VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl Ajournering Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Örjan Lid (M), ordförande, Sofia Segergren (C), Raimo Vuojärvi (M), Parisa Liljestrand (M)( 1-5), Mattias Andersson (C), Ylva Mozis (FP), Stig Nyman (KD), Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström (S), Jerri Bergström (S) (ersätter Thomas Arctaedius (S)), Nicklas Steorn (MP), Johan Skog (M) (ersätter Parisa Liljestrand 6-13) Johan Skog (M) ( 1-5), Bengt-Åke Grip (M), Björn Furugren Beselin (C), Roswitha Melzer (FP), Per-Olof Björkman (FP), Jerri Bergström (S), Catharina Hedrenius (S), Timo Grönlund (MP) Victor Kilén, tf kommundirektör, Annika Hellberg, ekonomichef, Anna von Axelsson tf förvaltningschef samhällsbyggnad, Karin Kilerud, kommunsekreterare Justerande Plats och tid för justering Ing-Marie Elfström (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Karin Kilerud Örjan Lid Ing-Marie Elfström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Överklagandetiden går ut Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (19) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1 Val av justerare Fastställande av dagordning Kommundirektören informerar Översyn av det utvidgade strandskyddet (KS ) Riktlinjer för kommunala markanvisningar (KS ) Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) (KS ) Utbetalning av kommunalt partistöd år 2015 (KS ) Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (KS ) Uppräkning av hemtjänstpeng 2015 (KS ) Verksamhetsplan (KS ) Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin för Vallentuna gymnasium (KS ) Anmälningslista... 19

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (19) 1 Val av justerare Till justerare valdes Ing-Marie Elfström (S).

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (19) 2 Fastställande av dagordning Beslut Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande revideringar: 11 a Ärende Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa (KS ) - läggs till dagordningen. 11 b Ärende Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Almeria, Spanien för Vallentuna gymnasium (KS ) läggs till dagordningen. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande revideringar: 11 a Ärende Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa (KS ) - läggs till dagordningen. 11b Ärende Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Almeria, Spanien för Vallentuna gymnasium (KS ) läggs till dagordningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen är enig om beslut i enlighet med yrkandet.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19) 3 Kommundirektören informerar Kommundirektören överlämnar ordet till Shula Gladnikoff och Mikael Engström, samordnare för Stockholm Nordost, som berättar om Nordostsamarbetet, Visionen, Roslagsbanans kapacitetsförstärkning och förlängning till Arlanda samt om Regional spårförbindelse med centrala Stockholm. De sex kommuner som ingår i Stockholm Nordosts samarbete är förutom Vallentuna; Täby, Danderyd, Norrtälje, Vaxholm och Österåker. Organisationen rymmer en politisk ledningsgrupp, kommundirektörsgrupp, planerargrupp olika nätverksgrupper samt samordnare. Förväntat resultat är en samsyn på viktiga frågor, en gemensam organisation, utbyggnad av Norrortsleden, trafikplatser mm, kapacitetsutbyggnad av Roslagsbanan, samt en enighet kring regional stadskärna. Några av de utredningar som genomförts är idéstudier och förstudier angående Roslagspilen, framtida busstrafik, Roslagsbanan till Arlanda, regional spårburen kollektivtrafik med flera. I En vision för tillväxt beskrivs hur kommunerna samarbetar kring frågor som rör den växande Stockholmsregionen. Hur förutsättningar kan skapas för nya invånare, nya arbetstillfällen och en regional stadskärna. StoNo fokuserar på arbetet med spårbunden kollektivtrafik: Roslagspilen, Roslagsbanan mellan centrala Stockholm och Arlanda/Märsta, tvärförbindelser till den regionala stadskärnan. Visionen innefattar kortfattat stadsstruktur, effektivt transportsystem, näringslivsutveckling samt den regionala stadskärnan Täby centrum-arninge. När det gäller Roslagsbanan så ska Nya Roslagsbanan 2018 ge tätare trafik, dubbelspår, nya tåg, upprustade stationer, ny servicedepå i Molnby, bättre bullerskydd, högre säkerhet och bättre tillgänglighet. Budget på 8 miljarder kr. Kommundirektören informerar om: Victor Kilén berättar att socialförvaltningens bilar i ICA-garaget på plan 3 blivit nerklottrade. Säkerhetschefen, kommundirektör och förvaltningschef på socialförvaltningen har haft ett möte med fastighetsägaren Fast Partner AB då man diskuterade olika lösningar. Socialförvaltningens bilar är nu flyttade till parkeringsgaraget under Systembolaget. Frågan kommer följas upp Fast Partner samt fastighetsägare för Coop-garaget under nästa möte med Tryggare Vallentuna. Trygghetsråd bestående av förvaltningschefer, säkerhetssamordnare, kommunstyrelsens ordförande och polis. Polisen håller på att omorganiseras och förvaltningschef för kultur och fritid tillsammans med Fredrik Sandell (trygghetssamordnare) och Staffan Gröndahl (säkerhetschef) har av kommundirektör fått i uppdrag att se över hur trygghetsrådets

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (19) organisation kan utvecklas och anpassas till polisens nya organisation. Gemensam utbildningsdag för hela kommunledningskontoret för att få mer inblick i hur arbetet ser ut på de olika förvaltningarna för att uppfylla nämndernas mål på ett bra sätt. Möte med STONO där Arriva var inbjudna för att kommunerna vill försöka påverka linjedragningar och arbetet med ersättningstrafik när Roslagsbanan står still. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas denna vecka med planeringschefen för Arriva. Telefonundersökning av 130 kommuner varav Vallentuna är en av dessa. Undersökningen skedde under november Resultatet visade på stor förbättringspotential. Vid nästa kommunstyrelsesammanträde redovisas resultatet. Arbetslösheten för Vallentuna är nu ännu lägre än tidigare (2 %). Vallentuna kommun är nominerade till Årets Arkiv! Detta till stor del av den genomförda arkivredovisningen, som våra arkivarier presenterat på Arkivforum. Vallentuna är den första av alla kommuner i Sverige att gå i mål med projektet om verksamhetsbaserad arkivredovisning. Juryn för Årets Arkiv kommer den 5 februari till Vallentuna på studiebesök. Bokslut: Resultatet för 2014 är 13 miljoner kronor, vilket är sämre än resultatet tidigare år. Utfallet är lägre än prognosen på 20 miljoner och det beror till största delen på kostnader för medfinansieringen av Arninge resecentrum för Stockholm Nordost. Resultatet är under 1 procent av skatteintäkterna. Resultatet och förutsättningarna inför kommande år presenteras ytterligare på bokslutsdagen 12 mars samt kommunplanedagen 26 mars då samtliga nämnders arbetsutskott och kommunstyrelsen träffas. Bokslutet för kommunstyrelsen visar ett litet överskott på 1,8 miljoner kronor.

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (19) 4 Översyn av det utvidgade strandskyddet (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen om Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen noterar också informationen om att Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd är överklagat till miljödepartementet av en privatperson samt Östanå Gods AB. Enligt ett pm från länsstyrelsen så står beslut om utökat strandskydd fast fram tills att ett nytt beslut har fattats gällande överklagandena. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppgift av regeringen att fatta beslut om utvidgat strandskydd för sjöar och vattendrag i Stockholms län. Ändringar i 7 kap. 14 Miljöbalken gör att det utvidgade strandskyddet automatiskt skulle förfalla den 31/ om inte nya beslut om utvidgat strandskydd fattats. Besluten fattades med hänsyn till områdets värden samt till nuvarande och förväntade behov av tillgängliga strandområden. De områden som bedöms sakna värden för strandskyddets syften är till överhängande del ianspråktagna av bebyggelse eller andra exploateringar. I andra fall så bedöms områdets värde för den allemansrättsliga tillgängligheten eller djur- och växtlivet inte vara tillräckligt höga för att de ska omfattas av utvidgat strandskydd. Under arbetet så har Länsstyrelsen träffat representanter från Vallentuna kommun 2 gånger för dialog där man diskuterat arbetsmetod, kommunalt underlagsmaterial och eventuella utvecklingsplaner i de aktuella strandområdena. Kommunen har även fått möjlighet att yttra sig på förslag till utvidgat strandskydd. Yttrandet fastslogs i kommunstyrelsen (KS protokollsutdrag bifogas). Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen om Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun samt noterar också informationen om att Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd är överklagat till miljödepartementet av en privatperson samt Östanå Gods AB. Enligt ett pm från länsstyrelsen så står beslut om utökat strandskydd fast fram tills att ett nytt beslut har fattats gällande överklagandena. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Näringslivs- och planutskottet Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 119/ Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun 4. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) 5. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 6. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 7. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 8. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 2 9. Protokollsutdrag 3, Näplu PM , Giltighet för Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd och information om var kartunderlag finns Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) 5 Riktlinjer för kommunala markanvisningar (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar om återremiss. Motiv till återremiss Ärendet återremitteras till förvaltningen för att arbeta igenom förslaget, se bilaga 1 och 2. Ärendebeskrivning Enligt den nya lagen om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) ska varje kommun som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handlingsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Lagen träder i kraft den 1 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning. Yrkanden Ordföranden Örjan Lid (M) yrkar att ärendet återremitteras. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Beslutsunderlag 1. Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun 2. Riktlinjer för kommunala markanvisningar_rev Protokollsutdrag 6, Näplu Bilaga 1 5. Bilaga 2 Expedieras till Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) 6 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till justitieombudsmannen enligt yrkande från Raimo Vuojärvi. Anteckning Parisa Liljestrand (M) lämnar sammanträdet. Johan Skog (M) ersätter. Ärendebeskrivning JO har inkommit med begäran om yttrande med anledning av anmälan om en anställds agerande i sin kontakt med företaget Kompetentum AB. Kommunstyrelsen redogör härmed för händelsen och lämnar yttrande. Yrkanden Raimo Vuojärvi (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till JO: Kommunstyrelsen bedömer att som tjänsteman i Vallentuna kommun inte haft några möjligheter till personlig vinning i ärendet. har dock uttryckt sig olämpligt initialt vid telefonkontakten med det anmälande företaget. har bidragit och tagit del vid sammanställningen av detta material. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Raimo Vuojärvis (M) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Raimo Vuojärvis yrkande. Ärendets tidigare behandling KSAU , 8 Beslutsunderlag 1. Yttrande till JO 2. Begäran om yttrande 3. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 8/2015 Expedieras till Akten

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (19) 7Utbetalning av kommunalt partistöd år 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att omarbeta förslaget till redovisningsmall för partistödet. Ärendebeskrivning I 2 kap. 9 kommunallagen regleras kommuner och landstings befogenhet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Enligt Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd ( Regler för kommunalt partistöd) ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistödet består av - ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år Utbetalning av partistöd för år 2015 redovisas i bilaga. Yrkanden Stig Nyman (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd år 2015, samt att ge kommundirektören i uppdrag att omarbeta förslaget till redovisningsmall för partistödet. Jaana Tilles (S) bifaller Stig Nymans (KD) yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Stig Nymans (KD) yrkande och Jaana Tilles (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 7 Beslutsunderlag 1. Utbetalning av kommunalt partistöd 2015, tjänsteskrivelse 2. Uträkning partistöd 2015, bilaga Regler för kommunalt partistöd, bilaga 4. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 7/2015 Expedieras till Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (19) 8 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Motivering till återremiss Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ta fram en risk- och konsekvensanalys. Ärendebeskrivning Vallentuna kommun anlitar Microsoft som leverantör för olika tjänster såsom skolportal i form av webbplatser, e-posthantering, lagring av data hos Microsoft i form av molntjänster, och Lync; ett kommunikationsverktyg för chat, ljud och video. Gemensamt för dessa tjänster är att personuppgifter behandlas frekvent vid användning av tjänsterna. Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och bearbetning av personuppgifter. Varje nämnd/kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig, och en tjänsteman för varje nämnd/kommunstyrelse är av nämnden/styrelsen utsedd som personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan nämnd/kommunstyrelse krävs då personuppgifter behandlas av eller lagras hos extern samarbetspartner. Den som använder exempelvis en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. IT-avdelningen föreslår att kommunstyrelsen upprättar ett gemensamt biträdesavtal för samtliga kommunens nämnder och Microsoft. Avtalen som bifogas tjänsteskrivelsen är standardiserade avtal. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 9 Beslutsunderlag 1. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office Amendment EES18 3. Amendment M Vallentuna kommun_ees_programsignform(mssign)(emea)(swe)(oct2013)(cr)1 5. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 9/2015 Expedieras till Akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (19) 9 Uppräkning av hemtjänstpeng 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Ärendebeskrivning Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation på cirka fyra procent, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är förenligt med kommunplan Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 6 Socialnämnden , 146 Beslutsunderlag 1. Uppräkning av hemtjänstpeng SNAU - Uppräkning av hemtjänstpeng Protokollsutdrag, socialnämnden 130/ Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 6/2015 Expedieras till Akten Socialnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (19) 10 Verksamhetsplan (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att arbeta enligt energiplanen och avfallsplanen, samt att utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon, samt att utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Anteckning Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström (S) och Jerri Bergström (S) deltar ej i beslutet enligt skriftlig bilaga, se bilaga 3. Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån förslag till kommunplan upprättat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan Yrkanden Ylva Mozis (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att arbeta enligt energiplanen och avfallsplanen. Sofia Segergren (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon, samt att utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Ylva Mozis (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Segergrens (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Verksamhetsplan (Kommunstyrelsen) 3. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 142/2014 Expedieras till Akten T.f. kommundirektör T.f. samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (19) IT-chef Kommunikation- och marknadschef Planchef Exploateringschef

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) 11 Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa Beslut Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen nu inkommit med en korrekt ansökan och lägger ansökan till handlingarna. Anteckning Jaana Tilles (S) vill att till protokollet föra en protokollsanteckning om att utlandsresor beslutas av förvaltningschefen och ska anmälas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Vallentuna gymnasium har ansökt om en studieresa till Polen för fyra lärare och 17 elever. Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Ansökan inkom till kansliet efter det att resan gjorts. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen ( 182) för att poängtera vikten av ett korrekt förfarande avseende ansökningar om utlandsresor. En korrekt ansökan är nu inkommen. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att notera att förvaltningen nu inkommit med en korrekt ansökan och lägger ansökan till handlingarna. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium - redan genomförd resa 2. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Krakow, Polen, underskriven av förvaltningschef Expedieras till Akten BUF

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (19) 12 Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin för Vallentuna gymnasium (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla ansökningar om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin. Anteckningar Jaana Tilles (S) vill att till protokollet föra en protokollsanteckning om att utlandsresor beslutas av förvaltningschefen och ska anmälas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunens regler om utlandsresor fastslogs av fullmäktige under tidig vår 2013 och förtydligades våren Dessa regler har även varit uppe till diskussion i kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå under Utöver reglementet finns även en rutin för detta tillgänglig på kommunens intranät för medarbetarna. I kommunstyrelsens reglemente under rubriken personalpolitik står följande: Begäran om tillstånd att genomföra utlandsresa ska, efter att ha godkänts av förvaltningschef, ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast fyra kalendermånader före resans genomförande. I särskilda fall kan ordförandebeslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Samtliga tjänsteresor utomlands ska anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Vallentuna gymnasium har ansökt om tre resor: till Almeria i Spanien, till Bryssel och till Dublin. Det har visat sig att det är brist i hanteringen och brist på kunskap om reglerna i reglementet från den ansökandes sida som gjort att ansökningarna inte inkommit till kommunstyrelsens kansli i tid. Ett avslag på dessa resor skulle främst påverka de elever som sett fram emot att resa till Almeria, Dublin eller Bryssel vårterminen Att bifalla dessa resor genom ordförandebeslut är inte möjligt då kommunstyrelsens ordförande inte har rätt att gå emot av fullmäktige fastslaget reglemente. Däremot kan ordförande genom ordförandebeslut godkänna ansökan om utlandsresa som inkommit i tid till kommunstyrelsens kansli om kommunstyrelsen inte har hanterat ansökan innan resans genomförande. Kommunfullmäktige har däremot möjlighet att godkänna ansökningarna om fullmäktige så vill. Ytterligare information om resorna: Resan till Almeria, Spanien: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Det rör sig om 24 elever och tre lärare och kostnaden är kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (19) uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Resan till Bryssel: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Resedeltagare är 24 elever och tre lärare, kostnaden är 3000 kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Resan till Dublin: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Resedeltagare är 13 elever och två lärare, kostnaden är 3200 kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar med bifall från Jaana Tilles (S) att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla ansökan om utlandsresa till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin. Jaana Tilles (S) yrkar att till protokollsanteckningar föra att utlandsresor ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Jaana Tilles (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Klargöranden om hur hanteringen av ansökningar om utlandsresor går till 2. Ansökan om utlandsresa till Almeria 3. Utlandsresor 4. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Dublin 5. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Bryssel, Skrivelse, önskemål om att utbildningschef ska underteckna reseansökningar Expedieras till Akten BUF

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (19) 13 Anmälningslistor kommunstyrelsen 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

20

21

22

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26

KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-01-26 Tid och plats Bällstarummet, kommunhuset 18.00 Kallade tjänstemän Övriga kallade Victor Kilén, tf kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Anna von Axelsson, tf

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-08-21 Plats och tid Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Bällstarummet kl 18:00-19: Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Sofia Segergren

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00 18.10 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, AnnCharlotte Höglund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Vargmötet, 15.00-17.05 ande närvarade Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS

Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB 5 KS 2017.276 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-06-20 DNR KS 2017.276 JOHANNA HARLING SID 1/1 KOMMUNSEKRETERARE

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset,Vallentun, Kl. 18.00 18.30 ande Ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.

Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen 12 KS 2016.237 4 5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 215 Svar på motion

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS

Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS Svar på motion (V) busstur till Arlanda 15 KS 2017.373 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-11-20 208 Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige

Läs mer

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning.

^dl. s20. /on I VALLENTUNA KOMMUN. Svar på motion (V) lokal busslinje Mjuka linjen (KS ) Beslut. Ärendebeskrivning. Kommunstyrelsen Sa m manträdesprotokol I 2076-OL-25 2s (29) s20 Svar på motion (V) lokal busslinje "Mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-15

KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-15 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-15 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset Kallade tjänstemän Övriga kallade Victor Kilén, tf kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Anna von Axelson,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 Kommunstyrelsen extra 2008-12-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 15 december 2008 kl 17-18.30 ande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (40)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (40) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Bällstarummet, kommunhuset, kl. 18.00-20.07 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Örjan Lid (M), ordförande, Sofia Segergren (C), Raimo

Läs mer

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS

Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS Sammanträdesprotokoll 9 (26) Kommunstyrelsen 2012-10-01 138 Svar på motion (S) (V) angående ungdoms- och studentbostäder (KS 2010.290) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen, då

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-19

Utbildningsnämnden 2011-05-19 1 (11) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl. 19.00-20.50 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

e"; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om "mjuka linjen" 2. Motion angående lokal busslinje - "Mjuka linjen" VALLENTUNA KOMMUN g t73

e; 1. Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) om mjuka linjen 2. Motion angående lokal busslinje - Mjuka linjen VALLENTUNA KOMMUN g t73 Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-1 1-05 22 (33) g t73 Svar på motion (V) om "mjuka linjen" (KS 2015.213) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum

Tjänsteskrivelse Förslag till avtal om kommunal medfinansiering av utbyggnad av Arninge Resecentrum VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-17 DNR KS 2014.480 EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (51)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (51) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (51) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset, 18.00-20.30 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Örjan Lid (M), ordförande, Sofia Segergren

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTA KOMM Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Vargmötet, 15.00-16.25 ande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Agneta Westerberg (S) Övriga närvarande Roland Beijer, utbildningschef,

Läs mer

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling

s18 VALLENTUNA KOMMUN 201s.087) Beslut Reservation Ärendebeskrivning Yrkanden Beslutsgång Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Sa m ma nträd esp roto kol I 2076-0L-25 23 (29) s18 Svar på motion (S) avseende marknadsföring av Vallentuna kommun (KS 201s.087) Beslut Reservation Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 132 Svar på motion (MP) Lokal konsumentvägledare (KS 2011.401) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen

Socialnämndens arbetsutskott Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 182 Yttrande, remiss om anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (SN 2016.182) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 18.00-18:40 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C) vice ordf, Raimo Vuojärvi (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08

Kommunstyrelsens planutskott 2011-09-08 1 Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 08.00-13:00 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström, (C), Raimo Vuojärvi (M), Gunnel Orselius-Dahl (FP), Ing-Marie Elfström (S).

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS

Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS Sommarjobb via kommunen i näringslivet 6 KS 2016.210 4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-12 73 Sommarjobb via kommunen i näringslivet (KS 2016.210) Beslut Kommunstyrelsens arbetsurskott

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-12-16 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Extra Kommunstyrelse 2009-11-09 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 9 november 2009 kl 17.00-17.45 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Raimo

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01

PROTOKOLL. Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-12-01 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 2008 kl 15-17

Läs mer

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3

Expedieras till. 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2013, yrkande från Socialdemokraterna. 2. SN $ rrr, Uppräkning av hemtjänstpeng zor3 Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till ftirmån för (S)-förslag. iirendet i korthet Socialnämnden har füreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen medo,g%o fr.o.m.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 3 Yttrande, ersättningstrafik 2014 (KS 2014.029) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 182 Justering mellan barn- och ungdomsnämndens och skolpengens budgetramar (KS 2013.405)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Barn- och ungdomsnämnden 2009-06-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 16 juni 2009, kl. 19.30 20.40 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS

Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS Svar på motion (S) om att flytta Videgårdens förskola till Åbygläntan 10 KS 2014.530 3 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2076-03-21 10 (23) 5s4 Svar på motion (S) Flytta Videgårdens

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS

Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS Svar på motion (S) om kommunala lekplatser 11 KS 2015.330 3 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesp rotokol I 20L6-O3-2L t2 (23) 5ss Svar på motion (S) Kommunala lekplatser (KS 2015.330) Beslut föreslår att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl Utbildningsnämnden 2008-03-06 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 6 mars kl. 19.00 19.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS

Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal KS Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 23 KS 2016.286 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 229 Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016.286) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna, Kl. 08.30 10.55 ande Parisa Liljestrand (M), ordförande, Roswitha Melzer (FP), Thomas

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS

Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer i kommunen 12 KS 2016.200 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-07 190 Svar på motion (V) uppgradering av belysning på återvinningsstationer

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Frösundarummet, 08.30-12.45 ande närvarande Björn Furugren Beselin (C), ordförande, Maya Mallo (M), Ing-Marie Elfström (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Vildana Zorlak,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.50 ande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Roswitha Melzer (FP), ordförande, Zarah Sjökvist (M), Maya Mallo (M),

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS ) Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 185 Uppräkning av hemtjänstpeng 2014 (KS 2013.400) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (26) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31 92 Yttrande, remiss om Folkhälsopolicy (SN 2016.029) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer