Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av ekonomisk styrning och uppföljning, måltidsverksamheten. Servicenämnden Halmstads kommun Leif Johansson Carl-Magnus Stensson

2 Namnförtydligande Namnförtydligande

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Granskningsresultat Organisation Nämndens planering och styrning Verksamhetsplan Dokumentation av förekommande rutiner Budget- och prognosarbete, månadsrapportering Styrande nyckeltal (bruttovinster, kostnad per portion m.m.) Svinn Menyer/ekonomi Inköpsrutiner, varumottagning och attest av fakturor...10

4 1 Sammanfattning Halmstads kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska ekonomisk styrning och uppföljning av måltidsverksamheten inom Servicenämnden. Våra slutsatser kan sammanfattas enligt nedan; Vår bedömning är att det saknas ett tydligt samband mellan insatta resurser, utförda prestationer samt uppnådda resultat och effekter. Tydliga och mätbara mål bör definieras för måltidsverksamheten. Vi anser att områdescheferna bör medverka i detta arbete och att dessa i sin tur involverar personalen i en lokal verksamhetsplan. Ekonomi utgör inte ett eget målområde i verksamhetsplanen, vilket vi tycker är nödvändigt särskilt med tanke på verksamhetens ekonomiska situation. Livsmedels- och personalkostnader utgör en stor andel av måltidsverksamhetens totala kostnader. Vi anser att det är väsentligt att nämnden fokuserar på dessa områden och tar fram relevanta nyckeltal som följs upp månatligen. Måltidsverksamheten har med något undantag redovisat underskott sedan Vår bedömning är att den ekonomiska styrningen och uppföljningen uppvisar brister. Under granskningen har vi uppmärksammat följande: Budgetarbetet har inte skett på ett ändamålsenligt sätt. Områdescheferna har ekonomiskt ansvar för sin verksamhet och borde därför vara delaktiga i budgetarbetet och i de ekonomiska krav som ställs på enheterna. Områdescheferna upplever att de hittills inte kunnat påverka den ekonomiska situationen i någon större omfattning. Deras kunskaper om ekonomifrågor är ofta begränsade, vilket till stor del beror på bristande erfarenhet och utbildning. Alla interna avtal för 2009 är ej färdigförhandlade (maj 2009). Prissättningen varierar beroende på om kunden är privat eller kommunal skolverksamhet. Osäkerhet i kalkyl/prissättning gentemot kund. Ingen fullständig kontroll över de delar i verksamheten som är kostnadsdrivande såsom personal och livsmedelskostnader. Rapporteringen omfattas inte av några nyckeltal, vilket bidrar till att den ekonomiska uppföljningen inte är komplett och bidrar till osäkerhet i den ekonomiska styrningen. Vi anser att nämnden ska fastställa mål och ange nyckeltal kopplat till dessa. Nyckeltalen bör mätas, analyseras kontinuerligt och eventuella åtgärdsplaner bör upprättas vid behov. Nämnden och förvaltningen skulle utifrån dessa kunna göra jämförelser och styra verksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt. 1

5 Vi har stickprovsvis granskat några enheter och funnit relativt stora skillnader när det gäller relevanta nyckeltal för personalkostnader och livsmedelskostnader. Vi anser att användandet av olika nyckeltal även kan vara ett ändamålsenligt sätt att analysera uppkommet svinn. I de fall livsmedelsåtgången avviker från fastställt måltal bör en närmare analys göras av orsakerna. Vi anser att funktionen att ta fram och kostnadsberäkna menyerna är betydelsefull. Sker kalkyleringen på ett felaktigt sätt kan detta få stora ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Våra stickprovskontroller av livsmedelskostnaderna visar på att dessa i flera fall är högre än vad som avtalats med kunderna. Kontinuerlig uppföljning ska ske. Vi anser att förvaltningen måste tidigarelägga hanteringen av matsedlar så att områdescheferna i tid kan planera sina inköp. Vi anser att det förekommer otydligheter om vem som ansvarar och gör vad i attestförfarandet. Vi ifrågasätter hur man som ansvarig för attestförfarandet kan godkänna faktura till betalning utan att veta om man fått rabatt enligt avtal eller att man inte betalar mer för en ersättningsvara. Förvaltningen bör säkerställa rutiner när det gäller kontroll av att priserna vid beställning motsvarar priset på fakturorna. Avtalsprislista, orderlista, följesedel och faktura bör överensstämma. Vi anser att Servicenämnden brister i följsamhet mot upprättade upphandlingsavtal. Vår rekommendation är att upphandling sker av efterfrågade varor och tjänster för att säkerställa bra leverans- och prisvillkor. Vi ser positivt på att förvaltningschefen påbörjat arbetet med att förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen av ekonomin. Samtidigt anser vi att takten i förändringsarbetet måste öka. Åtgärder görs i varierande grad men är ej tillräckliga. 2 Bakgrund, syfte, avgränsning och revisionsfrågor Halmstads kommuns revisorer har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska den ekonomiska styrningen och uppföljningen av måltidsverksamheten inom Servicenämnden. Av Kommunallagens 9 kap 9 framgår bl a att revisorerna ska pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Nämndernas ansvar i detta arbete framgår av Kommunallagen 6 kap 7 i vilken det anges att nämnderna ska se till att den 2

6 interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Servicenämnden ansvarar för ett antal kök i kommunen. Syftet med granskningen har varit att bedöma ifall den ekonomiska styrningen och uppföljningen är ändamålsenlig och uppfyller kraven på god intern kontroll. Granskningen har skett genom kartläggning och analys av gällande regelverk/rutiner. Reglerna har bedömts huruvida de uppfyller kraven på god intern kontroll eller ej. Reglernas praktiska tillämpning i verksamheten har undersökts. Intervjuer med ansvarig personal, såväl centralt som ute i verksamheten har genomförts. Vidare har stickprovskontroller skett. Rapporten har sakgranskats av förvaltningens tjänstemän. Granskningen begränsas till nedanstående kök i kommunen: -Kattegattskolan -Nyhems servicehus -Vallåsköket -Östergårdsskolan Utifrån väsentlighets- och riskperspektivet har ett antal kontrollmål valts ut. För dessa har vi gjort en genomgång och bedömning av tillämpade rutiner samt granskat befintlig dokumentation av rutiner och förvaltningens egna kontrollaktiviteter. Följande är aktuella: Nämndens riktlinjer (ekonomi, näringsvärde, miljö m m) Verksamhetsplan Dokumentation av förekommande rutiner Hur sker budget- och prognosarbete, månadsrapportering Styrande nyckeltal (bruttovinster, kostnad per portion m m) Svinn Menyer/ekonomi Tillämpas upprättade upphandlingsavtal Attestrutiner 3

7 3 Granskningsresultat 3.1 Organisation Servicekontoret är en säljande förvaltning där de huvudsakliga intäkterna kommer från försålda tjänster. Måltidsverksamheten har nyligen genomfört en omorganisation (från ). Under förvaltningschefen finns en enhetschef med ansvar för hela måltidsverksamheten. Därunder finns tio områdeschefer med ansvar för bl.a. personal och ekonomi. Varje områdeschef ansvarar för flera olika enheter. Inom varje enhet finns dessutom en produktionsledare/kock med ansvar för den dagliga verksamheten. Till sin hjälp har organisationen en stabsfunktion. Enhetschef Måltid Stabsfunktion Områdeschefer (10 stycken) Produktionsledare/kock (för varje kök) Organisationsschema måltidsverksamheten, Servicenämnden. 3.2 Nämndens planering och styrning Fr o m 1 december 2004 har kommunallagen kompletterats med föreskrifter som förtydligar synen på god ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet. Förändringen innebär bl.a. att kommunen skall ta fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och beredskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. 4

8 3.2.1 Verksamhetsplan Servicenämnden har antagit en verksamhetsplan för Tidigare har nämnden inte fastställt någon verksamhetsplan. Servicenämnden utför på uppdrag intern service och produktion för kommunens olika verksamheter. Servicenämnden skall mot ersättning tillhandahålla beställande nämnder kompetens och tjänster i fråga om bland annat måltidsservice. Servicenämnden skall bedriva ett internt effektiviseringsarbete samt i samverkan med de beställande nämnderna genomföra förändringar i syfte att skapa effektiviseringar för dessa och/eller genomföra förändringar för att skapa kommunövergripande nytta. I verksamhetsplanen för 2009 beskriver Servicenämnden att livsmedelspriserna står för ca 30% av måltidsservice totala kostnader. Det förekommer en osäkerhet för hur livsmedelsupphandlingen kommer att påverka priserna framöver. Vidare anser nämnden att måltidsutredningen kan komma att påverka verksamheten. Verksamhetsplanen omfattas av följande målområden: Tydliga avtal Planering Medarbetarutveckling Miljö och energi Marknadsföring Friskvård Bedömning: Vår bedömning är att det saknas ett tydligt samband mellan insatta resurser, utförda prestationer samt uppnådda resultat och effekter. Intervjuer med områdescheferna visar på dålig kunskap om verksamhetsplanen och att den i vissa fall uppfattas som otydlig. Vår bedömning är att verksamhetsplanen bör brytas ned till respektive verksamhetsområde. Tydliga och mätbara mål bör definieras för måltidsverksamheten. Vi anser att områdescheferna bör medverka i detta arbete och att dessa i sin tur involverar personalen i en lokal verksamhetsplan. Slutligen bör aktivitetsplan införas ifall resultaten avviker mot uppsatta mål. En tydlig koppling bör finnas mellan nämndens riktlinjer, verksamhetsplan och den praktiska verksamheten. Ekonomi utgör inte ett eget målområde i verksamhetsplanen, vilket vi tycker är nödvändigt särskilt med tanke på verksamhetens ekonomiska situation. Vi kan vidare konstatera att nämnden saknar mål avseende näringsvärde och miljö. 5

9 Livsmedels- och personalkostnader utgör en stor andel av måltidsverksamhetens totala kostnader. Vi anser att det är väsentligt att nämnden fokuserar på dessa områden och tar fram relevanta nyckeltal som följs upp månatligen. En möjlighet är här att ta fram styrande nyckeltal för exempelvis bruttovinsten per objekt eller livsmedelskostnad per portion. Förvaltningen bör även fastställa vilken bruttovinst som erfordras för att få täckning för måltidsverksamhetens samtliga fasta kostnader. Bruttovinsten kan även utgöra utgångspunkt vid framräknandet av priset för en matportion. 3.3 Dokumentation av förekommande rutiner Under granskningen har vi tagit del av förvaltningens rutiner avseende bland annat kontanthantering, bisysslor, hygienrutiner, områdeschefernas befattningsbeskrivning och rutin för egen tillsyn. Bedömning: I vår rapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten vid Servicenämnden ( ), gör vi en genomgång av de rutiner som vi anser behöver utvecklas ytterligare. Utöver dessa anser vi att även inköps- och attestrutinerna behöver kompletteras. 3.4 Budget- och prognosarbete, månadsrapportering Budget för 2009 är satt av tidigare måltidschef i samarbete med administrativ chef. Områdescheferna har tidigare inte varit delaktiga i budgetarbetet. Under granskningen har områdescheferna uttryckt att de inte fått någon förklaring till hur de olika enheternas budgetar är fastställda. Enligt uppgifter från förvaltningen kommer det att under 2009 ske en förändring av enheternas budget. Månadsrapportering och prognosarbete sker från och med 2009 på ett nytt sätt. Områdescheferna och ekonomerna träffas månadsvis för att gå igenom den ekonomiska situationen och prognoser för helår per objekt. I avstämningsmötet hanteras främst områden så som ej fakturerade tjänster, livsmedelskostnader och personalkostnader. 6

10 Nedan redovisas verksamhetens resultat sedan År Årets resultat (tkr) Prognos per maj Bedömning: Måltidsverksamheten har med något undantag redovisat underskott sedan Vår bedömning är att den ekonomiska styrningen och uppföljningen uppvisar brister. Under granskningen har vi uppmärksammat följande: Budgetarbetet har inte skett på ett ändamålsenligt sätt. Områdescheferna har ekonomiskt ansvar för sin verksamhet och borde därför vara delaktiga i budgetarbetet och i de ekonomiska krav som ställs på enheterna. Vi har noterat att Vallåsköket har ett budgetkrav på 3,9 mnkr. Vi anser att detta är missvisande och budgeten är satt utifrån felaktiga förutsättningar. Enligt uppgift kommer en justering att ske. Vår uppfattning är att budget ska spegla verkligheten. Områdescheferna upplever att de hittills inte kunnat påverka den ekonomiska situationen i någon större omfattning. Deras kunskaper om ekonomifrågor är ofta begränsade, vilket till stor del beror på bristande erfarenhet och utbildning. Ekonomisk kompetens är viktig för att kunna medverka vid analysarbetet. Alla interna avtal för 2009 är ej färdigförhandlade (maj 2009). Prissättningen varierar beroende på om kunden är privat eller kommunal skolverksamhet. Osäkerhet i kalkyl/prissättning gentemot kund. Ingen fullständig kontroll över de delar i verksamheten som är kostnadsdrivande såsom personal och livsmedelskostnader. 7

11 Rapporteringen omfattas inte av några nyckeltal, vilket bidrar till att den ekonomiska uppföljningen inte är komplett och bidrar till osäkerhet i den ekonomiska styrningen. Vi ser positivt på att förvaltningschefen påbörjat arbetet med att förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen av ekonomin. Samtidigt anser vi att takten i förändringsarbetet måste öka. Åtgärder görs i varierande grad men är ej tillräckliga. 3.5 Styrande nyckeltal (bruttovinster, kostnad per portion m.m.) Under granskningen har det framkommit att verksamheten eller nämnden inte använder sig av någon typ av nyckeltal för att jämföra och styra verksamheten. Bedömning: Vi anser att nämnden ska fastställa mål och ange nyckeltal kopplat till dessa. Nyckeltalen bör mätas, analyseras kontinuerligt och eventuella åtgärdsplaner bör upprättas vid behov. Nämnden och förvaltningen skulle utifrån dessa kunna göra jämförelser och styra verksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt. Vi har stickprovsviss granskat några enheter och funnit relativt stora skillnader när det gäller relevanta nyckeltal för personalkostnader och livsmedelskostnader. 3.6 Svinn Svinn i en restaurangverksamhet kan bl.a. innebära dels att maten efter servering till gästen slängs, oekonomisk hushållning av råvaror, fel portionsstorlek och stölder. Områdescheferna uppger att verksamheten följer menyernas portionsstorlekar. Ifall menyn är uträknad för 1 person går det enligt uppgift inte att multiplicera råvarumängden med antalet portioner som ska tillagas ex 500 portioner. En manuell bedömning måste ske, vilket kräver kunskap både om kunden och om maträtten. Vid skolorna har man under en begränsad tid infört att den mat som eleverna slänger vägs och statistikförs. Den mat som blir över och inte transporterats ut i matsalen snabbkyls och kan därigenom sparas i flera dagar. Enligt uppgift serveras i regel den mat som blir över nästkommande dag. Vid servicehusköken lagas maten i större utsträckning efterhand som den tar slut. Detta innebär att svinnet inte behöver bli så stort. Vid Vallåsköket som inte har någon restaurang 8

12 lagas den mat som kunderna beställt, vilket normalt inte behöver innebära något större svinn. Bedömning: Vi anser att användandet av olika nyckeltal även kan vara ett ändamålsenligt sätt att analysera uppkommet svinn. I de fall livsmedelsåtgången avviker från fastställt måltal bör en närmare analys göras av orsakerna. Beträffande portionsstorlekar är det bl.a. viktigt att enheterna ser över arbetsformerna för portionering. Vi anser att förvaltningen bör skaffa sig en komplett bild över hur mycket som kasseras i form av mat. Detta gäller såväl skolor som verksamhetens övriga kök. Både gästernas och kökens svinn bör vägas och följas upp. När det gäller stölder är det viktigt att se över säkerhetsrutinerna i verksamheten. Prioriterade områden kan vara nyckelhantering och låsningsrutiner av lokaler men också av kyl- och frysutrymmen. 3.7 Menyer/ekonomi Framtagandet av menyer för skollunch och äldreboende sker hos förvaltningen. Menyerna för äldreboendena skrivs en månad i taget, diskussioner förs i matsedelsgrupp och återkoppling sker. Grunden är en sju veckors matsedel med inslag av säsongsbetonad mat. Skolmatsedel tas fram två gånger/termin och grunden är sex veckors matsedel. Enligt uppgift ska livsmedelskostnaden för lunch till äldreboende uppgå till18 kronor per portion. Hemvårdsförvaltningen debiteras med 58 kronor (vissa fall 48 kronor) per portion. Livsmedelsandelen uppgår således till ca 31% alternativt 38% (= bruttovinst 69% respektive 62%). Bruttovinst definieras som försäljningspris minus livsmedelskostnad. Motsvarande livsmedelskostnader för skolor uppgår till 7,9 kronor. Utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen debiteras 23,03 kronor per portion. Livsmedelsandelen uppgår här till 34,3% (=bruttovinst 65,7%). Bedömning: Livsmedelsandelen alternativt bruttovinsten kan således utgöra ett nyckeltal och följas upp på objektsnivå. Nyckeltalet kan även ligga som grund för prissättning och kvalitetskontroll gentemot nämndens kunder. Vi anser att funktionen att ta fram och kostnadsberäkna menyerna är betydelsefull. Sker kalkyleringen på ett felaktigt sätt kan detta få stora ekonomiska konsekvenser för 9

13 verksamheten. Det är inte enbart kostnaden per tillagad portion som har betydelse utan även mängden sålda portioner. Våra stickprovskontroller av livsmedelskostnaderna visar på att dessa i flera fall är högre än vad som avtalats med kunderna. Kontinuerlig uppföljning ska ske. 3.8 Inköpsrutiner, varumottagning och attest av fakturor Matsedel och vad menyerna ska omfattas för råvaror skickas från förvaltningen. På underlaget anges beställningsnumret på respektive vara. Matsedel för skolor, servicehus och för äldreboende skiljer sig åt. Maten innehåller bland annat olika näringsvärden. Verksamheterna handlar i stort sett enbart från Arla, Krönleins, Servera, Kahls, Delicato Halmstad frukt och grönt samt Östras bröd. Framtagandet av matsedlarna görs av två olika personer, en för skolorna och en för äldreboenden. Områdeschefer för äldreboendenas kök anser i högre utsträckning att framtagandet av menyerna måste snabbas upp för att planering av inköp ska ske ändamålsenligt. Detta gäller särskilt för varor som benämns som beställningsvaror, där leveranstiden enligt uppgift kan uppgå till dagar. Beställningsvaror kan vara exempelvis matjessill och vissa köttprodukter. Det förekommer att leverantören har slut på varan. Om avtalad vara inte kan levereras skall ersättningsvara levereras till högst samma pris och med samma eller högre kvalitet som avtalad vara, dock först efter kontakt med beställande enhet. I de flesta fall finns en utsedd person/personer som sköter beställning av varor. Vid leverans hjälper de som har möjlighet till med att kontrollera leverans mot följsedel. En allmän regel som råder är att den person som beställer inte godkänner leveransen. Attest av faktura sker enligt stegen leveransgodkännande, kontering och beslutattest. Under granskningen har vi fått redovisat att områdescheferna i flera fall kontrollerar följesedel mot faktura därefter kastas följesedeln. Förvaltningen har ett datoriserat program Basera, där man begär in underlag från leverantörer avseende statistikuppgifter. Förvaltningen kontrollerar härigenom att verksamheten köper in varor som är anpassade till menyerna. Bedömning: Vi anser att förvaltningen måste tidigarelägga hanteringen av matsedlar så att områdescheferna i tid kan planera sina inköp. Vidare ser vi att matsedlar/menyer även kan skickas till de större leverantörerna för att ytterligare säkerställa att de har motsvarande varor hemma för leverans. 10

14 Vissa av områdescheferna uppger att ingen kompensation har utgått för ersättningsvara. Det är väsentligt att köpande enhet muntligen kontaktar leverantör för eventuell ersättningsvara till högst samma pris. Vi anser att det förekommer otydligheter om vem som ansvarar och gör vad i attestförfarandet. Vi ifrågasätter hur man som ansvarig för attestförfarandet kan godkänna faktura till betalning utan att veta om man fått rabatt enligt avtal eller att man inte betalar mer för en ersättningsvara. Förvaltningen bör säkerställa rutiner när det gäller kontroll av att priserna vid beställning motsvarar priset på fakturorna. Avtalsprislista, orderlista, följesedel och faktura bör överensstämma. Rutiner för inköp och fakturahantering bör tas fram och dokumenteras. Ur intern kontroll synvinkel är det viktigt att mottagnings- och beslutsattest sker av olika befattningshavare. Vi anser inte att hanteringen sker ändamålsenligt. Förvaltningen bör ta fram rutiner som överensstämmer med god intern kontroll Vi ser positivt på att förvaltningen kontrollerar vad som köps in via avtalsleverantörerna och därigenom erhåller viktig kunskap avseende statistik och vilken typ av varor som köps in. Under granskningen har det framkommit att områdescheferna inte har tillgång till IT systemet Basera, vilket vi ser som en brist. Vidare anser vi att nämnden i större utsträckning även bör kontrollera att man inte köper varor av icke avtalsleverantörer. Vi har vid våra stickprovskontroller noterat att förvaltningen brister i följsamhet mot upprättade upphandlingsavtal. Vår rekommendation är att upphandling sker av efterfrågade varor och tjänster för att säkerställa bra leverans- och prisvillkor. 11

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden

Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av kontanthanteringen vid café- och restaurangverksamheten Servicenämnden Halmstads kommun 2009-05-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-05-25 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet

Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Revisionsrapport Intern kontroll Kattegattgymnasiet, byggprogrammet Halmstads kommun 2008-05-23 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning Servicenämnden

Granskning av årsredovisning Servicenämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Servicenämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...3 3 Verksamhetsberättelse...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten. Landstingsservice Landstinget Halland. Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Intern kontroll granskning av förrådsverksamheten Landstingsservice Landstinget Halland Revisionsrapport Mars 2011 Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten.

Granskning av förrådsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Härryda kommun 2010-09-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Bakgrund...2 3. Syfte, metod och revisionsfrågor...2

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice

Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Revisionsrapport Granskning av interna kontrollen Styrelsen för Landstingsservice Landstinget Halland 2009-01-19 Anita Andersson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Uppdrag...4 3

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden

Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll granskning. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-10-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-10-13 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Halmstads kommun 2008-10-14 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden

Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Miljö och hälsoskyddsnämnden Falkenbergs kommun 2010-01-25 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2010-01-25 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad

Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Revisionsrapport Granskning av upphandling av utrustning Länssjukhuset i Halmstad Landstinget Halland 2008-10-28 Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Uppdrag, syfte och metod...3 2 Allmänt...3 3 Organisation...3

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden

Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Revisionsrapport Granskning av årsredovisning Hemvårdsnämnden Halmstads kommun 2009-04-07 Margareta Bertin Christel Eriksson Leif Johansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande synpunkter...3 2 Inledning...4

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet

PM 2009-05-19 Uppföljning av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet PM 2009-05-19 av internkontroll inom hotell- och restaurangprogrammet Bakgrund och uppdrag Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskade under 2007 intern kontroll vid hotell- och restaurangprogrammet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

VA-verksamheten rutiner och uppföljning

VA-verksamheten rutiner och uppföljning Revisionsrapport* VA-verksamheten rutiner och uppföljning Motala kommun 2007-03-19 Gunnar Karlsson Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Komrev *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007

Granskning av delårsrapport 2007 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport 2007 Hylte kommun 10 september 2007 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer