Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsmetodik och vetenskapsteori"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Forskningsmetodik och vetenskapsteori 2010 NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Ny efterlängtad upplaga Den kvalitativa forskningsintervjun av Kvale och Brinkmann Missa inte våra digitala stöd direkt kopplade till din bok

2 Denna symbol betyder att det finns digitala stöd kopplade till boken. Den digitala förlängningen av din bok Vad går upp emot glädjen att lära sig nya saker bryta ny mark och behärska ett nytt ämne? Inte mycket, tror vi på Studentlitteratur. Därför är vi stolta över att ständigt kunna erbjuda nya vägar till lärande. Den digitala förlängningen av boken ger nya möjligheter för både lärare och studenter. När du väljer en bok med digitala stöd kopplade till sig får du ett effektivt redskap som förenklar vardagen och sparar värdefull tid åt dig. Du får praktisk hjälp både inför, under och efter föreläsningarna. Dina studenter får ett pedagogiskt verktyg som stimulerar deras sinnen och hjälper dem med studierna. Välkommen in i den digitala lärovärlden! Färdigt material sparar tid Färdigt material det kan handla om allt från presentationer till filmklipp eller hemövningar sparar tid och gör att du kan lägga resurserna där du tycker att de bäst behövs. Hjälp för alla studenter De digitala stöden är framtagna för att passa alla studenter, oavsett förutsättningar. De stimulerar och aktiverar fler sinnen och underlättar inlärningen inte minst viktigt för dem med lässvårigheter. Snabb feedback Studenterna kan när som helst testa sina kunskaper. Praktikfall, simuleringar och pedagogiska övningar ger snabb feedback och visar vad de behöver repetera. Vill du veta mer om hur våra digitala stöd kan hjälpa dig och dina studenter? Läs mer på studentlitteratur.se eller ring och prata med någon av våra förläggare.

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vi hjälper dig att utvecklas Det är med stolthet vi på Studentlitteratur presenterar årets katalog för forskningsmetodik och vetenskapsteori, som utöver nya titlar och nyutgåvor även inkluderar våra äldre titlar för att visa på bredden och djupet i vår utgivning. Metodologisk medvetenhet är centralt i all vetenskaplig verksamhet, oavsett vilken disciplin det handlar om. Vår ambition är att ge ut litteratur av hög kvalitet i tryckt eller digital form, eller både och som på bästa sätt stödjer lärare, forskare och studenter i sin utveckling. I vår utgivning hittar du allt från generella forskningsfilosofiska frågor till praktiska handledningar inom t. ex. statistik och intervjuteknik. I denna katalog finns huvudsakligen den grundläggande och ämnesövergripande delen av vår utgivning inom forskningsmetodik och vetenskapsteori. Den mer ämnesspecifika litteraturen finner du i respektive ämneskatalog. Är det något du trots allt saknar i vår utgivning en särskild metod, ett pedagogiskt grepp, ett förbisett teoretiskt perspektiv eller bär du själv på en bokidé du vill förverkliga? Ta kontakt med oss och diskutera. Du är viktig för oss! Jag önskar dig trevlig läsning! Caroline Boussard Förläggare Samhällsvetenskap Tel Fil.dr i statsvetenskap Petra Jönsson Förlagsassistent Tel Omslagsfoto: Christoffer Lomfors Tack till Malmö Stadsbibliotek Tryck: JMS Mediasystem 2010 Idé & grafisk form: First Flight

4 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Standardverk inom forskningsmetodik backman, JArl Rapporter och uppsatser Boken handlar om hur man söker, läser och skriver vetenskapliga dokument. Skrivmomentet behandlas ur tre olika perspektiv: det traditionella, det kvalitativa och det översiktliga (litteraturgranskningen), vilka tas upp i separata kapitel där klargörande beskrivningar av motsvarande forskningsprocesser ges. Boken beskriver även hur man söker litteratur i elektroniska referensdatabaser och visar vad en sådan bas innehåller. I särskilda kapitel exemplifieras sökning i en internationell och en svensk referensdatabas. De vanligaste internationella baserna för vetenskapliga dokument har samlats i en förteckning. Denna andra upplaga av boken är uppdaterad vad gäller användning av Internet, databaser och hur man arbetar med och refererar till elektroniska dokument. Dessutom har det tillkommit två helt nya kapitel som behandlar skrivprocessen respektive vetenskapligt tänkande. Den första upplagan av boken har sålts i mer än exemplar och betecknas som ett standardverk. JaRL BaCkMan är professor i pedagogik och pedagogisk psykologi och har lång erfarenhet av forskning och undervisning i beteendevetenskapliga ämnen. 223 s 2008 Art.nr 6513 ISBN Ahlberg, Ann (red.) Specialpedagogisk forskning en mångfasetterad utmaning Vad kännetecknar specialpedagogisk forskning och vad innebär det att genomföra vetenskapliga studier med ett specialpedagogiskt kunskapsintresse? Med utgångspunkt i ett antal forskningsstudier beskriver och problematiserar författarna olika perspektiv och teoribildningar inom det specialpedagogiska fältet. Boken kan tjäna som ett stöd genom att belysa problem och peka på möjligheter när studenter ska skriva uppsatser och examensarbeten. 368 s 2009 Art.nr ISBN Allwood, c m erikson, m g Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper Boken har ett brett integrerat perspektiv och förmedlar på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskap med tyngdpunkt på psykologi. Inledningsvis behandlas det vetenskapliga sammanhang som forskare inom beteendevetenskaperna arbetar i och hur deras vardag ser ut. Boken belyser dessutom hur validitetsfrågor inom forskningsmetod kan relateras till vetenskapsfilosofiska frågeställningar, och hjälper läsaren att förstå olika vetenskapliga förhållningssätt, traditioner och perspektiv på vetenskap. ca 300 s 2010 Art.nr ISBN

5 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Alvesson, m sköldberg, k Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod Denna andra upplaga har uppdaterats med aktuell forskning och fått en ännu mer pedagogisk kapitelstruktur. En grundtanke i boken är att data alltid är tolkade och konstruerade mot bakgrund av de personliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar som vi bär med oss. Reflektion innebär att ta ett steg bakåt från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som uttolkare och författare i självkritisk belysning. 597 s 2008 Art.nr 3816 ISBN ArvAstson, g ehn, b Etnografiska observationer Etnografiska observationer det kan låta litet laboratoriemässigt, men i den här boken görs observationerna i offentliga miljöer där forskaren kan undersöka mänskligt seende, både sitt eget och andras. Ett syfte med boken är att klargöra hur seendet formas av kulturella villkor; det innebär att människor ser olika saker, även när de ställs inför samma företeelse. Några förslag på hur man kan öva sig i att åstadkomma goda observationer finns i slutet av boken. Läsaren kommer snart att finna att det inte bara handlar om att se, utan också om att förstå och beskriva sina iakttagelser. 232 s 2009 Art.nr ISBN Vetenskapligt förhållningssätt Ny upplaga! ULF BJERELD, MaRIE DEMkER OCh JOnaS hinnfors är professorer och samtliga är verksamma som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. bjereld, U demker, m hinnfors, J Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen Vad är det som kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? I denna bok argumenterar författarna för att det trots alla motsättningar finns mycket som förenar vetenskapssamhället. Grunden för vetenskapen och synen på vetenskapens uppgifter är i allt väsentligt gemensam för naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora trots att motsatsen ibland påstås. I denna tredje upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats. Tredje upplagan 165 s 2009 Art.nr 6727 ISBN

6 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Lättillgängligt för förstagångsforskaren denscombe, martyn Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använder i samhällsvetenskaperna. Boken är utmärkt för förstagångsforskaren som söker vägledning i de frågor som bör övervägas och de fallgropar som bör undvikas när man tar itu med forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Boken ger en tydlig och lättbegriplig introduktion till metoder för datainsamling och dataanalys. Vidare ges förklaringar till de viktiga beslut som forskare måste fatta och praktiska råd om hur man fattar lämpliga beslut. Boken innehåller också en mängd oumbärliga checklistor. Forskningshandboken vänder sig till alla som genomför småskaliga forskningsprojekt, antingen som ett inslag i den akademiska utbildningen eller som ett led i den professionella utvecklingen. Översättare: Per Larson. Ny upplaga! MaRTYn DEnSCOMBE är professor i social forskning vid De Montfort University i Leicester, Storbritannien 445 s 2009 Art.nr 7197 ISBN kommande eliasson, AnnikA kvantitativ metod från början Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser av insamlade data. Som en röd tråd i boken löper forskningsprocessen från problemformulering, teori- och metodval via datainsamling till analys av variabler samt presentation av resultat. ca 175 s 2010 Art.nr ISBN AUgUstsson, gunnar akademisk skribent Om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande I denna bok presenteras och diskuteras skrivstrategier som är till god hjälp i skrivprocessen. Syftet är att öka textförfattarens medvetenhet om, organisering av och argumentation i egna texter. Målet är att författaren ska bli bättre på att systematisera och redogöra för sitt insamlade material och att framhäva sina tolkningar och slutsatser. Boken innehåller punktlistor och sammanfattande råd som gör den lätt att använda parallellt med eget skrivande. 166 s 2007 Art.nr ISBN

7 Forskningsmetodik och vetenskapsteori dahlberg, karin et Al. Reflective Lifeworld Research The authors are generous in the way they take the reader into their world as researchers so that we may think through with them many of the challenges and requirements of applying a reflective lifeworld approach. The book serves as an excellent and inspiring guide to phenomenological and hermeneutic research approaches that honour the complexities of human experience. Les Todres, PhD., Professor of Qualitative Research and Psychotherapy 370 s 2008 Art.nr 7606 ISBN ejvegård, rolf Vetenskaplig metod Boken presenterar vanligt förekommande vetenskapliga forskningsmetoder och tekniker intervju, observation, källkritik och enkät och förklarar centrala vetenskapliga begrepp objektivitet, saklighet, reliabilitet, validitet, operationalisering. Vetenskaplig metod redovisar konkreta anvisningar för utformandet av sammanfattning, abstract och källförteckning. Boken innehåller även resonemang kring handledning, opposition, betygssättning samt etik och moral inom vetenskap. granskär, m höglund-nielsen, b (red.) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och vårdområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken från idé till färdigt resultat. Författarna är representanter från flera av de professioner som möts i det dagliga vårdarbetet. 210 s 2008 Art.nr ISBN erikson, martin g. Referera reflekterande konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna Hur använder man litteraturreferenser som verktyg? Vad är plagiat och hur undviker man att plagiera en källa? Hur skriver man formellt korrekta referenser? Boken beskriver hur man reflekterar över de källor man läser, och använder dem som referenser i uppsatser och artiklar på ett korrekt sätt. Formen för både engelska och svenska referenser anges här enligt senaste APA-standard (2007). 121 s 2009 Art.nr ISBN Fjärde upplagan 183 s 2009 Art.nr 3661 ISBN gillham, bill Forskningsintervjun Tekniker och genomförande Denna praktiska och lättanvända bok riktar sig till alla som behöver genomföra intervjuer i sin forskning eller sitt uppsatsarbete. Hur planerar man en forskningsintervju, vilka tekniker finns? Vad bör man tänka på under genomförandet? Hur analyserar man det insamlade materialet? Boken behandlar såväl kvantitativ som kvalitativ analys, en lång rad olika intervjutekniker och diskuterar även nya former som e-postbaserade intervjuer. Översättare: Emily Jamison Gromark. Få alla nyheter direkt! Se till att du får våra nyhetsbrev fullspäckade med erbjudanden och senaste nytt inom just ditt ämne. anmäl dig på studentlitteratur.se/nyhetsbrev 229 s 2008 Art.nr ISBN

8 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Nu uppdaterad för SPSS 17! djurfeldt, g larsson, r stjärnhagen, o Statistisk verktygslåda 1 samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Den populära läroboken Statistisk verktygslåda 1 utges nu i ny upplaga. Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi²-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Precis som tidigare innehåller boken en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken har nu uppdaterats för att kunna användas tillsammans med SPSS version 17. Boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskola. 512 s 2009 Art.nr ISBN Ny upplaga! djurfeldt, g barmark, m (red.) Statistisk verktygslåda 2 multivariat analys Med Statistisk verktygslåda 1 följer en CD som innehåller dataset till alla numeriska exempel och fullständiga lösningar till bokens övningsuppgifter. Statistisk verktygslåda Paket: Statistisk verktygslåda 1 och Statistisk verktygslåda s s 2009 Art.nr ISBN Boken, som är en efterföljare till den populära läroboken Statistisk verktygslåda 1, bygger på författarnas erfarenheter av undervisning i kvantitativ metod på lite mer avancerad nivå och utgår därför från att läsaren har grundläggande kunskaper om bland annat deskriptiv och analytisk statistik, stickprovteori och statistiska test. Statistisk verktygslåda 2 behandlar företrädesvis multivariat analys. Boken innehåller en översikt över avancerade men vitt spridda metoder. Det handlar till exempel om multipel regressionsanalys, faktoranalys, logistisk regressionsanalys samt tidsserieanalys och strukturella ekvationsmodeller. 335 s 2009 Art.nr ISBN Till Statistisk verktygslåda 2 hör en särskild webbsida med ett omfattande material till hjälp och stöd för både lärare och studenter. 6

9 Forskningsmetodik och vetenskapsteori lantz, björn Grundläggande statistisk analys I denna bok presenteras grunderna för hur man beskriver och analyserar insamlad data statistiskt. Områden som tas upp är beskrivande statistik, sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga fördelningar, punkt- och intervallskattning, regressionsanalys, variansanalys, hypotesprövning, Chi²tester, icke-parametriska metoder med mera. Stor vikt har lagts på den pedagogiska framställningen. Tanken är att man med hjälp av boken inte bara ska kunna använda sig av statistiska metoder och modeller, man ska även få en känsla för den teoretiska grund som metoderna och modellerna baseras på. Med ett stort antal övningsuppgifter samtliga med svar lämpar sig boken även väl för självstudier. repstad, pål närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap I denna praktiskt inriktade bok om kvalitativ metod tar författaren upp frågor kring observation, fältarbete, intervjuer och textanalys. Boken behandlar frågor om hur man analyserar och tolkar kvalitativa data, och ger läsaren vägledning i hur man strukturerar och skriver en kvalitativ forskningsrapport. Läsaren får ta del av många metodologiska och forskningsetiska avvägningar och konkreta exempel. I denna fjärde upplaga har hela texten genomgått en grundlig revidering. Översättare: Björn Nilsson. Fjärde upplagan 191 s 2007 Art.nr 2790 ISBN s 2009 Art.nr ISBN Klassisk lärobok nu i ny upplaga Ny upplaga! STEInaR kvale var professor i pedagogisk psykologi och föreståndare för Center for kvalitativ metodeudvikling vid aarhus Universitet samt biträdande professor vid Saybrook Institute, San Francisco. SVEnD BRInkMann är professor vid aalborg Universitet med särskild inriktning mot psykologi och kvalitativ metod. kvale, s brinkmann, s Den kvalitativa forskningsintervjun Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter. I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer samt om språkliga aspekter av intervjukunskap tillkommit. Stor vikt har även lagts vid hur epistemologiska föreställningar påverkar de många val som görs vid en intervjuundersökning samt vid intervjuandet som en social praktik. Översättare: Sven-Erik Torhell. 370 s 2009 Art.nr 3314 ISBN

10 8 2

11 Vi vann Kurslitteraturpriset 2009! Kurslitteraturpriset Malin Sundström och Lena Mossberg tilldelas Kurslitteraturpriset på Bok & Bibliotek i Göteborg. Mer än hundra spännande tävlingsbidrag skickades in. Efter hårda juryöverläggningar utsågs slutligen Lena Mossberg och Malin Sundström till vinnare med sitt bidrag Marknadsföring. Vinnarna offentliggjordes på Bok & Bibliotek i Göteborg, där också vinsten på kronor överlämnades. Arbetet med utgivningen av boken är redan i full gång. Först och främst måste vi så klart ställa frågan: Hur känns det? Vi är självklart jätteglada över priset! En sådan här händelse höjer ju prestationskraven lite grand men det är bara roligt. Vad handlar boken om? Det är en bok på svenska som är tänkt att användas på grundkurser i marknadsföring. Läsaren får följa Anna som arbetar på ett modeföretag där hon dagligen ställs inför praktiska problem och möjligheter i marknadsföringen. Vi har anpassat boken efter svenska förhållanden och ger många exempel från både detaljhandeln och upplevelseindustrin. I hela boken återkommer tre centrala trender som vi anser genomsyrar dagens marknadsföring: hållbarhet, teknologi och upplevelser. Vilket tomrum tycker ni att den fyller? I dag saknas det böcker anpassade för svenska förhållanden och som en svensk universitetsstudent kan relatera till. Dessutom är tid en bristvara för dagens universitetslärare. Man ska ha ett gott pedagogiskt upplägg, en god teoretisk förankring och samtidigt ge studenterna aktuella exempel som de är väl förtrogna med. Att hinna med allt detta är för de flesta en utopi. 2010! På studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset hittar du allt du behöver veta om Kurslitteraturpriset Vi tror att vår bokidé i kombination med en innehållsrik och ständigt uppdaterad webbplats med mycket övningar kommer att underlätta för universitetsläraren och samtidigt ge studenten fler tillfällen att själv söka kunskap. Över hundra bidrag kom in, varför tror ni att just ni vann? Vi har brunnit för vår bokidé hela vägen. Vi reste till och med bort en vecka för att få vara ostörda och enbart skriva på vårt bokmanus. Även om vi aldrig var övertygade om att just vår idé skulle vinna, så tänkte vi nog att kanske, kanske Kan ni ge något tips till nästa års tävlande? Tänk på att hela tiden ha läsaren i fokus. Hur kan han eller hon bli engagerad och nyfiken på ditt ämnesområde? Det är kanske den viktigaste utgångspunkten för kursböcker på grundnivån. LENA MOSSBERG är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg. MALIN SUNDSTRÖM är lektor i marknadsföring vid Högskolan i Borås. 9

12 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Ovärderliga hjälpredor åström, kenneth (red.) Termlexikon i litteraturvetenskap Omkring uppslagsord hämtade från litteraturvetenskapens olika ämnesområden finns samlade här. Lexikonet är en ovärderlig hjälpreda för den som bedriver studier på universitetsnivå eller i sitt arbete behöver vägledning i litteraturvetenskapliga frågor. Redaktör för lexikonet är Kenneth Åström, språkkonsult och förlagsredaktör. Det har fackgranskats av Louise Vinge, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet s 2008 Art.nr ISBN åström, kenneth (red.) Termlexikon i språkvetenskap Omkring uppslagsord hämtade från språkvetenskapens olika ämnesområden finns samlade här bl.a. termer i fonetik, grammatik, stilistik, språksociologi, språkhistoria, retorik och språkinlärning. Lexikonet innehåller även upplysningar om personer som varit betydelsefulla för lingvistisk forskning samt användbara webbadresser. Boken är därmed en ovärderlig hjälpreda för den som bedriver språkstudier på universitetsnivå eller i sitt arbete behöver vägledning i språkrelaterade frågor. 183 s 2007 Art.nr ISBN åström, kenneth (red.) Lexikon a Ö lärarutbildning, skola, pedagogik Omkring uppslagsord hämtade från dessa ämnesområden finns samlade i denna bok. Ett stort antal delområden behandlas skolformer, specialpedagogik, utbildningshistoria, pedagogisk forskning, nätbaserat lärande m.m. Genus-, jämställdhets- och mångfaldsaspekter har beaktats särskilt. Lexikonet innehåller även artiklar om betydelsefulla personer på området och artiklar om myndigheter, organisationer etc. med anknytning till undervisningsväsendet. 332 s 2009 Art.nr ISBN kommande åström, kenneth (red.) Termlexikon i statsvetenskap Omkring 1400 uppslagsord hämtade från statsvetenskapens olika inriktningar finns samlade i denna bok. Kortfattade förklaringar ges av begrepp inom bland annat komparativ politik, internationell politik, offentlig förvaltning, politisk teori och svensk politik. Boken är en behändig hjälpreda för den som bedriver studier i statsvetenskap eller för den som i sitt arbete snabbt behöver orientera sig inom det statsvetenskapliga fältet. Fackgranskning: Professor Leif Lewin. ca 150 s 2010 Art.nr ISBN

13 Forskningsmetodik och vetenskapsteori trost, JAn att skriva uppsats med akribi Boken visar hur den process med många svårlösta problem, som uppsatsarbetet innebär, kan klaras av. Boken behandlar dels själva uppsatsskrivandets problem, dels det som ibland kallas akribi, dvs. det som skiljer en vetenskaplig uppsats från andra typer av skrifter. I denna tredje upplaga har författaren lagt till stoff utifrån lärares och studenters erfarenheter av tidigare upplagor. Dessutom finns nu utförliga anvisningar hur man handskas med Internetuppgifter som källor. Tredje upplagan 88 s 2008 Art.nr 6931 ISBN wahlgren, lars SPSS steg för steg En bok för dig som vill utföra statistisk analys med ett modernt statistikprogram. Med hjälp av ett stort antal bilder leds läsaren steg för steg från diagram och enkel tabellanalys till hypotesprövning, X2-test, ickeparametriska metoder och avancerad hantering av datafiler. I boken analyseras autentiska datamaterial, som kan laddas hem från förlagets webbplats och användas i undervisningen eller för egna övningar. 188 s 2008 Art.nr ISBN wibeck, victoria Fokusgrupper Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod Det här är en handbok som skildrar hur man praktiskt går tillväga när man arbetar med fokusgrupper. Men boken ger även en teoretisk bakgrund till användandet av fokusgrupper som forskningsmetod. Den nya upplagan uppdateras bland annat med nya resultat från internationell forskning kring fokusgrupper, nya exempel från svenska fokusgruppsstudier samt ett omskrivet analyskapitel. 144 s 2000 Art.nr 7011 ISBN Ny upplaga kommer under våren Ta en titt i boken! hittat något intressant? På studentlitteratur.se kan du provläsa kapitel och beställa utvärderingsex. Tips till framtida författare Skapa en vision av vad din bok ska behandla och låt manuskriptet växa fram bit för bit. Se till att inte drunkna i skrivprocessen. Övertala några människor du känner att ställa upp som försöksläsare. Ge dem din bok när den är nästan färdig och fånga upp deras kritik innan du skickar ditt manus till förlaget. Mats Ekholm, professor i pedagogik och författare 11

14 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Allwood, carl martin (red.) bryman, AlAn Perspektiv på kvalitativ metod kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning 222 s 2004 Art.nr 8038 ISBN Översättare: Björn Nilsson Aspers, patrik m.fl. (red.) Bild och samhälle Visuell analys som vetenskaplig metod 318 s 2004 Art.nr ISBN badersten, björn normativ metod att studera det önskvärda 215 s 2006 Art.nr ISBN s 1997 Art.nr 6421 ISBN börjesson, mats Diskurser och konstruktioner En sorts metodbok 205 s 2003 Art.nr ISBN danermark, berth m.fl. att förklara samhället 371 s 2003 Art.nr 6140 ISBN bell, JUdith Introduktion till forskningsmetodik denscombe, martyn Forskningens grundregler Översättare: Björn Nilsson Samhällsforskarens handbok i tio punkter Fjärde upplagan 265 s 2006 Art.nr 3702 ISBN Översättare: Per Larson bergström, g boréus, k (red.) Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 265 s 2004 Art.nr ISBN edling, c hedström, p kvantitativa metoder Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare 461 s 2005 Art.nr 7569 ISBN s 2003 Art.nr ISBN björk, l räisänen, c ejvegård, rolf academic Writing argumentationsanalys a University Writing Course 111 s 2005 Art.nr ISBN Tredje upplagan 399 s 2003 Art.nr 6050 ISBN ekengren, A-m hinnfors, J björklund, m paulsson, U Seminarieboken Uppsatshandbok hur du lyckas med din uppsats att skriva, presentera och opponera 148 s 2006 Art.nr ISBN s 2003 Art.nr 8093 ISBN ekström, m larsson, l (red.) booth, wayne c. m.fl. Metoder i kommunikationsvetenskap Forskning och skrivande konsten att skriva enkelt och effektivt 318 s 2000 Art.nr 7385 ISBN Översättare: Björn Nilsson FrAnke-wikberg, sigbrit m.fl. 288 s 2004 Art.nr ISBN Vetandets vägar Perspektiv på universitet, vetenskap och utbildning 329 s 1994 Art.nr 3832 ISBN

15 Forskningsmetodik och vetenskapsteori FrAnke, s nitzler, r larsson, staffan att kvalitetssäkra högre utbildning kvalitativ analys en utvecklande resa från Umeå till Bologna Exemplet fenomenografi 47 s 1986 Art.nr 2433 ISBN s 2008 Art.nr ISBN lundahl, c öquist, o halvorsen, knut Samhällsvetenskaplig metod 180 s 1992 Art.nr 3662 ISBN hartman, JAn Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund 120 s 2001 Art.nr 6676 ISBN Idén om en helhet Utvärdering på systemteoretisk grund 160 s 2002 Art.nr ISBN mattsson, matts Stenar under vattenytan forsknings- och utvecklingsarbete problematiserat 106 s 2001 Art.nr 7774 ISBN hartman, JAn Vetenskapligt tänkande may, tim Från kunskapsteori till metodteori Samhällsvetenskaplig forskning 276 s 2004 Art.nr 6450 ISBN Översättare: Sten Andersson holme, i solvang, b Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 360 s 1997 Art.nr 3174 ISBN s 2001 Art.nr 7082 ISBN merriam, sharan b. Fallstudien som forskningsmetod Översättare: Björn Nilsson 228 s 1993 Art.nr 3907 ISBN molander, JoAkim JAcobsen, JAn krag Intervju konsten att lyssna och fråga Översättare: Björn Nilsson 219 s 1993 Art.nr 3836 ISBN JArlbro, gunilla (red.) Vilken metod är bäst ingen eller alla? Vetenskapsteoretiska grunder historia och begrepp 182 s 2003 Art.nr ISBN patel, r davidson, b Forskningsmetodikens grunder att planera, genomföra och rapportera en undersökning Metodtillämpning i medie- och kommunikationsvetenskap Tredje upplagan 149 s 2003 Art.nr 3095 ISBN s 2000 Art.nr 7215 ISBN ruane, JAnet m. JohAnsson, AnnA narrativ teori och metod a och O i samhällsvetenskaplig forskning Översättare: Björn Nilsson 403 s 2005 Art.nr ISBN s 2006 Art.nr ISBN knutagård, hans sanne, marika Introduktion till verksamhetsteori Skrivråd för statsvetare 179 s 2002 Art.nr 8001 ISBN s 2000 Art.nr 7358 ISBN

16 Forskningsmetodik och vetenskapsteori sjöberg, katarina (red.) trost, JAn Mer än kalla fakta kvalitativa intervjuer kvalitativ forskning i praktiken Tredje upplagan 146 s 2004 Art.nr 3940 ISBN s 1999 Art.nr 6833 ISBN trost, JAn sparrman, AnnA m.fl. (red.) Visuella spår Bilder i kultur- och samhällsanalys 224 s 2003 Art.nr ISBN starrin, bengt m.fl. Enkätboken Tredje upplagan 168 s 2007 Art.nr 3964 ISBN widerberg, karin kvalitativ forskning i praktiken kvalitativ metod och vetenskapsteori 232 s 2002 Art.nr 7765 ISBN s 1994 Art.nr 3986 ISBN Vetenskapligt skrivande starrin, bengt m.fl. widerberg, karin kreativa genvägar Från upptäckt till presentation 103 s 2003 Art.nr ISBN Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund willman, A stoltz, p bahtsevani, c 136 s 1991 Art.nr 3212 ISBN stigendal, mikael Den gode socialvetenskaparen Vetenskapsteori i vardande Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk praktik 172 s 2006 Art.nr 6756 ISBN s 2002 Art.nr 7210 ISBN stukat, staffan Statistikens grunder 90 s 1993 Art.nr 3732 ISBN Din bok är bara några klick bort! svensson, p-g starrin, b (red.) kvalitativa studier i teori och praktik 262 s 1996 Art.nr 3985 ISBN thomsson, heléne Reflexiva intervjuer 170 s 2002 Art.nr 7588 ISBN torres, s trost, J Studieteknik 90 s 2000 Art.nr 7314 ISBN trost, JAn att vara opponent 85 s 2002 Art.nr ISBN Det är lätt att beställa. Gå in på studentlitteratur.se eller maila till Du kan också ringa till oss på

17 Titelregister A Academic Writing 12 Akademisk skribent 4 A och O i samhällsvetenskaplig forskning 13 Argumentationsanalys 12 Att förklara samhället 12 Att kvalitetssäkra högre utbildning 13 Att skriva uppsats med akribi 11 Att vara opponent 14 B Bild och samhälle 12 D Den gode socialvetenskaparen 14 Den kvalitativa forskningsintervjun 7 Diskurser och konstruktioner 12 E Enkätboken 14 Etnografiska observationer 3 Evidensbaserad omvårdnad 14 F Fallstudien som forskningsmetod 13 Fokusgrupper 11 Forskningens grundregler 12 Forskning och skrivande 12 Forskningshandboken 4 Forskningsintervjun 5 Forskningsmetodik 13 Forskningsmetodikens grunder 13 Från upptäckt till presentation 14 G Grundad teori 13 Grundläggande statistisk analys 7 Grundläggande vetenskapsteori 2 I Idén om en helhet 13 Intervju 13 Introduktion till forskningsmetodik 12 Introduktion till verksamhetsteori 13 K Kvalitativa intervjuer 14 Kvalitativ analys 13 Kvalitativa studier i teori och praktik 14 Kvalitativ forskning i praktiken 14 Kvalitativ metod och vetenskapsteori 14 Kvantitativa metoder 12 Kvantitativ metod från början 4 Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning 12 N Narrativ teori och metod 13 Normativ metod 12 Närhet och distans 7 P Perspektiv på kvalitativ metod 12 R Rapporter och uppsatser 2 Referera reflekterande 5 Reflective Lifeworld Research 5 Reflexiva intervjuer 14 S Samhällsvetenskaplig forskning 13 Samhällsvetenskaplig metod 13 Seminarieboken 12 Skrivråd för statsvetare 13 Specialpedagogisk forskning 2 SPSS steg för steg 11 Statistikens grunder 14 Statistisk verktygslåda 1 6 Statistisk verktygslåda 2 6 Stenar under vattenytan 13 Studieteknik 14 T Termlexikon i litteraturvetenskap 10 Termlexikon i språkvetenskap 10 Termlexikon i statsvetenskap 10 Textens mening och makt 12 Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård 5 Tolkning och reflektion 3 u uppsatshandbok 12 V Varför vetenskap? 3 Vetandets vägar 12 Vetenskaplig metod 5 Vetenskapligt skrivande 14 Vetenskapligt tänkande 13 Vetenskapsteoretiska grunder 13 Vilken metod är bäst ingen eller alla? 13 Visuella spår 14 L Lexikon A Ö 10 M Mer än kalla fakta 14 Metoder i kommunikationsvetenskap 12 15

18 Författarregister A Ahlberg, Ann 2 Allwood, Carl Martin 2, 12 Alvesson, Mats 3 Arvastson, Gösta 3 Aspers, Patrik 12 Augustsson, Gunnar 4 B Backman, Jarl 2 Badersten, Björn 12 Bahtsevani Christel 14 Barmark, Mimmi 6 Bell, Judith 12 Bergström, Göran 12 Bjereld, ulf 3 Björk, Lennart 12 Björklund, Maria 12 Booth, Wayne C. 12 Boréus, Kristina 12 Brinkmann, Svend 7 Bryman, Alan 12 Börjesson, Mats 12 D Dahlberg, Karin 5 Danermark, Berth 12 Davidson, Bo 13 Djurfeldt, Göran 6 Demker, Marie 3 Denscombe, Martyn 4, 12 E Edling, Christofer 12 Ehn, Billy 3 Ejvegård, Rolf 5, 12 Ekengren, Ann-Marie 12 Ekström, Mats 12 Eliasson, Annika 4 Erikson, Martin G. 2, 5 F Franke, Sigbrit 13 Franke-Wikberg, Sigbrit 12 G Gillham, Bill 5 Granskär, Monica 5 H Halvorsen, Knut 13 Hartman, Jan 13 Hedström, Peter 12 Hinnfors, Jonas 3, 12 Holme, Idar Magne 13 Höglund-Nielsen, Birgitta 5 L Lantz, Björn 7 Larsson, Larsåke 12 Larsson, Rolf 6 Larsson, Staffan 13 Lundahl, Christian 13 M Mattsson, Matts 13 May, Tim 13 Merriam, Sharan B. 13 Molander, Joakim 13 N Nitzler, Ragnhild 13 P Patel, Runa 13 Paulsson, ulf 12 R Repstad, Pål 7 Ruane, Janet M. 13 Räisänen, Christine 12 S Sanne, Marika 13 Sjöberg, Katarina 14 Sköldberg, Kaj 3 Solvang, Bernt Krohn 13 Sparrman, Anna 14 Starrin, Bengt 14 Stigendal, Mikael 14 Stjärnhagen, Ola 6 Stoltz, Peter, 14 Stukat, Staffan 14 Svensson, Per-Gunnar 14 T Thomsson, Heléne 14 Torres, Sandra 14 Trost, Jan 11, 14 W Wahlgren, Lars 11 Wibeck, Victoria 11 Widerberg, Karin 14 Willman, Ania 14 Å Åström, Kenneth 10 Ö Öquist, Oscar 13 J Jacobsen, Jan Krag 13 Jarlbro, Gunilla 13 Johansson, Anna 13 K Knutagård, Hans 13 Kvale, Steinar 7 16

19 Tillsammans skapar vi verktygen för morgondagens lärande Tänk dig ett läromedel eller en kursbok som effektiviserar lärandet. Som förenklar vardagen och skapar resultat. Vi arbetar hårt för att ta fram det oavsett om det är i tryckt eller digital form, eller både och. Nyckeln är att alltid lyssna på alla er lärare, författare och läsare som dagligen kommer i kontakt med våra produkter. Och vi tänker fortsätta lyssna. Det är ju tack vare er som vi blivit Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur.

20 Art.nr Studentlitteratur AB Box Lund Tel: Kundtjänst Tel: Fax:

Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskningsmetodik och vetenskapsteori Forskningsmetodik och vetenskapsteori Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Forskning & utbildning

Forskning & utbildning Forskning & utbildning Temalista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås 2 FORSKNING OCH FORSKNINGSMETOER Ep Avhandlingen : om att formas till forskare / Lars Strannegård (red).

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING för kursen

STUDIEHANDLEDNING för kursen Institutionen för Beteendevetenskap och lärande STUDIEHANDLEDNING för kursen 15 högskolepoäng (LATVB7) Halvfart/distans Vårterminen 2015 Leif Mideklint - 1 - INLEDNING Denna studiehandledning är avsedd

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Kulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Human Geography Ba (C), Litterature review, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs

Kursplan Sid 1 (4) Inst. för pedagogik. Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum Kursens benämning. Pedagogik, allmän kurs Inst. för pedagogik Kursplan Sid 1 (4) Kurskod PEA 211 Dnr 185/99-51 Beslutsdatum 1999-06-01 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp

Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp Tourism Studies Ba (C), Litterature review, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Nämnd för Internationellt arbete 2011-01-11 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-12-01

Läs mer

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Globala studier, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Global Studies, 61-90, 30 credits Kurskod: LGSP11 Fastställd av: Utbildningsledare 2011-01-11 Gäller fr.o.m.: Vt 2013 Version: 3 Utbildningsnivå:

Läs mer

Hörselvetenskap C, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng Audiology, Research Theory and Methods, Advanced Course, 13 Credits

Hörselvetenskap C, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng Audiology, Research Theory and Methods, Advanced Course, 13 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap C, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/29-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Leadership and Organization Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Public Health Science MA, Qualitative Methods in Health Sciences, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp Rehabilitation Science Adv, Research Methods 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

För dig som forskar. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket

För dig som forskar. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket För dig som forskar - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2015 Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande (2007, tr. 2010) Av Gunnar Augustsson

Läs mer

Kvalitativa metoder I

Kvalitativa metoder I Kvalitativa metoder I PeD Gunilla Eklund Rum F 625, tel. 3247354 E-post: geklund@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/geklund/default.htm Forskningsmetodik - kandidatnivå Forskningsmetodik I Informationssökning

Läs mer

Naturvetenskap 20% Ansvarig institution Avdelningen för samhällsvetenskap. Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng 30.

Naturvetenskap 20% Ansvarig institution Avdelningen för samhällsvetenskap. Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng 30. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare B, 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (B) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Hörselvetenskap, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng Audiology, Research Theory and Methods, 13 Credits

Hörselvetenskap, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng Audiology, Research Theory and Methods, 13 Credits 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Vetenskaplig teori och metod, 13 högskolepoäng Audiology, Research Theory and Methods, 13 Credits Kurskod: HÖ013G Utbildningsområde: Vårdområdet

Läs mer

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges.

Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Beteendevetenskaplig metod Kursen presenterar olika perspektiv inom beteendevetenskap med fokus på metod. Praktisk övning i datainsamlingstekniker ges. Kursens mål är att ge kännedom om beteendevetenskaplig

Läs mer

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Svenska Ledarskap och organisation 30

KURSPLAN. Ledarskap och organisation, fortsättningskurs. Leadership and Organization. Svenska Ledarskap och organisation 30 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2009/101-514 KURSPLAN Ledarskap och organisation, fortsättningskurs Kurskod LO 5322 Beslutsdatum 2009-06-09 Beslutande organ Gäller från 2009-07-01 Undervisningsspråk

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LKPB17 Nämnd för Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

PM för kurs i Vetenskapsteori

PM för kurs i Vetenskapsteori PM för kurs i Vetenskapsteori Doktorandkurs, 5 poäng, HT-07 Allmän information Varje läsår ges en kurs i vetenskapsteori för LTU:s doktorander. Kursen är tänkt att motsvara 5 poäng i forskarutbildningen.

Läs mer

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points

Kursplan. Dnr 2002:14D Beslutsdatum Medie- och kommunikationsvetenskap, poäng. Media and Communication, General Course, points Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod MKC532/ MKP531 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Dnr 2002:14D Beslutsdatum 2002-10-25 Medie- och kommunikationsvetenskap, 41-60 poäng Media and

Läs mer

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, HT17

Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, HT17 1 (5) STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Kursbeskrivning för grundläggande statistik 2 (7.5 hp), SSA 2, HT17 Allmänt om delkursen Delkursen omfattar 7.5 hp och ges på andra terminen på kandidatprogrammet

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Höstterminen 2014 Inledning

Läs mer

Metod & vetenskapsteori

Metod & vetenskapsteori Metod & vetenskapsteori 2016 10 år med de främsta författarna och den senaste forskningen. Ny upplaga Att utvärdera välfärdsarbete Bengt G Eriksson, Per-Åke Karlsson 240 s, 2 uppl, 2016 Allt större krav

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 5 poäng (VT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes

Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes Sida 1 av 5 Kursplan Inrättad: 2009-05-31 Vetenskaplig teori och metod Research Theories and Methodes Högskolepoäng: 12.0 Kurskod: 3OM150 Ansvarig enhet: Inst för omvårdnad SCB-ämne: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap

Läs mer

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik

Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Kursplan Uttagen: 2014-09-19 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik Placement with Bachelors Essay in Sport Education 15.0 högskolepoäng Kurskod: 2IP022 Inrättad: 2009-05-28 Inrättad av: Programkommittén

Läs mer

Forskningsmetodik o c h v e t e n s k a p s t e o r i

Forskningsmetodik o c h v e t e n s k a p s t e o r i UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Forskningsmetodik och vetenskapsteori K ATALOGER Forskningsmetodik o c h v e t e n s k a p s t e o r i Företagsekonomi Humaniora, lärarutb i l d n i n g o c h s p r å k Juridik

Läs mer

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen

Att skriva examensarbete på avancerad nivå. Antti Salonen Att skriva examensarbete på avancerad nivå Antti Salonen antti.salonen@mdh.se Agenda Vad är en examensuppsats? Vad utmärker akademiskt skrivande? Råd för att skriva bra uppsatser Vad är en akademisk uppsats?

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Specialpedagogisk forskning

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007)

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, 7,5 poäng (HT 2007) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2007-09-03 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kursbok, Delkurs 2, studiehandledning, v 9-13 Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kurskod: 971G20 Kursansvarig

Läs mer

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet

Datum Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Grundläggande högskolebehörighet 1 (3) Kursplan Kursens benämning: Vetenskaplig metod A Engelsk benämning: Scientific method A Kurskod: 1MV015 Gäller från: HT 2012 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet i Ledningsvetenskap

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp

STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykoterapeutprogrammet, 90 hp Anvisningar och schema till kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik i psykoterapi, 10 hp Vårterminen 2011 Kursansvariga

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1

KURSPLAN Preliminär Telefon Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 KURSPLAN Preliminär Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se Sida 1 (2) Sektionen för hälsa och samhälle Kurskod: 00531HOS / 1 Hälsa och livsstil 15 hp Helath and Lifestyle 15 credits Kursplanen är inte fastställd.

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Medie- och kommunikationsvetenskap B, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Media and Communication Science, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: Fastställd av: LMBM14 Gäller fr.o.m.: 2014-01-20 Version:

Läs mer

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Extern handledare = handledare på exempelvis apotek eller industri Extern handledare ansvarar för att arbetet får en

Läs mer

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008

Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga metoder, statsvetenskap 2, (7,5 poäng) VT 2008 LINKÖPINGS UNIVERSITET 20080116 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Marie Jansson marie.jansson@ihs.liu.se Kursbeskrivning och schema: Statsvetenskapliga

Läs mer

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015

Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Studiehandledning Hälsopedagogik III och Vårdpedagogik III VPG10F och VPG11F HT 2015 Kursansvarig: Ulf Olsson ulf.olsson@edu.su.se Kursadministratörer: Hälsopedagogik - Emmi Fagerlund emmi.fagerlund@edu.su.se

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp

Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp Tourism Studies BA (A), International Tourism Development, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle

BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten BVGA41, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng Introduction to Behavioural Sciences, 60 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Engelsk benämning Ämne Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Caring

Läs mer

Studiehandledning. Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p

Studiehandledning. Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p INSTITUTIONEN FÖR HÄLSOVETENSKAPER Studiehandledning Omvårdnadsforskningens teori och metod II (21-40) 5 p Theory and methods in nursing science II (SSK HK-03) HDL, GRM, WIL INNEHÅLL Inledning 1 Kursens

Läs mer

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp

Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Psychology Ba (C), Bachelor thesis, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer

Forskningsmetod (7,5 hp) 28/9-30/10 2011

Forskningsmetod (7,5 hp) 28/9-30/10 2011 UPPSA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP C HT 2011 Forskningsmetod (7,5 hp) 28/9-30/10 2011 Kurs-PM, MKVC2, HT11 1/7 2011 Kursansvarig: Anne-Marie Morhed

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Kurskod: MK3006 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Medie- och

Kurskod: MK3006 Utbildningsområde: Humanistiska området Huvudområde: Medie- och 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2015 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap,

Läs mer

VAL-utbildningen våren Studieguide

VAL-utbildningen våren Studieguide VAL-utbildningen våren 2014 Studieguide 2014-01-14 Skola och undervisning läroplan, skolämne, ämnesdidaktik, 15 hp Umeå universitet Pedagogiska institutionen samt institutionen för Tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

Arbetsterapi C, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Advanced Course, 30 higher education credits

Arbetsterapi C, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Advanced Course, 30 higher education credits 1(5) Kursplan Hälsoakademin Arbetsterapi C, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Advanced Course, 30 higher education credits Kurskod: AT1701 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för pedagogik

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för pedagogik Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för pedagogik 1PE501 Arbetslivspedagogik lärande, utveckling och ledarskap i organisationer II, 30 högskolepoäng Working Life Pedagogy learning,

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP500, Specialpedagogik - Vetenskapsteori och metod, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Theory of Science and Method, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

Uppgift 1. Presentation i itslearning

Uppgift 1. Presentation i itslearning Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad Egna studier v 35 Utbildningen startar med egna studier v 35. Nedan följer information angående de fem uppgifter du har att arbeta med. Några av uppgifterna

Läs mer

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013

PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2013 Kursens upplägg Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt i samhällsvetenskapligt

Läs mer

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp Sociology Ba (A), Sociology of Work, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

För dig som forskar. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket

För dig som forskar. - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket För dig som forskar - ett urval litteraturtips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Akademisk skribent : om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande (2007, tr. 2010) Av Gunnar Augustsson

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, VT 2013 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK OCH MEDIA MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP C HT 2010. Forskningsmetod (7,5 hp) 29/9-26/10 2010

UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK OCH MEDIA MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP C HT 2010. Forskningsmetod (7,5 hp) 29/9-26/10 2010 UPPSA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK OCH MEDIA MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP C HT 2010 Forskningsmetod (7,5 hp) 29/9-26/10 2010 Kurs-PM, MKVC2, HT10 1/7 2010 Kursbeskrivning Kursen ger fördjupade

Läs mer