VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl Ajournering Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Örjan Lid (M), ordförande, Sofia Segergren (C), Raimo Vuojärvi (M), Parisa Liljestrand (M)( 1-5), Mattias Andersson (C), Ylva Mozis (FP), Stig Nyman (KD), Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström (S), Jerri Bergström (S) (ersätter Thomas Arctaedius (S)), Nicklas Steorn (MP), Johan Skog (M) (ersätter Parisa Liljestrand 6-13) Johan Skog (M) ( 1-5), Bengt-Åke Grip (M), Björn Furugren Beselin (C), Roswitha Melzer (FP), Per-Olof Björkman (FP), Jerri Bergström (S), Catharina Hedrenius (S), Timo Grönlund (MP) Victor Kilén, tf kommundirektör, Annika Hellberg, ekonomichef, Anna von Axelsson tf förvaltningschef samhällsbyggnad, Karin Kilerud, kommunsekreterare Justerande Plats och tid för justering Ing-Marie Elfström (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Karin Kilerud Örjan Lid Ing-Marie Elfström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Överklagandetiden går ut Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (19) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1 Val av justerare Fastställande av dagordning Kommundirektören informerar Översyn av det utvidgade strandskyddet (KS ) Riktlinjer för kommunala markanvisningar (KS ) Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) (KS ) Utbetalning av kommunalt partistöd år 2015 (KS ) Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (KS ) Uppräkning av hemtjänstpeng 2015 (KS ) Verksamhetsplan (KS ) Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin för Vallentuna gymnasium (KS ) Anmälningslista... 19

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (19) 1 Val av justerare Till justerare valdes Ing-Marie Elfström (S).

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (19) 2 Fastställande av dagordning Beslut Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande revideringar: 11 a Ärende Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa (KS ) - läggs till dagordningen. 11 b Ärende Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Almeria, Spanien för Vallentuna gymnasium (KS ) läggs till dagordningen. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande revideringar: 11 a Ärende Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa (KS ) - läggs till dagordningen. 11b Ärende Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Almeria, Spanien för Vallentuna gymnasium (KS ) läggs till dagordningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen är enig om beslut i enlighet med yrkandet.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19) 3 Kommundirektören informerar Kommundirektören överlämnar ordet till Shula Gladnikoff och Mikael Engström, samordnare för Stockholm Nordost, som berättar om Nordostsamarbetet, Visionen, Roslagsbanans kapacitetsförstärkning och förlängning till Arlanda samt om Regional spårförbindelse med centrala Stockholm. De sex kommuner som ingår i Stockholm Nordosts samarbete är förutom Vallentuna; Täby, Danderyd, Norrtälje, Vaxholm och Österåker. Organisationen rymmer en politisk ledningsgrupp, kommundirektörsgrupp, planerargrupp olika nätverksgrupper samt samordnare. Förväntat resultat är en samsyn på viktiga frågor, en gemensam organisation, utbyggnad av Norrortsleden, trafikplatser mm, kapacitetsutbyggnad av Roslagsbanan, samt en enighet kring regional stadskärna. Några av de utredningar som genomförts är idéstudier och förstudier angående Roslagspilen, framtida busstrafik, Roslagsbanan till Arlanda, regional spårburen kollektivtrafik med flera. I En vision för tillväxt beskrivs hur kommunerna samarbetar kring frågor som rör den växande Stockholmsregionen. Hur förutsättningar kan skapas för nya invånare, nya arbetstillfällen och en regional stadskärna. StoNo fokuserar på arbetet med spårbunden kollektivtrafik: Roslagspilen, Roslagsbanan mellan centrala Stockholm och Arlanda/Märsta, tvärförbindelser till den regionala stadskärnan. Visionen innefattar kortfattat stadsstruktur, effektivt transportsystem, näringslivsutveckling samt den regionala stadskärnan Täby centrum-arninge. När det gäller Roslagsbanan så ska Nya Roslagsbanan 2018 ge tätare trafik, dubbelspår, nya tåg, upprustade stationer, ny servicedepå i Molnby, bättre bullerskydd, högre säkerhet och bättre tillgänglighet. Budget på 8 miljarder kr. Kommundirektören informerar om: Victor Kilén berättar att socialförvaltningens bilar i ICA-garaget på plan 3 blivit nerklottrade. Säkerhetschefen, kommundirektör och förvaltningschef på socialförvaltningen har haft ett möte med fastighetsägaren Fast Partner AB då man diskuterade olika lösningar. Socialförvaltningens bilar är nu flyttade till parkeringsgaraget under Systembolaget. Frågan kommer följas upp Fast Partner samt fastighetsägare för Coop-garaget under nästa möte med Tryggare Vallentuna. Trygghetsråd bestående av förvaltningschefer, säkerhetssamordnare, kommunstyrelsens ordförande och polis. Polisen håller på att omorganiseras och förvaltningschef för kultur och fritid tillsammans med Fredrik Sandell (trygghetssamordnare) och Staffan Gröndahl (säkerhetschef) har av kommundirektör fått i uppdrag att se över hur trygghetsrådets

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (19) organisation kan utvecklas och anpassas till polisens nya organisation. Gemensam utbildningsdag för hela kommunledningskontoret för att få mer inblick i hur arbetet ser ut på de olika förvaltningarna för att uppfylla nämndernas mål på ett bra sätt. Möte med STONO där Arriva var inbjudna för att kommunerna vill försöka påverka linjedragningar och arbetet med ersättningstrafik när Roslagsbanan står still. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas denna vecka med planeringschefen för Arriva. Telefonundersökning av 130 kommuner varav Vallentuna är en av dessa. Undersökningen skedde under november Resultatet visade på stor förbättringspotential. Vid nästa kommunstyrelsesammanträde redovisas resultatet. Arbetslösheten för Vallentuna är nu ännu lägre än tidigare (2 %). Vallentuna kommun är nominerade till Årets Arkiv! Detta till stor del av den genomförda arkivredovisningen, som våra arkivarier presenterat på Arkivforum. Vallentuna är den första av alla kommuner i Sverige att gå i mål med projektet om verksamhetsbaserad arkivredovisning. Juryn för Årets Arkiv kommer den 5 februari till Vallentuna på studiebesök. Bokslut: Resultatet för 2014 är 13 miljoner kronor, vilket är sämre än resultatet tidigare år. Utfallet är lägre än prognosen på 20 miljoner och det beror till största delen på kostnader för medfinansieringen av Arninge resecentrum för Stockholm Nordost. Resultatet är under 1 procent av skatteintäkterna. Resultatet och förutsättningarna inför kommande år presenteras ytterligare på bokslutsdagen 12 mars samt kommunplanedagen 26 mars då samtliga nämnders arbetsutskott och kommunstyrelsen träffas. Bokslutet för kommunstyrelsen visar ett litet överskott på 1,8 miljoner kronor.

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (19) 4 Översyn av det utvidgade strandskyddet (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen om Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen noterar också informationen om att Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd är överklagat till miljödepartementet av en privatperson samt Östanå Gods AB. Enligt ett pm från länsstyrelsen så står beslut om utökat strandskydd fast fram tills att ett nytt beslut har fattats gällande överklagandena. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppgift av regeringen att fatta beslut om utvidgat strandskydd för sjöar och vattendrag i Stockholms län. Ändringar i 7 kap. 14 Miljöbalken gör att det utvidgade strandskyddet automatiskt skulle förfalla den 31/ om inte nya beslut om utvidgat strandskydd fattats. Besluten fattades med hänsyn till områdets värden samt till nuvarande och förväntade behov av tillgängliga strandområden. De områden som bedöms sakna värden för strandskyddets syften är till överhängande del ianspråktagna av bebyggelse eller andra exploateringar. I andra fall så bedöms områdets värde för den allemansrättsliga tillgängligheten eller djur- och växtlivet inte vara tillräckligt höga för att de ska omfattas av utvidgat strandskydd. Under arbetet så har Länsstyrelsen träffat representanter från Vallentuna kommun 2 gånger för dialog där man diskuterat arbetsmetod, kommunalt underlagsmaterial och eventuella utvecklingsplaner i de aktuella strandområdena. Kommunen har även fått möjlighet att yttra sig på förslag till utvidgat strandskydd. Yttrandet fastslogs i kommunstyrelsen (KS protokollsutdrag bifogas). Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen om Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun samt noterar också informationen om att Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd är överklagat till miljödepartementet av en privatperson samt Östanå Gods AB. Enligt ett pm från länsstyrelsen så står beslut om utökat strandskydd fast fram tills att ett nytt beslut har fattats gällande överklagandena. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Näringslivs- och planutskottet Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 119/ Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun 4. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) 5. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 6. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 7. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 8. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 2 9. Protokollsutdrag 3, Näplu PM , Giltighet för Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd och information om var kartunderlag finns Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) 5 Riktlinjer för kommunala markanvisningar (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar om återremiss. Motiv till återremiss Ärendet återremitteras till förvaltningen för att arbeta igenom förslaget, se bilaga 1 och 2. Ärendebeskrivning Enligt den nya lagen om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) ska varje kommun som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handlingsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Lagen träder i kraft den 1 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning. Yrkanden Ordföranden Örjan Lid (M) yrkar att ärendet återremitteras. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Beslutsunderlag 1. Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun 2. Riktlinjer för kommunala markanvisningar_rev Protokollsutdrag 6, Näplu Bilaga 1 5. Bilaga 2 Expedieras till Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) 6 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till justitieombudsmannen enligt yrkande från Raimo Vuojärvi. Anteckning Parisa Liljestrand (M) lämnar sammanträdet. Johan Skog (M) ersätter. Ärendebeskrivning JO har inkommit med begäran om yttrande med anledning av anmälan om en anställds agerande i sin kontakt med företaget Kompetentum AB. Kommunstyrelsen redogör härmed för händelsen och lämnar yttrande. Yrkanden Raimo Vuojärvi (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till JO: Kommunstyrelsen bedömer att som tjänsteman i Vallentuna kommun inte haft några möjligheter till personlig vinning i ärendet. har dock uttryckt sig olämpligt initialt vid telefonkontakten med det anmälande företaget. har bidragit och tagit del vid sammanställningen av detta material. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Raimo Vuojärvis (M) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Raimo Vuojärvis yrkande. Ärendets tidigare behandling KSAU , 8 Beslutsunderlag 1. Yttrande till JO 2. Begäran om yttrande 3. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 8/2015 Expedieras till Akten

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (19) 7Utbetalning av kommunalt partistöd år 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att omarbeta förslaget till redovisningsmall för partistödet. Ärendebeskrivning I 2 kap. 9 kommunallagen regleras kommuner och landstings befogenhet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Enligt Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd ( Regler för kommunalt partistöd) ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistödet består av - ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år Utbetalning av partistöd för år 2015 redovisas i bilaga. Yrkanden Stig Nyman (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd år 2015, samt att ge kommundirektören i uppdrag att omarbeta förslaget till redovisningsmall för partistödet. Jaana Tilles (S) bifaller Stig Nymans (KD) yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Stig Nymans (KD) yrkande och Jaana Tilles (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 7 Beslutsunderlag 1. Utbetalning av kommunalt partistöd 2015, tjänsteskrivelse 2. Uträkning partistöd 2015, bilaga Regler för kommunalt partistöd, bilaga 4. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 7/2015 Expedieras till Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (19) 8 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Motivering till återremiss Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ta fram en risk- och konsekvensanalys. Ärendebeskrivning Vallentuna kommun anlitar Microsoft som leverantör för olika tjänster såsom skolportal i form av webbplatser, e-posthantering, lagring av data hos Microsoft i form av molntjänster, och Lync; ett kommunikationsverktyg för chat, ljud och video. Gemensamt för dessa tjänster är att personuppgifter behandlas frekvent vid användning av tjänsterna. Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och bearbetning av personuppgifter. Varje nämnd/kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig, och en tjänsteman för varje nämnd/kommunstyrelse är av nämnden/styrelsen utsedd som personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan nämnd/kommunstyrelse krävs då personuppgifter behandlas av eller lagras hos extern samarbetspartner. Den som använder exempelvis en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. IT-avdelningen föreslår att kommunstyrelsen upprättar ett gemensamt biträdesavtal för samtliga kommunens nämnder och Microsoft. Avtalen som bifogas tjänsteskrivelsen är standardiserade avtal. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 9 Beslutsunderlag 1. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office Amendment EES18 3. Amendment M Vallentuna kommun_ees_programsignform(mssign)(emea)(swe)(oct2013)(cr)1 5. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 9/2015 Expedieras till Akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (19) 9 Uppräkning av hemtjänstpeng 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Ärendebeskrivning Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation på cirka fyra procent, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är förenligt med kommunplan Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 6 Socialnämnden , 146 Beslutsunderlag 1. Uppräkning av hemtjänstpeng SNAU - Uppräkning av hemtjänstpeng Protokollsutdrag, socialnämnden 130/ Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 6/2015 Expedieras till Akten Socialnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (19) 10 Verksamhetsplan (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att arbeta enligt energiplanen och avfallsplanen, samt att utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon, samt att utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Anteckning Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström (S) och Jerri Bergström (S) deltar ej i beslutet enligt skriftlig bilaga, se bilaga 3. Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån förslag till kommunplan upprättat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan Yrkanden Ylva Mozis (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att arbeta enligt energiplanen och avfallsplanen. Sofia Segergren (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon, samt att utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Ylva Mozis (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Segergrens (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Verksamhetsplan (Kommunstyrelsen) 3. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 142/2014 Expedieras till Akten T.f. kommundirektör T.f. samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (19) IT-chef Kommunikation- och marknadschef Planchef Exploateringschef

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) 11 Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa Beslut Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen nu inkommit med en korrekt ansökan och lägger ansökan till handlingarna. Anteckning Jaana Tilles (S) vill att till protokollet föra en protokollsanteckning om att utlandsresor beslutas av förvaltningschefen och ska anmälas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Vallentuna gymnasium har ansökt om en studieresa till Polen för fyra lärare och 17 elever. Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Ansökan inkom till kansliet efter det att resan gjorts. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen ( 182) för att poängtera vikten av ett korrekt förfarande avseende ansökningar om utlandsresor. En korrekt ansökan är nu inkommen. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att notera att förvaltningen nu inkommit med en korrekt ansökan och lägger ansökan till handlingarna. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium - redan genomförd resa 2. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Krakow, Polen, underskriven av förvaltningschef Expedieras till Akten BUF

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (19) 12 Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin för Vallentuna gymnasium (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla ansökningar om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin. Anteckningar Jaana Tilles (S) vill att till protokollet föra en protokollsanteckning om att utlandsresor beslutas av förvaltningschefen och ska anmälas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunens regler om utlandsresor fastslogs av fullmäktige under tidig vår 2013 och förtydligades våren Dessa regler har även varit uppe till diskussion i kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå under Utöver reglementet finns även en rutin för detta tillgänglig på kommunens intranät för medarbetarna. I kommunstyrelsens reglemente under rubriken personalpolitik står följande: Begäran om tillstånd att genomföra utlandsresa ska, efter att ha godkänts av förvaltningschef, ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast fyra kalendermånader före resans genomförande. I särskilda fall kan ordförandebeslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Samtliga tjänsteresor utomlands ska anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Vallentuna gymnasium har ansökt om tre resor: till Almeria i Spanien, till Bryssel och till Dublin. Det har visat sig att det är brist i hanteringen och brist på kunskap om reglerna i reglementet från den ansökandes sida som gjort att ansökningarna inte inkommit till kommunstyrelsens kansli i tid. Ett avslag på dessa resor skulle främst påverka de elever som sett fram emot att resa till Almeria, Dublin eller Bryssel vårterminen Att bifalla dessa resor genom ordförandebeslut är inte möjligt då kommunstyrelsens ordförande inte har rätt att gå emot av fullmäktige fastslaget reglemente. Däremot kan ordförande genom ordförandebeslut godkänna ansökan om utlandsresa som inkommit i tid till kommunstyrelsens kansli om kommunstyrelsen inte har hanterat ansökan innan resans genomförande. Kommunfullmäktige har däremot möjlighet att godkänna ansökningarna om fullmäktige så vill. Ytterligare information om resorna: Resan till Almeria, Spanien: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Det rör sig om 24 elever och tre lärare och kostnaden är kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (19) uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Resan till Bryssel: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Resedeltagare är 24 elever och tre lärare, kostnaden är 3000 kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Resan till Dublin: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Resedeltagare är 13 elever och två lärare, kostnaden är 3200 kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar med bifall från Jaana Tilles (S) att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla ansökan om utlandsresa till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin. Jaana Tilles (S) yrkar att till protokollsanteckningar föra att utlandsresor ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Jaana Tilles (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Klargöranden om hur hanteringen av ansökningar om utlandsresor går till 2. Ansökan om utlandsresa till Almeria 3. Utlandsresor 4. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Dublin 5. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Bryssel, Skrivelse, önskemål om att utbildningschef ska underteckna reseansökningar Expedieras till Akten BUF

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (19) 13 Anmälningslistor kommunstyrelsen 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

20

21

22

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26 Tid och plats Bällstarummet, kommunhuset 18.00 Kallade tjänstemän Övriga kallade Victor Kilén, tf kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Anna von Axelsson, tf

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (40)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (40) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Bällstarummet, kommunhuset, kl. 18.00-20.07 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Örjan Lid (M), ordförande, Sofia Segergren (C), Raimo

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTA KOMM Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Vargmötet, 15.00-16.25 ande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Övriga närvarande Roland Beijer, utbildningschef,

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott/ planberedningsgrupp 2007-11-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott/ 2007-11-15 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Granbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Torsdagen den 15 november 2007 kl 9.00-13.00 Örjan Lid (m), ordförande

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Vallentuna Teater klassrum 015, Vallentuna Måndagen den 14 juni 2010, kl 18.30-19:00. Sekreterare i kommunstyrelsen Victor Kilen BEVIS

Vallentuna Teater klassrum 015, Vallentuna Måndagen den 14 juni 2010, kl 18.30-19:00. Sekreterare i kommunstyrelsen Victor Kilen BEVIS VAIJ,ENTUNA "KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-06-14 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater klassrum 015, Vallentuna Måndagen den 14 juni 2010, kl 18.30-19:00 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna, den 28 maj 2010. Gunnel Orselius-Dahl (FP) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-05-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.30 20.20 Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Kulturrummet, kulturhuset kl. 17.05 22.10, ajournering 18.40-19.22. ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Se bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (6) 2008-01-30 GÄLLIVARE KOMMUN Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, onsdagen den 30 januari 2008, kl 10:00-12.00, 14.00 15.00, Ajournering kl 12.00 14.00 Beslutande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-06-16 1. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:30.

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-06-16 1. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:30. Överförmyndarnämnd 2014-06-16 1 Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:30 ande Ersättare - ej tjänstgörande Ingemar Andersson (C) Gösta Alness (M) Douglas Adolfsson (S) Björn

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S)

Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) Mikael Johansson (S) Rigmor Holmqvist-Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-02 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping kl 13.00-14.15 Beslutande Dag Thulin (M) Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30

Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 09.00-10.55, ajournering 10.20-10-30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Anders Månsson (S) Christer

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer