Slutredovisning av DIVAprojektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av DIVAprojektet"

Transkript

1 Slutredovisning av DIVAprojektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun.

2 Bakgrund Diva-projektet är en utveckling av tidigare projekt NET-Rehab i Samordningsförbundet i Kalmar regi som vände sig till personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, dvs. insatser från flera parter. Ansökan beviljades och DIVA- projektet (Driv-Idé-Vägval-Ambition!) uppstart blev den Ett projekt som löper över tre år till den för målgruppen unga vuxna i ålder18-30 år i kommunerna Nybro och Emmaboda. Projektdeltagare har kommit från Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Landsting och Individ och familjeomsorg. AB Nybro Brunn är det kommunala bolag inom Nybro Kommun som står som huvudman för projektet. AB Nybro Brunn står för innovation och utveckling och hämtar sin drivkraft från kreativitet och kunskap i någon form. AB Nybro Brunn är mötesplatsen som förmedlar, tillhandahåller och utvecklar. AB Nybro Brunns uppdrag är att tillgodose individers och företags behov av kompetens. En väg in och skräddarsydda insatser ger RÄTT VÄG UT. AB Nybro Brunn arbetar med områden såsom Trafik- och transportsektorn, Riksglasskolan, Träinstitutet, YH, vuxenutbildning samt kommunens näringslivsfrågor. AB Nybro Brunns mångfald gynnar individen på många olika sätt. För individen handlar det om att skapa insikt om nya möjligheter i sin framtid inom såväl utbildningen som arbetslivets olika vägar. Vi har idag inom organisationen en mängd olika kompetenser inom utbildning och näringslivssidan. Vi tar ett helhetsgrepp om utvecklingsprocessen, vilket innebär att vi arbetar med både de hårda och mjuka delarna. Genom vårt etablerade kontaktnät och vår kompetensbas kan vi isolera, förstå, utveckla och stödja insatser som individen är i behov av. Våra ledord är innovation och utveckling. Ett samarbete med oss innebär hänsyn till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Processen genomförs och drivs från AB Nybro Brunn tillsammans med olika samarbetspartners (se under samarbetspartners). Samordningsansvar, arbetsgivaransvar, ekonomi- och 1

3 rapporthantering via system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet kommer att ske från AB Nybro Brunn. (Se förklaring till varje ruta under modellen) 1. Nybro Kommun - Individ och familj 2. Personal som idag finns tillgänglig och knuten till AB Nybro Brunn 6. AB Nybro Brunn Projektledar Ekonomi/ rapportering 3. Styrgrupp med repr från de olika myndigheterna 4. Arbetsgrupp med repr från de olika myndigheterna 5. Externa resurser/ experttjänst 1. AB Nybro Brunn fakturerar Individ och familj vid Nybro Kommun 2. Vid behov finns det idag inom organisationen tillgång till personal inom olika område (se beskrivning under rubriken resurser). 3. Styrgruppen träffas ca var tredje månad. Cheferna från de olika myndigheterna finns här representerade. Om det krävs finns ansvarig för projektet samt projektledare med. Dessutom finns beslutandegrupp (LSG) som samverkar med styrgruppen. 4. En grupp där handläggare från de olika myndigheterna samt projektledare och/eller coach är representerade. De träffas på varje ort en gång i månaden. Dessutom träffar coacherna handläggarna vid olika uppföljningar. 5. Köp av experttjänster tillkommer. Dessa tjänster är olika beroende på individens behov (se också under resurser). 6. AB Nybro Brunn finns som ett nav och håller ihop projektet. 2

4 Projektets syfte Gemensamt kunna göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga och att deltagaren finner sin väg som ska leda fram till en längre utbildning, arbete eller starta eget. Att skapa intresseväckare för deltagarna. Deltagarna ska vara trygga i sina medvetna val för hållbar framtid! Stärka individens självkänsla och självförtroende, vilket bidrar till att våga genomföra medvetna val. Syftet är att deltagaren ska vidga sina vyer i en process för att kunna finna sin väg till nya möjligheter och en hållbar framtid. Effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens. Är att deltagaren ska få ökad egen självförsörjning genom arbete, utbildning och/eller eget företagande. Berörda myndigheter kan remittera unga vuxna för tidig identifiering och kartläggning för vidare behov. Förhindra rundgång mellan myndigheter. Projektets syfte med korrekt bedömning gällande arbetsförmåga, finna sin egen väg mot försörjning eller utbildning har skett i samverkan med berörda myndigheter. Intresseväckare har genom gruppaktiviteter, studiebesök m.m. erbjudits deltagare för en ökad omvärldsuppfattning och en större beredskap inför arbetsliv/studier. Att stärka självkänsla och självförtroende har genom coachande och stödjande samtal varit en framgångsfaktor. En tydlig handlingsplan med ett effektivt samarbete och samstämmighet berörda myndigheter, där kompetens och resurser har nyttjats efter individuella behov har varit gynnsamt. Ett flertal av de deltagare som har varit med i projektet har nått sina individuella mål med en personlig utveckling, ökad självkänsla och har nått betydande resultat som inte alltid i slutänden varit ett arbete eller en utbildning. 3

5 Målgrupp Unga vuxna år Unga vuxna med psykosociala problem Unga vuxna som riskerar hamna i en gråzon mellan myndigheterna Unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden Invandrare Under projekttidens tre år har endast två deltagare haft invandrarbakgrund. De övriga fyra punkterna med åldersintervallet år, unga med psykosociala problem och risk för att hamna i en gråzon samt ett utanförskap gällande arbetsmarknad varit påtaglig i de flesta av deltagarnas bakgrund, där den psykiska ohälsan markant varit den faktor som påverkat deras nuvarande situation. Avseende fördelningen av platser mellan de olika myndigheterna. Myndigheterna fördelar antalet platser lika mellan sig. Om någon myndighet på specifik ort inte har möjlighet att medverka går frågan vidare till samma myndighet på någon av de andra orterna inom projektet. Om dessa orter inte heller har möjlighet att medverka - tillfrågas annan myndighet. Platserna i projektet har 2012 i slutet av året fördelats till den myndighet som har haft behov av plats oavsett om det har varit i Nybro eller i Emmaboda. Information om detta tillvägagångssett har getts vid LSG. Samma skede har det varit under år 2013 då platserna ej har nyttjats fullt ut. Verksamhets mål 25 personer ska aktualiseras årligen. Visst antal deltagare från NET-rehab kommer att föras över i projektet. 30 % ska få ökad egen självförsörjning genom arbete eller utbildning inom 90 dagar efter avslutad aktivitet. 4

6 Den genomsnittliga perioden för bedömning av arbetsförmåga och till dess handlingsplan för fortsatta insatser verkställd ska inte överstiga 12 mån. För alla deltagare gäller i första hand arbetslinjen och att arbetssättet i projekt är coachande. Anordnaren ska tillgodose den enskildes behov av åtgärder och verksamhet oavsett i vilken av de två kommunerna deltagaren är hemmahörande. Skapa olika intresseväckare gruppaktiviteter kopplat till den individuella handlingsplanen som bidrar till att individen ökar sina möjligheter till medvetna val och en hållbar utveckling. Gällande aktualisering deltagare har det första och andra året fyllts på med deltagare i projektet med 25 respektive 24 platser fördelat på de olika kommunerna och myndigheter enligt överenskommelse. År 2013 så har ej platserna fyllts till fullo- endast 18 platser använda utav 25. Vid årets början flyttades en plats över från 2012 vilket innebär att 9 platser ej är använda vid projekt tidens slut. Sammanlagt har 66 personer varit delaktiga i projektet av 75 möjliga. Anledning till detta är bl.a. att Försäkringskassan har svårt att ta fram tänkbara deltagare då flertal av dem med aktivitetsersättning och sjukpenning/rehabiliteringsersättning befinner sig väldigt långt ifrån arbetsmarknaden eller studier. SOC har drivit ett eget projekt Drive vilket har gjort att ett fåtal deltagare kommit från SOC. Landsting har fyllt sina platser och Arbetsförmedling har haft fler än beräknad per kommun och övertagit plats från annan myndighet efter överenskommelse. Målet med 30 % till en ökad egen försörjning har år 2011 nåtts med gott resultat där 50 % har kommit i arbete eller studier. Gällande år 2012 var det många som nådde framgång med ökad egen försörjning, där slutresultatet blev 91 %. För hela projekttiden är det år 2012 sammanlagt 67 %. År 2013 har resultat sjunkit och kommer att hamna på 19 % och för hela projekt tiden 36 %. Det övergripande målet från Samordningsförbundet är 30 % och detta har uppfyllt med variation mellan de olika åren. Tid i projektet har varierat för deltagarna, ett fåtal har haft kort tid upptill 3 månader, majoritet har deltagit upptill 1 år och en del med pågående process har varit kvar i projektet mer än 1år. 5

7 Målgruppen har överlag stora hinder och behöver tid för personlig utveckling, ökad motivation och tillit till sin egen förmåga. Arbetslinjen har under hela projekttiden varit rådande och i detta ett coachande arbetssätt. Under praktik/arbetsprövning/pröva på har ett flertal av deltagarna under sitt deltagande kommit till insikt att studier är vägen mot det egna målet. Anordnare har genom gruppaktiviteter och individuella enskilda möten i de bägge kommunerna Nybro och Emmaboda tillgodosett målet med individuella lösningar för den enskilde. Vid praktik/pröva på/arbetsprövning har den enskildes behov varit utgångsläge för perioden. Intresseväckare såsom gruppaktiviter, studiebesök, föreläsningar Min utveckling, Mötetdiskussionsforum, Presentationsverkstad har på olika sätt bidragit till en ökad omvärldsuppfattning hos deltagarna i projektet. Individuella mål Öka möjligheterna för individer att nå anställning, arbetsprövning, studier eller eget företagande för att komma ur bidragsberoendet. Individuell handlingsplan upprättas för tillsammans med varje deltagare. De individuella målen har i samverkan med deltagare och berörda myndigheter utarbetas med delmål och mål. Kontinuerliga uppföljningsmöten med enskild myndighet och ofta flertal myndigheter för en tydlighet och samstämmighethar skett tillsammans med deltagare. Uppföljningar på praktikplats/arbetsprövning m.m. Individuell coachning har varit en tydlig faktor i och för det individuella målet. 6

8 Samverkan Nybro Kommun - Individ och familj Personal som idag finns tillgänglig och knuten till AB Nybro Brunn AB Nybro Brunn Projektledar Ekonomi/ rapportering Styrgrupp med repr från de olika myndigheterna Arbetsgrupp med repr från de olika myndigheterna Externa resurser/ experttjänst Processen genomförs och drivs från AB Nybro Brunn tillsammans med olika samarbetspartners (se under samarbetspartners). Samordningsansvar, arbetsgivaransvar, ekonomi- och rapporthantering via system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet kommer att ske från AB Nybro Brunn. AB Nybro Brunn fakturerar Individ och familj vid Nybro Kommun. Vid behov finns det idag inom organisationen tillgång till personal inom olika område (se beskrivning under rubriken resurser). Styrgruppen träffas ca var tredje månad. Cheferna från de olika myndigheterna finns här representerade. Om det krävs finns ansvarig för projektet samt projektledare med. Dessutom finns beslutandegrupp (LSG) som samverkar med styrgruppen. AB Nybro Brunn fakturerar Individ och familj vid Nybro Kommun. AB Nybro Brunn finns som ett nav och håller ihop projektet. 7

9 Organisatorisk förändring har skett under AB Nybro Brunn har upplöst som kommunalt aktiebolag from Projektet är nu under Nybro kommuns Näringsliv - och Arbetsmarknadsenhet. LSG och styrgrupp har varit en och samma grupp under projekttiden. Arbetsgrupp har träffats en gång per månad och LSG har varit fyra tillfällen per år. Personalresurser 1,0 tjänst projektledare coach 0,4 tjänst coach, Idéverkstan 0,1 tjänst administration och ekonomi I projektet har coach/vägledare byts ut under pågående projektperiod. Då vi samverkar med andra projekt i AME har två coacher/vägledare bytt arbetsuppgifter. Projektledare har under projekttiden varit den samme. Resurserna kommer att arbeta med; individuell coachning intresseväckare inom de olika områdena hantverk, trä/glas, omsorg, service och transport näringslivskontakter samordning/utveckling utveckling lärande administration och ekonomi Projektmedarbetare Sjuksköterska (medicinsk resp psykiatri) Projektkoordinator Vägledare Specialpedagog IT-pedagog 8

10 Rådgivare Näringslivsrepresentant Personal vid exempelvis glasskolan, träinstitutet, trafiklärarutbildningen. Övrig personal Projektmedarbetarna ovan fanns tidigare inom AB Nybro Brunns organisation, efter i Nybro kommun Arbetsmarknadsenhet och Nybro Vuxenutbildning. De ingår i det interna teamet och fungerar som bollplank och extra resurs för koordinatorerna och individerna vid behov. NybroLyftet - en verksamhet i AME med praktiska arbetsuppgifter baserat på uppdrag från Nybro kommun har varit en stor resurs vid arbetsprövning och pröva på/praktik. Studie-och yrkesvägledare Nybro Vuxen utbildning (Kom Vux) har vid ett flertal tillfällen bistått med kompetens och väglett i frågor kring studier för deltagare i projektet framförallt på gymnasial nivå. Trafiklärare har kontinuerligt haft teorigenomgångar och de deltagare som har haft övningskörningstillstånd erbjudits övningskörning. Kompetens och näringlivsutvecklare har varit aktuell för en deltagare genom starta eget kurs. Övrig personal har varit delaktiga indirekt i projektet med sin kompetens, då vägledare och projektledare har flertal högskolexamen och övriga utbildningar inom aktuella arbetsområden. Resurspersoner/experter Psykolog Psykiatriker Läkare Terapeut Expert handledning Övriga resurser som beslutas av arbetsgruppen Varje individ har individuella behov, vilket medför att det finns svårigheter i att veta vilken typ av resurspersoner vi behöver tillgång till från de olika myndigheterna. Det är också svårt att beräkna vilken för expertkompetens som behöver köpas in för varje individ. 9

11 Utredningar gällande ansökan aktivitetsersättning pga. psykisk ohälsa genom särskilt läkarutlåtande SLU har vid några tillfällen skett i projektet. Läkarutlåtande LOH har även varit aktuella för ansökan om aktivitetsersättning. Terapeutiskt har flertal av deltagare varit eller haft behov av samtalsterapeut under sitt deltagande i projektet. Dessa samtal har varit både inom landstingets öppenvårdsmottagningar, Valnötsträdet Kalmar och hos privat aktör. Läkare inom landstinget och privata aktörer anslutna till försäkringskassan har varit berörda, då några av deltagare haft påtaglig somatisk problematik som påverkat deras deltagande och möjlighet att komma närmare arbetsmarknad eller studier. Deltagare har nyttjat sjukgymnastik både från landstinget och provat aktör. Flertal har förutom sin dåliga psykiska ohälsa ett fysiskt inslag av värk, belastningsproblematik och i vissa fall rester från fordonsolyckor. Övriga resurser Lokaler och utrustning. Kompletta anläggningar. Datorsalar De olika utbildningarna och dess utrustning Lokaler har varit i AB Nybro Brunns befintliga lokaler, däremot har flytt skett inom dessa lokaler vid två tillfällen. Arbetsmetoder Basen i projektet har varit individuella samtal med fokus på tidigare erfarenheter och motgångar för en aktiv process med motivationsarbete och möjlighetsskapande. DIVA bygger på ett individfokuserat arbete. Utifrån coachkort och ett webb- baserat självcoachningsprogram arbetar deltagarna fram synsätt, engagemang, kompetens och aktuella arbetsområden, delmål och mål. Stödjande och coachande samtal är en viktig del i arbetet framåt. Här tar individen själv reda på vad som är viktigt för hållbar framtida arbete/utbildning och det medvetna valet. Handlingsplan med delmål och mål samt självskattning är verktyg i arbetsmodellen. Kartläggningen utgår från myndighetens frågeställning om respektive individ. 10

12 Vi använde oss av olika typer av metoder och verktyg för att genomföra kartläggning gällande arbetslivserfarenhet och utbildning, hinder, fysiska, psykiska mentala resurser. Medverkan i gruppaktivitet. Teamet kartlägger deltagarens resurser, förändringspotential, graden av självständighet och behov av åtgärder. Kartläggning/bedömning: Coachande samtal (koordinator)/ev. Behov av externa resurser Inledande samtal. kartläggning Intresseväckare Marknadsundersökn Gruppaktiviteter Hållbar praktik som leder fram till arbete eller utbildnin g Deltagare i DIVA-projektet träffar sin coach parallellt med intresseväckarna som kan vara inom olika arbetsområde. Ett fåtal har haft möjlighet att vara delaktiga under denna del delvis beroende pga. psykisk ohälsa. Alla deltagare har en individuell utformad handlingsplan och de flesta har endast provat en del i detta moment. Snabbintresseväckare kan i vissa fall resulterat i en arbetsprövning/pröva på eller i beslut om kommande studier, då framförallt på gymnasialnivå genom folkhögskola eller Kom Vux. Presentationsverkstad/Ideverkstán har även bidragit till kortare utbildningsinsatser såsom trafikantutbildning, truckutbildning. Deltagare har fått hjälp med sitt CV och personligt brev. Studiebesök har förekommit med övriga projekt i AME. Vid gynnsamma omständigheter har praktik lett till anställning eller ett ställningstagande från deltagare att utbildning behövs för att nå målet anställning. Det webbaserade självcoachningsprogrammet har använts med gott resultat. Det är några deltagare som ej har uppskattat programmet då de upplevt frågeställningar 11

13 för svåra att svara på. De olika arbetsmomenten i programmet har skett tillsammans med coach. Ett fåtal deltagare har arbetat hemma med vissa frågeställningar och en genomgång har skett vid nästa samtalstillfälle. De flesta har uppskattat programmet och genom självcoachningsprogrammet startat, genomfört och avslutat en process med ett större fokus på sina delmål. Programmet har blivit en möjlighetsskapande faktor för deltagarnas egen utvecklingsprocess. Arbetsmetoden OCN var ej aktuellt pga av att målgruppen i DIVA projektet har haft ett stort behov av individuell handledning och stöd flertal deltagare med stora svårigheter att vara i grupp och ta del utav det utbud som har funnits. Föreläsningsserien Min utveckling har med externa föreläsare bidragit till personlig utveckling och omvärldskunskap. DIVA-projektet har i samverkan med övriga projekt under AME samt Nybro vuxenutbildning, då framförallt SFI försökt att öka förståelse tvärkulturellt att vi alla är unika som människor. Gruppen sammansättning under föreläsningar har haft ett brett åldersspann som även detta bidragit till en ökad respekt och kunnande. En kontinuerlig föreläsningsserie inom ett flertal arbetsområden såsom personlig utveckling, hälsa, kost och motion samt arbetsrelaterade frågor och även frågeställningar kring studier har varit en arbetsmetod/modell som uppskattats av flertalet deltagare. Önskemål om ämnen har deltagare kunnat lämna till kommande serie. Vi har under AME utarbetat en arbetsmodell med presentationsverkstad/idéverkstad - här får deltagare hjälp med CV m.m., mötet ett diskussion och informationstillfälle med utbildningsfilmer gällande bl.a. kommunikation, ledarskap och samverkan- att arbeta med sig själv som verktyg, studiebesök, grundläggande data för dem som behöver detta. Unga vuxna i projektet är väl bevandrade i data som arbetsredskap och har ej nyttjat grundläggande data i någon utsträckning. En gruppaktivitet under två timmar med gruppövningar/diskussioner t.ex. värderingsövningar, olika verktyg för arbetsökande, aktuellt på arbetsmarknaden samt erfarenhetsutbyte har skett en gång/vecka. 12

14 Kopplat till det individuella stödet visar forskningen på att det är olika nyckelfaktorer som vi bör ta hänsyn till för att en förändring ska ha förutsättning att bli så lyckad som möjligt. Genom att ta hänsyn till dessa delar ökar också möjligheten att hållbarhet över tid uppnås för individen eller organisationen. Dessa olika parametrar finns därför med som utgångspunkter i vårt upplägg Mål Tillit/fört roende Förändring Delaktighet Trygghet Information Motivation Etik Helhetssyn (Angelöw 1994) Enligt Angelöw(1994) är det åtta olika parametrar som leder till förändring hos individen. Dessa parametrar stämmer väl överens med de arbetsmetoder och det resultat som projektet visar för en bestående förändring kopplat till arbetsliv eller studier. Flertal av deltagarna i projektet vidhåller det informella mötet som tillitskapande, delaktigheten kring delmål och mål, trygghet, tydlig information som har bidragit till ett ökat motivationsarbete hos deltagaren. Slutligen en helhetssyn med ett etiskt förhållningssätt i bemötande har bidragit till bestående förändring. Ett flertal av förändringar hos deltagarna i projektet har lett till personlig utveckling och en nystart mot framtida framsteg för en ökad egen försörjning. 13

15 Verksamhetsförändringar I denna del så har jag valt att skriva år för år för en tydlighet då det under dessa tre år som projektet har pågått skett flertal förändringar på olika nivåer. Samhällsförändringar/Verksamhetsförändringar Under verksamhetsåret har det globalt skett ett stort kursras i ekonomierna världen över. I Sverige har lågkonjunkturen bidragit till ett sämre läge för de lågutbildade i samhället. Kraven på högre utbildningar och gärna mer än en högskoleutbildning krävs numera för de arbetssökande. I Nybro och Emmaboda kommer år 2012 innebära åtstramningar i budget inom kommunala sektorn, vilket drabbar den enskilda medborgaren i kommunen i olika grad. Möjligheten att hitta nya vägar mot ökad egen försörjning är en av många utmaningar i projektet I DIVA är det ett flertal av deltagarna som ej har avslutad gymnasiala utbildningar och ett fåtal har ej fullständiga betyg från grundskolan. Styrgrupp Under verksamhetsåret december 2010-december 2011 har projektledare och styrgruppen haft möte två gånger per halvår. Styrgruppen har under året varit med i diskussion kring eventuell utökning av DIVA projektet, då fanns ekonomiska förutsättningar för detta i området Nybro- Emmaboda. Förslag med ett utökat projektområden inom bil och transportsektor för 10 stycken deltagare/år avslogs av styrgrupp. Gruppen har tagit del av resultat och statistik. Arbetsgrupp Under verksamhetsåret har handläggare från respektive myndighet i Nybro och Emmaboda haft kontinuerliga månadsträffar. Arbetsgången har bestått i att varje myndighet har presenterat sina verksamheter och vilka möjligheter det finns inom respektive verksamhet. Regelverk och lagstiftning har varit en informationspunkt i arbetsgruppen. En ökad omvärldsuppfattning har skett hos oss alla. Efter respektive månadsmöte har det funnits möjlighet för deltagarna i projektet att ställa allmänna frågor eller specifika till exempelvis två handläggare som avsatte tid för detta. Provade på denna modell några gånger med svagt intresse från deltagarna. Vi har även i 14

16 arbetsgruppen diskuterar eventuella nya deltagare som kan vara aktuella i projektet utan att bryta sekretess om ej deltagare har godkänt detta. Varje enskild deltagare har tagits upp med respektive handläggare och ej i detta forum om ej behov har funnits. Samarbete och samverkan med de olika myndigheterna har fungerat bra under verksamhetsåret. Snabba beslutsvägar som har varit gynnsamma för deltagarna. Förfrågningar kom in tämligen sakta i början av året men ökade i frekvens i slutet av april/maj. I november 2011 har målet uppnåtts med 25 deltagare/år. Arbetsgruppen har förändrats under verksamhetsåret från landstinget psykiatri där Stig Jonsson psykolog under VT 2011 ersatts med Pär-Eric Nilsson psykolog under HT I övrigt har det varit samma personer. Detta har bidragit till en bra samverkan och kontinuitet i projektet. Samhällsförändringar/Verksamhetsförändringar 2012 Under året 2012 har det globalt sett varit oroligt i de olika ekonomierna världen över. I Sverige har en fortsatt lågkonjunktur i världen påverkat framförallt den industriella tillverkningen samt skogsindustri med en stark krona. Stora varsel har skett inom de olika näringarna vilket har inneburit en tuffare arbetsmarknad för alla och ett hårdare arbetsklimat. Ett stort antal deltagare som är med i projektet under 2012 saknar utbildning både på gymnasialnivå samt grundskolenivå och har hamnat ännu längre från arbetsmarknaden och möjlighet till en egen försörjning. Möjlighet till praktikplatser har försämrats då företag m.m. har stora bekymmer med att fylla sina orderböcker. I Nybro och Emmaboda kommun har gemene man litat till de stora industrierna, där det har varit interna utbildningsinsatser efter marknadens behov. Arbetslösheten har ökat och är i ungdomsgruppen betydande. En perspektivförskjutning har skett och numera krävs färdig gymnasial utbildning samt inom många yrkesområden även en högskoleexamen. Ekonomiskt har Nybro kommun under hösten 2012 tillfört medel för att bygga upp en arbetsmarknadsenhet. Vi kommer samordna aktiviteter, då det kommer vara fler deltagare under AME. Möjligheten att hitta nya vägar mot ökad egen försörjning är en av många utmaningar i projektet som har försämrats pga. det rådande arbetsmarknadspolitiska läget. 15

17 Styrgrupp Under verksamhetsåret 2012 har projektledare och styrgruppen haft möte två gånger per halvår. Styrgruppen har under sommaren 2012 samt höst 2012 tagit del av information kring svårigheter att fylla platser i projektet från de olika myndigheterna. En önskan från SOC Nybro och Emmaboda har varit att genom en utökning av åldersintervall även nå gruppen över 30 år. Vid LSG beslutades att en skrivelse angående detta kommer att skrivas av SOC Nybro Lars Wasteby samt SOC Therese Magnusson Emmaboda och lämnas till styrelsen Styrgruppen har godkänt inköp av 25 licenser gällande självcoachingsprogrammet inför 2013 inom budgetens ram för projektet. Styrgruppen har tagit del av resultat och statistik. Styrgrupp har förändrats under verksamhetsåret 2012 då primärvården ej har någon representant, ej heller rehabilitering landstinget. Per Adler har gått i pension och Hans Eriksson är ny tjänsteman i Samordningsförbundet. Lars Wasteby SOC Nybro ersätter Hans-Gunnar Hovbäck. Lisbeth Konradsson FK går i pension och att Mari Andersson FK deltog i LSG Arbetsgrupp Under verksamhetsåret har handläggare från respektive myndighet i Nybro och Emmaboda haft kontinuerliga månadsträffar. Arbetsgången har under året handlat om informationsutbyte gällande nyheter från de olika myndigheterna, nya regelverk och gällande lagstiftning. Ställningstagande till nyttjande utav platser och ev. tänkbara deltagare utan att bryta sekretess om ej deltagare har godkänt detta. I ett fåtal tillfällen har enskilda deltagare tagits upp för samråd inom arbetsgruppen. Samarbete och samverkan med de olika myndigheterna har fungerat bra under verksamhetsåret. Snabba beslutsvägar som har varit gynnsamma för deltagarna och ökat rätt stöd och hjälp från myndigheter. Förfrågningar kom in tämligen sakta i under våren och sommaren men har ökat i frekvens under hösten Arbetsgruppen har då gemensamt frångått principen att det är ett visst antal deltagare från varje myndighet. Vilket har informerats till LSG. I november 2012 har 24 deltagare antagits till projektet av 25 möjliga platser. Ej nyttjade plats flyttas över till nästkommande verksamhetsår

18 Arbetsgruppen har förändrats under verksamhetsåret från landstinget primärvård har det saknats representant likaså från öppenvård psykiatri. Gällande Försäkringskassan har Laila Andersson tagit över Nybro och Emmaboda området, då det har skett en uppdelning av verksamhetsområde mellan Laila Andersson och Mainy Sjögren. Från AF i Emmaboda är det Cathrine Johansson som har ersatt Johanna Köhnke. I övrigt har det varit samma personer. Detta har bidragit till en bra samverkan och kontinuitet i projektet. Samhällsförändringar/Verksamhetsförändringar 2013 År 2013 har i Sverige varit ett år med hög ungdomsarbetslöshet. De ungas arbetsmarknad och arbetslöshet skiljer sig från de äldres med många men kortare arbetslöshetsperioder. Ett flertal unga varken arbetar eller studerar. En del utav dessa ungdomar har ingen kontakt med Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller kommunen. Lågkonjunkturen i Sverige och även globalt är påtaglig för alla medborgare med en större svårigheter till möjlighet till jobb. De unga som saknar arbetserfarenhet eller har ingen pågående aktivitet hamnar allt längre från arbetsmarknaden eller studier. Platser på högskolorna i landet minskar. Möjligheten till en egen försörjning eller utveckling har blivit allt svårare för den yngre målgruppen. En sårbar krets som hamnar i ett sämre psykiskt mående och en ökad psykisk ohälsa. I AME Nybro har de kommunala praktikplatserna som ligger under AME gjort det möjligt till praktik/pröva på/arbetsprövning för deltagarna i projektet för andra som är i behov av praktik i kommunen. Samordning av ett flertal aktivitet i AME har gett ett större utbud för deltagare. Styrgrupp Under verksamhetsåret 2013 har projektledare och styrgruppen haft möte enligt tidigare uppgjord plan. Dock blev LSG/styrgrupp inställt den 20 maj Styrgruppen har under våren 2013 fått information att projektet kommer ta in deltagare i projektet oavsett vilken myndighet de kommer ifrån, då platstillgången varit stor och ett flertal platser i projektet under 2013 ej är nyttjade. Vi har tidigare haft uppdelat på myndighet och antal platser fördelat dem emellan. Styrgruppen har tagit del av resultat och statistik. Styrgrupp har ingen representant från primärvården ej heller från 17

19 rehabilitering i landstinget. Lena Sjögren FK har ersatt Lisbeth Konradsson. Jane Röse AF har ersatt Lars Häggbring. Arbetsgrupp Under verksamhetsåret 2013 har det varit fortsatta kontinuerliga möten med informationsutbyte gällande nyheter på respektive myndighet, ställningstagande till deltagare. Vid två tillfällen har månadsträffar ställts in. Det har då varit får få representanter från resp. myndighet pga. sjukdom eller ingen möjlighet att komma utifrån den egna verksamhetens behov. Samarbete och samverkan med de olika myndigheterna har fungerat bra under verksamhetsåret. Snabba beslutsvägar som har varit gynnsamma för deltagarna och ökat rätt stöd och hjälp från myndigheter. Avslutar denna delsamhällsfärändringar/verksamhetsförändringar med en möjlig verksamhetsförändring som ej blev av och det gäller ansökan utökat projekt i DIVA ang. bil/design och form år 2011 som avslogs av samordningsförbundet. Målet i denna utökning i projekt var att skapa nytänk, utökning av antalet deltagare med 10 personer på en helt ny arena som var tänkt att vara steget innan skarpt läge utbildning eller praktikplats/jobb. En mer praktisk inriktning med många utvecklingsmöjligheter och då framförallt riktat för de deltagare som var skoltrötta och mer praktiskt lagda. Resultat Gällande resultatavsnittet har jag valt att visa på resultat år för år för en ökad tydlighet. Avslutar med en kort sammanfattning för hela projektperioden Verksamhetsår 2011 Under har 25 deltagare har varit inskrivna i DIVA - projektet. 15 har avslutats varav 8 stycken har nått egen självförsörjning. Sex utav dessa deltagare har arbete i olika sysselsättningsgrader varav en utav dessa har subventionerat arbete. Två deltagare har studier på heltid finansierade genom CSN. Två deltagare har genom AF påbörjat längre utbildning, storkök i Övertorneå samt svets i Kalmar. Fem deltagare har gått tillbaka till tidigare remitterande 18

20 myndighet varav en utav dessa har samverkan FK/AF, tidigare var deltagaren i kontakt med LT och FK. Resultatet är vid projektets första verksamhetsår 2011 är att 53 % har fått en ökad egen självförsörjning genom anställning utan lönebidrag, utbildning med CSN- lån samt en deltagare med lönebidragsanställning. DIVA har också lagt mer eller mindre tid i konsultärenden. Ibland endast i trepartsamtal som inte har lett till inskrivning men det finns också konsultärenden som har fått mer tid. Deltagare och DIVA har träffats några gånger men insett att det inte är rätt stöd just nu. Två aktuella konsultärenden har det varit under detta första år. Resultat rapporteras in i SUS senast en vecka efter avslut i projektet samt en uppföljning 90 dagar efter avslut via telefon eller e-post om fortsatt anställning eller utbildning. Beräknad samhällsvinst kronor beräknas vinsten vara utifrån anvisat beräkningsunderlag. 3 personer i arbete eller studier på heltid, 5 personer varav 3 jobbar 75 % och 1 50 % på deltid och en person som timanställd. Detta är beräknat på en snittlön kr/mån. Förfrågningar Under året har 36 förfrågningar inkommit: AF 16, FK 4, SOC 7, LT 9. Två förfrågningar har blivit konsultärende. Fördelningen mellan myndighet gör att AF har flest förfrågningar sammanlagt. Verksamhetsår 2012 Under 2012 har 35 deltagare varit inskrivna i DIVA - projektet. 10 har avslutats varav 9 stycken har nått egen självförsörjning. Fem utav dessa deltagare har arbete i olika sysselsättningsgrader varav en utav dessa har subventionerat arbete. Fyra deltagare har studier på heltid finansierade genom CSN. En deltagare har genom AF påbörjat längre utbildning i Växjö inom betong. 19

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för Leva Livet dec 2011-nov 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte med projektet... 3 Verksamhetsmål...

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2014 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby- Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Bilaga till projektansökan, projekt Framtidsstegen. Metodbeskrivning

Bilaga till projektansökan, projekt Framtidsstegen. Metodbeskrivning Bilaga till projektansökan, projekt Framtidsstegen Metodbeskrivning Inom projektet kommer vi att arbeta målinriktat och lösningsfokuserat, vilket innebär att vi fokuserar på det friska och ser bortom problemen

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.

JOBBTORG K A R L S T A D. Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad. Utskriftsdatum Sid(or) 2011-04-30 1(9) Lisa Larsson Samordnare 054-540 50 41 lisa.larsson@karlstad.se JOBBTORG K A R L S T A D Projektutvärdering 2009-11-19 2011-04-30 Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Samordningsförbundet Östra Östergötland Verksamhets och budgetplan 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Insteget Rapporten har skrivits av: Rapporten avser perioden: 2012-04-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga dessa till rapporten

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Timrå 111031 Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Projekttid 2007-09-01-2011-08-31 Bakgrund Under våren 2007 gjorde beredningsgruppen i förbundet en kartläggning av personer tillhörande målgruppen

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212

Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 Dokumentation från Sjöbo och Ystad kommuns Arbetsmarknadsnämndens möte 20051212 1 Deltagarförteckning arbetsmarknadsnämnden Stefan Lundgren Ordförande Sjöbo Kommun, kommunalråd Bo Nilsson Sjöbo Kommun

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Ge kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med Samkraft skapa en cykelverkstad för ungdomar - svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-12-11 SN-2013/4277.629 KS-2013/783.629 1 (3) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ge kultur-och fritidsnämnden

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG

Verksamhetsberättelse 2012 Samverkan Västervik Ung SVUNG Verksamhetsberättelse 212 Samverkan Västervik Ung SVUNG Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar län Samt Västerviks Kommun 1 Projektet SVUNG SVUNG är ett

Läs mer

Samordningsförbundet. rbundet

Samordningsförbundet. rbundet Samordningsförbundet rbundet SAMSPELET s Futuro Ett samarbetsprojekt i Samordningsförbundet Samspelet Utifrån ett prioriterat område som behöver förstärkas så att fler har möjlighet att få fotfäste på

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer