Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsmetodik och vetenskapsteori"

Transkript

1 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra

2 Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer eller synpunkter. Vill du beställa ett utvärderingsexemplar gör du det enklast på studentlitteratur.se. Petra Jönsson Förlagsassistent Mikael Blomberg Marknadsansvarig Karin Hogman Marknadsassistent

3 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö Vinnande vetande I Studentlitteraturs breda utgivning inom forskningsmetodik och vetenskapsteori finner du allt från generella forskningsfilosofiska frågor till praktiska handledningar inom t.ex. statistik och intervjuteknik. Här i katalogen presenterar vi de grundläggande och ämnesövergripande delarna. För mer ämnesspecifik litteratur, se respektive ämneskatalog. Vi är förstås noga med att följa forskningen inom våra ämnesområden, men också pedagogisk forskning kring lärande. Mot bakgrund av att studenter har olika lärstilar tror vi att digitala komplement som kombinerar text, ljud och bild kan underlätta lärandet och fungera som inspiration för dig som lärare. Vad tror du? Ta gärna kontakt med oss och diskutera hur vi tillsammans kan utveckla framtidens kurslitteratur. Innehåll Forskningsmetodik och 2 vetenskapsteori Högskolepedagogik 8 Titel- och författarregister 11 Caroline Boussard Förläggare Samhällsvetenskap Fil.dr i statsvetenskap Omslagsfoto: Niclas Bomgren Tryck: JMS Mediasystem 2011 Idé & grafisk form: First Flight

4 Forskningsmetodik och vetenskapsteori heltäckande och pedagogiskt läromedel DJURFELDT, G LARSSON, R STJÄRNHAGEN, O Statistisk verktygslåda 1 samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2 -test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. boken har uppdaterats för att kunna användas tillsammans med SPSS version 17. boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskola. 480 s 2010 Art.nr ISBN Med boken följer en CD-skiva som innehåller dataset till alla numeriska exempel och fullständiga lösningar till bokens övningsuppgifter. Statistisk verktygslåda DJURFELDT, G BARMARK, M (RED.) Statistisk verktygslåda 2 multivariat analys boken, som är en efterföljare till den populära läroboken Statistisk verktygslåda 1, bygger på författarnas erfarenheter av undervisning i kvantitativ metod på lite mer avancerad nivå och utgår därför från att läsaren har grundläggande kunskaper om bland annat deskriptiv och analytisk statistik, stickprovteori och statistiska test. Statistisk verktygslåda 2 behandlar företrädesvis multivariat analys. boken innehåller en översikt över avancerade men vitt spridda metoder. det handlar till exempel om multipel regressionsanalys, faktoranalys, logistisk regressionsanalys samt tidsserieanalys och strukturella ekvationsmodeller. 335 s 2009 Art.nr ISBN Paket: Statistisk verktygslåda 1 och Statistisk verktygslåda s 2010 Art.nr ISBN Till boken hör en särskild webbsida med ett omfattande material till hjälp och stöd för både lärare och studenter. 2

5 Forskningsmetodik och vetenskapsteori ALVESSON, M SKÖLDBERG, K Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod boken används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor och den nya upplagan är mycket efterlängtad. denna andra upplaga har uppdaterats med aktuell forskning och fått en ännu mer pedagogisk kapitelstruktur. de centrala kapitlen om hermeneutik är helt omarbetade och flera nyskrivna avsnitt om bland annat socialkonstruktionism och kritisk realism har tillkommit. boken innehåller nytolkningar och kritiska diskussioner av viktigare kvalitativa ansatser. 597 s 2008 Art.nr 3816 ISBN BJERELD, ULF M.FL. Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen Vad är det som kännetecknar den goda vetenskapen? Vad ska vi ha vetenskap och vetenskapligt tänkande till? I denna bok argumenterar författarna för att det trots alla motsättningar finns mycket som förenar vetenskapssamhället. grunden för vetenskapen och synen på vetenskapens uppgifter är i allt väsentligt gemensam för naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora trots att motsatsen ibland påstås. I denna tredje upplaga har texten i sin helhet reviderats och uppdaterats. Tredje upplagan 165 s 2009 Art.nr 6727 ISBN DENSCOMBE, MARTYN Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna boken ger en lättillgänglig introduktion till grunderna i samhällsforskning. denna reviderade upplaga har uppdaterats med den senaste utvecklingen inom områden som forskningsetik, triangulering och fokusgrupper samt forskning med hjälp av Internet. Forskningshandboken vänder sig till alla som genomför småskaliga forskningsprojekt, antingen som ett inslag i den akademiska utbildningen eller som ett led i den professionella utvecklingen. översättare: Per larson 445 s 2009 Art.nr 7197 ISBN Alltid aktuell BACKMAN, JARL Rapporter och uppsatser detta standardverk handlar om hur man söker, läser och skriver vetenskapliga dokument. Skrivmomentet behandlas ur tre olika perspektiv: det traditionella, det kvalitativa och det översiktliga (litteraturgranskningen), vilka tas upp i separata kapitel där klargörande beskrivningar av motsvarande forskningsprocesser ges. andra upplagan är uppdaterad vad gäller användning av Internet, databaser och hur man arbetar med och refererar till elektroniska dokument. dessutom har det tillkommit två nya kapitel som behandlar skrivprocessen respektive vetenskapligt tänkande. 223 s 2008 Art.nr 6513 ISBN Få alla nyheter direkt Se till att du får våra nyhetsbrev fullspäckade med erbjudanden och senaste nytt inom just ditt ämne. Anmäl dig på studentlitteratur.se/nyhetsbrev Karolina Aplander Förläggare 3

6 Forskningsmetodik och vetenskapsteori EJVEGÅRD, ROLF Vetenskaplig metod boken presenterar vanligt förekommande vetenskapliga forskningsmetoder och tekniker intervju, observation, källkritik och enkät och förklarar centrala vetenskapliga begrepp objektivitet, saklighet, reliabilitet, validitet och operationalisering. Vetenskaplig metod redovisar konkreta anvisningar för utformandet av sammanfattning, abstract och källförteckning. boken innehåller även resonemang kring handledning, opposition, betygssättning samt etik och moral inom vetenskap. Fjärde upplagan 183 s 2009 Art.nr 3661 ISBN EKSTRÖM, M LARSSON, L (RED.) Metoder i kommunikationsvetenskap medie- och kommunikationsvetenskap bygger på både samhällsvetenskap och humaniora och använder sig därmed av en rad metoder i forskning och uppsatsarbeten. denna bok syftar till att möta behovet av en ämnesspecifik metodlära. Inom ämnet förekommer också en uppsättning olika teorier och metoder för att analysera språk och medier. I boken presenteras därför ett antal av dessa metoder, med teoretisk bakgrund såväl som konkreta exempel. 339 s 2010 Art.nr 7385 ISBN Ny upplaga Ny upplaga ELIASSON, ANNIKA Kvantitativ metod från början kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser av insamlade data. Som en röd tråd i boken löper forskningsprocessen från problemformulering, teori och metodval via datainsamling till analys av variabler samt presentation av resultat. 165 s 2010 Art.nr ISBN ERIKSON, MARTIN G. Referera reflekterande Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna hur använder man litteraturreferenser som verktyg? Vad är plagiat och hur undviker man att plagiera en källa? hur skriver man formellt korrekta referenser? boken beskriver hur man reflekterar över de källor man läser, och använder dem som referenser i uppsatser och artiklar på ett korrekt sätt. formen för både engelska och svenska referenser anges här enligt senaste apa-standard (2007). 121 s 2009 Art.nr ISBN Ta en titt i boken HENDRICKS, V F STJERNFELT, F Tala en tanke om klarhet och nonsens i tänkande och kommunikation detta är en kortkurs i att tänka och tala klart och i att vara på sin vakt för oklart tänkande och tal, var än detta uppträder. boken är lättläst och vänder sig till alla som är i början av sin högre utbildning. översättning: Sven-erik Torhell 261 s 2010 Art.nr ISBN Hittat något intressant? På studentlitteratur.se kan du provläsa kapitel och beställa utvärderingsex. Henric Arfwidsson Läromedelsutvecklare 4

7 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Vetenskapsteori för alla ämnesområden HANSSON, BENGT Skapa vetande Vetenskapsteori från grunden BENGT HANSSON är professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Han har i sin forskning främst sysslat med vetenskapsteoretiska frågor om mänskligt handlande och beslutsfattande och har även varit verksam som huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet med nationellt ansvar för humaniora och samhällsvetenskap. Skapa vetande är en ny typ av vetenskapsteoribok som genom en bred ansats med många autentiska exempel särskilt lämpar sig för dem som vill läsa vetenskapsteori som komplement till sin egen vetenskap. författaren jämför vetenskapens inriktning och arbetssätt under olika tidsperioder från antiken till det teoretiska genombrottet på 1800-talet, men ger också en fyllig presentation av de vetenskapsteoretiska huvudriktningar som präglat debatten de senaste decennierna. framställningen är resonerande och jämförande snarare än faktaspäckad. boken är relevant för alla vetenskapsområden. Ca 208 s 2011 Art.nr ISBN KAIJSER, L ÖHLANDER, M (RED.) Etnologiskt fältarbete fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom etnologisk forskning. den som ska utföra en undersökning ställs inför flera frågor. hur förbereder jag fältarbetet? Vilka metoder är lämpliga? Vilken är min egen roll ute i fält? hur gör man intervjuer och observationer? hur studerar man det materiella? kan internet och arkivmaterial inkluderas i fältarbete? I bokens nio kapitel beskrivs grunderna för det etnologiska fältarbetet. boken inleds med två kapitel som översiktligt behandlar utgångspunkterna och ramarna vid ett fältarbete. därefter följer sex kapitel som enskilt fokuserar olika tekniker och metoder. nytt för den här reviderade utgåvan är ett kapitel om internet och ett om arkiv. boken avslutas med ytterligare ett helt nyskrivet kapitel, en kort introduktion till hur man gör en analys baserad på fältmaterial. Ca 125 s 2011 Art.nr 6912 ISBN Kommande KARLSEN, GUNNAR Språk och argumentation för samhällsvetare Språket spelar en avgörande roll i samhällsvetenskaplig forskning både när vi söker förstå andra människor och samhälleliga fenomen, och när forskningsresultat ska förmedlas i vetenskapliga texter. Språk och argumentation för samhällsvetare diskuterar viktiga förhållanden när det gäller språkets betydelse i samhällsvetenskaplig forskning och i politiska diskussioner. författaren introducerar en rad analytiska begrepp. bland bokens många exempel finns frågor som dessa: hur ska vi förstå och definiera begreppet fattigdom? Vilken är strukturen i durkheims argumentation för självmordshypotesen? boken riktar sig till studenter i samhällsvetenskapliga ämnen. den är också relevant för andra som arbetar med språkbruk och argumentation i vetenskap och politik. översättare: Sven-erik Torhell Ca 230 s 2011 Art.nr ISBN

8 Forskningsmetodik och vetenskapsteori Ny upplaga LANTZ, BJÖRN Grundläggande statistisk analys Med statistik kan man beskriva insamlad data på många olika sätt. Man kan också använda statistik för att analysera företeelser med hjälp av stickprov. I denna bok beskrivs grunderna för hur detta går till. Områden som tas upp är beskrivande statistik, sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga fördelningar, punkt- och intervallskattning, regressionsanalys, hypotesprövning, variansanalys, chi-tvåtester, icke-parametriska metoder, med mera. Stor vikt har lagts på den pedagogiska framställningen. Tanken är att man med hjälp av boken inte bara ska kunna använda sig av statistiska metoder och modeller, man ska även få en känsla för den teoretiska grund som metoderna och modellerna baseras på. Den övergripande idén med boken är alltså att man som statistikanvändare inte bara ska förstå hur man gör i en viss situation, man ska även förstå varför. Boken har ett stort antal övningsuppgifter med lösningar. Som illustrerande datorstöd i boken används Microsoft Excel och Minitab. 553 s 2009 Art.nr ISBN WIBECK, VICTORIA Fokusgrupper Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod Det här är en handbok som skildrar hur man praktiskt går tillväga när man arbetar med fokusgrupper. Men boken ger även en teoretisk bakgrund till användandet av fokusgrupper som forskningsmetod. Boken vänder sig till högskolestuderande inom ämnen som medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, statsvetenskap, pedagogik, folkhälsovetenskap, socialt arbete och ekonomi. Den nya upplagan har uppdaterats bland annat med nya resultat från internationell forskning kring fokusgrupper, nya exempel från svenska fokusgruppsstudier samt ett omskrivet analyskapitel. 178 s 2010 Art.nr 7011 ISBN MATTSSON, P ÖRTENBLAD, A Smått och gott om vetenskapliga rapporter och referensteknik Denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion till rapportskrivning och uppsatsarbete. Författarna har byggt sin framställning på frågor de fått från studenter under många års undervisning. I boken diskuteras bl.a. skillnader mellan utredning och forskning, användning av teorier, val av ämne, hur en rapport eller uppsats kan ställas upp samt feedbacktrappan med konstruktiv kritik. 96 s 2008 Art.nr ISBN PATEL, R DAVIDSON, B Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och rapportera en undersökning Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar, genomför och rapporterar en mindre undersökning. Oavsett om man gör en utredning, bedriver ett forskningseller utredningsarbete eller genomför ett projektarbete i utbildningssyfte bör vissa metodiska krav uppfyllas. Författarna ger praktisk vägledning genom forskningsprocessens alla faser. Fjärde upplagan Ca 150 s Hösten 2011 Art.nr 3095 ISBN THOMSSON, HELÉNE Reflexiva intervjuer I boken förs resonemang kring intervjuarbetets olika faser, från hur man formulerar sin fråga och hur man väljer och möter sina deltagare, till hur man genomför intervjuer och gör tolkande reflexiva analyser. Att ha ett reflexivt anslag innebär att varje fas i intervjuarbetet sker under reflexion, därför tar boken upp frågor som rör maktaspekter, platsens och språkets betydelse för intervjun, men också frågor om kodning, validitet och resultatredovisning. 168 s 2010 Art.nr 7588 ISBN Ny upplaga Ny upplaga 6

9 Forskningsmetodik och vetenskapsteori delad kunskap växer att skriva är för mig ett sätt att arbeta med min egen kunskap, att strukturera, formulera och förpacka min kunskap på ett sätt som också gör den lätt tillgänglig för andra jag lär mig massor genom att skriva. Sven Eklund, författare till Arbeta i projekt individen, gruppen, ledaren KVALE, S BRINKMANN, S Den kvalitativa forskningsintervjun TROST, JAN Kvalitativa intervjuer Ny upplaga Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter. I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer samt om språkliga aspekter av intervjukunskap tillkommit. Stor vikt har även lagts vid hur epistemologiska föreställningar påverkar de många val som görs vid en intervjuundersökning samt vid intervjuandet som en social praktik. översättare: Sven-erik Torhell 370 s 2009 Art.nr 3314 ISBN I denna bok om kvalitativa intervjuer får man kunskap om när man bör använda kvalitativa intervjuer och hur man på bästa sätt genomför dessa. en stor del av boken ägnas åt det praktiska genomförandet. författaren behandlar grundligt frågor om reliabilitet och validitet och resonerar kring frågor om etik, urvalsprinciper och tystnadsplikt. I denna fjärde upplaga har en allmän översyn av texten genomförts och det finns även ett nyskrivet kapitel om det teoretiska perspektiv som ligger bakom de råd och synpunkter som diskuteras i boken. Fjärde upplagan 165 s 2010 Art.nr 3940 ISBN

10 Högskolepedagogik Fler titlar GRYSELL, T WINKA, K (RED.) Gestaltandets utmaningar forumaktiviteter och lärande gestaltandets utmaningar beskriver forumspel som en pedagogisk metod i högskolan och som del av kompetensutveckling på olika arbetsplatser, till exempel skolor. den ger bakgrunden till dramaformen och är en praktisk handbok om hur man går till väga. här får du kunskapen som behövs för att bedriva forumspel i olika grupper och boken förmedlar övertygelsen: detta klarar även du att arrangera och bedriva. 185 s 2010 Art.nr ISBN GUSTAFSSON, CHRISTINA M.FL. Att arbeta i högskolan utmaningar och möjligheter Att arbeta i högskolan problematiserar såväl högskolornas uppdrag som förutsättningarna för högskolelärares arbete. de presenterar olika former för undervisning i högskolan samt lärarnas utvecklings- och karriärmöjligheter. den nya upplagan har omarbetats grundligt. kapitlet om nätbaserad utbildning är helt omskrivet och ett kapitel om examination har tillkommit. boken är lämplig för både nya och mer erfarna lärare inom högskolan. 255 s 2010 Art.nr ISBN Lyckas med nätutbildningen HRASTINSKI, STEFAN Nätbaserad utbildning en introduktion Undervisning och lärande över nätet har blivit ett vanligt inslag inom olika utbildningstyper. hur lyckas man med att genomföra nätbaserad undervisning? I Nätbaserad utbildning finns en bred genomgång av olika sätt att arbeta. där ryms även praktiska tips, bland annat erfarenheter från personer som arbetar med och forskar om nätstödd utbildning. författaren inbjuder också till reflektion och presenterar en översikt av aktuella forskningsresultat. Till boken hör en webbplats med ytterligare material och möjlighet att ställa frågor till författaren. boken vänder sig till lärare på högskolor och universitet samt till utbildningsanordnare inom företag och organisationer. 144 s 2009 Art.nr ISBN HRASTINSKI, STEFAN (RED.) Mer om nätbaserad utbildning fördjupning och exempel I Mer om nätbaserad utbildning fördjupning och exempel delar författarna med sig av sina erfarenheter och aktuella forskningsresultat för att skapa fördjupad förståelse av vad nätbaserad utbildning kan vara. Sociala medier i undervisningen samt dialog, kamratgranskning och handledning via nätet är några av ämnena. boken vänder sig till lärare på högskolor och universitet samt till utbildningsanordnare inom företag och organisationer. Fler titlar inom högskolepedagogik hittar du i vår katalog Lärarutbildning och pedagogik samt på studentlitteratur.se Ca 180 s 2011 Art.nr ISBN

11 Högskolepedagogik från ord till handling många lärare funderar på hur de kan använda nätet som stöd i undervisningen. Jag ville skriva en kort och lättläst bok som gör läraren sugen på att börja experimentera med utbildning på nätet utan att det behöver kännas alltför komplicerat. Stefan Hrastinski, författare till Nätbaserad utbildning en introduktion LÖKENSGARD HOEL, TORLAUG Skriva på universitet och högskolor En bok för lärare och studenter Inom högre utbildning har skrivandet en traditionellt stark roll. Studenterna inom vitt skilda ämnen förväntas prestera vetenskapliga uppsatser och presentationer. denna bok möter lärarens behov av att kunna handleda i synnerhet den nya studentens skrivande. hur ska du som lärare kunna hjälpa de studenter som stött på problem? det rör sig om att förstå skrivprocessens olika steg, att ge fruktbar feedback, att lära studenten planera texter och att skriva om! författaren diskuterar även vilken roll läsaren spelar för texten och hur man hanterar skrivblockering. boken riktar sig lärare på högskolor och universitet men även till lärarutbildare, studenter, kursledare och andra skribenter som vill utveckla sitt skrivande. 262 s 2010 Art.nr ISBN PETTERSEN, ROAR C Lärandets hur begreppet lärande har stått i centrum för pedagogisk forskning de senaste 30 åren. I allt högre grad har man riktat uppmärksamheten mot hur studenter och elever utvecklar och använder olika sätt att lära, och hur de sätten får avgörande betydelse för den enskilde personens resultat och prestationer. denna bok ger en kort och lättillgänglig presentation av moderna teorier kring lärandets hur. författaren beskriver hur dessa teorier hänger ihop med olika sätt att se på den enskilde elevens sätt att lära och med olika undervisningsstrategier. Vad kännetecknar olika lärobeteenden? Vilka kontextuella och individuella faktorer påverkar studentens och elevens lärande? I vilken grad kan lärare påverka elevers och studenters sätt att lära? boken vänder sig till högskolelärare, lärare i vuxenutbildning samt blivande och verksamma lärare. översättare: Sten andersson 183 s 2010 Art.nr ISBN

12 Bär din idé hela vägen? Tävla om kurslitteraturpriset och totalt kr. VINNARNA 2010: Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk och Joakim Öhlén för Omvårdnadens grunder HEDERSPRISER 2010: Margareta Petersson för Världens litteraturer Tomas Kroksmark för De stora frågorna om skolan 10

13 Titelregister a att arbeta i högskolan 8 d den kvalitativa forskningsintervjun 7 e etnologiskt fältarbete 5 f fokusgrupper 6 forskningshandboken 3 forskningsmetodikens grunder 6 g gestaltandets utmaningar 8 grundläggande statistisk analys 6 k kvalitativa intervjuer 7 kvantitativ metod från början 4 l lärandets hur 9 m mer om nätbaserad utbildning 8 metoder i kommunikationsvetenskap 4 n nätbaserad utbildning 8 r rapporter och uppsatser 3 referera reflekterande 4 reflexiva intervjuer 6 S Skapa vetande 5 Skriva på universitet och högskolor 9 Smått och gott 6 Språk och argumentation för samhällsvetare 5 Statistisk verktygslåda 2 T Tala en tanke 4 Tolkning och reflektion 3 V Varför vetenskap? 3 Vetenskaplig metod 4 Författarregister a alvesson, mats 3 b backman, Jarl 3 barmark, mimmi 2 bjereld, Ulf 3 brinkmann, Svend 7 d davidson, bo 6 demker, marie 3 denscombe, martyn 3 djurfeldt, göran 2 e ejvegård, rolf 4 ekström, mats 4 eliasson, annika 4 erikson, martin g. 4 f fransson, göran 8 g grysell, Tomas 8 gustafsson, Christina 8 h hansson, bengt 5 hendricks, Vincent f. 4 hinnfors, Jonas 3 hrastinski, Stefan 8 k kaijser, lars 5 karlsen, gunnar 5 kvale, Steinar 7 l lantz, björn 6 larsson, larsåke 4 larsson, rolf 2 lökensgard hoel, Torlaug 9 m mattsson, Pia (Ulvenblad, Pia) 6 morberg, Åsa 8 n nordqvist, Ingrid 8 P Patel, runa 6 Pettersen, roar C 9 S Sköldberg, kaj 3 Stjernfelt, frederik 4 Stjärnhagen, Ola 2 T Thomsson, heléne 6 Trost, Jan 7 U Ulvenblad, Pia (mattsson, Pia) 6 V, W Wibeck, Victoria 6 Winka, katarina 8 ö öhlander, magnus 5 örtenblad, anders 6 11

14

15 10020 Att skriva är för mig ett sätt att arbeta med min egen kunskap, att strukturera, formulera och förpacka min kunskap på ett sätt som också gör den lätt tillgänglig för andra jag lär mig massor på det sättet! Sven Eklund, författare till Arbeta i projekt individen, gruppen, ledaren Jag skriver något när jag har något att berätta. Vi lärare är ju egentligen historieberättare. Vi vet att samma historia kan berättas på många olika vis, vilket vi tvingas att reflektera över varje gång vi förbereder en föreläsning. Jan Greve, författare till Ekonomistyrning Som forskare upplever jag att läroböcker är en nyttig pedagogisk utmaning, då de tvingar en att sammanfatta och framställa snåriga förhållanden och resonemang på ett mer tillgängligt sätt. Jonas Tallberg, författare till EU:s politiska system Skriv för Studentlitteratur Som författare eller medförfattare av kurs- och facklitteratur når dina kunskaper ut till fler. Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter. Studentlitteratur AB Box Lund Telefon Kundtjänst Telefon Fax E-post

Politik och samhälle

Politik och samhälle UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2010 Politik och samhälle NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Pedagogisk introduktion till medieforskning

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Psykologi. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Psykologi. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Psykologi Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har frågor, idéer

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT 2005 Författare: Stefan Jonson Handledare: Paula Liukkonen Sofia Samara Förord Vi vill tacka samtliga respondenter (akademiker

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka

Teknik, matematik. Nytt för din litteraturlista 2011. Mer att upptäcka Teknik, matematik och data Nytt för din litteraturlista 2011 Mer att upptäcka Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till om du har

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Studenters upplevelser av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola

Studenters upplevelser av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola Malmö högskola Lärarutbildningen Studie- och yrkesvägledarprogrammet Examensarbete 10 poäng Studenters upplevelser av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola Student s Experiences of the

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE

KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE KK-STIFTELSENS SKRIFTSERIE LÄRKRAFT OM FORSKNING KRING DATORSTÖTT LÄRANDE 1< 17 Lärkraft vill väcka din nyfikenhet för den forskning som bedrivs inom området IT och lärande. Vi vet fortfarande ganska lite

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Företagsekonomi och nationalekonomi UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Företagsekonomi och nationalekonomi I katalogen hittar du årets nyhe hete r. På studentlitterat ur.se hittar du he la vår utgivni ng. Kunskap bygger kunskap Närheten till

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Processutbildning som utbildningsform

Processutbildning som utbildningsform PEDK11 Arbetslivspedagogik: Kandidatkurs 2010-06-04 Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik Box 114, 221 00 Lund Processutbildning som utbildningsform - en fallstudie av Coops ledarskapsutbildning

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer