fördjupat intresse för vidareutveckling och samarbete kring Barkarby College. Projektet förankrat regionalt och inom kommunen (elever, berörda förvaltningar, företag, skolpersonal, utbildningsföretag) Styrgruppsmöte 10 Utbildningsansökan till YH myndigheten klar. Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College. Projektavslut fas 1 och Kick Off fas 2 Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp, samverkande företag 4 oktober oktober november januari februari mars april Projektgruppen Projektgruppens möten hålls en gång i månaden enligt nedan. Veckodag: tisdag, Tid: kl Obs! Vid reservation för komplettering och förändringar så att mötesschemat stämmer med verkligheten. Milstolpe/beslutspunkt/projektgruppsmöten Projektdirektiv för att dra upp riktlinjerna, forma organisationen och arbetssättet. Projektgrupp, möte nr 1 Bakgrund, presentation av projektplan, -organisationen och arbetssättet. Brainstorming kring konceptet Barkarby College. (Underlag projektrapporten Barkarby College, Dnr UKN 2005/138, egna idéer, erfarenheter, goda förebilder, framtidskompetenser) Datum

10 (12) Projektgrupp, möte nr 2 Gemensam målbild och definiering av arbetsuppgifterna och rollerna. Resultat av branschanalysen. Förutsättningarna för att etablera yrkeshögskoleutbildningar. (Analysen mailas till alla 30 juni.) Undersökning om TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College Förslag till samarbetspartners och andra intressenter. Projektgrupp, möte nr 3 Resultat om undersökningen om TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College. Broschyr om Barkarby College. Översiktlig konceptskiss Barkarby College samt en lista på tänkbara intressenter som kommuner, företag, organisationer, utbildningsanordnare. Projektgrupp, möte nr 4 Fortsatt arbete med konceptskissen Barkarby College. Ett första utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten Projektgrupp, möte nr 5 Ett första utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College samt en lista på företag, organisationer, utbildningsanordnare som ska kontaktas. Projektgrupp, möte nr 6 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och företagskontakter Ett andra utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten. Broschyr om Barkarby College Projektgrupp, möte nr 7 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och YH ansökan Plan för marknadsföring, informationsmöten regionalt och inom kommunen (elever, berörd förvaltningar, företag, skolpersonal) Projektgrupp, möte nr 8 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och YH ansökan Projektgrupp, möte nr 9 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College Lista på samverkande företag Projektgrupp, möte nr 10 Utbildningsansökan till YH myndigheten klar. (Ansökan ska lämnas in senast den 15 september 2012) Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College inkl samverkande företag. Projektavslut, fas 1 och Kick off fas 2 Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp, samverkande företag (Heldag! På Lasse Maja i Barkarby tillsammans med styr- och projektgruppen) Projektavslut En slutrapport skrivs i anslutning till projektavslut 30 april 2012 och överlämnas till alla projektmedlemmar.

11 (12) 6. ARBETSSÄTT OCH KOMMUNIKATION 6.1. Uppföljning Varje projektgruppsmedlem ska fortlöpande stämma av arbetet med projektledaren. Projektledaren är ansvarig för att mötesanteckningar görs efter styr- och projektgruppsmöten. Projektmedlemmarna ska föra anteckningar angående sina egna arbetsuppgifter och -resultat i projektet och delge dessa regelbundet till projektledaren. Vid eventuella avvikelser från tidplanen eller om problem uppstår ska projektledaren kontaktas omgående. Projektledaren rapporterar om projektets framskridande till styrgruppen genom regelbundet återkommande möten (ref: punkt 5.1 Milstolpar och beslutspunkter). Vid särskilda behov kan hela projektgruppen delta i styrgruppsmöten Dokumenthantering och informationsspridning Projektledaren är huvudansvarig för informationen och dokumentationen av projektet. Styrande dokument, beslut, beställningar av extra konsultinsatser, mötesanteckningar, avtal och andra viktiga projekthandlingar ska fortlöpande dokumenteras. Dokumenten ska vara tillgängliga i projektverktyget Antura. De viktigaste dokumenten såsom projektplan, kallelser och protokoll ska även skickas via e- post till styr- och projektgruppen. Det övergripande projektet Barkarbystaden har en egen hemsida där Barkarby College presenteras översiktligt för byggherrar och andra viktiga intressenter under fliken Utbildning/Gymnasium och högre utbildning. 7. MATERIAL, RESURSER OCH KOSTNADER 7.1. Projektets sammantagna budget Projektbudgeten omfattar följande kostnader under fas 1 ( ). En mer detaljerad budget av enskilda kostnader upprättas separat och uppdateras kontinuerligt. Kostnad, exkl. moms Belopp Kommentar Sweco Eurofutures Kartläggning/analys av utbildningsbehov Lunchmöten 5 000,- Studiebesök (tågbiljetter etc.) ,- Marknadsföring, informationsmöten ,- Broschyr Barkarby College ,- Övrigt 5 000,- Totalt: , ,- 25 % av ,- dvs ,- finansieras av Näringsliv

12 (12) 8. KRITISKA FAKTORER, RISKER Risk Effekt Åtgärd Projektmedlemmarnas tid räcker inte till pga. andra stora projekt och arbetsuppgifter Svårt att hinna få fram ett slutgiltigt koncept Långsiktigt beslutsunderlag saknas Svårt att förankra projektet internt och externt Projektet växer och nya arbetsuppgifter kommer till. Tiden räcker inte till pga. oväntade händelser: sjukdom, förändrade arbetsuppgifter Projektet försenas. Projektet försenas. Tydligare prioritering. Kontinuerlig rapportering till UBN. Beslut om fortsatt inriktning om projektet så tidigt som möjligt. Tydligare avgränsning av projektet. Revidering av projektmålen. Projektledaren rapporterar till styrgrupp för åtgärd.

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 40/2012 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Reviderad 2012-08-16 Beslutad av kommunstyrelsen 179 2 (16) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIA...

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014

Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Slutrapport Lokala Kompetenscentra i Gävleborg 2012-2014 Dnr: REGX-2012-000057 Projektledare Jens Olofsson Jonny Engström Lotta Delin Innehåll Sammanfattning... 3 Nyskapande och innovativt i projektet...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE 2012-02-22 KS 2011/0456 PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLING AV KOMMUNENS NÄRINGSLIVSARBETE Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2011-09-06 kommunchefen i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens näringslivsorganisation

Läs mer

KS 11 15 JANUARI 2014

KS 11 15 JANUARI 2014 KS 11 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Datum 2013-12-17 Diarienummer KSN-2013-1048 Kommunstyrelsen Fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster till utveckling

Läs mer

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan 1 (27) Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan Styrgruppen gn Susann Levál, projektledare Västmanlands läns museum, 2013-10-07 1 2 (27) Projektet i korthet Projektnamn Kulturarvsportal Västmanland

Läs mer

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini

Vävnadsanpassning av ProSang. Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 1 (13) Vävnadsanpassning av ProSang Fas 2 och 3 (2014-2015) Projektplan - Mini Malin Domeij/Mia Liljeberg Sida: 2 (13) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling

Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1 Projektplan Genomförande Gnesta Företagsutveckling 1. Bakgrund och sammanfattning 1.1 Projektsammanfattning Gnesta kommun beviljades i december 2011 knappt 9 MSEK från Europeiska socialfondens programområde1.

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt

Tjänsteskrivelse Deltagande i PRIO-projekt Ärende 4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-09-25 DNR BUN 2013.256 EVA LOD SID 1/1 ENHETSCHEF 08 587 852 02 EVA.LOD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer