MÅL LEKTION 4. Styrning genom struktur VAD ÄR STRUKTUR? HALMSTAD UNIVERSITY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅL LEKTION 4. Styrning genom struktur VAD ÄR STRUKTUR? HALMSTAD UNIVERSITY"

Transkript

1 LEKTION 4 Styrning genom struktur HALMSTAD UNIVERSITY MÅL Kunskap och förståelse om - styrning genom struktur, avseende organisationsstruktur, informationssystem (affärssystem) och ansvarsenheter - Styrningen genom belöningsystem Färdighet och omdöme avseende - konstruktion av organisationsstruktur, informationssystem, ansvarsenheter och belöningsystem - strukturförslag Kommunikation av - analyser och lösningsförslag, skriftligt och oralt, individuellt och inför en grupp. VAD ÄR STRUKTUR? Fördelning av - Roller/Funktioner - Auktoritet - Ansvar - Information 1

2 ORGANISATIONSSTRUKTUR: Roller/Funktion Organisationsformer - Enkel struktur - Funktionsstruktur - Divisionsstruktur - Holdingföretagsstrktur - Matrisstruktur - Projektstruktur ENKEL STRUKTUR Låg grad av arbetsdelning Kapacitet till Snabbt agerande Styrning genom Stark vision Medarbetare Ägare Medarbetare Men Beroende på en eller ett fåtal individer Låg förmåga till skal- eller omfångsekonomi (scope economies) Medarbetare Medarbetare Medarbetare FUNKTIONSSTRUKTUR Primära aktiviteter enligt värdekedja VD har operationella insikter och kontakt Specialister på chefsnivå Men VD VD belastad med rutinbeslut VD tappar strategifokus God skalekonomi, men ingen omfångsekonomi 2

3 MULTI-DIVISIONELL STRUKTUR Kvasiföretag, Strategiska affärsenheter Fokus på både företagsstrategi och affärsstrategi Prestationsvärdering på vinstnivå Skal- och omfångsekonomi Fabrik för produktion av ledare men Auktoritetskonflikter Konflikter mellan divisioner Suboptimering, politik VD EXTREM M-FORM: HOLDINGFÖRETAGET Kvasimarknad för ledare (managerial labour) Kvasimarknad för kapital (vinst och investeringar) => Internalisering av ägandefunktioner VD Men Inga andra synergier MATRISSTRUKTUR Mix av funktionell och divisionsstruktur Komplexa relationer Stimulera projekt och grupplösningar men Resursförbrukande genom koordination Splittrat besluts- och ansvarsförhållande Svårt utvärdera enheter VD F & U Produktion Försäljning Affärsenhet 1 Affärsenhet 1 Affärsenhet 1 3

4 GRUPP- OCH PROJEKTSTRUKTURER Funktionellt obundet (permanent eller temporärt) Kompetens Samarbete men Koordination Otydligt Lojalitetskonflikter VD Projektgrupp ORGANISATIONSSTRUKTUR: Ansvar Ansvar... för vad? PRESTATION Efficiency: Produktivitet: Prestation (output) / Inflöde (input) Effectiveness: Effektivitet: Prestation målsättning Anställdas glädje, arbetsmiljö, naturpåverkan, socialt ansvar m m? FÖRUTSÄTTNING FÖR DELEGERAT ANSVAR - Handlingsutrymme: Ledaren har information, kompetens, rättighet att påverka - Kontrollmöjlighet: Möjlighet att granska ledarens påverkan Ansvar för den del i outputen som är en prestation som ledaren kan påverka T ex resultat påverkas av växelkurser, får ledaren påverka valutaexponering genom t ex valutahandel, beslut om lokalisering av enheter, då fullt ansvar, annars valutarensat resultat. 4

5 Ansvarsenheter Vinstenhet $ Räntabilitetsenhet $ Kapital Inflöde Transformation Prestation $ $ q Diskretionär Kostnadsenhet Standard Kostnadsenhet Intäkts Enhet Standardkostnadsenhet Input: Monetär Output: Kvantitet KOSTNADSENHET Diskretionär kostnadsenhet Input: Monetär Output:? Produktivitet = Kostnad Standardkostnad*Kvantitet Produktivitet = Kostnad Standardkostnad*? Alternativ: Inflödeskontroll Subjektiv värdering av prestation Effektivitet: Produktivitet + kvalité + kvantitet + samordningsandel VINSTENHET Input: Monetär Output: Monetär Produktivitet = Output/ Input Effektivitet = Prestation - målsättning 5

6 RÄNTABILITETSENHET Input: Monetär Output: Monetär Produktivitet = (Output-Input)/Kapital Effektivitet = Prestation - målsättning ROA (Return on Assets): Räntabilitet är produktivitet EFFEKTIVITET I RÄNTABILITETSENHETER Vinstdrivna verksamheter: Överskott efter att alla kostnader är täckta, inklusive kapitalkostnader Residualvinst: beakta kalkylmässig ränta, t ex EVA (Economic Value Added) Residualvinst = Vinst kalkylmässig ränta på kapitalet Differentierad kalkylränta på olika kapitaltyper (olika risknivå) EXEMPEL PÅ RESIDUALVINST Avkastning på kapital (ROA) Företag Lager Anläggn Tot kap Vinst ROA X % Y % Residualvinst (RI) Företag Lager kap.krav kapkostn Anlägg kap krav Tot kapkostn Vinst Residualvinst X 3 4% 0,12 6 8% 0,48 2 1,4 Y 6 4% 0,24 3 8% 0,24 2 1,52 Beakta: kapitalkostnad & differentiera kapitalet p g a risk 6

7 RÄNTABILITETSENHET: Fördelar -Beslutsledtid (händelse beslut eller beslut - händelse) kortas genom färre nivåer -Bättre beslutskvalité genom beslut närmare händelse -Företagets ledare fokuserar strategi, ej taktik -Målsättning förankrad i organisationen ( resultatmedvetenhet ) -Utveckling av prestationsmätning (trimma rutiner och öppna för innovation) -Organisatoriskt entreprenörskap genom delegerat ansvar, resultatmedvetenhet -Kindergarten för ledare -Transfererbarhet (marknaden för företag) RÄNTABILITETSENHET: Nackdelar -Företagets ledare tappar operativ känsla och insikt -Svårigheter rekrytera ledare i funktionsorganisation -Konkurrens i organisation istället för samarbete -Fokus på eget resultat ger risk för suboptimering Samordning av enheterna - Enheternas autonomi Synergi Samordning Enhet 1 Autonomi Enhet 2 Autonomi Enhet 3 Autonomi 7

8 ORGANISATORISKA BEGRÄNSNINGAR Företagsstrategiska beslut fattas på företagsledarnivå men, emergenta strategier och organisatoriskt entreprenörskap? T ex produktval, marknadsval Företagets varumärke (dvs inte produktvarumärke), mass media, politiska relationer m m Investeringsbeslut: Intern kapitalmarknad, kvasiägarkapitalmarknad Finansieringsbeslut: Intern kapitalmarknad, kvasikreditmarknad Standardisering i organisationen, t ex redovisning, management control system, språk, titlar, belöningssystem o s v Skalekonomi, t ex dataavdelning, legalt, utbildning, personal, m m RÄNTABILITETSENHETERS PRINCIPER Gemensamma tillgångar i företaget: Intern kapitalmarknad, intern arbetsmarknad, organisatoriska rutiner, företagsnamn Konkurrens om investeringskapital Samarbete för global vinst Ansvar förläggs där handlingsutrymmet är sådant att ansvar för handlingars konsekvenser kan bedömas och utdömas INTÄKTSENHET Intäkt relateras till budget Men Produktivitet = Kostnad Standardkostnad för såld enhet*såld Kvantitet 8

9 STYRNING GENOM BELÖNINGSSYSTEM Belöningens funktion Belöningens subjekt Belöningsmekanism Belöningskriteria Konsekvenser BELÖNINGSSYSTEMETS FUNKTIONER Styra Motivera Komponera medarbetargruppen (rekrytera, behålla, friställa) Kan funktionerna komma i konflikt? T ex hög lön till nyckelperson demotiverar BELÖNINGENS SUBJEKT Individen Individuell påverkan Direkt korrelation Gruppen Belöning för samverkan Ömsesidig övervakning Huvudperson. Men, individuell belöning i en värld av beroende?. Men, kollektiv leder till friåkare och stick-i-ryggen 9

10 BELÖNINGSMEKANISM Objektivitet Förutsägbarhet Precision Transparens Risk Rättvist Kontrakt Övervakning BELÖNINGSKRITERIUM Prestation Beteende Individuella karakteristika Arbetsmarknadspris Position Jämbördigs pris PRESTATION Marknadsbedömning Redovisningsbedömning Subjektiva bedömningar Störningar Påverkan Informationsvärde Motiverande: Mål, strategi etc 10

11 BETEENDE Subjektiv granskning dyrbart tidsödande beror på utvärderarens information & kompetens INDIVIDUELLA KARAKTERISTIKA Utbildning Kompetens (erfarenhet) Nätverk ARBETSMARKNADSPRIS Dolda priser Konkurrens på marknaden Belöningskonsulter 11

12 POSITION Huvudrollsinnehavare (Tournament theory) Hierarkisk nivå ansvar norm om högre nivå = högre lön Informationsprocessuell kapacitet Socialt erkännande JÄMBÖRDIGS PRIS Vem är jämbördig? Bransch Position Lands etc SAMHÄLLETS INFLYTANDE Media Sociala grupper Ideologi Nationell kultur 12

13 KONSEKVENSER Grundlön Variabel lön Anställning (avsked befordran) Rykte Interna belöningar - tillfredsställelse, utvecklingsmöjligheter, ansvar, makt, god sak, atmosfär, kul BELÖNINGSSYSTEM PÅVERKAR BETYG? Belöningssystem kan vara bärare av en prestationskultur som sammantaget stimulerar lärare till prestation som påverkar eleven. Belöningssystem => Individ alternativt Belöningssystem => Kultur => Individ Jacobsson & Wiener, (2010) Belöningssystem för lärare Och dess påverkan på elevernas betyg, Kandidatuppsats Högskolan i Halmstad ALLA MEKANISMER GÖR INTE ALLT ARBETE Belöningssystemets funktioner Styra Motivera Komponera medarbetargruppen (rekrytera, behålla, friställa) Budgetens funktioner Styra/Koodinera Ansvarsfördelande Utvärdera Sjödell & Hedsköld (2010) Vilken funktion har belöningssystemet i en organisations ekonomistyrsystem? En jämförelse mellan två storbanker, Kandidatuppsats Högskolan i Halmstad 13

14 STYRNING? Individers beteende styrs av det som mäts Individers beteende styrs av det som belönas Individers beteende styrs av personen FÖRETAGSETIK INDIVIDUELL ETIK Styrning är makt Makt innebär ansvar men ansvar för vad och vem? Anställds ansvar Personligt ansvar Professionellt ansvar Lyda organisationen Lyda sina primära normer Lyda sina sekundära normer Pappas et al, 2007) KONTROLLTYP = > STRATEGISKT ENGAGEMANG Proposition: Ju klarare roll, speciellt vid extern osäkerhet, ju mer engagemang i strategisk aktivitet, ju mer risktagande Självkontroll (org normer) + Gruppkontroll (gruppnormer) Byråkratisk kontroll + Resultatkontroll - Strategisk aktivitet Men med stigande extern osäkerhet, blir org normstyrning mer osäker, medan gruppnormer blir skydd, d v s omvänd påverkan 14

15 UPPGIFT Case 5-2 North Country Auto, Inc, s Avsikten är att granska de problem som kan uppstå vid lokalt lönsamhetsansvar Uppgift 1. Kalkylen I caset (s. 204) finns ett exempel på en affär. För att förstå effekter av olika internpriser skall affärens bruttovinst och nettovinst för de ingående fyra avdelningarna, New, Used, Parts och Service, beräknas, med två olika internpriser som grund, ett alternativ där man använder 1.) fullt detaljistpris som internpris, och ett alternativ där man använder 2.) full avdelningskostnad som internpris. Uppgift 2. Analysen Beskriv företagets strategi och ekonomistyrning, och med det som grund analysera vad som kan skapa problem i företaget. Uppgift 3. Förslag Föreslå därefter förändringar, antingen företagets strategi eller dess ekonomistyrning, eller båda delar. I detta fall får ni gärna arbeta i grupp om två personer och lämna in som grupp. Fallet presenteras genom ett rollspel, där ett antal grupper får företräda en av de aktörer som finns i fallet, En grupp blir konsultgruppen, som visar sin analys och förslag på förändring. Varje aktör (dvs grupp) skall reagera och argumentera för eller emot dessa förslag. Därigenom hoppas jag att du vinner förståelse för 1. Ekonomistyrningens relation till strategin, 2. Hur styrningens utformning påverkar agerande och därmed påverkar företagets lönsamhet, och 3. Ekonomistyrningens politiska natur. 15

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centre Rev. 2010-04-29 Monica Nyström, Tel: 08-52483620 / 070-265 90 40 E-post: monica.nystrom@ki.se

Läs mer

Sammanfattning kurs 191- organisering. Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik

Sammanfattning kurs 191- organisering. Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik Sammanfattning kurs 191- organisering Hur moderna organisationer fungerar (3:e upplagan) - Jacobsen & Thorsvik HT-2010 Handelshögskolan i Stockholm Av: Katalin Bachry - 21859 Marielle Borgström - 22036

Läs mer

OMSTRUKTURERING = EFFEKTIVISERING? Magisteruppsats i Företagsekonomi SUSANNE MOBERG VT 2008:MF01

OMSTRUKTURERING = EFFEKTIVISERING? Magisteruppsats i Företagsekonomi SUSANNE MOBERG VT 2008:MF01 OMSTRUKTURERING = EFFEKTIVISERING? Magisteruppsats i Företagsekonomi SUSANNE MOBERG VT 2008:MF01 Svensk titel: Omstrukturering = effektivisering? Engelsk titel: Restructuring = effectiveness? Utgivningsår:

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210)

Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Sammanfattning av Marknadsföring 1 (210) Jag tror jag fått med det mesta i kursen i denna sammanfattning (dock inte marknadsrätten och artiklarna) och den kan användas både som komplement och substitut

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet ME2304 Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch November 2009 Grupp A Ove Argulander Daniel Aulik Martin Bölander Hans Calmfors

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Social media och företagets prestation

Social media och företagets prestation < Social media och företagets prestation Daniel Sundman Institutionen för Redovisning Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Institution: Institutionen för redovisning Arbetets

Läs mer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer

Styrning i kund- och leverantörsrelationer Företagsekonomiska institutionen Styrning i kund- och leverantörsrelationer - en fallstudie inom fordonsindustrin Kandidatuppsats i företagsekonomi Fördjupningskurs- redovisning Höstterminen 2005 Handledare:

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

D-UPPSATS. Strategisk ekonomistyrning i projekt

D-UPPSATS. Strategisk ekonomistyrning i projekt D-UPPSATS 2009:064 Strategisk ekonomistyrning i projekt - fallstudie av NCC Leif Eriksson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag D-UPPSATS 2007:030 Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna En fallstudie av fyra företag Lisa Johansson Johanna Sjögren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Telematik och organisationsstyming

Telematik och organisationsstyming Augusti 1986 Rapport 20 Telematik och organisationsstyming Rapport från ett kollokvium Bengt-Arne Vedin FÖRORD I juni 1985 arrangerades ett symposium - EGOS sjunde symposium - som samlade en stor mängd

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

En jämförelse. mellan en traditionell och en ung bank. Ur ett Ledarskapsperspektiv

En jämförelse. mellan en traditionell och en ung bank. Ur ett Ledarskapsperspektiv Mälardalens Högskola, VT 11 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Handledare: Peter Selegård Examinator: Cecilia Thilenius Lindh Datum: 2011-06-10

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva

MANUAL. företags samverkan. Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva MANUAL företags samverkan Introduktion till företagssamverkan och hur ni kan skapa mervärden för er själva Denna manual ger en grundläggande introduktion till småföretagssamverkan och hur ni kan skapa

Läs mer