Slutredovisning av DIVAprojektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av DIVAprojektet"

Transkript

1 Slutredovisning av DIVAprojektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun.

2 Bakgrund Diva-projektet är en utveckling av tidigare projekt NET-Rehab i Samordningsförbundet i Kalmar regi som vände sig till personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, dvs. insatser från flera parter. Ansökan beviljades och DIVA- projektet (Driv-Idé-Vägval-Ambition!) uppstart blev den Ett projekt som löper över tre år till den för målgruppen unga vuxna i ålder18-30 år i kommunerna Nybro och Emmaboda. Projektdeltagare har kommit från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Landsting och Individ och familjeomsorg. AB Nybro Brunn är det kommunala bolag inom Nybro Kommun som står som huvudman för projektet. AB Nybro Brunn står för innovation och utveckling och hämtar sin drivkraft från kreativitet och kunskap i någon form. AB Nybro Brunn är mötesplatsen som förmedlar, tillhandahåller och utvecklar. AB Nybro Brunns uppdrag är att tillgodose individers och företags behov av kompetens. En väg in och skräddarsydda insatser ger RÄTT VÄG UT. AB Nybro Brunn arbetar med områden såsom Trafik- och transportsektorn, Riksglasskolan, Träinstitutet, YH, vuxenutbildning samt kommunens näringslivsfrågor. AB Nybro Brunns mångfald gynnar individen på många olika sätt. För individen handlar det om att skapa insikt om nya möjligheter i sin framtid inom såväl utbildningen som arbetslivets olika vägar. Vi har idag inom organisationen en mängd olika kompetenser inom utbildning och näringslivssidan. Vi tar ett helhetsgrepp om utvecklingsprocessen, vilket innebär att vi arbetar med både de hårda och mjuka delarna. Genom vårt etablerade kontaktnät och vår kompetensbas kan vi isolera, förstå, utveckla och stödja insatser som individen är i behov av. Våra ledord är innovation och utveckling. Ett samarbete med oss innebär hänsyn till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Processen genomförs och drivs från AB Nybro Brunn tillsammans med olika samarbetspartners (se under samarbetspartners). Samordningsansvar, arbetsgivaransvar, ekonomi- och 1

3 rapporthantering via system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet kommer att ske från AB Nybro Brunn. (Se förklaring till varje ruta under modellen) 1. Nybro Kommun - Individ och familj 2. Personal som idag finns tillgänglig och knuten till AB Nybro Brunn 6. AB Nybro Brunn Projektledar Ekonomi/ rapportering 3. Styrgrupp med repr från de olika myndigheterna 4. Arbetsgrupp med repr från de olika myndigheterna 5. Externa resurser/ experttjänst 1. AB Nybro Brunn fakturerar Individ och familj vid Nybro Kommun 2. Vid behov finns det idag inom organisationen tillgång till personal inom olika område (se beskrivning under rubriken resurser). 3. Styrgruppen träffas ca var tredje månad. Cheferna från de olika myndigheterna finns här representerade. Om det krävs finns ansvarig för projektet samt projektledare med. Dessutom finns beslutandegrupp (LSG) som samverkar med styrgruppen. 4. En grupp där handläggare från de olika myndigheterna samt projektledare och/eller coach är representerade. De träffas på varje ort en gång i månaden. Dessutom träffar coacherna handläggarna vid olika uppföljningar. 5. Köp av experttjänster tillkommer. Dessa tjänster är olika beroende på individens behov (se också under resurser). 6. AB Nybro Brunn finns som ett nav och håller ihop projektet. 2

4 Projektets syfte Gemensamt kunna göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga och att deltagaren finner sin väg som ska leda fram till en längre utbildning, arbete eller starta eget. Att skapa intresseväckare för deltagarna. Deltagarna ska vara trygga i sina medvetna val för hållbar framtid! Stärka individens självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till att våga genomföra medvetna val. Syftet är att deltagaren ska vidga sina vyer i en process för att kunna finna sin väg till nya möjligheter och en hållbar framtid. Effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens. Är att deltagaren ska få ökad egen självförsörjning genom arbete, utbildning och/eller eget företagande. Berörda myndigheter kan remittera unga vuxna för tidig identifiering och kartläggning för vidare behov. Förhindra rundgång mellan myndigheter. Projektets syfte med korrekt bedömning gällande arbetsförmåga, finna sin egen väg mot försörjning eller utbildning har skett i samverkan med berörda myndigheter. Intresseväckare har genom gruppaktiviteter, studiebesök m.m. erbjudits deltagare för en ökad omvärldsuppfattning och en större beredskap inför arbetsliv/studier. Att stärka självkänsla och självförtroende har genom coachande och stödjande samtal varit en framgångsfaktor. En tydlig handlingsplan med ett effektivt samarbete och samstämmighet berörda myndigheter, där kompetens och resurser har nyttjats efter individuella behov har varit gynnsamt. Ett flertal av de deltagare som har varit med i projektet har nått sina individuella mål med en personlig utveckling, ökad självkänsla och har nått betydande resultat som inte alltid i slutänden varit ett arbete eller en utbildning. 3

5 Målgrupp Unga vuxna år Unga vuxna med psykosociala problem Unga vuxna som riskerar hamna i en gråzon mellan myndigheterna Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden Invandrare Under projekttidens tre år har endast två deltagare haft invandrarbakgrund. De övriga fyra punkterna med åldersintervallet år, unga med psykosociala problem och risk för att hamna i en gråzon samt ett utanförskap gällande arbetsmarknad varit påtaglig i de flesta av deltagarnas bakgrund, där den psykiska ohälsan markant varit den faktor som påverkat deras nuvarande situation. Avseende fördelningen av platser mellan de olika myndigheterna. Myndigheterna fördelar antalet platser lika mellan sig. Om någon myndighet på specifik ort inte har möjlighet att medverka går frågan vidare till samma myndighet på någon av de andra orterna inom projektet. Om dessa orter inte heller har möjlighet att medverka - tillfrågas annan myndighet. Platserna i projektet har 2012 i slutet av året fördelats till den myndighet som har haft behov av plats oavsett om det har varit i Nybro eller i Emmaboda. Information om detta tillvägagångssett har getts vid LSG. Samma skede har det varit under år 2013 då platserna ej har nyttjats fullt ut. Verksamhets mål 25 personer ska aktualiseras årligen. Visst antal deltagare från NET-rehab kommer att föras över i projektet. 30 % ska få ökad egen självförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. 4

6 Den genomsnittliga perioden för bedömning av arbetsförmåga och till dess handlingsplan för fortsatta insatser verkställd ska inte överstiga 12 mån. För alla deltagare gäller i första hand arbetslinjen och att arbetssättet i projekt är coachande. Anordnaren ska tillgodose den enskildes behov av åtgärder och verksamhet oavsett i vilken av de två kommunerna deltagaren är hemmahörande. Skapa olika intresseväckare gruppaktiviteter kopplat till den individuella handlingsplanen som bidrar till att individen ökar sina möjligheter till medvetna val och en hållbar utveckling. Gällande aktualisering deltagare har det första och andra året fyllts på med deltagare i projektet med 25 respektive 24 platser fördelat på de olika kommunerna och myndigheter enligt överenskommelse. År 2013 så har ej platserna fyllts till fullo- endast 18 platser använda utav 25. Vid årets början flyttades en plats över från 2012 vilket innebär att 9 platser ej är använda vid projekt tidens slut. Sammanlagt har 66 personer varit delaktiga i projektet av 75 möjliga. Anledning till detta är bl.a. att Försäkringskassan har svårt att ta fram tänkbara deltagare då flertal av dem med aktivitetsersättning och sjukpenning/rehabiliteringsersättning befinner sig väldigt långt ifrån arbetsmarknaden eller studier. SOC har drivit ett eget projekt Drive vilket har gjort att ett fåtal deltagare kommit från SOC. Landsting har fyllt sina platser och Arbetsförmedling har haft fler än beräknad per kommun och övertagit plats från annan myndighet efter överenskommelse. Målet med 30 % till en ökad egen försörjning har år 2011 nåtts med gott resultat där 50 % har kommit i arbete eller studier. Gällande år 2012 var det många som nådde framgång med ökad egen försörjning, där slutresultatet blev 91 %. För hela projekttiden är det år 2012 sammanlagt 67 %. År 2013 har resultat sjunkit och kommer att hamna på 19 % och för hela projekt tiden 36 %. Det övergripande målet från Samordningsförbundet är 30 % och detta har uppfyllt med variation mellan de olika åren. Tid i projektet har varierat för deltagarna, ett fåtal har haft kort tid upptill 3 månader, majoritet har deltagit upptill 1 år och en del med pågående process har varit kvar i projektet mer än 1år. 5

7 Målgruppen har överlag stora hinder och behöver tid för personlig utveckling, ökad motivation och tillit till sin egen förmåga. Arbetslinjen har under hela projekttiden varit rådande och i detta ett coachande arbetssätt. Under praktik/arbetsprövning/pröva på har ett flertal av deltagarna under sitt deltagande kommit till insikt att studier är vägen mot det egna målet. Anordnare har genom gruppaktiviteter och individuella enskilda möten i de bägge kommunerna Nybro och Emmaboda tillgodosett målet med individuella lösningar för den enskilde. Vid praktik/pröva på/arbetsprövning har den enskildes behov varit utgångsläge för perioden. Intresseväckare såsom gruppaktiviter, studiebesök, föreläsningar Min utveckling, Mötetdiskussionsforum, Presentationsverkstad har på olika sätt bidragit till en ökad omvärldsuppfattning hos deltagarna i projektet. Individuella mål Öka möjligheterna för individer att nå anställning, arbetsprövning, studier eller eget företagande för att komma ur bidragsberoendet. Individuell handlingsplan upprättas för tillsammans med varje deltagare. De individuella målen har i samverkan med deltagare och berörda myndigheter utarbetas med delmål och mål. Kontinuerliga uppföljningsmöten med enskild myndighet och ofta flertal myndigheter för en tydlighet och samstämmighethar skett tillsammans med deltagare. Uppföljningar på praktikplats/arbetsprövning m.m. Individuell coachning har varit en tydlig faktor i och för det individuella målet. 6

8 Samverkan Nybro Kommun - Individ och familj Personal som idag finns tillgänglig och knuten till AB Nybro Brunn AB Nybro Brunn Projektledar Ekonomi/ rapportering Styrgrupp med repr från de olika myndigheterna Arbetsgrupp med repr från de olika myndigheterna Externa resurser/ experttjänst Processen genomförs och drivs från AB Nybro Brunn tillsammans med olika samarbetspartners (se under samarbetspartners). Samordningsansvar, arbetsgivaransvar, ekonomi- och rapporthantering via system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet kommer att ske från AB Nybro Brunn. AB Nybro Brunn fakturerar Individ och familj vid Nybro Kommun. Vid behov finns det idag inom organisationen tillgång till personal inom olika område (se beskrivning under rubriken resurser). Styrgruppen träffas ca var tredje månad. Cheferna från de olika myndigheterna finns här representerade. Om det krävs finns ansvarig för projektet samt projektledare med. Dessutom finns beslutandegrupp (LSG) som samverkar med styrgruppen. AB Nybro Brunn fakturerar Individ och familj vid Nybro Kommun. AB Nybro Brunn finns som ett nav och håller ihop projektet. 7

9 Organisatorisk förändring har skett under AB Nybro Brunn har upplöst som kommunalt aktiebolag from Projektet är nu under Nybro kommuns Näringsliv - och Arbetsmarknadsenhet. LSG och styrgrupp har varit en och samma grupp under projekttiden. Arbetsgrupp har träffats en gång per månad och LSG har varit fyra tillfällen per år. Personalresurser 1,0 tjänst projektledare coach 0,4 tjänst coach, Idéverkstan 0,1 tjänst administration och ekonomi I projektet har coach/vägledare byts ut under pågående projektperiod. Då vi samverkar med andra projekt i AME har två coacher/vägledare bytt arbetsuppgifter. Projektledare har under projekttiden varit den samme. Resurserna kommer att arbeta med; individuell coachning intresseväckare inom de olika områdena hantverk, trä/glas, omsorg, service och transport näringslivskontakter samordning/utveckling utveckling lärande administration och ekonomi Projektmedarbetare Sjuksköterska (medicinsk resp psykiatri) Projektkoordinator Vägledare Specialpedagog IT-pedagog 8

10 Rådgivare Näringslivsrepresentant Personal vid exempelvis glasskolan, träinstitutet, trafiklärarutbildningen. Övrig personal Projektmedarbetarna ovan fanns tidigare inom AB Nybro Brunns organisation, efter i Nybro kommun Arbetsmarknadsenhet och Nybro Vuxenutbildning. De ingår i det interna teamet och fungerar som bollplank och extra resurs för koordinatorerna och individerna vid behov. NybroLyftet - en verksamhet i AME med praktiska arbetsuppgifter baserat på uppdrag från Nybro kommun har varit en stor resurs vid arbetsprövning och pröva på/praktik. Studie-och yrkesvägledare Nybro Vuxen utbildning (Kom Vux) har vid ett flertal tillfällen bistått med kompetens och väglett i frågor kring studier för deltagare i projektet framförallt på gymnasial nivå. Trafiklärare har kontinuerligt haft teorigenomgångar och de deltagare som har haft övningskörningstillstånd erbjudits övningskörning. Kompetens och näringlivsutvecklare har varit aktuell för en deltagare genom starta eget kurs. Övrig personal har varit delaktiga indirekt i projektet med sin kompetens, då vägledare och projektledare har flertal högskolexamen och övriga utbildningar inom aktuella arbetsområden. Resurspersoner/experter Psykolog Psykiatriker Läkare Terapeut Expert handledning Övriga resurser som beslutas av arbetsgruppen Varje individ har individuella behov, vilket medför att det finns svårigheter i att veta vilken typ av resurspersoner vi behöver tillgång till från de olika myndigheterna. Det är också svårt att beräkna vilken för expertkompetens som behöver köpas in för varje individ. 9

11 Utredningar gällande ansökan aktivitetsersättning pga. psykisk ohälsa genom särskilt läkarutlåtande SLU har vid några tillfällen skett i projektet. Läkarutlåtande LOH har även varit aktuella för ansökan om aktivitetsersättning. Terapeutiskt har flertal av deltagare varit eller haft behov av samtalsterapeut under sitt deltagande i projektet. Dessa samtal har varit både inom landstingets öppenvårdsmottagningar, Valnötsträdet Kalmar och hos privat aktör. Läkare inom landstinget och privata aktörer anslutna till försäkringskassan har varit berörda, då några av deltagare haft påtaglig somatisk problematik som påverkat deras deltagande och möjlighet att komma närmare arbetsmarknad eller studier. Deltagare har nyttjat sjukgymnastik både från landstinget och provat aktör. Flertal har förutom sin dåliga psykiska ohälsa ett fysiskt inslag av värk, belastningsproblematik och i vissa fall rester från fordonsolyckor. Övriga resurser Lokaler och utrustning. Kompletta anläggningar. Datorsalar De olika utbildningarna och dess utrustning Lokaler har varit i AB Nybro Brunns befintliga lokaler, däremot har flytt skett inom dessa lokaler vid två tillfällen. Arbetsmetoder Basen i projektet har varit individuella samtal med fokus på tidigare erfarenheter och motgångar för en aktiv process med motivationsarbete och möjlighetsskapande. DIVA bygger på ett individfokuserat arbete. Utifrån coachkort och ett webb- baserat självcoachningsprogram arbetar deltagarna fram synsätt, engagemang, kompetens och aktuella arbetsområden, delmål och mål. Stödjande och coachande samtal är en viktig del i arbetet framåt. Här tar individen själv reda på vad som är viktigt för hållbar framtida arbete/utbildning och det medvetna valet. Handlingsplan med delmål och mål samt självskattning är verktyg i arbetsmodellen. Kartläggningen utgår från myndighetens frågeställning om respektive individ. 10

12 Vi använde oss av olika typer av metoder och verktyg för att genomföra kartläggning gällande arbetslivserfarenhet och utbildning, hinder, fysiska, psykiska mentala resurser. Medverkan i gruppaktivitet. Teamet kartlägger deltagarens resurser, förändringspotential, graden av självständighet och behov av åtgärder. Kartläggning/bedömning: Coachande samtal (koordinator)/ev. Behov av externa resurser Inledande samtal. kartläggning Intresseväckare Marknadsundersökn Gruppaktiviteter Hållbar praktik som leder fram till arbete eller utbildnin g Deltagare i DIVA-projektet träffar sin coach parallellt med intresseväckarna som kan vara inom olika arbetsområde. Ett fåtal har haft möjlighet att vara delaktiga under denna del delvis beroende pga. psykisk ohälsa. Alla deltagare har en individuell utformad handlingsplan och de flesta har endast provat en del i detta moment. Snabbintresseväckare kan i vissa fall resulterat i en arbetsprövning/pröva på eller i beslut om kommande studier, då framförallt på gymnasialnivå genom folkhögskola eller Kom Vux. Presentationsverkstad/Ideverkstán har även bidragit till kortare utbildningsinsatser såsom trafikantutbildning, truckutbildning. Deltagare har fått hjälp med sitt CV och personligt brev. Studiebesök har förekommit med övriga projekt i AME. Vid gynnsamma omständigheter har praktik lett till anställning eller ett ställningstagande från deltagare att utbildning behövs för att nå målet anställning. Det webbaserade självcoachningsprogrammet har använts med gott resultat. Det är några deltagare som ej har uppskattat programmet då de upplevt frågeställningar 11

13 för svåra att svara på. De olika arbetsmomenten i programmet har skett tillsammans med coach. Ett fåtal deltagare har arbetat hemma med vissa frågeställningar och en genomgång har skett vid nästa samtalstillfälle. De flesta har uppskattat programmet och genom självcoachningsprogrammet startat, genomfört och avslutat en process med ett större fokus på sina delmål. Programmet har blivit en möjlighetsskapande faktor för deltagarnas egen utvecklingsprocess. Arbetsmetoden OCN var ej aktuellt pga av att målgruppen i DIVA projektet har haft ett stort behov av individuell handledning och stöd flertal deltagare med stora svårigheter att vara i grupp och ta del utav det utbud som har funnits. Föreläsningsserien Min utveckling har med externa föreläsare bidragit till personlig utveckling och omvärldskunskap. DIVA-projektet har i samverkan med övriga projekt under AME samt Nybro vuxenutbildning, då framförallt SFI försökt att öka förståelse tvärkulturellt att vi alla är unika som människor. Gruppen sammansättning under föreläsningar har haft ett brett åldersspann som även detta bidragit till en ökad respekt och kunnande. En kontinuerlig föreläsningsserie inom ett flertal arbetsområden såsom personlig utveckling, hälsa, kost och motion samt arbetsrelaterade frågor och även frågeställningar kring studier har varit en arbetsmetod/modell som uppskattats av flertalet deltagare. Önskemål om ämnen har deltagare kunnat lämna till kommande serie. Vi har under AME utarbetat en arbetsmodell med presentationsverkstad/idéverkstad - här får deltagare hjälp med CV m.m., mötet ett diskussion och informationstillfälle med utbildningsfilmer gällande bl.a. kommunikation, ledarskap och samverkan- att arbeta med sig själv som verktyg, studiebesök, grundläggande data för dem som behöver detta. Unga vuxna i projektet är väl bevandrade i data som arbetsredskap och har ej nyttjat grundläggande data i någon utsträckning. En gruppaktivitet under två timmar med gruppövningar/diskussioner t.ex. värderingsövningar, olika verktyg för arbetsökande, aktuellt på arbetsmarknaden samt erfarenhetsutbyte har skett en gång/vecka. 12

14 Kopplat till det individuella stödet visar forskningen på att det är olika nyckelfaktorer som vi bör ta hänsyn till för att en förändring ska ha förutsättning att bli så lyckad som möjligt. Genom att ta hänsyn till dessa delar ökar också möjligheten att hållbarhet över tid uppnås för individen eller organisationen. Dessa olika parametrar finns därför med som utgångspunkter i vårt upplägg Mål Tillit/fört roende Förändring Delaktighet Trygghet Information Motivation Etik Helhetssyn (Angelöw 1994) Enligt Angelöw(1994) är det åtta olika parametrar som leder till förändring hos individen. Dessa parametrar stämmer väl överens med de arbetsmetoder och det resultat som projektet visar för en bestående förändring kopplat till arbetsliv eller studier. Flertal av deltagarna i projektet vidhåller det informella mötet som tillitskapande, delaktigheten kring delmål och mål, trygghet, tydlig information som har bidragit till ett ökat motivationsarbete hos deltagaren. Slutligen en helhetssyn med ett etiskt förhållningssätt i bemötande har bidragit till bestående förändring. Ett flertal av förändringar hos deltagarna i projektet har lett till personlig utveckling och en nystart mot framtida framsteg för en ökad egen försörjning. 13

15 Verksamhetsförändringar I denna del så har jag valt att skriva år för år för en tydlighet då det under dessa tre år som projektet har pågått skett flertal förändringar på olika nivåer. Samhällsförändringar/Verksamhetsförändringar Under verksamhetsåret har det globalt skett ett stort kursras i ekonomierna världen över. I Sverige har lågkonjunkturen bidragit till ett sämre läge för de lågutbildade i samhället. Kraven på högre utbildningar och gärna mer än en högskoleutbildning krävs numera för de arbetssökande. I Nybro och Emmaboda kommer år 2012 innebära åtstramningar i budget inom kommunala sektorn, vilket drabbar den enskilda medborgaren i kommunen i olika grad. Möjligheten att hitta nya vägar mot ökad egen försörjning är en av många utmaningar i projektet I DIVA är det ett flertal av deltagarna som ej har avslutad gymnasiala utbildningar och ett fåtal har ej fullständiga betyg från grundskolan. Styrgrupp Under verksamhetsåret december 2010-december 2011 har projektledare och styrgruppen haft möte två gånger per halvår. Styrgruppen har under året varit med i diskussion kring eventuell utökning av DIVA projektet, då fanns ekonomiska förutsättningar för detta i området Nybro- Emmaboda. Förslag med ett utökat projektområden inom bil och transportsektor för 10 stycken deltagare/år avslogs av styrgrupp. Gruppen har tagit del av resultat och statistik. Arbetsgrupp Under verksamhetsåret har handläggare från respektive myndighet i Nybro och Emmaboda haft kontinuerliga månadsträffar. Arbetsgången har bestått i att varje myndighet har presenterat sina verksamheter och vilka möjligheter det finns inom respektive verksamhet. Regelverk och lagstiftning har varit en informationspunkt i arbetsgruppen. En ökad omvärldsuppfattning har skett hos oss alla. Efter respektive månadsmöte har det funnits möjlighet för deltagarna i projektet att ställa allmänna frågor eller specifika till exempelvis två handläggare som avsatte tid för detta. Provade på denna modell några gånger med svagt intresse från deltagarna. Vi har även i 14

16 arbetsgruppen diskuterar eventuella nya deltagare som kan vara aktuella i projektet utan att bryta sekretess om ej deltagare har godkänt detta. Varje enskild deltagare har tagits upp med respektive handläggare och ej i detta forum om ej behov har funnits. Samarbete och samverkan med de olika myndigheterna har fungerat bra under verksamhetsåret. Snabba beslutsvägar som har varit gynnsamma för deltagarna. Förfrågningar kom in tämligen sakta i början av året men ökade i frekvens i slutet av april/maj. I november 2011 har målet uppnåtts med 25 deltagare/år. Arbetsgruppen har förändrats under verksamhetsåret från landstinget psykiatri där Stig Jonsson psykolog under VT 2011 ersatts med Pär-Eric Nilsson psykolog under HT I övrigt har det varit samma personer. Detta har bidragit till en bra samverkan och kontinuitet i projektet. Samhällsförändringar/Verksamhetsförändringar 2012 Under året 2012 har det globalt sett varit oroligt i de olika ekonomierna världen över. I Sverige har en fortsatt lågkonjunktur i världen påverkat framförallt den industriella tillverkningen samt skogsindustri med en stark krona. Stora varsel har skett inom de olika näringarna vilket har inneburit en tuffare arbetsmarknad för alla och ett hårdare arbetsklimat. Ett stort antal deltagare som är med i projektet under 2012 saknar utbildning både på gymnasialnivå samt grundskolenivå och har hamnat ännu längre från arbetsmarknaden och möjlighet till en egen försörjning. Möjlighet till praktikplatser har försämrats då företag m.m. har stora bekymmer med att fylla sina orderböcker. I Nybro och Emmaboda kommun har gemene man litat till de stora industrierna, där det har varit interna utbildningsinsatser efter marknadens behov. Arbetslösheten har ökat och är i ungdomsgruppen betydande. En perspektivförskjutning har skett och numera krävs färdig gymnasial utbildning samt inom många yrkesområden även en högskoleexamen. Ekonomiskt har Nybro kommun under hösten 2012 tillfört medel för att bygga upp en arbetsmarknadsenhet. Vi kommer samordna aktiviteter, då det kommer vara fler deltagare under AME. Möjligheten att hitta nya vägar mot ökad egen försörjning är en av många utmaningar i projektet som har försämrats pga. det rådande arbetsmarknadspolitiska läget. 15

17 Styrgrupp Under verksamhetsåret 2012 har projektledare och styrgruppen haft möte två gånger per halvår. Styrgruppen har under sommaren 2012 samt höst 2012 tagit del av information kring svårigheter att fylla platser i projektet från de olika myndigheterna. En önskan från SOC Nybro och Emmaboda har varit att genom en utökning av åldersintervall även nå gruppen över 30 år. Vid LSG beslutades att en skrivelse angående detta kommer att skrivas av SOC Nybro Lars Wasteby samt SOC Therese Magnusson Emmaboda och lämnas till styrelsen Styrgruppen har godkänt inköp av 25 licenser gällande självcoachingsprogrammet inför 2013 inom budgetens ram för projektet. Styrgruppen har tagit del av resultat och statistik. Styrgrupp har förändrats under verksamhetsåret 2012 då primärvården ej har någon representant, ej heller rehabilitering landstinget. Per Adler har gått i pension och Hans Eriksson är ny tjänsteman i Samordningsförbundet. Lars Wasteby SOC Nybro ersätter Hans-Gunnar Hovbäck. Lisbeth Konradsson FK går i pension och att Mari Andersson FK deltog i LSG Arbetsgrupp Under verksamhetsåret har handläggare från respektive myndighet i Nybro och Emmaboda haft kontinuerliga månadsträffar. Arbetsgången har under året handlat om informationsutbyte gällande nyheter från de olika myndigheterna, nya regelverk och gällande lagstiftning. Ställningstagande till nyttjande utav platser och ev. tänkbara deltagare utan att bryta sekretess om ej deltagare har godkänt detta. I ett fåtal tillfällen har enskilda deltagare tagits upp för samråd inom arbetsgruppen. Samarbete och samverkan med de olika myndigheterna har fungerat bra under verksamhetsåret. Snabba beslutsvägar som har varit gynnsamma för deltagarna och ökat rätt stöd och hjälp från myndigheter. Förfrågningar kom in tämligen sakta i under våren och sommaren men har ökat i frekvens under hösten Arbetsgruppen har då gemensamt frångått principen att det är ett visst antal deltagare från varje myndighet. Vilket har informerats till LSG. I november 2012 har 24 deltagare antagits till projektet av 25 möjliga platser. Ej nyttjade plats flyttas över till nästkommande verksamhetsår

18 Arbetsgruppen har förändrats under verksamhetsåret från landstinget primärvård har det saknats representant likaså från öppenvård psykiatri. Gällande Försäkringskassan har Laila Andersson tagit över Nybro och Emmaboda området, då det har skett en uppdelning av verksamhetsområde mellan Laila Andersson och Mainy Sjögren. Från AF i Emmaboda är det Cathrine Johansson som har ersatt Johanna Köhnke. I övrigt har det varit samma personer. Detta har bidragit till en bra samverkan och kontinuitet i projektet. Samhällsförändringar/Verksamhetsförändringar 2013 År 2013 har i Sverige varit ett år med hög ungdomsarbetslöshet. De ungas arbetsmarknad och arbetslöshet skiljer sig från de äldres med många men kortare arbetslöshetsperioder. Ett flertal unga varken arbetar eller studerar. En del utav dessa ungdomar har ingen kontakt med Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller kommunen. Lågkonjunkturen i Sverige och även globalt är påtaglig för alla medborgare med en större svårigheter till möjlighet till jobb. De unga som saknar arbetserfarenhet eller har ingen pågående aktivitet hamnar allt längre från arbetsmarknaden eller studier. Platser på högskolorna i landet minskar. Möjligheten till en egen försörjning eller utveckling har blivit allt svårare för den yngre målgruppen. En sårbar krets som hamnar i ett sämre psykiskt mående och en ökad psykisk ohälsa. I AME Nybro har de kommunala praktikplatserna som ligger under AME gjort det möjligt till praktik/pröva på/arbetsprövning för deltagarna i projektet för andra som är i behov av praktik i kommunen. Samordning av ett flertal aktivitet i AME har gett ett större utbud för deltagare. Styrgrupp Under verksamhetsåret 2013 har projektledare och styrgruppen haft möte enligt tidigare uppgjord plan. Dock blev LSG/styrgrupp inställt den 20 maj Styrgruppen har under våren 2013 fått information att projektet kommer ta in deltagare i projektet oavsett vilken myndighet de kommer ifrån, då platstillgången varit stor och ett flertal platser i projektet under 2013 ej är nyttjade. Vi har tidigare haft uppdelat på myndighet och antal platser fördelat dem emellan. Styrgruppen har tagit del av resultat och statistik. Styrgrupp har ingen representant från primärvården ej heller från 17

19 rehabilitering i landstinget. Lena Sjögren FK har ersatt Lisbeth Konradsson. Jane Röse AF har ersatt Lars Häggbring. Arbetsgrupp Under verksamhetsåret 2013 har det varit fortsatta kontinuerliga möten med informationsutbyte gällande nyheter på respektive myndighet, ställningstagande till deltagare. Vid två tillfällen har månadsträffar ställts in. Det har då varit får få representanter från resp. myndighet pga. sjukdom eller ingen möjlighet att komma utifrån den egna verksamhetens behov. Samarbete och samverkan med de olika myndigheterna har fungerat bra under verksamhetsåret. Snabba beslutsvägar som har varit gynnsamma för deltagarna och ökat rätt stöd och hjälp från myndigheter. Avslutar denna delsamhällsfärändringar/verksamhetsförändringar med en möjlig verksamhetsförändring som ej blev av och det gäller ansökan utökat projekt i DIVA ang. bil/design och form år 2011 som avslogs av samordningsförbundet. Målet i denna utökning i projekt var att skapa nytänk, utökning av antalet deltagare med 10 personer på en helt ny arena som var tänkt att vara steget innan skarpt läge utbildning eller praktikplats/jobb. En mer praktisk inriktning med många utvecklingsmöjligheter och då framförallt riktat för de deltagare som var skoltrötta och mer praktiskt lagda. Resultat Gällande resultatavsnittet har jag valt att visa på resultat år för år för en ökad tydlighet. Avslutar med en kort sammanfattning för hela projektperioden Verksamhetsår 2011 Under har 25 deltagare har varit inskrivna i DIVA - projektet. 15 har avslutats varav 8 stycken har nått egen självförsörjning. Sex utav dessa deltagare har arbete i olika sysselsättningsgrader varav en utav dessa har subventionerat arbete. Två deltagare har studier på heltid finansierade genom CSN. Två deltagare har genom AF påbörjat längre utbildning, storkök i Övertorneå samt svets i Kalmar. Fem deltagare har gått tillbaka till tidigare remitterande 18

20 myndighet varav en utav dessa har samverkan FK/AF, tidigare var deltagaren i kontakt med LT och FK. Resultatet är vid projektets första verksamhetsår 2011 är att 53 % har fått en ökad egen självförsörjning genom anställning utan lönebidrag, utbildning med CSN- lån samt en deltagare med lönebidragsanställning. DIVA har också lagt mer eller mindre tid i konsultärenden. Ibland endast i trepartsamtal som inte har lett till inskrivning men det finns också konsultärenden som har fått mer tid. Deltagare och DIVA har träffats några gånger men insett att det inte är rätt stöd just nu. Två aktuella konsultärenden har det varit under detta första år. Resultat rapporteras in i SUS senast en vecka efter avslut i projektet samt en uppföljning 90 dagar efter avslut via telefon eller e-post om fortsatt anställning eller utbildning. Beräknad samhällsvinst kronor beräknas vinsten vara utifrån anvisat beräkningsunderlag. 3 personer i arbete eller studier på heltid, 5 personer varav 3 jobbar 75 % och 1 50 % på deltid och en person som timanställd. Detta är beräknat på en snittlön kr/mån. Förfrågningar Under året har 36 förfrågningar inkommit: AF 16, FK 4, SOC 7, LT 9. Två förfrågningar har blivit konsultärende. Fördelningen mellan myndighet gör att AF har flest förfrågningar sammanlagt. Verksamhetsår 2012 Under 2012 har 35 deltagare varit inskrivna i DIVA - projektet. 10 har avslutats varav 9 stycken har nått egen självförsörjning. Fem utav dessa deltagare har arbete i olika sysselsättningsgrader varav en utav dessa har subventionerat arbete. Fyra deltagare har studier på heltid finansierade genom CSN. En deltagare har genom AF påbörjat längre utbildning i Växjö inom betong. 19

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning

SIN PROJEKTET. 1. Sammanfattning SIN PROJEKTET 1. Sammanfattning Bakgrund SIN-projektet är ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen och socialkontoret i Skellefteå i syfte att finna, få och behålla ett arbete för personer som är

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål

Kartläggning av arbetslösa ungdomar i Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål Samordningsförbundet Norra Dalsland Arbetsförmedlingen är paper work, socialen ger pengar och framtidsfrågor får diskuteras med någon annan. Citat ur intervju med arbetslös ungdom Kartläggning av arbetslösa

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer