Tabell 101 för Stockholms län och kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 101 för Stockholms län och kommuner"

Transkript

1 2009:2 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos

2

3 Befolkningsförändringar Den underliggande trenden i flyttningarna redovisade per kvartal Tabell 101 för Stockholms län och kommuner 2009:2

4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan RTK/SLL, SCB, USK AB och Demografikonsulten, samt adjungerade forskare. Förfrågningar: Åke Nilsson, Demografikonsulten, Ulla Moberg, RTK, Projektledare Ulla Moberg Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting Box 4414, Stockholm Besök Västgötagatan 2 Tfn , Fax Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB Karta: RTK RTN ISSN XXXX-XXXX

5 Förord Denna pm har som syfte att med hjälp av den information om flyttningar som varje kvartal redovisas i Tabell 101: BEFPAK Befolkningsförändringar; Flyttningar för länet och dess kommuner och Flyttningar för kommunen och dess församling(ar), på ett enkelt sätt analysera säsongsvariationerna, trenderna och förändringarna i in- och utflyttningarna och flyttnettona för Stockholms län och kommunerna i länet. Både in- och utflyttningen till/från länet har karakteristiska säsongsmönster. Framförallt har den inrikes omflyttningen ett regelbundet mönster med hög omflyttning under tredje kvartalet både vad gäller in- och utflyttningen. Variationerna i det inrikes flyttnettot blir därmed ganska små. Säsongsvariationerna i länets utflyttning styrs helt av variationerna i den inrikes utflyttningen. Det gör att variationerna i utflyttningen blir mindre än i inflyttningen. Inflyttningen från utlandet har också en topp under tredje kvartalet. Gradvis har de utrikes flyttningarna fått allt större betydelse för utvecklingen av länets flyttnetto. Säsongsvariationen i länet flyttnetto har blivit större under de senaste åren beroende på större svängningar mellan kvartalen i den utrikes inflyttningen. Flyttningarna på den inomregionala nivån varierar framför allt beroende på den bostads- och åldersstruktur som sätter sin prägel på varje kommun. 3

6 Innehåll Mindre säsongsvariation i utflyttningen från kommuner med småhusbebyggelse... 7 Säsongsvariationerna i in- och utflyttningen både utjämnar och förstorar variationerna i flyttnetto... 8 Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm stad hela flyttningsutbytet Stockholms stads flyttningsutbyte med länet Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Läsanvisning Beräkning av glidande medeltal

7 Sammanfattning Stor omflyttning under tredje kvartalet Omflyttningen är störst under tredje kvartalet procent över de genomsnittliga kvartalsvärdena. Lägst omflyttning observeras under första kvartalet. Det tycks vara så att det är barnfamiljerna som svarar för den höga omflyttningen under tredje kvartalet i samband med att familjen behöver en större bostad. Inflyttningen från övriga landet till Stockholms län är också störst under tredje kvartalet. Men här är det i första hand unga människor som bosätter sig i länet av arbetsmarknadsskäl eller beroende på studier. Utflyttningen från länet till övriga Sverige är också hög under tredje kvartalet. Kommuner med småhus har stora säsongsvariationer Kommuner där bostadsbeståndet domineras av småhus har stora säsongsvariationer i inflyttningen. Barnfamiljerna anpassar inflyttningen till höstens terminsstart i förskola och skola. Typexempel är Danderyd, Ekerö, Täby och Lidingö. Utflyttningen från denna typ av kommuner har också säsongsvariationer men inte lika utpräglade som inflyttningen. Kommuner med flerfamiljshus har små säsongsvariationer Ju högre andel av bostadsbeståndet som är flerfamiljshus ju lägre är säsongsvariationen i inflyttningen. Unga barnlösa inflyttare kan välja tidpunkt för flytten efter egna behov. Sundbyberg och Solna har mycket låg säsongsvariation i inflyttningen. Andra kommuner med låg variation är Botkyrka, Järfälla, Nacka, Huddinge, Haninge och Upplands Väsby. Som regel har dessa kommuner högre säsongsvariation i utflyttningen vilket förmodligen beror på att det är högre andel barnfamiljer bland utflyttarna än bland inflyttarna. Omflyttningen avtog redan innan den ekonomiska krisen blev en förstasidesnyhet Flera kvartal innan den ekonomiska krisen blev förstasidensnyhet avtog inflyttningen till kommuner med hög andel småhus. Salem och Tyresö har haft nedåtgående trend i inflyttningen under 7 kvartal. Ekerö, Nacka, Nykvarn, Upplands-Bro och Värmdö har haft en nedåtgående trend under 6 kvartal medan Täby och Vallentuna har haft det under 5 kvartal samt Danderyd under 4. För nästan alla kommuner i länet är trenden i inflyttningen nedåtgående under andra halvåret Upplands Väsby är ett undantag och i viss mån Sollentuna. I kommuner med hög andel bostäder i flerfamiljshus började utflyttningen avta ett eller två kvartal före inflyttningen avtog. Utflyttningen har avtagit i snabbare takt än inflyttningen. Flyttnettot har därför ökat under 2008 i kommuner som Haninge, Huddinge, Solna och Sundbyberg. Tillämpningar Under rubriken Tabell med läsanvisning och tillämpningar redovisas metoder för att säsongskorrigera den kvartalsvisa flyttningsstatistiken. 5

8 Stor säsongsvariation i omflyttningen för kommuner med småhusbebyggelse Inflyttningen till Ekerö illustrations exempel Ett områdes bostadsbestånd och geografiska läge har avgörande betydelse för åldersstrukturen på de in- och utflyttade. Kommuner med villaområden är attraktiva för barnfamiljer men har svårt att behålla ungdomar. Barnfamiljer anpassar sin inflyttning till när förskolan och skolan har lediga platser vid höstterminens början. För att illustrera säsongsvariationerna i inflyttningen väljer vi Ekerö kommun där småhus utgjorde 83 procent av bostadsbeståndet i slutet av år 2007 den högsta andelen bland länets kommuner. Nedanstående diagram visar antalet inflyttade till Ekerö kommun åren fördelade per kvartal. Kurvan är tandad och har likheter med profilen på en såg. Tredje kvartalet har genomgående flest inflyttade i genomsnitt 70 fler än det glidande medelvärdet. Uttryckt i procent överstiger tredje kvartalets inflyttning det glidande medelvärdet med i genomsnitt 20 procent. Inflyttningen under andra och fjärde kvartalet ligger nära det glidande medelvärdet. Ekerö har som regel låg inflyttning under första kvartalet i genomsnitt 67 färre inflyttade än det glidande medeltalet. Uttryckt i procent är inflyttningen under första kvartalet 18 procent lägre än det glidande medelvärdet. Diagram 1 Inflyttade till Ekerö fördelade per kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB). Metod för beräkning av det glidande medelvärdet se bilaga 1. Så länge som säsongsvariationen är stabil d.v.s. inflyttningen ligger på samma nivå som året innan innebär de kvartalsvisa avvikelserna inget större bekymmer vid tolkningen av statistiken. När mönstret ändras blir det dock svårigheter att analysera utvecklingen. En anpassning med ett glidande medelvärde baserat på 5 6

9 kvartal kan underlätta tolkningen. Medelvärden för de 2 sista kvartalen 1 är något osäkra eftersom de delvis bygger på antaganden att de två nästkommande kvartalen följer det observerade säsongsmönstret. En enkel analys baserad på de glidande medelvärdena visar att inflyttningen till Ekerö håller på att falla till samma eller lägre nivåer än de som observerades fr.o.m. fjärde kvartalet 2000 och t.o.m. andra kvartalet Tillväxten i Sverige var låg fr.o.m. andra kvartalet 2001 t.o.m. första kvartalet En intressant iakttagelse är att inflyttningen till Ekerö avtog redan innan BNP-tillväxten avtog. Ett liknande mönster återkom vid konjunkturnedgången Inflyttningen till Ekerö är känslig för variationerna i konjunkturen. Vill man spetsa till det kan man kanske drista sig till att påstå att vikande inflyttning till Ekerö indikerar en förestående konjunkturnedgång. Det är inte bara inflyttningen till Ekerö som har det mönstret utan också inflyttning till Värmdö, Salem och Nykvarn samt i viss mån Danderyd och Vallentuna alla kommuner med mer än 50 procent småhus i sitt bostadsbestånd. Intressant är också att notera att inflyttningen till Ekerö vände uppåt redan under det fjärde kvartalet 2001 medan BNP-tillväxten i Sverige tog fart först två kvartal senare. Mindre säsongsvariation i utflyttningen från kommuner med småhusbebyggelse Något schablonartat kan man påstå att utflyttarna från kommuner med småhusbebyggelse antingen är vuxna barn som lämnar föräldrahemmet eller familjer med eller utan barn. Familjerna som flyttar från sådana kommuner anpassar sin utflyttning till hur efterfrågan på bostäder för barnfamiljer varierar medan de vuxna barnen mer väljer en tidpunkt som är lämplig för att få en egen bostad. Säsongsvariationen blir därför mindre bland utflyttarna från småhuskommunerna än bland inflyttarna. Utflyttningen från Ekerö Vi fortsätter att studera hur utflyttningen från Ekerö varierar. Av diagram 2 framgår att det finns ett säsongsmönster även bland utflyttarna men i lägre omfattning och med en annan profil. Störst utflyttning inträffar under tredje kvartalet i genomsnitt 51 (70 bland inflyttarna) fler än det glidande medeltalet. Lägst utflyttning har Ekerö under första och andra kvartalet med i genomsnitt 27 resp. 19 färre utflyttare än det glidande genomsnittet. Under första kvartalet går avvikelserna i samma rikting bland in- och utflyttarna men de är betydligt mindre bland utflyttarna. Under andra kvartalet har utflyttningen ett annat säsongsmönster än inflyttningen. Antalet inflyttade ligger något över det glidande genomsnittet medan de utflyttade ligger i genomsnitt 19 under det glidande medelvärdet. I Ekerö kommun har under perioden färdigställts drygt 100 lägenheter per år. Det är brukligt att fler småhus blir klara under andra kvartalet än under resten av året. Det kan vara en förklaring. 1 Medelvärdet för det tredje kvartalet baseras till 90 procent på observerade värden och till 10 procent på antaganden om den framtida utvecklingen. Medelvärdet för det sista kvartalet baseras till 70 procent på observerade värden och till 30 procent på antaganden om den framtida utvecklingen. Om metoden se bilaga 1. 7

10 Diagram 2 Utflyttade från Ekerö fördelade per kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB). Metod för beräkning av det glidande medelvärdet se bilaga 1 Utflyttningen från Ekerö har ökat i något snabbare takt än folkmängden i kommunen fram till början av år Redan 2007 blev säsongsmönstret nästan utraderat troligen beroende på att efterfrågan på småhus var mycket hög åtminstone under de tre första kvartalen under året med hög inflyttning som följd. Den stora efterfrågan gjorde att småhusen såldes snabbare och utflyttningen påskyndades. Någon gång under andra halvåret 2007 vände utvecklingen. Fr.o.m. fjärde kvartalet 2007 finns det tydliga tecken på att inflyttningen minskade. Minskad efterfrågan medförde prispress på småhusen. För säljarna tog det tid att anpassa sig till den ändrade marknadsbilden. Även år 2008 har därför det etablerade säsongsmönstret lyst med sin frånvaro. Säsongsvariationerna i in- och utflyttningen både utjämnar och förstorar variationerna i flyttnetto Samvarierar säsongsmönstret för in- och utflyttning ger det ett flyttnetto som har små eller inga variationer mellan kvartalen. Den bilden är dock sällsynt. Snarare är det så att säsongsmönster för in- och utflyttade avviker från varandra. Det gör att det kan bli kraftiga variationer i flyttnettot. 8

11 Ekerös variationer i flyttnetto Diagram 3 Flyttningsnettot för Ekerö fördelat per kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB). Metod för beräkning av det glidande medelvärdet se bilaga 1 Återgår vi till att studera utvecklingen i Ekerö kommun finner vi att flyttnettot varierar mindre än inflyttningen men mer än utflyttningen. Det är en följd av att inflyttning och utflyttning har olika säsongsmönster. Det är bara ett fåtal kommuner i länet som har ett sådant mönster. Förutom Ekerö är det Solna, Vaxholm och Salem samt i viss mån Täby och Danderyd. Någon gemensam nämnare är svårt att finna för alla de 6 kommunerna. Med undantag av Solna är det dock fråga om småhuskommuner d.v.s. mer än 50 procent av bostadsbeståndet är småhus. Solna har mönster som indikerar att det bor en hög andel studerande i staden med förhållandevis stor utflyttning under andra kvartalet och stor inflyttning under tredje kvartalet. Sedan andra halvåret 2007 har Ekerös flyttnetto avtagit för att under år 2008 bli negativt. Än så länge finns inga tecken på att kurvan vänder uppåt. Under 1990-talskrisen hade Ekerö positiva flyttnetton. Ett negativt flyttnetto är i det närmaste en ny situation för Ekerö. Man får gå tillbaka till början av talet för att finna tre år med negativa flyttnetton. Då var tillväxten i länet svag vilket medförde att flera kommuner hade negativa flyttnetton. 9

12 Små säsongsvariationer i omflyttningen för kommuner med små lägenheter In- och utflyttningen till/från Sundbyberg som illustrationsexempel Sundbybergs stad tillhör tillsammans med Stockholms stad och Solna stad den mest urbana delen av länet. Den höga andelen smålägenheter medför att det framförallt är ungdomar som flyttar till Sundbyberg. Sundbyberg har ett underskott av barnfamiljer men ett överskott av singlar framförallt i åldrarna år jämfört med länets åldersfördelning. Hög andel ungdomar bland inflyttarna ger en låg säsongsvariation den lägsta bland länets kommuner. Under år 2008 har betydligt fler lägenheter färdigställts i Sundbyberg än de föregående åren. Det kan vara bakgrunden till den högre variationen år Diagram 4 Inflyttade till Sundbyberg fördelade per kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB) De personer som flyttar från Sundbyberg är något äldre än inflyttarna. En del av utflyttarna är familjer med barn i förskoleåldern. Det gör att det blir ett något tydligare säsongsmönster bland utflyttarna men med låga variationer jämfört med övriga kommuner i länet. Det är bara Solna av länets kommuner som har lägre variationer bland utflyttarna. Som regel har länets kommuner större variation mellan kvartalen i inflyttningen än i utflyttningen. Sundbyberg är ett undantag tillsammans med Upplands Väsby, Järfälla och Södertälje. De uppräknade kommunerna har ett tydligt säsongsmönster i utflyttningen medan säsongsvariationerna i inflyttningen tidvis 10

13 är obetydliga. En bidragande orsak till de låga säsongsvariationerna i inflyttning kan var en förhållandevis hög andel invandrare bland inflyttarna och låg andel barnfamiljer. 11

14 Diagram 5 Utflyttade från Sundbyberg fördelade per kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB). Sundbybergs flyttnetto varierar mer mellan kvartalen än inflyttningen och ungefär lika mycket som utflyttningen. Jämförelserna görs utifrån låga nivåer varför det ändå inte bör vara så stora problem att tolka nettots utveckling över tiden. Diagram 6 Flyttningsnettot för Sundbyberg fördelat på kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB). 12

15 Stora variationer i länets inrikes omflyttning och tilltagande i den utrikes inflyttningen Både in- och utflyttningen till/från länet har karakteristiska säsongsmönster. Framförallt har den inrikes omflyttningen ett regelbundet mönster med hög omflyttning under tredje kvartalet både vad gäller in- och utflyttningen. Variationerna i det inrikes flyttnettot blir därmed ganska små. Inflyttningen från utlandet har också en topp under tredje kvartalet. Åren var variationerna mellan kvartalen ganska små. De små variationerna kan bero på att migrationen till Sverige är starkt reglerad. För nordiska medborgare gäller inga restriktioner och för medborgare i EU-länderna är restriktionerna numera obetydliga. Drygt 50 procent av de som folkbokförs som inflyttade från utlandet till Stockholms län är tredjelandsmedborgare vilket medför att tillstånd krävs från Migrationsverket för att bli folkbokförd som immigrant. Tillståndsprövningen tar tid. Ansökningarna om tillstånd kan variera över året medan besluten fattas i en ganska jämn taket. Diagram 7. Inflyttade till Stockholms län fördelade per kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB). Åren 2007 och 2008 har säsongsmönstret i den utrikes inflyttningen blivit mer påtagligt och förstärkt säsongsmönstret i den totala inflyttningen. År 2006 ökade inflyttningen av personer från EU-länderna 2 med följt av en ökning med under År 2008 noteras en svag nedgång med 300 inflyttade. Personer från Polen svarar för den största delen av uppgången men också återvändande 2 Den 1 maj 2004 utvidgades EU med ytterligare 10 länder varav Polen och de baltiska länderna var en del. 13

16 svenskar. Troligen har den ökade rörligheten av EU-medborgare gett utslag i mer tydliga säsongsvariationer. Diagram 8 Utflyttade från Stockholms län fördelade per kvartal Källa: Tabell 101 i Befpak (SCB) Säsongsvariationerna i länets utflyttning styrs helt av variationerna i den inrikes utflyttningen. Det gör att variationerna i utflyttningen blir mindre än i inflyttningen. Det kan synas förvånande att utflyttningen till utlandet uppvisar bara obetydliga säsongsvariationer. En förklaring till det kan vara att endast ca 75 procent av utflyttarna anmäler flyttningen till Skatteverket. Så småningom upptäcker Skatteverket att det finns personer i landet som saknar inkomster och inte erhåller några bidrag varvid personerna avförs som emigranter. Dessa avregistreringar jämnar sannolikt ut kurvan. M.a.o. statistiken över utflyttningen har låg tillförlitlighet. Diagrammet nedan över de kvartalsvisa flyttningsnettona är tyvärr rörigt. Kurvorna korsar varandra. Till en början, åren , var det inrikes flyttningsnettot större än det utrikes. Fr.o.m har det varit tvärt om det utrikes flyttnettot har varit större än det inrikes. Åren var det utrikes flyttnettot t.o.m. större än det totala flyttnettot. De senaste åren, , svarar i stort sett de utrikes flyttningarna för hela flyttnettot. Gradvis har således de utrikes flyttningarna fått allt större betydelse för utvecklingen av länets flyttnetto. Säsongsvariationen i länet flyttnetto har blivit större under de senaste åren beroende på större svängningar mellan kvartalen i den utrikes inflyttningen. 14

17 Diagram 9 Flyttningsnettot för Stockholms län fördelat per kvartal Källa: tabell 101 i Befpak (SCB). Observera höjdskalan i diagrammet ovan bara är ungefär en tredjedel av vad den är i de två föregående diagrammen. 15

18 Tabell 1 Inflyttade fördelade efter utflyttningsområden och utflyttade fördelade efter inflyttnings områden procentuell fördelning per kommun Inflyttade fördelade efter utflyttningsområde i Utflyttade fördelade efter inflyttningsområde i Stockholms stad procent av samtliga inflyttade Övriga Övriga Utlandet Stockholms Sverige län Stockholms stad procent av samtliga utflyttade Övriga Övriga Utlandet Stockholms Sverige län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands- Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Samtliga kommuner Källa: Egna beräkningar baserade på RTK:s uttag från SCB:s befolkningsstatistik. Anmärkning: Denna tabell visar den procentuella fördelningen på in- och utflyttade kommunvis. 16

19 Tabell 2 Inflyttade fördelade efter utflyttningsområden och utflyttade fördelade efter inflyttnings områden procentuell fördelning för länet Inflyttade fördelade efter utflyttningsområde Stockholms Övriga Övriga Utlandet stad Stockholms Sverige län Utflyttade fördelade efter inflyttningsområde Stockholms Övriga Övriga Utlandet stad Stockholms Sverige län Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands- Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Stockholms län Källa: Egna beräkningar baserade på RTK:s uttag från SCB:s befolkningsstatistik. Anmärkning: Denna tabell visar hur stor andel av länets flyttströmmar som går till/från resp. kommun i länet. För att illustrera användningen av tabellerna 1 och 2 väljer vi Nacka kommun. 49 procent av Nackas inflyttade kommer från Stockholms stad (tab. 1) medan 12 procent av de utflyttade från Stockholms stad till länet väljer att bosätta sig i Nacka kommun (tab. 2). 22 procent av Nackas inflyttade kommer från Stockholms län exkl. Stockholms stad (tab. 1) medan 3 procent av de som flyttar mellan kommuner i länet exkl. Stockholms väljer att bosätta sig i Nacka kommun (tab. 2). 16 procent av Nackas inflyttade kommer från övriga Sverige (=Sverige utom Stockholms län) (tab. 1) medan 3 procent av de som flyttar från övriga Sverige till Stockholms län bosätter sig i Nacka kommun (tab. 2). 13 procent av Nackas inflyttade kommer från utlandet (tab. 1) medan 4 procent av de som flyttar från utlandet till Stockholms län bosätter sig i Nacka (tab. 2). 40 procent av Nackas utflyttade bosätter sig i Stockholms stad (tab. 1) medan 9 procent av Stockholms stads inflyttade från länet kommer från Nacka (tab. 2). 29 procent av Nackas utflyttade bosätter sig i länet men ej i Stockholms stad (tab. 1) medan Nackas utflyttade svarar för 3 procent av flyttningarna mellan kommuner i länet exkl. Stockholms stad (tab. 2) 21 procent av Nackas utflyttade bosätter sig i övriga Sverige (tab. 1) vilket utgör 4 procent av länets utflyttade till övriga Sverige (tab. 2). 10 procent av Nackas utflyttade bosätter sig utomlands (tab. 1) vilket utgör 4 procent av länets utflyttade till utlandet (tab. 2). 17

20 Likheter och olikheter mellan kommunerna Genom att studera säsongsvariationerna i flyttningarna i en kommun med stora svängningar, Ekerö, och en med små svängningar, Sundbyberg, har vi funnit att mönstren varierar mellan kommuner i Stockholms län. In- och utflyttningen till/från länet har betydande säsongsvariationer. Dessa variationer påverkar kommunerna på olika sätt. Inflyttningen är koncentrerad till Stockholms stad och kringliggande kommuner medan utflyttningen från länet mer faller på förortskommunerna. Diagram 10 Standardavvikelsen i procent av medelvärdet på in- respektive utflyttade per kvartal åren Källa: Egna beräkningar baserade på Befpak tabell 101 (SCB). Metod: Standardavvikelsen är beräknad på avståndet mellan observerade värdet och det glidande medelvärdet för att fånga säsongsvariationen. 18

21 Intressant är att se om det finns grupper av kommuner som har ungefär likadana säsongsvariationer och om det i övrigt finns likheter mellan kommuner med gemensamma säsongsmönster. Stora säsongsvariationer i små kommuner med småhus Som vanligt finns samband mellan säsongsvariationerna och storleken på kommunerna men variationerna är också beroende på bebyggelsens struktur. De minsta kommunerna har stora variationer mellan kvartalen beroende att andelen småhus är hög. I denna kategori ingår bl.a. Nykvarn med invånare i slutet av år 2008, Vaxholm (10 747), Salem (15 177), Upplands-Bro (22 682) och Ekerö (24 779). Gemensamt för de två minsta kommunerna, Nykvarn och Vaxholm, är att de har stora svängningar både i inflyttningen och i utflyttningen. För de allra minsta kommunerna är säsongsmönstret i inflyttningen dessutom oregelbundet. Attraktiva kommuner för ungdomar har små säsongsvariationer Små variationer mellan kvartalen har kommuner som är attraktiva för unga flyttare. Typexemplen är Sundbyberg och Solna. Inflyttarna till de båda kommunerna är personer i singelstadiet som kan anpassa tidpunkten för flytt efter de egna behoven. Ett antal förortskommuner med ungefär 2/3 av bostadsbeståndet i flerfamiljhus har också ganska små säsongsvariationer i inflyttningen. Flera av kommunerna har större variationer i utflyttningen. Det tyder på att det är unga människor i singelstadiet som flyttar till kommunerna och sedan bildar familj eftersom utflyttarna i större omfattning är barnfamiljer. Denna grupp utgörs av Botkyrka, Järfälla, Nacka, Huddinge, Haninge och Upplands Väsby. Gemensamt för kommunerna, med undantag av Nacka, är att kommunerna har hög inflyttning av utrikes födda. De perioder då det varit hög inflyttning av utrikes födda har svängningarna mellan kvartalen varit mindre. Sundbyberg har också ett liknande mönster som de ovan uppräknade kommunerna med en större variation i utflyttningen än i inflyttningen. Södertälje har också högre säsongsvariation i utflyttningen än i inflyttningen. Sundbyberg och Södertälje har likheter med kommunerna ovan hög andel invandrare och inflyttning av unga personer. Kommuner med inflyttade barnfamiljer har stora säsongsvariationer Några kommuner - Danderyd, Ekerö, Täby och Lidingö har höga säsongsvariationer i inflyttningen men låga i utflyttningen. Flyttnettot får därmed också stora svängningar mellan kvartalen. Inflyttningen är hög under tredje kvartalet. Det är barnfamiljer som flyttar till kommunerna. Ett kännetecken för dessa kommuner är att befolkningen är välbärgad vilket bl.a. ger en hög medellivslängd. De fyra kommunerna toppar listan över medellivslängden i länet. Inflyttningen till Stockholms stad följer länets variationer Stockholms stad och Solna utgör de mest urbana delarna av länet. För inflyttarna från övriga Sverige är Stockholms stad det naturliga målet. Drygt 50 procent av länets inflyttare från övriga Sverige bosätter sig i de båda kommunerna. För stadens del medför det att länets säsongsmönster i inflyttningen ger utslag. Både Stockholms stad och Solna har större säsongsvariation i inflyttningen än i 19

22 utflyttningen. Omkring hälften 3 av länets kommuner rekryterar en tredjedel eller mer av sina inflyttare från Stockholms stad. Utflyttarnas säsongsmönster påverkar därför variationerna i inflyttningen till flertalet av länets kommuner. Skärgårdskommunerna har stora variationer både i in- och i utflyttningen Flera av länets skärgårdskommuner Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö och Nynäshamn - har stora variationer i både in- och utflyttningen. För flera av kommunerna är säsongsmönstret i utflyttningen regelbundet. Typexemplet är Österåker som har låg utflyttning under första kvartalet och hög under tredje kvartalet. Troligen finns det ett etablerat mönster bland potentiella utflyttare. Man känner väl till att det är störst efterfrågan på bostäder i skärgårdskommunerna inför höstterminens start i förskola och skola. Utflyttningen anpassas till efterfrågan på bostäder bland inflyttarna. Variationer i kommunalskatten kan snedvrida flyttningsstatistiken I den kommun man är folkbokförd den 1 november betalar man kommunalskatt nästkommande år. Skillnaden i skattesatsen är ungefär 3 procentenheter mellan den lägsta (Solna år 2009) och den högsta (Värmdö år 2009). Variationerna i skattesatsen påverkar sannolikt flyttningsstatistiken. Flyttar men till en lågskattekommun i november kan det vara frestande att anmäla flyttningen före den 1 november för att få lägre skatt. Flyttar man från en lågskattekommun i oktober kanske en del väljer att anmäla flyttning efter 1 november av samma skäl. Lågskattekommuner i länet är Solna, Danderyd, Täby, Stockholms stad och Sollentuna. Vid flytt till högskattekommuner kan handlingsmönstret bli det spegelvända. Flyttar man till kommunen i oktober eller tidigare kan en del personer välja att anmäla flyttningen efter 1 november för att undvika höjningen av kommunalskatten. Flyttar man från kommunen under november eller december kanske en del väljer att anmäla ett flyttdatum före den 1 november. Högskattekommuner i länet är Botkyrka, Värmdö, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje. Så länge som flyttarna manipulerar flyttdatum inom månaderna oktober - december d.v.s. fjärde kvartalet ger det inga avtryck i den kvartalsvisa flyttningsstatistiken. Sannolikt sker de flesta tidigare- eller senareläggningarna av flyttdatum under sista kvartalet. Däremot ger manipulationerna utslag i befolkningssiffrorna den 1 november vilka ligger till grund för det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Lågskattekommunen Solna har stor folkökning under årets första 10 månader och som regel folkminskning under årets 2 sista månader. Anpassningarna av flyttningsanmälningarna för att minimera skatten ger utslag i flyttningsstatistiken. Solnas flyttnetto ligger som regel nära noll under fjärde kvartalet jämfört med medelvärdet på ca +65 för de tre övriga kvartalen. Danderyd har ett liknande mönster. I högskattekommunen Värmdö ser vi ett helt annat mönster än i Solna och Danderyd. Ungefär en femtedel av folkökningen inträffar under årets 2 sista må- 3 Kommuner som har mer än en tredjedel av inflyttarna från Stockholms stad är Danderyd, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Vaxholm och Värmdö. 20

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys

2010:11. Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys 21:11 Bostadsbyggande och befolkningstillväxt i Stockholms län Regressionsanalys Befolkningsprognos 21 219 Befolkningsprognos 21 219 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län. Bilaga till Rapport 2:2007 Stockholmsmigranterna kring millennieskiftet

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län. Bilaga till Rapport 2:2007 Stockholmsmigranterna kring millennieskiftet Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Bilaga till Rapport 2:2007 Stockholmsmigranterna kring millennieskiftet Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Stockholmsmigranterna

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:07. Fruktsamhet och mortalitet 2013. Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:07 Fruktsamhet och mortalitet 2013 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Fruktsamhet och mortalitet 2013 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund

Inrikes flyttningar. Annika Klintefelt Helen Marklund 51 Inrikes flyttningar Annika Klintefelt Helen Marklund Inrikes omflyttningar är förmodligen den faktor som mer än någon annan påverkar den regionala befolkningsstrukturen. Skillnaden mellan antalet inflyttare

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

2010:2. Riktade flyttningar och arbetspendling

2010:2. Riktade flyttningar och arbetspendling 2010:2 Riktade flyttningar och arbetspendling Befolkningsprognos 2010 2019 2010:2 Riktade flyttningar och arbetspendling Befolkningsprognos 2010-2019 Riktade flyttningar och arbetspendling mellan Stockholms

Läs mer

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1.

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1. Aktuella siffror om Umeå Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Äldres flyttningar Äldres flyttningar Nr? Nov 2010 Bakgrund Det är allmänt bekant att kommunerna får allt större utmaningar på grund av att

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2013

Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Fakta om företagandet i Stockholm 2013 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. juni 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi juni 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. februari 2015 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi februari 2015 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030

Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 2030 211 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Stockholms kostnader för skatteutjämningen ökar med 17,5 miljarder 23 År 23 beräknas Stockholmskommunerna betala en nettoavgift till utjämningssystemet

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-1 122 000 BOSTÄDER SAKNAS I STOCKHOLMS LÄN Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling FLER BOSTÄDER KRÄVS FÖR EN VÄXANDE STORSTAD Det saknas 121 975

Läs mer

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014

Fakta om Företagandet i Stockholm. Statistik för 2014 Fakta om Företagandet i Stockholm Statistik för 2014 Innehåll Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Stockholmsregionen definieras i denna publikation av länen; Stockholms län, Uppsala

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Boendetätheter i Stockholms län, kommuner och planområden

Statistik. om Stockholms län och region. Boendetätheter i Stockholms län, kommuner och planområden Statistik om Stockholms län och region 1 2005 Boendetätheter i Stockholms län, kommuner och planområden Ålder 100 90 80 70 60 50 40 30 Småhus Flerbostadshus 20 10 0 30 000 20 000 10 000 0 10 000 20 000

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 2009

In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 2009 2010:14 Andra rapporter i samma serie: Inledning till: Kommun- och planområdesprognoser 2010:1 Riktade flyttningar och arbetspendling 2010:2 Befolkningsframskrivning 2009 2030 2010:3 Befolkningsutvecklingen

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. oktober 2013 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi oktober 2013 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2018

Befolkningsprognos 2015-2018 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2015-03-18 Befolkningsprognos 2015-2018 Inledning Sveriges befolkning ökade med 102491 personer 2014. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun LVF 2013:10 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2011 Malin Täppefur SLB-ANALYS, APRIL 2013 Förord SLB-analys är operatör för Stockholms

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Så flyttar norrlänningarna

Så flyttar norrlänningarna Så flyttar norrlänningarna Del 1: Flyktingmottagning bromsar avfolkningen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 1 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys

110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen. Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling 2012:05. Stockholms Handelskammares analys 2012:05 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys 110 000 bostäder saknas i huvudstadsregionen Bostadsbristen hotar regionens tillväxt och utveckling Bygg för en snabbt växande huvudstadsregion

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län

Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 (7) Regionalt handlingsprogram för vuxenutbildningsregionen i Stockholms län 1 Inledning Kommunerna i Stockholms län har i dokumentet Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet

Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Del A: Vilka använder telefonrådgivningen? Redovisning av delprojekt 2A i Verkningsgradsprojektet Per Bengtson, Grön idé AB, juni 2005 A1. Bakgrund...1 A2. Metod...1 A3. Resultat...3 A4. Slutsatser...7

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer