Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan. Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden. Dnr: Ubn 2010/20. Version 5 2011-06-28"

Transkript

1 Projektplan Dnr: Ubn 2010/20 Plan för utveckling av Barkarby College utbildningscentrum i Barkarbystaden Version Utbildningsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: JÄRFÄLLA Kirsti Jolma, Projektledare Barkarby College Telefon växel: Telefon: , E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

2 (12) Innehåll 1. BASFAKTA Projektets start- och slutdatum Godkännande Information om revideringar PROJEKTETS BAKGRUND, IDÉ OCH MÅL Bakgrund Förväntat resultat - Vision på lång sikt Mål för fas 1 ( ) PROJEKTETS OMFATTNING Delmål och godkännande ORGANISATION OCH ROLLER MILSTOLPAR OCH PROJEKTAVSLUT Milstolpar och beslutspunkter Projektavslut ARBETSSÄTT OCH KOMMUNIKATION Uppföljning Dokumenthantering och informationsspridning MATERIAL, RESURSER OCH KOSTNADER Projektets sammantagna budget KRITISKA FAKTORER, RISKER...12

3 (12) 1. BASFAKTA 1.1. Projektets start- och slutdatum Startdatum Slutdatum Godkännande Härmed godkänns innehållet i projektplanen Styrgruppsordförande: Järfälla Ort och datum Projektledare: Järfälla Ort och datum Kirsti Jolma Resurser, godkännande Jag är informerad om att jag ska avsätta resurser nedanstående personella resurser för att utföra den del av arbetsuppgifterna som tilldelats och i och i den omfattning som krävs för att nå projektmålet i denna Barkarby College plan. Organisatorisk enhet, projektdeltagare Ansvarig chef Signatur Kirsti Jolma (Utbildningsförvaltningen) Sune Stjärnlöf (Utbildningförvaltningen) Gunilla Carlsson (NT-gymnasiet) Per Eklind (YTC) Ulrika Grönqvist (Järfälla utbildningscenter) Carin Dahlin (Vuxenutbildningen) Fredrik Persson (Plex/Näringsliv) Anders C Eriksson (Plan- och bygglov) Mats Johansson (adjungerad, Informationsavdelningen) Torbjörn Neiman (Kultur och fritidsnämnd) (Utbildningsförvaltningen) Mikael Åklint Elisabeth Särenfors Greger Ekström Elisabeth Särenfors Elisabeth Särenfors

4 (12) 1.3. Information om revideringar Version Datum Kommentar Signatur beställare Signatur projektledare 1 31 maj juni 2011 Utkast till projektplanen AR KJ Godkännande av projektplanen AR kj 2. PROJEKTETS BAKGRUND, IDÉ OCH MÅL 2.1. Bakgrund En motion, Satsa på utbildningscenter på Barkarbyfältet! från Lotta Håkansson Harju (S) och Agneta Karlsson (S). Utbildningsnämnden antog ett svar på motionen på nämndens möte Därefter har kommunledningskontoret berett frågan och beslutade Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen och Utbildningsnämnden fick i uppdrag att arbeta vidare med utbildningscentrum på Barkarbyfältet utifrån det underlag som nämnden tidigare tagit fram. Med det avses i första hand den rapport Barkarby College Banbrytande gymnasie- och vuxenutbildning med naturvetenskaplig och teknisk profil som nämnden tog ställning till Kansliet har utarbetat en plan för det fortsatta arbetet. Olika intressenter inom kommunen som t ex planerings- och exploateringsavdelningen deltar i arbetet och kontakter utvecklas med det lokala näringslivet, högskolor, andra kommuner och olika utbildningsanordnare. En särskild projektledare har anställts för projektet Projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten med en första rapport vid nämndens möte i oktober då det även fattas ett beslut om fortsatt inriktning på projektet Förväntat resultat - Vision på lång sikt Järfälla strävar efter att ligga i framkant då det gäller behövliga naturvetenskapliga och tekniska, närliggande och/eller andra utbildningar utifrån branschernas behov. Visionen och ambitionen är att Barkarby College ska fungera som ett nav för naturvetenskapligt och tekniskt inriktad utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå i nordvästra Stockholm. Med Barkarby College kommer kommunen att ansluta sig till den regionala utvecklingsplanen, driva på den regionala utvecklingen, förstärka kompetensförsörjningen för den lokala/regionala arbetsmarknaden och bidra till att Barkarby-Jakobsberg blir den naturliga regionala kärnan. Styrkan i Barkarby College konceptet ligger i dess flexibilitet, dynamik och samarbete med näringsliv, andra kommuner, skolor, utbildningsanordnare och universitet/högskola. Genom att knyta an andra verksamheter t ex olika typer av tjänsteföretag, konferensanläggning, bibliotek, motionsanläggning till det nya utbildningscentret kommer Barkarby College

5 (12) tillgodose den nya Barkarbystadens behov och verksamheter. Målet är Barkarby College har fler ägare och utförare än bara kommunen. Framförallt genom yrkeshögskoleutbildning som kommer att bli en viktig del i Barkarby College kommer en närmare och naturlig koppling till näringslivsstrukturen i en regionkärna att skapas och utvecklas. Visionen är att samla ett relativt stort antal YH-utbildningar inom ett brett ämnesområde som anknyter till denna struktur och organisera dessa utbildningar i form av yrkeshögskola med lokalisering till en regionkärna. Genom att ligga i framkanten i att identifiera och genomföra behövliga och realiserbara gymnasiala och eftergymnasiala (YH) utbildningar är Järfälla kommun en god förebild för framtida utbildningskoncept i ett nära samarbete med det regionala näringslivet. I kommunen finns idag en särskild kompetens och lång erfarenhet av projekt inom flerspråkighet vilket kommer att tas tillvara och vidareutvecklas i de nya utbildningskoncepten för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar inom Barkarby College. Ett exempel är SFINX, Intensiv svenska för ingenjörer som kommunen driver sedan flera år tillbaka och som kommer att vidareutvecklas inom Barkarby College. För att Järfälla gymnasieskolor och vuxenutbildningen ska kunna infria visionen och vara nationellt ledande måste en ny profil med nya utbildningar även för de naturvetenskapliga och tekniska gymnasiala utbildningarna utvecklas i ett nära samarbete med näringslivet i den regionala kärnan. Närheten till Veddesta, Barkarby, Jakobsberg, Stockholm tas tillvara för praktikplatser och annan typ av näringslivssamverkan i gymnasial utbildning inom Barkarby College Mål för fas 1 ( ) Projektmål är att skapa en gemensam bild för Barkarby College genom att utveckla ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för ett naturvetenskapligt och tekniskt utbildningscenter på gymnasial och eftergymnasial nivå i nordvästra Stockholm. Att utveckla ett nära samarbete med partners/ägarintressenter från näringsliv, högre utbildning, andra kommuner och utbildningsanordnare är en väsentlig del i utveckling av konceptet. Projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten och målet är att med den i det här projektet framtagna gemensamma bilden - konceptet Barkarby College - ge nämnden ett behövligt underlag för att kunna fatta beslut om fortsatt inriktning på projektet under och efter fas 1. Inledningsvis är det viktigt att tänka brett angående konceptet. Delmål 1 är att ta fram en branschanalys som visar vilka utbildningsinriktningar på gymnasial och eftergymnasial nivå inom naturvetenskaplig och teknisk inriktning eller närliggande områden det finns behov av och därmed förutsättningar att etablera ett nytt utbildningscenter kallat för Barkarby College i Barkarbystaden. Branschanalysen ska genomföras under försommaren Delmål 2 är utveckla ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept som inom Stockholm Väst kan tillgodose behov av gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning, uppdragsutbildning och företagsutbildning främst naturvetenskap och teknik i samarbete med tänkbara partners och ägarintressenter. I detta ingår att undersöka förutsättningarna för om ett TeknikCollege kan bli eller inte en del av konceptet i Barkarby College samt om lokaliseringen kan vara provisoriskt under första fasen.

6 (12) Delmål 3 är att utifrån den framtagna branschanalysen (Delmål 1) och undersökningen om TeknikCollege (Delmål2) och i samarbete med det lokala/regionala näringslivet utveckla ett unikt koncept för behövliga och realiserbara gymnasiala och eftergymnasiala (YH) utbildningar olika inom främst naturvetenskap och teknik. Att utveckla ett nära samarbete med tänkbara partners/ägarintressenter från näringsliv, högre utbildning, närliggande kommuner och utbildningsanordnare ingår i utveckling av konceptet och är en väsentlig och viktig del i delmål 3. Delmål 4 (bygger på Delmål 1, 2 och 3) är att i ett nära samarbete med näringslivet och ev. andra intressenter (kommuner, utbildningsanordnare) skriva en utbildningsansökan om YH utbildning till Yrkeshögskolemyndigheten. Om kommunen beviljas YH utbildningen kan utbildningen startas tidigast ht 2013 eller vt Projektperioden (Fas 1) avser och projektet avrapporteras kontinuerligt vid nämndens möten med en slutrapport vid nämndens sista möte under våren Vid nämndens möten under hösten 2011 och våren 2012 diskuteras och fattas beslut om fortsatt inriktning på projektet från 1 maj Det fortsatta arbetet handlar om att UKN begär hos kommunstyrelsen att stadsbyggnadsnämnden ska ge i uppdrag att ta fram en detaljplan för Barkarby College i Barkarbystaden i anslutning till pendeltågstationen. Vidare är det fortsatta uppdraget att driva processer kring byggandet av Barkarby College, fördjupa kontakterna med närliggande kommuner, företag och högskola/universitet, utveckla ev. TeknikCollege -samarbete och driva det pedagogiska utvecklingsarbetet. 3. PROJEKTETS OMFATTNING 3.1. Delmål och godkännande Leverans Kriterier för leveransgodkännande Godkänns av Datum Delmål 1: Branschanalys Kartläggning/analys av utbildningsbehov. Kriterierna är specificerade i anbudet från Sweco Eurofutures. Beställare via styrgrupp 30 augusti 2011

7 (12) Delmål 2: TeknikCollege en del av Barkarby College? Delmål 3: Första utkast till ett koncept för Barkarby College Inkl en lista på ev. tänkbara intressenter och samarbetspartners. Delmål 4: Yh utbildningsansökan Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College Undersökning om ett TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College är genomförd. Att ta tillvara de befintliga utbildningarna (NT, YTC, KomTek, etc.), skrivbordsundersökning, studiebesök, möten, goda förebilder och diskussion med forskare och annan expertis. Ägarintressenter, praktikföretag, andra intressanta företag/samarbetspartners, närliggande kommuner, högskolor, utbildningsanordnare. Utbildningsansökan till Yrkeshögskolemyndigheten är framtagen i samarbete med de samverkande företagen. Överskådlig bild inkl en skriftlig konceptbeskrivning. Beställare via styrgrupp 30 sept Styrgrupp 29 nov 2011 Beställare 24 april ORGANISATION OCH ROLLER Roll Namn Ansvar och befogenheter Beställare Styrgrupp, utbildningsdirektör, utb.direktör Sune Stjärnlöf, programchef Torbjörn Neiman, kultur- och fritidsdirektör Fredrik Persson, näringslivssamordnare Mats Johansson (adjungerad), informationschef, Anders C Eriksson, Stadsarkitekt, Plex Kirsti Jolma, projektledare (adjungerad) Definiera och ansvara för projektets mål Beställare utser styrgrupp om behövligt. Säkerställa att projektet har tillräckliga resurser för att nå önskat resultat. Följa upp att projektet utvecklas enligt projektplan

8 (12) Projektledare Kirsti Jolma Leder projektet inom ramen för projektplanen. Ansvar att leda produktionen i projektet Projektmedlemmar/ projektgruppen Referensgrupp Övriga interna resurser Eventuellt externa leverantörer Gunilla Carlsson (NT), Per Eklind (YTC), Ulrika Grönqvist (Järfälla Utbildningscentrum), Carin Dahlin (Vux), Kirsti Jolma (Utb.nämnden) Sune Stjärnlöf (Utb.nämnden) Eva Kjellström (HTS gym) En representant från KTH dock inte inledningsvis Bildas senare Arbetsmarknadens parter Vilka andra? Bestäms senare Sweco Eurofutures Producerar de resultat som leder till att projektets mål uppfylls Vara rådgivande avseende resultatets funktionella innehåll och kommande användning Kartläggning/analys av utbildningsbehov 5. MILSTOLPAR OCH PROJEKTAVSLUT 5.1. Milstolpar och beslutspunkter Styrgruppsmöten Styrgruppsmöten hålls en gång i månaden - sista tisdagen i månaden kl med undantag för juli och december enligt nedan. Obs! Vid reservation för komplettering och förändringar så att mötesschemat stämmer med verkligheten. Milstolpe/beslutspunkt/styrgruppsmöten Datum Styrgruppsmöte 1 Bakgrund, presentation av projektorganisationen, arbetssättet och 31 maj 2011 projektplanen. Styrgruppsmöte 2 Godkännande av projektplanen 28 juni 2011 Styrgruppsmöte 3 Resultat av branschanalysen; förutsättningarna för att etablera Yrkeshögskolekurser. Gemensam målbild. Enkel broschyr om Barkarby College klar för att delas ut till olika intressenter. Styrgruppsmöte 4 Resultat av undersökningen om TeknikCollege kan bli en del i Barkarby College (Beslut) 30 augusti 2011 OBS! Kl september 2011

9 (12) Möjliga samarbetspartners och andra intressenter. Utbildningsnämndens möte Projektledarens nulägesrapport (projektplan) till Utbildningsnämnden Styrgruppsmöte 5 Ett första utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten Konceptskiss Barkarby College inkl tänkbara samarbetspartners Styrgruppsmöte 6 Ett första utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College. En lista på tänkbara intressenter - företag, organisationer, utbildningsanordnare med kontaktuppgifter som ska kontaktas. Styrgruppsmöte 7 Broschyr om Barkarby College Plan för marknadsföring, informationsmöten regionalt och inom kommunen (elever, berörda förvaltningar, företag, skolpersonal) Styrgruppsmöte 8 Ett andra utkast till Yrkeshögskolemyndigheten Ett bearbetat utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College Styrgruppsmöte 9 Lista på intressenter och partners som visar ett fortsatt och fördjupat intresse för vidareutveckling och samarbete kring Barkarby College. Projektet förankrat regionalt och inom kommunen (elever, berörda förvaltningar, företag, skolpersonal, utbildningsföretag) Styrgruppsmöte 10 Utbildningsansökan till YH myndigheten klar. Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College. Projektavslut fas 1 och Kick Off fas 2 Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp, samverkande företag 4 oktober oktober november januari februari mars april Projektgruppen Projektgruppens möten hålls en gång i månaden enligt nedan. Veckodag: tisdag, Tid: kl Obs! Vid reservation för komplettering och förändringar så att mötesschemat stämmer med verkligheten. Milstolpe/beslutspunkt/projektgruppsmöten Projektdirektiv för att dra upp riktlinjerna, forma organisationen och arbetssättet. Projektgrupp, möte nr 1 Bakgrund, presentation av projektplan, -organisationen och arbetssättet. Brainstorming kring konceptet Barkarby College. (Underlag projektrapporten Barkarby College, Dnr UKN 2005/138, egna idéer, erfarenheter, goda förebilder, framtidskompetenser) Datum

10 (12) Projektgrupp, möte nr 2 Gemensam målbild och definiering av arbetsuppgifterna och rollerna. Resultat av branschanalysen. Förutsättningarna för att etablera yrkeshögskoleutbildningar. (Analysen mailas till alla 30 juni.) Undersökning om TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College Förslag till samarbetspartners och andra intressenter. Projektgrupp, möte nr 3 Resultat om undersökningen om TeknikCollege kan bli en del av Barkarby College. Broschyr om Barkarby College. Översiktlig konceptskiss Barkarby College samt en lista på tänkbara intressenter som kommuner, företag, organisationer, utbildningsanordnare. Projektgrupp, möte nr 4 Fortsatt arbete med konceptskissen Barkarby College. Ett första utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten Projektgrupp, möte nr 5 Ett första utkast till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College samt en lista på företag, organisationer, utbildningsanordnare som ska kontaktas. Projektgrupp, möte nr 6 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och företagskontakter Ett andra utkast till utbildningsansökan till YH myndigheten. Broschyr om Barkarby College Projektgrupp, möte nr 7 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och YH ansökan Plan för marknadsföring, informationsmöten regionalt och inom kommunen (elever, berörd förvaltningar, företag, skolpersonal) Projektgrupp, möte nr 8 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College och YH ansökan Projektgrupp, möte nr 9 Fortsatt bearbetning av konceptet Barkarby College Lista på samverkande företag Projektgrupp, möte nr 10 Utbildningsansökan till YH myndigheten klar. (Ansökan ska lämnas in senast den 15 september 2012) Slutgiltigt förslag till ett innehållsmässigt och pedagogiskt koncept för Barkarby College inkl samverkande företag. Projektavslut, fas 1 och Kick off fas 2 Styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp, samverkande företag (Heldag! På Lasse Maja i Barkarby tillsammans med styr- och projektgruppen) Projektavslut En slutrapport skrivs i anslutning till projektavslut 30 april 2012 och överlämnas till alla projektmedlemmar.

11 (12) 6. ARBETSSÄTT OCH KOMMUNIKATION 6.1. Uppföljning Varje projektgruppsmedlem ska fortlöpande stämma av arbetet med projektledaren. Projektledaren är ansvarig för att mötesanteckningar görs efter styr- och projektgruppsmöten. Projektmedlemmarna ska föra anteckningar angående sina egna arbetsuppgifter och -resultat i projektet och delge dessa regelbundet till projektledaren. Vid eventuella avvikelser från tidplanen eller om problem uppstår ska projektledaren kontaktas omgående. Projektledaren rapporterar om projektets framskridande till styrgruppen genom regelbundet återkommande möten (ref: punkt 5.1 Milstolpar och beslutspunkter). Vid särskilda behov kan hela projektgruppen delta i styrgruppsmöten Dokumenthantering och informationsspridning Projektledaren är huvudansvarig för informationen och dokumentationen av projektet. Styrande dokument, beslut, beställningar av extra konsultinsatser, mötesanteckningar, avtal och andra viktiga projekthandlingar ska fortlöpande dokumenteras. Dokumenten ska vara tillgängliga i projektverktyget Antura. De viktigaste dokumenten såsom projektplan, kallelser och protokoll ska även skickas via e- post till styr- och projektgruppen. Det övergripande projektet Barkarbystaden har en egen hemsida där Barkarby College presenteras översiktligt för byggherrar och andra viktiga intressenter under fliken Utbildning/Gymnasium och högre utbildning. 7. MATERIAL, RESURSER OCH KOSTNADER 7.1. Projektets sammantagna budget Projektbudgeten omfattar följande kostnader under fas 1 ( ). En mer detaljerad budget av enskilda kostnader upprättas separat och uppdateras kontinuerligt. Kostnad, exkl. moms Belopp Kommentar Sweco Eurofutures Kartläggning/analys av utbildningsbehov Lunchmöten 5 000,- Studiebesök (tågbiljetter etc.) ,- Marknadsföring, informationsmöten ,- Broschyr Barkarby College ,- Övrigt 5 000,- Totalt: , ,- 25 % av ,- dvs ,- finansieras av Näringsliv

12 (12) 8. KRITISKA FAKTORER, RISKER Risk Effekt Åtgärd Projektmedlemmarnas tid räcker inte till pga. andra stora projekt och arbetsuppgifter Svårt att hinna få fram ett slutgiltigt koncept Långsiktigt beslutsunderlag saknas Svårt att förankra projektet internt och externt Projektet växer och nya arbetsuppgifter kommer till. Tiden räcker inte till pga. oväntade händelser: sjukdom, förändrade arbetsuppgifter Projektet försenas. Projektet försenas. Tydligare prioritering. Kontinuerlig rapportering till UBN. Beslut om fortsatt inriktning om projektet så tidigt som möjligt. Tydligare avgränsning av projektet. Revidering av projektmålen. Projektledaren rapporterar till styrgrupp för åtgärd.

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret,

Region Gotlands projektmodell. Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, Region Gotlands projektmodell Riktlinjer fastställda av ledningskontoret, 2014-11-14 Innehåll VARFÖR SKA MAN HA EN GEMENSAM PROJEKTMODELL?...3 VAD ÄR ETT PROJEKT?...4 FÖRSTUDIE...5 HUVUDPROJEKT...6 PROJEKTORGANISATION,

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan

Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-13 Dnr Kon 2016/120 Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan Förslag till beslut 1. Förvaltningens förslag till genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan

Läs mer

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning

2014-03-31. Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-03-31 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/64 Upphandling av kommunal vuxenutbildning Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Kansliets bedömning är att en etablering av Järfälla Tekniska Gymnasium får påtagligt negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen.

Kansliets bedömning är att en etablering av Järfälla Tekniska Gymnasium får påtagligt negativa följder på sikt för skolväsendet i kommunen. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-05-05 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/66 Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola, Järfälla Tekniska

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-11-19 Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik)

Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) Datum 2012-11-05 Projektplan Lupp enkätundersökning (lokal uppföljning av ungdomspolitik) 2012 2 Projektplan Lupp 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 3 2. Inledning och

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet

Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-11-09 Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 HTS-gymnasiet,

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

2013-11-06. Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss

2013-11-06. Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2013-11-06 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/69 Uppdrag från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden om att förklara de ökade kostnaderna per gymnasieelev - återremiss Förslag till

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget

Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget PROJEKTPLAN 1(11) Handläggare, titel, telefon Tina Vennerholm, projektledare 011-15 11 25 Projektplan Visualiserade planeringsförutsättningar och budget Version 1.0, Projektplanen är framtagen av projektledaren

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Slutrapport Projekt 6-12

Slutrapport Projekt 6-12 Slutrapport Projekt 6-12 Dnr: 2011-236 10 2 Mälarskolan Slutrapport projekt 6-12 Barn- och ungdomsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 9-11 Kansliet Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Roger Viklund, projektledare

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC

ESA STATUSRAPPORT 3.DOC STATUSRAPPORT 3 ESA Titel: Statusrapport 3 Projekt: ESA- Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: Siffor Beställare: Kommunförbundet västernorrland/skolcheferna i länet Version: 1.0 Skriven av: Malin Heimer

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv

Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - direktiv Ny näringslivsstrategi för Malmö stad - Gunnar Bergström Näringsliv 040-34 40 34 2016-01-08 3 2 (10) Innehållsförteckning 1. BASFAKTA... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. UPPDRAGET... 3 1.3. BESTÄLLARE... 5 1.4.

Läs mer

Stärka ungas organisering

Stärka ungas organisering Sida 1 (7) [2016-04-21] Projektplan stockholm.se Sida 2 (7) Innehåll Innehåll 2 1 Projektets bakgrund och syfte 3 2 Mål 4 2.1 Effektmål 4 2.2 Projektmål 4 3 Projektbeskrivning och avgränsningar 4 3.1 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning...

PROJEKTPLAN. 18 maj 2011 SIDA 1 (6) PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, POSTADRESS Välj förvaltning... SIDA 1 (6) DATUM 18 maj 2011 DIARIENUMMER PROJEKTLEDARE Lisa Österberg 08-535 312 56, Bakgrund Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som av olika anledningar kan orsaka skador på hjärnan. Diagnosen

Läs mer

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun 2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A Bilaga 11 Projekthandbok för Järfälla Kommun Järfälla kommuns projektmodell Handbok 2007-08-20 1 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...2 JÄRFÄLLA KOMMUNS PROJEKTMODELL...3

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg 1 Förslag till uppdragsplan Integrering av Vård och Omsorg 01.2 Förslag till uppdragsplan integrering Vård och omsorg Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

PROJEKTPLAN. Konstfack Reviderad Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå

PROJEKTPLAN. Konstfack Reviderad Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå 2014-02-25 Reviderad 2014-04-08 PROJEKTPLAN Ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå Projektnamn: Examensrätt 2015 (X15) Beställare: Rektor Projektledare: Magnus Mörck Mottagare:

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne

Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Region Skåne Direktiv Datum 2009-06-08 Dnr Projektdirektiv Projekt Integrativ medicin inom Region Skåne Organisatorisk enhet Projektbeställare Projektledare Koncernledning Rita Jedlert Hans Du Rietz Datum

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Dnr Mahr 19-2014/121. Projektplan. Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Organisation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140124 Möte projektgrupp

Läs mer

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig:

Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: DNR] 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 20015-04-01 Styrgruppen Copy/print Niagara Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-03-23 Första utkast av projektplanen

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Arbetsutskott Onsdagen den 26 maj, kl Kallhällsrummet, kommunalhuset plan 3

Arbetsutskott Onsdagen den 26 maj, kl Kallhällsrummet, kommunalhuset plan 3 Arbetsutskott Maivor Carlstam KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2010-05-12 Utbildningsnämnden Tisdagen den 1 juni, kl 18.30 Birgittasalen, kommunalhuset plan 2 Justering Fredagen den 4 juni, kl 08.15 Arbetsutskott

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer