VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Bällstarummet, kommunalhuset kl Ajournering Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Örjan Lid (M), ordförande, Sofia Segergren (C), Raimo Vuojärvi (M), Parisa Liljestrand (M)( 1-5), Mattias Andersson (C), Ylva Mozis (FP), Stig Nyman (KD), Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström (S), Jerri Bergström (S) (ersätter Thomas Arctaedius (S)), Nicklas Steorn (MP), Johan Skog (M) (ersätter Parisa Liljestrand 6-13) Johan Skog (M) ( 1-5), Bengt-Åke Grip (M), Björn Furugren Beselin (C), Roswitha Melzer (FP), Per-Olof Björkman (FP), Jerri Bergström (S), Catharina Hedrenius (S), Timo Grönlund (MP) Victor Kilén, tf kommundirektör, Annika Hellberg, ekonomichef, Anna von Axelsson tf förvaltningschef samhällsbyggnad, Karin Kilerud, kommunsekreterare Justerande Plats och tid för justering Ing-Marie Elfström (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Karin Kilerud Örjan Lid Ing-Marie Elfström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Överklagandetiden går ut Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (19) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1 Val av justerare Fastställande av dagordning Kommundirektören informerar Översyn av det utvidgade strandskyddet (KS ) Riktlinjer för kommunala markanvisningar (KS ) Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) (KS ) Utbetalning av kommunalt partistöd år 2015 (KS ) Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (KS ) Uppräkning av hemtjänstpeng 2015 (KS ) Verksamhetsplan (KS ) Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin för Vallentuna gymnasium (KS ) Anmälningslista... 19

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (19) 1 Val av justerare Till justerare valdes Ing-Marie Elfström (S).

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (19) 2 Fastställande av dagordning Beslut Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande revideringar: 11 a Ärende Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa (KS ) - läggs till dagordningen. 11 b Ärende Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Almeria, Spanien för Vallentuna gymnasium (KS ) läggs till dagordningen. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande revideringar: 11 a Ärende Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa (KS ) - läggs till dagordningen. 11b Ärende Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Almeria, Spanien för Vallentuna gymnasium (KS ) läggs till dagordningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen är enig om beslut i enlighet med yrkandet.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (19) 3 Kommundirektören informerar Kommundirektören överlämnar ordet till Shula Gladnikoff och Mikael Engström, samordnare för Stockholm Nordost, som berättar om Nordostsamarbetet, Visionen, Roslagsbanans kapacitetsförstärkning och förlängning till Arlanda samt om Regional spårförbindelse med centrala Stockholm. De sex kommuner som ingår i Stockholm Nordosts samarbete är förutom Vallentuna; Täby, Danderyd, Norrtälje, Vaxholm och Österåker. Organisationen rymmer en politisk ledningsgrupp, kommundirektörsgrupp, planerargrupp olika nätverksgrupper samt samordnare. Förväntat resultat är en samsyn på viktiga frågor, en gemensam organisation, utbyggnad av Norrortsleden, trafikplatser mm, kapacitetsutbyggnad av Roslagsbanan, samt en enighet kring regional stadskärna. Några av de utredningar som genomförts är idéstudier och förstudier angående Roslagspilen, framtida busstrafik, Roslagsbanan till Arlanda, regional spårburen kollektivtrafik med flera. I En vision för tillväxt beskrivs hur kommunerna samarbetar kring frågor som rör den växande Stockholmsregionen. Hur förutsättningar kan skapas för nya invånare, nya arbetstillfällen och en regional stadskärna. StoNo fokuserar på arbetet med spårbunden kollektivtrafik: Roslagspilen, Roslagsbanan mellan centrala Stockholm och Arlanda/Märsta, tvärförbindelser till den regionala stadskärnan. Visionen innefattar kortfattat stadsstruktur, effektivt transportsystem, näringslivsutveckling samt den regionala stadskärnan Täby centrum-arninge. När det gäller Roslagsbanan så ska Nya Roslagsbanan 2018 ge tätare trafik, dubbelspår, nya tåg, upprustade stationer, ny servicedepå i Molnby, bättre bullerskydd, högre säkerhet och bättre tillgänglighet. Budget på 8 miljarder kr. Kommundirektören informerar om: Victor Kilén berättar att socialförvaltningens bilar i ICA-garaget på plan 3 blivit nerklottrade. Säkerhetschefen, kommundirektör och förvaltningschef på socialförvaltningen har haft ett möte med fastighetsägaren Fast Partner AB då man diskuterade olika lösningar. Socialförvaltningens bilar är nu flyttade till parkeringsgaraget under Systembolaget. Frågan kommer följas upp Fast Partner samt fastighetsägare för Coop-garaget under nästa möte med Tryggare Vallentuna. Trygghetsråd bestående av förvaltningschefer, säkerhetssamordnare, kommunstyrelsens ordförande och polis. Polisen håller på att omorganiseras och förvaltningschef för kultur och fritid tillsammans med Fredrik Sandell (trygghetssamordnare) och Staffan Gröndahl (säkerhetschef) har av kommundirektör fått i uppdrag att se över hur trygghetsrådets

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (19) organisation kan utvecklas och anpassas till polisens nya organisation. Gemensam utbildningsdag för hela kommunledningskontoret för att få mer inblick i hur arbetet ser ut på de olika förvaltningarna för att uppfylla nämndernas mål på ett bra sätt. Möte med STONO där Arriva var inbjudna för att kommunerna vill försöka påverka linjedragningar och arbetet med ersättningstrafik när Roslagsbanan står still. Ett uppföljningsmöte kommer att hållas denna vecka med planeringschefen för Arriva. Telefonundersökning av 130 kommuner varav Vallentuna är en av dessa. Undersökningen skedde under november Resultatet visade på stor förbättringspotential. Vid nästa kommunstyrelsesammanträde redovisas resultatet. Arbetslösheten för Vallentuna är nu ännu lägre än tidigare (2 %). Vallentuna kommun är nominerade till Årets Arkiv! Detta till stor del av den genomförda arkivredovisningen, som våra arkivarier presenterat på Arkivforum. Vallentuna är den första av alla kommuner i Sverige att gå i mål med projektet om verksamhetsbaserad arkivredovisning. Juryn för Årets Arkiv kommer den 5 februari till Vallentuna på studiebesök. Bokslut: Resultatet för 2014 är 13 miljoner kronor, vilket är sämre än resultatet tidigare år. Utfallet är lägre än prognosen på 20 miljoner och det beror till största delen på kostnader för medfinansieringen av Arninge resecentrum för Stockholm Nordost. Resultatet är under 1 procent av skatteintäkterna. Resultatet och förutsättningarna inför kommande år presenteras ytterligare på bokslutsdagen 12 mars samt kommunplanedagen 26 mars då samtliga nämnders arbetsutskott och kommunstyrelsen träffas. Bokslutet för kommunstyrelsen visar ett litet överskott på 1,8 miljoner kronor.

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (19) 4 Översyn av det utvidgade strandskyddet (KS ) Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen om Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun. Kommunstyrelsen noterar också informationen om att Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd är överklagat till miljödepartementet av en privatperson samt Östanå Gods AB. Enligt ett pm från länsstyrelsen så står beslut om utökat strandskydd fast fram tills att ett nytt beslut har fattats gällande överklagandena. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Stockholms län har fått i uppgift av regeringen att fatta beslut om utvidgat strandskydd för sjöar och vattendrag i Stockholms län. Ändringar i 7 kap. 14 Miljöbalken gör att det utvidgade strandskyddet automatiskt skulle förfalla den 31/ om inte nya beslut om utvidgat strandskydd fattats. Besluten fattades med hänsyn till områdets värden samt till nuvarande och förväntade behov av tillgängliga strandområden. De områden som bedöms sakna värden för strandskyddets syften är till överhängande del ianspråktagna av bebyggelse eller andra exploateringar. I andra fall så bedöms områdets värde för den allemansrättsliga tillgängligheten eller djur- och växtlivet inte vara tillräckligt höga för att de ska omfattas av utvidgat strandskydd. Under arbetet så har Länsstyrelsen träffat representanter från Vallentuna kommun 2 gånger för dialog där man diskuterat arbetsmetod, kommunalt underlagsmaterial och eventuella utvecklingsplaner i de aktuella strandområdena. Kommunen har även fått möjlighet att yttra sig på förslag till utvidgat strandskydd. Yttrandet fastslogs i kommunstyrelsen (KS protokollsutdrag bifogas). Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen noterar informationen om Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun samt noterar också informationen om att Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd är överklagat till miljödepartementet av en privatperson samt Östanå Gods AB. Enligt ett pm från länsstyrelsen så står beslut om utökat strandskydd fast fram tills att ett nytt beslut har fattats gällande överklagandena. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Näringslivs- och planutskottet Kommunstyrelsen Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 119/ Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun 4. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (19) 5. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 6. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 7. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 1 8. Beslut om utvidgat strandskydd för Vallentuna kommun, bilaga 2 9. Protokollsutdrag 3, Näplu PM , Giltighet för Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd och information om var kartunderlag finns Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) 5 Riktlinjer för kommunala markanvisningar (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar om återremiss. Motiv till återremiss Ärendet återremitteras till förvaltningen för att arbeta igenom förslaget, se bilaga 1 och 2. Ärendebeskrivning Enligt den nya lagen om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) ska varje kommun som genomför markanvisningar anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handlingsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Lagen träder i kraft den 1 januari Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning. Yrkanden Ordföranden Örjan Lid (M) yrkar att ärendet återremitteras. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Beslutsunderlag 1. Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun 2. Riktlinjer för kommunala markanvisningar_rev Protokollsutdrag 6, Näplu Bilaga 1 5. Bilaga 2 Expedieras till Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (19) 6 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO) (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande till justitieombudsmannen enligt yrkande från Raimo Vuojärvi. Anteckning Parisa Liljestrand (M) lämnar sammanträdet. Johan Skog (M) ersätter. Ärendebeskrivning JO har inkommit med begäran om yttrande med anledning av anmälan om en anställds agerande i sin kontakt med företaget Kompetentum AB. Kommunstyrelsen redogör härmed för händelsen och lämnar yttrande. Yrkanden Raimo Vuojärvi (M) yrkar att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande till JO: Kommunstyrelsen bedömer att som tjänsteman i Vallentuna kommun inte haft några möjligheter till personlig vinning i ärendet. har dock uttryckt sig olämpligt initialt vid telefonkontakten med det anmälande företaget. har bidragit och tagit del vid sammanställningen av detta material. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Raimo Vuojärvis (M) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Raimo Vuojärvis yrkande. Ärendets tidigare behandling KSAU , 8 Beslutsunderlag 1. Yttrande till JO 2. Begäran om yttrande 3. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 8/2015 Expedieras till Akten

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (19) 7Utbetalning av kommunalt partistöd år 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att omarbeta förslaget till redovisningsmall för partistödet. Ärendebeskrivning I 2 kap. 9 kommunallagen regleras kommuner och landstings befogenhet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Enligt Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd ( Regler för kommunalt partistöd) ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistödet består av - ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år Utbetalning av partistöd för år 2015 redovisas i bilaga. Yrkanden Stig Nyman (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd år 2015, samt att ge kommundirektören i uppdrag att omarbeta förslaget till redovisningsmall för partistödet. Jaana Tilles (S) bifaller Stig Nymans (KD) yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Stig Nymans (KD) yrkande och Jaana Tilles (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 7 Beslutsunderlag 1. Utbetalning av kommunalt partistöd 2015, tjänsteskrivelse 2. Uträkning partistöd 2015, bilaga Regler för kommunalt partistöd, bilaga 4. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 7/2015 Expedieras till Akten

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (19) 8 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Motivering till återremiss Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ta fram en risk- och konsekvensanalys. Ärendebeskrivning Vallentuna kommun anlitar Microsoft som leverantör för olika tjänster såsom skolportal i form av webbplatser, e-posthantering, lagring av data hos Microsoft i form av molntjänster, och Lync; ett kommunikationsverktyg för chat, ljud och video. Gemensamt för dessa tjänster är att personuppgifter behandlas frekvent vid användning av tjänsterna. Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Med behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och bearbetning av personuppgifter. Varje nämnd/kommunstyrelse är personuppgiftsansvarig, och en tjänsteman för varje nämnd/kommunstyrelse är av nämnden/styrelsen utsedd som personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan nämnd/kommunstyrelse krävs då personuppgifter behandlas av eller lagras hos extern samarbetspartner. Den som använder exempelvis en molntjänst för sin personuppgiftsbehandling är personuppgiftsansvarig för behandlingen även om den utförs av molntjänstleverantören eller dess underleverantörer. IT-avdelningen föreslår att kommunstyrelsen upprättar ett gemensamt biträdesavtal för samtliga kommunens nämnder och Microsoft. Avtalen som bifogas tjänsteskrivelsen är standardiserade avtal. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 9 Beslutsunderlag 1. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office Amendment EES18 3. Amendment M Vallentuna kommun_ees_programsignform(mssign)(emea)(swe)(oct2013)(cr)1 5. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 9/2015 Expedieras till Akten

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (19) 9 Uppräkning av hemtjänstpeng 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Ärendebeskrivning Socialnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation på cirka fyra procent, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är förenligt med kommunplan Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en uppräkning av hemtjänstpengen med 1,3 procent från och med den första januari Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling KSAU , 6 Socialnämnden , 146 Beslutsunderlag 1. Uppräkning av hemtjänstpeng SNAU - Uppräkning av hemtjänstpeng Protokollsutdrag, socialnämnden 130/ Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 6/2015 Expedieras till Akten Socialnämnden

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (19) 10 Verksamhetsplan (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att arbeta enligt energiplanen och avfallsplanen, samt att utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon, samt att utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Anteckning Jaana Tilles (S), Ing-Marie Elfström (S) och Jerri Bergström (S) deltar ej i beslutet enligt skriftlig bilaga, se bilaga 3. Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån förslag till kommunplan upprättat ett förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan Yrkanden Ylva Mozis (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att arbeta enligt energiplanen och avfallsplanen. Sofia Segergren (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen för med tillägg att utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon, samt att utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Ylva Mozis (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Segergrens (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan Verksamhetsplan (Kommunstyrelsen) 3. Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott 142/2014 Expedieras till Akten T.f. kommundirektör T.f. samhällsbyggnadschef Ekonomichef Personalchef

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (19) IT-chef Kommunikation- och marknadschef Planchef Exploateringschef

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) 11 Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium redan genomförd resa Beslut Kommunstyrelsen noterar att förvaltningen nu inkommit med en korrekt ansökan och lägger ansökan till handlingarna. Anteckning Jaana Tilles (S) vill att till protokollet föra en protokollsanteckning om att utlandsresor beslutas av förvaltningschefen och ska anmälas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Vallentuna gymnasium har ansökt om en studieresa till Polen för fyra lärare och 17 elever. Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Ansökan inkom till kansliet efter det att resan gjorts. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen ( 182) för att poängtera vikten av ett korrekt förfarande avseende ansökningar om utlandsresor. En korrekt ansökan är nu inkommen. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att notera att förvaltningen nu inkommit med en korrekt ansökan och lägger ansökan till handlingarna. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Ansökan om utlandsresa till Polen för Vallentuna gymnasium - redan genomförd resa 2. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Krakow, Polen, underskriven av förvaltningschef Expedieras till Akten BUF

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (19) 12 Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin för Vallentuna gymnasium (KS ) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla ansökningar om utlandsresor till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin. Anteckningar Jaana Tilles (S) vill att till protokollet föra en protokollsanteckning om att utlandsresor beslutas av förvaltningschefen och ska anmälas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kommunens regler om utlandsresor fastslogs av fullmäktige under tidig vår 2013 och förtydligades våren Dessa regler har även varit uppe till diskussion i kommunens ledningsgrupp på tjänstemannanivå under Utöver reglementet finns även en rutin för detta tillgänglig på kommunens intranät för medarbetarna. I kommunstyrelsens reglemente under rubriken personalpolitik står följande: Begäran om tillstånd att genomföra utlandsresa ska, efter att ha godkänts av förvaltningschef, ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast fyra kalendermånader före resans genomförande. I särskilda fall kan ordförandebeslut fattas av kommunstyrelsens ordförande. Samtliga tjänsteresor utomlands ska anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska besluta om samtliga utlandsresor i tjänsten som överstiger en kostnad på 1/3 av prisbasbeloppet. Vallentuna gymnasium har ansökt om tre resor: till Almeria i Spanien, till Bryssel och till Dublin. Det har visat sig att det är brist i hanteringen och brist på kunskap om reglerna i reglementet från den ansökandes sida som gjort att ansökningarna inte inkommit till kommunstyrelsens kansli i tid. Ett avslag på dessa resor skulle främst påverka de elever som sett fram emot att resa till Almeria, Dublin eller Bryssel vårterminen Att bifalla dessa resor genom ordförandebeslut är inte möjligt då kommunstyrelsens ordförande inte har rätt att gå emot av fullmäktige fastslaget reglemente. Däremot kan ordförande genom ordförandebeslut godkänna ansökan om utlandsresa som inkommit i tid till kommunstyrelsens kansli om kommunstyrelsen inte har hanterat ansökan innan resans genomförande. Kommunfullmäktige har däremot möjlighet att godkänna ansökningarna om fullmäktige så vill. Ytterligare information om resorna: Resan till Almeria, Spanien: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Det rör sig om 24 elever och tre lärare och kostnaden är kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (19) uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Resan till Bryssel: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Resedeltagare är 24 elever och tre lärare, kostnaden är 3000 kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Resan till Dublin: Kostnaden överstiger 1/3 av prisbasbeloppet. Resedeltagare är 13 elever och två lärare, kostnaden är 3200 kr per person. Denna ansökan är försent inkommen och uppfyller därmed ej de kriterier som fullmäktige uppställt för ansökan om utlandsresa. Yrkanden Ordförande Örjan Lid (M) yrkar med bifall från Jaana Tilles (S) att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla ansökan om utlandsresa till Almeria i Spanien, Bryssel och Dublin. Jaana Tilles (S) yrkar att till protokollsanteckningar föra att utlandsresor ska anmälas till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Jaana Tilles (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Klargöranden om hur hanteringen av ansökningar om utlandsresor går till 2. Ansökan om utlandsresa till Almeria 3. Utlandsresor 4. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Dublin 5. Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa till Bryssel, Skrivelse, önskemål om att utbildningschef ska underteckna reseansökningar Expedieras till Akten BUF

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (19) 13 Anmälningslistor kommunstyrelsen 2015 (KS ) Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna.

20

21

22

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer