Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy"

Transkript

1 Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen , uppdaterad (4)

2 Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning (FFFS 2011:1) skall Prognosia som värdepappersbolag ha en dokumenterad ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn skall omfatta alla anställda och vara utformad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens. Policyn skall även överensstämma med företagets affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen. Grunden till denna policy skall vara en analys av vilka risker som är förenade med bolagets ersättningssystem och ersättningspolicy och denna riskanalys skall användas för att identifiera vilken personal som skall anses vara särskilt reglerad. Riskarbete i Prognosia AB Arbetet med riskhantering är integrerat i hela verksamheten och arbetet utgår ifrån the three lines och defence från Baselregelverken. Den operativa verksamheten som utgör den första försvarslinjen ansvarar för att identifiera, rapportera och åtgärda de risker som uppstår i den egna verksamheten. Detta arbete utgår i första hand från ett avdelningsperspektiv där varje avdelningsansvarig rapporterar till kontrollfunktionerna men genom Prognosias ledningsgrupp (PLG) finns även ett stort utrymme för samverkan mellan avdelningarna då representanter från hela bolaget sammanträder regelbundet. Den andra försvarslinjen utgörs av funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad som mottar de rapporter och analyser som verksamheten producerar och stödjer verksamheten i dess arbete med riskhantering. Vidare kontrollerar den andra försvarslinjen verksamhetens eget arbete med riskhantering och vidtar vid behov åtgärder som t.ex. utbildning, framtagande av instruktioner och skapande av styrdokument. Internrevision är den tredje försvarslinjen som i sin tur kontrollerar funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad och säkerställer att riskhanteringen i de två första försvarslinjerna sköts på ett tillfredsställande sätt. 2(4)

3 Styrelse VD och ledning 1:a försvarslinjen 2:a försvarslinjen 3:a försvarslinjen Verksamheten Daglig regelefterlevnad Identifierar risker Implementerar åtgärder Rapporterar till linje 2 och ledning Risk och Compliance Kontrollerar linje 1 Stödjer verksamheten Utbildar personalen Rapporterar till VD och ledning Internrevision Oberoende granskning av linje 1 och 2 Rapporterar till styrelsen Illustration: De tre försvarslinjerna/three lines of defence. Detta arbete är en central del av Prognosias arbete med interns styrning och kontroll och är ett av styrelsens verktyg för att följa upp, analysera och reglera verksamhetens arbete för ett effektivt arbete med riskhantering. Ersättningssystem Prognosias ersättningssystem är relativt komplext i sin uppbyggnad då det finns ett stort antal olika lönemodeller till följd av de diversifierade arbetsuppgifterna inom företaget. Basen för samtliga anställda är dock en fast grundlön som antingen utgör hela lönen eller basen i en delvis provisionsbaserad lön. Ingen anställd inom bolaget får i dagsläget rörlig ersättning baserat på sin egen och avdelningens prestation över året, utan de anställda som har rörlig ersättning har en provisionsdel i sin lönemodell som baseras på prestationen mot uppsatta mål på månadsbasis. Ingen anställd i bolaget erhåller rörlig ersättning baserat på risker som kan komma att ändra bolagets reslutat- eller balansräkning. För att kvaliteten alltid skall tas hänsyn till utgörs basen i de anställdas löner av en relativt stor fast lönedel. Ovanpå denna fasta del tillkommer i berörda fall provision som är baserat på kvantitet såväl som kvalitet och systemet är noga utformat för att inte premiera kvantitet på bekostnad av kvalitet. Prognosia har sedan start haft som utgångspunkt vid utformning av ersättningssystem att personer i risktagande ställning endast skall ha fast lön för att undvika att onödigt höga risker tas för att generera en hög rörlig ersättning. Det mest uppenbara området som regleras är personer som är involverade i investeringsprocessen men denna riskanalys syftar till att hjälpa till att identifiera risktagare enligt regelverkets mening vilket är en bredare avgränsning än enbart investerare. Enligt regelverket är t.ex. personer som kan sluta avtal för företaget och personer vars ersättning överstiger någon i ledningens ersättning, också per definition risktagare. Detta innebär att fler personer omfattas av reglering av rörlig ersättning. 3(4)

4 Risker i Prognosias ersättningssystem Bolagets verksamhet omfattar ingen egen handel eller risktagande i den egna balansräkningen. Nedan uppställning behandlar bolagets personalgrupper och de risker som berör varje personalkategori. Ledningsgrupp Ledningsgruppen har ett stort inflytande över bolagets operativa verksamhet och kan i högsta grad påverka bolagets risktagande. Ledningen är alltid att betrakta som särskilt reglerad personal. För att inte riskera att ledningen av eget vinstintresse utsätter bolaget för orimliga risker har styrelsen beslutat att ledningen skall ha endast fast lön. Avdelningschef Avdelningschef är inom Prognosia de personer som har fullt operativt, men begränsat strategiskt ansvar för en del av verksamheten. De avdelningsansvariga har ett inflytande över bolagets operativa verksamhet men kan inte ta postitioner eller sluta avtal för bolagets räkning och personernas påverkan på bolagets risknivå är därför mycket begränsad då det strategiska ansvaret i första hand ligger på ledninggruppen. Trots detta är bolagets bedömning att då avdelningschefer har ett såpass stort operativt ansvar och ett visst strategiskt ansvar skall dessa anses vara särskilt reglerad personal. Ingen avdelningschef får rörlig ersättning i regelverkets mening utan ersättningen är begränsad till fast lön och i vissa fall provision som är utan koppling till åtaganden som kan komma att ändra resultat- eller balansräkning. Prognosia Asset Management Personal verksam inom PAM Prognosia Asset Management är, vid sidan om ledningsgruppen, bolagets främsta risktagare. För att undvika att PAM på något vis ges incitamente att ta orimliga risker har styrelsen beslutat att all personal inom PAM endast har fast lön. Anställda inom PAM är identifierade som särskilt reglerad personal. Customer relations Alla funktioner som härhör till relationen med bolagets kunder är samlade under ett ansvarsområde: customer relations. Hit räknas kundservice såväl som backoffice funktionerna. Ansvarig för detta område har inte befogenhet att teckna avtal åt bolaget och är heller inte involverad i risktagandet i investeringsflödet. De risker som berör customer relations är främst operativa risker men customer relation har ändå ett visst inflytande över de strategiska besluten varför bolaget anser att customer relations manager är anställd i ledande strategisk befattning och därför tillhör särskilt reglerad personal. 4(4)

5 Kontrollfunktioner Kontrollfunktioner avser i Prognosia funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering. Även internrevision räknas som kontrollfunktion men då bolaget har outsourcat funktionen för internrevision ligger detta utanför bolagets ersättningssystem för anställda. Kontrollfunktionerna är enligt regelverket särskilt reglerad personal och funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering har endast fast lön. Säljare, kundservice och backoffice Inom denna kategori återfinns huvuddelen av den operativa personalen. Denna personalkategori har mycket liten, om någon, påverkan på bolagets risktagande och anses inte vara risktagare. Anställda inom säljorganisationen, kundservice samt inom bolagets backofficefunktion har fast lön samt i vissa fall provision utan koppling till riskåtaganden som kan komma att ändra bolagets balans eller resultaträkning. Säljare, kundservice- och backofficemedarbetare bedöms inte vara särskilt reglerad personal. IT IT-avdelningen i Prognosia är av stor vikt och brister i denna är förenade med ett antal operativa risker. Då ingen på avdelningen kan påverka bolagets risknivå anses IT avdelningen inte vara särskilt reglerad personal men bolaget har med avsikt att minska sannolikheten att de operativa riskerna realiseras ändå beslutat att personal verksam inom IT avdelningen endast skall ha fast lön. Anställda med ersättning som överstiger någon i ledningsgruppen Inom bolaget finns inga anställda vars fasta lön överstiger någon i ledningen. Däremot finns det en möjlighet att ett flertal personer kan komma att erhålla ersättning som överstiger någon i ledningen då ett flertal anställda har provisionsbaserad lön. Då ingen anställd i normalfallet har ersättning som överstiger den totala ersättningen till någon i ledningen är personal med provisionsbaserad lön i normalfallet ej definierad som särskilt reglerad personal. Bolagets löneadministratör övervakar dock löpande ersättningsnivåerna hos personalen och personal som har en ersättning som vid det givna tillfället överstiger ersättningen hos någon i ledningen är särskilt reglerad personal. 5(4)

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning

Ersättningspolicy. Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30. Innehållsförteckning 1 (7) Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen i Sparbanken Gotland 2011-05-30 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Mål 4. Styrning 5. Syfte med rörlig ersättning till anställda 6. Ersättningskommitté

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2014-05-28 Tidigare fastställd av styrelsen 2013-06-19 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1.

Denna ersättningspolicy grundar sig på en av styrelsen genomförd riskanalys, bilaga 1. Ersättningspolicy - P15 2013-01-22 Sparbanken Lidköping/p314ERH. Fastställda av styrelsen 2013-01-24. Att gälla tills vidare. Definitioner Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha

Läs mer

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY

DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY 1 DALSLANDS SPARBANK ERSÄTTNINGSPOLICY Omprövad av styrelsen Fastställd av styrelsen 2015-02-17 2014-08-14 Innehållsförteckning 1. Allmänt 2 2. Styrning 2 3. Riskanalys 2 4. Särskilt ansvarig styrelseledamot

Läs mer

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011.

Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Ersättningspolicy för Ålems Sparbank Sparbankens styrelse har fastställt denna policy vid styrelsesammanträde den 12 oktober 2011. Inledning Ålems Sparbank ska ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar

Läs mer

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy Investerum AB 556693-7495 & Investerum Pension KB 969683-3913 Regelbok 2014-2015 Sida 1 Investerum AB - Riskanalys i samband med beslut om ersättningspolicy

Läs mer

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Vid tillämpning av denna policy skall nedanstående begrepp ha följande betydelse: ERSÄTTNINGSPOLICY Antagen av styrelsen den 2013-12-19. Ersätter tidigare ersättningspolicy antagen av styrelsen 2012-11-20. Ansvarig för implementering: Bankens verkställande direktör. 1. Definitioner

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10.

Vadstena Sparbank 10.6 Ersättningspolicy 2013-04-09. Fastställd av styrelsen 2013-04-09 Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10. Fastställd av styrelsen Ersätter tidigare fastställd 2012-04-10 Innehåll Bakgrund... 2 Riskanalys... 2 Syftet med policyn... 2 Målsättning... 2 Syftet med rörlig ersättning till anställda... 2 Kriterier

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia

riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia riskanalys av ersättningssystem och ersättningspolicy i Skandia Riskanalys av Skandias ersättningssystem och ersättningspolicy Inledning Enligt nya regler ska finansinstitut upprätta en ersättningspolicy

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk.

Riskanalys Risker som identifierats inom Bolagets verksamhet hänför sig främst till marknadsrisk, motpartsrisk, likviditetsrisk samt operativ risk. Redogörelse för ersättningar i Pareto Securities 2014 Styrelsen i Pareto Securities AB ( Bolaget ) fastställde i oktober 2014 en uppdaterad ersättningspolicy som grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA

Sammanfattning REMISSPROMEMORIA REMISSPROMEMORIA Datum 2010-12-02 FI Dnr 10-9254 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Förslag till nya föreskrifter om ersättningssystem

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013

REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 1 (5) REDOGÖRELSE FÖR SKANDIA FONDERS ERSÄTTNINGAR 2013 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen utfärdade i juni 2013 föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) (

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2013 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 03 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut,

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014

Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 1 Skandiabanken Ersättningsrapport 2014 Redogörelse för Skandiabankens ersättningar 2014 Regelverk för ersättningar Finansinspektionen har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp.

Uppgifterna redovisas för Klarna AB (556737-0431) och Klarnas finansiella företagsgrupp. Offentliggörande av information angående kapitaltäckning och riskhantering I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning

Läs mer

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER 3 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer